MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19."

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Abbas Razvi Ellen Thrane Susanne Langer Per Roswall Ole Søbæk Henrik Thorup Fraværende: Susanne Langer

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til projekt om bæredygtig håndtering af overskudsjord 3 2. Rekreative områder nuværende og nye tiltag i forlængelse 6 af RUP 3. Klimastrategi for hovedstadsregionen Forslag til tværkommunalt udviklingsprojekt KLIKOVAND 15 klima, kommuner og vand 5. Meddelelser Drøftelse af studietur for udvalget tillægsdagsorden Eventuelt 23 2

3 Den 13. marts 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKST UDVALGET SAG NR. 1 FORSLAG TIL UDVIKLINGSPROJEKT OM BÆREDYGTIG HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges Miljø- og grøn vækst udvalget mhp. en udtalelse til den videre behandling i forretningsudvalget den 27. marts og regionsrådet den 10. april. Administrationen vil indstille til regionsrådet, at der etableres en pulje på 4 mio. kr. fra kontoen Øvrig regional udvikling til medfinansiering af et regionalt udviklingsprojekt om bæredygtig håndtering af overskudsjord. På mødet holder chefkonsulent Jens Lillebæk fra Grontmij oplæg om udfordringer og muligheder inden for emnet. Baggrund I handlingsplanen for den første regionale udviklingsplan fra 2009 indgik et initiativ om håndtering af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Initiativet blev medtaget på baggrund af et ønske fra flere kommuner i regionen. Overskudsjord håndteres ikke på en bæredygtig måde i dag. Store mængder flyttes dagligt rundt i hovedstadsregionen i lastbiler med en række negative miljørelaterede og trafikale konsekvenser. At der eksisterer en vifte af uløste problemstillinger i relation til håndtering af overskudsjord, er velkendt. Emnet har været drøftet frem og tilbage i årevis uden at blive løst. I har administrationen derfor gennemført et forprojekt med henblik på at skabe grundlag for konkret handling baseret på et fornyet syn på overskudsjord. Administrationen har som led i forprojektet iværksat en omfattende dialogproces med interviews, møder og workshops med relevante aktører for at indsamle viden og idéer, og resultatet er blevet opsamlet i en afrapportering. Resultater af forprojektet 3 visioner for fremtidens håndtering af rent overskudsjord er blevet formuleret: Overskudsjorden skal opfattes og anvendes som en værdifuld ressource, en råvare ikke et restprodukt Overskudsjord er et lokalt produkt, der bedst håndteres lokalt, og kostbar og miljøbelastende flytning skal begrænses til det nødvendige Ny viden og teknologi skal medvirke til at reducere behovet ikke kun for jordflytning, men også for udgravning af jomfruelige, knappe råstoffer 3

4 Der er indsamlet i alt 45 projekt-ideer, som interessenterne har peget på vil kunne understøtte en realisering af visionerne. Overordnet tegner der sig et billede af nogle særligt udfordrende og perspektivrige temaer: Udvikling af danske jordbanker eller jordbørser efter hollandsk model. Industriel omdannelse af overskudsjord til ressource og råstof. Lokal genanvendelse, landskabsarkitektur og indbygning i forbindelse med motorvejs- og banebyggerier. Jordmiljøplaner og langsigtet planlægning af store anlægsprojekter. Bæredygtig håndtering af overskudsjord i forbindelse med kvalitetsfondsprojekterne (hospitalsbyggerierne). Fakta om overskudsjord Det vurderes, at der årligt bliver flyttet mindst 7-10 mio. tons overskudsjord i hovedstadsregionen. Det svarer til ca vognlæs. Københavns Kommune skønner, at der alene i København transporteres vognlæs om året. Hertil skal lægges yderligere vognlæs med mio. tons jord og materialer fra tunnelerne under København, mens metroarbejdet står på. I 2012 sættes nye store projekter i gang i København som Nordhavnsvej og Copenhagen Arena. Der er også store bane- og vejprojekter i gang i kommunerne rundt om København. Et forsigtigt skøn på mængderne af overskudsjord ligger her på mindst 3-4 mio. tons om året de næste år. Hertil kommer de kommende års kvalitetsfondsprojekter, som formodentlig også vil generere store mængder overskudsjord. Overskudsjord kan genanvendes. Vejdirektoratet har i forbindelse med et forsøg fundet ud af, at råstofforbruget ved et konkret motorvejsprojekt kan reduceres med % med efterfølgende besparelser på både bortskaffelse af overskudsjord og tilkørsel af nye byggematerialer. Holland fremhæves ofte som foregangsland inden for genanvendelse af overskudsjord. Her er der krav om genanvendelse af rent overskudsjord. Der eksisterer en række offentlige og private jordbørser i Holland, som fungerer som bindeled imellem udbydere og modtagere af jord. Måske kunne den hollandske model bruges herhjemme? Resultaterne af forprojektet blev præsenteret for Regional udviklings- og trafikudvalget den 29. september Der var i udvalget enighed om, at de enkelte medlemmer skulle tage spørgsmålet om håndtering af overskudsjord op i følgegruppen for regionens nye hospitalsbyggerier. Forslag om udviklingsprojekt om bæredygtig håndtering af overskudsjord Administrationen foreslår på baggrund af resultaterne fra forprojektet, at Region Hovedstaden afsætter et rammebeløb på 4 mio. kr. til medfinansiering af et markant hovedstadsregionalt udviklingsprojekt af op til 3 års varighed. Projektet skal 4

5 bidrage til at opfylde visionen om at betragte jord som en ressource i stedet for et restprodukt. Tilskuddet må højst udgøre halvdelen af projektets samlede budget. Der ønskes et overordnet projekt med en række delprojekter, som hver især bidrager til at virkeliggøre forskellige dele af visionen. Projektet skal som et delelement komme med konkrete anbefalinger til regionens kvalitetsfondsprojekter. Projektet skal ledes af en aktør, som skal sikre offentlighed om projektets resultater og anbefalinger. De udviklede tilgange og metoder skal frit kunne bruges af andre, således at resultaterne kan videreføres i praksis. De nærmere kriterier og procedurer fremgår af administrationens udkast til opslag (bilag 1). Administrationen foreslår, at opslaget offentliggøres i april 2012 umiddelbart efter regionsrådets behandling. Koncern Regional Udvikling foretager en indledende screening af ansøgninger, som færdiggøres i juni 2012, idet der udvælges 1-3 ansøgere, som går videre til en ny ansøgningsrunde af cirka 3 måneders varighed. Administrationen forventer at have fundet et vinderprojekt i oktober 2012 og vil arbejde for projektstart hurtigst muligt herefter. Københavns Kommune har vist interesse for projektet og vil være en central partner at få med sammen med andre kommuner, Banedanmark, Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen. Derudover bør der være en kobling til universiteter, videninstitutioner og brancheorganisationer. KONKLUSION Chefkonsulent Jens Lillebæk fra Grontmij fortalte om processen med at gennemføre et forprojekt med henblik på at indsamle gode ideer til at håndtere overskudsjord. I alt 45 ideer blev indsamlet. Udvalget drøftede i forlængelse heraf igangsætning af et regionalt udviklingsprojekt, som inden for en samlet økonomisk ramme på 4 mio. kr., kunne støtte de bedste forslag på området. Sagen blev anbefalet til forretningsudvalget og regionsrådet med følgende bemærkning: Der ønskes en rubricering af tildelingskriterierne og mulighed for, at private aktører kan deltage i brede partnerskaber. Bilagsfortegnelse: 1. Region Hovedstadens opslag til at fremme bæredygtig håndtering af overskudsjord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i hovedstadsregionen. Sagsnr:

6 Den 13. marts 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKST UDVALGET SAG NR. 2 REKREATIVE OMRÅDER NUVÆREDE OG NYE TILTAG I FORLÆNGELSE AF RUP SAGSFREMSTILLING I den regionale udviklingsplan 2012 er rekreative områder et indsatsområde, som i de kommende fire år skal udvikles og udmøntes igennem konkrete tiltag. Administrationen vil på mødet fremlægge status for arbejdet med at udvikle de rekreative områder samt lægge op til en indledende drøftelse af mulige nye tiltag i forlængelse af den kommende regionale udviklingsplan, hvor rekreative områder er et indsatsområde. Formålet med drøftelsen er, at administrationen kan arbejde videre med konkrete forslag til initiativer. Nuværende tiltag I den første regionale udviklingsplan fra 2008 var natur/miljø et tema, og i handlingsplanen for den regionale udviklingsplan fra 2009 indgik bl.a. et initiativ om den grønne og blå struktur og udvikling af rekreative områder. Kommunerne bakker op om en regional indsats på området, men der er ikke i forlængelse af den eksisterende udviklingsplan blevet igangsat regionale initiativer. Region Hovedstaden har dog som led i udarbejdelsen af den kommende regionale udviklingsplan fået udarbejdet en analyse om de rekreative områder. Der er fortsat et behov for at arbejde med den grønne og blå struktur og udvikling af de rekreative områder. Det fremgår af en analyse af de rekreative områder i hovedstadsregionen, som Københavns Universitet har udarbejdet for Region Hovedstaden. De foreløbige resultater blev fremlagt for Miljø- og Klimaudvalget i august Analysen er nu helt færdig og hovedpointerne og anbefalingerne er sammenfattet i bilag 1. Miljøministeriet opstartede i 2011 arbejdet med en revision af det gældende landsplandirektiv, Fingerplan Det er det statslige redskab til at regulere den grønne og blå struktur i hovedstadsområdet. Miljøministeriet lægger op til at integrere klimatilpasning i den reviderede Fingerplan, hvilket kan ses som en ny måde at udvikle de grønne og blå områder på. Det forventes, at forslag Fingerplan 2012 sendes i høring i løbet af sommeren/efteråret. Andre regioners tiltag Der er gode erfaringer og inspiration at hente fra naboregionerne i forhold til arbejdet med de rekreative områder. 6

7 Friluftsrådet og Danske Regioner har foreslået, at der i Danmark skal arbejdes med en to-strenget naturpark-tilgang: på nationalt niveau (nationalparker) og på regionalt niveau (naturparker). Som led i dette har Region Sjælland udgivet en kortlægning af nationalparker, naturparker og grønne korridorer med henblik på at tænke i én samlet grøn struktur for Region Sjælland. Analysen beskæftiger sig med: Nationalparker som har national betydning Naturparker som har regional betydning Grønne korridorer - som kan forbinde områderne Region Sjælland har derudover udarbejdet både rekreative cykel- og vandreruter samt kort i samspil med staten, kommunerne, turistbureauerne og friluftsorganisationerne. Samarbejdet er resulteret i bl.a. følgende: Sjællandsleden.dk som består af en række trykte og digitale kort over vandrestier, som samtidig giver information for brugerne om fx seværdigheder og overnatningsmuligheder. Projektet kan ses som et modstykke til Skåneleden. Friluftsguiden.dk - som samler vandre-, cykel-, ride- og sejlruter. Munkevejen som er en tematiseret cykelrute igennem købstæder og landsbyer, som starter i Tyskland og slutter ved Roskilde. Den kommer forbi historiske steder med betydning for vores kulturarv. Gateways til friluftsoplevelser som er bemandede knudepunkter, der formidler information til turister og borgere om rekreative ruter og friluftsfaciliteter i et område. Dette sker med udgangspunkt i en privat virksomhed, der gerne vil påtage sig opgaven og kan se en fordel heri. Nye tiltag i Region Hovedstaden. I den kommende regionale udviklingsplan er målet, at vi skal have en attraktiv grøn region, hvor alle regionens borgere skal have mindre end 10 minutters gang til et rekreativt område i 2020 mod 94 procent i Desuden skal hovedstadsregionens blå og grønne struktur øges til at udgøre minimum en tredjedel af regionens samlede areal i 2020 mod cirka 27 procent i dag. Der peges inden for indsatsområdet på forskellige handlinger, som kommuner og region kan arbejde for: Grønne byer til gavn for klima og miljø Fælles visioner for regionens grønne og blå områder Nye rekreative områder igennem omdannelse og genbrug Højere kvalitet i de rekreative områder Grønne byer til gavn for klima og miljø. I de kommende år skal kommuner og region finde gode og brugbare løsninger på skybrud og oversvømmelser. Ved hjælp af projekter med lokal afledning af regnvand, hvor der bygges grønne tage, vandkanaler, mv., kan byerne blive mere grønne. Der skal arbejdes med at se de grønne områder og vådområder som en ressource i kampen mod vandet i og omkring byerne. 7

8 Fælles visioner for regionens grønne og blå områder Fingerplan 2007 regulerer ikke kun strukturen i de 28 kommuner i Region Hovedstaden, men også 6 kommuner i Region Sjælland. Det er en udfordring for kommunerne på begge sider, at den grønne og blå struktur gennemskæres af en regiongrænse. Region Hovedstaden kan overveje at samarbejde med Region Sjælland, kommunerne og Miljøministeriet om en fælles grøn strukturplan på tværs af kommuneog regionsgrænser. Det vil skabe en overordnet ramme for kommunernes grønne planlægning og et visionært supplement til Fingerplanen. Der er i vores nabolande en lang tradition for at gøre naturområder til naturparker, hvor der stilles særlige krav til beskyttelse af natur- og kulturværdier og til formidling af publikumsfaciliteter. Ved at indgå i et samarbejde med naboregionerne kan vi være med til at lægge grundstenen til en udvikling af bæredygtig turisme i Øresundsregionen. Region Skåne arbejder med en lignende form for kortlægning, som Region Sjælland har gennemført. Tilsvarende kan Region Hovedstaden indskrive sig i den nordeuropæiske tradition for naturparker igennem at deltage i et tværgående samarbejde om en samlet tænkning for Øresundsregionen, Tyskland og eventuelt Baltikum. Nye områder igennem omdannelse og genbrug I bilag 1 giver Københavns Universitet deres anbefalinger til, hvordan kommuner, stat og region kan bidrage til en udvikling af de rekreative områder. De peger på, at vi kunne arbejde med rekreativ omdannelse af ældre erhvervsområder. Dette har man gjort med stor succes i Ruhr-distriktet i Tyskland - og senest er også Hamborg begyndt at arbejde med lignende form for omdannelse. Højere kvalitet i de rekreative områder Region Hovedstaden besluttede i 2011 at støtte et nyt fælleskommunalt projekt, som foreningen Hold-Danmark-Rent står i spidsen for. Projektet er netop startet op. Det skal bidrage til at øge kvaliteten af de grønne og blå områder igennem udvikling af metoder i kommunerne til at håndtere henkastet affald. Projektet vil munde ud i nogle konklusioner og anbefalinger, som Region Hovedstaden og kommunerne kan arbejde videre med. Når man taler om kvalitet i de rekreative områder, handler det også om adgangsforhold og sammenhæng via stisystemer, information og kort osv. Fælles for Sjællandsleden og Munkevejen m.fl. er, at de stopper omkring grænsen imellem de to regioner på Sjælland. 8

9 Region Hovedstaden kan overveje et samarbejde med Region Sjælland og kommunerne om at videreføre disse ruter i Region Hovedstaden. Enkelte er allerede forlænget ind i Region Hovedstaden for at vise en samlet fremstilling på internettet. KONKLUSION Udviklingschef Anne Holm Sjøberg præsenterede muligheder og indsatser i forhold til at styrke de rekreative områder i regionen. Udvalget bemærkede, at der var behov for en bredere definition af begrebet rekreative områder, således at det også omfattede rekreative områder i byrum. Udvalget pegede på følgende konkrete ideer til initiativer, som administrationen kunne arbejde videre med: Byrekreativitet i form af udbygning af rekreative rum i byerne Tematiserede cykelruter, hvor man kan koble kondistier med kultur og seværdigheder Udbredelse af cykelturisme med inspiration fra San Francisco Bedre muligheder for at koble cyklisme med den offentlige transport Fokus på at løfte kvaliteten af de rekreative områder, herunder at sikre, at stierne bliver ført igennem regionen og er synlige for borgerne, fx på digitale kort Bilagsfortegnelse: 1. Københavns Universitet, Skov & Landskab (2012): Betydningen af storbyregionens grønne områder. Udarbejdet på opdrag for Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling. Sagsnr:

10 Den 13. marts 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 3 KLIMASTRATEGI FOR HOVEDSTADSREGIONEN SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges for udvalget med henblik på en anbefaling, inden den sendes videre til forretningsudvalget den 27. marts og regionsrådet den 10. april. Administrationen vil indstille til regionsrådet, at den endelige Klimastrategi for hovedstadsregionen vedtages, og at der etableres et fælles Klimapolitisk Forum, hvortil regionsrådet udpeger fem regionsrådspolitikere. Endelig indstilles det, at der afsættes 3,5 mio. kr. til hver af klimastrategiens to strategiske satsninger, og at administrationen fordeler de resterende 3 mio. kr. til otte ud af strategiens ni initiativer. Baggrund Regionsrådet vedtog i august 2009 at udarbejde en klimastrategi for hovedstadsregionen i tæt samspil med KKR Hovedstaden og kommunerne i regionen. Udgangspunktet for beslutningen var, at mange klimaudfordringer går på tværs af myndigheder, geografi og sektorer og derfor bedst løses i samarbejde. Beslutningen ledte til, at KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden i efteråret 2010 etablerede et politisk og administrativt samarbejde om klimastrategien. Som ansvarlig for udarbejdelse af forslaget blev der nedsat et politisk samarbejdsudvalg. Regionsrådet udpegede i december 2010 Miljø- og klimaudvalget til at repræsentere Region Hovedstaden, mens KKR Hovedstaden udpegede borgmester Thomas Lykke Pedersen fra Fredensborg Kommune, formand for Miljø- og planudvalget Leif Petersen, Albertslund Kommune og formand for Miljø- og teknikudvalget Ida Bode, Egedal Kommune. Forslaget til klimastrategien er baseret på en række faglige analyser inden for strategiens fem spor samt en omfattende både politisk og administrativ dialogproces. Høring KKR Hovedstaden og regionsrådet besluttede hhv. den 7. og 15. november at sende klimastrategiforslaget i høring hos de 29 kommuner og 135 øvrige interessenter i perioden den 21. november 2011 til den 27. januar Regionen har modtaget 24 høringssvar fra kommuner og 22 fra øvrige interessenter. Høringssvarene er meget positive over for klimastrategien. Fx roser flere høringssvar strategien for at sætte fokus på tværgående samarbejde om klimaudfordringerne og muligheder for vækst, innovation og jobskabelse. Størstedelen af hø- 10

11 ringssvarene bakker op om klimastrategiens retning, ambitionsniveau, mål, initiativer og temaer. Flere nævner, at det er positivt med et fælles grundlag for kommuner og region, som den fælles klimaindsats kan tage udgangspunkt i. Administrationen har på baggrund af høringssvarene udarbejdet et endeligt forslag til klimastrategien, som det Politiske Samarbejdsudvalg har godkendt den 21. februar Klimastrategiens fem spor Klimastrategien tager afsæt i følgende overordnede vision: I 2025 er hovedstadsregionen den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark baseret på stærke regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private partnerskaber bidrager til grøn vækst i international topklasse. Klimastrategien er bygget op om følgende fem spor, der indeholder mål, succeskriterier, handlinger samt anbefalinger til kommuner, region og stat. Sporene er valgt, fordi de rummer klimaudfordringer, der kun kan løses via en indsats på tværs af kommuner, region og andre parter. Spor 1: En klimaberedt region Klimaændringerne vil føre til stigende havniveau og flere ekstreme vejrsituationer, hyppigere skybrud og vandstandsstigninger. Konsekvenserne kræver nye løsninger, redskaber samt handling og planlægning på tværs af kommuner og regioner. Initiativer 1. KLIKOVAND- klima, kommuner og vand: Projektet skal bl.a. arbejde for, at kommuner og forsyningsselskaber kan foretage en effektiv og økonomisk klimatilpasning samt danne grundlag for udvikling af nye løsninger. Fx samarbejdsfora omkring vandløbsoplande og vådområder, hold på vandet pakker rettet mod borgerne mv. Projektet medfinansieres ikke via midlerne til klimastrategien, da det er igangsat i forlængelse af den regionale udviklingsplan. 2. Risikokortlægning: Projektet skal danne overblik over konsekvenserne af de øgede regnmængder og hvilken skade, de vil forvolde. 3. Vådområder som ressource i klimatilpasning og som rekreativt potentiale: Analysen vil undersøge, hvordan vådområder kan bruges som ressource i klimatilpasning og som rekreativt potentiale, der kan danne grundlag for en fælles, regional strategi for, hvor vandet kan ledes hen. Spor 2: Klimavenlig transport Klimavenlig transport rummer store potentialer for hovedstadsregionen. Klimavenlig transport kan både reducere CO 2 -udledningen, øge livskvalitet for den en- 11

12 kelte borger og styrke vækstmuligheder i erhvervslivet. Det kræver en omstilling til både klimavenlig offentlig transport og biltransport. Strategisk satsning Hovedstadsregionen som førende elbilregion: Kommuner og region vil samle offentlige og private aktører om udvikling af en fælles vision og plan for, at hovedstadsregionen bliver en førende og elbilparat region. Initiativer 4. Klimavenlige busser: En arbejdsgruppe skal undersøge muligheder for og komme med forslag til fælles klimakrav til trafikoperatører- og leverandører. Fx krav om brug af grønne drivmidler, transportteknologier i form af el-busser eller hybridbusser, krav til køreadfærd, mindre busser til kørsel i ydertimer o. lign. 5. Grøn mobilitetsplanlægning og samkørsel: Projektet skal øge mobiliteten og reducere behov for privatbilkørsel samt afprøve nye teknologiske muligheder for at overkomme de logistiske barrierer, der typisk er forbundet med samkørsel. Spor 3: Omstilling til et fossilfrit energisystem Omstilling til et fossilfrit energisystem rummer både store udfordringer og muligheder for hovedstadsregionen. For at sikre at omstillingen bygger på de teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssige løsninger, skal samarbejde på tværs af aktørerne i energisektoren styrkes. Strategisk satsning Vision for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi: Kommuner og region vil samle regionale og nationale aktører på energiområdet for at udvikle en fælles vision og plan for et fleksibelt og effektivt energisystem. Vision og plan skal være rammen for en sammenhængende energiplanlægning og udpege, hvilke vedvarende energikilder der skal satses på i hovedstadsregionen. Spor 4: Energieffektive bygninger Kommuner og region har som store bygherrer og ejere af mange bygninger både interesse i og mulighed for at gå forrest med energirigtigt nybyggeri og energirenovering af eksisterende bygningsmasse. En styrket indsats for energieffektive bygninger er til gavn for både klimaet, ejerens driftsøkonomi, erhvervslivet og borgerne. Initiativer 6. Massive energibesparelser i regionens offentlige bygninger: Projektet er i første omgang at formulere en ansøgning til EU s ELENA-ordning, der kan støtte op til 90 % af den tekniske bistand, der skal forberede investeringer i energibesparelser i offentlige bygninger. 7. Energirenovering af private boliger: Der gennemføres en analyse af, hvordan en fælles indsats for energirenovering af private boliger kan tilrettelægges. Herun- 12

13 der analyseres, hvordan man målrettet kan opbygge kompetencer og modeller for at fremme energibesparelser i almene og private boliger. Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb Klimavenlige offentlige indkøb kan udvide markedet for grøn innovation samt grønne varer og serviceydelser. Kommuner og region kan gennem egne indkøb og forbrug påvirke leverandørers brug af klimavenlig produktion og transport. Der er også brug for at borgere og virksomheder reducerer udledning (det såkaldte klimafodaftryk) via forbrug af varer og serviceydelser, som udgør op til ca. 80 procent af den samlede udledning. Initiativer 8. Styrket brug af offentlige, klimavenlige indkøb: Projektet skal bl.a. afdække erfaringer, samle best practice med grønne indkøb og udvikle redskaber til klimavenlige offentlige indkøb samt undersøge muligheder for at udvikle klimafodaftrykket som metode. 9. Borgeres og virksomheders klimaadfærd: Der udvikles en række initiativer, som retter sig mod, hvad virksomheder og borgere kan gøre for at reducere eget klimafodaftryk, herunder hvilket forbrug eller indkøb som giver den største klimagevinst. Regionen som virksomhed Klimastrategiens vision, mål, succeskriterier og initiativer er rettet mod både kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstadens egen virksomhed. Klimastrategiens indsats og retning er koordineret med regionens Strategi for bæredygtig udvikling. For regionens egen virksomhed betyder klimastrategien, at der skal styrket fokus på klimatilpasning ved fx. at håndtere regnvand på egen grund, klimavenlig transport fx i form af elbiler, vedvarende energi fx ved indkøb af grøn energi til eget forbrug, energieffektive bygninger fx ved indsats for energirenovering af bygninger samt øget fokus på brug af klimavenlige indkøb. Implementering Gate 21 Klimastrategiforslaget, der blev sendt i høring, anbefalede Gate 21 som en hovedaktør i implementering af klimastrategien. Gate 21 er en forening, der samler kommuner, erhvervsliv og videninstitutioner om at udvikle og gennemføre klimaog energiprojekter. Cirka 11 kommuner fra hovedstadsregionen har indgået partnerskab med Gate 21. Næsten halvdelen af de kommunale høringssvar sætter imidlertid spørgsmålstegn ved Gate 21 s rolle i strategien, da deltagelse i Gate 21 s projekter kræver partnerskab med og dermed kontingentbetaling til Gate

14 Høringssvarene anerkender Gate 21 s styrker som partnerskaber, udviklingsprojekter og fundraising, men anbefaler samtidig en løsning, så alle kommuner kan deltage i klimastrategiens initiativer. På denne baggrund er Gate 21 nedtonet i strategien, og der vil blive stillet krav om at strategiens initiativer skal være åbne for alle interesserede parter. Klimapolitisk Forum Forummets formål er at: implementere og evaluere klimastrategien samt drive de to strategiske satsninger foreslå nye tværgående klimainitiativer sikre bred politisk dialog på tværs af alle 29 kommuner og regionen. Forummet vil bestå af i alt 10 kommunale og regionale repræsentanter, som mødes 2-4 gange årligt. KKR Hovedstaden udpeger 5 kommunale, mens regionsrådet udpeger 5 regionale repræsentanter. Forummet refererer til KKR Hovedstaden og regionsråd, som forummet to gange årligt fremlægger status for vedrørende klimastrategiens to strategiske satsninger. En første samlet evaluering af realisering af klimastrategien fremlægges i efteråret KONKLUSION Udvalget kvitterede for en flot klimastrategi. Der var tilfredshed med den lange version - og udvalget tilsluttede sig hensigtsmæssigheden i at udarbejde en kort udgave til gavn for en bredere kreds. Der var et ønske om at præcisere indholdet i afsnittet om cyklisme. Sagen blev anbefalet til forretningsudvalget og regionsrådet. Bilagsfortegnelse: 1. Endeligt forslag til Klimastrategi for hovedstadsregionen 2. Oversigt over høringssvar og justeringsforslag Sagsnr:

15 Den 13. marts 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 4 FORSLAG TIL DET TVÆRKOMMUNALE UDVIKLINGSPROJEKT KLIKOVAND KLIMA, KOMMUNER OG VAND SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges Miljø- og grøn vækstudvalget mhp. en udtalelse til videre behandling i forretningsudvalget den 27. marts og regionsrådet den 10. april. Administrationen anbefaler, at regionsrådet medfinansierer KLIKOVAND, Klima, Kommuner og Vand - projektet med op til 2.5 mio. kr. fra konto Øvrig regional udvikling. Projektet er en del af handlingsplanen til den regionale udviklingsplan fra Baggrund Regnen bliver mere intensiv. Vi får højere vandstand i havene, mere og kraftigere nedbør og stærkere storme. Udfordringerne de kommende år bliver at mindske virkningerne fra de globale klimaforandringer og at begrænse tilførsel af forurening til vådområder, vandløb og søer. Bæredygtig håndtering af regnvand kræver et stærkt tværfagligt samarbejde internt i kommunerne, mellem kommunerne og de tilhørende kommunale forsyningsselskaber, og et tæt samarbejde med eksperter udefra. For at samfundet kan tilpasse sig klimaforandringerne er der behov for at politikere, borgere, boligforeninger, erhvervsvirksomheder, landbrug og andre interessenter involveres langt mere aktivt, tager deres del af ansvaret og ændrer adfærd, når det gælder klimatilpasning. Med baggrund i et omfattende og intensivt udviklingsforløb gennemført i samarbejde med Region Hovedstaden og Kommunal Teknisk Forening, KTC i Hovedstadsregionen, besluttede man i 2009 at udarbejde et udkast til en projektbeskrivelse, der skulle tage højde for, hvordan hovedstadens kommuner på en koordineret måde kan håndtere de stigende udfordringer på vandområdet. I januar 2011 blev den videre udvikling og modning af projektinitiativet intensiveret ved, at Gladsaxe Kommune i enighed med KTC og en række interessentkommuner og kommunale forsyningsselskaber påtog sig rollen som midlertidigt projektsekretariat for KLIKOVAND. 15

16 Indtil videre er 25 kommuner og 20 forsyningsselskaber gået sammen i KLIKOVAND-projektet om at skabe en platform for udvikling af klimatilpasningsindsatsen i hovedstadsregionen. Projektet fokuserer på fire emner: Juridisk grundlag, kommunikation og erfaringsudveksling, beslutningsstøtte, og kompetenceløft. Det er ønsket, at regionen med KLIKOVAND-projektet kan medvirke til at tilpasse by- og naturområder til de globale klimaudfordringer. Projektet ses yderligere som et væsentligt initiativ i en kommende regional klimastrategi til at imødegå klimaudfordringerne på vandområdet. Region Hovedstaden har i starten af 2012 givet en administrativ forhåndsbevilling på kr. til afslutning af et forprojekt og projektopstart. Det skyldes, at sagen først kunne behandles i regionsrådet i marts Formål Formålet med KLIKOVAND-projektet er at kommuner og forsyningsselskaber får de nødvendige forudsætninger for at kunne planlægge og gennemføre regionalt koordinerede strategier for klimatilpasning individuelt og i fællesskab. Målet er at kommuner og forsyningsselskaber kan foretage en effektiv og økonomisk klimatilpasning på vandområdet. Projektet kobler fire indsatsområder, der hænger sammen - skaber indbyrdes synergi - og giver kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber et samlet overblik over processen for klimatilpasning: 1. Juridisk grundlag: Formålet med indsatsområdet er, at undersøge den nuværende lovgivning og de forvaltningsmæssige rammer og pege på, om der er behov for eventuelle lovændringer 2. Kommunikation og erfaringsudveksling: Formålet med indsatsområdet er at indsamle, udvikle og afprøve metoder og værktøjer til udveksling af erfaringer og til rammer for kommunikation, inklusiv borgerinddragelse og adfærdsændringer 3. Beslutningsstøtte: Formålet med indsatsområdet er at indsamle, udvikle og afprøve metoder og værktøjer til proces- og kvalitetsstyring af beslutningsprocesser i forbindelse med ekstreme regnhændelser, og det samlede vandkredsløb 4. Kompetenceløft: Formålet med indsatsområdet er at kortlægge behov for kompetenceløft i dialog med virksomheder og interessenter, så der efterfølgende kan laves en målrettet teknisk faglig opkvalificering i kommuner og forsyningsselskaber til håndtering af de øgede nedbørsmængder Deltagere og økonomi Under det meget omfattende og intensive udviklingsforløb har en række kommuner, forsyningsselskaber, statslige institutioner, vidensinstitutioner, brancheorganisationer og private rådgivere været inddraget. 16

17 Projektet har et indledende budget på fem millioner kroner, hvor Region Hovedstaden og de deltagende kommuner og forsyningsselskaber deler finansieringen med hver to en halv million kroner. På sigt forventes budgettet øget til ti millioner kroner via statslige midler og andre interesserede partnere. 25 kommuner og 20 forsyningsselskaber har givet tilsagn om deltagelse i KLIKOVAND-projektet, hvilket er tilstrækkeligt til at dække den kommunale del på 2,5 mio. kroner. Med en budgetramme fra Region Hovedstaden på tilsvarende 2,5 mio. kroner vil projektet kunne startes med en samlet budgetramme på 5 millioner kroner fordelt over tre år i perioden Vurdering En af målsætningerne i den regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen er, at borgerne har nær og let adgang til rekreative områder og attraktive kyster, og at regionen fortsat kan sikre rent grundvand til gavn for den enkelte borgers sundhed. Regionen har derfor igangsat en række initiativer i handlingsplanen for den regionale udviklingsplan. Det er administrationens vurdering, at KLIKOVAND vil skabe en platform for den kommunale klimatilpasningsindsats, som vil kunne styrke og professionalisere indsatsen, herunder ikke mindst fremme det tværgående samarbejde. KLIKOVAND-projektet indgår samtidig som et væsentligt initiativ i udkastet til den kommende regional klimastrategi, som er udarbejdet i samarbejde mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden. Administrationen vurderer, at der med KLIKOVAND-projektet etableres et samarbejde, som på sigt kan videreudvikles og danne grundlag for udvikling af nye løsninger, som fx en detaljeret kortlægning af risikoområder, samarbejdsfora omkring vandløbsoplande og vådområder mv. KONKLUSION Sagen anbefales til forretningsudvalget og regionsrådet Bilagsfortegnelse: 1. Det tværkommunale udviklingsprojekt KLIKOVAND. 2. Deltagerliste over kommuner og forsyningsselskaber Sagsnr:

18 Den 13. marts 2012 MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 5 MEDDELELSER 5.a Nyt projekt om de rekreative områder Region Hovedstadens administration indgik sidste år aftale med foreningen Hold Danmark Rent om gennemførelse af et analyse- og pilotprojekt i 2012 om henkastet affald i de rekreative områder. Baggrunden er, at regionen i den eksisterende RUP ønsker at give borgerne bedre adgang til de grønne og blå områder. Men med et øget brug, sker der også en større belastning og slid af områderne. Et stort problem er de øgede mængder af henkastet affald - dåser, flasker, papir, cigaretskod mv. Projektet skal give kommunerne mere viden om, hvordan de håndterer og forebygger henkastet affald. Projektet gennemføres i samarbejde med kommunerne i Hillerød, København, Vallensbæk, Halsnæs, Gribskov og Helsingør og afsluttes ved udgangen af Regionen bidrager med 50 % af finansieringen svarende til kr. I forbindelse med udarbejdelse af den regionale udviklingsplan 2012 holdt regionen den 20. september 2011 et fagligt seminar om rekreative områder. Her holdt Hold Danmark Rent et oplæg om projektet. Bedre rekreative områder er også et indsatsområde i den kommende regionale udviklingsplan. Bilag 1: Sagsnr.: Ingen bemærkninger 18

19 Den 13. marts 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKST UDVALGET SAG NR. 6 - TILLÆGSDAGSORDEN DRØFTELSE AF STUDIETUR FOR UDVALGET SAGSFREMSTILLING Efter aftale har administrationen screenet mulighederne for en studierejse til udlandet for at se på miljø- og klimainitiativer. Derudover er mulighederne for at tage på ekskursion/besøg i nærområdet blevet undersøgt. Udvalget bedes prioritere imellem de fremlagte forslag, således at administrationen kan arbejde videre med én destination til studietur. Administrationen vil så hurtigst muligt fremlægge et konkret forslag til studietursprogram inkl. budget for Miljø- og grøn vækstudvalget. Dette vil herefter skulle videre til godkendelse i forretningsudvalget og regionsrådet. Herudover bedes udvalget drøfte muligheder og ønsker i forhold til ekskursioner/besøg. Forslag om studietur til udlandet Administrationen har foretaget en screening af en række emner for at finde frem til foregangseksemplerne i det nære udland - og foreslår på den baggrund - at der arbejdes videre med enten Holland eller Tyskland. Her kan man relativt nemt og hurtigt komme frem og tilbage med fly og/eller tog. Varigheden af studieturen er tænkt til at være to dage med én overnatning. For hvert land foreslås flere forskellige byer, som har noget særligt at byde på inden for klima- eller miljø. Holland På grund af landets størrelse er det måske muligt at besøge mere end én by i Holland, men dette skal undersøges nærmere. Amsterdam er oplagt at besøge, men derudover findes flere interessante cases. Administrationen foreslår, at en eller to af følgende steder og temaer indgår, hvis udvalget udvælger Holland som destination. Elbiler i Amsterdam Provins Nord-Holland. Amsterdam er relativt langt fremme med at udbrede elbiler og ladeinfrastruktur. Satsningen på elbiler udføres igennem projektet Amsterdam Electric, som blev igangsat i 2009 med en ambition om, at der skal køre elbiler i Amsterdam inden Næste store projekt er Amsterdam Metropolitan goes Electric som udrulles i samarbejde mellem 35 kommuner og 2 regioner omkring Amsterdam med et fælles mål om at nå op på elbiler i perioden i sammenhæng med regional udrulning af ladeinfrastruktur. 19

20 Jordbørser i Holland. Der eksisterer en række offentlige og private jordbørser i Holland, som er understøttet af nationalt fastsatte love og økonomiske incitamenter. Jordbørserne sikrer, at udbydere og efterspørgere af overskudsjord kan indgå handler med hinanden. Når der anlægges vej, bane eller bygninger, så betragtes overskudsjord ikke som et restprodukt, der skal bortskaffes, men en vare, der skal afsættes på nye hænder. Erfaringerne fra Holland indikerer, at en væsentlig del af udvinding af råstoffer samt transport af overskudsjord og råstoffer kan undgås ved bedre planlægning og organisering. Emnet jordbørser kan tages op i Amsterdam såvel som andre steder i Holland, da jordbørserne findes i hele landet. Bæredygtig by i Venlo Provins Limburg I Venlo i det sydøstlige Holland arbejder bystyret sammen med virksomheder og borgere for en vision om at gøre byen til en vugge-til-vugge-by. Vugge-til-vugge betyder, at man fremmer genbrug og undgår affald. Visionen blev opstartet for fire år siden, og byen har i dag udviklet sig til at være fyrtårn for Hollands nationale satsning inden for vugge-til-vugge. Omstillingen er igangsat, men langt fra tilendebragt. Flydende bydele i Rotterdam Provins Zuid-Holland I landets sydvestlige hjørne ligger provinsen Zuid-Holland, som omfatter to af de vigtigste byer i Holland, Rotterdam og Den Haag. Zuid-Holland udarbejdede i 2010 en strukturplan i samarbejde med en række kommuner, hvor der er stor fokus på klimatilpasning, både på landet og i byerne. Hollænderne har kæmpet mod oversvømmelser i århundreder, og de har inddæmmet og beskyttet deres byer med mægtige diger. I Rotterdam - som befinder sig 5-6 meter under havets overflade - er de ved at ændre strategi. De rykker byen ud på vandet i stedet for at forhøje eller udvide digerne. Løsningen er flydende bebyggelser, som bevæger sig op og ned med tidevandet. Planen er, at den flydende by skal rumme op mod 1000 boliger i 2025, og de første pilotprojekter er gennemført - bl.a. en pavillon - der fungerer som udstillings- og kongresbygning. Tyskland Tyskland er geografisk et stort land, så det er formodentlig ikke muligt at besøge mere end et sted pga. store afstande. Det kan dog undersøges, om Hamborg og Bremen kan nås på samme tur, fordi de ligger i umiddelbar nærhed. Delebiler i Bremen i del-staten Niedersachsen Bremen ligger i det nordvestlige Tyskland og er på størrelse med København. Bystyret har udarbejdet en ambitiøs handlingsplan for udbredelse af delebiler. Formålet er at reducere trængslen på veje og pladser. Man vil gerne opnå at spare 6000 p-pladser og skaffe nye borgere ind på en delebilsordning inden Den vundne plads kan bruges til at skabe øget livskvalitet, renere luft og mindske CO 2 -udledningen. Man vil gerne efter schweizisk forbillede behandle delebiler på linje med anden offentlig transport, fx ved at have samme klippekort til delebiler som til busser og tog. Schweiz er foregangsland for delebiler. 20

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Abbas Razvi Ellen Thrane

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering (Masse håndtering) Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering

Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering (Masse håndtering) Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering (Masse håndtering) 1 Overskudsjord (masser) er en ressource 2 Overskudsjord (masser) er en ressource 3 Disposition Vision og mål for at arbejde med genanvendelse

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg Miljøcenter Roskilde d. 30. august 2011 Lykke Leonardsen Oversigt over oplæg Københavns Kommunes klimatilpasningplan Udfordringer Løsninger Skybrudsplan Udfordringer i

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling April 13 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Tirsdag den 2. marts 2010 Klokken: 18:00 20:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale 2 på 3. sal Møde nr. 2 Mødet

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

PIXI-udgave af Strategi for Task Force. Opdateret september 2016

PIXI-udgave af Strategi for Task Force. Opdateret september 2016 PIXI-udgave af Strategi for Opdateret september 2016 2 Grafisk overblik over indhold Vision Kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen tænker klimatilpasning på nye måder og har forankret en praksis,

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere