Nyhedsbrev nr. 1 for folkeskolen. Om ændringer i folkeskoleloven. Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Maj 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 1 for folkeskolen. Om ændringer i folkeskoleloven. Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Maj 2006"

Transkript

1 Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Nyhedsbrev nr. 1 for folkeskolen Om ændringer i folkeskoleloven Maj 2006 Der er i denne folketingssamling to ændringer af folkeskoleloven til behandling. Den ene er lovforslag nr. L 101 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver m.v.). Dette lovforslag blev vedtaget den 30. marts Loven har lov nr. 313 af 19. april Derudover er fremsat og 1. og 2. behandlet lovforslag nr. L Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen). I det følgende gennemgås de vigtigste ændringer. Nogle af de nye regler træder i kraft allerede i indeværende skoleår andre træder i kraft fra skoleåret 2006/07 eller senere. 1. Ændringer i folkeskoleloven 1.1 L 101 (Lov nr. 313 af 19. april 2006) Folketinget vedtog den 30. marts 2006 lovforslag nr. L 101 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver). Lovforslaget bygger på en aftale af 23. september 2005 mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Det vedtagne lovforslag er offentliggjort som lov nr. 313 af 19. april Loven kan findes på ministeriets hjemmeside under love og regler for folkeskolen. Klik ind på lovbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 af lov om folkeskolen). Lov nr. 313 af 19. april 2006 om ændring af lov om folkeskolen findes under senere ændringer til denne forskrift. Link: Lovændringen indeholder bl.a.: Fra skoleåret 2006/07 Fremme af evalueringskulturen. Det er i lovens 13, stk. 2, præciseret, at der i den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen skal inddrages de bindende trin- og slutmål. Det er endvidere præciseret, at evalueringen også danner grundlag for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. 1

2 Anvendelse af obligatoriske test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin. (Test i dansk/læsning i 8. klasse, fysik/kemi i 8. klasse og matematik i 6. klasse). Øvrige obligatoriske test i skoleåret 2007/08. Se bilag 1. Forældrene skal underrettes skriftligt om deres barns testresultater. Testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, kommuner og amtskommuner mv., bortset fra opgørelser på landsplan, samt testopgaver er fortrolige. Obligatoriske afgangsprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Ændring af projektopgaven, således at der ikke længere er en binding til samfundsfag og historie. Der skal gives en udtalelse i faget idræt. I dette skoleår (2005/06) Tidligere ikrafttræden af muligheden for at henvise tosprogede elever med et sprogstøttebehov til andre skoler end distriktsskolen. Den praktiske/mundtlige del af prøven i fysik/kemi og biologi. Undervisningsministeriet er i færd med opfølgningen på lovgivningen. Det indebærer bl.a. udstedelse af en række bekendtgørelser. Se under punkt 2 om prøver, punkt 3 om test, punkt 4 om projektopgaven og punkt 5 om henvisning af tosprogede med et sprogstøttebehov til andre skoler. De bekendtgørelser, der træder i kraft i dette skoleår, er udstedt uden høring, da udmøntningen fremgår direkte af loven. I bilag 2 findes en samlet fortegnelse over nye bekendtgørelser og ændringer i eksisterende som følge af lovændringen L 170 Lovforslaget bygger på aftale af 24. januar 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Lovforslaget præciserer folkeskolelovens formålsparagraf for bl.a. at tydeliggøre, at formålet er at give eleverne kundskaber og færdigheder, og at folkeskolen skal forberede eleverne til videre uddannelse efter folkeskolen. Lovforslaget tilfører desuden ekstra timer til fagene dansk og historie, jf. nærmere herom nedenfor under pkt Endvidere indfører lovforslaget krav om, at hver elev fremover skal have en elevplan, som skal indeholde oplysninger om resultater af den løbende evaluering og den besluttede opfølgning herpå. Elevplanen skal danne grundlag for skolens samarbejde med forældrene om elevens udbytte af undervisningen. Derudover indeholder lovforslaget en bestemmelse om offentliggørelse af de samlede landsresultater af test, jf. det vedtagne lovforslag L 101, (lov nr. 313 af 19. april 2006). Det vil bl.a. ske i form af en national præstationsprofil, der skal vise, hvordan eleverne på landsplan - i de forskellige fag og på de forskellige klassetrin - fordeler sig inddelt efter relevante resultatkategorier, der hver især beskriver graden af, hvad eleverne har tilegnet sig i forhold til de aktuelle trinmål. Kommunalbesty- 2

3 relserne og skolelederne vil blive informeret om skolens resultater af testene set i forhold til landsresultaterne, herunder skolens resultater, når de vurderes under hensyntagen til elevernes sociale baggrund. Lovforslaget præciserer og tydeliggør kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens skolevæsen. Efter lovforslaget skal kommunalbestyrelsen således i en årlig kvalitetsrapport tage stilling til status for kommunens skolevæsen og beslutte, hvordan der skal følges op på eventuel dårlig undervisningskvalitet på skolerne. Endelig etablerer lovforslaget Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen og en ny statslig styrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af rådet. Efter lovforslaget træder hovedparten af bestemmelserne i kraft den 1. august 2006 med virkning fra skoleåret 2006/07, mens bestemmelserne om ekstra timer i faget historie dog træder i kraft den 1. august 2008 med henblik på indfasning over skoleårene 2008/ /11. Bestemmelserne om råd og styrelse kan sættes i kraft ved en bekendtgørelse fra undervisningsministeren. Dette lovforslag er blevet 1. behandlet den 28. marts og 2. behandlet den 18. maj. Der vil blive informeret nærmere om opfølgningen på lovforslaget i et senere nyhedsbrev Timer til dansk Faget dansk styrkes på klassetrin ved, at der tilføres faget 30 undervisningstimer mere på hvert skoleår med indfasning over skoleårene 2006/ /09. Det betyder, at det vejledende undervisningstimetal vil blive hævet tilsvarende, samt at de elever, som påbegynder 1. klasse i august 2006, ved udgangen af 3. klasse mindst skal have modtaget 900 undervisningstimer a 60 minutter mod i dag 810 timer. Der er udstedt en ændring af bekendtgørelsen om undervisningstimetal i folkeskolen (Ekstra timer til dansk). Bekendtgørelse nr. 400 af 4. maj Link til bekendtgørelsen: 2. Folkeskolens afgangsprøver Folkeskolens afgangsprøver bliver fra skoleåret 2006/07 obligatoriske. De ændrede regler medfører ændringer i følgende bekendtgørelser: 1. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. 2. Ændring af Bekendtgørelsen om Fælles Mål mv. Bekendtgørelserne forventes sendt i høring snarest. Udtræk af prøver Med lovændringen bliver afgangsprøverne obligatoriske ved afslutningen af 9. klasse, og i den forbindelse indføres, at de 2 ud af i alt 7 afgangsprøver, som hver elev skal aflægge, bestemmes ved udtræk (lodtrækning). Det er intentionen, at udtrækket skal omfatte såvel mundtlige som skriftlige prøver. Den nuværende aftale om arbejdstid for lærere i den primærkommunale folkeskole og i Københavns Kommune tager imidlertid ikke højde for en udtræksordning. I skoleåret 2006/07 vil der derfor alene indgå skriftlige prøver i udtrækket. 3

4 Den nye censorordning Bedømmelsen af de skriftlige afgangsprøver foretages af to censorer uden medvirken af faglæreren. Bedømmelsen foretages af en statsligt beskikket censor (som hidtil) og af en censor, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. Der vil snarest blive udsendt nærmere herom. Skoleåret 2005/06 Prøven i fysik/kemi og biologi Bekendtgørelsen om Fælles Mål mv. er ændret for så vidt angår den praktiske/mundtlige del af prøven i fysik/kemi og biologi. Med ændringen bliver det muligt for skoler, der ønsker det, at afholde den praktiske/mundtlige prøve fag for fag. Se bekendtgørelse nr. 323 af 20. april 2006 om ændring af bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner samt om folkeskolens afsluttende prøver (Fælles Mål mv.). Link til bekendtgørelsen: 3. Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen, herunder anvendelse af test De første tre test, som er matematik i 6. klasse, fysik/kemi i 8. klasse og læsetest inden for faget dansk i 8. klasse, indføres, således at de afvikles i perioden 1. maj 2007 og frem til sommerferien. Afviklingen af testene skal ske via en såkaldt Evalueringsportal, som også vil indeholde informationer om evaluering, vejledning mv. Skolerne skal have adgang til portalens testdel via UNI-Login. Etableringen af portalen indgår i det udbud, som er i gang, om fremme af evalueringskulturen i folkeskolen. Det forventede tidspunkt for kontraktindgåelse er den 30. juni Når test-modulet er færdigimplementeret i Evalueringsportalen, vil det komme til at indeholde 10 obligatoriske test samt to frivillige test i dansk som andetsprog, se oversigten i bilag 1. Med henblik på at få afprøvet opgaverne i de tre første test (matematik i 6. klasse, fysik/kemi i 8. klasse og dansk/læsning i 8. klasse), bliver et større antal skoler udpeget til at gennemføre et antal opgaveafprøvninger i perioden fra 1. november 2006 til 31. januar Afprøvningen skal anvendes med henblik på vurdering af kvalitet (udvælgelse af egnede opgaver) og sværhedsgrad af de opgaver, der kommer til at indgå i testene. Skolerne skal være klar til at deltage i denne prøveafvikling af test fra 1. november Undervisningsministeriet vil derfor fastsætte et krav om, at alle skoler inden 1. november skal være registreret i UNI-Login med de data, der er nødvendige for at kunne anvende Evalueringsportalens testdel. Dette planlægges at ske i bekendtgørelsen om test, som vil blive udstedt hurtigst muligt efter kontraktindgåelsen. Forventeligt i august/september. I skoleåret 2006/07 vil kravet alene gælde registrering af elever, der i skoleåret 2006/07 går i 6. og 8. klasse, samt de lærere, der vil skulle anvende de tre første test som led i evalueringen. Endvidere skolelederen og den/de brugeransvarlige. Der vil blive mulighed for at lade registreringen omfatte alle elever og lærere straks. Skolerne opfordres til allerede nu at sikre den korrekte registrering i UNI-Login. UNI-C står for den nærmere beskrivelse af skolernes klargøring til at kunne anvende UNI-Login og yder support i forbindelse hermed. Der henvises derfor til den vedlagte information i bilag 3 fra UNI-C med nærmere oplysninger om registrering. Bilaget retter sig primært mod den/de brugerad- 4

5 ministratorer, som skolens leder udpeger som brugeransvarlige. Der er endvidere en foreløbig tidsplan. Der påregnes at blive givet mere udførlig information om testene mv. i et nyt Nyhedsbrev efter sommerferien. Det kan i den forbindelse oplyses, at generel information om test mv. vil fremgå af Undervisningsministeriets nyhedsbreve, mens mere specifik information mv. til de enkelte skoler om registreringen i UNI-Login vil blive sendt fra UNI-C. 4. Projektopgaven Den obligatoriske projektopgave på 9. klassetrin ændres fra 1. august Der er herefter ikke den binding, at opgaverne i væsentligt omfang skal inddrage emner fra historie og samfundsfag. Der vil blive udstedt en ny bekendtgørelse om projektopgaven. Høringen over denne bekendtgørelse er netop afsluttet. Der påtænkes udsendt en vejledning om projektopgaven. 5. Henvisningsmuligheder af tosprogede elever med sprogstøttebehov Der er udstedt en ændring af bekendtgørelsen om undervisning i dansk som andetsprog. Bekendtgørelse nr. 350 af 20. april Bekendtgørelsen gør det muligt at anvende henvisningsreglerne til andre skoler end distriktsskolen i den resterende del af skoleåret. Det gælder dog kun for elever, der søger om optagelse, herunder skoleskift i indeværende skoleår, fra det tidspunkt, der fremgår af bekendtgørelsen, (den 29. april 2006). Link til bekendtgørelsen: 6. Udtalelse i faget Idræt Fra skoleåret 2006/07 skal der gives en udtalelse i faget idræt på klassetrin på linje med prøvefagene, hvor der gives karakterer. Ved afslutningen af undervisningen gives en udtalelse, som skal påføres afgangsbeviset. Der påtænkes udsendt en vejledning om udtalelsen i idræt. 5

6 Bilag 1 Fortegnelse over test Skoleåret 2006/07 i perioden fra 1. maj og til sommerferien. Matematik i 6. klasse. Fysik/kemi i 8. klasse. Læsetest i faget dansk i 8. klasse. I skoleåret 2007/08 forventes afviklingen af disse tre test at blive fra 1. februar til 30. april Skoleåret 2007/08 foruden de oven for nævnte test vil der fra 1. april 2008 blive test i: Læsetest i faget dansk i 2., 4. og 6. klasse. Matematik i 3. klasse. Engelsk i 7. klasse. Biologi i 8. klasse Geografi i 8. klasse. Frivillige test i dansk som andetsprog i 5. og 7. klasse. Fra skoleåret 2008/09 forventes perioden for den obligatoriske afvikling af alle test at blive fra 1. februar til 30. april. 6

7 Bilag 2 Fortegnelse over bekendtgørelser Bekendtgørelser med virkning fra dette skoleår (2005/06). Bekendtgørelserne er udstedt. Bekendtgørelse 323 af 20. april 2006 om ændring af bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner samt om folkeskolens afsluttende prøver. (Fælles Mål mv.) Vedrører den praktiske/mundtlige del af prøven i fysik/kemi og biologi. Bekendtgørelse nr. 350 af 20. april 2006 om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. (Handler om tidligere ikrafttræden af muligheden for at henvise tosprogede elever med et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov til andre skoler). Bekendtgørelser med virkning fra skoleåret 2006/07. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner samt om folkeskolens afsluttende prøver. (Fælles Mål mv.). Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse. Bekendtgørelse nr. 400 af 4. maj 2006 om ændring af bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen. (Ekstra timer i dansk). Bekendtgørelse om ikrafttræden af bestemmelsen om obligatoriske test i lov nr. 313 af 19. april Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen. 7

8 Bilag 3 Information fra UNI-C Skolernes adgang til testdelen af Evalueringsportalen sker med UNI Login Når elever og lærere logger sig på Evalueringsportalens testdel, skal de bruge deres unikke adgangskode, som sikrer, at portalen bliver forsynet med korrekt navn, cpr-nummer, klassetrin og hold. Lærerne skal bruge deres login, når de skal booke tid til test for en klasse i et af test-fagene. Og eleverne skal bruge deres login, når de skal gennemføre de forskellige test. Der vil komme nærmere information om testafviklingen, men allerede nu kan det oplyses, at der bliver mulighed for, at læreren kan logge på for en elev, der har glemt sit login. UNI Login er i forvejen vidt udbredt, bl.a. bliver det brugt til SkoleKom, SkoDa, Computerindberetning på cis.emu.dk og SkoleIntra. Derfor har Undervisningsministeriet besluttet, at skolerne også skal bruge UNI Login som adgang til testdelen af Evalueringsportalen. Der vil ske en afprøvning af de tre første test fra 1. november Skolerne skal være klar til at deltage i denne afprøvning. Undervisningsministeriet planlægger at fastsætte i bekendtgørelsen om test, at skolerne skal anvende UNI Login som adgang til testene. Kravet vil i skoleåret 2006/07 alene omfatte registrering af alle skolers elever på 6. og 8. klassetrin og de lærere, som skal anvende de tre første test som led i den løbende evaluering samt brugeradministrationen, herunder skolelederen. Der er dog intet til hinder for, at den enkelte skole vælger at lade samtlige elever og lærere registrere med det samme. Skolerne opfordres derfor til snarest at sikre, at stamoplysninger om de nævnte er opdaterede i UNI Login. Skolerne administrerer UNI Login Skolen skal have en ansvarlig brugeradministration. Skolens brugeradministrator/er har ansvaret for at oprette og nedlægge skolens brugere i UNI Login og tildele særlige rettigheder til udvalgte brugere på skolen. De fleste folkeskoler anvender allerede UNI Login, og de fleste har også en lokal brugeradministrator. I dag vedligeholdes de fleste af oplysningerne i UNI-Login ofte i hånden eller ved særlige ordninger, der ikke alle sikrer, at oplysninger om brugerne er korrekte. UNI C tilbyder mulighed for at bringe disse forhold i orden på en smidig og sikker måde. Import af administrative data For at undgå dobbeltarbejde og for at gøre det nemt for skolerne at vedligeholde et sikkert UNI Login til elever og ansatte har UNI C udviklet en importfunktion til UNI Login, der anvender data fra de skoleadministrative systemer. Importfunktionen understøtter de administrative systemer, 8

9 der leveres af KMD, Tabulex og Dansk SkoleData. Der vil blive tilbudt en særligt udviklet løsning til de skoler, der ikke er tilsluttet et af de nævnte skoleadministrative systemer. Ved at benytte sig af import af data fra et administrativt system, opnår man den fordel, at oplysninger om elever, personale og klasser/hold vedligeholdes ét sted. Mange skoler kan formentligt se en fordel i, at skolens administration varetager de administrative rutiner også i forbindelse med UNI Login og dermed, at en eller flere personer i skolens administration bliver brugeradministratorer. UNI C vil i perioden maj-oktober kontakte skolerne med oplysninger om registrerede brugeradministratorer og med tilbud om support til etablering af sammenhængen mellem det administrative system og UNI Login. UNI C indbyder desuden til workshops flere steder i landet i juni, august og september, hvor brugeradministrator bliver ledt igennem den første import. Efter workshoppen (efter import af stamdata fra det administrative system) vil skolen være klar til at anvende UNI-Login i forbindelse med Evalueringsportalens testdel. Derefter vil den efterfølgende vedligeholdelse kunne ske enkelt og sikkert. Afprøvning af de tre første test fra den 1. november Evalueringsportalen vil indeholde 12 test (10 obligatoriske og to frivillige), hvortil der er knyttet et stort antal opgaver. Et større antal skoler bliver udpeget til at afprøve opgaverne i perioden fra 1. november 2006 til 31. januar Denne afprøvning vedrører de test, som iværksættes i skoleåret 2006/07. Det drejer sig om test i matematik i 6. klasse, fysik/kemi i 8. klasse og læsetest i faget dansk i 8. klasse. Afprøvningerne gennemføres, så de vil fremstå som en rigtig test over for eleverne. Afprøvningerne skal bruges til at vurdere kvalitet og sværhedsgrad af de opgaver, der kommer til at indgå i testene. De udpegede skoler skal være klar til at deltage i afprøvningen af test for 6. og 8. klassetrin fra 1. november Opdater UNI Login allerede nu På support.emu.dk/evalportalen kan skoleledere og brugeradministratorer orientere sig om, hvordan den nye importfunktion virker. Skolerne kan også henvende sig til UNI Cs administrationssupport på eller med henblik på evt. vejledning om brugeradministration og import af data fra de administrative systemer. Tidsplan for implementering af UNI Login og lancering af Evalueringsportalen Maj 2006 Maj 2006 oktober 2006 Generel orientering til skolerne og kommunale forvaltninger ved dette brev Skolen kan gøre brug af skolens administrative data i forbindelse med UNI Login. UNI C giver målrettet information til den enkelte 9

10 skole om UNI Login. August/september 2006 September 2006 Oktober 2006 November 2006 januar 2007 Marts 2007 Maj sommerferien Forventet udstedelse af bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet, der pålægger alle skoler at være tilsluttet UNI Login senest den 1. november Kravet vil i skoleåret 2006/07 alene omfatte registrering af skolens elever på 6. og 8. klassetrin og de lærere, som skal anvende de tre første test som led i den løbende evaluering samt brugeradministrationen, herunder skolelederen. Yderligere orientering til skolerne om Evalueringsportalen. Skolerne kan blive tilbudt at deltage i test af, hvorvidt skolens tekniske udstyr (pc ere, lokalnet, forbindelseskapacitet mv.) er af en beskaffenhed, så det kan anvendes i forbindelse med it-baserede test. Udvalgte skoler deltager i afprøvning af opgaver. (De tre første test matematik i 6. klasse, fysik/kemi i 8. klasse og dansk/læsning i 8. klasse). Lancering af Evalueringsportalen med bl.a. generel vejledning om løbende intern evaluering samt fagspecifikke inspirationsmaterialer. Afvikling af de første tre obligatoriske it-baserede test. 10

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

1. Nyhedsbrev om ændringer i folkeskoleloven

1. Nyhedsbrev om ændringer i folkeskoleloven Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 283 Offentligt Til skoleforvaltninger, skoleledere m.fl. Nyhedsbrev 3 for folkeskolen Marts 2007 1. Nyhedsbrev om ændringer i folkeskoleloven Folketinget vedtog

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning December, 2006 Indhold 3 Indledning 3 Baggrund 4 Planlægning af undervisningen i idræt 4 Evaluering 5 Udtalelser 6 Eksempler på udtalelser

Læs mere

L 101 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen.

L 101 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt L 101-2005-06(som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sty... Side 1 af 30 Dokumenter Samling

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design.

Vedhæftet dette orienteringsbrev findes udover den nye prøvebekendtgørelse vejledninger til prøverne i idræt, madkundskab samt håndværk og design. Til skolens leder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om ny bekendtgørelse

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Lov om kommunale internationale grundskoler

Lov om kommunale internationale grundskoler LOV nr 609 af 06/05/2015 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 025.88S.541 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1534 af 11/12/2015

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Status medio april 2007 vedrørende projektet til fremme af evalueringskulturen i folkeskolen

Status medio april 2007 vedrørende projektet til fremme af evalueringskulturen i folkeskolen Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 315 Offentligt Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet

Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet Indhold Læringsplatform og elevens plan i Ikast-Brande kommune... 2 Læringsplatformen MOMO... 2 Elevens plan:... 2 Elevplanen er et fælles

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via central import 2. udgave, september 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Dansk Skoledata 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i Dansk Skoledata... 3 2 Importer brugerdata... 6 3 Når du har importeret,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Elevplaner i Meebook

Elevplaner i Meebook Elevplaner i Meebook en vejledning til ledere, lærere og pædagoger september 2017 Denne vejledning søger at guide ledere og pædagogisk personale til, hvordan arbejdet med elevplaner i Meebook foregår.

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde Indhold 3 Om denne publikation 4 Om de nationale test 5 Det tester de nationale test 5 Sådan kommer du i gang 6 Adgang

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via XML-import 2. udgave, maj 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan eksporteres

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver. Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver i høring. Se vedlagte høringsliste Afdelingen for Grundskole Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høring over udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra KMD Elev 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Importer brugerdata... 4 2.1 Automatisk import... 4 2.2 Manuel import... 5 3 Når du har importeret, sker der følgende...

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love LOV nr 406 af 28/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 036.53M.391 Senere ændringer til

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2012-13 Fremsat den 29. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning Vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning Indhold 1. Indledning... 3 2. Model for forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning...

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07

Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Gladsaxe Kommune Bilag BUU december 2006 Børne- og kulturforvaltningen LA Folkeskolens afsluttende prøver Prøver og censur 2006/07 Indhold: Side Oversigt over folkeskolens obligatoriske afgangsprøver 3

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2012/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 071.04L.391 Fremsat den 29. november

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017 ILINNIARTITAANERMUT AQUTSISOQARFIK / UDDANNELSESSTYRELSEN Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2016/2017 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2015/2016 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen 1 Juni/juli August INRISAAVIK Årsplan

Læs mere

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V.

PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. August 2018 Revideret senest 14.august 2018 PIXI: FOLKESKOLEN AFGANGSPRØVER, EKSAMEN M.V. Indledende forudsætninger: Lbk nr 1510 af 141217 - Folkeskoleloven Lov 1746 ( 13) af 271216 indførelse af folkeskolens

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login Import-vejledning Fra KMD Elev til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 6. udgave, juli 2008 UNI C 2008 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Bestil data fra KMD Elev... 2 2 Indlæsning

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Test og prøvesystemet De nationale test

Test og prøvesystemet De nationale test Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Version 1 (marts 2016) Styrelsen for It og Læring, 14.03.2016 Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for DNT Kommunevejledning

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret

Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Årsplan til folkeskolens afsluttende evaluering for skoleåret 2014-2015 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar

Læs mere

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login

Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login Import-vejledning Fra Dansk Skoledata til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, april 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Dansk Skoledata...

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011)

Brugervejledning. Testsystemet De nationale test. Indledning Booking. Version: 2-1 (oktober 2011) Brugervejledning Testsystemet De nationale test Indledning Booking Version: 2-1 (oktober 2011) 1 INDLEDNING... 4 1.1 OM DENNE VEJLEDNING... 4 1.2 OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE TEST... 4 1.3 MÅLGRUPPE...

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2015 Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke skoler er omfattet af indberetningen?...

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Foreningens høringssvar er opdelt i 2 afsnit: et vedr. obligatoriske nationale test og et vedr. folkeskolens afgangsprøver.

Foreningens høringssvar er opdelt i 2 afsnit: et vedr. obligatoriske nationale test og et vedr. folkeskolens afgangsprøver. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Kontoret for fagenes mål og indhold Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Den 31.oktober 2005 J.nr. 2002/5000/001*9/ABC/LH Høring

Læs mere

Sidste nyt fra ministeriet. Matematiklærerens dag 28. april 2015

Sidste nyt fra ministeriet. Matematiklærerens dag 28. april 2015 Sidste nyt fra ministeriet Matematiklærerens dag 28. april 2015 Hvem er han?? Martin Villumsen Kongevejens Skole Fagkonsulent i LTK Læringskonsulent i UVM Beskikket censor skriftlig og mundtlig PD som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Debatten om evaluering bliver i medierne ofte til en debat om test. Det betyder, at debatten om evaluering og test bliver overfladisk og uinteressant i en pædagogiske

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 101 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 21. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere