/ : : % anlæg i Herstedoster industricentrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/ : : % anlæg i Herstedoster industricentrum"

Transkript

1 / : : % 4 anlæg i Herstedoster industricentrum

2 ,J. Bitugranit Bitustål Bitural Bituvit Vonsild-Hejismindevejen Belægning: BITUGRUS 60,2 kgjm2 L-13Rr VEJ BYGNING A2

3 LJ

4 ,,Med Allis-Chalmers 545 sparer vi 30 ltr. brændstof hver eneste arbejdsdag siger Mr. Giovanni Nagy Giovanni Nagy Ltd. Padva, Monselice, Italien I--.,.a - %, _ * HURTIG OG LET LÆSNING! 545 løfter en fuld skov! ti! sin maksimum højde på kun 7 sekunder og sænker den på mindre end 5!

5 ydelse. Desuden har den virkelig god balance og fantastisk greb flere forskellige typer lastbiler, men 545 læsser dem alle hurtigt Chalmers 545,» snævert med pladsen dens 90 chassisstyring, som er en stor fordel, hvor der er lidt»vi til bygning at i Delta», bryder sten diger Po-flodens fortæller Mr. Nagy.»Vi om med arbejder side side andre læssetraktorer af og vi forskellige mærker, har sammenlignet vor Allis-Chalmers 545 med dem så tiv og mere ekonomisk i drift. Jeg købte 545 eren på grund af og det virkelig givet betydelig har større ved fuld En ting, som jeg glad for, er udnyttelse. anden er meget den højde som kan gå op i. Vi på store skovlen har her stedet og nemt. Mine førere er begejstret for den udsyn o den Det en god og vor enkle service. har været investering, skal en næste læssetraktor naturligvis også være Allis især for det gode Tlf. (01) A 2600 Glostrup Industrivej 7 Isis Motor A/S jeg er ikke i tvivl om, at den er mere produk Chalmers læssetraktorer gør. Ring til ISIS MOTOR AIS (01) Blot en enkelt af de mange rapporter som er det bedste bevis for, at Allis-Chalmers læssetraktorer giver maksimum produktion til minimale driftsomkostninger. Opdag den store forskel Allis 96 1 g 00 og få nærmere oplysninger. ALLIS -CHALMERS Allis-Chalmers rapport fra Italien

6 Jordarbejder Asfaitfabrikker Betonkonstruktioner Kloakarbejder Vejarbejder A6 Spildevandsrenseanlæg INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA AALBORG (08) AARHUS (06) KØBENHAVN Tria 6635 Telegramadr. Wetekas WRGHT, THOMSEN & KIER AIS

7 Tæt servicenet. Kør ud hvorsomhelst Danmark. Den autoriserede Volvo-forhandler dækker Dem ind. Volvo i Danmark har et fuldt udbygget servicenet for lastvogne. Med 34 mo derne værksteder. Fordelt over hele landet. Med i alt 240 reparations- og servicepladser. - Volvo-service er allestedsnærværende! - Og Volvo-service er rationel service. Fordi servicepersonalet har uddannelse fra Volvo s egen serviceskole. Og arbejder med specialværktøj. Efter ensartede, gennemført rationelle metoder. Effektivt! Priser? Faste. Rimelige! Volvo-service er rigtig, hurtig - og derfor billig service. Nok værd at tage med i overvejelserne ved valg at lastvognsmærke... -en af Volvos stærke sider! Fuldt monteret LV-ærIrsted 0 Ly-Service Volvo - vo Siden 1928 har Volvo leveret mere end lastvogne til over 100 forskellige markeder. Idag er Volvo en af verdens største producenter af tungere lastvogne - og Nordens mest solgte diesellastvognsmærke... A7

8 4 i 2 2 I I

9 Dansk Vejtidsskrift Udgivet af Amtsvejinspektorforeningen i Danmark Medlemsblad for Dansk amtsvejingeniorforening REDAKTION Professor, civilingeniør H. H. Ravn, ansv., Øster Voldgade 10, 1350 København K Telefon (01) Civilingeniør A. 0. Haugaard Redaktionel medarbejder: Kgl. Kommissarius F. J. Boas Redaktionssekretær: Maianne Rauer EKSPEDITION IPANKASI Teknisk Forlag AIS Skelbækgade 4, 1717 København V Telefon (01) * Abonnementspris: Kr. 36,00 + moms, om året for 12 numre Lossalgspris: Kr. 3,50 + moms London office: lliffe-ntp Overseas Ltd Fleet Street London E.C.4 Phone: HOVEDKONTOR I ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 150 (01) INDHOLD Entreprenør kontra bygherre 181 Friktion til debat 187 Orientering om vejgeoteknisk afde lings nye laboratorievogn 191 Vejsynets bemærkninger 193 Fra ministerierne 193 Saltskader på asfaltkorebaner Indtryk fra Japan 195 Fabriker i Farum, Sorø og Silkeborg A9

10 elektron.isk niveaustyring= R & S har indført en ny arbejdsmetode ved vejanlæg. Vore asfaltmaskiner er nu monteret med elektronisk niveau-styring, der sikrer en fuldstændig plan vejbelægning. Det nye nivellerudstyr bevirker, at højdejustering af asfaltbære- og slidlag sker automatisk. Samlingen mellem 2 baner bliver endnu bedre, idet føleren omgående meddeler høldevariationer til udlægningsmaskinens hydrauliske system, således at korrektionen sker omgående, og ikke som ved manuel styring - først efter nogle meters kørsel. Den elektroniske niveau-styring giver en hurtigere arbejdsgang og en højere kvalitet Vejafcielingerne: København tlf. (01 32) FA Hjørring tlf. (08 91) 876 og 2276

11 Entreprenør kontra bygherre, samt lidt om den nye licitationslov Foredrag holdt ved amtsvejinspektormøde i Frede ricia den 19. januar 1968 af Entreprenørforeningens formand, civilingeniør Kaj Rasmussen. At kalde sig entreprenør har enhver lov til, og også at virke som entre prenør. Det kan derfor ikke undre en, at entreprenørstanden er en broget ska re. Den rekrutteres fra alle samfunds lag. Der kræves ingen speciel uddan nelse; men der kræves en hel del vo vemod, optimisme, godt helbred og gode nerver, fantasi og helst en hel del erfaring. Men har man al dette så kan man også drive det langt. Entreprenører i almindelighed er ikke blevet mere eller mindre ensret tede ved at have gennemgået den samme uddannelse, de er derfor ofte enere (individualister) med en egen indstilling til livets problemer. Og det te er måske en af grundene til at or det entreprenør ikke altid har haft en lige god klang, og selv i dag er man vist lidt på vagt overfor en fremmed, der kommer og siger, at han er en treprenør. Det er vist heller ingen hemmelig. hed, at der ikke altid har hersket og gør det vel heller ikke altid i dag de bedste forhold mellem bygherre og entreprenør. Hermed ikke sagt, at detde altid er entreprenørens skyld. Også bygherrer kan jo falde lidt forskelligt ud. Og det er vist ikke ualmindeligt, at bygherren og entreprenøren, i ste det for at samarbejde om opgaven (en treprisen), som det dog måtte være i begges interesse at få løst bedst mu ligt, er mere på vagt overfor hinan den, måske også endda forsøger at ta ge hinanden. En sådan jeg vil kalde det nega tiv indstilling overfor hinanden me ner jeg er forkert. Der må lægges op til et positivt samarbejde, og her må entreprenøren lægge for, så der opar bejdes et tillidsforhold parterne imel lem. Jeg er derfor bund-uenig med den entreprenør, der skulle have udtalt: Bygherrer, dem er der nok af, dem skal man ikke tage på med fløjlshand sker. En sådan indstilling eller udta lelse kan kun skade standen og jeg mener, den er helt forkert. Jeg mener, at det må være entre prenørens pligt at forsøge oparbejdet et godt tillidsforhold bygherren og ham imellem og entreprenøren kan medvirke hertil ved f. eks. at sørge for, at entrepriseforholdet ikke inde holder dunkle punkter, som først un der arbejdets forløb går op for byg herren. Bygherren må ikke føres bag lyset, han skal vide, hvad han går ind til på samme måde som entrepre. nøren bør vide, hvad han går ind til. Og her kan bygherren gøre sit til at der oparbejdes et godt tillidsforhold. Han kan sørge for at grundlaget for kontrakten; nemlig tegninger og be tingelser er klare og entydige, ligesom kontrakten selv ikke må give anled ning til misforståelser eller tvivis spørgsmål. At starte en entreprise på et dårligt grundlag har ofte været årsagen til et dårligt forhold mellem bygherre og entreprenør. For eks. bør så lidt som muligt vedrørende arbejdets kvalitet overlades til et skøn. Det bør være defineret så klart som muligt. Jeg har altid undret mig over udtrykket: at kvaliteten skal være god håndværks mæssig udførelse. Hvad forstår man ved dette. Er det ikke en noget svæ vende definition. Det må endvidere være bygherrens pligt at fremkomme med så fyldige oplysninger som muligt vedrørende en entreprise når denne udbydes. Det gælder ikke mindst jordbundsforhold og lignende. Jeg mener ikke, det er rigtigt, at bygherren dækker sig ved at sige, at Dansk Vejtidsskrifi

12 det må entreprenøren selv finde ud af, inden han afgiver sin pris. Det kan f. eks. ikke være rigtigt, at måske 10 eller flere entreprenører, forinden de afgiver en pris på et kloak- eller vej arbejde er nødsaget til at foretage jordbundsundersøgelser for ikke at lø be nogen risiko. Det må være bygher rens pligt at foretage en sådan, og så fremlægge resultatet inden licitationer. Det må også være i bygherrens in teresse at gøre dette. I modsat fald ri sikerer han måske at få en for høj pris, fordi entreprenøren ikke vil løbe nogen risiko ved ikke at vide noget om bundforholdene eller at han får en for lav pris og det sker vist oftest, fordi en af entreprenørerne er for op timistisk og baserer sin pris på ideelle bundforhold, hvad det viser sig ikke holder stik, og hvad sker der så. En treprenøren fristes måske til at lave en dårlig kvalitet for derigennem at forbedre sin for lave pris. Endelig kan det også ske, at entre prenøren tager en masse forbehold på grund af ukendskab til jordbundsfor holdene. Forbehold hvis administra tion ofte giver anledning til et dårligt forhold mellem bygherren og entre prenøren. Jeg ved godt, at bygherrer ofte vi ger tilbage for at oplyse for meget om bundforhold, fordi det undertiden gi ver dem vanskeligheder, og fordi de er bange for at blive hængt op på dette. Men når der er forekommet sådanne tilfælde, mener jeg kun, det kan føres tilbage til, at oplysninger ne ikke har været rigtige, måske ikke fyldestgørende nok, eller ikke har væ ret klart nok affattet, men dette må falde tilbage på bygherren, og det må ikke medføre, at bygherren så siger: Så lad hellere være med at give op lysninger, men lade entreprenøren ta ge hele risikoen. Jeg har tidligere nævnt, at med virkende til et godt forhold mellem entreprenør og bygherre er bl. a. at der foreligger så godt og entydige be tingelser for arbejdet som muligt. Her vil en eller anden måske sige: Har det egentlig nogen betydning. Betingel serne sætter entreprenøren sig jo alli gevel ikke ind i. Det er måske i nogle tilfælde rigtigt, men i så fald falder det jo helt på entreprenørens kappe, og det må ikke kunne give anledning til stridigheder. Et andet forhold vedrørende betin gelserne for et arbejde vil jeg gerne her omtale. Det er kravene til kvali tet. Det er forkert når en bygherre sæt ter dem højere end han håndhæver. Det er ofte i betingelser en tendens til at foreskrive en bedre kvalitet, end det, man ender med at godtage. Det giver en usikkerhed, som jeg ikke me ner, entreprenørstanden kan være in teresseret i. Det kan let medføre, at den sam vittighedsfulde entreprenør, der ikke kender bygherren, således afgiver sit tilbud baseret på de måske strenge krav, der er stillet i betingelserne med hensyn til for eks. kvalitet, tidsfrist og andet, ingen chance har for at få arbejdet, idet den lokalkendte og må ske mindre samvittighedsfulde entre prenør resonnerer som så, man for langer nok en hel del, men man ple jer ikke at tage det så tungt. Den en treprenør, der er vant til at arbejde under sådanne forhold, kan så til gen gæld få sin sag for den dag, han får et arbejde for en bygherre, der for langer betingelserne opfyldt til punkt og prikke. Jeg har nu flere gange omtalt til Jidsforholdet mellem bygherre og en treprenør. Jeg har givet udtryk for, at det må være entreprenørstandens op gave at medvirke til, at det bliver så godt som muligt. Det ideelle måtte vel være, at tegninger og betingelser var så klart affattede og tillidsforhol det så godt, at bygherren under ar bejdets gang intet tilsyn behøvede at føre. I alle tilfælde bør det aldrig komme en entreprenør til gode, at til synet ikke er effektivt. Jeg skal her omtale en voldgiftssag, jeg engang var dommer i. Det drejede sig om en strid mellem en bygherre og en entreprenør vedrørende en utæt kloakledning. Under sagens behand ling i retten gav entreprenøren ud tryk for, at skylden måtte være stads ingeniørens, han kunne jo blot have Entreprenorforeningens kiirsusejendon i Ebeltoft. 182 Dansk J7ejtidsskrift

13 den fort ordentligt tilsyn med arbej det. Var det sket, var rørene aldrig blevet utæt te. Sådan kan tingene jo også vendes på hovedet, men det mærkelige i sa gen var, at byens borgmester var af samme mening. Det er ikke altid lige Jet at være stadsingeniør. Et sådant tillidsforhold mellem byg herre og entreprenør, at tilsyn under arbejdets gang er unødvendigt er vel ikke helt utopisk, og praktiseres da også i nogen udstrækning. Og hvor for skulle det ikke være muligt in denfor bygge- og anlægssektoren at praktisere dette, det praktiseres dog i stor udstrækning indenfor maskin industrien. Man bestiller dog tit et større maskinelt anlæg uden at fore tage tilsyn med anlæggets fabrikation. Forholdet bygger i hør grad på til lid til fabrikanten. Et sådant tillidsforhold indenfor vort område kunne vel også skabes. Men vanskeligheden ligger vel nok i den måde, arbejderne overdrages på, nemlig som det oftest sker ved lici tation. En licitation, hvor prisen på arbejdet som regel er det eneste af gørende for at få arbejdet overdraget. Og her er jeg nu kommet til det andet hovedpunkt i det, jeg havde tænkt at tale om, nemlig licitations forhold. For at belyse dette emne så godt som muligt, vil jeg gerne have lov til at gå lidt tilbage i historien. Som alle ved, var Chr. den IV en stor bygmester og i hans regeringstid sporede man her i Danmark de første tegn på ordnede forhold ved bortgi velse af arbejder i entrepriser. Chr. den IV satte bl. a. et storstilet kirkebyggeri i gang rundt i landet, og i forbindelse med dette udstedte han en forordning til alle kirkeværger gå ende ud på, hvilken form arbejderne skulle overdrages på. Det hed bl. a. i denne forordning, at kirkeværgerne skulle sørge for at opnå bedste kiøb. Denne bestemmelse om»bedste ki øbo førte senere til, at man udbød selve arbejdsydelsen ved en auktion og bortgav arbejdet til det laveste bud, auktionarius kunne tvinge frem. At denne form for licitation ofte har fristet svage sjæle til i kampens hede at lade sig rive med af konkur renternes iver for at få arbejdet, så ledes at han gik hjem med pligt til at udføre et arbejde til en pris, han aldrig i nøgtern tilstand havde vovet at give sig i kast med, kom tydeligt frem i en rapport, der blev afgivet efter Christiansborgs brand i I en af de skriftlige vidneforklarin ger hedder det, at det jo var tydeligt, at branden skyldtes, at den entrepre nør, som havde påtaget sig at rense ovne og rør, ikke havde udført sit arbejde ordentligt. Men det var, hvad man fik ud af disse forbandede»lici tationer«. Thi hvorledes kunne en mand, som tildeltes denne opgave for 98 rigsdaler årligen, udføre det sam me arbejde som en anden tilforn hav de fået 500 rigsdaler årligen for. At man var opmærksom på de uhel dige sider ved afholdelse af mundtlige licitationer sådan som det dengang forekom fremgår af den gamle be værterlov. Der står nemlig heri, at man ikke under afholdelse af licitation må udskænke gratis spiritus. I midten af det 19. århundrede, da de store banearbej der sattes igang, fandt man ud af, at disse arbejder ikke egnede sig så godt for overdra gelse ved mundtlig licitation. Grundi ge udregninger og overvejelser måtte foretages for at man kunne skønne over prisen, og det blev derfor almin deligt, at man gik over til at afgive budene skriftligt, og man kom derved nærmere til den nu kendte form for licitation. Dog manglede der meget i at have afklarede licitationsforhold. Daværen de professor Meldahl interesserede sig meget for problemet, og på hans ini tiativ blev der i 1888 nedsat en hej tationskommission første af flere. Denne kommission fremkom efter nogen tid med et udkast til»almin delige betingelser<ç Men som det des værre ofte går i suge sager, det hele blev syltet af politikerne og aldrig ført ud i livet. Kommissionens arbejde var dog ik ke gjort helt forgæves, idet Ingeniørforeningen tog initiativet til at arbej de videre med sagen, og i 1895 frem kom de første»almindelige betingel ser. Betingelser, som ministerierne vedtog at benytte ved statsarbej der, ved forsvaret og ved andre offentlige byggerier. I begyndelsen af dette århundrede kom imidlertid hele licitationsvæsenet ud for svære storme, idet der efter en licitation blev konstateret, at der mel lem en del af de bydende var indgået en aftale, det der senere fik betegnel sen >mestergris<. Bygherre: Københavns Amts Vejinspektorat. Udlægning af asfaltbeton 0.12 med engelske.rtålslagger. Maskine. Barber Green med elektronisk niveaustyring. Denne sag gav anledning til alvor lige overvejelser også i håndværkerog entreprenørkredse, idet man blev klar over, at licitation i den form, den havde, kunne misbruges og blev mis brugt til stor skade for standen. Foranlediget heraf udskrev entre prenørforeningen i 1917 en prisop gave, hvor man udbad sig forslag til Dansk J7e)tidsskrift

14 den en ordning af licitationsvæsenet, der i lige grad tog hensyn til bygherre og entreprenørs interesser. Der kom dog kun ganske få besva relser og ingen anvendelige forslag. I de følgende år forsøgte entrepre nørforeningen imidlertid gennem de af foreningen vedtagne licitationsbe stemmelser at skabe så ordnede og jeg vil også sige så respektable for hold i licitationsvæsenet for sine med lemmer som muligt. Man ville bl. a. gerne beskytte sine medlemmer mod bygherres eventuelle sjakreri med bud, ligesom man gerne ville de uansvar lige tilbud til livs. Det sidste søgte man at imødegå ved på kollegialt plan under en for håndslicitation at pille tilbud fra, der enten var letsindige eller indeholdt regnefejl. Denne fremgangsmåde blev af byg herrer ofte kritiseret. Hertil vil jeg gerne sige, at således som ordningen blev praktiseret i entreprenørforenin gen, fandt jeg den ikke urimelig. Det var ikke entreprenørforeningen som sådan, der foretog denne sorte ring. Det var de bydende selv, som ved selv at have udregnet en pris, havde sat sig ind i arbejdet, og derved havde forudsætningen for at bedøm me det. Desuden blev et tilbud aldrig elimineret uden at vedkommende en treprenør fik lejlighed til at fremlæg ge sine beregninger og forsvare sin pris. Og der blev altid taget hensyn til, om entreprenøren havde særligt egnet materiale eller måske havde en 184 -*,_ god fidus vedrørende arbejdets udfø relse. Miseren var imidlertid, at andre or ganisationer tog systemet op, men ind førte regler og metoder, der ikke alle var lige heldige eller retfærdige. Visse organisationer praktiserede systemet på den måde, at organisationen regnede en pris ud på arbejdet, og alle tilbud, der lå under, blev reguleret op. En noget urimelig fremgangsmåde. Alt dette gjorde, at der rejste sig en politisk diskussion om sådanne reglers lovlighed og berettigelse, og dette af fødte, at der igen nedsattes en licita tionskommision, som i 194, afgav be tænkning. I denne betænkning, der forøvrigt var eenstemmig, gik man ind for også set ud fra et bygherrestandpunkt det berettigede i, at de bydende skred ind overfor urimeligt lave tilbud. Den skitserede en fremgangsmåde, hvorefter tilbudene blev afgivet til bygherren uden forudgående regule ring, men således at de bydende efter licitationen kunne begære for lave bud udskudt. Det var på en måde de af entre prenørforeningen hidtil praktiserede regler, der nu blev gjort fuldt offent lige. Dog skal det erkendes, med den forskel at der nu blev givet bygher ren mulighed for efter bestemte regler at få en eventuel udskydning prøvet og eventuelt kasseret. Denne betænkning medførte ikke nogen lovgivning, men i en ministe riel bekendtgørelse blev det pålagt alle organisationer at efterleve den, og det blev pålagt priskontrolrådet at overvåge, at man fulgte betænknin gen. Denne licitationsordning fandt al drig rigtig fodfæste, ikke mindst i bygherrekredse. Bl. a. fordi ordningen indebar, at bygherren inden licitatio nen skulle underskrive en erklæring, hvori han forpligtede sig til at over holde visse»spilleregler< (om jeg må kalde dem sådan), idet pågældende organisation så også var pligtig at gø re det. Mange bygherrer vægrede sig ved dette, som oftest på grund af ukend skab til ordningen. Man var ikke altid klar over, at man faktisk stillede sig selv dårligere ved ikke at underskrive. Et andet forhold gav også ofte an ledning til utilfredshed og kritik af ordningen. Det var dette, at der i en kelte tilfælde var forekommet urime lige krav om udskydning. Alt dette førte igen til omtale i fol ketinget, og til at der i 1955 igen blev nedsat en licitationskommission. i rækken. Kommissionen, der var bredt sam mensat, arbejdede i 7 år uden at man kunne samles om en eenstemmigt ved taget betænkning. Et flertal gik ind for en licitations ordning, der i det væsentlige byggede på den bestående licitationsordning. Et mindretal væsentligt bestående af de kooperative foretagender, boligsel skaber og andre kunne ikke følge fler tallet i kommissionen, men kom med en mindretalsbetænkning. Ministeren fremsatte flertallets for slag i folketinget, men hældede vist mere til mindretallets forslag. Sagen gik i udvalg og blev ikke færdigbe handlet inden folketingsårets udløb. Ved det nye folketingsårs begyn delse enedes de borgerlige partier med det socialdemokratiske parti om det så kaldte boligforlig, og efter sigende blev en licitationslov i en sen natteti me på Christiansborg inddraget i det te forlig. En licitationslov meget løst skit seret der gik helt uden om det, flertallet i licitationskommissionen gennem 7 års arbejde var kommet til. Denne lov blev vedtaget den 8. ju ni 1966 og trådte i kraft 1. januar Dansk Vejtidsskrift

15 De har problemet... med at»afsløre<c de mange vigtige færdsels tavler, som på grund af alder ikke mere er i stand til at reflektere bilernes lys tilstrækkelig godt. Et problem, som er svært at løse, fordi disse»sygecc skilte ofte ser helt normale ud i dagslys, når almindelige vejsyn finder sted. ALDER: 12 ÅR - REFLEKS: 11% vi har løsningen ALDER: 3 ÅR - REFLEKS: 93% 3M har nu etableret en speciel SKILTE-KONTROL-SERVICE, som stilles gratis til rådighed for alle amter og kommuner. Vi tilbyder således at lade erfarne teknikere foretage gratis kontrolmålinger af samtlige skilte i Deres distrikt. Når undersøgelsen er afsluttet, modtager De en udførlig rapport, som klart viser, hvilke skilte der bør udskiftes nu - og hvilke der kan vente. Dette betyder ikke alene bedre mulighed for altid at være a jour med skiltenes tilstand, - men også at udgifter til nødven dige udskiftninger fordeles hensigtsmæssigt over budgetterne. Scotch lite fflinnesota ININ3 AND ANLIFACTURINI3 A/S ITI FABRIKSPARKEN GLOSTRUP TELF. (01)967000

16 også 1,7 er Deres.4 12 i / S Servjoevæk til snerydning og grusning om som BELIOS og servjcevæk Jyll. MØ9eIg Verdens mest solgte 2-hjuls traktor med netop den motorstørrelse, der passer til Deres behov. Om vinteren meren til græsslåning og kultivering, hele året til fejning og transport. Om bytning af redskaber sker på få minutter. 3 Skovlunde 8Yvej 100. København den helt ideelle løsning når det gæl der grusning eller saltning af Deres vejnet. Flere modeller - passer til Deres vejnet. NIDOmatic sikrer den HURTIGSTE SPREDNING. har den RUMMELIGSTE SILO og den STØRSTE SPREDEBREDDE HRRTSWEEP føres i størrelserne 1,5 - det nyeste inden for svingbare fejemaskiner. Passer på enhver traktor og 2,15 meters fejebredde. Fejemaskinen er trepunktsophængt til forhjulsakslen. for Fy til brug. Monteres på få minutter FORLANG TILBUD -FORLANG DEMONSTRATION % Vinterforsikrifl fra LØN HART matic ERAVELY Sønderjyj, en der - hurtigt klar d Baaring Pr. Asperup. Fyn. TeIefo VINTERFORSIKRING - 2,0 og Skovlunde 4-6. Lystrup. TeIefo (06) TeIe 0 (07) 94 p722 omfatter, at De betjenes fra vore til udrykning med timers varsel for 3 servicecentre at afhjælpe eventuelle mangler. (09) hvorfra vi er klar

17 eventuelt hvis så altså Jeg har givet denne, måske lidt lan ge redegørelse af hele den udvikling, licitationsvæsenet har gennemgået her i landet, for at De bedre kan forstå, eller måske mindre forstå den licitati onslov, vi nu har fået. At hele licitationsforholdet nu er lovfæstet, indebærer at bygherrer så vel som entreprenører nu kan ankla ges straffes de ikke holder loven efterrettelig. Loven giver i 2 en definition af, hvad man forstår ved en licitation, nemlig»at et arbejde eller en leve rance udbydes, således at flere opfor dres til inden samme bestemte tids punkt og på samme udbudsgrundlag at give skriftlige og bindende bud, idet det ved opfordringen tilkendegi ves, at også andre er opfordret til at byde<. I monopoltilsynets vejledning til Ii citationsloven fastslås dette, at en af vigelse fra denne form, at udbyde et arbejde fra bygherrens side, må med føre, at budene må betragtes som un derhåndsbud, idet der i så fald ikke er tale om en licitation i lovens for stand. I lovens 2 fastslås endvidere, hvad man forstår ved en offentlig eller en hunden licitation. i lovens 3 angives, hvorledes bu dene skal afgives, nemlig at budene skal afleveres i lukket kuvert, skal åb nes på det fastsatte tidspunkt, hvor de bydende skal kunne være til stede og overvære oplæsning af budsummerne o eventuelle forbehold. Ved en offentlig licitation kan byg herren frit vælge mellem de indkom ne hud, mens han ved bunden licita tion skal antage det billigste, medmin dre andet udtrykkeligt er fastsat ved opfordringen til de bydende. Og jeg vil for egen recning tilføje: at selv om en bygherre har taget dette forbe hold i en bunden licitation vil han. af moralske grunde. have svært ved ikke at antage det laveste bud. Han kan ikke tillade sig at invitere en entre orenør til at byde, og så sige til ham hvis han bliver billigst, ieg vil ikke 1 :u e dig til at lave arheidet. Jeg kan bedre lide nr. 2, Så skulle han ikke have inviteret ham. Dette er b ikke noget nyt, idet det er kendt fra»almindelige betingel ser og har været praksis i mange år, men der er den forskel, at det nu er gældende lov og altså må efterleves, selv om alm, betingelser ikke benyt tes. Endelig fastslås det i samme para graf, at et bud som er højere end det andet bud, ikke må nedsættes. Denne beskyttelse af licitationsbud har orga nisationerne hidtil kun kunnet gen nemføre overfor egne medlemmer. Nu er det direkte strafbart og gælder alle bydende. Desværre står der ikke noget om i loven, at det er forbudt at hæve et bud. Noget man måske ikke har tænkt muligt, og derfor ikke taget med. Det er imidlertid et forhold, som kan misbruges og derfor burde have været medtaget. I lovens 4 står der, at det er for budt at forhåndsregulere bud eller at udskyde bud, ligesom man ikke må fastsætte betingelser for åbning af bud. Dette, at det nu er forbudt at for håndsregulere og udskyde bud, var en vidt jeg har forstået politisk beslutning, en slags studehandel, som indgik i boligforliget. Den går i hvert fald helt på tværs af den af flertallet i licitationskommissionen afleverede betænkning. Umiddelbart kunne man måske synes, at denne bestemmelse var et tab for entreprenøren. Det er dog mit indtryk, at entreprenøren græder tørre tårer i den anledning. Der har aldrig blandt entreprenører været særlig lyst til at udskyde en kol lega, hvis han selv var overbevist om budets holdbarhed. Det skete kun når der kunne påvises forglemmelser el ler direkte regnefejl, og i sådanne til fælde var han selv som oftest glad for det, selv om han måske overfor bygherren gav udtryk for det modsat te. Man ville ikke tabe ansigt, over for bygherren. Den bestemmelse, at man om jeg så må sige»hænger«på sit bud, kan måske medvirke til, at man nu er me re omhyggelig med sin pris. Den gam le ordning kunne måske friste en en treprenør til at afgive en lidt for hur tigt udregnet pris, idet entreprenøren resonnerede som så: Skulle min pris være for lav, risikerer jeg ikke andet end at blive udskudt. Idag er et tilbud efter gældende ret bindende, medmindre der foreligger en fejl, der er så åbenlys, at den fal der ind under aftaleloven, d.v.s. at det må være åbenbart for bygherren, at der må foreligge en misforståelse. i samme paragraf i loven er anført, at en organisation ikke må forpligte sine medlemmer til at anmelde tilbud til sin organisation inden licitationen, eller forpligte medlemmerne til at for handle inden jicitationen. Ifølge Monopoltilsynet strider det dog ikke mod loven, at medlemmerne foretager en frivillig anmeldelse til sin organisation inden licitationen. Om forhåndsmøder fastslås, at der kun må afholdes møder til drøftelse af udbudsgrundlaget, hemnder spørgs mål om teknisk begrundede forhold, og at udbyderen som regel byg herren skal indbydes til mødet, og at såvel organiserede som uorganise rede bydende skal have adgang til mø det på lige vilkår. I paragraf 5 i loven står, at en byg herre kun kan indhente to underhånds bud på et arbejde. Hvis han vil have flere bud, må han vente mindst 6 måneder efter sidst modtagne under håndsbud, eller 3 måneder efter kas sation af de to bud, eller han kan ud byde arbejdet i licitation. Denne beskyttelse af underhånds bud mod almindelig»sjakren< er alt så nedfældet i loven, og overtrædelse heraf kan altså medføre straf for byg herren. Da underhåndstilbud skal anmeldes, inden de afgives, til forskel fra lici Dansk J7nj/idsskrifl 196$

18 tationsbud, som man ikke er pligtig at anmelde, har en organisation således som regel i tide mulighed for at lede bygherren om lovens bestemmel ser. Efter en licitation kan en bygherre ikke indhente underhåndsbud, før der er gået 3 måneder efter at han har kasseret licitationen, eller 6 måneder fra licitationsdagen. Derimod kan han straks efter, at han har kasseret tationen indbyde til en ny licitation. Denne licitationslov har nu virket et år, og det er mit indtryk, at loven har virket bedre, end man måske de forventet. Endnu er der uklare punkter i den som i enhver anden lov, hvor der er tvivl om, hvorledes loven skal fortolkes, men dette vil den sikkert rette på. Det er mit indtryk, at de nye mrs debestemmelser virker tilfredsstillende for såvel de bydende som bygherren. At begge parter nu inden licitationen får lejlighed til at tale om sen, mener jeg, er et meget stort gode. Tvivl om forståelse af betingelser ryddes af vejen, uoverensstemmelser mellem tegning og betingelser rettes. Forbehold indskrænkes til det digste. Der er større mulighed for ensartede og dermed sammenlignelige tilbud. Men som sagt har loven kun virket et år, og det er derfor nok lidt for tidligt at udtale sig alt for risk om, hvordan den vil komme til at virke. Et er imidlertid klart, at vi har fået en lov om licitationsvæsenet, og lov skal holdes. Sker der overtrædelser, kan disse anmeldes til den stedlige litimyndighed. Dog står der i loven, at Monopoltilsynet skal udtale sig, inden tiltale rejses. Denne bestemmelse tager sigte på, at man i den første tid vil fare med lempe med hensyn til påtale, indtil ordningen har fundet sin praksis. Forøvrigt står der i loven, at spørgsler om forståelsen af licitations loven rettes til Monopoltilsynet, men Monopoltilsynets opgave er kun at vejlede i licitationslovens forståelse. Overtrædelse af loven må af den ene af de implicerede parter anmeldes til stedlig politimyndighed. Anderledes er jo Monopolloven; det er loven om tilsyn med monopo. ler og konkurrencebegrænsninger. Et vej lici hav ti entrepri nødven katego po for fore tilsyn som varetages af Monopoltilsy net. Tilsynet kan i kraft af denne lov gribe ind over for forhold, som net mener vil kunne udøve en væsent lig indflydelse på pris-, produktions-, omsætnings- eller transportforhold her i landet. Monopoltilsynet kan lange sådanne forhold ændret. Et sådant pålæg eller krav fra Mo nopoltilsynet kan indbringes for Mo nopol-ankenævnet. En af ankenævnet truffet afgørelse kan dog igen indbringes for domstolene. Man har altså nu både en onslov og en monopollov indenfor bygge- og anlægsområdet og nogen tid vil sikkert gå inden praksis for disse loves administration finder sit rette je, idet de i nogen grad griber ind øver hinanden. Monopoltilsynet er som sagt i tationsloven sat til at vejlede om vens forståelse, men også her vil der vel gå nogen tid, før man finder frem en almindelig praksis. Et er i hvert fald givet, såvel herre som entreprenør kan kun være interesserede i fornuftige og ge licitationsforhold som i lige grad tager hensyn til begge parters ser. I min indledning talte jeg lidt om forholdet mellem bygherre og prenør, senere talte jeg om licitations forhold. Jeg kunne have lyst til at slutte mit indlæg med at resumere over, hvad vi entreprenører kunne ske os af vore bygherrer, når disse udbyder arbejder i licitation. Vi kunne ønske os: at der foreligger fyldige oplysninger om det arbejde, der udbydes, under bl. a. jordbundsforhold, at der foreligger en udførlig defortegnelse, at betingelserne er klare og entydige, og at betingelser og tegninger mer overens, at der i betingelserne ikke stilles re krav herunder kvalitetskrav, end bygherren virkelig håndhæver, at man forsøger at udbyde arbejderne på de for deres udførelse vejrmæs sigt rigtige tidspunkter, at tidsfristerne ikke er urimeligt korte, og at der ved større arbejder levnes tid til en grundig planlægning inden arbejde påbegyndes. ll tilsy for licitati le lici lo byg retfærdi interes entre øn her mæng stem stør Hvis dette efterleves, så vil danske treprenører i forbindelse med den citationslov vi nu har fået, ihvertfald være betydelig bedre stillet end de franske entreprenører var det i Ludvig d. XIV regeringstid. Hvordan forholdene i byggesekto ren var på dette tidspunkt, fremgår nemlig af et brev, jeg er kommet i besiddelse af, og som jeg kunne have lyst til at citere. Det er skrevet af en entreprenør Vauban til Ludvig d. XIV krigsmini ster Louvois og det lyder således: en Jllollseiglleflr, Der er mange arbejder i de senere år, der ikke er blevet fuldført, og som ikke vil blive det, og alt dette, Monseigneur, på grund af den virring, der forsages af de hyppige rabatter, der ydes ved Deres arbejder, thi det er sikkert, at alle disse brud på indgåede aftaler, svigten af givne ord og fornyede licitationer kun ner til at lokke til Dem som prenører alle de elendige, der ikke ved, hvor de skal begynde, og hvor de skal ende, bedragerne og de dende, de, der får alle dem, der har noget, og som er i stand til at lede et foretagende, til at flygte. Jeg siger endvidere, at de i høj grad forsinker og fordyrer disse arbejder, som kun derfor bliver dårligere, thi disse så stærkt eftersøgte rabatter og billige arbejder til den lavest bydende er imaginære, så meget mere som som en entreprenør, der taber, er en mand, der er ved at drukne, og som griber fat i alt, hvad han kan; men det at få fat i alt, hvad han kan, det betyder for en entreprenør, at han ikke ler de købmænd, hos hvem han får materialer, betaler dårligt de re, han bruger, bedrager hvem han ii for tje entre uvi beta arbejde til kan, kun får de dårligste, fordi de byder sig billigere end de andre, kun bruger de dårligste materialer, chika nerer over alt muligt og altid råber op om barmhjertelighed til den og den. Dette, Monseigneur, må være nok til at få Dem til at indse, hvor umulig en sådan fremgangsmåde er; forlad den derfor i Guds navn: Geno/Jret uden, nægt ikke en entreprenør, der opfylder sin pligt, en ærlig løn, det vil altid være den bedste overenskomst, De kan finde. til 186 Doosk J7cjtidsskrift

19 CATEPPILLAP Caterpillar, Cat og Traxcavator er indregistrerede varemærker for Caterpillar Tractor Go. CAT 955K TRAXCAVATOR Originale CATERPIIIAR reservedele findes naturligvis al tid parat på vort Ja ger-klar til at arbej de i Deres maskine. På ENMACO s værksteder er De sikker på at arbejdet udføres som det skal og bør ud føres. Veluddannede og erfarne mekani kere med alt tænke ligt specialudstyr er til Deres rådighed. FULD POWER SHIFT Med et enkelt håndtag kan der skiftes ha stighed og kørseisretning under fuld belast ning uden at bremse eller tage farten af. KVIK HYDRAULIK øget brydekraft og større løftekapacitet fra den selvjusterende vingepumpe medvirker til en hurtig hydraulisk arbejdsgang. AUTOMATISK SKOVLKONTROL Føreren kan koncentrere sig om at manøv rere maskinen i stedet for hele tiden at skul le kontrollere skovlen. NY FØRERPLADS Nem og sikker adgang fra begge sider, ingen betjeningshåndtag i gulvet, velpolstret ind stilleligt sæde. JUSTERFRIT BRÆNDSTOFSYSTEM Det enkle justerfrie CAT brændstofsystem holder driftsomkostningerne nede, idet brændstoffet indsprøjtes gennem en stor seivrensende åbning og forbrænder rent og fuldstændigt i cylinderen. OMFATTENDE EKSTRAUDSTYR 5 specialskovle, hydraulisk opriver, bull dozerblad, tømmergaffel, hydraulisk rene degraver m. m. 1I CD KBBENHAVN: AMAGER LANDEVEJ KASTRUP. (01) ÅRHUS ENGTOFTEN VIBY. JYLLANfl. (06)145533

20 Det er vigtigt at sørge for, at vejene aldrig bliver glatte! 1 Det er nu, De bor planlægge be kæmpelsen af glatte vinter-veje. Vær sikker på leverancer, fyld Deres lagre nu. Lad os vejlede Dem. DANSK SALT l/s Mariager Tlf. (08)583222

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed.

1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed. Landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v. 1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed. 2. Ved licitation forstås

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Når du leverer bilen tilbage

Når du leverer bilen tilbage Når du leverer bilen tilbage Privatleasing Inspektionstjek Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Inspektionsfirmaet gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10

Privatleasing. Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing PF/08.10 Privatleasing Når du leverer bilen tilbage... Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. FDM gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress

shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress originale volvo-bremser Det kræver måske 500 hk for at accelerere en tung lastbil, men vidste du at der kræves 10 gange mere effekt

Læs mere

SUVO Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk

SUVO Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk SUVO SUND VOGN Ren besked om sort arbejde! SUVO er sund fornuft! Egevej 24-6200 Aabenraa - Tlf. +45 73 62 24 24 www.biludenrust.dk Rigtig sort arbejde Nye biler ruster også Når du overlader din bil til

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12886 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34 63 24 64 Christians Biler v/christian Petersen c/o Christian Petersen Hagemannsvej 5 8600 Silkeborg Klagen vedrører:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere