Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup"

Transkript

1 Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1

2

3 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse Antikvarisk analyse Teknisk analyse s.18 Teknisk tilstand Arkitektonisk analyse s.22 Udvendigt Indvendigt Placering og omgivelser Værdisætning s.30 Bærende bevaringsværdier Anbefalinger

4 Skråfoto af Kvottrups sydlige grænse med tvillingegården i centrum.

5 Indledning Min afgangsopgave er en restaurering og transformation af et sjældent tvillingegårdsanlæg, beliggende i landsbyen Kvottrup nordvest for Aarhus. En væsentlig del af opgaven består i at udfærdige en analyse og værdisætning, der fastlægger de bærende bevaringsværdier for anlægget, og som kan danne et solidt grundlag for den videre bearbejdning. Tvillingegårde blev bygget af økonomiske og praktiske årsager, men blev typisk skilt ad til hver sin gård så snart der var råd til det, og det er formodentlig derfor der er så få intakte tvillingeanlæg tilbage - kun tre i Danmark (så vidt vides). Tvillingegården i Kvottrup består af to separate gårdhalvdele, med hhv. 4 og 3 længer, der er bygget sammen så der dannes to individuelle gårdrum i én samlet krop. Oprindeligt har den midterste længe, der skiller de to gårdrum ad, været en delelænge til fælles udnyttelse, men idag tilhører den udelukkende den vestlige gård. Til denne gård hører også et nyere maskinhus (opført 1983), en lille dam syd for stuehuset, samt en lille fredet oldtidshøj vest for gården. Tvillingegården markerer landsbyens begyndelse mod syd, og havernes beplantning danner en tydelig grænse mellem land og by. Gårdens længer er meget forskellige, i både alder, udførsel og stand, og de udgør et kompliceret kludetæppe af bygningsdele fra forskellige perioder. For ikke at gøre analysen unødigt lang, er gårdens længer gennemgået en for en i hæftet Bygningsgennemgang. Øvrigt baggrundsmateriale der ligger til grund for analysen og værdisætningen kan ses i hæftet Baggrundsmateriale. Både bygningsgennemgangen og baggrundsmaterialet kan med fordel bruges som detaljerede appendixer til værdisætningen. I kulturstyrelsens database over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger er 5 ud af tvillingegårdens i alt 7 længer vurderet som bevaringsværdige i kategori 1, men grundet de mange udskiftninger gennem tiden, med bl.a. en stor del murværk og pladebeklædte tage, er ingen af bygningerne fredet. I det efterfølgende vil jeg kort introducere landsbyen Kvottrups karakteristika og bevaringsværdier, hvorefter jeg analyserer og værdisætter tvilligegården. Udfra mine analyser formulerer jeg bærende bevaringsværdier og anbefalinger for tvillingegårdsanlægget. 5

6 X Kvottrups beliggenhed i forhold til Aarhus. Matrikelkort ca Kvottrup i dag.

7 Kvottrup Landsbyen Kvottrup ligger ca. 10 km nordvest for Aarhus centrum, og er en af de mange små flækker der ligger strøet ud mellem de store forbindelsesveje. Kvottrup kendes tilbage til 1573, hvor byen benævnes som Quortrup. 1 Landsbyens type er karakteriseret som en uregelmæssig vejforteby, fordi den ældre gård- og husbebyggelse, lå centreret omkring byens fælles græsningsareal i midten, hvorigennem vejene gik, og stadig går idag. Byens bebyggelse bestod af tre store tvillingegårde og derudover kun nogle få mindre huse, som f.eks. smedjen. De seks gårde - tre tvillinger - var faktisk de eneste gårde i byen helt op til midten af 1800-tallet, og resterne af de tre tvillingegårde ses stadigt tydeligt i bebyggelsen. Kvottrup er en af 22 udvalgte landsbyer, der i Kommuneatlasset for Aarhus Kommune, beskrives som værende særligt repræsentative eksempler på kulturhistorsike landsbyer: Kvottrup ligger i et småbakket terræn, og de velbevarede gårdanlæg, der afgrænser landsbyen, danner ualmindeligt smukke overgange imellem bebyggelse og landskab. Den gamle vejforte er i dag delvist bebygget med bl.a. det gamle mejeri. Den sydlige del har bevaret sin åbne karakter. Den gamle bydam er bevaret i den nordlige del. Tvillingegårdene i den sydlige del af byen danner sammen med den bevarede del af forten en usædvanlig helhed. På trods af en relativt god beliggenhed i forhold til Aarhus, og kort afstand til skolen i Sabro, kæmper Kvottrup for at tiltrække unge beboere, ligesom så mange andre småbyer i området. Grunden hertil er bl.a. utidssvarende/uattraktive boliger, samt den forholdsvis trafikerede vej der fuldstændigt dominerer byens fællesarealer. Vejen skærer byen over, og gør det uattraktivt for f.eks børnefamilier el. andre, der ønsker et mere trafiksikkert nærmiljø. Kvottrups bevaringsværdier ligger i byens historiske struktur, der langt henad vejen stadig kan aflæses, men som hurtigt kan ødelægges hvis der gives yderligere tilladelse til parcelhusudstykning både i og udenfor byen. En klar kulturhistorisk værdi i byen er sporene efter de tre tvillingegårde, og disse bør om muligt bevares, også i en fremtidig udvikling af byen. 1 - Aarhus Kommuneatlas

8 3 7 Nr : Stuehus 4 2: Stald 3: Lade 4: Stald Nr : Stuehus 6: Stald 7: Lade :250

9 Identifikation Adresse Kvottrupvej 94 og Sabro BBR nr. hhv. nr. 94 og Bygningsnumre i analysen Bygning 1: Vestre stuehus, tilhørende nr. 94 Bygning 2: Vestre staldlænge, tilhørende nr. 94 Bygning 3: Vestre ladelænge, tilhørende nr. 94 Bygning 4: Midterste staldlænge, tilhørende nr. 94 Bygning 5: Østre stuehus, tilhørende nr. 100 Bygning 6: Østre staldlænge, tilhørende nr. 100 Bygning 7: Østre ladelænge, tilhørende nr. 100 Historiske tilhørsforhold Kvottrup hører til Faarup Sogn, som lå i Sabro Herred. Byen lå i Faarup-Sabro Sognekommune indtil 1970 hvor de blev lagt til Aarhus Kommune. 9

10

11 Historisk analyse 11

12 Vestre stuehus, nordfacade. Bindingsværk. Østre stuehus, udskud på sydfacade. Bindingsværk. Midterlænge, vestfacade. Bindingsværk. Vestre lade, sydfacade. Bindingsværk. Overgang mellem laderne, nordfacade. Mur- + Bindingsværk. Østre lade, sydfacade. Bindingsværk. Østre stald, østfacade. Murværk. Midterlænge, østfacade. Murværk. Vestre stald, vestfacade. Murværk.

13 Bygningshistorie Tvillingegårdens bygninghistorie er kompleks og sammensat. Som så mange andre gårde er der flyttet rundt, bygget til, skiftet ud og tilpasset kontinuerligt gennem alle årene, så det anlæg man møder i dag, bærer preg af mange skiftende tider og behov. Kendetegnende og bemærkelsesværdigt er det dog at gården i store træk har beholdt sin oprindelige udstrækning og placering siden opførslen, jvf. gamle matrikelkort. Oprindelse Gårdens bygninger har lidt forskellige aldre. Stuehusene og den vestlige ladebygning er de ældste, hvilket kan ses på de ubrændte lersten i tavlene og tømmerets dimensioner og konstruktion. Der er ikke spor efter gennemstukne bjælker, og dette daterer dem til slutningen af 1700-tallet, men noget af tømmeret bærer preg af at være genbrug fra et endnu ældre byggeri. Lidt senere er så de to vestlige staldlænger, der vurderes til at stamme fra 1820 erne. De to østlige udlænger (stald og lade) er i dag langt nyere, idet de er bygget op i murværk i 1977, men der er historisk dokumentation for at der har ligget et par tilsvarende længer i bindingsværk på stedet. Flytning og udvidelse Der er kun kendskab til to større forandringer i anlægget før Den ene store ændring var en udvidelse af den vestlige lade. To uregelmæssige fag og en række indvendige taphuller indikerer at laden oprindeligt var 5 fag kortere end i dag. Den vestlige staldlænge blev enten flyttet med længere vest i den forbindelse, eller også blev den først opført efter ladens udvidelse. Den anden var flytningen af midterlængen, der angiveligt blev rykket længere mod vest, i forbindelse med at ejerskabet overgik til den vestlige gård. Det er sandsynligt at det er i forbindelse med denne flytning at den østlige facade af længen blev erstattet af murværk. Det er uvist hvornår laden blev udvidet, men et bud på midterlængens flytning er omkring Moderniseringer De to halvdele repræsenterer to vidt forskellige, men begge meget typiske, historiske udviklingsforløb for gårde af samme alder: Den vestlige gård har været ejet, drevet og beboet af samme slægt i omtrent 100 år, og man har for det meste kun foretaget ændringer i det omfang opretholdelsen af landbrugsdriften krævede det, og tiltagene er karakteriseret ved at være det billigste alternativ dvs. f.eks. pladetage og små udskiftninger/tilpasninger i stedet for gennemgribende moderniseringer. Udlængerne på den vestlige gård har haft skiftende formål, men altid i forbindelse med en aktiv landrugsdrift, indtil 1993 hvor man måtte nedlægge driften og leje jorden fra. Gårdens tage blev lidt efter lidt udskiftet med pladetage, og står således ikke længere stråtæk. Den vestligste facade er udskiftet med murværk engang i midten af 1970 erne. Stuehusets indretning har skiftet efter generationernes behov. I en periode var der indrettet en seperat bolig med et lille køkken og bad i overstuen, til det unge par Åse og Bent, imens forældrene boede i den anden del af huset og brugte dasset i svinestalden. Både ude og inde kan man genfinde og fornemme gårdens oprindelige liv og udtryk. Den østlige gård har en helt anden bygningshistorie. Den havde i en årrække indtil 1976 været forladt, og var stærkt forfaldet da en ny ejer købte ejendommen, som et håndværkertilbud. Han moderniserede det hele efter tidens fremhærskende stil og udelukkende med bolig/fritidsudnyttelse for øje. De to udlænger er helt erstattet med bindingsværksbemalet murværk og i stuehuset, der dog stadig er bindingsværk, er overetagen fuldt udnyttet til beboelse. Der er anlagt nyt stråtag på både stuehus og stald, udstyret med kviste til at give lys til overetagerne. De to udlænger er rent nybyggeri, med undtagelse af ladens gårdside der er den sidste rest af bindingsværk. Det er svært at fastslå med sikkerhed hvordan de oprindelige længer har stået, men alt tyder på at der er bygget ovenpå de gamle fundamenter. Der er desuden fundet en række store kampesten i ladens østlige ende, der måske har dannet fundament under en tidligere ladebygning. Både ude og inde fremstår gården stærkt omdannet, og det originale udtryk er de fleste steder forsvundet helt. De to gårdes udvikling i nyere tid har medført at der i dag er stor forskel på hvordan de to halvdele opleves, og hvilke potentialer de rummer hver især. Der tegner sig dog et generelt billede af at, jo nyere ændringer der er foretaget, desto mere er der gået på kompromis med gårdens oprindelige konstruktion og materialer. 13

14 Gårdspladsen på den vestlige gård, Man kan se naboladens tag i baggrunden.

15 Kulturhistorisk analyse Tvillingegårde Tvillingegårde som kulturhistorisk type er næsten er forsvundet helt, og derfor er en bevaringsmæssig indsats for dette anlæg særlig interessant. Tvillingegårdene, også kaldet dobbeltgårde, opstod dels som følge af udflytningen i slutningen af 1700-tallet, dels i forbindelse med kartoffeltyskernes kolonisering af den jyske hede i samme periode, og desuden fra områder med knaphed på god jord, hvor man sparede på agerjorden ved at bygge på samme jordlod. Tvillingegårde bestod typisk af to sammenbyggede, trelængede gårde, med en dele-længe i midten, og gården i Kvottrup er et fint og meget harmonisk eksempel, idet længerne nærmest ligger kvadratiskt om deres gårdspladser, hvor de andre tilbageværende eksemplarer typisk har en mere langstrakt og udflydende rumlig karakter. Tvillingegården i Kvottrup De to halvdele af anlægget på Kvottrupvej har altid været ejet af hver sin familie, med hver sine tilhørende jordstykker. Der er altså ikke tale om fælles drift, bortset fra midterlængen der oprindeligt var delt. Der er drevet landbrug på begge halvdele, så længe det kunne svare sig, men som så mange andre små gårde kunne de ikke følge med den industrielle udvikling, og måtte til sidst lukke landbruget ned og sælge/leje jorden fra. Siden er begge matrikler brugt udelukkende til beboelse og fritidserhverv. I den østlige gård var der i en årrække indrettet antikbutik i staldlængen, og i den vestlige gård er der lagerplads og værksted til brug for sønnen Niels restaureringsfirma i de to staldlænger. Problemet med den relativt ekstensive udnyttelse af kvadratmeterne er, at der ikke er en indtægtskilde forbundet med udlængernes vedligehold. 15

16 Flot tømmer i den vestre lade. Profilerede bjælkeender på det vestre stuehus. Gemte søjler fra hestestald. Udskårne navnetræk i den vestre lade. Fine barokdøre i det vestre stuehus. Den gamle skorsten på 1. sal i det østre stuehus. Gamle døre i staldlænger på den vestre gård. Gemte alkovedøre. Staldvinduer i støbejern.

17 Antikvarisk analyse De længer der endnu står i bindingsværk, har forholdsvist meget originalt materiale tilbage. Der er foretaget nødvendige udskiftninger, især på stuehusene og på den vestlige lades udsatte nordside, men man kan stadig finde en stor del intakt, gammelt, tømmer. I laden findes en flot række gamle hanebåndsspær og skråstivere, af naturligt formede træstykker. På det vestlige stuehus kan man se at der stadig er ubrændte lersten i væggene, men det vides ikke om det er tilfældet i det østlige stuehus. Indvendigt er der i begge stuehuse gemt de gamle alkovedøre, og der er også mange fine, originale døre tilbage. Placeringen af dørene er derimod svær at vurdere om er original, da begge huse har gennemgået skiftende planløsninger gennem tiden. Vinduerne i stuehusene stammer fra mange forskellige tider. I den vestlige gård findes en del ældre vinduer, hvor der i den østlige er skiftet meget mere ud til nye thermovinduer. I den østlige gård findes der stadig spor efter bageovnen, både i stuen og på 1.sal hvor den store skorsten stadig er intakt. De vestlige stald- og ladelængers døre er stort set alle originale, med håndsmedede søm og kroge. I den vestre stald står de gamle udskårne søjler fra hestebåsene gemt. I den vestre lade kan man i tømmeret se udskårne navnetræk fra et par hundrede år tilbage, disse personlige underskrifter fra dem der kom før os, bør absolut bevares. Jeg vurderer at de mange fine, velbevarede døre har en særlig høj kvalitet, men også de ældre staldvinduer i støbejern har en vis antikvarisk værdi. Derudover er de fint udskårne bjælkeender og profilerede bindebjælker absolut værd at bevare, samt det tilbageværende bindingsværks originale konstruktioner. 17

18

19 Teknisk analyse 19

20 Nordsidens fodrem trænger til udskiftning. Tavl og bindingsværk der bør restaureres. Vindue der trænger til vedligeholdelse. Strittende bindebjælke, der mangler sin søjle. Kig op langs tagspær, med opklodset nyt spær ovenpå. Konstruktionen i det nordøstlige hjørne.

21 Teknisk tilstand Tvillingegårdens tekniske tilstand er generelt udemærket, og der er ingen umiddelbar fare for nedstyrtning i den nærmeste fremtid. En del steder trænger dog til udskiftning og/eller reparation, enten p.g.a. almindelig alder og slid, eller fordi de konstruktive udskiftninger der er foretaget, er uhensigtsmæssige i forhold til bygningernes statik. Almindelig slid Det er særligt træværk i bindingsværkkonstruktionerne samt i de udendørs døre og vinduer der er medtaget af vejr og vind. Overordnet set er det meste af bindingsværket faktisk i fin stand, men der er naturligvis visse steder hvor en udskiftning snart bliver nødvendig. Særligt fodremmen på ladens nordside er medtaget, da terrænet her næsten går helt op til træværket og det derfor er meget udsat i regnvejr. Bindebjælkerne i midterlængen er også temmelig medtagne og kunne trænge til fornyelse, og det skyldes højst sandsynligt at de hviler direkte på murværket mod øst, uden beskyttelse af bjælkeenderne, og det leder fugten ind i træet. Man kan da også se at der tidligere har været udskiftet ca. 1,5 meter af alle bjælkernes ender mod øst, formodentlig p.g.a. råd. Udvendige trævinduer og døre er også udsatte elementer, og der er en del der trænger til vedligeholdelse, ligesom der også er en del tavl der kunne trænge til at blive pillet ud og genmures/-kalkes. Fugtproblemer og indeklimaforhold Alle bygningerne virker generelt tørre og sunde. I det østlige stuehus er der efterisoleret voldsomt, og det virker til at fungere udemærket. I det vestlige stuehus er efterisoleringen sket mere løbende og knap så hårdhændet, hvilket gør at der kan virke lidt fugtigt i de uopvarmede rum, men ikke på en alarmerende måde. Der er ingen ydre tegn på skimmel eller fugtansamlinger. Udlængerne er alle uopvarmede og uisolerede, men tagene er tætte og der virker ikke til at være fugtproblemer. Energiforhold Som bygningerne står nu, vurderes det at stuehusene kan fungere fint, omend næppe energiøkonomisk, med normal opvarmning, men en gennemgang af den eksisterende isolering, og yderligere efterisolering på loft og under gulve vil nok være gavnligt. Udlængerne er som nævt uisolerede og kan derfor, på nuværende tidspunkt, kun bruges til uopvarmede funktioner. Konstruktioner Der er en del konstruktivt besynderlige forhold rundt omkring på de to gårde. I den vestlige staldlænge er der i den sydlige ende fjernet nogle stolper for at kunne køre ind med traktorer, og nu biler. For at holde taget oppe er der i stedet sat en bjælke på tværs henover midten, understøttet af et par stolper, men det er ikke konstruktivt hensigtsmæssigt i længden, da understøtningen er skæv i forhold til resten af længen. Da taget blev skiftet fra stråtag til pladetag har det åbenbart været nødvendigt at udjævne tagfladen for at kunne lægge det nye tag på. Derfor sidder det nye tag på en række sekundære, mindre tagspær, der er klodset op fra de oprindelige spær. De nye spær hviler ikke af på murværket, men stritter ud over og fungerer som skalke. Der er dog tilsyneladende ikke noget rent statisk problem med denne løsning, da dimensioneringen på det oprindelige tømmer er rigeligt stor til også at kunne bære de sekundære spær. I den vestlige lade er der en ekstra bindebjælke i forbindelse med den halve skillevæg, men denne hviler kun af på tagremmen i den ene side, og stritter ud i luften til den anden. I laden hælder alle tagspærene desuden, således at spærenes spidser er forskudt fra bindebjælker og stolper med ca. 1 meter mod vest. Den konstruktive samling hvor den vestlige staldlænge bygger sig ind i laden er også noget rodet, men virker dog solid. Det største konstruktive bekymring er i den østlige gårds ladelænge, og ved hjørnet mod vejen. Ved ombygningen til murværk er der her foretaget nogle besynderlige lappeløsninger, der nærmest er umulige at kortlægge. I ladelængen har man på et tidspunkt haft behov for at kunne køre på langs med store maskiner, så alle bindebjælkerne er her savet over. Siden er de så lappet sammen igen med brede brædder, formegentlig for at holde taget stabilt. Det knækkede hjørne, hvor de to længer mødes, har affødt nogle særdeles kreative løsninger i forhold til opbygningen af taget. De oprindelige bjælker er mange steder savet over eller fjernet, og det meste af tagkonstruktionen hviler på en enkelt bjælke der er lagt på skrå henover en ældre stump murværk fra et gammelt foderhus og videre over på en bindebjælke i stalden, og den er ikke holdt på plads af andet end et par søm og skruer. Ovenpå denne bjælke har man så bygget et netværk af stolper og brædder op, der holder taget oppe. Konstruktionen er ikke en hensigtsmæssig løsning i længden. 21

22

23 Arkitektonisk analyse 23

24 Nordfacaden set fra vejen.

25 Udvendigt En af tvillingegårdens største kvaliteter er uden tvivl den oplevelse man får af det samlede anlæg. Den lange sammenhængende facade mod nord, med kigget gennem porten, giver anlægget en markant karakter mod byens tidligere forte, og de to stuehuse er med til at markere byens grænse mod syd. Fra gårdrummene mindes man også hele tiden om nabotvillingens tilstedeværelse, fordi man altid kan se en tagryg eller to på den anden side. Arkitektonisk ville de to gårdrum stå stærkere hvis plankeværket imellem dem blev fjernet, så de to halvdeles sammenhørighed oplevedes endnu tydeligere, ligesom en ensartethed i tagbelægningen også ville styrke anlæggets helhed. De største historiske kvaliteter findes i den vestlige gård, hvor de mange originale bygningsdele skaber en harmonisk helhed, i hvert fald fra ankomsten, i gårdrummet og fra haven. Især det store gårdrum har et smukt og autentisk kulturhistorisk udtryk, der måske ikke er enestående i landet, men absolut er i høj klasse. De to ældste længer, stuehus og lade, udstråler alder og man kan fornemme en vis rigdom hos gårdens oprindelige byggere. Den massive dimensionering af tømmeret, de mange dokker, samt den fine forarbejdning af bjælkerne i stuehuset, viser at det absolut ikke har været en tarvelig gård. De to langstrakte staldlænger har et rytmisk og roligt udtryk, der får gårdrummet til at virke større, og som omslutter gårdrummet på en meget harmonisk måde. I haven får man også en absolut idyllisk og autentisk oplevelse af en klassisk gårdhave, med klart adskilt nyttehave, gode æbletræer og udsigten udover markerne og den lille sø mod syd. Den østlige gård har en meget tydelig tilstedeværelse i byen, idet den ligger klods op af vejen, og er den ene halvdel af mundingen til byen. Længen er tydeligvis muret og med moderne vinduer, men pga. bindingsværkbemalingen og stråtaget passer den alligevel, ved første øjekast, ind i byen på en relativt idyllisk måde. Denne gård har også et veldefineret, omend asymetrisk, gårdrum. Staldlængen følger vejens retning, og længerne er derfor ikke vinkelrette på hinanden. Oplevelsen af dette gårdrum er langt mere rodet fordi alle fire sider har forskellige materialiteter og farver, der mangler harmoni og rolighed, også pga. af den høje beplantning. Stuehuset i bindingsværk er nydeligt, og især på havesiden har det en fin fremtrædning med det karakteristiske udskud på midten, men huset skæmmes af terrassen, den høje betonsokkel rundt om og uklædelige vinduer og døre. 25

26 Vestre stuehus er traditionelt indrettet. Staldene på den vestre gård har fået lov at passe sig selv. Laden på den vestre gård. Østre stuehus er mere moderniseret. Stalden på den østre gård har været brugt til butik. Laden på den østre gård.

27 Indvendigt I det vestlige stuehus er der en del bevaringsværdige detaljer som døre og vinduer, og planløsningen er langt hen ad vejen traditionelt opbygget. Der er lavet en smule om gennem tiden, især i den vestlige ende, men ikke i en sådan grad at huset har mistet sit udtryk, og kun når forandringen har været nødvendig. Dette gør at man stadig finder smukke gamle døre, mange af dem barok, og farvepaletten er gammeldags. De oprindelige alkovedøre er bevaret, opsat mellem de to stuer, og generelt er der på hele gården gemt og genbrugt materialer og elementer i vid udstrækning. At opholde sig i det vestlige stuehus giver en klar oplevelse af gamle dage, og man får lyst til at lade huset beholde sin ånd, især i de to stuer. I dag fremstår størstedelen af huset med en klassisk rumfordeling, hvor man stadig kan se den gamle stue, overstue og bryggers i planens organisering. Den vestlige ende med værelserne indbyder mere til en omstrukturering, da den originale plan her er brudt næsten fuldstændigt op. Det østlige stuehus er, som tidligere beskrevet, langt mere ombygget end dets nabo. I den vestlige ende er der bygget voldsomt om, og indrettet slyngelstue med falske buede døråbninger i brune teglsten. Trods de voldsomme forandringer er det originale træværk bevaret, og på 1.sal også overdelen af den massive bageovn. Alt er malet hvidt eller lysegråt og giver et samlet indtryk af et mere moderne hjem, men der er ikke udrettet uoprettelig skade på husets originale konstruktion. Udlængernes interiører er over en bred kam ikke som sådan bevaringsværdige, indretningen er forholdvis moderne, og der er stort set ingen spor efter det originale interiør, bortset fra konstruktionerne i de vestlige længer. Især den vestlige lades træværk, og de profilerede bjælker i den gamle hestestald er interessante. Ligesom med stuehusene er der en klar forskel på oplevelsen mellem de to gårde. I den østlige er der intet originalt interiør tilbage, og det er tydeligt at staldrummet er bygget om med henblik på butik. På den vestlige gård står svinestalden som da landbrugsproduktionen ophørte, med båse og fodergang, og kostalden bruges nu til hønsehus, værksted og garage. Bindingsværksvæggene står urørt, med den gamle lerklining og kalkning på indersiden, men ellers er der ingen rester af længernes oprindelige indretning. Alle gulve er støbt over med beton, men man vil sandsynligvis kunne finde en underliggende belægning mange steder. 27

28 Her ses det nordøstlige hjørne af gården, før den blev bygget om, og den anden tvillingegård på den modsatte side af vejen (1954). De to gårde danner en ankomstpassage til byen (her kigges ud af byen). Den anden tvillingegård er bygget om ad flere omgange.

29 Placering og omgivelser Tvillingegården ligger, som tidligere beskrevet, på landsbyens sydlige grænse. De umiddelbare omgivelser udgøres af haver og marker mod syd, mod vest en fredet oldtidshøj, der er begroet med høje træer og har karakter af et lille stykke skov, mod nord resten af den gamle forte i form af et lille græsareal, og mod øst ligger vejen. Når man ankommer til landsbyen fra syd er det de to stuehuse og havernes trægrænse, der markerer landsbyens begyndelse på venstre side af vejen. På højre side af vejen ligger der også to stuehuse på række og danner grænse, og disse er resterne af en tilsvarende tvillingegård der lå på stedet. Dette andet tvillingeanlæg er idag splittet op, så ingen af længerne er sammenbyggede, men man kan stadig ane de to gårdrums tidligere udstrækning. Halvdelen af midterlængen står stadig i det originale bindingsværk, men det er dog er i meget dårlig stand. De to stalde mod hhv. øst og vest er begge af nyere dato, men man har tydeligvis bygget ovenpå de gamle fundamenter. Det østlige stuehus er skilt fra i en matrikel for sig, og er pænt restaureret, men resten af gården er nu forladt, og jorden opkøbt af en landmand der ikke har brug for bygningerne. Det er sandsynligt at tro at grunden bliver udstykket til parcelhuse, og de sidste rester af denne tvillingegård vil således forsvinde. På det gamle billede kan man se hvordan de to tvillingegårde dannede et stærkt motiv tilsammen. Længerne mod vejen danner nærmest en ankomsttunnel til byen. Det ville styrke byens struktur, og holde fortællingen om tvillingegårdene i live, hvis man byggede/genopførte et anlæg der genskabte/fastholdte fodaftrykket af den gamle tvillingegård. Det øvrige Kvottrup er meget preget af parcelhuse, spredt ind i mellem de to store tilbageværende gårde. Nogle af dem er opført i en passende stil og skala, mens andre virker meget malplacerede og fremmede i byen. Især nogle meget nyankomne eksemler skiller sig uheldigt ud - én udført i norsk alpehytte stil og to andre i sort plademateriale. Der er to aktive landbrug tilbage i byen, det ene ligger ovenpå den sidste af tre oprindelige tvillingegårde, og den anden ligger i byens nordlige ende. Gården mod nord har for nyligt revet to gamle længer ned, men det er uvist hvad der kommer i stedet. Den gamle branddam ligger stadig midt i byen, men er utilgængelig på grund af en høj bremme af træer der skærmer rundt om den, og nærmest skjuler den fra resten af byen. I nærheden af dammen går der et smukt, historisk og fredet stendige, og denne plads kunne potentielt udvikles som et aktiv for byen. Et udendørs samlingssted, væk fra vejen og udenfor folks private haver. 29

30

31 Værdisætning 31

32 Anlæggets samlede form og placering. Den vestlige gårds historiske dele. Gårdens typologier og hieraki.

33 Bærende bevaringsværdier De bærende bevaringsværdier beskriver hvilke forhold der er afgørende for anlægget, og som man bør tage hensyn til ved en fremtidig udvikling af tvillingegården. Udfra de foregående analyser af gården er de bærende bevaringsværdier vurderet til at være følgende: 1. Anlæggets samlede form og placering Den lange facade mod nord, de to stuehuse der ligger skulder ved skulder, staldlængen der ligger parallelt med vejen og de to individuelle, men forbundne, gårdrum. Det er gårdenes samlede egenskab som en af de sidste eksisterende tvillingegårde i Danmark der gør den til noget helt specielt. Gårdens placering i landsbyen er markant og historisk veldokumenteret, og anlægget som helhed må betragtes som særdeles sjældent og af stor kulturhistorisk værdi. 2. Den vestlige gårds historiske dele Den vestlige gård har mange bevaringsværdige kvaliteter. Laden, stuehuset og de bevarede staldfacader er fine, autentiske eksempler på fornemt bindingsværk, og gårdspladsen er et smukt og bevaringsværdigt uderum. Ankomsten til den vestlige gård er en helstøbt oplevelse, med adgang gennem den store port ind til gårdspladsens sluttede felt, med nedsænket møddingsplads i midten. Det er først på bagsiden af de to stalde at gårdens karakter begynder at skride. Man bør bevare gårdens historiske dele og styrke helhedsudtrykket. 3. Gårdens typologier og hieraki Gårdrummene har en klar orientering og et klart hieraki, som er karakterdannende for stedet og gårdtypen generelt. Længetyperne har hver deres særegne bearbejding, og det er med til at danne den særlige arkitektoniske oplevelse man får af at være på en gård. Stuehus, stald og lade er de karakteristiske enheder for en gård, og disse særlige træk bør man tage hensyn til i en fremtidig udvikling af stedet. 33

34 Inderside af porten på den vestlige gård.

35 Anbefalinger Umistelige strukturer, rum og bygningsdele, der skal bevares, vedligeholdes og repareres Alle tilbageværende dele, der vurderes at være opført før 1850, bør bevares så vidt muligt. Dette inkluderer primært originalt bindingsværk, men også enkelte elementer, som døre og bageovnsskorsten bør bevares på ejendommen. Planløsningen i det vestlige stuehus har visse historiske spor, og man bør udvise hensynsfuldhed i en evt. transformation af dette. Skæmmende strukturer, rum og bygningsdele, der bør fjernes De murede dele på begge gårde er absolut skæmmende, og det ville afgjort klæde anlæggets sammenhørighed at genopstå i rent bindingsværk. Dette vil dog være meget omfangsrigt og dyrt, og det har højere prioritet at bevare anlæggets samlede kvaliteter, end at komme af med murværket. De nye kviste på det østlige stuehus og stalden er ikke bevaringsværdige fordi de er ukarakteristiske for gårdtypen og ikke klæder bygningerne, men så længe den østlige halvdel af tvillingeanlægget står så uoriginalt i sit udtryk som nu, bør man bruge de økonomiske kræfter andetsteds. Hvis en fuld rekonstruktion af stald og lade nogensinde bliver aktuel bør man dog afgjort genoprette tagenes tidligere udseende, med luger i stedet for kviste. Det ville klæde begge gårdspladser at få fritlagt den underliggende pigstensbelægning, og ligesådan med det bare stykke nord for gården, hvor jordlaget i dag er helt oppe og dække fodremmen. Fjernede eller udskiftede strukturer, rum og bygningsdele, der bør rekonstrueres De manglende stråtage bør genoprettes, så tvillingeanlægget som helhed bliver styrket, og den vestlige gård kan stå endnu stærkere i sit autentiske udtryk. At denne gård igen blev stråtækt ville øge dens bevaringsværdi betydeligt. Strukturer, rum og bygningsdele, der kan ombygges og transformeres Interiøret i alle udlænger kan frit transformeres, hvis blot der tages hensyn til de originale konstruktioner. Tagkonstruktionen i den østlige lade bør dog tages ned og opføres igen på en konstruktiv sikker måde. I de opmurede længer er der meget frie rammer i forhold til ombygning, da disse ingen historisk værdi har, men man bør altid tage hensyn til tvillingeanlæggets samlede udtryk, dvs. at tilbygning f.eks. ikke er tilrådeligt. Materialevalg Ved arbejdet med gården anbefales det at der bruges traditionelle materialer ved reparation og vedligehold af oprindelige dele. Ved tilførslen af nye dele anbefales det at man bruger materialer hvor man har erfaringsmæssig sikkerhed for en levetid og patineringsevne, der svarer til de oprindelige materialer, og især udvendigt bør man tilstræbe et udtryk og en materialeholdning der harmonerer med gårdens autentiske dele. 35

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

kvalitet til tiden siden1927

kvalitet til tiden siden1927 rulff Gje kvalitet til tiden siden1927 Gjerulff Velkommen til Gjerulff A/S Gjerulff A/S er et gammelt, velrenommeret og solidt Silkeborgfirma, der har leveret... Kvalitet til tiden lige siden starten i

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere