Fagområder psykiatri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagområder psykiatri."

Transkript

1 Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet i s bestyrelse den 13. januar Rapportens forslag har været drøftet på selskabets generalforsamling den 28. februar Søren Bredkjær Formand for Den 15.april Baggrund og kommissorium Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har i 2002 drøftet den overordnede forståelse af fagområdebegrebet. De har i et oplæg anbefalet: - at et fagområde afgrænser et særligt interesse- eller kompetenceområde, som enten ikke er dækket af et godkendt speciale eller udgør en mindre del heraf. - at fagområder ikke kan opnå eller tildeles godkendelse eller autorisation af sundhedsmyndighederne. Heraf følger, at et fagområde ikke kan defineres ved formelle målbeskrivelser eller uddannelsesbestemmelser, men at kompetence indenfor et fagområde alene vurderes i forhold til et konkret stillingsopslag til speciallæge i sundhedsvæsenet. - at for ansættelser i sundhedsvæsenet som overlæge/ledende læge, gælder lægelovens 14. I det omfang, der ved ansættelse af en overlæge stilles særlige krav udover speciallægeautorisationen, skal dette fremgå af stillingsopslaget. Sundhedsstyrelsens bestemmelser om 14 bedømmelse, suppleret med de videnskabelige selskabers vejledende retningslinier til uddannelse indenfor fagområder eller særlige kompetenceområder, vil være grundlag for såvel bedømmelse af ansøgere som vejledning for uddannelsessøgende. Dansk Medicinsk Selskab (DMS) har argumenteret for, at det er de specialebærende selskaber, der melder fagområder ind til en koordinerende enhed, for eksempel DMS. Fordelen ved DMS som koordinerende enhed kunne være, at selskabet kan have overblik over fagområder på tværs af specialer og sikre, at alle relevante parter bliver hørt. har tidligere meldt retspsykiatri, gerontopsykiatri, sexologi og psykoterapi ind som fagområder inden for voksenpsykiatri, men jf. drøftelser på workshop på s årsmøde 2002 vedr. fremtidige fagområder inden for psykiatri var bestyrelsen enig i, at der var behov for at arbejde videre med området i en særlig arbejdsgruppe. Formålet med nedsættelse af en ad hoc arbejdsgruppe har været at beskrive mulige fagområder inden for psykiatri og give forslag til, hvordan i fremtiden skal godkende fagområder.

2 Kommissorium 1. at beskrive mulige fagområder inden for psykiatri 2. at beskrive mulige organisatoriske og andre konsekvenser ved oprettelse af fagområder 3. at give forslag til en procedure for hvordan skal godkende fagområder i fremtiden 4. at anbefale hvilke fagområder bør godkende Arbejdsgruppens sammensætning Ledende overlæge og medlem af DPS bestyrelse Ole Bjørn Skausig, Vestsjællands Amt (formand) Ledende overlæge dr.med. Pia Rubin, Københavns Amt Overlæge Runa Sturlason, Århus Amt Overlæge Steffen Høy Pedersen, Fyns Amt Praktiserende psykiater Kristian Lauridsen, Skive Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder samt et medlemsmøde sammen med bestyrelsen den 25. november Bestyrelsen har 2 gange i forløbet haft den foreløbige rapport forelagt. Generelle overvejelser Det Nationale Råd har beskrevet, at et fagområde ikke defineres ved formelle målbeskrivelser eller uddannelses bestemmelser, men ved kompetence vurderet i forhold til et konkret stillingsopslag i funktionsbeskrivelse. Der er således tale om en individuel kompetencevurdering. Det har været foreslået af Dansk Medicinsk Selskab, at man skulle iværksætte egentlige formelle målbeskrivelser og uddannelsesbestemmelser med henblik på en 14. kvalifikation, men Det Nationale Råd har truffet ovenstående beslutning. Der findes ikke 14. regler i de øvrige nordiske eller vestlige lande vi kan sammenligne os med. DMS skriver i formandsberetning 2002: Det er konsekvensen af denne beslutning, at man ved faglig bedømmelse af ansøgere i forbindelse med besættelse af overlægestillinger i sygehusvæsenet, hvis der efterspørges kvalifikationer ud over speciallægeanerkendelse, skal medinddrage dette som grundlag for bedømmelsen. I det omfang den ansættende myndighed efterspørger kompetence i et område, som af de lægevidenskabelige selskaber er beskrevet som et fagområde, skal opnåelse af de af selskaberne beskrevne kompetenceområder lægges til grund. Det er indstillet til Sundhedsstyrelsen at dette indarbejdes i den kommende bekendtgørelse om faglig bedømmelse ( 14). DMS har tilsluttet sig denne placering af fagområderne i forventning om, at fagområdebeskrivelserne vil blive anvendt i den faglige bedømmelse i det omfang de er hensigtsmæssige og anvendelige. Bestyrelsen ser desuden fagområdebeskrivelserne som gode retningslinier for fremtidige uddannelsessøgende. De videnskabelige selskaber vil med denne placering få gode muligheder for at præge den lægefaglige udvikling. Bestyrelsen er tilfreds med at fagområdebegrebet ligger hos de lægevidenskabelige selskaber, og den har den ambition at en fortegnelse over fagområderne og deres beskrivelser med fordel kan offentliggøres og vedligeholdes af DMS.

3 Psykiatrifaglige overvejelser Der er mulige fagområder, der umiddelbart byder sig til. Visse områder indenfor psykiatri er så specialiserede, at alle umiddelbart ved, at ingen kan rumme såvel den fulde almenpsykiatri som et specialområde, og alle ved, at et specialområde ikke kan fungere uden en betydelig mængde almenpsykiatrisk uddannelse. Som eksempel på dette kan nævnes de to nuværende ekspertområder, rets- og gerontopsykiatri. Begge forudsætter en gedigen almenpsykiatrisk uddannelse samt en ekstra viden om et snævrere område, der gør, at man kan beherske specialområdet. Andre specialområder går på tværs af almenpsykiatri, idet de kræver viden om alle dele af psykiatrien, men forankret i en særlig viden om specialområdet. Der tænkes her på emner som psykofarmakologi og psykoterapi. Begge kræver en specifik viden, der går på tværs af alle diagnostiske grupper, og de handler primært om den teoretiske viden og anvendelsen af denne viden i disse grupper. Andre igen er diagnostiske specialområder, idet de rummer en diagnosegruppe og alle de videns- og færdighedsområder der knytter sig til denne. Som et eksempel herpå kan nævnes specialviden om skizofreni, hvortil der udover almenpsykiatri også kræves viden og færdighed indenfor alle de aktiviteter, som er specielle for netop denne diagnosegruppe, og hvor viden om almenpsykiatri er en forudsætning for at se forskellene til specialområdets aktiviteter. Man kan således tale om vandrette specialområder hvor viden og funktion rummer mange diagnostiske tilstande, eksempelvis psykoterapi og psykofarmakologi, og lodrette specialområder hvor viden og funktion omkring en diagnostisk gruppe rummer mange forskellige områder som diagnostik, familiebehandling, psykoedukation etc. (eksempel skizofreni). Gerontopsykiatri hører nærmest til denne gruppe, idet det centrale er viden om alderens indflydelse på psyken og specialviden om organisk betingede psykiske lidelser med dertil knyttet specialviden om håndtering af disse tilstande. Ad hoc gruppen har i øvrigt i det efterfølgende tilladt sig at ændre navnet gerontopsykiatri til det mere mundrette og mere danske ældrepsykiatri, bl.a. for at skabe symmetri med børne-ungdomspsykiatri. Det findes væsentligt at etablere et system, der er parat til ændringer i psykiatrisk organisation, således som denne kan foregå enten ved geografisk opdeling eller ved en diagnosegruppeopdeling. I Danmark er der på nuværende tidspunkt startet enkelte specialafsnit til specielle diagnostiske grupper, såvel ved hospitalsafdelinger som ved ambulatorier. Opnåelse af fagområdekompetence kan erhverves ved speciallægeanerkendelsen, hvortil der stilles specifikke krav til såvel uddannelsesgivende afd. som uddannelsessøgende læge og ved yderligere uddannelse derefter, svarende til 14. kvalifikation. Fagområdet kan altså bestå i almenpsykiatri, samt ekstra kompetence, eller en vis fælles almenpsykiatrisk del, som ikke svarer til 14. kvalifikation i almenpsykiatri samt ekstra fagområde- specifik viden og kompetence. Indenfor kirurgien gælder figur I, hvor CT står for fælles uddannelse, i skemaet kaldet Common Trunk. Indenfor fx kirurgi gælder at 14. kvalifikation er betinget af en vis fællesuddannelse, hvortil lægges yderligere subspeciale. Dette kan tilsammen gøre en kirurg 14. kvalificeret indenfor subspecialet eller i almenkirurgi.

4 Fig. I. Alm. kirurg GI Urologi Kar Plastik kirugi Thorax CT CT CT CT CT CT Indenfor psykiatri er almenpsykiatri kvalificerende til 14. kvalifikation. Man kan forestille sig kompetence ved 14. kvalifikation som i figur II. Heraf fremgår, at man kan være 14. kvalificeret i almenpsykiatri, men ikke i fagområde, medens et fagområde ikke nødvendigvis giver kvalifikation i almenpsykiatri. Eksempelvis: Hvis man har erhvervet sin 14. kvalifikation ved hjælp af en vis del fællesuddannelse, almen uddannelse og et fagområde, er man ikke kvalificeret til at påtage sig en rent almenpsykiatrisk stilling, men må supplere med almenpsykiatri, man kan heller ikke gå direkte fra retspsykiatri til ældrepsykiatri etc. etc. Alm. psykiatri Gerontopsyk Retspsykiatri Sexologi Spiseforstyr. Skizofreni CT CT CT CT CT CT Figur II Erhvervelse af fagområde kompetence En fagområdeekspert forventes at have viden om og færdighed indenfor et fagområde. Dette kan erhverves ved - anvendt tid (således som man hidtil har erhvervet sig kvalifikation). - ved beviste præstationer (fx ph.d., disputats, artikler, kurser). Det fremgår af ovenstående, at der i fremtiden vil være behov for at registrere opnåede fagområde færdigheder indenfor et fagområde, såvel hvad angår ansættelser som ved bevist deltagelse i kurser, ph.d., disputats eller artikler. Det forventes, at der vil blive forhandlet løn, ansvar og kompetence mellem arbejdsgiver og arbejdstager i forbindelse med iværksættelse af fagområdeansættelse.

5 Afgrænsning af fagområder I forbindelse med afgrænsning af fagområder er der skønnet behov for, at et fagområde kan deles med andre specialer, f.eks. kan man i fremtiden etablere fagområdet Demens fælles for neurologi, geriatri og psykiatri. Spiseforstyrrelse fælles for psykiatri, børne-ungdomspsykiatri og pædiatri. Sexologi fælles for urologi, gynækologi og psykiatri. Neuropsykiatri fælles mellem neurologi og psykiatri. Generelle forudsætninger for fagområde Forudsætningerne for at etablere et fagområde er generelt: tilstrækkeligt antal patienter indenfor området tilstrækkeligt med arbejdende speciallæger indenfor området tilstrækkeligt med uddannelsesmuligheder indenfor området tilstrækkeligt sikker afgrænsning af området. Omfang af fagområde. Generelle forventninger til fagområderne ( undtagen psykofarmakologi og psykoterapi): En fagområdeekspert forventes i forhold til sit fagområde at have erhvervet særlig viden og kompetence vedrørende epidemiologi, ætiologi, psykopatologi, diagnostik, forløbsformer, psykodynamiske forhold, psykoterapi, psykofarmakologisk behandling, familiebehandling, sociale interventioner, tidlig intervention, forskning, kvalitetsudvikling og supervision. Følger af etablering af fagområde Fagområde eksperten forventes at kunne varetage organisering af fagområdet guidelines for fagområdet uddannelse indenfor fagområdet konsulentfunktion indenfor fagområdet supervisorfunktion indenfor fagområdet behandlerfunktion indenfor fagområdet evt. udøvelse af ledelse indenfor fagområdet. Forslag til fagområder Udfra ovennævnte kriterier foreslås: - Retspsykiatri - Ældrepsykiatri - Skizofreni - Affektive tilstande - Spiseforstyrrelser - Ikke psykotiske tilstande - Misbrugspsykiatri - Psykofarmakologi - Psykoterapi - Sexologi etableret som fagområder.

6 Sexologi foreslås etableret som fagområde, fordi der ved Rigshospitalet er mulighed for uddannelse indenfor fagområdet, til trods for at der er få arbejdende speciallæger indenfor området. Ologifrenipsykiatri er ikke medtaget som fagområde, idet der ganske vist er mange patienter og endnu en del arbejdende speciallæger indenfor området og tilstrækkelig sikker afgrænsning af området, men ikke tilstrækkeligt med uddannelsesmuligheder indenfor området. Såfremt disse etableres ville oligofrenipsykiatri kunne foreslås etableret som fagområde. I ad hoc gruppen har man drøftet intensiv psykiatri som fagområde, men ved medlemsdebatten på medlemsmødet har været tilkendegivet en ængstelse ved at opdele den ikke fagområdespecifikke almenpsykiatri. Til inspiration som fremtidige mulige emner er foreslået transkulturel psykiatri, demens, liaisonpsykiatri og oligofrenipsykiatri. Konsekvenser af indførsel af fagområder I forbindelse med psykiatriens udvikling er der set en stedse stigende vidensmængde indenfor hvert enkelt område. På nuværende tidspunkt vil ingen psykiater kunne vide alt om specialet almenpsykiatri, og ingen psykiater vil længere alene kunne skrive en lærebog, der dækker hele specialet. Denne vidensforøgelse nødvendiggør en tiltagende specialisering, og fagområderne må anses for at være en del af denne nødvendige specialisering indenfor feltet. Som beskrevet anses det for væsentligt, at alle psykiatere deler en vis fælles uddannelse, ligesom der stadig er mulighed for, at man kan fastholde specialet almenpsykiatri, hvis dette anvendes som bærende grundlag for en distriktspsykiatrisk organisation. Der vil imidlertid i fremtiden med betydelig sikkerhed blive behov for en tiltagende specialisering af arbejdsområder indenfor enkelte fagområder, hvilket både kan ske ved at centralisere sengeafsnit for at opnå et tilstrækkeligt antal patienten på disse, således at fagområdeekspertisen kan holdes vedlige og udvikles, og foretage en specialisering af disse sengeafsnit for at yde patienten den bedst mulige behandling. Det samme gælder for specialiserede ambulatorier. Det væsentligste problem ved fagområdespecialisering er visitation til fagområder. Det er en kendt sag, at psykiatrisk diagnostik indebærer en betydelig fejlmargin, specielt ved første indlæggelse og der er derfor behov for en god og hurtig vurdering med henblik på at allokere patienten til det område, hvor de bedst muligt og mest effektivt kan blive behandlet for deres psykiske lidelse. Forudsætningen for at fagområdespecialisering kan være en gevinst for patienten er en effektiv, hurtig og diagnostisk sikker visitationsprocedure, samt mulighed for at omvisitere patienten, såfremt den første visitation viser sig fejlagtig senere hen i forløbet. Forudsætningen for, at dette kan ske, er, at alle psykiatere bibeholder en almenpsykiatrisk del af uddannelsen med henblik på at have den brede oversigt over psykiatriens vidensfelter, der muliggør omvisitering til korrekt placering. I takt med at antallet af speciallæger i psykiatrien falder, må det forudses, at man af simple vagtmæssige årsager er nødt til at samle patienterne på stedse færre geografiske lokaliteter, dette vil fremme udviklingen mod en fagområdespecifik psykiatri og sikre en høj grad af diagnostisk og terapeutisk sikkerhed i kontakten med patienten

7 Altså kan indførelse af fagområder medvirke til en: - centralisering af sengeafsnit - specialisering af sengeafsnit og ambulatorier Procedure for godkendelse Det foreslås, at følgende procedure anvendes ved etablering af fagområder: 1. Medlemmer af ønsker etablering af et fagområde. 2. Der foreligger generelle forudsætninger som tidligere beskrevet. 3. Det indstilles til bestyrelsen af at etablere et fagområde. 4. Bestyrelsen forelægger medlemskredsen forslaget f.eks. ved høring ved generalforsamlingen. 5. Bestyrelsen har mulighed for skriftligt at høre medlemmerne af om deres holdning til etablering af et nyt fagområde. 6. Beslutning om indstilling til DMS tillægges bestyrelsen. 7. Det foreslås, at alle fagområder tages op til vurdering med regelmæssigt mellemrum f.eks. hvert 5 år med henblik på nyvurdering eller drøftelse med medlemskredsen f.eks. skriftligt eller ved generalforsamlingen. 8. Bestyrelsen kan herefter vælge at nyindstille et fagområde eller indstille til bestyrelsen for Dansk Medicinsk Selskab, at et fagområde nedlægges. De enkelte fagområder Vedrørende forslag til nye fagområder har ad hoc gruppen kort beskrevet disse, se vedlagte bilag. Fagområderne er beskrevet ud fra deres tilknytning til ICD 10 kapitler, såfremt dette er muligt, samt ud fra et forsøg på afgrænsning af området i forhold til andre grupper og andre områder og almenpsykiatri. Enten i form af en beskrivelse af arbejdsområdet eller i form af afgrænsning i ICD 10. Psykofarmakologi og psykoterapi er beskrevet ud fra en faglig argumentation for området, samt tilknytning til s nuværende krav til psykoterapiuddannelse Sexologi er endnu ikke beskrevet.

8 Bilag 1 - Fagområde misbrugspsykiatri Fagområdet misbrugspsykiatri afgrænses på baggrund af diagnoserne ICD 10, F 10 kapitlet. Psykiatere indenfor fagområdet forventes at have erhvervet særlig viden og kunnen vedrørende fagområdet. Området er karakteriseret ved, at der er mange patienter i behandling. Området dækker såvel primært misbrug, som misbrug i relation til anden psykisk lidelse, fx ved dobbeltdiagnose. Funktionen er ofte konsultativ. Den kan også rummes indenfor egentlige psykiatriske sengeafsnit eller i særlige ambulatorier. Området er karakteriseret ved, at der er mange patienter i behandling, men behandlingen er organiseret overordentlig forskelligt landet over. En del af området er således beliggende indenfor det sociale felt. Der er mange speciallæger beskæftiget indenfor området, og der er mulighed for kompetencetilegnelse. Der er forskning og kvalitetsudvikling indenfor området. Området kan deles med andre specialer, f.eks. børne- ungdomspsykiatri og intern medicin.

9 Bilag 2 - Fagområde psykiske lidelser af ikke psykotisk karakter. Fagområdet psykiske lidelser af ikke psykotisk karakter falder indenfor ICD 10 kapitlerne 10, 30, 40, 50 og 60. Fagområdet psykiske lidelser af ikke psykotisk karakter omfatter lette til moderat svære affektive tilstande, nervøse og stressrelaterede tilstande, herunder somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og misbrug af alkohol og stoffer. Psykiatere indenfor fagområdet forventes at have særlig viden og interesse for behandling indenfor området, hvad angår differentialdiagnostik, og behandling, såvel psykofarmakologisk som psykoterapeutisk. Området er karakteriseret ved, at der er mange patienter indenfor området, hvoraf mange behandles i psykiatriske speciallægepraksis. Der er flere steder etableret centre med henblik på behandling og forskning.

10 Bilag 3 - Fagområde psykofarmakologi Fagområde psykofarmakologi indebærer viden om psykoaktive stoffer, deres farmakokinetik, deres virkninger og bivirkninger. Dette indebærer viden om de psykoaktive stoffers kemi, hvorledes man finder psykoaktive stoffer og afprøver disse, tilrettelægger psykofarmakologiske undersøgelser og uddannelse i at kunne bedømme sådanne undersøgelser. Til psykofarmakologi kræves viden om neurobiologi, molekylærbiologi, lægemiddelmetabolisme, samt interaktioner. De fleste psykiatriske patienter modtager psykofarmakologisk behandling. Alle psykiatere skal have psykofarmakologisk kompetence, men ikke på ekspert niveau. Aktuelt findes mulighed for at uddanne sig indenfor specialet klinisk farmakologi, men fagområdet psykofarmakologi kan erhverves ved siden af dette egentlige speciale. Der er ingen umiddelbart tilgængelige uddannelsespladser, men kompetence kan erhverves ved videnskabeligt arbejde, ansættelse i medicinalindustrien og ved ansættelse på klinisk farmakologisk afdeling eller klinisk psykofarmakologisk enhed. Den psykofarmakologiske fagområdespecialist skal kunne fungere som supervisor og konsulent for kolleger indenfor tilgrænsende fagområder og almenpsykiatri.

11 Bilag 4 - Fagområde psykoterapi Psykoterapi er en psykologisk behandlingsform, som er virksom indenfor psykiatriens behandlingsområde. Der findes flere forskellige teoretiske retninger. Indenfor de senere år er der udviklet målrettede og i et vist omfang manualiserede behandlingsformer til flere diagnostiske grupper. Psykoterapi bør indgå i behandling af langt de fleste psykiatriske sygdomme. Det kræver en særlig uddannelse og ekspertise at kunne udføre psykoterapi og uddanne kommende psykiatere. Alle psykiatere skal have en vis psykoterapeutisk kompetence men ikke på ekspert niveau. Mange psykiatere har uddannet sig psykoterapeutisk og bruger behandling i større eller mindre udstrækning i det kliniske arbejde. Organisatorisk vil dette fagområde have sin plads på tværs af organisation i næsten alle enheder. Forudsætninger: - Uddannelse som supervisor i h.h.t. DPS' psykoterapibetænkning - Teoretisk kendskab til en række forskellige psykoterapeutiske retninger. Evt. forskningsmæssig viden og erfaring vedr. psykoterapi

12 Bilag 5 - Fagområde retspsykiatri Fagområde retspsykiatri erstatter det hidtidige ekspertområde retspsykiatri. Retspsykiatrien omhandler den egentlige strafferetspsykiatri i alle faser af denne, både under mentalobs., udredning og behandling af behandlingsdømte og behandlingsanbragte indenfor hospitalspsykiatrien, og indenfor særlig definerede institutioner, f.eks. anstalten ved Herstedvester Sikringsanstalten. Retspsykiatriske afdelinger kan samtidig have en konsultativ funktion i forhold til behandling af ikke dømte, særligt vanskelige patienter. Der er ansat et tilstrækkeligt antal speciallæger indenfor området, til at kompetence kan opnås ved ansættelse på retspsykiatriske afdelinger eller klinikker. Psykiatere indenfor fagområdet skal have erhvervet sig en særlig viden om håndteringen af de lovmæssige forhold i relation til psykiatri samt have kendskab til retspsykiatri i andre lande.

13 Bilag 6 - Fagområde skizofreni: Fagområdet skizofreni afgrænses på baggrund af diagnoserne i ICD10, F 20 kapitlet Området er karakteriseret ved, at det udgør en væsentlig del af de psykiatriske patienters og distriktspsykiatriske centres patientklientel. Mange speciallæger er beskæftiget med skizofrenibehandling. Der er flere steder i landet etableret særlige enheder for skizofrenibehandling, såvel i form af egentlige skizofreniafsnit, langtidsafsnit med særlig henblik på psykose og skizofrenibehandling, og etableret særlige enheder med henblik på tidlig intervention ved psykose, såvel ved indlæggelse i særlige afsnit og ved særlig ambulant indsats. Forsknings-og kvalitets udviklingsmæssigt er det et væsentligt afsnit af psykiatrien.

14 Bilag 7 - Fagområde spiseforstyrrelser: Fagområde spiseforstyrrelser afgrænses på baggrund af diagnoserne i ICD 10, F 50 kapitlet. Området er karakteriseret ved, at der er tilstrækkeligt med patienter indenfor børneungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Fagområdet er fælles for børne- ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Indenfor fagområdet forventes samarbejde mellem børneungdomspsykiatrispecialet og voksenpsykiatrispecialet og eventuel fælles organisation. Også andre specialer må forventes at kunne indgå i fagområdet fx intern medicin og pædiatri. Der er flere steder i landet etableret centre for behandling af spiseforstyrrelser, og det skønnes, at flere sådanne vil komme i fremtiden. Der er en tilstrækkelig stillingsmasse til, at kompetencetilegnelse kan opnås.

15 Bilag 8 - Fagområde ældrepsykiatri: Fagområde ældrepsykiatri erstatter det hidtidige ekspertområde gerontopsykiatri. Ældrepsykiatri beskæftiger sig med aldersspecifikke psykiske lidelser hos gamle og med særlige forhold hos gamle i forbindelse med psykiske lidelser. Indenfor ældrepsykiatrien falder demenssygdomme i alderdommen. Organisatorisk falder en del forvirrings tilstande efter traumer og intracerebrale blødninger ofte indenfor ældrepsykiatri, som følge af de neuropsykiatriske symptomer. Området dækker også organisk betingede psykiske sygdomme i alderdommen, fx følger efter apopleksi og hjernedegeneration, ligesom det dækker depressioner, mani, paranoide psykoser og skizofrenilignende psykoser hos gamle mennesker. Der er mange patienter indenfor fagområdet. Der er mange speciallæger ansat indenfor området såvel ved ældrepsykiatriske enheder som ved ambulant virksomhed. Ældrepsykiatri kræver en særlig viden og kunnen indenfor neuropsykologi, neuroradiologi, neurofysiologi, neurologi, geriatri.

16 Bilag 9 - Fagområde affektive sindslidelser: Fagområde affektive sindslidelser afgrænses på baggrund af diagnoserne i ICD 10, F 30 kapitlet. Området er karakteriseret ved, at der er mange patienter i behandling, og at mange speciallæger er beskæftiget med behandling indenfor såvel sygehusene som ambulant psykiatri inkl. speciallægepraksis. Der er enkelte steder i landet etableret særlig enheder for behandling af affektive sindslidelser. Der er indenfor området tilstrækkeligt antal stillinger til at kompetencetilegnelse kan finde sted, og der foregår betydelig forskning og kvalitetsudvikling. Området er kvantitetsmæssigt så stort, at en betydelig del af behandlingen foregår i almenpraksis og supervisorfunktion er en væsentlig del af fagområdet i forhold til andre specialer, almenpraksis i særdeleshed.

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Kursusrækkens indhold fremgår af beskrivelserne for de enkelte delkurser.

Kursusrækkens indhold fremgår af beskrivelserne for de enkelte delkurser. DELKURSERNE I PSYKIATRI 7.3 INDHOLD Kursusrækkens indhold fremgår af beskrivelserne for de enkelte delkurser. Kursusrækkens delkurser er samlet i nedenstående 13 moduler for at sikre en koncentreret tilegnelse

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m." Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc barsel m.m. Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen til erstatningsansættelse ved fravær grundet sygdom, graviditet,

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010 Ansøgningsskema til

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Fanø Kommune.

Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Fanø Kommune. Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Psykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet Med vedtagelsen

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

Høringsgrundlag. Fremtidens psykiatri. regionsyddanmark.dk Psykiatriplanen i Region Syddanmark. Invitation til

Høringsgrundlag. Fremtidens psykiatri. regionsyddanmark.dk Psykiatriplanen i Region Syddanmark. Invitation til Høringsgrundlag Fremtidens psykiatri regionsyddanmark.dk Psykiatriplanen i Region Syddanmark Invitation til Interessent-topmøde om fremtidens psykiatri Tirsdag den 26. juni 2007 på Trinity hotel og konferencecenter,

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Organisatoriske muligheder for at forbedre behandlingen

Organisatoriske muligheder for at forbedre behandlingen Status: - Behandlingen er spredt på mange aktører, - Koordinering og samarbejde mellem aktørerne er sparsomt, Viden: - Der er begrænset dokumentation af særlige organiseringsformers hensigtsmæssighed,

Læs mere

Specialisering og faglig bæredygtighed inden for psykiatrien

Specialisering og faglig bæredygtighed inden for psykiatrien Specialisering og faglig bæredygtighed inden for psykiatrien Specialisering og faglig bæredygtighed inden for psykiatrien Indhold 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens... 6 overvejelser

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for kompliceret skizofreni

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for kompliceret skizofreni KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for kompliceret skizofreni Baggrund og formål Forekomsten af skizofreni i befolkningen skønnes at være 0,5 %, og ca. 14.500

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Specialevejledning for Psykiatri

Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere