Fagområder psykiatri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagområder psykiatri."

Transkript

1 Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet i s bestyrelse den 13. januar Rapportens forslag har været drøftet på selskabets generalforsamling den 28. februar Søren Bredkjær Formand for Den 15.april Baggrund og kommissorium Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har i 2002 drøftet den overordnede forståelse af fagområdebegrebet. De har i et oplæg anbefalet: - at et fagområde afgrænser et særligt interesse- eller kompetenceområde, som enten ikke er dækket af et godkendt speciale eller udgør en mindre del heraf. - at fagområder ikke kan opnå eller tildeles godkendelse eller autorisation af sundhedsmyndighederne. Heraf følger, at et fagområde ikke kan defineres ved formelle målbeskrivelser eller uddannelsesbestemmelser, men at kompetence indenfor et fagområde alene vurderes i forhold til et konkret stillingsopslag til speciallæge i sundhedsvæsenet. - at for ansættelser i sundhedsvæsenet som overlæge/ledende læge, gælder lægelovens 14. I det omfang, der ved ansættelse af en overlæge stilles særlige krav udover speciallægeautorisationen, skal dette fremgå af stillingsopslaget. Sundhedsstyrelsens bestemmelser om 14 bedømmelse, suppleret med de videnskabelige selskabers vejledende retningslinier til uddannelse indenfor fagområder eller særlige kompetenceområder, vil være grundlag for såvel bedømmelse af ansøgere som vejledning for uddannelsessøgende. Dansk Medicinsk Selskab (DMS) har argumenteret for, at det er de specialebærende selskaber, der melder fagområder ind til en koordinerende enhed, for eksempel DMS. Fordelen ved DMS som koordinerende enhed kunne være, at selskabet kan have overblik over fagområder på tværs af specialer og sikre, at alle relevante parter bliver hørt. har tidligere meldt retspsykiatri, gerontopsykiatri, sexologi og psykoterapi ind som fagområder inden for voksenpsykiatri, men jf. drøftelser på workshop på s årsmøde 2002 vedr. fremtidige fagområder inden for psykiatri var bestyrelsen enig i, at der var behov for at arbejde videre med området i en særlig arbejdsgruppe. Formålet med nedsættelse af en ad hoc arbejdsgruppe har været at beskrive mulige fagområder inden for psykiatri og give forslag til, hvordan i fremtiden skal godkende fagområder.

2 Kommissorium 1. at beskrive mulige fagområder inden for psykiatri 2. at beskrive mulige organisatoriske og andre konsekvenser ved oprettelse af fagområder 3. at give forslag til en procedure for hvordan skal godkende fagområder i fremtiden 4. at anbefale hvilke fagområder bør godkende Arbejdsgruppens sammensætning Ledende overlæge og medlem af DPS bestyrelse Ole Bjørn Skausig, Vestsjællands Amt (formand) Ledende overlæge dr.med. Pia Rubin, Københavns Amt Overlæge Runa Sturlason, Århus Amt Overlæge Steffen Høy Pedersen, Fyns Amt Praktiserende psykiater Kristian Lauridsen, Skive Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder samt et medlemsmøde sammen med bestyrelsen den 25. november Bestyrelsen har 2 gange i forløbet haft den foreløbige rapport forelagt. Generelle overvejelser Det Nationale Råd har beskrevet, at et fagområde ikke defineres ved formelle målbeskrivelser eller uddannelses bestemmelser, men ved kompetence vurderet i forhold til et konkret stillingsopslag i funktionsbeskrivelse. Der er således tale om en individuel kompetencevurdering. Det har været foreslået af Dansk Medicinsk Selskab, at man skulle iværksætte egentlige formelle målbeskrivelser og uddannelsesbestemmelser med henblik på en 14. kvalifikation, men Det Nationale Råd har truffet ovenstående beslutning. Der findes ikke 14. regler i de øvrige nordiske eller vestlige lande vi kan sammenligne os med. DMS skriver i formandsberetning 2002: Det er konsekvensen af denne beslutning, at man ved faglig bedømmelse af ansøgere i forbindelse med besættelse af overlægestillinger i sygehusvæsenet, hvis der efterspørges kvalifikationer ud over speciallægeanerkendelse, skal medinddrage dette som grundlag for bedømmelsen. I det omfang den ansættende myndighed efterspørger kompetence i et område, som af de lægevidenskabelige selskaber er beskrevet som et fagområde, skal opnåelse af de af selskaberne beskrevne kompetenceområder lægges til grund. Det er indstillet til Sundhedsstyrelsen at dette indarbejdes i den kommende bekendtgørelse om faglig bedømmelse ( 14). DMS har tilsluttet sig denne placering af fagområderne i forventning om, at fagområdebeskrivelserne vil blive anvendt i den faglige bedømmelse i det omfang de er hensigtsmæssige og anvendelige. Bestyrelsen ser desuden fagområdebeskrivelserne som gode retningslinier for fremtidige uddannelsessøgende. De videnskabelige selskaber vil med denne placering få gode muligheder for at præge den lægefaglige udvikling. Bestyrelsen er tilfreds med at fagområdebegrebet ligger hos de lægevidenskabelige selskaber, og den har den ambition at en fortegnelse over fagområderne og deres beskrivelser med fordel kan offentliggøres og vedligeholdes af DMS.

3 Psykiatrifaglige overvejelser Der er mulige fagområder, der umiddelbart byder sig til. Visse områder indenfor psykiatri er så specialiserede, at alle umiddelbart ved, at ingen kan rumme såvel den fulde almenpsykiatri som et specialområde, og alle ved, at et specialområde ikke kan fungere uden en betydelig mængde almenpsykiatrisk uddannelse. Som eksempel på dette kan nævnes de to nuværende ekspertområder, rets- og gerontopsykiatri. Begge forudsætter en gedigen almenpsykiatrisk uddannelse samt en ekstra viden om et snævrere område, der gør, at man kan beherske specialområdet. Andre specialområder går på tværs af almenpsykiatri, idet de kræver viden om alle dele af psykiatrien, men forankret i en særlig viden om specialområdet. Der tænkes her på emner som psykofarmakologi og psykoterapi. Begge kræver en specifik viden, der går på tværs af alle diagnostiske grupper, og de handler primært om den teoretiske viden og anvendelsen af denne viden i disse grupper. Andre igen er diagnostiske specialområder, idet de rummer en diagnosegruppe og alle de videns- og færdighedsområder der knytter sig til denne. Som et eksempel herpå kan nævnes specialviden om skizofreni, hvortil der udover almenpsykiatri også kræves viden og færdighed indenfor alle de aktiviteter, som er specielle for netop denne diagnosegruppe, og hvor viden om almenpsykiatri er en forudsætning for at se forskellene til specialområdets aktiviteter. Man kan således tale om vandrette specialområder hvor viden og funktion rummer mange diagnostiske tilstande, eksempelvis psykoterapi og psykofarmakologi, og lodrette specialområder hvor viden og funktion omkring en diagnostisk gruppe rummer mange forskellige områder som diagnostik, familiebehandling, psykoedukation etc. (eksempel skizofreni). Gerontopsykiatri hører nærmest til denne gruppe, idet det centrale er viden om alderens indflydelse på psyken og specialviden om organisk betingede psykiske lidelser med dertil knyttet specialviden om håndtering af disse tilstande. Ad hoc gruppen har i øvrigt i det efterfølgende tilladt sig at ændre navnet gerontopsykiatri til det mere mundrette og mere danske ældrepsykiatri, bl.a. for at skabe symmetri med børne-ungdomspsykiatri. Det findes væsentligt at etablere et system, der er parat til ændringer i psykiatrisk organisation, således som denne kan foregå enten ved geografisk opdeling eller ved en diagnosegruppeopdeling. I Danmark er der på nuværende tidspunkt startet enkelte specialafsnit til specielle diagnostiske grupper, såvel ved hospitalsafdelinger som ved ambulatorier. Opnåelse af fagområdekompetence kan erhverves ved speciallægeanerkendelsen, hvortil der stilles specifikke krav til såvel uddannelsesgivende afd. som uddannelsessøgende læge og ved yderligere uddannelse derefter, svarende til 14. kvalifikation. Fagområdet kan altså bestå i almenpsykiatri, samt ekstra kompetence, eller en vis fælles almenpsykiatrisk del, som ikke svarer til 14. kvalifikation i almenpsykiatri samt ekstra fagområde- specifik viden og kompetence. Indenfor kirurgien gælder figur I, hvor CT står for fælles uddannelse, i skemaet kaldet Common Trunk. Indenfor fx kirurgi gælder at 14. kvalifikation er betinget af en vis fællesuddannelse, hvortil lægges yderligere subspeciale. Dette kan tilsammen gøre en kirurg 14. kvalificeret indenfor subspecialet eller i almenkirurgi.

4 Fig. I. Alm. kirurg GI Urologi Kar Plastik kirugi Thorax CT CT CT CT CT CT Indenfor psykiatri er almenpsykiatri kvalificerende til 14. kvalifikation. Man kan forestille sig kompetence ved 14. kvalifikation som i figur II. Heraf fremgår, at man kan være 14. kvalificeret i almenpsykiatri, men ikke i fagområde, medens et fagområde ikke nødvendigvis giver kvalifikation i almenpsykiatri. Eksempelvis: Hvis man har erhvervet sin 14. kvalifikation ved hjælp af en vis del fællesuddannelse, almen uddannelse og et fagområde, er man ikke kvalificeret til at påtage sig en rent almenpsykiatrisk stilling, men må supplere med almenpsykiatri, man kan heller ikke gå direkte fra retspsykiatri til ældrepsykiatri etc. etc. Alm. psykiatri Gerontopsyk Retspsykiatri Sexologi Spiseforstyr. Skizofreni CT CT CT CT CT CT Figur II Erhvervelse af fagområde kompetence En fagområdeekspert forventes at have viden om og færdighed indenfor et fagområde. Dette kan erhverves ved - anvendt tid (således som man hidtil har erhvervet sig kvalifikation). - ved beviste præstationer (fx ph.d., disputats, artikler, kurser). Det fremgår af ovenstående, at der i fremtiden vil være behov for at registrere opnåede fagområde færdigheder indenfor et fagområde, såvel hvad angår ansættelser som ved bevist deltagelse i kurser, ph.d., disputats eller artikler. Det forventes, at der vil blive forhandlet løn, ansvar og kompetence mellem arbejdsgiver og arbejdstager i forbindelse med iværksættelse af fagområdeansættelse.

5 Afgrænsning af fagområder I forbindelse med afgrænsning af fagområder er der skønnet behov for, at et fagområde kan deles med andre specialer, f.eks. kan man i fremtiden etablere fagområdet Demens fælles for neurologi, geriatri og psykiatri. Spiseforstyrrelse fælles for psykiatri, børne-ungdomspsykiatri og pædiatri. Sexologi fælles for urologi, gynækologi og psykiatri. Neuropsykiatri fælles mellem neurologi og psykiatri. Generelle forudsætninger for fagområde Forudsætningerne for at etablere et fagområde er generelt: tilstrækkeligt antal patienter indenfor området tilstrækkeligt med arbejdende speciallæger indenfor området tilstrækkeligt med uddannelsesmuligheder indenfor området tilstrækkeligt sikker afgrænsning af området. Omfang af fagområde. Generelle forventninger til fagområderne ( undtagen psykofarmakologi og psykoterapi): En fagområdeekspert forventes i forhold til sit fagområde at have erhvervet særlig viden og kompetence vedrørende epidemiologi, ætiologi, psykopatologi, diagnostik, forløbsformer, psykodynamiske forhold, psykoterapi, psykofarmakologisk behandling, familiebehandling, sociale interventioner, tidlig intervention, forskning, kvalitetsudvikling og supervision. Følger af etablering af fagområde Fagområde eksperten forventes at kunne varetage organisering af fagområdet guidelines for fagområdet uddannelse indenfor fagområdet konsulentfunktion indenfor fagområdet supervisorfunktion indenfor fagområdet behandlerfunktion indenfor fagområdet evt. udøvelse af ledelse indenfor fagområdet. Forslag til fagområder Udfra ovennævnte kriterier foreslås: - Retspsykiatri - Ældrepsykiatri - Skizofreni - Affektive tilstande - Spiseforstyrrelser - Ikke psykotiske tilstande - Misbrugspsykiatri - Psykofarmakologi - Psykoterapi - Sexologi etableret som fagområder.

6 Sexologi foreslås etableret som fagområde, fordi der ved Rigshospitalet er mulighed for uddannelse indenfor fagområdet, til trods for at der er få arbejdende speciallæger indenfor området. Ologifrenipsykiatri er ikke medtaget som fagområde, idet der ganske vist er mange patienter og endnu en del arbejdende speciallæger indenfor området og tilstrækkelig sikker afgrænsning af området, men ikke tilstrækkeligt med uddannelsesmuligheder indenfor området. Såfremt disse etableres ville oligofrenipsykiatri kunne foreslås etableret som fagområde. I ad hoc gruppen har man drøftet intensiv psykiatri som fagområde, men ved medlemsdebatten på medlemsmødet har været tilkendegivet en ængstelse ved at opdele den ikke fagområdespecifikke almenpsykiatri. Til inspiration som fremtidige mulige emner er foreslået transkulturel psykiatri, demens, liaisonpsykiatri og oligofrenipsykiatri. Konsekvenser af indførsel af fagområder I forbindelse med psykiatriens udvikling er der set en stedse stigende vidensmængde indenfor hvert enkelt område. På nuværende tidspunkt vil ingen psykiater kunne vide alt om specialet almenpsykiatri, og ingen psykiater vil længere alene kunne skrive en lærebog, der dækker hele specialet. Denne vidensforøgelse nødvendiggør en tiltagende specialisering, og fagområderne må anses for at være en del af denne nødvendige specialisering indenfor feltet. Som beskrevet anses det for væsentligt, at alle psykiatere deler en vis fælles uddannelse, ligesom der stadig er mulighed for, at man kan fastholde specialet almenpsykiatri, hvis dette anvendes som bærende grundlag for en distriktspsykiatrisk organisation. Der vil imidlertid i fremtiden med betydelig sikkerhed blive behov for en tiltagende specialisering af arbejdsområder indenfor enkelte fagområder, hvilket både kan ske ved at centralisere sengeafsnit for at opnå et tilstrækkeligt antal patienten på disse, således at fagområdeekspertisen kan holdes vedlige og udvikles, og foretage en specialisering af disse sengeafsnit for at yde patienten den bedst mulige behandling. Det samme gælder for specialiserede ambulatorier. Det væsentligste problem ved fagområdespecialisering er visitation til fagområder. Det er en kendt sag, at psykiatrisk diagnostik indebærer en betydelig fejlmargin, specielt ved første indlæggelse og der er derfor behov for en god og hurtig vurdering med henblik på at allokere patienten til det område, hvor de bedst muligt og mest effektivt kan blive behandlet for deres psykiske lidelse. Forudsætningen for at fagområdespecialisering kan være en gevinst for patienten er en effektiv, hurtig og diagnostisk sikker visitationsprocedure, samt mulighed for at omvisitere patienten, såfremt den første visitation viser sig fejlagtig senere hen i forløbet. Forudsætningen for, at dette kan ske, er, at alle psykiatere bibeholder en almenpsykiatrisk del af uddannelsen med henblik på at have den brede oversigt over psykiatriens vidensfelter, der muliggør omvisitering til korrekt placering. I takt med at antallet af speciallæger i psykiatrien falder, må det forudses, at man af simple vagtmæssige årsager er nødt til at samle patienterne på stedse færre geografiske lokaliteter, dette vil fremme udviklingen mod en fagområdespecifik psykiatri og sikre en høj grad af diagnostisk og terapeutisk sikkerhed i kontakten med patienten

7 Altså kan indførelse af fagområder medvirke til en: - centralisering af sengeafsnit - specialisering af sengeafsnit og ambulatorier Procedure for godkendelse Det foreslås, at følgende procedure anvendes ved etablering af fagområder: 1. Medlemmer af ønsker etablering af et fagområde. 2. Der foreligger generelle forudsætninger som tidligere beskrevet. 3. Det indstilles til bestyrelsen af at etablere et fagområde. 4. Bestyrelsen forelægger medlemskredsen forslaget f.eks. ved høring ved generalforsamlingen. 5. Bestyrelsen har mulighed for skriftligt at høre medlemmerne af om deres holdning til etablering af et nyt fagområde. 6. Beslutning om indstilling til DMS tillægges bestyrelsen. 7. Det foreslås, at alle fagområder tages op til vurdering med regelmæssigt mellemrum f.eks. hvert 5 år med henblik på nyvurdering eller drøftelse med medlemskredsen f.eks. skriftligt eller ved generalforsamlingen. 8. Bestyrelsen kan herefter vælge at nyindstille et fagområde eller indstille til bestyrelsen for Dansk Medicinsk Selskab, at et fagområde nedlægges. De enkelte fagområder Vedrørende forslag til nye fagområder har ad hoc gruppen kort beskrevet disse, se vedlagte bilag. Fagområderne er beskrevet ud fra deres tilknytning til ICD 10 kapitler, såfremt dette er muligt, samt ud fra et forsøg på afgrænsning af området i forhold til andre grupper og andre områder og almenpsykiatri. Enten i form af en beskrivelse af arbejdsområdet eller i form af afgrænsning i ICD 10. Psykofarmakologi og psykoterapi er beskrevet ud fra en faglig argumentation for området, samt tilknytning til s nuværende krav til psykoterapiuddannelse Sexologi er endnu ikke beskrevet.

8 Bilag 1 - Fagområde misbrugspsykiatri Fagområdet misbrugspsykiatri afgrænses på baggrund af diagnoserne ICD 10, F 10 kapitlet. Psykiatere indenfor fagområdet forventes at have erhvervet særlig viden og kunnen vedrørende fagområdet. Området er karakteriseret ved, at der er mange patienter i behandling. Området dækker såvel primært misbrug, som misbrug i relation til anden psykisk lidelse, fx ved dobbeltdiagnose. Funktionen er ofte konsultativ. Den kan også rummes indenfor egentlige psykiatriske sengeafsnit eller i særlige ambulatorier. Området er karakteriseret ved, at der er mange patienter i behandling, men behandlingen er organiseret overordentlig forskelligt landet over. En del af området er således beliggende indenfor det sociale felt. Der er mange speciallæger beskæftiget indenfor området, og der er mulighed for kompetencetilegnelse. Der er forskning og kvalitetsudvikling indenfor området. Området kan deles med andre specialer, f.eks. børne- ungdomspsykiatri og intern medicin.

9 Bilag 2 - Fagområde psykiske lidelser af ikke psykotisk karakter. Fagområdet psykiske lidelser af ikke psykotisk karakter falder indenfor ICD 10 kapitlerne 10, 30, 40, 50 og 60. Fagområdet psykiske lidelser af ikke psykotisk karakter omfatter lette til moderat svære affektive tilstande, nervøse og stressrelaterede tilstande, herunder somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og misbrug af alkohol og stoffer. Psykiatere indenfor fagområdet forventes at have særlig viden og interesse for behandling indenfor området, hvad angår differentialdiagnostik, og behandling, såvel psykofarmakologisk som psykoterapeutisk. Området er karakteriseret ved, at der er mange patienter indenfor området, hvoraf mange behandles i psykiatriske speciallægepraksis. Der er flere steder etableret centre med henblik på behandling og forskning.

10 Bilag 3 - Fagområde psykofarmakologi Fagområde psykofarmakologi indebærer viden om psykoaktive stoffer, deres farmakokinetik, deres virkninger og bivirkninger. Dette indebærer viden om de psykoaktive stoffers kemi, hvorledes man finder psykoaktive stoffer og afprøver disse, tilrettelægger psykofarmakologiske undersøgelser og uddannelse i at kunne bedømme sådanne undersøgelser. Til psykofarmakologi kræves viden om neurobiologi, molekylærbiologi, lægemiddelmetabolisme, samt interaktioner. De fleste psykiatriske patienter modtager psykofarmakologisk behandling. Alle psykiatere skal have psykofarmakologisk kompetence, men ikke på ekspert niveau. Aktuelt findes mulighed for at uddanne sig indenfor specialet klinisk farmakologi, men fagområdet psykofarmakologi kan erhverves ved siden af dette egentlige speciale. Der er ingen umiddelbart tilgængelige uddannelsespladser, men kompetence kan erhverves ved videnskabeligt arbejde, ansættelse i medicinalindustrien og ved ansættelse på klinisk farmakologisk afdeling eller klinisk psykofarmakologisk enhed. Den psykofarmakologiske fagområdespecialist skal kunne fungere som supervisor og konsulent for kolleger indenfor tilgrænsende fagområder og almenpsykiatri.

11 Bilag 4 - Fagområde psykoterapi Psykoterapi er en psykologisk behandlingsform, som er virksom indenfor psykiatriens behandlingsområde. Der findes flere forskellige teoretiske retninger. Indenfor de senere år er der udviklet målrettede og i et vist omfang manualiserede behandlingsformer til flere diagnostiske grupper. Psykoterapi bør indgå i behandling af langt de fleste psykiatriske sygdomme. Det kræver en særlig uddannelse og ekspertise at kunne udføre psykoterapi og uddanne kommende psykiatere. Alle psykiatere skal have en vis psykoterapeutisk kompetence men ikke på ekspert niveau. Mange psykiatere har uddannet sig psykoterapeutisk og bruger behandling i større eller mindre udstrækning i det kliniske arbejde. Organisatorisk vil dette fagområde have sin plads på tværs af organisation i næsten alle enheder. Forudsætninger: - Uddannelse som supervisor i h.h.t. DPS' psykoterapibetænkning - Teoretisk kendskab til en række forskellige psykoterapeutiske retninger. Evt. forskningsmæssig viden og erfaring vedr. psykoterapi

12 Bilag 5 - Fagområde retspsykiatri Fagområde retspsykiatri erstatter det hidtidige ekspertområde retspsykiatri. Retspsykiatrien omhandler den egentlige strafferetspsykiatri i alle faser af denne, både under mentalobs., udredning og behandling af behandlingsdømte og behandlingsanbragte indenfor hospitalspsykiatrien, og indenfor særlig definerede institutioner, f.eks. anstalten ved Herstedvester Sikringsanstalten. Retspsykiatriske afdelinger kan samtidig have en konsultativ funktion i forhold til behandling af ikke dømte, særligt vanskelige patienter. Der er ansat et tilstrækkeligt antal speciallæger indenfor området, til at kompetence kan opnås ved ansættelse på retspsykiatriske afdelinger eller klinikker. Psykiatere indenfor fagområdet skal have erhvervet sig en særlig viden om håndteringen af de lovmæssige forhold i relation til psykiatri samt have kendskab til retspsykiatri i andre lande.

13 Bilag 6 - Fagområde skizofreni: Fagområdet skizofreni afgrænses på baggrund af diagnoserne i ICD10, F 20 kapitlet Området er karakteriseret ved, at det udgør en væsentlig del af de psykiatriske patienters og distriktspsykiatriske centres patientklientel. Mange speciallæger er beskæftiget med skizofrenibehandling. Der er flere steder i landet etableret særlige enheder for skizofrenibehandling, såvel i form af egentlige skizofreniafsnit, langtidsafsnit med særlig henblik på psykose og skizofrenibehandling, og etableret særlige enheder med henblik på tidlig intervention ved psykose, såvel ved indlæggelse i særlige afsnit og ved særlig ambulant indsats. Forsknings-og kvalitets udviklingsmæssigt er det et væsentligt afsnit af psykiatrien.

14 Bilag 7 - Fagområde spiseforstyrrelser: Fagområde spiseforstyrrelser afgrænses på baggrund af diagnoserne i ICD 10, F 50 kapitlet. Området er karakteriseret ved, at der er tilstrækkeligt med patienter indenfor børneungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Fagområdet er fælles for børne- ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Indenfor fagområdet forventes samarbejde mellem børneungdomspsykiatrispecialet og voksenpsykiatrispecialet og eventuel fælles organisation. Også andre specialer må forventes at kunne indgå i fagområdet fx intern medicin og pædiatri. Der er flere steder i landet etableret centre for behandling af spiseforstyrrelser, og det skønnes, at flere sådanne vil komme i fremtiden. Der er en tilstrækkelig stillingsmasse til, at kompetencetilegnelse kan opnås.

15 Bilag 8 - Fagområde ældrepsykiatri: Fagområde ældrepsykiatri erstatter det hidtidige ekspertområde gerontopsykiatri. Ældrepsykiatri beskæftiger sig med aldersspecifikke psykiske lidelser hos gamle og med særlige forhold hos gamle i forbindelse med psykiske lidelser. Indenfor ældrepsykiatrien falder demenssygdomme i alderdommen. Organisatorisk falder en del forvirrings tilstande efter traumer og intracerebrale blødninger ofte indenfor ældrepsykiatri, som følge af de neuropsykiatriske symptomer. Området dækker også organisk betingede psykiske sygdomme i alderdommen, fx følger efter apopleksi og hjernedegeneration, ligesom det dækker depressioner, mani, paranoide psykoser og skizofrenilignende psykoser hos gamle mennesker. Der er mange patienter indenfor fagområdet. Der er mange speciallæger ansat indenfor området såvel ved ældrepsykiatriske enheder som ved ambulant virksomhed. Ældrepsykiatri kræver en særlig viden og kunnen indenfor neuropsykologi, neuroradiologi, neurofysiologi, neurologi, geriatri.

16 Bilag 9 - Fagområde affektive sindslidelser: Fagområde affektive sindslidelser afgrænses på baggrund af diagnoserne i ICD 10, F 30 kapitlet. Området er karakteriseret ved, at der er mange patienter i behandling, og at mange speciallæger er beskæftiget med behandling indenfor såvel sygehusene som ambulant psykiatri inkl. speciallægepraksis. Der er enkelte steder i landet etableret særlig enheder for behandling af affektive sindslidelser. Der er indenfor området tilstrækkeligt antal stillinger til at kompetencetilegnelse kan finde sted, og der foregår betydelig forskning og kvalitetsudvikling. Området er kvantitetsmæssigt så stort, at en betydelig del af behandlingen foregår i almenpraksis og supervisorfunktion er en væsentlig del af fagområdet i forhold til andre specialer, almenpraksis i særdeleshed.

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Århus Universitetshospital Risskov

Århus Universitetshospital Risskov Århus Universitetshospital Risskov Masterplan for funktion, opgaver og organisering August 2010 Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund for og formål med masterplanen...5

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Udkast til psykiatriplan

Udkast til psykiatriplan Udkast til psykiatriplan UDKAST TIL PSYKIATRIPLAN Udgivet af Planlægningskontoret Planlægning, Kvalitet og Analyse Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 9635 1000 www.rn.dk Oktober 2007

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Psykiatriens kerneopgaver og udfordringer

Psykiatriens kerneopgaver og udfordringer Psykiatriens kerneopgaver og udfordringer 2004-2010 Dansk Psykiatrisk Selskab 2004 1. Forord... 3 2. Resumé af Dansk Psykiatrisk Selskabs anbefalinger 4 3. Baggrund herunder kommissorium... 7 4. Psykiatrisk

Læs mere

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger

2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger Dette kapitel vil trække nogle hovedlinjer op fra de vurderinger og forslag, som Speciallægekommissionen fremlægger i denne betænkning. Kapitlet indeholder

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi 2014

Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi 2014 Specialistuddannelsen i klinisk neuropsykologi 2014 INDLEDNING Neuropsykologi er en videnskabelig disciplin, der omhandler sammenhænge mellem hjernens funktion, adfærd og psykologiske processer. Faget

Læs mere

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk karakter Dansk Psykiatrisk Selskab 2001 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Kommissorium...5 Udvalgets sammensætning...6 Resumé...7 Baggrund for

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Psykiatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Psykiatri Målbeskrivelse for uddannelsen i Psykiatri Sundhedsstyrelsen Dansk Psykiatrisk Selskab Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 1.1 BESKRIVELSE AF SPECIALET 1.2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere