dommerbetænkning resumé Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dommerbetænkning resumé Maj 2011"

Transkript

1 dommerbetænkning resumé Maj 2011

2 FREDERICIAC dommerbetænkning resumé

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE indledning præmiering bedømmelse af konkurrenceforslag Hold adept den ideale by Hold Arup growing fredericia hold kcap fredericiahaven hold vandkunsten fredericia på kryds og tværs

5 1 Indledning Parallelkonkurrencen om FredericiaC er afsluttet. De fire hold har afleveret deres forslag til udviklingsplaner til dommerkomitéen og til byen. Vi vil gerne takke de fire hold for en usædvanlig engageret og kvalificeret indsats og for den kolossale mængde af konkrete løsningsforslag, analyser, overvejelser og ideer, som FredericiaC har fået som grundlag for det videre arbejde med en samlet udviklingsplan. Konkurrencen har - gennem såvel processen, dialogen som resultaterne - skabt klarhed over nogle af de hovedspørgsmål, som vi stillede os som baggrund for at udskrive parallelkonkurrencen. De fire tværfaglige hold har haft til opgave at udarbejde et forslag til en samlet udviklingsplan for FredericiaC s arealer, hvor FredericiaC s vision skulle afspejles og omsættes i holdenes forslag til udviklingsplan og realiseres gennem forslag til indsatser inden for hvert af visionens fem fokusområder: Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd Byens borgere og aktører deltager aktivt i byudviklingen Fredericia bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet Bæredygtighed, både mht. økonomi, miljø, socialt og sundhedsmæssigt, indgår i planlægning og løsninger Der er i besvarelserne fra de fire hold gennemgående enighed om følgende bærende hovedtræk: Byens gridstruktur og sigtelinjer mod Lillebælt er fundament for planlægningen af den nye bydel Historien om volden som en sluttet ring skal genskabes i en moderne fortolkning Der kan skabes en attraktiv ny bydel på den tidligere industrigrund mellem Shells udskibningsterminal og en aktiv erhvervshavn, hvor udformningen af et moderne voldanlæg mod øst kan øge attraktiviteten i bydelen og myndighedsforhold samtidig respekteres Oldenborggade skal trafikalt, funktionelt og visuelt opklassificeres som hovedankomst-/forsyningsvej Byliv er ikke en selvfølge. Det kræver et intensivt arbejde med sammenhængen mellem mennesker, aktiviteter, attraktiviteter, rum og fysik Holdene har alle arbejdet med at sikre sammenhæng mellem bestående og ny by. Det sker på tværs af mange elementer funktioner, trafik, rumlige forløb, beplantning mv. De nuværende kommercielle strøg forlænges successivt ind i området Området omkring Gl. Havn er med dets beliggenhed og attraktivitet en logisk 1. etape De fremtidige beboere og virksomheder kommer i vidt omfang udefra og vil i stigende omfang repræsentere viden- og oplevelseserhverv med de forventninger til en by, som knytter sig hertil Klima og bæredygtighed kræver sikring mod havvandsstigning og intelligente løsninger for energiforsyning og håndtering af overfladevand Fremtidens by og byggeri vil være uafhængigt af fossile brændsler. Alle hold arbejder med denne udfordring gennem reduceret energiforbrug og forsyning af vedvarende energi Håndtering af forurenet jord sker så vidt muligt på grunden og oprensning af jorden begrænses Boliger etableres i en acceptabel afstand fra Shell-terminalen, og der etableres en form for afskærmning mod terminalen I konkurrenceprogrammet er holdene udfordret på en funktionsblanding i bydelen. Planlægningszonen omkring Shell-terminalen har begrænset mulighederne for at leve op til en konsekvent funktionsblanding Alle hold har respekteret Fredericias grid ud fra vurderinger af arkitektur, kulturarv og sigtelinjer. Samtidig diskuteres det, om gridstrukturen eventuelt medfører gener i mikroklimaet på grund af vindforholdene. Dette forhold skal nærmere belyses som grundlag for at vurdere de øst-vestgående gaders og karréers udformning. 4 FredericiaC dommerbetænkning

6 Historisk kort over fæstningsbyen med gridstruktur Dommerkomitéen bemærker særligt: At alle forslagene opererer med ikonbyggerier mod Lillebælt. Disse forslag bør nærmere vurderes med hensyn til voluminer, udformning, funktion, placering og realiseringspotentialer. Bebyggelsens klimatiske betydning for de omkringliggende og bagvedliggende områder kan have afgørende indflydelse på den endelige udformning og placering. Ligesom det bør vurderes nærmere, om andelen af boliger med facade mod Lillebælt kan øges, og om dette kan kombineres med en lægivende effekt for de bagvedliggende områder. Fra KCAPs forslag: Ikonbyggeri mod Lillebælt At flere forslag arbejder med at anvende tørdokken til formål som koncerter, teater og andre aktiviteter, der tiltrækker et stort publikum. Hvorvidt dette er foreneligt med de omkringliggende boligbebyggelser er tilsvarende et åbent spørgsmål, der bør afklares nærmere. FredericiaC dommerbetænkning 5

7 At holdene har været udfordret på at redegøre for anlægs- og salgsøkonomi i deres respektive forslag samt heraf afledt rentabilitet. Dette har fremmet realismen i forslagene omend der vil være behov for en nøjere beregning af en række forhold som forudsætning for udarbejdelse af udviklingsplanen. Fra Hold Arups forslag: Events i dokken På langt de fleste områder og løsningsforslag er der en høj grad af enighed mellem de deltagende hold og de tilkendegivelser, vi har fået fra borgere og interessenter. Det er et meget stærkt fundament at bygge videre på. Vi ser det som en stor kvalitet - og samtidig en krævende udfordring - i det videre arbejde for FredericiaC, der kræver både skarphed og ydmyghed, når vi skal udarbejde den endelige udviklingsplan. Samtidig med, at vi konstaterer denne enighed, kan vi konstatere en lang række forskelle på de fire hold. Disse forskelle er gjort stadig tydeligere gennem konkurrencens sidste fase. De væsentlige forskelle mellem holdenes arbejde betyder, at FredericiaC har fået et meget stærkt grundlag at vurdere forskellige alternative løsninger på. Samtidig er det ofte sådan, at holdene sætter hinandens løsninger i perspektiv og dermed kvalificerer den samlede diskussion om udviklingsplanen. Endelig kan mange enkeltidéer- og løsninger trækkes ud af et forslag og bringes til at styrke et andet. I det følgende vurderes forslagene dog hver for sig og på deres egne præmisser med udgangspunkt i konkurrenceprogrammet, dets vision og særlige fokuspunkter. I vurderingen har dommerkomitéen ønsket at fremhæve de styrker og svagheder hos holdene, som er grundlaget for tildelingen af præmier. Holdene har gennem konkurrenceforløbet været aktive i dialogen med borgere og interessenter. Det er et forhold, som præger besvarelserne, både hvad angår det processuelle og i visse tilfælde også de konkrete løsninger fysisk og funktionelt. Byens borgere og interessenter har i bedømmelsesprocessen haft lejlighed til at kommentere forslagene ved borgermøder, udstillinger af konkurrenceforslagene, på FredericiaC s Dialogforum samt ved særlige interessentfremvisninger. Dommerkomitéen har haft lejlighed til at forholde sig til alle input og bidrag og sætter stor pris på den store interesse og værdi, det har tilført de konkurrerende hold og konkurrenceforslagene. Vi vil derfor gerne sige tak til alle deltagere konkurrencehold, borgere, naboer og byens mange engagerede interessenter. 6 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

8 Sammenfattende er det dommerkomitéens vurdering, at vi står med fire forslag, der i deres forskellighed og variation på fornem vis giver gode og anvendelige løsninger, anbefalinger og ideer til, hvordan vores vision omsættes til en robust og bæredygtig udviklingsplan, der lever op til partnerskabets intentioner. Det bliver en spændende udfordring for os i den kommende tid nøje at vurdere, hvordan vi arbejder videre og sammensætter de mange gode elementer og ideer fra forslagene. FredericiaC vil med udgangspunkt i konkurrencens resultater selv forestå udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan. Dette arbejde forventes udført i 2011 og begyndelsen af I hvilket omfang det vil involvere rådgivere - og hvem - afklares i løbet af processen. Dommerkomitéen består af FredericiaC s bestyrelse. Dommerkomitéen er i bedømmelsesprocessen blevet rådgivet af FredericiaC s projektdirektør og FredericiaC s faste rådgivere samt de fast tilknyttede fagspecialister. Dommerkomité Lars Holten Petersen Formand for bestyrelsen, FredericiaC Mads Lund Bestyrelsesmedlem, Fredericia kommune Uffe Steiner Jensen Bestyrelsesmedlem, Fredericia Kommune Mette Lis Andersen Bestyrelsesmedlem, Realdania By Ole Bach Bestyrelsesmedlem, Realdania By FredericiaC dommerbetænkning, resumé 7

9 2 Præmiering Vi hverken kan eller vil på nuværende tidspunkt gå længere end de betragtninger, denne betænkning rummer. Vi vil imidlertid fremhæve følgende særlige betragtninger, der ligger til grund for det valg, vi har truffet omkring præmiering af de fire forslag: Hold KCAPs sammenhængende og velgennemarbejdede fysiske og strukturelle helhedsgreb, der med afsæt i historiske overvejelser om Fredericias bybygning har skabt særlige kvaliteter med en kanalstruktur og en markant urbanitet, som de bærende virkemidler til en robust udviklingsstrategi for FredericiaC. Hold Arups bystrategiske og procesorienterede anbefalinger til, hvordan fremtidens Fredericia formes gennem aktiv deltagelse og medejerskab til konkrete handlingsorienterede virkemidler. Hold Vandkunstens præcise afkodning af bybygningen og historien i byen Fredericia og evnen til at omsætte dette i den kommende bystruktur helt ned i den skala, der er afgørende for, at bylivet kan understøttes og hjælpes på vej. Herunder det særdeles kompetente bud på, hvordan detailhandelen bindes sammen med den nuværende bys detailhandel. Hold Adepts konkrete forslag til løsninger og virkemidler i bybygning og bæredygtighed. Særligt vil vi nævne miniakademier, vandtrapper og lommer langs vandet. Endelig vil vi fremhæve, at vi med de indkomne løsninger på jordforurening og risikoforhold er blevet bestyrket i, at den videre udvikling af FredericiaC kan blive et eksempel på, hvordan sådanne særlige miljøproblemstillinger kan håndteres i god harmoni med moderne bybygning. På baggrund af den samlede bedømmelse tildeler dommerkomitéen 1. præmie på Euro til hold KCAP 2. præmier på Euro til hold Arup og hold Vandkunsten 3. præmie på Euro til hold Adept Præmierne er inklusive moms. 8 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

10 3 Bedømmelse af konkurrenceforslag 3.1 Hold Adept Forslagets navn er Den ideale by. Adept opererer i sit forslag med en sondring mellem den rekreative kant og det trygge indre. Fra Hold Adepts forslag: Helhedsgreb Den rekreative kant er en slags forlængelse af voldanlægget, der skal være et fælles byrum for alle byens borgere. Forlængelsen er ikke en grøn forlængelse af volden men en urban promenade, der strækker sig fra den nye barriere mod Shell-terminalen og hele vejen langs vandet og Gl. Havn til en nyanlagt marina. I byens trygge indre forlænges den eksisterende bys grid både i nord-syd og øst-vestgående retning. Oldenborggade opgraderes til en boulevard med træer, grønne cykelstier og regnvandskanaler, der skaber forbindelse mellem den eksisterende by og den nye bydel. Adept foreslår, at Fredericia satser på at tiltrække nye typer forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kaldet akademier, som er højt specialiserede uddannelser på internationalt niveau. Yderst på pynten af Gl. Havn etableres byens nye vartegn, hvor der vil være butikker, caféer, sol og læ. I den historiske Karolinelund anlægges en sø, hvor der er et hul efter udgravningen af forurenet jord. På tværs af området og søen placeres en cykel- og gangsti. Ud over almindelig bebyggelse etableres der blandt andet en skole, værkstedsbiblioteker, en multihal og et ungdomsklubmiljø. Langs promenaden er der en række byrum, der inviterer til ophold, såsom Vandlommen, som er et havnebad, der er trukket ind i bebyggelsen for at skabe læ. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 9

11 På det tidligere skibsværftsareal bygges det maritime kulturhus Havnehuset, der huser et marked, en restaurant og faciliteter til lystsejlere. Der etableres en ny lystbådehavn med plads til 100 lystbåde og en hemmelig have i tørdokken, der primært består af hårdføre birketræer. Fra Hold Adepts forslag: Rekreativt byrum Bedømmelse Dommerkomitéen bedømmer hold Adepts forslag som et godt og kvalificeret forslag til at involvere lokalsamfundet i Fredericia i byudviklingen, men vurderer samtidig at forslaget er mindre stærkt, når det gælder analysen og involveringen af regionale og nationale interessenter. Af flere årsager tvivler vi på forslaget om at etablere en større marina. Dels fastslår holdets eget arbejde, at vanddybde og strømforhold vil gøre det teknisk vanskeligt og samtidig meget bekosteligt. Dels finder vi, at marinaens størrelse er ude af harmoni med skalaen i forslaget og Fredericia by i øvrigt. Forslaget om at etablere en bysø ser dommerkomitéen som et resultat af en løsning på et jordforureningsproblem koblet med en historisk reference samt et forslag til at øge attraktivitet i den del af FredericiaCområdet. Løsningen fremstår i sin konkrete udformning ikke overbevisende, og det er tvivlsomt, om den er holdbar ift. gældende miljøkrav. Vi har sympati for udgangspunktet, men finder den valgte løsning for lidt urban. Forslaget argumenterer for, at vådområdet er tilgængeligt for hele byen, mens det fremstår som privatiseret og vanskeligt anvendeligt for byen. En park af den angivne størrelse ville med en mere urban karakter bedre leve op til visionerne om såvel byliv som betydning i regional skala. Karolinelunden vil, med den givne udformning, efter vores vurdering i højere grad tilhøre en karré, end den vil skabe unik kvalitet for hele byen og bidrage til FredericiaC som et regionalt trækplaster. 10 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

12 Netop visionen om, at Fredericia gennem udviklingen af bl.a. FredericiaC bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets udvikling, ligger dommerkomitéen meget på sinde, da den er en væsentlig forudsætning for såvel liv som aktivitet og afsætning. Hold Adept har i forhold til dette visionspunkt om Fredericia som katalysator et yderst interessant forslag om etableringen af et antal miniakademier. Forslaget bygger på særlige lokale styrker Musical Akademiet, hvor man uddanner musicalaktører på et niveau, der kan betegnes som verdensklasse og Fredericia Former Fremtiden, der gennem radikal innovation arbejder med fornyelse af offentlige ydelser. Endelig ses koncentrationen af betydende energioperatører som et udgangspunkt for etableringen af et særligt videncenter. Vi vurderer imidlertid i dommerkomitéen, at andre dele af forslaget står svagere, når det gælder den regionale ambition. Vi tvivler som nævnt på marinaen som regional attraktor. Det er vores vurdering, at målgruppeanalyserne, både hvad angår beboere og virksomheder, herunder detailhandel, forbliver generelle og dermed vanskeligt operationaliserbare. Hold Adepts løsningsforslag harmonerer med byens skala. Dommerkomitéen er dog ikke overbevist om det anviste greb, hvor røde tegltage kombineres med mere moderne arkitektoniske løsninger. Bæredygtighed har holdet besvaret med flere interessante løsninger og input. Dog finder vi ikke, at svarene på jordforurening og risiko i fuldt omfang lever op til forventningerne. Holdet har desuden ikke sandsynliggjort, at projektet vil kunne give et tilfredsstillende afkast. I forhold til etapedelingen, tager Adept primært fysiske afsæt for procesbeskrivelsen, og de kobler med såkaldte ++drivere, der skaber udvikling og øger attraktivitet. I dommerkommiteen har vi lagt stor vægt på, at området i hele udbygningsperioden skal have attraktive ankomstforhold, hvorfor vi er af den opfattelse, at Oldenborggades etapevise udbygning er en forudsætning for at tage hul på de bagvedliggende arealer. Sammenfatning Sammenfattende vurderer dommerkomitéen, at hold Adept har leveret et solidt forslag til en udviklingsplan for FredericiaC. Forslagets styrke er de mange meget kvalificerede forslag til enkeltelementer. Svagheden er, at forslaget som helhed vurderes for lokalt i sit afsæt, sine målgrupper og sit marked, hvorfor det ikke ses at skabe den unikke tilgang, der sikrer diversifikation til de omgivende byer. Kanten mod Lillebælt og Gl. Havn indeholder overbevisende hovedtræk og enkeltelementer, mens marinaen og Karolinelund vurderes at have mere lokal karakter, som ikke profilerer området markant i forhold til de konkurrerende byer. Det tværfaglige møde mellem de tekniske løsninger og de mere visionære på bybygning kunne være landet mere overbevisende. Sammenfattende vurderer dommerkomitéen, at hold Adept har leveret et solidt forslag til en udviklingsplan for FredericiaC. Forslagets styrke er de mange meget kvalificerede forslag til enkeltelementer. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 11

13 3.2 Hold Arup Forslagets navn er Growing Fredericia. Fra Hold Arups forslag: Oversigtsbillede Arup viderefører byens eksisterende grid til den nye bydel, således at sigtelinjerne bevares. Nogle steder drejes byggefelterne dog en smule i øst-vestvendt retning, så der skabes en ny slags byrum, der bryder vindtunnellerne og skaber mere opholdsvenlige vindforhold. Alle gårdrum løftes og parkering etableres udelukkende på det eksisterende niveau som dog vil være under jorden de steder, hvor terrænet hæves. Voldanlægget forlænges via en grøn kile, der går tværs gennem den nye bydel. Den nye bydel bygges op omkring fem sociale, økonomiske og rumlige fikspunkter og drivere i området fem dagligstuer i det offentlige rum. Det første fikspunkt er Madhuset. Madhuset er et indendørs madmarked med restaurant, café, folkekøkken og undervisningsfaciliteter. Det andet fikspunkt er Søndre Strandpark, der består af tre havbassiner på land og et havvandsbassin i Lillebælt ud for promenaden. Det tredje fikspunkt er Karolineparken: Her skal være skole med park og inden- og udendørs sportsfaciliteter. Der vil være daginstitutioner, auditorier og et nyt Fredericia Fæstningsmuseum. Det fjerde fikspunkt er Videnshuset (business campus) og havnefronten: Her er faciliteter og netværk til vidensvirksomheder evt. i samarbejde med kommunen. Her etableres bibliotek, mediatek, auditorium, konferencefaciliteter, restaurant og bar. Havnefronten består af flere urbane rum i stedet for én lang promenade. 12 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

14 Det femte fikspunkt er Kulturværftet Dokken: På det tidligere skibsværftsareal skal tørdokken kunne bruges som scene til musik, teater, biograf og udstillinger m.m.. Der etableres en mindre marina i forlængelse af den eksisterende pier. Forslaget har et meget stærkt bystrategisk fokus, hvor proces og inddragelse på flere planer anvises som nøglen til at sikre, at FredericiaC s udvikling kommer i spil -samtidig med at dette tiltrækker fremtidens nye fredericianere og understøtter byens igangværende transformation. Muligheden for at anvende arealerne på FredericiaC til madproduktion, samtidig med konkrete byggeetaper gennemføres, udnyttes og kombineres med kultur, erhvervs- og videnstrategier. Store dele af den nye bydel udlægges således allerede inden første realiseringsfase til madproduktion med et stort antal drivhuse i området. Over tid flyttes drivhusene op på hustagene. Der etableres en barriere mod Shell-terminalen med indbygget parkering, og der bruges forurenet overskudsjord på den yderste del. Fra Hold Arups forslag: Eksempel på byrum Bedømmelse Forslaget har som beskrevet et meget markant fokus på proces. Det gælder hele vejen fra bærende visioner over anbefalede indsatser gennem konkrete projekter og til involvering og samarbejde. Den fysiske skala matcher byens nuværende skala og rummer interessante studier af og bud på fleksible bygningstypologier. Ideen med mindre opbrydninger af den retvinklede bygningsplacering, som er bestemt ud fra den stramme karréstruktur i områderne tættest på vandet, er interessant, da den anviser muligheder for at skabe andre typer af byrum end de, som karakteriserer gridbyen. Udgangspunktet at by- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd fylder markant i hold Arups forslag. Vi vurderer, at der er tale om et meget interessant, konsekvent og stærkt processuelt forslag. Gennem analyser af udgangspunkt, fremtidigt marked, fremtidige beboere og dermed forudsætningen for at tiltrække disse, bygges forslaget op omkring fem offentlige dagligstuer kombineret med en målrettet indsats for successivt at øge værdi og attraktivitet. Analyserne af fremtidens beboere og brugere indgår som vægtige elementer i forslaget. Elementerne er både beskrevet processuelt og organisatorisk. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 13

15 Arup opererer med bæredygtighedstænkning i bred forstand gennem hele besvarelsen. Faglighederne og nationaliteterne er stærkt integreret, så de samme elementer f.eks. både kan have miljømæssig, erhvervsmæssig og brandingmæssig betydning. Holdet opererer med radikal nytænkning omkring energi og bæredygtighed på lang sigt, hvilket er tankevækkende og inspirerende - omend holdet ikke har været så specifik i besvarelsen af bæredygtighedsværktøjet. De anviste energiløsninger er fleksible og tilpasset fremtidens energiforsyning. Forslaget tegner et nyt billede af den fremtid, som kan blive til virkelighed, måske hurtigere end vi forestiller os. Det har sin styrke i vigtigheden af at indrette sig efter de rette strategiske mål og retninger. Jordforureningen er fornuftigt håndteret, og udgifter hertil er ligeledes fornuftigt estimeret. Vi vurderer forslaget som meget stærkt rent strategisk. Men ser samtidig svagheder i den fysiske struktur. Det centrale område mellem Oldenborggade og Lillebælt, nærmest Shell-terminalen, ser vi i dommerkomitéen som problematisk, idet vi mangler de særlige fysiske og funktionelle kvaliteter, der svarer på spørgsmålet: Hvorfor skulle man drømme om at bo netop her? Tilsvarende noterer vi os, at ikonbyggerierne flere steder ud fra rumlige og arkitektoniske overvejelser bryder med kajkanten og går ud i vandet. Vi forstår motivationen, men ser problemer både i forhold til besejling af Shell-terminalen og anløb af krydstogtskibe. Holdets forslag vurderes som stærkt involverende, ikke blot i de traditionelle byudviklingsdiskussioner, men i forhold til involvering af relevante interessenter og interessegrupper, der tænkes dybt ind i hele den beskrevne proces, i dens aktiviteter, organisering og økonomiske konstruktioner. Denne tankegang, hvor deltagelse og medejerskab skaber identitet i og tilknytning til den nye bydel, skaber eftertanke om, hvordan det kan gøres til en livsform for udvalgte interessefællesskaber at bo i FredericiaC. Forslagets processuelle styrke kan samtidig blive svagheden. Strategien beror på, at det er muligt og realistisk at samle interessenter for udviklingen, der ikke blot på idéplan, men også med ansvarlig kapital, bakker op om realiseringen. Det bør nøje vurderes, om strategien er tilstrækkelig robust til at stå alene, og om den eventuelt vil kunne kombineres med mindre risikobetonede realiseringsstrategier. Sammenfatning Vi vurderer, at hold Arups forslag strategisk og processuelt er yderst interessant, ikke mindst i relation til at skabe liv, aktivitet, bæredygtighed og opmærksomhed og til at tiltrække nye beboertyper, der kan understøtte Fredericia bys fremtid. Forslagets oplæg til en reel transformation af området både fysisk, mentalt, adfærds- og brandingmæssigt er skarpt og udfordrende for det videre arbejde med udviklingsplanen. Men vurderes også at være risikobetonet, hvis det søges gennemført som hovedstrategi for byudviklingen. Vi finder iøvrigt, at den fysiske struktur er en forslagets svagere sider. Den del af den nye bydel, der ligger mellem Oldenborggade og Lillebælt savner en bearbejdelse, der overbeviser os om den nødvendige bykvalitet. Rumligt er det vores opfattelse, at forslaget er stærkest omkring tørdokken og det gamle værftsområde. Forslagets oplæg til en reel transformation af området både fysisk, mentalt, adfærds- og brandingmæssigt er skarpt og udfordrende for det videre arbejde med udviklingsplanen. 14 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

16 3.3 Hold KCAP Projektets navn er FredericiaC phase 2 Development plan med undertitlen Fredericiahaven Fra Hold KCAPs forslag: Vue over den nye bydel set fra Lillebælt Det bærende element i KCAPs forslag er den fysiske strukturplan - idéen om at etablere kanaler i den nye bydel. Grundtanken er at forøge det areal, som ligger ud til vandet for at øge områdets attraktivitet. Med kanalerne forlænges den eksisterende vandkant fra 750 meter til 2000 meter. Den øvrige bys gridsystem forlænges ned gennem den nye bydel i nord-sydgående retning, således at sigtelinjerne bevares. I øst-vestvendt retning følger byggefelterne ikke den eksisterende bys lige linjer. Hele terrænet hæves generelt som værn mod fremtidige vandstandsstigninger og samtidig indkapsles forurening, og der kan etableres parkering under jorden på det nuværende terrænniveau. Jorden kommer fra udgravningen af kanalerne, der ikke består af forurenet jord. Tre centrale distrikter udgør kernen i forslaget: Rock the Dock og Musical Landmark: Den gamle tørdok skal være et eventsted for alle typer af udendørs events. Kastel-Inkubator og voldanlæggets besøgscenter: Der etableres en barriere mod Shell-terminalen med indbygget parkering med 700 parkeringspladser, der forbinder Kastellet med den nye havnefront. I området bygges et nyt besøgscenter og museum, der kan formidle voldanlægget historie. Hovedstrøg: Detailhandel og fritidsaktiviteter centreres i en linje fra den eksisterende by langs Gothersgade og ned langs Gl. Havn. Søndre Voldpark er en grøn kile gennem den nye bydel, der skaber forbindelse mellem Kastellet og Gl. Havn. I forslaget er der fem kvarterer, der udgør kernen i de kommende boligområder: ny Oldenborggade med halvåbne bebyggelser med gårdmiljø mod Karoline Havn. Mod Gl. Havn bebyggelse med varierede funktioner lejligheder, kultur, butikker og kontorer. Karolinelund ligger syd for Karoline Havn i Søndre Voldpark. Bebyggelsen ligger ud til kanalen, og der er en park på bagsiden. Der etableres også en skole i dette område. Kastellet Havn består primært af kontorer pga. planlægningszonen, men der er også butikker, hotel og restaurant. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 15

17 Færøs Quays ligger yderst på Gl Havn sammen med et evt nyt musical teater. Her blandes alle funktioner boliger, kultur, arbejde, butikker etc. Det kreative skibsværft er primært beboelse, men der findes også kontorer. Fra Hold KCAPs forslag: Eksempel på byrum med kanal Bedømmelse Forslaget om at etablere kanaler kombineres med en forlængelse af byens gridstruktur, fastholdelse af sigtelinjerne, en ny voldforbindelse kaldet Søndre Voldpark samt et udsigtspunkt i Citadel Belvedere. Alt dette er med til at markere FredericiaC som et helt særligt sted i sammenligning med konkurrerende byer og bymiljøer i Vestdanmark. Samlet set respekteres historien, og der gives et særdeles fint forslag til, hvordan den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning. Når dette er sagt, ønsker dommerkomitéen samtidig at påpege, at vi ser visse skaladiskussioner i forslaget, idet den kendte Fredericiaskala tydeligt udfordres: I forslaget er der behov for større tæthed, dybde og højde i bebyggelsen grundet de arealer, som kanalerne beslaglægger, og forslaget har en forholdsvis massiv og markant bebyggelse på arealerne nærmest Lillebælt, der ikke umiddelbart virker overbevisende. Hvad angår visionspunktet By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd, indtager forslaget den særstilling, at det er selve den fysiske struktur - byrummene, husene og gestaltningen - der i sig selv anvises som den bærende attraktion. Forslaget er markant med sin bymæssighed og sit meget stærke greb om at tilføre alle byggefelter stor attraktivitet og værdi. Med kanalernes placering er selv bebyggelsen langs Oldenborggade og i de indre dele af området blevet noget særligt, hvilket har vist sig at være en af parallelkonkurrencens store og vanskelige udfordringer. Når det er konstateret, supplerer holdet med en række aktiviteter, som er bærende initiativer for udviklingen af hele byen inden for voldene. Det er karakteristisk, at forslaget forholder sig til de strukturelle sammenhænge og f.eks. overvejer, hvordan den bestående detailhandel og udviklingen i den nye bydel kan ses som en helhed. De bærende initiativer Rock the Dock, The Musical Landmark, The Citadel Incubator og Ramparts Visitor Center forekommer alle velargumenterede i helheden. Der er tale om forslag, der strategisk tager deres afsæt i Fredericias særlige muligheder og kompetencer, samtidig med at der redegøres for markedsmæssige og organisatoriske koblinger på tværs af bestående og ny by som grundlag for udvikling fra industriby til viden, service og oplevelsesby. At Fredericia bliver katalysator i Trekantområdets udvikling menes, som sagt, sikret i forslaget ved etablering af kanalerne og dermed inddragelse af vandelementet i hele området og hele bebyggelsen 16 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

18 en tænkning, der trækker paralleller til BO01 i Malmø og Hafencity i Hamborg. Dette koblet med de forretningsmæssige udviklingsinitiativer udgør for dommerkomitéen en forholdsvis traditionel men samtidig robust byudviklingsstrategi. Samtidig udfordrer forslaget visionsarbejdet. At løfte områdets attraktivitet gennem etableringen af kanaler medfører dyrere boliger, større tæthed og henvender sig dermed måske i højere grad til mere købedygtige borgere og virksomheder. Det kan på den ene side skabe råderum, som kan kompensere for eventuelle sociale skævheder, men på den anden side indebære en risiko for at trække mod en monokultur. Samtidig aflæser vi en dobbelthed, hvor forholdet mellem byens rum, karréernes rum og bebyggelse langs kanaler både sender signaler om en åben, levende by, hvor udelivet finder sted i byens rum og samtidig sender signaler om lukkede private rum inde i karréerne og privatiserede dele af kanalkanterne, hvor bebyggelsen rækker helt frem. Bylivet har dommerkomitéens store opmærksomhed, og det står os ikke ganske klart, hvordan det spiller sammen med karré- og kanalstrukturen. Vi er derfor ikke overbeviste om i den anviste løsning. I forhold til tæthedsdiskussionen er det et spørgsmål om, hvorvidt bebyggelsen udenfor konkurrenceområdet er anvist for at opnå et tilstrækkeligt volumen. I forhold til etapedelingen benyttes Gl. Havns attraktivitet ikke i den første fase, hvilket må skyldes anlægget af kanalerne. Der er tale om en disposition, som vi som dommerkommite ikke umiddelbart kan tilslutte os. Ift. risikohåndtering er der mange detaljerede forslag til, hvordan bygninger tættest på Shell-terminalen detailkonstrueres, så eventuelle skader på bygninger minimeres i tilfælde af et uheld, hvilket er positivt. Der er fornuftige løsningsmodeller for håndtering af jordforurening, men udgifterne hertil er underestimerede. Økonomisk set er forslaget ellers godt bearbejdet. Sammenfatning Vi vurderer hold KCAP s forslag som et særdeles stærkt samlende fysisk hovedgreb, der kan øge områdets attraktivitet, opmærksomhed og værdi, og som har en regional tiltrækningskraft. Forslaget er underbygget med hensyn til trafik, parkering, bæredygtighed, jordforurening og risikohåndtering. Økonomien virker underbygget, men særligt udgifterne til kanaler, jordforurening og til byggemodning synes lavt sat og bør kvalificeres. I dommerkomitéen har vi en usikkerhed i forhold til, hvilke konsekvenser arealudlæg til kanalerne giver for bydelens skala og bebyggelsestæthed og byliv. Vi noterer os den markante udfordring af Fredericias nuværende skala, som de højere og spektakulære bebyggelser ud mod Lillebælt udgør. Bylivets vilkår i karréstrukturen bør vurderes nærmere. At udlægge værftsarealerne til midlertidige formål gennem udbygningsperioden skønnes ikke umiddelbart overbevisende. KCAP leverer et helstøbt tværfagligt forslag, som bl.a. adskiller sig fra de øvrige ved at bringe mere ekspressive fysiske elementer, såsom kanalerne, i spil. Disse elementer og den markedsmæssige tænkning i attraktivitet, branding og funktionsudvikling baseres på en høj grad af tværfaglighed. KCAP leverer et helstøbt tværfagligt forslag, som bl.a. adskiller sig fra de øvrige ved at bringe mere ekspressive fysiske elementer, såsom kanalerne, i spil. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 17

19 3.4 Hold Vandkunsten Forslagets navn er Fredericia på kryds og tværs. Fra Hold Vandkunstens forslag: Helhedsgreb Helhedsgrebet afspejler Fredericia bys struktur, skala og historie, hvilken kan ses i forslagets struktur, bygningstypologi og helt ned i detaljerede anvisninger på, hvordan byens byliv og kvaliteter understøttes gennem bybygningen. Vandkunsten anbefaler, som det eneste forslag, at Shell-terminalen ikke gemmes væk bag en barriere. At kunne se anlægget signalerer åbenhed og ærlighed. Der etableres en Spejlplads med vandspejl og lysinstallationer, der inviterer folk til at bevæge sig ind i en indercirkel tættest på Shell-terminalen. I zonens ydercirkel laves et slags åbent udstillingsrum for aflagt militært maskinel, der kan virke som attraktion for både byens borgere og turister. Der etableres et militært besøgscenter, der bygger videre på byens militærhistorie, og som skal være et nationalt center for soldater, pårørende, tidligere udsendte samt øvrige interesserede. Det tidligere skibsværftsareal skal være et maritimt centrum i byen. Der fyldes vand i tørdokken, således at dykkere kan bruge det som bassin til deres øvelser. På den yderste spids af Gl. Havn etableres et nyt kulturhus af høj arkitektonisk kvalitet sammen med en såkaldt vandplads med tre bassiner. Et andet vigtigt element i forslaget er Diagonalen, der er et grønt, rekreativt strøg, der er placeret i en linje fra øst til vest gennem den nye bydel. 18 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

20 Vandkunsten har udarbejdet en robust detailhandelsstrategi, der skal skabe en velfungerende helhed i detailhandelsudbuddet og en naturlig overgang fra den eksisterende bys detailhandel til den nye. Der skabes flere kommercielle, kulturelle og oplevelsesskabende funktioner i en linje der går fra Gothersgade, langs Gl. Havn til den nye promenade. Grid og karréstrukturen videreføres til den nye bydel. Gridstrukturen fastholdes dog kun i nord-sydgående retning, således at sigtelinjerne bevares. De øst-vestvendte gader i den nye bydel erstattes af andre strukturer, der skaber oplevelser på tværs og dæmmer op for den potentielle vindturbulens. Små offentlige og bolignære pladser anlægges i forbindelse med byggefelterne og placeres strategisk i forhold til sol og læ. Fra Hold Vandkunstens forslag: Dykkere i tørdokken Bedømmelse Gennem et meget grundigt, detaljeret og indsigtsfuldt analysearbejde afdækker hold Vandkunsten Fredericias sjæl. Forslaget er efter dommerkomitéens opfattelse meget kvalificeret i sine overvejelser og svar på, hvordan der udbygges i respekt for historien - både hvad angår Fredericias særlige sjæl og fysik. Som et led heri afdækker hold Vandkunsten Fredericias særlige kurvatur og foreslår, at terrænet hæves mod Lillebælt. Det giver området en slags skålform, som betyder, at man kan fastholde sigtelinjer og håndtere regnvand, samtidig med at den opadstigende kurve mod vandet sikrer mod fremtidig vandstandsstigning. Det foreslås, at der etableres frizoner, der er en form for midlertidig indretning og brugerdreven anvendelse af en række zoner i området. Det er dommerkomitéens vurdering, at der kan være gode muligheder i frizoner, men også at forslaget ikke er specielt detaljeret i forhold til inddragelse af borgere og interessenter udenfor lokalområdet, hvilket vurderes at være afgørende for tiltrækning af nye tilflyttere, der kan understøtte udviklingen i Fredericia. For at sikre, at Fredericia bliver katalysator for Trekantområdets udvikling, foreslås tre særligt vigtige attraktioner. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 19

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC

Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC Kanalbyen ved Lillebælt Kvalitetsprogram for FredericiaC Indhold 1. Kanalbyen ved Lillebælt side 5 2. Rollefordeling side 7 3. Kompetence side 9 4. Samarbejdsproces side 11 5. Kvalitetsmål side 13 Lillebælt

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby +45 99 31 20 00 info@stigsborghavnefront.dk AALBORG HAVN Langerak 19

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

INSPIRATION TIL byudvikling

INSPIRATION TIL byudvikling INSPIRATION TIL byudvikling INSPIRATION TIL byudvikling Fra parallelkonkurrencerne i byudviklings projekterne Køge Kyst og FredericiaC FORORD Indhold Hvad er det, der gør, at et nyt byområde bliver levende,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE INDHOLD PRIMÆRE VISIONER En fæstningsby i udvikling Hovedgreb 1-2 3-4 FREDERICIA BLIVER EN AF FLERE KATALYSATORER FOR TREKANTOMRÅDETS UDVIKLING. Den regionale

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik 10. april 2013 Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik Arkitekturpolitik Regeringen vil udvikle en ny national arkitekturpolitik, som skal sætte mennesket i centrum og have fokus på kvalitet, bæredygtighed,

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø DPL i København Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø Program Præsentation 30 min: Introduktion til DPL i København DPL anvendt på Amager Vest CMI's mulige anvendelse af DPL-København

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

CASE: Sådan arbejder vi med at skabe bæredygtige bygninger. Lars Holten Direktør Carlsberg A/S Ejendomme

CASE: Sådan arbejder vi med at skabe bæredygtige bygninger. Lars Holten Direktør Carlsberg A/S Ejendomme CASE: Sådan arbejder vi med at skabe bæredygtige bygninger Lars Holten Direktør Carlsberg A/S Ejendomme København, den 2. april 2009 En afdeling i Carlsberg A/S Ansvarlig for at skabe værdi af ejendomme

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere