dommerbetænkning resumé Maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dommerbetænkning resumé Maj 2011"

Transkript

1 dommerbetænkning resumé Maj 2011

2 FREDERICIAC dommerbetænkning resumé

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE indledning præmiering bedømmelse af konkurrenceforslag Hold adept den ideale by Hold Arup growing fredericia hold kcap fredericiahaven hold vandkunsten fredericia på kryds og tværs

5 1 Indledning Parallelkonkurrencen om FredericiaC er afsluttet. De fire hold har afleveret deres forslag til udviklingsplaner til dommerkomitéen og til byen. Vi vil gerne takke de fire hold for en usædvanlig engageret og kvalificeret indsats og for den kolossale mængde af konkrete løsningsforslag, analyser, overvejelser og ideer, som FredericiaC har fået som grundlag for det videre arbejde med en samlet udviklingsplan. Konkurrencen har - gennem såvel processen, dialogen som resultaterne - skabt klarhed over nogle af de hovedspørgsmål, som vi stillede os som baggrund for at udskrive parallelkonkurrencen. De fire tværfaglige hold har haft til opgave at udarbejde et forslag til en samlet udviklingsplan for FredericiaC s arealer, hvor FredericiaC s vision skulle afspejles og omsættes i holdenes forslag til udviklingsplan og realiseres gennem forslag til indsatser inden for hvert af visionens fem fokusområder: Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd Byens borgere og aktører deltager aktivt i byudviklingen Fredericia bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet Bæredygtighed, både mht. økonomi, miljø, socialt og sundhedsmæssigt, indgår i planlægning og løsninger Der er i besvarelserne fra de fire hold gennemgående enighed om følgende bærende hovedtræk: Byens gridstruktur og sigtelinjer mod Lillebælt er fundament for planlægningen af den nye bydel Historien om volden som en sluttet ring skal genskabes i en moderne fortolkning Der kan skabes en attraktiv ny bydel på den tidligere industrigrund mellem Shells udskibningsterminal og en aktiv erhvervshavn, hvor udformningen af et moderne voldanlæg mod øst kan øge attraktiviteten i bydelen og myndighedsforhold samtidig respekteres Oldenborggade skal trafikalt, funktionelt og visuelt opklassificeres som hovedankomst-/forsyningsvej Byliv er ikke en selvfølge. Det kræver et intensivt arbejde med sammenhængen mellem mennesker, aktiviteter, attraktiviteter, rum og fysik Holdene har alle arbejdet med at sikre sammenhæng mellem bestående og ny by. Det sker på tværs af mange elementer funktioner, trafik, rumlige forløb, beplantning mv. De nuværende kommercielle strøg forlænges successivt ind i området Området omkring Gl. Havn er med dets beliggenhed og attraktivitet en logisk 1. etape De fremtidige beboere og virksomheder kommer i vidt omfang udefra og vil i stigende omfang repræsentere viden- og oplevelseserhverv med de forventninger til en by, som knytter sig hertil Klima og bæredygtighed kræver sikring mod havvandsstigning og intelligente løsninger for energiforsyning og håndtering af overfladevand Fremtidens by og byggeri vil være uafhængigt af fossile brændsler. Alle hold arbejder med denne udfordring gennem reduceret energiforbrug og forsyning af vedvarende energi Håndtering af forurenet jord sker så vidt muligt på grunden og oprensning af jorden begrænses Boliger etableres i en acceptabel afstand fra Shell-terminalen, og der etableres en form for afskærmning mod terminalen I konkurrenceprogrammet er holdene udfordret på en funktionsblanding i bydelen. Planlægningszonen omkring Shell-terminalen har begrænset mulighederne for at leve op til en konsekvent funktionsblanding Alle hold har respekteret Fredericias grid ud fra vurderinger af arkitektur, kulturarv og sigtelinjer. Samtidig diskuteres det, om gridstrukturen eventuelt medfører gener i mikroklimaet på grund af vindforholdene. Dette forhold skal nærmere belyses som grundlag for at vurdere de øst-vestgående gaders og karréers udformning. 4 FredericiaC dommerbetænkning

6 Historisk kort over fæstningsbyen med gridstruktur Dommerkomitéen bemærker særligt: At alle forslagene opererer med ikonbyggerier mod Lillebælt. Disse forslag bør nærmere vurderes med hensyn til voluminer, udformning, funktion, placering og realiseringspotentialer. Bebyggelsens klimatiske betydning for de omkringliggende og bagvedliggende områder kan have afgørende indflydelse på den endelige udformning og placering. Ligesom det bør vurderes nærmere, om andelen af boliger med facade mod Lillebælt kan øges, og om dette kan kombineres med en lægivende effekt for de bagvedliggende områder. Fra KCAPs forslag: Ikonbyggeri mod Lillebælt At flere forslag arbejder med at anvende tørdokken til formål som koncerter, teater og andre aktiviteter, der tiltrækker et stort publikum. Hvorvidt dette er foreneligt med de omkringliggende boligbebyggelser er tilsvarende et åbent spørgsmål, der bør afklares nærmere. FredericiaC dommerbetænkning 5

7 At holdene har været udfordret på at redegøre for anlægs- og salgsøkonomi i deres respektive forslag samt heraf afledt rentabilitet. Dette har fremmet realismen i forslagene omend der vil være behov for en nøjere beregning af en række forhold som forudsætning for udarbejdelse af udviklingsplanen. Fra Hold Arups forslag: Events i dokken På langt de fleste områder og løsningsforslag er der en høj grad af enighed mellem de deltagende hold og de tilkendegivelser, vi har fået fra borgere og interessenter. Det er et meget stærkt fundament at bygge videre på. Vi ser det som en stor kvalitet - og samtidig en krævende udfordring - i det videre arbejde for FredericiaC, der kræver både skarphed og ydmyghed, når vi skal udarbejde den endelige udviklingsplan. Samtidig med, at vi konstaterer denne enighed, kan vi konstatere en lang række forskelle på de fire hold. Disse forskelle er gjort stadig tydeligere gennem konkurrencens sidste fase. De væsentlige forskelle mellem holdenes arbejde betyder, at FredericiaC har fået et meget stærkt grundlag at vurdere forskellige alternative løsninger på. Samtidig er det ofte sådan, at holdene sætter hinandens løsninger i perspektiv og dermed kvalificerer den samlede diskussion om udviklingsplanen. Endelig kan mange enkeltidéer- og løsninger trækkes ud af et forslag og bringes til at styrke et andet. I det følgende vurderes forslagene dog hver for sig og på deres egne præmisser med udgangspunkt i konkurrenceprogrammet, dets vision og særlige fokuspunkter. I vurderingen har dommerkomitéen ønsket at fremhæve de styrker og svagheder hos holdene, som er grundlaget for tildelingen af præmier. Holdene har gennem konkurrenceforløbet været aktive i dialogen med borgere og interessenter. Det er et forhold, som præger besvarelserne, både hvad angår det processuelle og i visse tilfælde også de konkrete løsninger fysisk og funktionelt. Byens borgere og interessenter har i bedømmelsesprocessen haft lejlighed til at kommentere forslagene ved borgermøder, udstillinger af konkurrenceforslagene, på FredericiaC s Dialogforum samt ved særlige interessentfremvisninger. Dommerkomitéen har haft lejlighed til at forholde sig til alle input og bidrag og sætter stor pris på den store interesse og værdi, det har tilført de konkurrerende hold og konkurrenceforslagene. Vi vil derfor gerne sige tak til alle deltagere konkurrencehold, borgere, naboer og byens mange engagerede interessenter. 6 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

8 Sammenfattende er det dommerkomitéens vurdering, at vi står med fire forslag, der i deres forskellighed og variation på fornem vis giver gode og anvendelige løsninger, anbefalinger og ideer til, hvordan vores vision omsættes til en robust og bæredygtig udviklingsplan, der lever op til partnerskabets intentioner. Det bliver en spændende udfordring for os i den kommende tid nøje at vurdere, hvordan vi arbejder videre og sammensætter de mange gode elementer og ideer fra forslagene. FredericiaC vil med udgangspunkt i konkurrencens resultater selv forestå udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan. Dette arbejde forventes udført i 2011 og begyndelsen af I hvilket omfang det vil involvere rådgivere - og hvem - afklares i løbet af processen. Dommerkomitéen består af FredericiaC s bestyrelse. Dommerkomitéen er i bedømmelsesprocessen blevet rådgivet af FredericiaC s projektdirektør og FredericiaC s faste rådgivere samt de fast tilknyttede fagspecialister. Dommerkomité Lars Holten Petersen Formand for bestyrelsen, FredericiaC Mads Lund Bestyrelsesmedlem, Fredericia kommune Uffe Steiner Jensen Bestyrelsesmedlem, Fredericia Kommune Mette Lis Andersen Bestyrelsesmedlem, Realdania By Ole Bach Bestyrelsesmedlem, Realdania By FredericiaC dommerbetænkning, resumé 7

9 2 Præmiering Vi hverken kan eller vil på nuværende tidspunkt gå længere end de betragtninger, denne betænkning rummer. Vi vil imidlertid fremhæve følgende særlige betragtninger, der ligger til grund for det valg, vi har truffet omkring præmiering af de fire forslag: Hold KCAPs sammenhængende og velgennemarbejdede fysiske og strukturelle helhedsgreb, der med afsæt i historiske overvejelser om Fredericias bybygning har skabt særlige kvaliteter med en kanalstruktur og en markant urbanitet, som de bærende virkemidler til en robust udviklingsstrategi for FredericiaC. Hold Arups bystrategiske og procesorienterede anbefalinger til, hvordan fremtidens Fredericia formes gennem aktiv deltagelse og medejerskab til konkrete handlingsorienterede virkemidler. Hold Vandkunstens præcise afkodning af bybygningen og historien i byen Fredericia og evnen til at omsætte dette i den kommende bystruktur helt ned i den skala, der er afgørende for, at bylivet kan understøttes og hjælpes på vej. Herunder det særdeles kompetente bud på, hvordan detailhandelen bindes sammen med den nuværende bys detailhandel. Hold Adepts konkrete forslag til løsninger og virkemidler i bybygning og bæredygtighed. Særligt vil vi nævne miniakademier, vandtrapper og lommer langs vandet. Endelig vil vi fremhæve, at vi med de indkomne løsninger på jordforurening og risikoforhold er blevet bestyrket i, at den videre udvikling af FredericiaC kan blive et eksempel på, hvordan sådanne særlige miljøproblemstillinger kan håndteres i god harmoni med moderne bybygning. På baggrund af den samlede bedømmelse tildeler dommerkomitéen 1. præmie på Euro til hold KCAP 2. præmier på Euro til hold Arup og hold Vandkunsten 3. præmie på Euro til hold Adept Præmierne er inklusive moms. 8 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

10 3 Bedømmelse af konkurrenceforslag 3.1 Hold Adept Forslagets navn er Den ideale by. Adept opererer i sit forslag med en sondring mellem den rekreative kant og det trygge indre. Fra Hold Adepts forslag: Helhedsgreb Den rekreative kant er en slags forlængelse af voldanlægget, der skal være et fælles byrum for alle byens borgere. Forlængelsen er ikke en grøn forlængelse af volden men en urban promenade, der strækker sig fra den nye barriere mod Shell-terminalen og hele vejen langs vandet og Gl. Havn til en nyanlagt marina. I byens trygge indre forlænges den eksisterende bys grid både i nord-syd og øst-vestgående retning. Oldenborggade opgraderes til en boulevard med træer, grønne cykelstier og regnvandskanaler, der skaber forbindelse mellem den eksisterende by og den nye bydel. Adept foreslår, at Fredericia satser på at tiltrække nye typer forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kaldet akademier, som er højt specialiserede uddannelser på internationalt niveau. Yderst på pynten af Gl. Havn etableres byens nye vartegn, hvor der vil være butikker, caféer, sol og læ. I den historiske Karolinelund anlægges en sø, hvor der er et hul efter udgravningen af forurenet jord. På tværs af området og søen placeres en cykel- og gangsti. Ud over almindelig bebyggelse etableres der blandt andet en skole, værkstedsbiblioteker, en multihal og et ungdomsklubmiljø. Langs promenaden er der en række byrum, der inviterer til ophold, såsom Vandlommen, som er et havnebad, der er trukket ind i bebyggelsen for at skabe læ. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 9

11 På det tidligere skibsværftsareal bygges det maritime kulturhus Havnehuset, der huser et marked, en restaurant og faciliteter til lystsejlere. Der etableres en ny lystbådehavn med plads til 100 lystbåde og en hemmelig have i tørdokken, der primært består af hårdføre birketræer. Fra Hold Adepts forslag: Rekreativt byrum Bedømmelse Dommerkomitéen bedømmer hold Adepts forslag som et godt og kvalificeret forslag til at involvere lokalsamfundet i Fredericia i byudviklingen, men vurderer samtidig at forslaget er mindre stærkt, når det gælder analysen og involveringen af regionale og nationale interessenter. Af flere årsager tvivler vi på forslaget om at etablere en større marina. Dels fastslår holdets eget arbejde, at vanddybde og strømforhold vil gøre det teknisk vanskeligt og samtidig meget bekosteligt. Dels finder vi, at marinaens størrelse er ude af harmoni med skalaen i forslaget og Fredericia by i øvrigt. Forslaget om at etablere en bysø ser dommerkomitéen som et resultat af en løsning på et jordforureningsproblem koblet med en historisk reference samt et forslag til at øge attraktivitet i den del af FredericiaCområdet. Løsningen fremstår i sin konkrete udformning ikke overbevisende, og det er tvivlsomt, om den er holdbar ift. gældende miljøkrav. Vi har sympati for udgangspunktet, men finder den valgte løsning for lidt urban. Forslaget argumenterer for, at vådområdet er tilgængeligt for hele byen, mens det fremstår som privatiseret og vanskeligt anvendeligt for byen. En park af den angivne størrelse ville med en mere urban karakter bedre leve op til visionerne om såvel byliv som betydning i regional skala. Karolinelunden vil, med den givne udformning, efter vores vurdering i højere grad tilhøre en karré, end den vil skabe unik kvalitet for hele byen og bidrage til FredericiaC som et regionalt trækplaster. 10 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

12 Netop visionen om, at Fredericia gennem udviklingen af bl.a. FredericiaC bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets udvikling, ligger dommerkomitéen meget på sinde, da den er en væsentlig forudsætning for såvel liv som aktivitet og afsætning. Hold Adept har i forhold til dette visionspunkt om Fredericia som katalysator et yderst interessant forslag om etableringen af et antal miniakademier. Forslaget bygger på særlige lokale styrker Musical Akademiet, hvor man uddanner musicalaktører på et niveau, der kan betegnes som verdensklasse og Fredericia Former Fremtiden, der gennem radikal innovation arbejder med fornyelse af offentlige ydelser. Endelig ses koncentrationen af betydende energioperatører som et udgangspunkt for etableringen af et særligt videncenter. Vi vurderer imidlertid i dommerkomitéen, at andre dele af forslaget står svagere, når det gælder den regionale ambition. Vi tvivler som nævnt på marinaen som regional attraktor. Det er vores vurdering, at målgruppeanalyserne, både hvad angår beboere og virksomheder, herunder detailhandel, forbliver generelle og dermed vanskeligt operationaliserbare. Hold Adepts løsningsforslag harmonerer med byens skala. Dommerkomitéen er dog ikke overbevist om det anviste greb, hvor røde tegltage kombineres med mere moderne arkitektoniske løsninger. Bæredygtighed har holdet besvaret med flere interessante løsninger og input. Dog finder vi ikke, at svarene på jordforurening og risiko i fuldt omfang lever op til forventningerne. Holdet har desuden ikke sandsynliggjort, at projektet vil kunne give et tilfredsstillende afkast. I forhold til etapedelingen, tager Adept primært fysiske afsæt for procesbeskrivelsen, og de kobler med såkaldte ++drivere, der skaber udvikling og øger attraktivitet. I dommerkommiteen har vi lagt stor vægt på, at området i hele udbygningsperioden skal have attraktive ankomstforhold, hvorfor vi er af den opfattelse, at Oldenborggades etapevise udbygning er en forudsætning for at tage hul på de bagvedliggende arealer. Sammenfatning Sammenfattende vurderer dommerkomitéen, at hold Adept har leveret et solidt forslag til en udviklingsplan for FredericiaC. Forslagets styrke er de mange meget kvalificerede forslag til enkeltelementer. Svagheden er, at forslaget som helhed vurderes for lokalt i sit afsæt, sine målgrupper og sit marked, hvorfor det ikke ses at skabe den unikke tilgang, der sikrer diversifikation til de omgivende byer. Kanten mod Lillebælt og Gl. Havn indeholder overbevisende hovedtræk og enkeltelementer, mens marinaen og Karolinelund vurderes at have mere lokal karakter, som ikke profilerer området markant i forhold til de konkurrerende byer. Det tværfaglige møde mellem de tekniske løsninger og de mere visionære på bybygning kunne være landet mere overbevisende. Sammenfattende vurderer dommerkomitéen, at hold Adept har leveret et solidt forslag til en udviklingsplan for FredericiaC. Forslagets styrke er de mange meget kvalificerede forslag til enkeltelementer. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 11

13 3.2 Hold Arup Forslagets navn er Growing Fredericia. Fra Hold Arups forslag: Oversigtsbillede Arup viderefører byens eksisterende grid til den nye bydel, således at sigtelinjerne bevares. Nogle steder drejes byggefelterne dog en smule i øst-vestvendt retning, så der skabes en ny slags byrum, der bryder vindtunnellerne og skaber mere opholdsvenlige vindforhold. Alle gårdrum løftes og parkering etableres udelukkende på det eksisterende niveau som dog vil være under jorden de steder, hvor terrænet hæves. Voldanlægget forlænges via en grøn kile, der går tværs gennem den nye bydel. Den nye bydel bygges op omkring fem sociale, økonomiske og rumlige fikspunkter og drivere i området fem dagligstuer i det offentlige rum. Det første fikspunkt er Madhuset. Madhuset er et indendørs madmarked med restaurant, café, folkekøkken og undervisningsfaciliteter. Det andet fikspunkt er Søndre Strandpark, der består af tre havbassiner på land og et havvandsbassin i Lillebælt ud for promenaden. Det tredje fikspunkt er Karolineparken: Her skal være skole med park og inden- og udendørs sportsfaciliteter. Der vil være daginstitutioner, auditorier og et nyt Fredericia Fæstningsmuseum. Det fjerde fikspunkt er Videnshuset (business campus) og havnefronten: Her er faciliteter og netværk til vidensvirksomheder evt. i samarbejde med kommunen. Her etableres bibliotek, mediatek, auditorium, konferencefaciliteter, restaurant og bar. Havnefronten består af flere urbane rum i stedet for én lang promenade. 12 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

14 Det femte fikspunkt er Kulturværftet Dokken: På det tidligere skibsværftsareal skal tørdokken kunne bruges som scene til musik, teater, biograf og udstillinger m.m.. Der etableres en mindre marina i forlængelse af den eksisterende pier. Forslaget har et meget stærkt bystrategisk fokus, hvor proces og inddragelse på flere planer anvises som nøglen til at sikre, at FredericiaC s udvikling kommer i spil -samtidig med at dette tiltrækker fremtidens nye fredericianere og understøtter byens igangværende transformation. Muligheden for at anvende arealerne på FredericiaC til madproduktion, samtidig med konkrete byggeetaper gennemføres, udnyttes og kombineres med kultur, erhvervs- og videnstrategier. Store dele af den nye bydel udlægges således allerede inden første realiseringsfase til madproduktion med et stort antal drivhuse i området. Over tid flyttes drivhusene op på hustagene. Der etableres en barriere mod Shell-terminalen med indbygget parkering, og der bruges forurenet overskudsjord på den yderste del. Fra Hold Arups forslag: Eksempel på byrum Bedømmelse Forslaget har som beskrevet et meget markant fokus på proces. Det gælder hele vejen fra bærende visioner over anbefalede indsatser gennem konkrete projekter og til involvering og samarbejde. Den fysiske skala matcher byens nuværende skala og rummer interessante studier af og bud på fleksible bygningstypologier. Ideen med mindre opbrydninger af den retvinklede bygningsplacering, som er bestemt ud fra den stramme karréstruktur i områderne tættest på vandet, er interessant, da den anviser muligheder for at skabe andre typer af byrum end de, som karakteriserer gridbyen. Udgangspunktet at by- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd fylder markant i hold Arups forslag. Vi vurderer, at der er tale om et meget interessant, konsekvent og stærkt processuelt forslag. Gennem analyser af udgangspunkt, fremtidigt marked, fremtidige beboere og dermed forudsætningen for at tiltrække disse, bygges forslaget op omkring fem offentlige dagligstuer kombineret med en målrettet indsats for successivt at øge værdi og attraktivitet. Analyserne af fremtidens beboere og brugere indgår som vægtige elementer i forslaget. Elementerne er både beskrevet processuelt og organisatorisk. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 13

15 Arup opererer med bæredygtighedstænkning i bred forstand gennem hele besvarelsen. Faglighederne og nationaliteterne er stærkt integreret, så de samme elementer f.eks. både kan have miljømæssig, erhvervsmæssig og brandingmæssig betydning. Holdet opererer med radikal nytænkning omkring energi og bæredygtighed på lang sigt, hvilket er tankevækkende og inspirerende - omend holdet ikke har været så specifik i besvarelsen af bæredygtighedsværktøjet. De anviste energiløsninger er fleksible og tilpasset fremtidens energiforsyning. Forslaget tegner et nyt billede af den fremtid, som kan blive til virkelighed, måske hurtigere end vi forestiller os. Det har sin styrke i vigtigheden af at indrette sig efter de rette strategiske mål og retninger. Jordforureningen er fornuftigt håndteret, og udgifter hertil er ligeledes fornuftigt estimeret. Vi vurderer forslaget som meget stærkt rent strategisk. Men ser samtidig svagheder i den fysiske struktur. Det centrale område mellem Oldenborggade og Lillebælt, nærmest Shell-terminalen, ser vi i dommerkomitéen som problematisk, idet vi mangler de særlige fysiske og funktionelle kvaliteter, der svarer på spørgsmålet: Hvorfor skulle man drømme om at bo netop her? Tilsvarende noterer vi os, at ikonbyggerierne flere steder ud fra rumlige og arkitektoniske overvejelser bryder med kajkanten og går ud i vandet. Vi forstår motivationen, men ser problemer både i forhold til besejling af Shell-terminalen og anløb af krydstogtskibe. Holdets forslag vurderes som stærkt involverende, ikke blot i de traditionelle byudviklingsdiskussioner, men i forhold til involvering af relevante interessenter og interessegrupper, der tænkes dybt ind i hele den beskrevne proces, i dens aktiviteter, organisering og økonomiske konstruktioner. Denne tankegang, hvor deltagelse og medejerskab skaber identitet i og tilknytning til den nye bydel, skaber eftertanke om, hvordan det kan gøres til en livsform for udvalgte interessefællesskaber at bo i FredericiaC. Forslagets processuelle styrke kan samtidig blive svagheden. Strategien beror på, at det er muligt og realistisk at samle interessenter for udviklingen, der ikke blot på idéplan, men også med ansvarlig kapital, bakker op om realiseringen. Det bør nøje vurderes, om strategien er tilstrækkelig robust til at stå alene, og om den eventuelt vil kunne kombineres med mindre risikobetonede realiseringsstrategier. Sammenfatning Vi vurderer, at hold Arups forslag strategisk og processuelt er yderst interessant, ikke mindst i relation til at skabe liv, aktivitet, bæredygtighed og opmærksomhed og til at tiltrække nye beboertyper, der kan understøtte Fredericia bys fremtid. Forslagets oplæg til en reel transformation af området både fysisk, mentalt, adfærds- og brandingmæssigt er skarpt og udfordrende for det videre arbejde med udviklingsplanen. Men vurderes også at være risikobetonet, hvis det søges gennemført som hovedstrategi for byudviklingen. Vi finder iøvrigt, at den fysiske struktur er en forslagets svagere sider. Den del af den nye bydel, der ligger mellem Oldenborggade og Lillebælt savner en bearbejdelse, der overbeviser os om den nødvendige bykvalitet. Rumligt er det vores opfattelse, at forslaget er stærkest omkring tørdokken og det gamle værftsområde. Forslagets oplæg til en reel transformation af området både fysisk, mentalt, adfærds- og brandingmæssigt er skarpt og udfordrende for det videre arbejde med udviklingsplanen. 14 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

16 3.3 Hold KCAP Projektets navn er FredericiaC phase 2 Development plan med undertitlen Fredericiahaven Fra Hold KCAPs forslag: Vue over den nye bydel set fra Lillebælt Det bærende element i KCAPs forslag er den fysiske strukturplan - idéen om at etablere kanaler i den nye bydel. Grundtanken er at forøge det areal, som ligger ud til vandet for at øge områdets attraktivitet. Med kanalerne forlænges den eksisterende vandkant fra 750 meter til 2000 meter. Den øvrige bys gridsystem forlænges ned gennem den nye bydel i nord-sydgående retning, således at sigtelinjerne bevares. I øst-vestvendt retning følger byggefelterne ikke den eksisterende bys lige linjer. Hele terrænet hæves generelt som værn mod fremtidige vandstandsstigninger og samtidig indkapsles forurening, og der kan etableres parkering under jorden på det nuværende terrænniveau. Jorden kommer fra udgravningen af kanalerne, der ikke består af forurenet jord. Tre centrale distrikter udgør kernen i forslaget: Rock the Dock og Musical Landmark: Den gamle tørdok skal være et eventsted for alle typer af udendørs events. Kastel-Inkubator og voldanlæggets besøgscenter: Der etableres en barriere mod Shell-terminalen med indbygget parkering med 700 parkeringspladser, der forbinder Kastellet med den nye havnefront. I området bygges et nyt besøgscenter og museum, der kan formidle voldanlægget historie. Hovedstrøg: Detailhandel og fritidsaktiviteter centreres i en linje fra den eksisterende by langs Gothersgade og ned langs Gl. Havn. Søndre Voldpark er en grøn kile gennem den nye bydel, der skaber forbindelse mellem Kastellet og Gl. Havn. I forslaget er der fem kvarterer, der udgør kernen i de kommende boligområder: ny Oldenborggade med halvåbne bebyggelser med gårdmiljø mod Karoline Havn. Mod Gl. Havn bebyggelse med varierede funktioner lejligheder, kultur, butikker og kontorer. Karolinelund ligger syd for Karoline Havn i Søndre Voldpark. Bebyggelsen ligger ud til kanalen, og der er en park på bagsiden. Der etableres også en skole i dette område. Kastellet Havn består primært af kontorer pga. planlægningszonen, men der er også butikker, hotel og restaurant. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 15

17 Færøs Quays ligger yderst på Gl Havn sammen med et evt nyt musical teater. Her blandes alle funktioner boliger, kultur, arbejde, butikker etc. Det kreative skibsværft er primært beboelse, men der findes også kontorer. Fra Hold KCAPs forslag: Eksempel på byrum med kanal Bedømmelse Forslaget om at etablere kanaler kombineres med en forlængelse af byens gridstruktur, fastholdelse af sigtelinjerne, en ny voldforbindelse kaldet Søndre Voldpark samt et udsigtspunkt i Citadel Belvedere. Alt dette er med til at markere FredericiaC som et helt særligt sted i sammenligning med konkurrerende byer og bymiljøer i Vestdanmark. Samlet set respekteres historien, og der gives et særdeles fint forslag til, hvordan den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning. Når dette er sagt, ønsker dommerkomitéen samtidig at påpege, at vi ser visse skaladiskussioner i forslaget, idet den kendte Fredericiaskala tydeligt udfordres: I forslaget er der behov for større tæthed, dybde og højde i bebyggelsen grundet de arealer, som kanalerne beslaglægger, og forslaget har en forholdsvis massiv og markant bebyggelse på arealerne nærmest Lillebælt, der ikke umiddelbart virker overbevisende. Hvad angår visionspunktet By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd, indtager forslaget den særstilling, at det er selve den fysiske struktur - byrummene, husene og gestaltningen - der i sig selv anvises som den bærende attraktion. Forslaget er markant med sin bymæssighed og sit meget stærke greb om at tilføre alle byggefelter stor attraktivitet og værdi. Med kanalernes placering er selv bebyggelsen langs Oldenborggade og i de indre dele af området blevet noget særligt, hvilket har vist sig at være en af parallelkonkurrencens store og vanskelige udfordringer. Når det er konstateret, supplerer holdet med en række aktiviteter, som er bærende initiativer for udviklingen af hele byen inden for voldene. Det er karakteristisk, at forslaget forholder sig til de strukturelle sammenhænge og f.eks. overvejer, hvordan den bestående detailhandel og udviklingen i den nye bydel kan ses som en helhed. De bærende initiativer Rock the Dock, The Musical Landmark, The Citadel Incubator og Ramparts Visitor Center forekommer alle velargumenterede i helheden. Der er tale om forslag, der strategisk tager deres afsæt i Fredericias særlige muligheder og kompetencer, samtidig med at der redegøres for markedsmæssige og organisatoriske koblinger på tværs af bestående og ny by som grundlag for udvikling fra industriby til viden, service og oplevelsesby. At Fredericia bliver katalysator i Trekantområdets udvikling menes, som sagt, sikret i forslaget ved etablering af kanalerne og dermed inddragelse af vandelementet i hele området og hele bebyggelsen 16 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

18 en tænkning, der trækker paralleller til BO01 i Malmø og Hafencity i Hamborg. Dette koblet med de forretningsmæssige udviklingsinitiativer udgør for dommerkomitéen en forholdsvis traditionel men samtidig robust byudviklingsstrategi. Samtidig udfordrer forslaget visionsarbejdet. At løfte områdets attraktivitet gennem etableringen af kanaler medfører dyrere boliger, større tæthed og henvender sig dermed måske i højere grad til mere købedygtige borgere og virksomheder. Det kan på den ene side skabe råderum, som kan kompensere for eventuelle sociale skævheder, men på den anden side indebære en risiko for at trække mod en monokultur. Samtidig aflæser vi en dobbelthed, hvor forholdet mellem byens rum, karréernes rum og bebyggelse langs kanaler både sender signaler om en åben, levende by, hvor udelivet finder sted i byens rum og samtidig sender signaler om lukkede private rum inde i karréerne og privatiserede dele af kanalkanterne, hvor bebyggelsen rækker helt frem. Bylivet har dommerkomitéens store opmærksomhed, og det står os ikke ganske klart, hvordan det spiller sammen med karré- og kanalstrukturen. Vi er derfor ikke overbeviste om i den anviste løsning. I forhold til tæthedsdiskussionen er det et spørgsmål om, hvorvidt bebyggelsen udenfor konkurrenceområdet er anvist for at opnå et tilstrækkeligt volumen. I forhold til etapedelingen benyttes Gl. Havns attraktivitet ikke i den første fase, hvilket må skyldes anlægget af kanalerne. Der er tale om en disposition, som vi som dommerkommite ikke umiddelbart kan tilslutte os. Ift. risikohåndtering er der mange detaljerede forslag til, hvordan bygninger tættest på Shell-terminalen detailkonstrueres, så eventuelle skader på bygninger minimeres i tilfælde af et uheld, hvilket er positivt. Der er fornuftige løsningsmodeller for håndtering af jordforurening, men udgifterne hertil er underestimerede. Økonomisk set er forslaget ellers godt bearbejdet. Sammenfatning Vi vurderer hold KCAP s forslag som et særdeles stærkt samlende fysisk hovedgreb, der kan øge områdets attraktivitet, opmærksomhed og værdi, og som har en regional tiltrækningskraft. Forslaget er underbygget med hensyn til trafik, parkering, bæredygtighed, jordforurening og risikohåndtering. Økonomien virker underbygget, men særligt udgifterne til kanaler, jordforurening og til byggemodning synes lavt sat og bør kvalificeres. I dommerkomitéen har vi en usikkerhed i forhold til, hvilke konsekvenser arealudlæg til kanalerne giver for bydelens skala og bebyggelsestæthed og byliv. Vi noterer os den markante udfordring af Fredericias nuværende skala, som de højere og spektakulære bebyggelser ud mod Lillebælt udgør. Bylivets vilkår i karréstrukturen bør vurderes nærmere. At udlægge værftsarealerne til midlertidige formål gennem udbygningsperioden skønnes ikke umiddelbart overbevisende. KCAP leverer et helstøbt tværfagligt forslag, som bl.a. adskiller sig fra de øvrige ved at bringe mere ekspressive fysiske elementer, såsom kanalerne, i spil. Disse elementer og den markedsmæssige tænkning i attraktivitet, branding og funktionsudvikling baseres på en høj grad af tværfaglighed. KCAP leverer et helstøbt tværfagligt forslag, som bl.a. adskiller sig fra de øvrige ved at bringe mere ekspressive fysiske elementer, såsom kanalerne, i spil. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 17

19 3.4 Hold Vandkunsten Forslagets navn er Fredericia på kryds og tværs. Fra Hold Vandkunstens forslag: Helhedsgreb Helhedsgrebet afspejler Fredericia bys struktur, skala og historie, hvilken kan ses i forslagets struktur, bygningstypologi og helt ned i detaljerede anvisninger på, hvordan byens byliv og kvaliteter understøttes gennem bybygningen. Vandkunsten anbefaler, som det eneste forslag, at Shell-terminalen ikke gemmes væk bag en barriere. At kunne se anlægget signalerer åbenhed og ærlighed. Der etableres en Spejlplads med vandspejl og lysinstallationer, der inviterer folk til at bevæge sig ind i en indercirkel tættest på Shell-terminalen. I zonens ydercirkel laves et slags åbent udstillingsrum for aflagt militært maskinel, der kan virke som attraktion for både byens borgere og turister. Der etableres et militært besøgscenter, der bygger videre på byens militærhistorie, og som skal være et nationalt center for soldater, pårørende, tidligere udsendte samt øvrige interesserede. Det tidligere skibsværftsareal skal være et maritimt centrum i byen. Der fyldes vand i tørdokken, således at dykkere kan bruge det som bassin til deres øvelser. På den yderste spids af Gl. Havn etableres et nyt kulturhus af høj arkitektonisk kvalitet sammen med en såkaldt vandplads med tre bassiner. Et andet vigtigt element i forslaget er Diagonalen, der er et grønt, rekreativt strøg, der er placeret i en linje fra øst til vest gennem den nye bydel. 18 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

20 Vandkunsten har udarbejdet en robust detailhandelsstrategi, der skal skabe en velfungerende helhed i detailhandelsudbuddet og en naturlig overgang fra den eksisterende bys detailhandel til den nye. Der skabes flere kommercielle, kulturelle og oplevelsesskabende funktioner i en linje der går fra Gothersgade, langs Gl. Havn til den nye promenade. Grid og karréstrukturen videreføres til den nye bydel. Gridstrukturen fastholdes dog kun i nord-sydgående retning, således at sigtelinjerne bevares. De øst-vestvendte gader i den nye bydel erstattes af andre strukturer, der skaber oplevelser på tværs og dæmmer op for den potentielle vindturbulens. Små offentlige og bolignære pladser anlægges i forbindelse med byggefelterne og placeres strategisk i forhold til sol og læ. Fra Hold Vandkunstens forslag: Dykkere i tørdokken Bedømmelse Gennem et meget grundigt, detaljeret og indsigtsfuldt analysearbejde afdækker hold Vandkunsten Fredericias sjæl. Forslaget er efter dommerkomitéens opfattelse meget kvalificeret i sine overvejelser og svar på, hvordan der udbygges i respekt for historien - både hvad angår Fredericias særlige sjæl og fysik. Som et led heri afdækker hold Vandkunsten Fredericias særlige kurvatur og foreslår, at terrænet hæves mod Lillebælt. Det giver området en slags skålform, som betyder, at man kan fastholde sigtelinjer og håndtere regnvand, samtidig med at den opadstigende kurve mod vandet sikrer mod fremtidig vandstandsstigning. Det foreslås, at der etableres frizoner, der er en form for midlertidig indretning og brugerdreven anvendelse af en række zoner i området. Det er dommerkomitéens vurdering, at der kan være gode muligheder i frizoner, men også at forslaget ikke er specielt detaljeret i forhold til inddragelse af borgere og interessenter udenfor lokalområdet, hvilket vurderes at være afgørende for tiltrækning af nye tilflyttere, der kan understøtte udviklingen i Fredericia. For at sikre, at Fredericia bliver katalysator for Trekantområdets udvikling, foreslås tre særligt vigtige attraktioner. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 19

dommerbetænkning Maj 2011

dommerbetænkning Maj 2011 dommerbetænkning Maj 2011 FREDERICIAC dommerbetænkning INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 6 7 8 Forord parallelkonkurrencen INDLEDNING bedømmelsens grundlag hold adept hold arup HOLD KCAP HOLD VANDKUNSTEN

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING. Maj 2011

DOMMERBETÆNKNING. Maj 2011 DOMMERBETÆNKNING Maj 2011 1. Forord FredericiaC er cirka 20 hektar byudviklingsområde midt mellem Fredericias historiske bykerne og Lillebælt. Fredericia er en enestående velbevaret fæstningsby og i en

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Bynatur og Byliv i centrum og periferi. Konkrete eksempler på skabelse af merværdi, økonomisk, miljømæssigt og socialt

Bynatur og Byliv i centrum og periferi. Konkrete eksempler på skabelse af merværdi, økonomisk, miljømæssigt og socialt Bynatur og Byliv i centrum og periferi Konkrete eksempler på skabelse af merværdi, økonomisk, miljømæssigt og socialt Sønder Boulevard før Sønder Boulevard efter princip: Design så lidt så muligt, kun

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

EVALUERING AF PARALLELOPDRAG. April 2013

EVALUERING AF PARALLELOPDRAG. April 2013 EVALUERING AF PARALLELOPDRAG April 2013 EVALUERING AF PARALLELOPDRAG EVALUERING AF PARALLELOPDRAG... 1 1. INDLEDNING... 2 2. SAMLET INDTRYK... 3 3. EVALUERING... 3 3.1 FORMÅL... 3 3.2 PROGRAMMET... 4 3.3

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere