dommerbetænkning resumé Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dommerbetænkning resumé Maj 2011"

Transkript

1 dommerbetænkning resumé Maj 2011

2 FREDERICIAC dommerbetænkning resumé

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE indledning præmiering bedømmelse af konkurrenceforslag Hold adept den ideale by Hold Arup growing fredericia hold kcap fredericiahaven hold vandkunsten fredericia på kryds og tværs

5 1 Indledning Parallelkonkurrencen om FredericiaC er afsluttet. De fire hold har afleveret deres forslag til udviklingsplaner til dommerkomitéen og til byen. Vi vil gerne takke de fire hold for en usædvanlig engageret og kvalificeret indsats og for den kolossale mængde af konkrete løsningsforslag, analyser, overvejelser og ideer, som FredericiaC har fået som grundlag for det videre arbejde med en samlet udviklingsplan. Konkurrencen har - gennem såvel processen, dialogen som resultaterne - skabt klarhed over nogle af de hovedspørgsmål, som vi stillede os som baggrund for at udskrive parallelkonkurrencen. De fire tværfaglige hold har haft til opgave at udarbejde et forslag til en samlet udviklingsplan for FredericiaC s arealer, hvor FredericiaC s vision skulle afspejles og omsættes i holdenes forslag til udviklingsplan og realiseres gennem forslag til indsatser inden for hvert af visionens fem fokusområder: Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd Byens borgere og aktører deltager aktivt i byudviklingen Fredericia bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet Bæredygtighed, både mht. økonomi, miljø, socialt og sundhedsmæssigt, indgår i planlægning og løsninger Der er i besvarelserne fra de fire hold gennemgående enighed om følgende bærende hovedtræk: Byens gridstruktur og sigtelinjer mod Lillebælt er fundament for planlægningen af den nye bydel Historien om volden som en sluttet ring skal genskabes i en moderne fortolkning Der kan skabes en attraktiv ny bydel på den tidligere industrigrund mellem Shells udskibningsterminal og en aktiv erhvervshavn, hvor udformningen af et moderne voldanlæg mod øst kan øge attraktiviteten i bydelen og myndighedsforhold samtidig respekteres Oldenborggade skal trafikalt, funktionelt og visuelt opklassificeres som hovedankomst-/forsyningsvej Byliv er ikke en selvfølge. Det kræver et intensivt arbejde med sammenhængen mellem mennesker, aktiviteter, attraktiviteter, rum og fysik Holdene har alle arbejdet med at sikre sammenhæng mellem bestående og ny by. Det sker på tværs af mange elementer funktioner, trafik, rumlige forløb, beplantning mv. De nuværende kommercielle strøg forlænges successivt ind i området Området omkring Gl. Havn er med dets beliggenhed og attraktivitet en logisk 1. etape De fremtidige beboere og virksomheder kommer i vidt omfang udefra og vil i stigende omfang repræsentere viden- og oplevelseserhverv med de forventninger til en by, som knytter sig hertil Klima og bæredygtighed kræver sikring mod havvandsstigning og intelligente løsninger for energiforsyning og håndtering af overfladevand Fremtidens by og byggeri vil være uafhængigt af fossile brændsler. Alle hold arbejder med denne udfordring gennem reduceret energiforbrug og forsyning af vedvarende energi Håndtering af forurenet jord sker så vidt muligt på grunden og oprensning af jorden begrænses Boliger etableres i en acceptabel afstand fra Shell-terminalen, og der etableres en form for afskærmning mod terminalen I konkurrenceprogrammet er holdene udfordret på en funktionsblanding i bydelen. Planlægningszonen omkring Shell-terminalen har begrænset mulighederne for at leve op til en konsekvent funktionsblanding Alle hold har respekteret Fredericias grid ud fra vurderinger af arkitektur, kulturarv og sigtelinjer. Samtidig diskuteres det, om gridstrukturen eventuelt medfører gener i mikroklimaet på grund af vindforholdene. Dette forhold skal nærmere belyses som grundlag for at vurdere de øst-vestgående gaders og karréers udformning. 4 FredericiaC dommerbetænkning

6 Historisk kort over fæstningsbyen med gridstruktur Dommerkomitéen bemærker særligt: At alle forslagene opererer med ikonbyggerier mod Lillebælt. Disse forslag bør nærmere vurderes med hensyn til voluminer, udformning, funktion, placering og realiseringspotentialer. Bebyggelsens klimatiske betydning for de omkringliggende og bagvedliggende områder kan have afgørende indflydelse på den endelige udformning og placering. Ligesom det bør vurderes nærmere, om andelen af boliger med facade mod Lillebælt kan øges, og om dette kan kombineres med en lægivende effekt for de bagvedliggende områder. Fra KCAPs forslag: Ikonbyggeri mod Lillebælt At flere forslag arbejder med at anvende tørdokken til formål som koncerter, teater og andre aktiviteter, der tiltrækker et stort publikum. Hvorvidt dette er foreneligt med de omkringliggende boligbebyggelser er tilsvarende et åbent spørgsmål, der bør afklares nærmere. FredericiaC dommerbetænkning 5

7 At holdene har været udfordret på at redegøre for anlægs- og salgsøkonomi i deres respektive forslag samt heraf afledt rentabilitet. Dette har fremmet realismen i forslagene omend der vil være behov for en nøjere beregning af en række forhold som forudsætning for udarbejdelse af udviklingsplanen. Fra Hold Arups forslag: Events i dokken På langt de fleste områder og løsningsforslag er der en høj grad af enighed mellem de deltagende hold og de tilkendegivelser, vi har fået fra borgere og interessenter. Det er et meget stærkt fundament at bygge videre på. Vi ser det som en stor kvalitet - og samtidig en krævende udfordring - i det videre arbejde for FredericiaC, der kræver både skarphed og ydmyghed, når vi skal udarbejde den endelige udviklingsplan. Samtidig med, at vi konstaterer denne enighed, kan vi konstatere en lang række forskelle på de fire hold. Disse forskelle er gjort stadig tydeligere gennem konkurrencens sidste fase. De væsentlige forskelle mellem holdenes arbejde betyder, at FredericiaC har fået et meget stærkt grundlag at vurdere forskellige alternative løsninger på. Samtidig er det ofte sådan, at holdene sætter hinandens løsninger i perspektiv og dermed kvalificerer den samlede diskussion om udviklingsplanen. Endelig kan mange enkeltidéer- og løsninger trækkes ud af et forslag og bringes til at styrke et andet. I det følgende vurderes forslagene dog hver for sig og på deres egne præmisser med udgangspunkt i konkurrenceprogrammet, dets vision og særlige fokuspunkter. I vurderingen har dommerkomitéen ønsket at fremhæve de styrker og svagheder hos holdene, som er grundlaget for tildelingen af præmier. Holdene har gennem konkurrenceforløbet været aktive i dialogen med borgere og interessenter. Det er et forhold, som præger besvarelserne, både hvad angår det processuelle og i visse tilfælde også de konkrete løsninger fysisk og funktionelt. Byens borgere og interessenter har i bedømmelsesprocessen haft lejlighed til at kommentere forslagene ved borgermøder, udstillinger af konkurrenceforslagene, på FredericiaC s Dialogforum samt ved særlige interessentfremvisninger. Dommerkomitéen har haft lejlighed til at forholde sig til alle input og bidrag og sætter stor pris på den store interesse og værdi, det har tilført de konkurrerende hold og konkurrenceforslagene. Vi vil derfor gerne sige tak til alle deltagere konkurrencehold, borgere, naboer og byens mange engagerede interessenter. 6 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

8 Sammenfattende er det dommerkomitéens vurdering, at vi står med fire forslag, der i deres forskellighed og variation på fornem vis giver gode og anvendelige løsninger, anbefalinger og ideer til, hvordan vores vision omsættes til en robust og bæredygtig udviklingsplan, der lever op til partnerskabets intentioner. Det bliver en spændende udfordring for os i den kommende tid nøje at vurdere, hvordan vi arbejder videre og sammensætter de mange gode elementer og ideer fra forslagene. FredericiaC vil med udgangspunkt i konkurrencens resultater selv forestå udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan. Dette arbejde forventes udført i 2011 og begyndelsen af I hvilket omfang det vil involvere rådgivere - og hvem - afklares i løbet af processen. Dommerkomitéen består af FredericiaC s bestyrelse. Dommerkomitéen er i bedømmelsesprocessen blevet rådgivet af FredericiaC s projektdirektør og FredericiaC s faste rådgivere samt de fast tilknyttede fagspecialister. Dommerkomité Lars Holten Petersen Formand for bestyrelsen, FredericiaC Mads Lund Bestyrelsesmedlem, Fredericia kommune Uffe Steiner Jensen Bestyrelsesmedlem, Fredericia Kommune Mette Lis Andersen Bestyrelsesmedlem, Realdania By Ole Bach Bestyrelsesmedlem, Realdania By FredericiaC dommerbetænkning, resumé 7

9 2 Præmiering Vi hverken kan eller vil på nuværende tidspunkt gå længere end de betragtninger, denne betænkning rummer. Vi vil imidlertid fremhæve følgende særlige betragtninger, der ligger til grund for det valg, vi har truffet omkring præmiering af de fire forslag: Hold KCAPs sammenhængende og velgennemarbejdede fysiske og strukturelle helhedsgreb, der med afsæt i historiske overvejelser om Fredericias bybygning har skabt særlige kvaliteter med en kanalstruktur og en markant urbanitet, som de bærende virkemidler til en robust udviklingsstrategi for FredericiaC. Hold Arups bystrategiske og procesorienterede anbefalinger til, hvordan fremtidens Fredericia formes gennem aktiv deltagelse og medejerskab til konkrete handlingsorienterede virkemidler. Hold Vandkunstens præcise afkodning af bybygningen og historien i byen Fredericia og evnen til at omsætte dette i den kommende bystruktur helt ned i den skala, der er afgørende for, at bylivet kan understøttes og hjælpes på vej. Herunder det særdeles kompetente bud på, hvordan detailhandelen bindes sammen med den nuværende bys detailhandel. Hold Adepts konkrete forslag til løsninger og virkemidler i bybygning og bæredygtighed. Særligt vil vi nævne miniakademier, vandtrapper og lommer langs vandet. Endelig vil vi fremhæve, at vi med de indkomne løsninger på jordforurening og risikoforhold er blevet bestyrket i, at den videre udvikling af FredericiaC kan blive et eksempel på, hvordan sådanne særlige miljøproblemstillinger kan håndteres i god harmoni med moderne bybygning. På baggrund af den samlede bedømmelse tildeler dommerkomitéen 1. præmie på Euro til hold KCAP 2. præmier på Euro til hold Arup og hold Vandkunsten 3. præmie på Euro til hold Adept Præmierne er inklusive moms. 8 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

10 3 Bedømmelse af konkurrenceforslag 3.1 Hold Adept Forslagets navn er Den ideale by. Adept opererer i sit forslag med en sondring mellem den rekreative kant og det trygge indre. Fra Hold Adepts forslag: Helhedsgreb Den rekreative kant er en slags forlængelse af voldanlægget, der skal være et fælles byrum for alle byens borgere. Forlængelsen er ikke en grøn forlængelse af volden men en urban promenade, der strækker sig fra den nye barriere mod Shell-terminalen og hele vejen langs vandet og Gl. Havn til en nyanlagt marina. I byens trygge indre forlænges den eksisterende bys grid både i nord-syd og øst-vestgående retning. Oldenborggade opgraderes til en boulevard med træer, grønne cykelstier og regnvandskanaler, der skaber forbindelse mellem den eksisterende by og den nye bydel. Adept foreslår, at Fredericia satser på at tiltrække nye typer forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kaldet akademier, som er højt specialiserede uddannelser på internationalt niveau. Yderst på pynten af Gl. Havn etableres byens nye vartegn, hvor der vil være butikker, caféer, sol og læ. I den historiske Karolinelund anlægges en sø, hvor der er et hul efter udgravningen af forurenet jord. På tværs af området og søen placeres en cykel- og gangsti. Ud over almindelig bebyggelse etableres der blandt andet en skole, værkstedsbiblioteker, en multihal og et ungdomsklubmiljø. Langs promenaden er der en række byrum, der inviterer til ophold, såsom Vandlommen, som er et havnebad, der er trukket ind i bebyggelsen for at skabe læ. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 9

11 På det tidligere skibsværftsareal bygges det maritime kulturhus Havnehuset, der huser et marked, en restaurant og faciliteter til lystsejlere. Der etableres en ny lystbådehavn med plads til 100 lystbåde og en hemmelig have i tørdokken, der primært består af hårdføre birketræer. Fra Hold Adepts forslag: Rekreativt byrum Bedømmelse Dommerkomitéen bedømmer hold Adepts forslag som et godt og kvalificeret forslag til at involvere lokalsamfundet i Fredericia i byudviklingen, men vurderer samtidig at forslaget er mindre stærkt, når det gælder analysen og involveringen af regionale og nationale interessenter. Af flere årsager tvivler vi på forslaget om at etablere en større marina. Dels fastslår holdets eget arbejde, at vanddybde og strømforhold vil gøre det teknisk vanskeligt og samtidig meget bekosteligt. Dels finder vi, at marinaens størrelse er ude af harmoni med skalaen i forslaget og Fredericia by i øvrigt. Forslaget om at etablere en bysø ser dommerkomitéen som et resultat af en løsning på et jordforureningsproblem koblet med en historisk reference samt et forslag til at øge attraktivitet i den del af FredericiaCområdet. Løsningen fremstår i sin konkrete udformning ikke overbevisende, og det er tvivlsomt, om den er holdbar ift. gældende miljøkrav. Vi har sympati for udgangspunktet, men finder den valgte løsning for lidt urban. Forslaget argumenterer for, at vådområdet er tilgængeligt for hele byen, mens det fremstår som privatiseret og vanskeligt anvendeligt for byen. En park af den angivne størrelse ville med en mere urban karakter bedre leve op til visionerne om såvel byliv som betydning i regional skala. Karolinelunden vil, med den givne udformning, efter vores vurdering i højere grad tilhøre en karré, end den vil skabe unik kvalitet for hele byen og bidrage til FredericiaC som et regionalt trækplaster. 10 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

12 Netop visionen om, at Fredericia gennem udviklingen af bl.a. FredericiaC bliver en af flere katalysatorer for Trekantområdets udvikling, ligger dommerkomitéen meget på sinde, da den er en væsentlig forudsætning for såvel liv som aktivitet og afsætning. Hold Adept har i forhold til dette visionspunkt om Fredericia som katalysator et yderst interessant forslag om etableringen af et antal miniakademier. Forslaget bygger på særlige lokale styrker Musical Akademiet, hvor man uddanner musicalaktører på et niveau, der kan betegnes som verdensklasse og Fredericia Former Fremtiden, der gennem radikal innovation arbejder med fornyelse af offentlige ydelser. Endelig ses koncentrationen af betydende energioperatører som et udgangspunkt for etableringen af et særligt videncenter. Vi vurderer imidlertid i dommerkomitéen, at andre dele af forslaget står svagere, når det gælder den regionale ambition. Vi tvivler som nævnt på marinaen som regional attraktor. Det er vores vurdering, at målgruppeanalyserne, både hvad angår beboere og virksomheder, herunder detailhandel, forbliver generelle og dermed vanskeligt operationaliserbare. Hold Adepts løsningsforslag harmonerer med byens skala. Dommerkomitéen er dog ikke overbevist om det anviste greb, hvor røde tegltage kombineres med mere moderne arkitektoniske løsninger. Bæredygtighed har holdet besvaret med flere interessante løsninger og input. Dog finder vi ikke, at svarene på jordforurening og risiko i fuldt omfang lever op til forventningerne. Holdet har desuden ikke sandsynliggjort, at projektet vil kunne give et tilfredsstillende afkast. I forhold til etapedelingen, tager Adept primært fysiske afsæt for procesbeskrivelsen, og de kobler med såkaldte ++drivere, der skaber udvikling og øger attraktivitet. I dommerkommiteen har vi lagt stor vægt på, at området i hele udbygningsperioden skal have attraktive ankomstforhold, hvorfor vi er af den opfattelse, at Oldenborggades etapevise udbygning er en forudsætning for at tage hul på de bagvedliggende arealer. Sammenfatning Sammenfattende vurderer dommerkomitéen, at hold Adept har leveret et solidt forslag til en udviklingsplan for FredericiaC. Forslagets styrke er de mange meget kvalificerede forslag til enkeltelementer. Svagheden er, at forslaget som helhed vurderes for lokalt i sit afsæt, sine målgrupper og sit marked, hvorfor det ikke ses at skabe den unikke tilgang, der sikrer diversifikation til de omgivende byer. Kanten mod Lillebælt og Gl. Havn indeholder overbevisende hovedtræk og enkeltelementer, mens marinaen og Karolinelund vurderes at have mere lokal karakter, som ikke profilerer området markant i forhold til de konkurrerende byer. Det tværfaglige møde mellem de tekniske løsninger og de mere visionære på bybygning kunne være landet mere overbevisende. Sammenfattende vurderer dommerkomitéen, at hold Adept har leveret et solidt forslag til en udviklingsplan for FredericiaC. Forslagets styrke er de mange meget kvalificerede forslag til enkeltelementer. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 11

13 3.2 Hold Arup Forslagets navn er Growing Fredericia. Fra Hold Arups forslag: Oversigtsbillede Arup viderefører byens eksisterende grid til den nye bydel, således at sigtelinjerne bevares. Nogle steder drejes byggefelterne dog en smule i øst-vestvendt retning, så der skabes en ny slags byrum, der bryder vindtunnellerne og skaber mere opholdsvenlige vindforhold. Alle gårdrum løftes og parkering etableres udelukkende på det eksisterende niveau som dog vil være under jorden de steder, hvor terrænet hæves. Voldanlægget forlænges via en grøn kile, der går tværs gennem den nye bydel. Den nye bydel bygges op omkring fem sociale, økonomiske og rumlige fikspunkter og drivere i området fem dagligstuer i det offentlige rum. Det første fikspunkt er Madhuset. Madhuset er et indendørs madmarked med restaurant, café, folkekøkken og undervisningsfaciliteter. Det andet fikspunkt er Søndre Strandpark, der består af tre havbassiner på land og et havvandsbassin i Lillebælt ud for promenaden. Det tredje fikspunkt er Karolineparken: Her skal være skole med park og inden- og udendørs sportsfaciliteter. Der vil være daginstitutioner, auditorier og et nyt Fredericia Fæstningsmuseum. Det fjerde fikspunkt er Videnshuset (business campus) og havnefronten: Her er faciliteter og netværk til vidensvirksomheder evt. i samarbejde med kommunen. Her etableres bibliotek, mediatek, auditorium, konferencefaciliteter, restaurant og bar. Havnefronten består af flere urbane rum i stedet for én lang promenade. 12 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

14 Det femte fikspunkt er Kulturværftet Dokken: På det tidligere skibsværftsareal skal tørdokken kunne bruges som scene til musik, teater, biograf og udstillinger m.m.. Der etableres en mindre marina i forlængelse af den eksisterende pier. Forslaget har et meget stærkt bystrategisk fokus, hvor proces og inddragelse på flere planer anvises som nøglen til at sikre, at FredericiaC s udvikling kommer i spil -samtidig med at dette tiltrækker fremtidens nye fredericianere og understøtter byens igangværende transformation. Muligheden for at anvende arealerne på FredericiaC til madproduktion, samtidig med konkrete byggeetaper gennemføres, udnyttes og kombineres med kultur, erhvervs- og videnstrategier. Store dele af den nye bydel udlægges således allerede inden første realiseringsfase til madproduktion med et stort antal drivhuse i området. Over tid flyttes drivhusene op på hustagene. Der etableres en barriere mod Shell-terminalen med indbygget parkering, og der bruges forurenet overskudsjord på den yderste del. Fra Hold Arups forslag: Eksempel på byrum Bedømmelse Forslaget har som beskrevet et meget markant fokus på proces. Det gælder hele vejen fra bærende visioner over anbefalede indsatser gennem konkrete projekter og til involvering og samarbejde. Den fysiske skala matcher byens nuværende skala og rummer interessante studier af og bud på fleksible bygningstypologier. Ideen med mindre opbrydninger af den retvinklede bygningsplacering, som er bestemt ud fra den stramme karréstruktur i områderne tættest på vandet, er interessant, da den anviser muligheder for at skabe andre typer af byrum end de, som karakteriserer gridbyen. Udgangspunktet at by- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd fylder markant i hold Arups forslag. Vi vurderer, at der er tale om et meget interessant, konsekvent og stærkt processuelt forslag. Gennem analyser af udgangspunkt, fremtidigt marked, fremtidige beboere og dermed forudsætningen for at tiltrække disse, bygges forslaget op omkring fem offentlige dagligstuer kombineret med en målrettet indsats for successivt at øge værdi og attraktivitet. Analyserne af fremtidens beboere og brugere indgår som vægtige elementer i forslaget. Elementerne er både beskrevet processuelt og organisatorisk. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 13

15 Arup opererer med bæredygtighedstænkning i bred forstand gennem hele besvarelsen. Faglighederne og nationaliteterne er stærkt integreret, så de samme elementer f.eks. både kan have miljømæssig, erhvervsmæssig og brandingmæssig betydning. Holdet opererer med radikal nytænkning omkring energi og bæredygtighed på lang sigt, hvilket er tankevækkende og inspirerende - omend holdet ikke har været så specifik i besvarelsen af bæredygtighedsværktøjet. De anviste energiløsninger er fleksible og tilpasset fremtidens energiforsyning. Forslaget tegner et nyt billede af den fremtid, som kan blive til virkelighed, måske hurtigere end vi forestiller os. Det har sin styrke i vigtigheden af at indrette sig efter de rette strategiske mål og retninger. Jordforureningen er fornuftigt håndteret, og udgifter hertil er ligeledes fornuftigt estimeret. Vi vurderer forslaget som meget stærkt rent strategisk. Men ser samtidig svagheder i den fysiske struktur. Det centrale område mellem Oldenborggade og Lillebælt, nærmest Shell-terminalen, ser vi i dommerkomitéen som problematisk, idet vi mangler de særlige fysiske og funktionelle kvaliteter, der svarer på spørgsmålet: Hvorfor skulle man drømme om at bo netop her? Tilsvarende noterer vi os, at ikonbyggerierne flere steder ud fra rumlige og arkitektoniske overvejelser bryder med kajkanten og går ud i vandet. Vi forstår motivationen, men ser problemer både i forhold til besejling af Shell-terminalen og anløb af krydstogtskibe. Holdets forslag vurderes som stærkt involverende, ikke blot i de traditionelle byudviklingsdiskussioner, men i forhold til involvering af relevante interessenter og interessegrupper, der tænkes dybt ind i hele den beskrevne proces, i dens aktiviteter, organisering og økonomiske konstruktioner. Denne tankegang, hvor deltagelse og medejerskab skaber identitet i og tilknytning til den nye bydel, skaber eftertanke om, hvordan det kan gøres til en livsform for udvalgte interessefællesskaber at bo i FredericiaC. Forslagets processuelle styrke kan samtidig blive svagheden. Strategien beror på, at det er muligt og realistisk at samle interessenter for udviklingen, der ikke blot på idéplan, men også med ansvarlig kapital, bakker op om realiseringen. Det bør nøje vurderes, om strategien er tilstrækkelig robust til at stå alene, og om den eventuelt vil kunne kombineres med mindre risikobetonede realiseringsstrategier. Sammenfatning Vi vurderer, at hold Arups forslag strategisk og processuelt er yderst interessant, ikke mindst i relation til at skabe liv, aktivitet, bæredygtighed og opmærksomhed og til at tiltrække nye beboertyper, der kan understøtte Fredericia bys fremtid. Forslagets oplæg til en reel transformation af området både fysisk, mentalt, adfærds- og brandingmæssigt er skarpt og udfordrende for det videre arbejde med udviklingsplanen. Men vurderes også at være risikobetonet, hvis det søges gennemført som hovedstrategi for byudviklingen. Vi finder iøvrigt, at den fysiske struktur er en forslagets svagere sider. Den del af den nye bydel, der ligger mellem Oldenborggade og Lillebælt savner en bearbejdelse, der overbeviser os om den nødvendige bykvalitet. Rumligt er det vores opfattelse, at forslaget er stærkest omkring tørdokken og det gamle værftsområde. Forslagets oplæg til en reel transformation af området både fysisk, mentalt, adfærds- og brandingmæssigt er skarpt og udfordrende for det videre arbejde med udviklingsplanen. 14 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

16 3.3 Hold KCAP Projektets navn er FredericiaC phase 2 Development plan med undertitlen Fredericiahaven Fra Hold KCAPs forslag: Vue over den nye bydel set fra Lillebælt Det bærende element i KCAPs forslag er den fysiske strukturplan - idéen om at etablere kanaler i den nye bydel. Grundtanken er at forøge det areal, som ligger ud til vandet for at øge områdets attraktivitet. Med kanalerne forlænges den eksisterende vandkant fra 750 meter til 2000 meter. Den øvrige bys gridsystem forlænges ned gennem den nye bydel i nord-sydgående retning, således at sigtelinjerne bevares. I øst-vestvendt retning følger byggefelterne ikke den eksisterende bys lige linjer. Hele terrænet hæves generelt som værn mod fremtidige vandstandsstigninger og samtidig indkapsles forurening, og der kan etableres parkering under jorden på det nuværende terrænniveau. Jorden kommer fra udgravningen af kanalerne, der ikke består af forurenet jord. Tre centrale distrikter udgør kernen i forslaget: Rock the Dock og Musical Landmark: Den gamle tørdok skal være et eventsted for alle typer af udendørs events. Kastel-Inkubator og voldanlæggets besøgscenter: Der etableres en barriere mod Shell-terminalen med indbygget parkering med 700 parkeringspladser, der forbinder Kastellet med den nye havnefront. I området bygges et nyt besøgscenter og museum, der kan formidle voldanlægget historie. Hovedstrøg: Detailhandel og fritidsaktiviteter centreres i en linje fra den eksisterende by langs Gothersgade og ned langs Gl. Havn. Søndre Voldpark er en grøn kile gennem den nye bydel, der skaber forbindelse mellem Kastellet og Gl. Havn. I forslaget er der fem kvarterer, der udgør kernen i de kommende boligområder: ny Oldenborggade med halvåbne bebyggelser med gårdmiljø mod Karoline Havn. Mod Gl. Havn bebyggelse med varierede funktioner lejligheder, kultur, butikker og kontorer. Karolinelund ligger syd for Karoline Havn i Søndre Voldpark. Bebyggelsen ligger ud til kanalen, og der er en park på bagsiden. Der etableres også en skole i dette område. Kastellet Havn består primært af kontorer pga. planlægningszonen, men der er også butikker, hotel og restaurant. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 15

17 Færøs Quays ligger yderst på Gl Havn sammen med et evt nyt musical teater. Her blandes alle funktioner boliger, kultur, arbejde, butikker etc. Det kreative skibsværft er primært beboelse, men der findes også kontorer. Fra Hold KCAPs forslag: Eksempel på byrum med kanal Bedømmelse Forslaget om at etablere kanaler kombineres med en forlængelse af byens gridstruktur, fastholdelse af sigtelinjerne, en ny voldforbindelse kaldet Søndre Voldpark samt et udsigtspunkt i Citadel Belvedere. Alt dette er med til at markere FredericiaC som et helt særligt sted i sammenligning med konkurrerende byer og bymiljøer i Vestdanmark. Samlet set respekteres historien, og der gives et særdeles fint forslag til, hvordan den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning. Når dette er sagt, ønsker dommerkomitéen samtidig at påpege, at vi ser visse skaladiskussioner i forslaget, idet den kendte Fredericiaskala tydeligt udfordres: I forslaget er der behov for større tæthed, dybde og højde i bebyggelsen grundet de arealer, som kanalerne beslaglægger, og forslaget har en forholdsvis massiv og markant bebyggelse på arealerne nærmest Lillebælt, der ikke umiddelbart virker overbevisende. Hvad angår visionspunktet By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd, indtager forslaget den særstilling, at det er selve den fysiske struktur - byrummene, husene og gestaltningen - der i sig selv anvises som den bærende attraktion. Forslaget er markant med sin bymæssighed og sit meget stærke greb om at tilføre alle byggefelter stor attraktivitet og værdi. Med kanalernes placering er selv bebyggelsen langs Oldenborggade og i de indre dele af området blevet noget særligt, hvilket har vist sig at være en af parallelkonkurrencens store og vanskelige udfordringer. Når det er konstateret, supplerer holdet med en række aktiviteter, som er bærende initiativer for udviklingen af hele byen inden for voldene. Det er karakteristisk, at forslaget forholder sig til de strukturelle sammenhænge og f.eks. overvejer, hvordan den bestående detailhandel og udviklingen i den nye bydel kan ses som en helhed. De bærende initiativer Rock the Dock, The Musical Landmark, The Citadel Incubator og Ramparts Visitor Center forekommer alle velargumenterede i helheden. Der er tale om forslag, der strategisk tager deres afsæt i Fredericias særlige muligheder og kompetencer, samtidig med at der redegøres for markedsmæssige og organisatoriske koblinger på tværs af bestående og ny by som grundlag for udvikling fra industriby til viden, service og oplevelsesby. At Fredericia bliver katalysator i Trekantområdets udvikling menes, som sagt, sikret i forslaget ved etablering af kanalerne og dermed inddragelse af vandelementet i hele området og hele bebyggelsen 16 FredericiaC dommerbetænkning, Resumé

18 en tænkning, der trækker paralleller til BO01 i Malmø og Hafencity i Hamborg. Dette koblet med de forretningsmæssige udviklingsinitiativer udgør for dommerkomitéen en forholdsvis traditionel men samtidig robust byudviklingsstrategi. Samtidig udfordrer forslaget visionsarbejdet. At løfte områdets attraktivitet gennem etableringen af kanaler medfører dyrere boliger, større tæthed og henvender sig dermed måske i højere grad til mere købedygtige borgere og virksomheder. Det kan på den ene side skabe råderum, som kan kompensere for eventuelle sociale skævheder, men på den anden side indebære en risiko for at trække mod en monokultur. Samtidig aflæser vi en dobbelthed, hvor forholdet mellem byens rum, karréernes rum og bebyggelse langs kanaler både sender signaler om en åben, levende by, hvor udelivet finder sted i byens rum og samtidig sender signaler om lukkede private rum inde i karréerne og privatiserede dele af kanalkanterne, hvor bebyggelsen rækker helt frem. Bylivet har dommerkomitéens store opmærksomhed, og det står os ikke ganske klart, hvordan det spiller sammen med karré- og kanalstrukturen. Vi er derfor ikke overbeviste om i den anviste løsning. I forhold til tæthedsdiskussionen er det et spørgsmål om, hvorvidt bebyggelsen udenfor konkurrenceområdet er anvist for at opnå et tilstrækkeligt volumen. I forhold til etapedelingen benyttes Gl. Havns attraktivitet ikke i den første fase, hvilket må skyldes anlægget af kanalerne. Der er tale om en disposition, som vi som dommerkommite ikke umiddelbart kan tilslutte os. Ift. risikohåndtering er der mange detaljerede forslag til, hvordan bygninger tættest på Shell-terminalen detailkonstrueres, så eventuelle skader på bygninger minimeres i tilfælde af et uheld, hvilket er positivt. Der er fornuftige løsningsmodeller for håndtering af jordforurening, men udgifterne hertil er underestimerede. Økonomisk set er forslaget ellers godt bearbejdet. Sammenfatning Vi vurderer hold KCAP s forslag som et særdeles stærkt samlende fysisk hovedgreb, der kan øge områdets attraktivitet, opmærksomhed og værdi, og som har en regional tiltrækningskraft. Forslaget er underbygget med hensyn til trafik, parkering, bæredygtighed, jordforurening og risikohåndtering. Økonomien virker underbygget, men særligt udgifterne til kanaler, jordforurening og til byggemodning synes lavt sat og bør kvalificeres. I dommerkomitéen har vi en usikkerhed i forhold til, hvilke konsekvenser arealudlæg til kanalerne giver for bydelens skala og bebyggelsestæthed og byliv. Vi noterer os den markante udfordring af Fredericias nuværende skala, som de højere og spektakulære bebyggelser ud mod Lillebælt udgør. Bylivets vilkår i karréstrukturen bør vurderes nærmere. At udlægge værftsarealerne til midlertidige formål gennem udbygningsperioden skønnes ikke umiddelbart overbevisende. KCAP leverer et helstøbt tværfagligt forslag, som bl.a. adskiller sig fra de øvrige ved at bringe mere ekspressive fysiske elementer, såsom kanalerne, i spil. Disse elementer og den markedsmæssige tænkning i attraktivitet, branding og funktionsudvikling baseres på en høj grad af tværfaglighed. KCAP leverer et helstøbt tværfagligt forslag, som bl.a. adskiller sig fra de øvrige ved at bringe mere ekspressive fysiske elementer, såsom kanalerne, i spil. FredericiaC dommerbetænkning, resumé 17

INSPIRATION TIL byudvikling

INSPIRATION TIL byudvikling INSPIRATION TIL byudvikling INSPIRATION TIL byudvikling Fra parallelkonkurrencerne i byudviklings projekterne Køge Kyst og FredericiaC FORORD Indhold Hvad er det, der gør, at et nyt byområde bliver levende,

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning, februar 2013 FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Redaktion: Arkitektforeningens

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

program 2 april 2010

program 2 april 2010 program 2 april 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Erfaringer fra fase 1 Bæredygtig byomdannelse og byudvikling Processen for fase 2 i konkurrencen om byudvikling af Køge Kyst Bæredygtig byomdannelse

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer

Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer Miljøministeriet Realdania 2 KOLOFON UDGIVET AF: PLAN09 KONSULENT: NIRAS Konsulenterne FOTOS: Såfremt andet ikke

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009 bydesign i København Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads Bydesign i København Københavns Kommune 2009 Udgiver Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Islands

Læs mere

SILKEBORGS ERHVERVSKORRIDOR NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT

SILKEBORGS ERHVERVSKORRIDOR NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT SILKEBORGS ERHVERVSKORRIDOR NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT Silkeborgs erhvervskorridor NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Forundersøgelsen

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere