Efter at musikforlaget Wilhelm Hansen i 1988 var blevet solgt til det engelske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter at musikforlaget Wilhelm Hansen i 1988 var blevet solgt til det engelske"

Transkript

1 Musikforlaget Wilhelm Hansens Arkiv på Erhvervsarkivet en kilde til dansk musikhistorie Af NIELS BO FOLTMANN Efter at musikforlaget Wilhelm Hansen i 1988 var blevet solgt til det engelske firma Music Sales, fraflyttedes forlagets ejendom i Gothersgade i København. I den forbindelse blev en del af forlagsarkivet overført til Erhvervsarkivet i Århus, og det er dette materiale, som vil blive præsenteret i denne artikel. 1 Med salget af Wilhelm Hansen og rydningen af de traditionsrige forretningslokaler sluttede en epoke i dansk musikhistorie. Det var den driftige gravør og kobbertrykker Jens Wilhelm Hansen der i 1853 havde grundlagt virksomheden, og med en blanding af held og dygtigt forretningsskab lykkedes det ham i løbet af de følgende godt 25 år at overtage så at sige al musikforlagsvirksomhed i Danmark. Siden blev det yderligere til en filial i Leipzig og datterselskaber i både Norge og Sverige. Ud over forlagsvirksomheden fungerede Wilhelm Hansen i mange år som musikalsk lejebibliotek, 2 forlaget var endvidere i en lang årrække en af de førende koncertarrangører i København, og fra 1920rne forhandlede man tillige grammofoner og grammofonplader. I henved hundrede år var navnet Wilhelm Hansen næsten synonymt med musikalsk udgivelsesvirksomhed i Danmark, idet man til stadighed opkøbte konkurrerende forlag. Så godt som alle væsentlige danske komponister fik udgivet deres værker her og ikke nok med det i mellemkrigsårene fik også flere af tidens fremtrædende udenlandske komponister værker forlagt hos Wilhelm Hansen; her kan bl.a. nævnes navne som Schönberg, Stravinsky, Zemlinsky, Sibelius og Poulenc. Det er derfor ikke for meget sagt, at forlaget efterhånden opnåede en nærmest halvofficiel status inden for dansk musikliv. 1. Jeg takker dr.phil. h.c. Dan Fog, der har gennemlæst artiklen og bidraget med mange værdifulde oplysninger. 2. Da Wilhelm Hansen i 1879 opkøbte musikforlagene Horneman & Erslev og C.C. Lose overtoges samtidig disses store musikalske lejebiblioteker. Resterne af disse blev i 1922 skænket til Statsbiblioteket, som i øvrigt på dette tidspunkt havde til huse i selv samme bygning, der i dag rummer Erhvervsarkivet. Der var tale om et ganske omfangsrigt materiale det vejede 8 tons og fyldte en hel jernbanevogn! (se Kay Schmidt-Phiseldeck: Musikalier, Kort og Billeder, Statsbiblioteket i Aarhus , Århus 1927, s. 88).

2 32 Niels Bo Foltmann På denne baggrund giver det sig selv, at Wilhelm Hansens forlagsarkiv udgør et overordentlig interessant kildemateriale, som vil kunne bidrage til at kaste lys over mange dunkle forhold i dansk musikliv inden for de sidste snart 150 år. De dele af arkivet, som i dag befinder sig på Erhvervsarkivet, er imidlertid kun en mindre del af et uhyre omfangsrigt arkiv. I december 1996 kunne Det kongelige Bibliotek takket være Kulturværdiudvalget erhverve, hvad der må skønnes at være størstedelen af forlagsarkivet, heriblandt en omfattende korrespondance, en lang række autografe trykmanuskripter samt et anseligt arkivmateriale. 3 Det står i skrivende stund ikke helt klart, i hvor vid udstrækning Erhvervsarkivets og Det kongelige Biblioteks samlinger kompletterer hinanden, eller om der stadig vil være lakuner i arkivalierne. Erhvervsarkivets del af Wilhelm Hansen-arkivet har et omfang på i alt ca. 11 hyldemeter og er p.t. kun tilgængeligt i arkivets underjordiske magasiner, idet det er for snavset til at kunne bruges på læsesalen. 4 Materialets fysiske tilstand er i øvrigt stærkt svingende. Medens en del blot er meget snavset, må andet en tur forbi konservatoren, før det vil kunne anvendes. Ikke mindst mangler mange af bøgernes rygge, hvilket i høj grad besværliggør identifikationen af de enkelte arkivalier. Arkivet er selvsagt ikke registreret i detailler endnu, men en foreløbig registratur vil afslutte denne artikel. Materialet stammer hovedsagelig fra perioden ca til ca. 1940, og det udgør, som nævnt, kun en mindre del af det samlede forlagsarkiv. Der er tale om et meget forskelligartet og til dels fragmentarisk bevaret kildemateriale. Ud over arkivalier fra Wilhelm Hansen finder man tillige en del materiale fra det såkaldte Nordisk Musikforlag. 5 Det har dog ikke i alle tilfælde været muligt med sikkerhed at bestemme, fra hvilket forlag de enkelte arkivalier stammer. Alle dets mangler til trods udgør disse 11 hyldemeter dog lidt af en guldgrube for den, der vil dykke ned i dansk musikhistorie fra slutningen af forrige og begyndelsen af dette århundrede. Her skal specielt fremhæves fire kildegrupper, der påkalder sig ganske særlig interesse, nemlig: Hovedbøger for private konti, protokoller over forlagsnumre, den såkaldte Lagerbog A samt endelig Koncert Konti. Hovedbøgerne udgør langt den mest omfangsrige del af arkivet: Hovedbøger for private Konti og Hovedbøger for Forhandlere omfatter således hhv. 29 og 16 tykke foliobind. De dækker perioden fra ca frem til februar/marts At 3. Jeg takker Det kongelige Biblioteks direktør, Erland Kolding Nielsen, for at have stillet disse oplysninger til rådighed. 4. Der skal her lyde en varm tak til personalet på Erhvervsarkivet, som ved forfatterens to besøg i 1995 og 1996 har vist en enestående imødekommenhed og hjælpsomhed. 5. I 1910 havde Wilhelm Hansen opkøbt Nordisk Musikforlag (den tidligere Kgl. Hof-Musikhandel), som havde til huse på Vimmelskaftet. Efter købet fortsatte man med at drive forretningen i nogle år, hvorefter den ophævedes og indgik i firmaet i Gothersgade (se Axel Kjerulf: Hundrede Aar mellem Noder. Wilhelm Hansen, Musik-Forlag , København 1957, s. 111).

3 Musikforlaget Wilhelm Hansens Arkiv på Erhvervsarkivet 33 denne serie hovedbøger afsluttes på dette tidspunkt, er næppe noget tilfælde. Det var netop i marts 1923, at anden generation af familiedynastiet Wilhelm Hansen døde, nemlig Alfred, efter hvem tredie generation, Svend og Asger, tog over. Det er derfor nærliggende at forestille sig, at den nye generation har fundet de store gamle hovedbøger utidssvarende og straks ved overtagelsen har indført et nyt bogholderisystem. Især Hovedbøger for private Konti udgør et overordentligt interessant og i kraft af forlagets nærmest monopolagtige stilling også repræsentativt kildemateriale. Nok kan man i forlagskataloger og annoncer følge med i, hvilke musikalier der blev udbudt i disse år, men i hovedbøgerne kan man konstatere, hvad der faktisk blev solgt. Der er her mulighed for at kigge aktørerne i det københavnske musikliv over skulderen; lige fra den interesserede amatør over de utallige spillefrøkener til musiklivets førende personligheder som fx Johan Svendsen, Fini Henriques, August Enna, Louis Glass og Carl Nielsen. Alt, hvad der gik over disken i Gothersgade, er noteret med den sirligste håndskrift: Trykte noder, litteratur om musik og nodepapir. Et studie for sig er det at følge Carl Nielsens konto og se, hvordan hans privatøkonomi var vævet ind i hans konto hos forlaget: Ofte måtte Wilhelm Hansen lægge ud for hans husleje! Men bortset fra sådanne mere kuriøse iagttagelser har man i disse hovedbøger et enestående redskab til at følge danske musikeres og komponisters interessefelter. 6 I modsætning til hvad der er tilfældet for bogudgivelser, har der inden for nodeudgivelser på intet tidspunkt været nogen tradition for at anføre trykketidspunkt eller oplagsstørrelse på selve noden. Datering af noder har derfor til stadighed været et ganske besværligt anliggende, 7 ligesom det har været så godt som umuligt at bestemme oplagsstørrelser. Gennem de tre protokoller med forlagsnumre er det nu muligt at få et indblik i netop trykketidspunktet for de enkelte oplag og oplagsstørrelser. Disse bind består af fortrykte ark med seks kolonner til indførsler for: Forlagsnummer, Arkantal, Indg.Expl., Udg.Expl., Lager Expl., Arksum. Desværre er de tre foreliggende bind kun en del af en tilsyneladende større serie protokoller. De overleverede bind repræsenterer forlagsnumrene , og Indførslerne dækker en periode fra ca og frem til 1927, hvor protokollerne antagelig er taget ud af brug. De enkelte bind er samlet af løse ark; tilsyneladende er helt udfyldte ark blevet udskiftet med nye, således at det kun er muligt at følge et værk et vist stykke tilbage i tiden forlaget har naturligvis kun haft interesse i den aktuelle lagersituation. Ved hjælp af disse protokoller kan man fx følge, hvordan Carl Nielsen og Thomas Laubs En Snes danske Viser udkom i utallige oplag i perioden , medens Carl Nielsens sang Fredlys din Jord nød en ganske kortvarig, men helt enestående popularitet i oktober-november 1914 (en popularitet, der utvivlsomt hænger sammen med Beklageligvis mangler registret til det tidligste bind, nr. 12, som dækker perioden Mht. datering af trykte musikalier har Dan Fog fortaget et enestående pionerarbejde fremlagt i Musikhandel og nodetryk i Danmark efter 1750, bd 2. København 1984.

4 34 Niels Bo Foltmann Verdenskrigs udbrud). Heroverfor står et værk som Carl Nielsens strygekvartet op. 5, der tilsyneladende slet ikke er blevet genoptrykt i perioden Blandt det ældre materiale finder man et bind betegnet Lagerbog A. Denne betegnelse kunne tyde på, at den er en del af en serie, men i det foreliggende materiale står den desværre alene. Dette er så meget mere ærgerligt, eftersom den giver en enestående indsigt i forlagets virksomhed. Indledningsvis finder man en oversigt over oplag og oplagstørrelser for forlags nr ( ), altsammen titler som Wilhem Hansen havde overtaget med købet af Hornemann & Erslev. Det er et slags modstykke til de netop omtalte protokoller med forlagsnumre. 8 Herefter følger oversigter over Frilageret ( ), Papirregnskab ( ), Pladeregnskab ( ), Zink- og zinkskrabningsregnskab ( ) og endelig et meget informativt Nodestikkerregnskab ( ). I sidstnævnte regnskab er anført navnet på den enkelte nodestikker, hvilket værk han har stukket, hvornår han har stukket det, og endelig hvormeget han har fået i løn for det enkelte arbejde. Den sidste kilde, der her skal fremhæves, er de tre bind, som betegnes Koncert Konti. De dækker knap tredive års koncertvirksomhed, nemlig perioden 1896 til 1925, og man kan her finde minutiøse optegnelser for udgifter, indtægter samt over- eller underskud for hver enkelt koncert. Som kildemateriale til det københavnske koncertliv i denne periode vil disse bind kunne tjene som et overordentligt vigtigt supplement til koncertprogrammer og anmeldelser. Stort set alle tidens betyningsfulde koncertgivere er repræsenteret, såvel inden- som udenlandske. På denne måde er det fx muligt at følge alle Carl Nielsens kompositionsaftener ligesom koncerter foranstaltet af tilrejsende musikere som fx Rachmaninov. Materialer fra Musikforlaget Wilhelm Hansens Arkiv på Erhvervsarkivet Materialet befinder sig p.t. i Erhvervsarkivets magasiner reol , men opstillet i tilfældig orden. I nærværende oversigt er det tilstræbt at anføre arkivalierne systematisk. Bind- eller rygtitler sættes i kursiv. En skarp parentes markerer, at det pågældende bind har mistet sin rygtitel eller evt. slet ikke bærer nogen betegnelse. Hvor intet andet er anført, er der tale om folioformat, øvrige formater anføres med bredde x højde. HOVEDBØGER O.L. Hovedbog for private Konti, 29 bd. 12: E-G, H-J, K-M, [N-P], [R-Ø] (jan jan. 1901). 13: A-C, D-G, H-J, K-M, N-R, S-Ø (jan jan. 1906). 14: A-C, D-G, H-J, K-M, N-R, S-Ø (jan jan. 1911). 8. Denne oversigt er tilsyneladende udarbejdet på en gang i april Hvis denne antagelse holder stik, stammer dette bind fra forlaget Hornemann & Erslev, som Wilhelm Hansen overtog i 1879.

5 Musikforlaget Wilhelm Hansens Arkiv på Erhvervsarkivet 35 15: A-C, D-G, H-J, K-M, N-R, S-Ø (jan jan. 1918). 16: A-C, D-G, H-J, K-M, N-R, S-Ø (jan mar. 1923). Nr. 16 har transport til et femcifret tal i et tilsyneladende andet bogholderisystem. Register til Hovedbog for private Konti, 1 bd., register over private konti nr. 13, 14, 15. Det gamle Register, 1 bd., register over private konti nr. 15 og 16. På trods af navnet må dette register være det nyeste. Hovedbog for Forhandlere, 16 bd. [6]: Indenbys, m. reg., transp. til nr. 10 (okt jan. 1906). 7: Inden- og udenbys, m. reg., transp. til nr. 9 (feb jan. 1903). 8: Udland, m. reg. (1898 febr. 1923). [9]: Udenbys, m. reg., transp. til nr. 11 (jan jan. 1908). 10: Indenbys, m. reg., transp. til nr. 12 (jan jan. 1911). 11: Udenbys og Norden, m. reg., transp. til nr. 13 (jan jan. 1912). 12: Indenbys, m. reg., transp. til nr. 15 (jan jan. 1917). 13: Udenbys og Norden, A-K, L-Ø, m. reg., transp. til nr. 14 (jan jan. 1916). 14: Udenbys og Norden, A-L, M-Ø, m. reg. (jan jan. 1920). 14: Udenbys Forhandlere 14., indbinding og rygtitel adskiller sig fra de øvrige bind i denne serie, transp. fra A.L. s... og M.Q. s... (kendes ikke), transp. til Hovedbog for private Konti No. 16, (sept jan. 1920). Fra s. 220 til 400 er bogen anvendt til andet formål: Additionslister med datoer over udenbys forhandlere ( ). 15: Indenbys, m. reg., transp. til nr. 16 (jan april 1921). 16: Udenbys, A-G, [H-M], N-Ø, separat registerbind (se nedenfor), ingen videre transp. (jan feb. 1923). [16]: Indenbys, ingen videre transp. (april 1921 feb. 1923). Register til Hovedbog for Forhandler Konti, 1 bd., register til de tre bd. forhandlerkonti, nr. 16 (udenbys). [Hovedbog for indenbys forhandlere?], 1 bd., ( ). Dette bind tilhører et andet bogholderisystem end ovennævnte hovedbøger for forhandlere. Rescontro, 2 bd., inden- og udenlandske private og forhandlere, u. reg. II: ( ). III: ( ). [Hovedbog for handel med fortrinsvis tyske, men også andre udenlandske forlag], 1 bd., 21 x 24 cm. (ca ). Konti for Kommissionsartikler, 3 bd. I: Nr , u. reg. (1885 ca. 1956). II: Nr , m. reg. (1916 ca. 1956). III: Nr , u. reg. (1924 ca. 1956). Hovedbog for Kreditorer, 3 bd. 1: Ind- og udland, m. reg. ( ) transp. fra F.K.4 (kendes ikke) til: 2: Ind- og udland, m. reg. ( ) transp.til: 3: Ind- og udland, m. reg. ( ) transp. til Kreditorer / H (kendes ikke). Postopkrævningsbog, 5 bd. 3: ( ). [?]: ( ). 6: ( ). [?]: ( ). 9: ( ).

6 36 Niels Bo Foltmann Kontant Ordre for Forhandlere, 3 bd., inden- og udenbys. [1]: ( ). 2: ( ). 3: ( ). [Kassebog], 1 bd., inden- og udenbys forhandlere, i marts 1923 er poster Overført til ny Bogconsignation eller Overført til Consignation s Konto (1922 marts 1923). Udenfor Vare Konto, 1 bd., regnskaber for handel med datterselskaber i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kristiania og Bergen (april okt. 1925). [Uden titel, men svarer til ovennævnte bind], 1 bd. (nov okt. 1940). Købte Varer Nov Dec. 1925, 1. bd. Købte Varer fra Januar 1926 til Marts 1927, 1 bd. Afstemningsbog for Hovedforretningen, 1 bd. (sept nov. 1934). Afstemningsbog, 1 bd. (dec feb. 1941). Afbetaling Nordisk, 1 bd. ( ). Konti dubiöse, 1 bd. (ca ). [Adresseliste over kreditorer], 1 stilehefte (fragment), 16,5 x 20 cm. ( ). LAGERPROTOKOLLER O.L. Lagerbog A, 1 bd. s : Oversigt over nye oplag og oplagstørrelser for forlagsnr ( ). Herefter med ny paginering: s. 1-6: Frilageret ( ). s. 7-66: Papirregnskab ( ). s : Pladeregnskab ( ). s : Zink- og zinkskrabningsregnskab ( ). s : Nodestikkerregnskab ( ). [Forlagsnumre], 3 bd., 30 x 23 cm., fortrykte ark, (ca ). [1]: Forlagsnummer [2]: Forlagsnummer [3]: Forlagsnummer De to første bind indeholder endvidere lageroptælling per , 1923, 1924, 1925, 1926 og [Kommissionsnumre], 2 bd., 30 x 23 cm., fortrykte ark (identiske med forlagsnumre): [1]: Nr ( ). [2]: Blandede numre ( ). KONCERTVIRKSOMHED Koncert Konti, 3 bd., m. reg. over koncertgiverne, detaillerede oplysninger vedr. indtægter og udgifter ved koncerterne: 1: ( ). 2: ( ). 3: ( ). [Koncertregnskaber], 10 bd., 21 x 33 cm., vedr. koncerter i Odd Fellow Palæet; bindene er til dels parvis ordnet efter palæets hhv. store og lille sal ( ). Regnskaberne er ikke så detaillerede som ovennævnte Koncert Konti:

7 Musikforlaget Wilhelm Hansens Arkiv på Erhvervsarkivet 37 l ( ). S ( ). l Sal Filialen ( ). l (omkr. 1925). Store Sal Filialen (u.å.). Lille Sal (u.å.). Store Sal Nordisk (u.å.). Lille Sal Nordisk (u.å.). Store Sal Filialen. Lille Sal Filialen. [Koncertregnskaber], 1 løst læg, bl.a. for en koncert betegnet Ebbe Hammerich (u.å.). Fremmedkassen, 1. bd., regnskaber vedr. koncerter, opdelt i Hovedf[orretningen] og Filialen, ( ). GRAMMOFONER OG GRAMMOFONPLADER [Heimdal protokol. nr. 888], 1 bd., regnskab vedr. indkøb af grammofoner og grammofonudstyr ( ). Grammophon Konti, 2 bd. kassebøger. [1]: (dec marts. 1929). [2]: (april 1929 marts 1931). Grammophon Udsalgets Kreditorer, 1 bd., m. reg. ( ). L. Falkebo, 1 bd., 19 x 22 cm., regnskab for grammofonplader ( ). Skandinavisk Grammofon. Afregningslister , 1 pakke. MATERIALER DER STAMMER FRA NORDISK MUSIKFORLAG Debitorer en detail A, B, C, D, F, 5 bd. 23 x 28 cm., (1909 jan. 1910) u. reg., men tilnærmelsesvis alfabetisk ordnet, private kunder, inden- og udenbys, transp. til Hovedbog for private Conti No. 1. N.M.F. Hovedbøger for private konti, 12 bd. (to serier). 1: Hovedbog No. 1, private konti, inden- og udenbys (aug jan. 1910), vedlagt en løs liste over Flyttede Debitorer, bagest i bindet (s ): postopkrævninger ( ), transp. til: 2: Hovedbog for private Conti No. 2, A-J, K-Ø, inden- og udenbys (jan jan. 1916), transp. til: 3: Hovedbog for private Konti No. 3, A-J, K-Ø, smallere format end de øvrige bind: 21 x 41 cm., inden- og udenbys, (jan jan. 1920), transp. til: 4: Hovedbog for private Konti Nr. 4, A-G, H-M, N-Ø, inden- og udenbys, u. reg., ingen videre transp. (april 1919 ca. 1931). 1: Hovedbog for private Conti No.1 N.M.F., A-J, K-Ø, inden- og udenbys, u. reg. (jan jan. 1918), transp. til: 2: Hovedbog for private Konti No. 2 N.M.F., A-J, K-Ø, inden- og udenbys, ingen videre transp. (jan ca. 1932). Debitorer en gros I, 1 bd. ( ), fortrinsvis udenbys, m. reg., transp. til Forhandler Conti III. Hovedbøger for forhandlere, 6 bd. 3: Forhandler Conti III, 23 x 28,5 cm., inden- og udenbys, m. reg., transp. til nr. 4 og 5 (april 1910 marts 1913).

8 38 Niels Bo Foltmann 4: Forhandler Conti 4., 23 x 28,5 cm, indenbys, m. reg., transp. til nr. 6 (jan dec. 1912). 5: Hovedbog for Forhandler Konti No. 5. Udenbyes, m. løst reg., ingen videre transp. (jan ca. 1932). 6: Hovedbog for Forhandler Konti No. 6. [In]denbyes, m. løst reg., ingen videre transp., en del kontis saldi er per overført til Wilhelm Hansen, Gothersgade, men bogen fortsætter et stykke ind i 1925 (jan ). [Hovedbog for inden- og udenbys forhandlere], 1 bd., 31 x 36 cm., indbundet i stift bind med riflet fløjl, sammensat af enkeltark i alfabetisk orden ( ). [Brugte ark fra ovennævnte bind], 1 bd., alfabetisk ordnet ( ). Register til Grammofon Udsalgets Debitorer, 1 bd. BLANDET Kopibog, (betegnet 47 på ryggen), 23 x 29 cm., 942 s., m. reg. (ca ). Forhandlingsprotokol for Dansk Korforening, vedtægter, referater, korrespondance, anmeldelser og dagsordener ( ). Bagest, løst indlagt: Medlemsfortegnelse fra 1978 og en to sider lang redegørelse for foreningens historie og virke. Ordrebog, men slettet og erstattet med betegnelsen Kvitteringer, 1 bd., 18 x 22 cm. ( ). MUSIK-BIBLIOTEKET No. 1-18, en mappe: Indhold: Ca. 25 blandede trykte musikalier (fortrinsvis løse stemmer) bl.a. fra C.C. Loses lejebibliotek, en del af disse er meget stærkt beskadiget. Herudover nogle løse regnskabsark for private kunder ( ). SUMMARY The Music Publisher Wilhelm Hansen s Archive at Erhvervsarkivet a Source to Danish Music History In connection with the sale of the music publishers Wilhelm Hansen in 1988, part of the company s archive was transferred to Erhvervsarkivet in Århus. The article presents this material which mainly covers the period from c.1895 to c.1940 with a closer examination of four important sources: ledgers for private accounts, journals containing catalogue numbers, the so-called Lagerbog A (store book A), and accounts concerning concerts. Finally, a preliminary registration is presented. Translated by Peter Hauge

Det er velkendt, at Det Kongelige

Det er velkendt, at Det Kongelige Fra revyviser til filmhits Spændende nodesamling er nu katalogiseret af seniorforsker, ph.d. Claus Røllum-Larsen Det er velkendt, at Det Kongelige Bibliotek har en stor og interessant samling af småtryk,

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Referat af NAOI mødet d. 14 februar 2004

Referat af NAOI mødet d. 14 februar 2004 Referat m. bilag af NAOI mødet 14 februar 2004 Indhold: 1. Referat af NAOI mødet 14 februar 2004 2. Formandens rapport 3. Kassererens rapport 4. IT Rapport Referat af NAOI mødet d. 14 februar 2004 Dagsorden.

Læs mere

Kulturby '96. Informationsafdelingen. Københavns Stadsarkiv 11. september 2006 Afleveringsfortegnelse fra Kunst og Kultur

Kulturby '96. Informationsafdelingen. Københavns Stadsarkiv 11. september 2006 Afleveringsfortegnelse fra Kunst og Kultur Informationsafdelingen 1992-1996 Pressemedelelser/indbydelser til pressemøder 3 pk. Ordnet kronologisk Magasinenhederne er henlagt efter dato 1992-1995 () jan. 1996 - aug. 1996 () apr. 1996 - dec. 1996

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bogvennen 1990 teknisk set

Bogvennen 1990 teknisk set Bogvennen 1990 teknisk set Manuskripterne er skrevet på en PC i tekstbehandlingsprogrammet Word Perfect 5.0, arkiveret på en 3 1/2 tomme diskette og overfort til sidebeskrivelseprogrammet Quark Xpress

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

wwk>ê%?:%c4wç4å/%v47pa + mz>%z -//V (h)5'g? %W4%?%! u %. %låg? .Hfáiváë (M191) pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ .éøuøa_æ?ë?

wwk>ê%?:%c4wç4å/%v47pa + mz>%z -//V (h)5'g? %W4%?%! u %. %låg? .Hfáiváë (M191) pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ .éøuøa_æ?ë? _ -.... u..... 3...",.,.- ' "W E1: i -...,._=_\ AF; Hanne Rasmussen, feb.85 pakåzp $Lp&M&LU bååj&n%%måf FæÅn1nÅ NAVN= mmm.: 555 OOMPACTNIL: 14 1895-1982 36 PERI0DE= ca 1895-1970 0MFANG:,2Q kasser + é9_88_1

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nattergalen af H.C.Andersen og Nattergalens Sang af Igor Stravinsky finn holst 2004 / EMU-musik

Nattergalen af H.C.Andersen og Nattergalens Sang af Igor Stravinsky finn holst 2004 / EMU-musik Nattergalen af H.C.Andersen og Nattergalens Sang af Igor Stravinsky finn holst 2004 / EMU-musik Stravinsky (1882-1971) påbegyndte operaen Nattergalen efter H.C. Andersens eventyr i 1908. Arbejdet blev

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi

Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Onsdagsgruppen Sammen Kan Vi Forretningsmøde onsdag den 4. januar 2017 Dagsorden: 1. Sindsro 2. Referent & ordstyrer 3. Præsentation 4. Kasserer rapport 5. GSR/GSS rapport 6. Valg af betroede tjenere 7.

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder

Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder Biltorvet.dk : Et opgør med stigende priser på online bilannoncer Prisen for at annonce en bil på nettet er steget markant, særligt gennem de seneste fem år. Det skyldes

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Institute of education London Land: England Periode: Fra: 1 oktober 2012 Til: 14 december

Læs mere

Sådan finder du kilder om slaveri

Sådan finder du kilder om slaveri Sådan finder du kilder om slaveri Indtil slaveriets ophævelse i Dansk Vestindien i 1848 var slaver og slaveri en fundamental del af livet på øerne. Derfor findes der oplysninger om slaver og slaveri i

Læs mere

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923.

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. Private personarkiver Arkiv P 23 Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. afl. jr. 1993/P 423. 1. 1946. Protokol for Københavnske

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet af Claus Malmros NNU rapport nr. 4 * 2003 Vedananatomisk

Læs mere

DDS uniformsknapper. Stenlændernes Spejdermuseum, aug. 2015, ver. 1.0

DDS uniformsknapper. Stenlændernes Spejdermuseum, aug. 2015, ver. 1.0 DDS uniformsknapper Stenlændernes Spejdermuseum, aug. 2015, ver. 1.0 Tidsfastsættelse af uniformer i DDS ved hjælp af knapper Navnlig i perioden fra 1909 til medio 50'erne kan det være svært at tidsfastsætte

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Zinio. Hvordan virker den?

Zinio. Hvordan virker den? Zinio Hvordan virker den? Fakta Adgang til 190 magasiner i bibliotekspakken Kun engelsksprogede magasiner Udkommer samtidig med trykt version Intet loft på antal lån Lån ophører ikke, men skal dog slettes

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014

REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014 REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014 Tejn, d. 09.07.2015 VEDRØRENDE 2013 Udgangspunkt: Der er i 2013 bogført følgende beløb for oliesalg og olieindkøb på Nørrekås

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel?

Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel? - 1 Sommerhus i sameje kan den ene søskende sælge sin andel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Da min far døde for 5 år siden, overtog min søster og jeg min fars sommerhus i sameje. Vi ejer

Læs mere

TILGÆNGELIGHED: Håndskomagerel. tilgængeligt. januar 1984. (kasse 76-100) 28/10 8/11 1920. (Kasse 1-75 + 2 bd.) Skotøjsarbejderforbund,

TILGÆNGELIGHED: Håndskomagerel. tilgængeligt. januar 1984. (kasse 76-100) 28/10 8/11 1920. (Kasse 1-75 + 2 bd.) Skotøjsarbejderforbund, 1980 1 7 10 7 8 7 12 7 6 7 3 7 22 4 4 7 28/10 21 4 21 7 28 4 2 1 12012 21 8 AF: Per Askbo, Henning Gre11e januar 1984 NAVN: Dansk Skotøjsarbejderforbund ARKIVNR.:581 COMPACTNR.:lo A ( 175 + 2 bd.) Dansk

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015

Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015 Vejledning DAP regnskabsarkiv, version 3 Vejledning regnskabsarkiv menighedsråd, 2015 Formålet med regnskabsarkivet er at understøtte processen omkring aflevering, revision, godkendelse og offentliggørelse

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes Coca Cola-projekt Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes sammenligne forskellige drikkes indhold beregne indholdet i forskellige beholdere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 09 Htx

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Skøde- og panteprotokoller

Skøde- og panteprotokoller Skøde- og panteprotokoller 5. okt. 2015 Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen Side 1 Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Christen Madsen Christensen, Strandvejen, Gislinge, kører hø ind på Lammefjorden 1930. 2014:2 1 Kundbydagen Arkivet og foreningen

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN

TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN TYPOGRAFI & OMBRYDNING - MAGASIN REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Lav et fiktivt blad for Skanderborg Kommunes biblioteker, som fortæller hvad der skal ske januar-marts 2016, både med en samlet oversigt og

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Internationaliseringen af dansk byggeri

Internationaliseringen af dansk byggeri Internationaliseringen af dansk byggeri Bygherreforeningens Årskonference 2007: Hvordan foregår internationaliseringen hos de rådgivende ingeniører Steffen Gøth Udviklingsdirektør 1 Indhold Rammebetingelser

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Program: Gabriel Fauré ( ): Cellosonate nr. 2, op Allegro. -Andante. György Ligeti ( ): Etude nr.

Program: Gabriel Fauré ( ): Cellosonate nr. 2, op Allegro. -Andante. György Ligeti ( ): Etude nr. Program: Gabriel Fauré (1845-1924): Cellosonate nr. 2, op. 117 -Allegro -Andante cello: Amelie Helmstad György Ligeti (1923-2006): Etude nr. 5: Arc-en-ciel L.v. Beethoven (1770-1827): Klaversonate nr.

Læs mere

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra H.C. Andersen 90 91 Musikmesser/Showcase-festivaler Der findes et utal af internationale musikmesser, -konferencer, -seminarer, -festivaler og kombinationer

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Ti1vækst:10 40 4-5 3/10-1910 5/1-1916 21/11-1919 13/11-1923 28/8-1927 17/10-1933 8/S -1934 17/9-1935 9/11-1940 25/10-1948 7/12-1954 11/10-1958

Ti1vækst:10 40 4-5 3/10-1910 5/1-1916 21/11-1919 13/11-1923 28/8-1927 17/10-1933 8/S -1934 17/9-1935 9/11-1940 25/10-1948 7/12-1954 11/10-1958 "D..v... AF:...\_, v-..,_..v Jag.. _ 4 v.«--tilvækst: Morten Hjorth Jahnsen jan.l994 NANUQ: SØFYRBØDERNES FORBUND I DANMARK ARKIVNR. 794 COMPACTN3;i Ks_ 1-18 reol 1 Ti1vækst:10 40 4-5 reolfag 102 Ks.19-22

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning

Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistiks arkiv og landbohistorisk forskning Danmarks Statistik og dets forgængere har gennemført et væld af undersøgelser af landbrugets og landboernes vilkår siden midten af 1800-tallet. Selv

Læs mere

KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN SAMPLE

KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN SAMPLE KATRINE IMMERKJÆR KRISTIANSEN ORGELBOGEN Orgelbogen Orgelklubben Orgelbogen Orgelbogen Orgelbogen Orgelbogen Katrine Immerkjær Kristiansen, 2015 Der er fra forlagets side gjort alt for at indhente tilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Sådan finder du kilder om kolonimagt

Sådan finder du kilder om kolonimagt Sådan finder du kilder om kolonimagt Den danske kolonimagt greb ind i mange aspekter af livet i Dansk Vestindien. Følgende kildegrupper er udvalgt som eksempler på de områder, hvor kolonimagten bestemte

Læs mere

2013 Dokumentation til beregningsmodel. Økonomi i ressourceforløb

2013 Dokumentation til beregningsmodel. Økonomi i ressourceforløb 2013 Dokumentation til beregningsmodel Økonomi i ressourceforløb Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 2 2. GENERELT FOR MODELLEN... 3 2.1. EXCEL VERSION OG MAKRO... 3 2.2. AFRUNDING... 3 2.3. PRISNIVEAU...

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier SLA arkivuddannelse Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier Dagens program Velkomst introduktion Hvad er arkivalier Arbejdsgang på arkivet Indkomst Indsamlingspolitik Modtagelse, journalskrivning,

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK 1999 Institut for Videnskabshistorie Ny Munkegade, bygning 521, 8000 Århus C www.ifa.au.dk/ievh/bibliotek/bibliotek.dk.html Bibliotekskontoret: c 8942

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Den store klub for alle Opel-venner

Den store klub for alle Opel-venner ALT-OPEL Interessengemeinschaft von 1972 e.v. Den store klub for alle Opel-venner ALT-OPEL interessefællesskab fra 1972 e.v. glæder sig over jeres interesse for vores klub. Med denne præsentation vil vi

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere