Efter at musikforlaget Wilhelm Hansen i 1988 var blevet solgt til det engelske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter at musikforlaget Wilhelm Hansen i 1988 var blevet solgt til det engelske"

Transkript

1 Musikforlaget Wilhelm Hansens Arkiv på Erhvervsarkivet en kilde til dansk musikhistorie Af NIELS BO FOLTMANN Efter at musikforlaget Wilhelm Hansen i 1988 var blevet solgt til det engelske firma Music Sales, fraflyttedes forlagets ejendom i Gothersgade i København. I den forbindelse blev en del af forlagsarkivet overført til Erhvervsarkivet i Århus, og det er dette materiale, som vil blive præsenteret i denne artikel. 1 Med salget af Wilhelm Hansen og rydningen af de traditionsrige forretningslokaler sluttede en epoke i dansk musikhistorie. Det var den driftige gravør og kobbertrykker Jens Wilhelm Hansen der i 1853 havde grundlagt virksomheden, og med en blanding af held og dygtigt forretningsskab lykkedes det ham i løbet af de følgende godt 25 år at overtage så at sige al musikforlagsvirksomhed i Danmark. Siden blev det yderligere til en filial i Leipzig og datterselskaber i både Norge og Sverige. Ud over forlagsvirksomheden fungerede Wilhelm Hansen i mange år som musikalsk lejebibliotek, 2 forlaget var endvidere i en lang årrække en af de førende koncertarrangører i København, og fra 1920rne forhandlede man tillige grammofoner og grammofonplader. I henved hundrede år var navnet Wilhelm Hansen næsten synonymt med musikalsk udgivelsesvirksomhed i Danmark, idet man til stadighed opkøbte konkurrerende forlag. Så godt som alle væsentlige danske komponister fik udgivet deres værker her og ikke nok med det i mellemkrigsårene fik også flere af tidens fremtrædende udenlandske komponister værker forlagt hos Wilhelm Hansen; her kan bl.a. nævnes navne som Schönberg, Stravinsky, Zemlinsky, Sibelius og Poulenc. Det er derfor ikke for meget sagt, at forlaget efterhånden opnåede en nærmest halvofficiel status inden for dansk musikliv. 1. Jeg takker dr.phil. h.c. Dan Fog, der har gennemlæst artiklen og bidraget med mange værdifulde oplysninger. 2. Da Wilhelm Hansen i 1879 opkøbte musikforlagene Horneman & Erslev og C.C. Lose overtoges samtidig disses store musikalske lejebiblioteker. Resterne af disse blev i 1922 skænket til Statsbiblioteket, som i øvrigt på dette tidspunkt havde til huse i selv samme bygning, der i dag rummer Erhvervsarkivet. Der var tale om et ganske omfangsrigt materiale det vejede 8 tons og fyldte en hel jernbanevogn! (se Kay Schmidt-Phiseldeck: Musikalier, Kort og Billeder, Statsbiblioteket i Aarhus , Århus 1927, s. 88).

2 32 Niels Bo Foltmann På denne baggrund giver det sig selv, at Wilhelm Hansens forlagsarkiv udgør et overordentlig interessant kildemateriale, som vil kunne bidrage til at kaste lys over mange dunkle forhold i dansk musikliv inden for de sidste snart 150 år. De dele af arkivet, som i dag befinder sig på Erhvervsarkivet, er imidlertid kun en mindre del af et uhyre omfangsrigt arkiv. I december 1996 kunne Det kongelige Bibliotek takket være Kulturværdiudvalget erhverve, hvad der må skønnes at være størstedelen af forlagsarkivet, heriblandt en omfattende korrespondance, en lang række autografe trykmanuskripter samt et anseligt arkivmateriale. 3 Det står i skrivende stund ikke helt klart, i hvor vid udstrækning Erhvervsarkivets og Det kongelige Biblioteks samlinger kompletterer hinanden, eller om der stadig vil være lakuner i arkivalierne. Erhvervsarkivets del af Wilhelm Hansen-arkivet har et omfang på i alt ca. 11 hyldemeter og er p.t. kun tilgængeligt i arkivets underjordiske magasiner, idet det er for snavset til at kunne bruges på læsesalen. 4 Materialets fysiske tilstand er i øvrigt stærkt svingende. Medens en del blot er meget snavset, må andet en tur forbi konservatoren, før det vil kunne anvendes. Ikke mindst mangler mange af bøgernes rygge, hvilket i høj grad besværliggør identifikationen af de enkelte arkivalier. Arkivet er selvsagt ikke registreret i detailler endnu, men en foreløbig registratur vil afslutte denne artikel. Materialet stammer hovedsagelig fra perioden ca til ca. 1940, og det udgør, som nævnt, kun en mindre del af det samlede forlagsarkiv. Der er tale om et meget forskelligartet og til dels fragmentarisk bevaret kildemateriale. Ud over arkivalier fra Wilhelm Hansen finder man tillige en del materiale fra det såkaldte Nordisk Musikforlag. 5 Det har dog ikke i alle tilfælde været muligt med sikkerhed at bestemme, fra hvilket forlag de enkelte arkivalier stammer. Alle dets mangler til trods udgør disse 11 hyldemeter dog lidt af en guldgrube for den, der vil dykke ned i dansk musikhistorie fra slutningen af forrige og begyndelsen af dette århundrede. Her skal specielt fremhæves fire kildegrupper, der påkalder sig ganske særlig interesse, nemlig: Hovedbøger for private konti, protokoller over forlagsnumre, den såkaldte Lagerbog A samt endelig Koncert Konti. Hovedbøgerne udgør langt den mest omfangsrige del af arkivet: Hovedbøger for private Konti og Hovedbøger for Forhandlere omfatter således hhv. 29 og 16 tykke foliobind. De dækker perioden fra ca frem til februar/marts At 3. Jeg takker Det kongelige Biblioteks direktør, Erland Kolding Nielsen, for at have stillet disse oplysninger til rådighed. 4. Der skal her lyde en varm tak til personalet på Erhvervsarkivet, som ved forfatterens to besøg i 1995 og 1996 har vist en enestående imødekommenhed og hjælpsomhed. 5. I 1910 havde Wilhelm Hansen opkøbt Nordisk Musikforlag (den tidligere Kgl. Hof-Musikhandel), som havde til huse på Vimmelskaftet. Efter købet fortsatte man med at drive forretningen i nogle år, hvorefter den ophævedes og indgik i firmaet i Gothersgade (se Axel Kjerulf: Hundrede Aar mellem Noder. Wilhelm Hansen, Musik-Forlag , København 1957, s. 111).

3 Musikforlaget Wilhelm Hansens Arkiv på Erhvervsarkivet 33 denne serie hovedbøger afsluttes på dette tidspunkt, er næppe noget tilfælde. Det var netop i marts 1923, at anden generation af familiedynastiet Wilhelm Hansen døde, nemlig Alfred, efter hvem tredie generation, Svend og Asger, tog over. Det er derfor nærliggende at forestille sig, at den nye generation har fundet de store gamle hovedbøger utidssvarende og straks ved overtagelsen har indført et nyt bogholderisystem. Især Hovedbøger for private Konti udgør et overordentligt interessant og i kraft af forlagets nærmest monopolagtige stilling også repræsentativt kildemateriale. Nok kan man i forlagskataloger og annoncer følge med i, hvilke musikalier der blev udbudt i disse år, men i hovedbøgerne kan man konstatere, hvad der faktisk blev solgt. Der er her mulighed for at kigge aktørerne i det københavnske musikliv over skulderen; lige fra den interesserede amatør over de utallige spillefrøkener til musiklivets førende personligheder som fx Johan Svendsen, Fini Henriques, August Enna, Louis Glass og Carl Nielsen. Alt, hvad der gik over disken i Gothersgade, er noteret med den sirligste håndskrift: Trykte noder, litteratur om musik og nodepapir. Et studie for sig er det at følge Carl Nielsens konto og se, hvordan hans privatøkonomi var vævet ind i hans konto hos forlaget: Ofte måtte Wilhelm Hansen lægge ud for hans husleje! Men bortset fra sådanne mere kuriøse iagttagelser har man i disse hovedbøger et enestående redskab til at følge danske musikeres og komponisters interessefelter. 6 I modsætning til hvad der er tilfældet for bogudgivelser, har der inden for nodeudgivelser på intet tidspunkt været nogen tradition for at anføre trykketidspunkt eller oplagsstørrelse på selve noden. Datering af noder har derfor til stadighed været et ganske besværligt anliggende, 7 ligesom det har været så godt som umuligt at bestemme oplagsstørrelser. Gennem de tre protokoller med forlagsnumre er det nu muligt at få et indblik i netop trykketidspunktet for de enkelte oplag og oplagsstørrelser. Disse bind består af fortrykte ark med seks kolonner til indførsler for: Forlagsnummer, Arkantal, Indg.Expl., Udg.Expl., Lager Expl., Arksum. Desværre er de tre foreliggende bind kun en del af en tilsyneladende større serie protokoller. De overleverede bind repræsenterer forlagsnumrene , og Indførslerne dækker en periode fra ca og frem til 1927, hvor protokollerne antagelig er taget ud af brug. De enkelte bind er samlet af løse ark; tilsyneladende er helt udfyldte ark blevet udskiftet med nye, således at det kun er muligt at følge et værk et vist stykke tilbage i tiden forlaget har naturligvis kun haft interesse i den aktuelle lagersituation. Ved hjælp af disse protokoller kan man fx følge, hvordan Carl Nielsen og Thomas Laubs En Snes danske Viser udkom i utallige oplag i perioden , medens Carl Nielsens sang Fredlys din Jord nød en ganske kortvarig, men helt enestående popularitet i oktober-november 1914 (en popularitet, der utvivlsomt hænger sammen med Beklageligvis mangler registret til det tidligste bind, nr. 12, som dækker perioden Mht. datering af trykte musikalier har Dan Fog fortaget et enestående pionerarbejde fremlagt i Musikhandel og nodetryk i Danmark efter 1750, bd 2. København 1984.

4 34 Niels Bo Foltmann Verdenskrigs udbrud). Heroverfor står et værk som Carl Nielsens strygekvartet op. 5, der tilsyneladende slet ikke er blevet genoptrykt i perioden Blandt det ældre materiale finder man et bind betegnet Lagerbog A. Denne betegnelse kunne tyde på, at den er en del af en serie, men i det foreliggende materiale står den desværre alene. Dette er så meget mere ærgerligt, eftersom den giver en enestående indsigt i forlagets virksomhed. Indledningsvis finder man en oversigt over oplag og oplagstørrelser for forlags nr ( ), altsammen titler som Wilhem Hansen havde overtaget med købet af Hornemann & Erslev. Det er et slags modstykke til de netop omtalte protokoller med forlagsnumre. 8 Herefter følger oversigter over Frilageret ( ), Papirregnskab ( ), Pladeregnskab ( ), Zink- og zinkskrabningsregnskab ( ) og endelig et meget informativt Nodestikkerregnskab ( ). I sidstnævnte regnskab er anført navnet på den enkelte nodestikker, hvilket værk han har stukket, hvornår han har stukket det, og endelig hvormeget han har fået i løn for det enkelte arbejde. Den sidste kilde, der her skal fremhæves, er de tre bind, som betegnes Koncert Konti. De dækker knap tredive års koncertvirksomhed, nemlig perioden 1896 til 1925, og man kan her finde minutiøse optegnelser for udgifter, indtægter samt over- eller underskud for hver enkelt koncert. Som kildemateriale til det københavnske koncertliv i denne periode vil disse bind kunne tjene som et overordentligt vigtigt supplement til koncertprogrammer og anmeldelser. Stort set alle tidens betyningsfulde koncertgivere er repræsenteret, såvel inden- som udenlandske. På denne måde er det fx muligt at følge alle Carl Nielsens kompositionsaftener ligesom koncerter foranstaltet af tilrejsende musikere som fx Rachmaninov. Materialer fra Musikforlaget Wilhelm Hansens Arkiv på Erhvervsarkivet Materialet befinder sig p.t. i Erhvervsarkivets magasiner reol , men opstillet i tilfældig orden. I nærværende oversigt er det tilstræbt at anføre arkivalierne systematisk. Bind- eller rygtitler sættes i kursiv. En skarp parentes markerer, at det pågældende bind har mistet sin rygtitel eller evt. slet ikke bærer nogen betegnelse. Hvor intet andet er anført, er der tale om folioformat, øvrige formater anføres med bredde x højde. HOVEDBØGER O.L. Hovedbog for private Konti, 29 bd. 12: E-G, H-J, K-M, [N-P], [R-Ø] (jan jan. 1901). 13: A-C, D-G, H-J, K-M, N-R, S-Ø (jan jan. 1906). 14: A-C, D-G, H-J, K-M, N-R, S-Ø (jan jan. 1911). 8. Denne oversigt er tilsyneladende udarbejdet på en gang i april Hvis denne antagelse holder stik, stammer dette bind fra forlaget Hornemann & Erslev, som Wilhelm Hansen overtog i 1879.

5 Musikforlaget Wilhelm Hansens Arkiv på Erhvervsarkivet 35 15: A-C, D-G, H-J, K-M, N-R, S-Ø (jan jan. 1918). 16: A-C, D-G, H-J, K-M, N-R, S-Ø (jan mar. 1923). Nr. 16 har transport til et femcifret tal i et tilsyneladende andet bogholderisystem. Register til Hovedbog for private Konti, 1 bd., register over private konti nr. 13, 14, 15. Det gamle Register, 1 bd., register over private konti nr. 15 og 16. På trods af navnet må dette register være det nyeste. Hovedbog for Forhandlere, 16 bd. [6]: Indenbys, m. reg., transp. til nr. 10 (okt jan. 1906). 7: Inden- og udenbys, m. reg., transp. til nr. 9 (feb jan. 1903). 8: Udland, m. reg. (1898 febr. 1923). [9]: Udenbys, m. reg., transp. til nr. 11 (jan jan. 1908). 10: Indenbys, m. reg., transp. til nr. 12 (jan jan. 1911). 11: Udenbys og Norden, m. reg., transp. til nr. 13 (jan jan. 1912). 12: Indenbys, m. reg., transp. til nr. 15 (jan jan. 1917). 13: Udenbys og Norden, A-K, L-Ø, m. reg., transp. til nr. 14 (jan jan. 1916). 14: Udenbys og Norden, A-L, M-Ø, m. reg. (jan jan. 1920). 14: Udenbys Forhandlere 14., indbinding og rygtitel adskiller sig fra de øvrige bind i denne serie, transp. fra A.L. s... og M.Q. s... (kendes ikke), transp. til Hovedbog for private Konti No. 16, (sept jan. 1920). Fra s. 220 til 400 er bogen anvendt til andet formål: Additionslister med datoer over udenbys forhandlere ( ). 15: Indenbys, m. reg., transp. til nr. 16 (jan april 1921). 16: Udenbys, A-G, [H-M], N-Ø, separat registerbind (se nedenfor), ingen videre transp. (jan feb. 1923). [16]: Indenbys, ingen videre transp. (april 1921 feb. 1923). Register til Hovedbog for Forhandler Konti, 1 bd., register til de tre bd. forhandlerkonti, nr. 16 (udenbys). [Hovedbog for indenbys forhandlere?], 1 bd., ( ). Dette bind tilhører et andet bogholderisystem end ovennævnte hovedbøger for forhandlere. Rescontro, 2 bd., inden- og udenlandske private og forhandlere, u. reg. II: ( ). III: ( ). [Hovedbog for handel med fortrinsvis tyske, men også andre udenlandske forlag], 1 bd., 21 x 24 cm. (ca ). Konti for Kommissionsartikler, 3 bd. I: Nr , u. reg. (1885 ca. 1956). II: Nr , m. reg. (1916 ca. 1956). III: Nr , u. reg. (1924 ca. 1956). Hovedbog for Kreditorer, 3 bd. 1: Ind- og udland, m. reg. ( ) transp. fra F.K.4 (kendes ikke) til: 2: Ind- og udland, m. reg. ( ) transp.til: 3: Ind- og udland, m. reg. ( ) transp. til Kreditorer / H (kendes ikke). Postopkrævningsbog, 5 bd. 3: ( ). [?]: ( ). 6: ( ). [?]: ( ). 9: ( ).

6 36 Niels Bo Foltmann Kontant Ordre for Forhandlere, 3 bd., inden- og udenbys. [1]: ( ). 2: ( ). 3: ( ). [Kassebog], 1 bd., inden- og udenbys forhandlere, i marts 1923 er poster Overført til ny Bogconsignation eller Overført til Consignation s Konto (1922 marts 1923). Udenfor Vare Konto, 1 bd., regnskaber for handel med datterselskaber i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kristiania og Bergen (april okt. 1925). [Uden titel, men svarer til ovennævnte bind], 1 bd. (nov okt. 1940). Købte Varer Nov Dec. 1925, 1. bd. Købte Varer fra Januar 1926 til Marts 1927, 1 bd. Afstemningsbog for Hovedforretningen, 1 bd. (sept nov. 1934). Afstemningsbog, 1 bd. (dec feb. 1941). Afbetaling Nordisk, 1 bd. ( ). Konti dubiöse, 1 bd. (ca ). [Adresseliste over kreditorer], 1 stilehefte (fragment), 16,5 x 20 cm. ( ). LAGERPROTOKOLLER O.L. Lagerbog A, 1 bd. s : Oversigt over nye oplag og oplagstørrelser for forlagsnr ( ). Herefter med ny paginering: s. 1-6: Frilageret ( ). s. 7-66: Papirregnskab ( ). s : Pladeregnskab ( ). s : Zink- og zinkskrabningsregnskab ( ). s : Nodestikkerregnskab ( ). [Forlagsnumre], 3 bd., 30 x 23 cm., fortrykte ark, (ca ). [1]: Forlagsnummer [2]: Forlagsnummer [3]: Forlagsnummer De to første bind indeholder endvidere lageroptælling per , 1923, 1924, 1925, 1926 og [Kommissionsnumre], 2 bd., 30 x 23 cm., fortrykte ark (identiske med forlagsnumre): [1]: Nr ( ). [2]: Blandede numre ( ). KONCERTVIRKSOMHED Koncert Konti, 3 bd., m. reg. over koncertgiverne, detaillerede oplysninger vedr. indtægter og udgifter ved koncerterne: 1: ( ). 2: ( ). 3: ( ). [Koncertregnskaber], 10 bd., 21 x 33 cm., vedr. koncerter i Odd Fellow Palæet; bindene er til dels parvis ordnet efter palæets hhv. store og lille sal ( ). Regnskaberne er ikke så detaillerede som ovennævnte Koncert Konti:

7 Musikforlaget Wilhelm Hansens Arkiv på Erhvervsarkivet 37 l ( ). S ( ). l Sal Filialen ( ). l (omkr. 1925). Store Sal Filialen (u.å.). Lille Sal (u.å.). Store Sal Nordisk (u.å.). Lille Sal Nordisk (u.å.). Store Sal Filialen. Lille Sal Filialen. [Koncertregnskaber], 1 løst læg, bl.a. for en koncert betegnet Ebbe Hammerich (u.å.). Fremmedkassen, 1. bd., regnskaber vedr. koncerter, opdelt i Hovedf[orretningen] og Filialen, ( ). GRAMMOFONER OG GRAMMOFONPLADER [Heimdal protokol. nr. 888], 1 bd., regnskab vedr. indkøb af grammofoner og grammofonudstyr ( ). Grammophon Konti, 2 bd. kassebøger. [1]: (dec marts. 1929). [2]: (april 1929 marts 1931). Grammophon Udsalgets Kreditorer, 1 bd., m. reg. ( ). L. Falkebo, 1 bd., 19 x 22 cm., regnskab for grammofonplader ( ). Skandinavisk Grammofon. Afregningslister , 1 pakke. MATERIALER DER STAMMER FRA NORDISK MUSIKFORLAG Debitorer en detail A, B, C, D, F, 5 bd. 23 x 28 cm., (1909 jan. 1910) u. reg., men tilnærmelsesvis alfabetisk ordnet, private kunder, inden- og udenbys, transp. til Hovedbog for private Conti No. 1. N.M.F. Hovedbøger for private konti, 12 bd. (to serier). 1: Hovedbog No. 1, private konti, inden- og udenbys (aug jan. 1910), vedlagt en løs liste over Flyttede Debitorer, bagest i bindet (s ): postopkrævninger ( ), transp. til: 2: Hovedbog for private Conti No. 2, A-J, K-Ø, inden- og udenbys (jan jan. 1916), transp. til: 3: Hovedbog for private Konti No. 3, A-J, K-Ø, smallere format end de øvrige bind: 21 x 41 cm., inden- og udenbys, (jan jan. 1920), transp. til: 4: Hovedbog for private Konti Nr. 4, A-G, H-M, N-Ø, inden- og udenbys, u. reg., ingen videre transp. (april 1919 ca. 1931). 1: Hovedbog for private Conti No.1 N.M.F., A-J, K-Ø, inden- og udenbys, u. reg. (jan jan. 1918), transp. til: 2: Hovedbog for private Konti No. 2 N.M.F., A-J, K-Ø, inden- og udenbys, ingen videre transp. (jan ca. 1932). Debitorer en gros I, 1 bd. ( ), fortrinsvis udenbys, m. reg., transp. til Forhandler Conti III. Hovedbøger for forhandlere, 6 bd. 3: Forhandler Conti III, 23 x 28,5 cm., inden- og udenbys, m. reg., transp. til nr. 4 og 5 (april 1910 marts 1913).

8 38 Niels Bo Foltmann 4: Forhandler Conti 4., 23 x 28,5 cm, indenbys, m. reg., transp. til nr. 6 (jan dec. 1912). 5: Hovedbog for Forhandler Konti No. 5. Udenbyes, m. løst reg., ingen videre transp. (jan ca. 1932). 6: Hovedbog for Forhandler Konti No. 6. [In]denbyes, m. løst reg., ingen videre transp., en del kontis saldi er per overført til Wilhelm Hansen, Gothersgade, men bogen fortsætter et stykke ind i 1925 (jan ). [Hovedbog for inden- og udenbys forhandlere], 1 bd., 31 x 36 cm., indbundet i stift bind med riflet fløjl, sammensat af enkeltark i alfabetisk orden ( ). [Brugte ark fra ovennævnte bind], 1 bd., alfabetisk ordnet ( ). Register til Grammofon Udsalgets Debitorer, 1 bd. BLANDET Kopibog, (betegnet 47 på ryggen), 23 x 29 cm., 942 s., m. reg. (ca ). Forhandlingsprotokol for Dansk Korforening, vedtægter, referater, korrespondance, anmeldelser og dagsordener ( ). Bagest, løst indlagt: Medlemsfortegnelse fra 1978 og en to sider lang redegørelse for foreningens historie og virke. Ordrebog, men slettet og erstattet med betegnelsen Kvitteringer, 1 bd., 18 x 22 cm. ( ). MUSIK-BIBLIOTEKET No. 1-18, en mappe: Indhold: Ca. 25 blandede trykte musikalier (fortrinsvis løse stemmer) bl.a. fra C.C. Loses lejebibliotek, en del af disse er meget stærkt beskadiget. Herudover nogle løse regnskabsark for private kunder ( ). SUMMARY The Music Publisher Wilhelm Hansen s Archive at Erhvervsarkivet a Source to Danish Music History In connection with the sale of the music publishers Wilhelm Hansen in 1988, part of the company s archive was transferred to Erhvervsarkivet in Århus. The article presents this material which mainly covers the period from c.1895 to c.1940 with a closer examination of four important sources: ledgers for private accounts, journals containing catalogue numbers, the so-called Lagerbog A (store book A), and accounts concerning concerts. Finally, a preliminary registration is presented. Translated by Peter Hauge

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Zinio. Hvordan virker den?

Zinio. Hvordan virker den? Zinio Hvordan virker den? Fakta Adgang til 190 magasiner i bibliotekspakken Kun engelsksprogede magasiner Udkommer samtidig med trykt version Intet loft på antal lån Lån ophører ikke, men skal dog slettes

Læs mere

Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder

Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder Biltorvet.dk : Et opgør med stigende priser på online bilannoncer Prisen for at annonce en bil på nettet er steget markant, særligt gennem de seneste fem år. Det skyldes

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014

REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014 REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014 Tejn, d. 09.07.2015 VEDRØRENDE 2013 Udgangspunkt: Der er i 2013 bogført følgende beløb for oliesalg og olieindkøb på Nørrekås

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Revid. d. 20. apr. 15 Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Kurserne Basis, KST I, II, III, III+, Børn 0-2 år, Børn 3-14 år og Rosenberg Teknik udgør vores grunduddannelse inden for Kranio-SakralTerapi.

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Zinio. Hvordan virker den?

Zinio. Hvordan virker den? Zinio Hvordan virker den? Fakta Adgang til 190 magasiner i bibliotekspakken Kun engelsksprogede magasiner Udkommer samtidig med trykt version Intet loft på antal lån Lån ophører ikke, men skal dog slettes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling.

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling. Erhvervserfaring August 2008 Juni 2008 April 2008 - Juni 2008 Sept. 2007 Feb 2008 April 2007 Juni 2007 Dec. 2006 April 2007 Aug. 2006 Dec 2006 Juni 2006 Aug. 2004 Juni 2006 Danskunderviser på Danskuddannelser

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015 BORGER- PANEL Maj 2015 At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer Iværksætterkultur. Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig kun få starter egen virksomhed

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Forhandlingsprotokol 17 1-1955. Forhandlingsprotokol 19 6-1932 20/12-1954 28 9-1961. Tilgængeligt. 9 1-1901 (berettende)

Forhandlingsprotokol 17 1-1955. Forhandlingsprotokol 19 6-1932 20/12-1954 28 9-1961. Tilgængeligt. 9 1-1901 (berettende) 1984 18 81901 AF: Per Askbo, juni 1985 NAVN: Guld og Sølvarbejdernes ARKIVNR.: 615 COMPACTNR.: Forbund \ PERIODE: 1891 OMFANG: 96 kasser pakker' løse bd. AFLEVERING: Forbundsformand Verner Andersen, marts

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

BISPENS BRUGERRÅD BERETNING FOR PERIODEN 18. MARTS 2014 TIL 23. MARTS 2015.

BISPENS BRUGERRÅD BERETNING FOR PERIODEN 18. MARTS 2014 TIL 23. MARTS 2015. BISPENS BRUGERRÅD BERETNING FOR PERIODEN 18. MARTS 2014 TIL 23. MARTS 2015. Bispens Brugerråd er efter årsmødet i 2014 sammensat som følger: Formand Jens C. Rotbøll, næstformand Anker Steen Sørensen samt

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere