Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING"

Transkript

1 HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er opdelt i 5 afsnit. Alle opgaver tager udgangspunkt i en handelsvirksomhed. Besvarelsen afleveres i renskrift på de udleverede svarskemaer. Afsnit A: Afsnit B: Afsnit C: Afsnit D: Afsnit E: Efterpostering og opstilling af årsregnskab. Svarskema A. Afstemning af kreditor Svarskema B. Udarbejdelse af strømningsregnskab Svarskema C. Udarbejdelse af balanceskema. Svarskema D. Afslutning af årsregnskab. Svarskema E. Ved besvarelsens bedømmelse vil følgende vægtfordeling blive anvendt: Afsnit Opgave Vægt i % A Efterpostering og opstilling af årsregnskab ca. 40 B Afstemning af kreditor ca. 10 C Strømningsregnskab ca. 20 D Balanceskema ca. 20 E Afslutning af årsregnskab ca. 10 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 1

2 Afsnit A Svarskema A. Couvard. Couvards regnskabsår løber fra 1/7 til 30/6. Der er udarbejdet saldobalance pr 30/6 2002, se svarskema A, alle beløb er i tkr. (hele kr.). Der er foretaget en kladdemæssig afslutning af regnskabet for regnskabsåret 2001/02 (svarskema A), men desværre blev en del af varelageret talt med 2 gange. Den del af varelageret der blev talt med 2 gange har en værdi af 200 tkr. Spørgsmål 1: Du bedes foretage de nødvendige korrektioner i den klademæssige afslutning af regnskabet. (Streg de forkerte tal over og skriv de rigtige tal i svarskema A) Spørgsmål 2: Med udgangspunkt i det korrigerede svarskema A, bedes du udarbejde en note for anlægsaktiverne, idet det oplyses, at: a) Den 1/ bestod virksomhedens anlægspark af følgende anlægsaktiver: - inventar, hvis anskaffelsesværdi var tkr biler, hvis anskaffelsesværdi var tkr grunde og bygninger, hvis anskaffelsesværdi var tkr b) Der er købt inventar i regnskabsåret. Der er ikke købt bil, men der er solgt en bil i regnskabsåret. Den solgte bil havde en anskaffelsesværdi på tkr Bilen blev solgt til bogført værdi på tkr. 20. Der er hverken solgt inventar eller grunde og bygninger i regnskabsåret. Spørgsmål 3: Med udgangspunkt i det korrigerede efterposteringsskema, bedes du udarbejde en note for egenkapitalen, idet det oplyses, at egenkapitalen d. 1/ var på tkr Spørgsmål 4: Slutteligt bedes du opstille en resultatopgørelse for regnskabsåret 2001/2002 samt en balance pr. 30/ Det kan i den forbindelse oplyses, at en mindre del på tkr. 20 af "Lån i ejendom" forfalder til betaling i løbet af 2002/2003 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 2

3 Afsnit B Svarskema B. Vi modtager fra vores leverandør Svend Berntsen følgende kontoudtog den 3 juli 02: Svend Berntsen 5750 Ringe Kontoudtog pr. 30 juni 02 konto nr Abraham Zena Dato Tekst Debet Kredit Saldo D/K Saldo Renter maj Fakt Kreditnota 218 Indbetaling Fakt pr 8 dg - 3% Indbetaling D D D D D D D Svend Berntsen konto nr Ringe Dato Tekst Debet Kredit Saldo D/K Saldo Fakt Fakt Check Kreditnota 218 Fakt Giro Kontantrabat K K K K K K K K Spørgsmål: Foretag en afstemning af Abraham Zenas gæld til Svend Berntsen pr Afstemningen skal vise det beløb som skal indgå i Abraham Zenas årsregnskab pr Hvilke registreringer hos Abraham Zena giver ovenstående oplysninger anledning til pr HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 3

4 Afsnit C Svarskema C. William Demarch, Kolding. På grundlag af den nedenfor anførte udskrift af firmaets resultatkonto for regnskabsåret 2001/2002 og balancekontiene pr. 30/ og 30/ (alle tal er i hele kr.) bedes du udarbejde et strømningsregnskab efter beholdningsforskydningsmodellen til forklaring af den ændring, der har fundet sted i firmaets likvide beholdning fra 30/ til 30/ Strømningsregnskabet skal udarbejdes med udgangspunkt i indtjeningsbidraget. Beregning af indtjeningsbidrag og udtræk skal vises. Resultatkonto: 1/1-31/ Debet Kredit Omsætning Vareforbrug Lokaleomkostninger 480 Øvrige eksterne omkostninger 250 Personaleomkostninger Afskrivninger 146 Renteindtægt 22 Renteomkostninger 123 Ekstraordinære indtægter 4 Ekstraordinære omkostninger 136 Resultat 525 Balance Balancekonto pr. 30/ Tekst Debet Kredit Debet Kredit Inventar Akk. afskr., inventar Biler Akk. afskr. biler Varelager Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter 8 6 Kasse Egenkapital Langfristet gæld Varekreditorer Anden kortfristet gæld Balance Der er ikke solgt inventar i regnskabsåret. Der er ikke solgt biler i regnskabsåret. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 4

5 Afsnit D Svarskema D. M. Mathiasen Du bedes udarbejde et balanceskema for M. Mathiasen. Balanceskemaet skal ikke have kolonner til omkostninger, indtægter og udtræk. Anvend en kolonne lige efter egenkapitalen til at angive symbolet R for indtægt, E for omkostning og W for udtræk. I denne delopgave regnes der ikke med moms. Til udarbejdelsen skal du anvende følgende oplysninger: Anlægsaktiver Inventar Akk afskr M. Mathiasen Primobalance Egenkapital Aktiekapital overført Omsætningsaktiver Varelager Kasse Aktiver i alt Gæld Varekreditorer Andre kreditorer Kassekredit Passiver i alt Kontant salg Varekøb 325, betalt: kontant 300 og 25 på kredit. 3 Købt inventar for 50, betalt kontant 40 og 10 på kredit 4 Betalt til varekreditorer 75, betalt kontant 15 og check 60 5 Annonceomkostninger er 90 betalt kontant 6 Løn betalt med check: Betalt til andre kreditorer 20 med check 8 Husleje 90 betalt kontant 9 Hævet 420 i kassen og indsat i banken 10 Varelagerets værdi er Årets afskrivninger er 100 Du bedes opstille en note til forklaring af bevægelserne i egenkapitalen. Et eventuelt overskud disponeres således: 1. Udbytte til aktionærerne fastsættes til maksimalt 15%. (hel procent) 2. Et eventuelt rest overføres til næste regnskabsår. --ooooo-- HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 5

6 Afsnit E Svarskema E. ABC. ABC's regnskabsår løber fra 1/7 til 30/6. Der er udarbejdet saldobalance pr 30/6 2002, se svarskema E, alle beløb er i tkr. (hele kr.). Foretag en kladdemæssig afslutning af regnskabet for regnskabsåret 2001/02. Ved afslutningen af regnskabet og beregningen af selskabets resultat for regnskabsåret skal der tages hensyn til følgende oplysninger: 1 Der afskrives 140 tkr af inventarets værdi 2 Der afskrives 152 tkr af bilernes værdi 3 Varelageret er omtalt den 30 juni 2002 og er denne dato vurderet til tkr Beregn vareforbrug og gennemfør de nødvendige efterposteringer. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 6

7 Kontoplan Bilag 1 Resultatkonti: 011 Varesalg 012 Rabat til kunder 013 Tab på tilgodehavender 021 Vareforbrug 022 Rabat fra leverandører 031 Lokaleomkostninger 032 Kontorholdsomkostninger 033 Reklameomkostninger 034 Kassedifferencer 035 Bilers driftsomkostninger 039 Øvrige omkostninger 0411 Lønafregning 0412 Medarbejder ATP-bidrag 0413 Medarbejder pensionsbidrag 0414 AM-bidrag 0421 Arbejdsgiver ATP-bidrag 0422 Arbejdsgiver pensionsbidrag 043 Andre omkostninger til social sikring 051 Afskrivninger af bygninger 052 Afskrivninger af inventar 053 Afskrivning af biler 061 Renteindtægter 071 Renteomkostninger 072 Prioritetsrenter 081 Ekstraordinære indtægter 082 Ekstraordinære omkostninger 091 Skat af ordinært resultat 092 Skat af ekstraordinært resultat HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 7

8 Konti under aktiver: 1121 Grunde og bygninger Akk. afskrivninger bygninger 1122 Inventar Akk. afskrivninger af inventar 1123 Biler Akk. afskrivninger af biler 1211 Varelager 1219 Omkostningsvarer 1220 Tilgode i virksomhedsskat 1221 Varedebitorer 1222 Forventet tab på debitorer 1223 Periodeafgrænsningsposter 1241 Kasse 1242 Bank, folio 1243 Kassekredit disponibel 1244 Girokonto Konti under passiver: 1311 Aktiekapital/anpartskapital/kapitalkonto 1312 Privat 1343 Øvrige lovpligtige henlæggelser 1344 Vedtægtsmæssige henlæggelser 1345 Andre henlæggelser 1351 Overført fra tidligere år 1352 Overført af årets resultat 151 Lån i ejendom/langfristet lån 152 Kassekredit maksimum/kassekredit 153 Varekreditorer 156 Skyldig selskabsskat 1571 Indgående afgift 1572 Udgående afgift 1573 Momsafregning 1574 Skyldig A-skat 1575 Skyldig ATP 1576 Andre kreditorer 1577 Skyldig AM-bidrag 158 Periodeafgrænsningsposter 1591 Udbytte for regnskabsåret HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 8

9 Svarskema A ID nr Couvard Saldi Efterposteringer Resultatopgørelse Balance Kontonr. og - tekst Debet Kred. Debet Kred. Omk. Indt. Aktiv Passiv 011 Varesalg Rabat til kunder Tab på debitorer Vareforbrug Rabat fra leverandør Lokaleomk Kontorholdomk Reklameomk Kassedifferencer Bilers driftsomk Øvrige omk Lønafregning Medarbejder ATP Medarbejder pension AM mm Arbejdsgiver ATP Arbejdsgiver pension Afskrivn.: Bygninger Afskrivn.: Inventar Afskrivn.: Biler Renteindtægt Renteomk Prioritetsrenter Eks ord indtægter 082 Eks ord omkostning 1121 Grunde og bygning Akk afskr bygning Inventar Akk. afskr. inv Biler Akk. afskr. bil transport HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 9

10 Svarskema A ID nr Couvard Saldi Efterposteringer Resultatopgørelse Balance Kontonr. og - tekst Debet Kred. Debet Kred. Omk. Indt. Aktiv Passiv Transport Varelager Omk. varer Varedebitorer Forventet tab debitor Periodeafgrænsning Kasse Kassekredit disp Giro Egenkapital Privat Lån i ejendom Kassekredit max Varekreditorer Indg. moms Udg. moms Momsafregning Skyldig A-skat Skyldig ATP 1576 Andre kreditorer Skyldig AM mm 158 Periodeafgrænsning HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 10

11 Opgave A Svarskema A ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 11

12 Opgave A Svarskema A ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 12

13 Opgave A Svarskema A ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 13

14 Opgave A Svarskema A ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 14

15 Opgave B Svarskema B ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 15

16 Opgave C Svarskema C ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 16

17 Opgave C Svarskema C ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 17

18 Opgave D Svarskema D ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 18

19 Opgave D Svarskema D ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 19

20 Opgave D Svarskema D ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 20

21 Svarskema E ID nr ABC Saldi Efterposteringer Resultatopgørelse Balance Kontonr. og - tekst Debet Kred. Debet Kred. Omk. Indt. Aktiv Passiv 011 Varesalg Rabat til kunder Tab på debitorer Vareforbrug 022 Rabat fra leverandør Lokaleomk Kontorholdomk Reklameomk Kassedifferencer Bilers driftsomk Øvrige omk Lønafregning Medarbejder ATP Medarbejder pension AM mm Arbejdsgiver ATP Arbejdsgiver pension Afskrivn.: Inventar 053 Afskrivn.: Biler 061 Renteindtægt Renteomk Eks ord indtægter Eks ord omkostning Inventar Akk. afskr. inv Biler Akk. afskr. bil Varelager Varedebitorer Forventet tab debitor Kasse 250 transport HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 21

22 Svarskema E ID nr ABC Saldi Efterposteringer Resultatopgørelse Balance Kontonr. og - tekst Debet Kred. Debet Kred. Omk. Indt. Aktiv Passiv transport Kassekredit disp Giro Egenkapital Privat Kassekredit max Varekreditorer Indg. moms Udg. moms Momsafregning 1574 Skyldig A-skat Skyldig ATP Andre kreditorer Skyldig AM mm HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 22

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Sådan gør du. Fokus på wellness og velvære

Sådan gør du. Fokus på wellness og velvære 2015 Sådan gør du Fokus på wellness og velvære Produktion af Massagestole, Produktion af Spabade samt Internetbutikker med salg af Luksus Headset og Sportspakker Version 1.0 Revideret 12/6 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere