AN DK/EP Fremgangsmåde til forbedring af indendørs-luftkvalitet ved termisk inaktivering af svampe på bygninger Adm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2012 00002 DK/EP 0848589 - Fremgangsmåde til forbedring af indendørs-luftkvalitet ved termisk inaktivering af svampe på bygninger Adm."

Transkript

1 RESUMÉ: AN DK/EP Fremgangsmåde til forbedring af indendørs-luftkvalitet ved termisk inaktivering af svampe på bygninger Adm. omprøvning Patent- og Varemærkestyrelsen modtog en anmodning om administrativ omprøvning af europæisk patent DK/EP Styrelsen traf afgørelse om, at patentet skulle erklæres ugyldigt med henvisning til Patentlovens 2, idet Styrelsen fandt, at patentet ikke adskiller sig væsentligt fra, hvad der allerede er kendt. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse således, at sagen hjemsendes til styrelsen med henblik på genoprettelse af patentet. KENDELSE: År 2013, den 21. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hanne Kirk Deichmann, Hans Chr. Thomsen, Birger Lindberg Møller og Peder Klit) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Micro Clean A/S v/advokatfirmaet Horten over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. november 2011 vedr. administrativ omprøvning af DK/EP , Fremgangsmåde til forbedring af indendørs-luftkvalitet ved termisk inaktivering af svampe på bygninger Begæret af: CryoCIP A/S Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 17. april Fra klager mødte advokat Anders Valentin, Horten, patentagent Ejvind Christiansen, Zacco A/S og direktør Tommy Bunch-Nielsen. Fra indklagede mødte EPA, M.Sc., Ph.D. Anders Heebøll-Nielsen. Klager og indklagede fremlagde påstandsdokumenter og procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse hermed. Patent- og Varemærkestyrelsen var repræsenteret ved indsigelseskonsulent Flemming Kønig Mejl og Senior Examiner Anders Budtz-Olsen, der henholdt sig til den trufne afgørelse, som de nærmere uddybede og redegjorde for.

2 Ankenævnet udtaler: Sagen drejer sig om, hvorvidt det omstridte patent mangler opfindelseshøjde. Ankenævnet kan tilslutte sig det under den mundtlige forhandling af klager fremførte om, at det er indklagede, der bærer bevisbyrden for, at dette er tilfældet. Ankenævnet kan tilslutte sig styrelsens standpunkt om, at den nærmeste kendte teknik er den teknik, der fremgår af det af indklagede fremlagte dokument B4. Vedrørende den tvivl, der er, omkring dokumentets datering, har Ankenævnet i sin afgørelse lagt til grund, at indklagede har godtgjort, at dokumentet var kendt for en større eller ubestemt kreds forud for stridspatentets prioritetsdag. Ankenævnet har vedrørende dette spørgsmål lagt vægt på blandt andet den datering, der fremgår af det af indklagede fremlagte dokument B15 ( Juni 93 ) og på det brev, der af indklagede er fremlagt som bilag B3, og hvoraf fremgår laboratorieresultater vedrørende anvendelse af det i bilag B4 beskrevne apparat. I bilag B4 beskrives et apparat til almindelig rengøring af forskellige bygningsoverflader ved brug af vanddamp under et vist, nærmere angivet maksimalt tryk. Når dette sammenholdes med den erklæring af 13. januar 2012, der er afgivet af Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, og fremlagt under sagens behandling for Ankenævnet, og hvoraf fremgår blandt andet (af svaret på spørgsmål 5), at fagmanden på prioritetstidspunktet ville have været stærkt modvillig over for et forslag om at påføre damp/vand/fugt til bygningsoverflader, som i øvrigt typisk er fugtsugende fordi dette forventeligt ville øge risikoen for skimmelvækst, er det Ankenævnets opfattelse, at den kendte teknik omfattede almindelig bygningsrengøring med vanddamp under et vist tryk, men at det ikke var nærliggende for fagmanden på den baggrund at nå frem til opfindelsen ifølge stridspatentet. Der er efter Ankenævnets opfattelse tale om en allerede kendt fremgangsmåde indenfor almindelig bygningsrengøring, der med stridspatentet indebærer en overraskende effekt, hvilket understøttes af blandt andet Anne Pia Kochs besvarelse af spørgsmål 8 i erklæringen af 13. januar Ankenævnet bemærker endeligt, at EPO uden kendskab til B4, men med inddragelse af teknik lig den teknik, der er beskrevet i B4 nåede frem til samme resultat i sin vurdering af stridspatentets opfindelseshøjde. Af disse grunde er det Ankenævnets opfattelse, at det omstridte patent har opfindelseshøjde. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse omgøres således, at sagen hjemsendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på genoprettelse af patentet. 2/37

3 Sagens baggrund: Den 7. februar 1997 indleverede Micro Clean A/S v/plougmann & Vingtoft A/S en ansøgning om europæisk patent på Fremgangsmåde til forbedring af indendørs-luftkvalitet ved termisk inaktivering af svampe på bygninger. Ansøgningen blev offentliggjort den 19. august Følgende europæiske lande var foruden Danmark designeret: Østrig, Belgien, Schweiz, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrig, UK, Grækenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Holland, Sverige, Portugal. Patentkravene vedlægges som bilag 1. Med brev af 27. maj 2011 har CryoCIP (begærer) A/S begæret administrativ prøvning af DK/EP patent nr jævnfør PL 53b. Nærmere bestemt anførte begærer, at PL 2, stk. 1 s krav om nyhed af opfindelsen ikke er opfyldt. Plougmann & Vingtoft kommenterede på vegne af Micro Clean A/S (patenthaver) A/S begæringen i brev af 24. juni Styrelsen vurderede i brev af 9. august 2011 på det foreliggende grundlag, at patentet skulle opretholdes i uændret form, men udbad sig yderligere dokumentation fra begærer. Begærer indsendte den 19. oktober 2011 yderligere dokumentation. Patenthaver kommenterede i brev af 28. oktober 2011 den nye dokumentation, og anmodede om opretholdelse i uændret form. Patent- og Varemærkestyrelsen traf endelig afgørelse den 15. november 2011 og erklærede patentet ugyldigt med følgende begrundelse: 1. Konklusion Vores afgørelse er, at DK/EP patent nr i medfør af Patentlovens 53d, stk. 2, skal erklæres ugyldigt fordi, at opfindelsen ikke opfylder betingelserne i Patentlovens 2, nærmere bestemt ikke adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik. Den nærmere begrundelse følger nedenfor. 2. Lovgrundlag PL Patentloven (Lov nr. 91 af 28/1-2009) BEK Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (Bek. nr. 93 af 29/1-2009) 3/37

4 3. Begæringen vedr. DK/EP nr (stridspatentet) CryoCIP A/S (herefter begærer) har den 27. maj 2011 begæret administrativ prøvning af DK/EP patent nr jævnfør PL 53b. Nærmere bestemt anfører begærer, at PL 2, stk. 1 s krav om nyhed af opfindelsen ikke er opfyldt. Plougmann & Vingtoft har på vegne af Micro Clean A/S (herefter patenthaver) kommenteret begæringen i svarbrev af 24. juni Styrelsen vurderer i brev af 9. august 2011 på det foreliggende grundlag, at patentet skal opretholdes i uændret form, men udbeder sig yderligere dokumentation fra begærer. Begærer indsender den 19. oktober 2011 yderligere dokumentation. Patenthaver kommenterer i brev af 28. oktober 2011 den nye dokumentation, og anmoder om opretholdelse i uændret form Dokumenter vedlagt begæringen Følgende bilag er vedlagt begæringen som indleveret: (B1) Artikel benævnt Mit Dampf reinigen im Problemzonenbereich fra Die Grossküche, side 8-9, udateret (B2) Notat/enkeltside fra Prof. Dr. G. Pfeiffer, udateret (B3) Brev fra LABOR DR. HALLERMAYER GMBH Chemishes Untersuchungslaboratorium vedr. kimtalsbestemmelse før og efter behandling af flader med Vapor-Star, type 3000-apparat. Dateret 11. oktober 1993 (B4) Brochure vedr. Vapor-Star apparater til damp-varmtvand rengøring, udateret (B5) Brev fra Long Island Technic A/S, dateret 16. maj Brevet er vedlagt et produktblad for Langelands damperen, som er udateret (B6) Brev fra Vapor-Star vedr. damprensere, dateret 11. maj 2011 (B7) Brev fra Vapor-Star vedr. forhandling af Vapor-Star damprensere, dateret 17. maj 2011 (B8) Notat/brev fra Technishe Universitat München-Weihenstephan vedr. prøvning af rengøringseffekt af Vapor-Star apparat, dateret 14. april 1993 (B9) Dansk oversættelse af krav (T1) ifm. EP patent nr Som følge af Styrelsens vurderingsbrev af 19. august 2011, er følgende nye bilag indsendt: (B12) Spansk patentskrift nr B1 (B13) Artikel fra tysk Wikipedia (www.de.wikipedia.org/wiki/thomas_savery) vedrørende Thomas Savery / Damppumpe (B14) Uddrag fra brochure vedr. damprenser SIGNUM, dateret 07/1995 (B15) Sidste side i ovennævnte (B4) nu med datering af brochure til Juni 1993 (B16) Brev fra Siemens til Johan Heimerl vedrørende brug af damprenser Vapo-Star, dateret 4. september Dokumentationens betydning i sagen Som vi forklarede i vores vurdering af 9. august 2011, er bilagene (B1), (B2) og (B5)(dvs. det vedlagte produktblad vedr. Langelands damperen) alle udaterede. Der er ikke med begærers svar af 19. oktober 2011 anført noget nyt, der kan ændre vores opfattelse. Følgelig kan vi principielt ikke tillægge dette materiale nogen betydning, da det ikke på en objektiv og konstaterbar måde godtgør, at den omtvistede fremgangsmåde var kendt for en større eller ubestemt kreds før patentets prioritetsdag. Det er fortsat vores opfattelse, at (B3) må anses for at være et internt notat eller prøvningsrapport der viser kimtalsbestemmelse før og efter behandling af flader med Vapor-Star, type 3000-apparat Der er ikke med begærers svar af 19. oktober 2011 anført noget nyt, der kan ændre vores opfattelse. Dokumentet har således ikke været kendt for en større eller ubestemt kreds af personer, og kan derfor ikke 4/37

5 betragtes som offentligt tilgængeligt før patentets prioritetsdag. Uanset dette forhold mener vi ikke, at bilaget fratager opfindelsen i stridspatentets krav 1 nyhed. (B3) omtaler ikke anvendelsen af damprensere til delvis inaktivering af svampemycelier- og sporer på bygningsmaterialeoverflader ved tilførsel af termisk energi/vanddamp ved et tryk på over 1 bar. (B6) og (B7) er interne dokumenter mellem Vapor-Star og CryoCIP A/S, og kan derfor ikke betragtes som offentligt tilgængeligt før patentets prioritetsdag. Uanset dette forhold mener vi ikke, at bilagene fratager opfindelsen i stridspatentets krav 1 nyhed: (B6) omtaler en række damprensere fra Vapor-Star som øjensynlig kan bruges til rengøring og desinfektion. (B6) omtaler dog ikke anvendelsen af damprensere til delvis inaktivering af svampemycelierog sporer på bygningsmaterialeoverflader ved tilførsel af termisk energi/vanddamp ved et tryk på over 1 bar. (B7) viser blot, at CryoCIP A/S nu er forhandler af Vapor-Star apparater i Danmark. (B8) (også benævnt (B2) i begærers brev af 19. oktober 2011) må ligeledes anses for at være et internt notat eller prøvningsrapport der angiveligt viser rengøringseffekten på en flade ved brug af et Vapor- Star apparat. Begærer har heller med sit svar af 19. oktober 2011 godtgjort, at dette dokument skulle kendt for en større eller ubestemt kreds af personer, og kan betragtes som offentligt tilgængeligt før patentets prioritetsdag. Uanset dette forhold mener vi ikke, at bilaget fratager opfindelsen i stridspatentets krav 1 nyhed. (B8) omtaler ikke anvendelsen af damprensere til delvis inaktivering af svampemycelier- og sporer på bygningsmaterialeoverflader ved tilførsel af termisk energi/vanddamp ved et tryk på over 1 bar. (B16) er et internt brev fra Siemens til firmaet Johann Heimerl, hvor der udtrykkes tilfredshed med rengøringsresultatet ved brug af en Vapor-Star damprenser. Denne subjektive og positive tilkendegivelse om Vapor-Stars egenskaber kan dog ikke tillægges nogen betydning i sagen, og dette bilag godtgør ikke på en objektiv og konstaterbar måde, at den omtvistede fremgangsmåde var kendt for en større eller ubestemt kreds før patentets prioritetsdag. Sammenfattende er den dokumentation som kan anses for kendt i teknik i denne sag (B4)/(B15), (B12), (B13) og (B14). Derfor udgør denne dokumentation grundlaget for den nærmere behandling af den administrative omprøvning nedenfor. 5. Nyhed overfor den kendte teknik (B12) er en forside fra et spansk patentskrift der angår et dampgenerende apparat til brug i husholdninger. (B12) omtaler dog ikke anvendelsen af damprensere til delvis inaktivering af svampemycelierog sporer på bygningsmaterialeoverflader ved tilførsel af termisk energi/vanddamp ved et tryk på over 1 bar. Følgelig har krav 1, og de tilhørende krav 2-11, nyhed overfor indholdet af (B12). (B13) omtaler som nævnt af begærer en vanddamppumpe. Der er dog intet nævnt om brugen af pumpen til damprensning eller behandling af svampevækst. Følgelig har krav 1, og de tilhørende krav 2-11, nyhed overfor indholdet af (B13). I vores behandlingsbrev af 9. august 2011 udbad vi os dokumentation for, at (B4) var kendt før ansøgningens prioritetsdag. Begærer har i brev af 19. oktober 2011 indsendt (B15), som er sidste side i (B4), og som er påført datoen juni 93. Dermed må (B4) anses for kendt teknik. (B4) viser et damprenseapparat type Vapor-Star, der opererer med et maximalt tryk på 5 bar. Damprenseren anvendes til en række rengøringsformål, herunder fx fjernelse af sundhedsskadelig kimvækst, bakterier, og skimmelsvamp på fuger i flisevægge. Se sidste side i (B4). 5/37

6 (B4) viser således en inaktivering af svampemycelier- og sporer på bygningsmaterialeoverflader ved tilførsel af termisk energi/vanddamp ved et tryk på over 1 bar i forbindelse med rengøring. (B4) nævner ikke direkte anvendelsen af vanddamp med det formål at forbedre indendørs luftkvalitet i en bygning, hvor beboere har symptomer, der kan tilskrives svampekontamination. Opfindelsen i krav 1, og dermed krav 2-11, har derfor formelt nyhed overfor (B4). (B14) omtaler i lighed med (B4) en vanddamprenser type SIGNUM, der opererer med et maximalt damptryk på 6 bar til rengøringsbrug. Damprenseren anvendes til en række rengøringsformål, herunder fx reducere sundhedsskadelig kim og bakterier, og damprenseren er vist brugt på en flisevæg. (B14) omtaler ikke direkte inaktivering af svampemycelier- og sporer på eller nævner anvendelsen af vanddamp med det formål at forbedre indendørs luftkvalitet, hvor beboere har symptomer, der kan tilskrives svampekontamination. Derfor har opfindelsen i krav 1, og dermed krav 2-11, nyhed overfor (B14). 6. Væsentlig adskillelse fra den kendte teknik - krav 1 Vi mener ikke, at opfindelsen i krav 1 adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik. Den nærmest liggende kendte teknik er (B4). Det tekniske problem er, at anvise en fremgangsmåde til forbedring af luftkvaliteten. Det fremgår af stridspatentet, at det var almindeligt kendt på ansøgningens prioritetsdag, at svampedannelse på bygningsoverflader kan medføre sundhedsmæssige implikationer for de personer, der opholder sig i bygningen i.e. dårlig luftkvalitet. Derfor er det også en iboende omstændighed, at hvis svampemycelier- og sporer på bygningsmaterialeoverflader fjernes eller reduceres, så må det nødvendigvis forbedre indendørs luftkvaliteten i bygningen. (B4) (sidste side, se billeder) viser netop en fjernelse af skimmelsvamp på fx en bygningsoverflade under anvendelse af vanddamp ved et tryk over 1 bar. Som en konsekvens af en rengøring hvor svampemycelier- og sporer på bygningsmaterialeoverflader er til stede, må indendørs luftkvaliteten forbedres, og denne erkendelse er efter vores opfattelse direkte erkendeligt for fagmanden. En fagmand der skal løse det tekniske problem med udgangspunkt i (B4) og en viden om, at svampedannelse på bygningsoverflader medfører dårlig luftkvalitet, vil derfor nå frem til fremgangsmåden i krav 1. Følgelig adskiller opfindelsen i krav 1 sig ikke væsentligt fra et kombinationsmodhold af (B4) med almindelig viden. Krav 1 adskiller sig dog væsentligt fra (B12), (B13) og (B14) samt kombinationsmodhold, hvori disse dokumenter indgår. I har i jeres brev af 24. juni 2011 henvist til EPO s behandling af den parallelle internationale ansøgning WO 97/28685 (PCT/DK97/00053). I den preliminære examinationsrapport konkluderer EPO, at opfindelsen har nyhed overfor og adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik. Denne konklusion som vi er enige i - hviler dog på et andet dokumentationsmateriale end det, der er til stede i nærværende omprøvning. 6/37

7 7. Væsentlig adskillelse fra den kendte teknik - kravene 2-11 Vi mener heller ikke, at indholdet af de resterende krav 2-11 i stridspatentet adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik: At svampevæksten kan være visuelt erkendelig som angivet i krav 2 er velkendt, og angiver ikke noget patenterbart. Krav 3 angiver en tilstandsændring af vanddampen fra gasformig til flydende i temperaturområdet grader Celsius. Dette er dog, som også påpeget af jer i beskrivelsens side 7, linie 18-20, almindeligt kendt. Krav 4 angiver, at det dampgenerende apparat tilfører bygningsoverfladen mindst 10 joule/cm2/sek. I beskrivelsen (side 8, linie 14-17) er det forklaret, at et apparat med en beholder på ca. 5 liter, en effekt på 2200 W, en temperatur på ca. 120 grader Celsius, og et tryk på mere end 2 bar, vil kunne tilføre en bygningsoverflade ca. 40 joule/cm2/sek. Apparatet Vapor-Star 3000 PLUS i (B4) opererer med stort set samme driftsdata (dog med en effekt på 2600 W) og må således også kunne tilføre bygningsoverfladematerialet en effekt på 40 joule/cm2/sek eller mere. Følgelig angiver krav 4 heller ikke noget patenterbart. Krav 5 angår foranstaltninger der ligger indenfor en fagmands valgmuligheder, og fremgår i øvrigt også af (B4). Krav 6 angiver et tidsinterval for behandling med fremgangsmåden. Som det fremgår af fx beskrivelsens side 8, linie 29-32, tilpasses tidsintervallet til de tilstedeværende omstændigheder, herunder byggeoverflademateriale og omfanget af svampekontanimation. Følgelig ligger det indenfor for en fagmands, at tilpasse behandlingstiden. Krav 7 er kendt fra (B4), der fx kan anvendes til behandling af flisevægge. Krav 8 angiver en sammensætning af bygningsmaterialet som er almindelig kendt fra fx gipsplader beklædt med filt eller tapetserede vægge. Følgelig kravet ikke noget patenterbart. Krav 9 udtrykker en ønsket behandlingseffektivitet, hvor mindst 90% af de spiringsdygtige svampeelementer dræbes. Opnåelsen af denne effektivitet er ikke nærmere omtalt i beskrivelsen, men den må bero på en fagmandsmæssig tilpasning af de forskellige parametre i svampebehandlingen, fx behandlingstid, afstand til emne osv. Følgelig adskiller krav 9 sig heller ikke væsentligt fra den kendte teknik. Krav 10 omhandler en forbehandling af bygningsoverfladen, fx en rengøring med konventionelle rengøringsmidler eller en støvsugning jævnfør beskrivelsen. Som det fremgår af beskrivelsens side 3, linie 12-20, er en sådan behandling ved brug af støvsuger eller kemiske midler kendt. Efter vores opfattelse ligger det indenfor fagmandens valgmuligheder, at sammenstille det i krav 10 nævnte og kendte behandlingstrin med fremgangsmåden i krav 1. Den tekniske virkning der opnås, er alene rent additiv. At den svampeforurenede vanddamp efterfølgende fjernes fra bygningsoverfladen som forklaret i krav 11, er efter vores opfattelse en nærliggende foranstaltning for fagmanden. 8. Klagevejledning Patentet erklæres ugyldigt da det ikke opfylder betingelserne i PL 2, stk. 1, nærmere bestemt ikke adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik Denne afgørelse indbragte Plougmann & Vingtoft A/S på vegne Micro Clean A/S med brev af 13. januar 2012 for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klagen var begrundet med følgende: 7/37

8 Vi fremsender hermed vores klage over ugyldiggørelsen af DK/EP patent nr jf. Patentog Varemærkestyrelsen [PVS] afgørelse dateret 15. november PVS har vurderet at opfindelsen ikke opfylder betingelserne i Patentlovens 2, nærmere bestemt at opfindelsen ikke adskiller sig væsentligt fra et kombinationsmodhold af (B4/B15) med fagmandens generelle viden. Det er klagers standpunkt, at patentet med urette er kendt ugyldigt af PVS. Dels har PVS uden nogen begrundelse skiftet mening mht. fastlæggelsen af den nærmest kendte teknik og dels har PVS læst en række forudsætninger ind i modholdet (B4/B15), som er et billede uden nogen teknisk vedledning i forhold til patentets lære om afrensning af skimmelsvamp ved hjælp af vanddamp anvendt under helt specifikke forhold i bygninger med Sick Building Syndrome. Hertil kommer, at PVS bevisligt har udført en ex post facto analyse i forhold til den teknik, som var kendt på prioritetsdatoen. Endelig har PVS ved anvendelsen af den obligatoriske problem-and-solution metode fejlagtigt inddraget en del af den løsning, som er tilvejebragt med patentet, som en del af problemformuleringen Af disse overordnede årsager er det klagers standpunkt, at patentet med urette er kendt ugyldigt. I det følgende vil klager redegøre nærmere for årsagerne til klagen, idet de formelle indsigelser i forhold til selve sagsbehandlingen fremsættes under punkt 1; der redegøres for den tekniske baggrund for opfindelsen under punkt 2; de materielle indsigelser i forhold til valg af nærmest kendte teknik, vurdering af opfindelseshøjde m.v. fremsættes under punkt 3; og endelig opsummeres klagens hovedpunkter under punkt Formelle indsigelser i forhold til sagsbehandlingen I sin skrivelse dateret 9. august 2011 har PVS under punkt 5 givet patenthaver medhold i at den nærmeste kendte teknik er omtalt i stridspatentets egen beskrivelse. Dvs. fremgangsmåder til enten at påføre konstruktionselementer kemisk svampedræbende midler eller, at behandle dem med varm luft. Således finder patenthaver det bemærkelsesværdigt at PVS uden forud advisering af patenthaver i sin afgørelse dateret 15. november definerer nærmeste kendte teknik til at være B4/B15. B4/B15 kan imidlertid ikke være nærmeste kendt teknik, da dette bilag ikke beskriver samme objektive tekniske problem som løses af patenthavers opfindelse, nemlig forbedringen af indendørs luftkvalitet i bygninger, hvor beboerne har symptomer på Sick Building Syndrome. Ugyldiggørelse af et patent på grund af manglende opfindelseshøjde ved anvendelse af kombinationsmodhold baseret på ét enkelt dokument i kombination med fagmandens almindelige viden altså den viden som gennemsnitsfagmanden besidder forudsætter i sagens natur en utvetydig forståelse af hvem denne gennemsnitsfagmand er, og hvilken viden denne gennemsnitsfagmand havde til rådighed umiddelbart før prioritetsdatoen. Det er ubestridt, at der allerede inden prioritetsdatoen var en erkendt sammenhæng mellem svampekontamination i bygninger og sundhedsmæssige risici, men dette forhold kan ikke i sig selv begrunde manglende opfindelseshøjde i forhold til det objektive tekniske problem, som jo ubestridt er forbedringen af indendørs luftkvalitet i bygninger, hvor beboerne har symptomer på Sick Building Syndrome. 8/37

9 Denne erkendte sammenhæng er selvsagt ikke en del af opfindelsen, men udgør derimod netop det problem som løses ved opfindelsen. Skulle PVS argumentation følges ville det indebære, at der aldrig ville kunne opnås patent på opfindelser, der løser et kendt problem. Dette er i åbenbar strid med problem-and-solution metoden, der - som bekendt skal anvendes ved vurdering af opfindelseshøjde (se side i Patenthåndbogen). For at kunne statuere manglende opfindelseshøjde, så skal PVS identificere mindst ét prima facie tilfælde af manglende opfindelseshøjde og i den forbindelse skal følgende 3 kriterier alle være opfyldt: a) Der skal i prior art være enten foreslået patenthavers løsning eller motivation for at frembringe patenthavers løsning (enten i referencerne selv eller i kombination med gennemsnitsfagmandens viden); og b) Der skal være en rimelig forventning om succes; og c) Sidst, men ikke mindst, skal den kendte teknik beskrive samtlige kravets begrænsninger. Hvis ikke samtlige disse tre betingelser er opfyldt, så vil det pågældende modhold i kombination med fagmandens generelle viden ikke være skadeligt for opfindelseshøjden. Det er patenthavers opfattelse, som nærmere redegjort for under punkt 3 nedenfor, at ingen af disse tre (kumulative) betingelser er opfyldt for netop det citerede modhold (B4/B15), som PVS har fremdraget som skadeligt for patentets opfindelseshøjde i kombination med gennemsnitsfagmandens viden. Det bemærkes for god ordens skyld, at for at undgå ex post facto analyser er det afgørende, at PVS anvender disse parametre og eksplicit vurderer om den rimelige forventning om succes er beskrevet i det konkrete modhold, idet den rimelige forventning om succes selvsagt ikke må være hentet fra patentet. 2. Baggrunden for opfindelsen ifølge patentet Som det udtrykkeligt fremgår af den indledende del af patentbeskrivelsen [se side 5, linje 14-22], angår denne opfindelse et teknisk fagligt felt, der vedrører svampevækst på overflader af bygningsmaterialer i et omfang, som har sundhedsmæssige implikationer for personer, der befinder sig i bygningerne, hvorved personerne kan pådrage sig et sygdomskompleks, der af verdenssundhedsorganisationen, WHO, betegnes Sick Building Syndrome. Fagmanden på dette område bør derfor kende til de ekstreme komplikationer, der fremkommer ved at arbejde med svampekontaminationer i et omfang, som kan føre til Sick Building Syndrome. Som det også udtrykkeligt fremgår af patentbeskrivelsen [se side 3, linje 1-2] var sammenhængen mellem kraftig svampekontamination i bygninger og "Sick Building Syndrome" velkendt på prioritetsdatoen. Denne sammenhæng er udtrykt i den indledende del af krav 1 ("i en bygning, hvor beboeren eller beboerne har symptomer, der kan tilskrives svampekontamination"), og det problem, som patentet løser ved den patenterede fremgangsmåde, kan således beskrives som: det at reducere omfanget af svampekontamination i bygninger til et niveau, så personer efterfølgende kan opholde sig i bygningen uden at pådrage sig "Sick Building Syndrome" - men vel at mærke på en sådan måde, at bygningsmaterialerne ikke beskadiges og derfor ikke skal udskiftes eller destrueres. I denne forbindelse er det væsentligt at gøre opmærksom på, at udtrykket "svampe", som det anvendes i patentet angår en række arter og typer af såkaldte "filamentøse svampe" også benævnt "skimmelsvampe", som har det til fælles, at de er i stand til at vokse under de ekstremt sparsomme biologiske vækstforhold, der gør sig gældende på bygningsmaterialeoverflader, herunder begrænset lys, temperatur, fugtighed og forekomst af de for svampens vækst nødvendige næringsstoffer. 9/37

10 For at forhindre skimmelsvampvækst behøver man udelukkende at begrænse fugtigheden, som er den altafgørende vækstbetingelse for skimmelsvamp. Det er velkendt, at især svampesporer er vanskeligere at fjerne end hyferne (hvilket også fremgår af flere af de patentskrifter, som der er henvist til i patentet på side 3, afsnit (iv)). 3. Materielle indsigelser i forhold til valg af nærmest kendte teknik, vurdering af opfindelseshøjde m.v. a. Det problem, som fagmanden ifølge opfindelsen skulle løse Det problem, som fagmanden i henhold til patentet skulle løse, var af flere årsager temmelig kompliceret: Bygninger, der er kontamineret med svampe i det i patentet beskrevne omfang (dvs. ofte i et omfang, hvor der på materialeoverflader er synlig vækst af svampe, og hvor svampevæksten hyppigt har resulteret i nedbrydning af materialet fx af trækonstruktionsdele) er særdeles vanskelige at rense effektivt for svampeangrebet uden samtidig at beskadige bygningsmaterialerne på en uacceptabel måde og uden at efterlade overfladerne fugtige og dermed hypereksponeret for genetablering af skimmelsvamp. En væsentlig vanskelighed består således i, at total fjernelse af svampene skal omfatte, at også svampesporerne fjernes eller inaktiveres, idet tilbageværende, overlevende svampesporer i givet fald hurtigt vil vokse frem til nye svampehyfer, hvis de tilføres fugt. Ved enhver behandling af svampeangreb er der således en risiko for, at tiltag til fjernelse eller reduktion af svampe-kontamination kun vil have en forbigående virkning, hvis behandlingen kun fører til en reduktion af kontaminationen med svampehyfer, men derimod ikke samtidig medfører en væsentlig reduktion af svampesporer. Hertil kommer, at svampehyfer har en udpræget evne til at vokse ned i (infiltrere) materialeoverfladedele, hvorfor en effektiv fjernelse af svampehyfer og -sporer forudsætter, at metoden skal kunne trænge tilstrækkeligt langt ned i det svampekontaminerede materiale og fjerne svampehyferne. Det er ikke nok at dræbe svampen, idet selv inaktiverede svampehyfer stadig fungerer antigent og dermed stadig kan frembringe allergiske reaktioner hos personerne som opholder sig i bygningerne. Samlet set må det objektive tekniske problem altså formuleres som forbedringen af indendørs luftkvalitet i bygninger, hvor beboerne har symptomer på Sick Building Syndrome. b. Den nærmest kendte teknik i forhold til patentet I patentbeskrivelsen er der redegjort for samtlige de løsninger, som var kendt før prioritetsdatoen (side 3 i patentet), ligesom der her gøres rede for de ulemper, der er forbundet med disse kendte fremgangsmåder. På side 4 i beskrivelsen henvises der således til en dansk rapport udgivet 1995 (forlaget Kommuneinformation), det vil sige umiddelbart før patentets prioritetsdato, og rapportens konklusion er, at ingen af de daværende tilgængelige foranstaltninger til bekæmpelse af svampe-kontamination i bygninger var acceptable eller egnede af de årsager, som patentet selv redegør for. Rapporten slår endvidere fast, at den eneste tilbageværende mulighed for at bekæmpe svampevækst i bygninger er den meget drastiske og bekostelige at destruere de kontaminerede materialer og erstatte dem med rene materialer. Ifølge samme rapport blev det før patentets prioritetsdato anslået, at de samlede omkostninger til nødvendige afhjælpningsinitiativer alene i offentlige bygninger i Danmark, ville beløbe sig til adskillige milliarder. 10/37

11 Som bekendt er den nærmest kendte teknik den reference, der i en enkelt henvisning angiver en kombination af kendetegnende træk, der udgør det mest lovende udgangspunkt for en nærliggende udvikling, der fører til opfindelsen [EPO Guidelines C IV ]. Ved udvælgelsen af den nærmeste kendte teknik, er den første overvejelse derfor, at den nærmest kendte teknik skal angå et lignende formål eller have en virkning, som svarer til opfindelsens - eller at den i hvert fald hører til det samme eller et nært beslægtet teknisk område. I praksis, er den nærmeste kendte teknik den, der svarer til en lignende brug og kræver et minimum af strukturelle og funktionelle ændringer for at nå frem til opfindelsen (T 606/89 EPC). c. B4/B15 som nærmest kendte teknik i forhold til patentet Det er af flere, indbyrdes uafhængige, årsager særdeles problematisk at kategorisere B4/B15 som nærmest kendte teknik i forhold til opfindelsen ifølge patentet. Først og fremmest har patenthaver ikke kunnet dokumentere den påståede datering af denne reference til Hertil kommer at patenthaver ved gennemgang af Vapor-Star s nuværende hjemmeside kan konstatere at udstyret alene sælges som et udstyr til rengøring. Det fremgår ikke, at udstyret kan anvendes til afrensning af skimmelbegroede overflader i den form, hvor skimmelvæksten udgør et indeklimaproblem. Problemets økonomiske omfang taget i betragtning burde vel alt andet lige give Vapor-Star incitament til netop at reklamere med skimmelsvamp bekæmpelse hvis det var noget man kunne tilbyde. For det andet er det påfaldende, at indsiger har fundet det nødvendigt at overstrege/slette informationer fra dette modhold, som efter indsigers egne angivelser skulle være en offentligt tilgængelig salgsbrochure fra Hvis der virkelig er tale om et offentligt tilgængeligt modhold fra 1993, så har det formodningen imod sig, at det skulle være nødvendigt at skjule informationer i modholdet, da der i sagens natur ikke kan være tale om forretningshemmeligheder el.lign. i en angiveligt offentligt tilgængelig salgsbrochure. Det er patenthavers standpunkt, at så længe salgsbrochuren ikke er fremlagt i ucensureret form, kan den formelt slet ikke bruges som modhold og navnlig ikke som eneste modhold i kombination med den generelle fagmandsviden. Under alle omstændigheder er det dog altafgørende, at fagmanden slet ikke ud fra B4/B15 vil kunne uddrage nogen som helst teknisk vejledning af relevans for opfindelsen ifølge stridspatentet - tværtimod: Selve det at rengøre med vanddamp vil fagmanden antage højst kun forværrer svampeangrebet. Der er således ingen data, som bekræfter - eller bare underbygger - den postulerede effekt på skimmelsvamp i B4/B15. B4/B15 viser intet andet end, at man kan anvende damp til rengøring og dette fremgår allerede af patentets beskrivelse på side 5, linje 15-18: It is known to use steam generating apparatuses for conventional cleaning purposes in indoor environments of a normal hygienic standard including residential and industrial buildings such as e.g. food productions facilites. B4/B15 giver således absolut ingen teknisk vejledning til fagmanden om, hvordan kraftigt kontamineret skimmelsvampsmateriale skal behandles effektivt. B4/B15 er en salgsbrochure for en rengøringsdampmaskine, som viser ganske almindelig rengøring af bygningsoverflader under anvendelse af vanddamp, men det er ikke muligt at udlede nogen teknisk effekt af en sådan rengøring på forekomsten af netop skimmelsvamp, herunder om skimmelsvampen 11/37

AN 2013 00001 VR 2010 01987 VALUA - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00001 VR 2010 01987 VALUA <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00001 VR 2010 01987 VALUA - Indsigelse - Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2010 01987 VALUA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 K E N D E L S E Abena A/S (advokat Claus Berg, København) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (Kammeradvokaten

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B2290007 MAK/AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. november 2014 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Anne Birgitte Fisker). 11. afd. nr.

Læs mere

Gebyrdommen U2012.483H

Gebyrdommen U2012.483H Gebyrdommen U2012.483H Af advokat Georg Lett, advokat Karsten Høj og advokat Pernille Sølling 1 Artiklen gennemgår Højesterets dom U2012.483H, der angik mulighed for at pålægge gebyrer på pensionsforsikringer.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. december 2011 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen). 19. afd. nr. B-2467-03: A (advokat

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe.

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. - 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. Retsskriver var dommerfuldmægtig Emil Jurcenoks. Der foretoges K 812/14 A/B Duegården i likvidation mod Nykredit

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere