Bachelor-Projekt. 6. semester 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor-Projekt. 6. semester 2007"

Transkript

1 Bachelor-Projekt 6. semester 2007 Emne: Implementeringen af Kommissionens forordning Kom(2005)592 om ansvar for transportører af passagerer ad søveje og indre vandveje Juridisk vejleder: Kim Østergaard Økonomisk vejleder: Lasse Henningsen Gruppe: Navn: Mahan Semnanipour CPR-nr.: ******-**** Navn: Kennie Dyreborg-Kragh CPR-nr.: ******-**** Det erhvervsøkonomiske / - erhvervsjuridiske studium ved Handelshøjskolen i København 0

2 EXECUTIVE SUMMARY This thesis is dealing with the proposal COM(2005)592 on liability for carriers of passengers by sea and inland waterways. The thesis examines which effect the rules of proposal regarding strict liability, obligatory insurance and the rule of pro memoria will have on chapter 15 of the Danish maritime law. The liability rules under examination are mainly based on the proposal, the Danish maritime law, and the law of tort. However, the proposal seeks to implement the Athen-Convention of 2002 through the Community Law, which therefore will require that we look into some of the articles of the Athen-convention for the purpose to enhancing the dilemma. In addition, the EC Treaty will be mentioned, however, the provisions will not be analysed. The relationship between carriers and passenger will experience radical changes. The liability rules changes from negligence to strict liability. The global limitations will be changes improving the sanction possibilities and helping the passengers to claim upon there loss. Furthermore, it is examined whether the law of liability constitutes economic optimal deterrence. Theoretically optimal law regulations are found by examining whether the law imposes an efficient behaviour, which leads to an acceptable social welfare condition. Additionally, it is measured how the efficiency of the liability rules, can be altered by changing the presumptions, concerning the information relating to the carriers level of activity and level of care. According to the economic theory information should only be obtained when this is socially optimal. What's more, it is analysed whether changing the presumptions, treading the transport (service) as being durable instead of non-durable could lead to an inefficient scenario. Finally, it is considered whether the proposal is an optimal solution. The results are found through reviewing IMO s guidelines & the Green Paper COM(2005)275. In general, IMO & the Green Paper requires that the law on maritime legislation should be articulated so it enhances safety, stability and quality. The important in this relation is to point out that the proposal should serve to enhance the aim of IMO and the Green Paper. 0

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1- INTRODUKTION Indledning Synsvinkel Problemformulering Afgrænsning Struktur Juridisk teori og metode Juridisk metode Retssætninger og retskilder Retsdogmatisk analyse Økonomisk teori og metode Kildekritik Juridisk Økonomisk Empiri 9 2 KAPITEL 2 JURIDISK DEL 10 1 Indledning Baggrund Athen-konventionen af 1974 og tilhørende protokol af Beskrivelse af retskilderne EF-traktaten Kommissionens forordning KOM(2005) Generelt om forordningen Objektivt ansvar og det udvidede erstatningsansvar Obligatorisk forsikring Direkte krav (pro memoria) Sølovens regler i kap Ansvarsgrundlag: Culpa Den gældende erstatningsgrænse 16 1

4 Ingen obligatorisk forsikring i gældende ret Delikskrav Hvidbogen om den europæiske transportpolitik frem til Vurdering af ændringerne i retstilstanden EU s transportpolitik Forordningen KOM(2005)592 s effekt på dansk ret, særligt Søloven Ændringer i retstilstanden i forhold til ansvarsgrundlaget Ændringer i retstilstanden i forhold til ansvarsgrænserne Obligatorisk forsikring Direkte krav: Mulighed for forskud igennem forsikringsselskabet Juridisk delkonklusion 24 3 Kapitel 3 Økonomiske del Indledning Baggrund Beskrivelse af anvendt teori Steve Shavell s teori Coase-teoremet Transaktionsomkostninge Pareto og kaldor-hicks kriteriet Analyse af de retsøkonomiske teorier Basale forudsætninger for analysen ved den ensidige og den tosidige tilgang Den ensidige betragtning Formel for scenarie Formel for scenarie 2 og Scenarie 1: Ulykker opstået mellem fremmede parter Scenarie 2: Ulykker opstået med sælger og fremmede Scenarie 3: Ulykker mellem sælger og kunde eller ansatte Den tosidige betragtning Scenarie 4: Ulykker opstået mellem fremmede parter Scenarie 5 Ulykker opstået med sælger og fremmede Sammenfatning af scenarie 4 og Scenarie 6: Ulykker mellem sælger og kunde eller ansatte og et non-durabelt produkt 37 2

5 En anden tilgang til scenarie Scenarie 7: Ulykker mellem sælger og kunde eller ansatte og et durable service Risikoaversion: Behovet for en forsikring Transaktionsomkostninger i forbindelse med implikationer af Forordningen Søgeomkostninger Kontrolomkostninger Perspektivering Økonomisk delkonklusion 45 4 Kapitel 4 Kombineret del Indledning Regulering af de søretlige regler Opsummering af juridiske og økonomiske komplikationer ved gennemførelsen af KOM(2005) International Maritime Organisation Grønbogen set i forhold til Danmark Det Blå Danmark Delkonklussion 50 5 Kapitel 5 Samlet konklusion 51 Litteraturliste 52 3

6 KAPITEL 1 - INTRODUKTION 1.1 Indledning Inden for rammerne af den fælles transportpolitik må der træffes yderligere foranstaltninger for at garantere sikkerhed inden for transport ad søvejen og ad indre vanveje. På baggrund af dette, har Kommissionen for de europæiske fællesskaber fremsat forordningsforslag KOM(2005)592 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje. Med denne forordnings tilblivelse og følgende implementering i dansk ret, fordre dette, at de enkelte staters nationale love skal gennemgå ændringer, der stemmer overens med de i forordningens stipulerende artikler. Denne implementering af nye regler i de enkelte staters nationale lovgivninger, følger naturligvis nogle konsekvenser for de enkelte stater. Dette være såvel forbrugere, som erhvervsliv. Forordningens konkrete formål, i forhold til dansk ret er, at forhøje ansvarsgrænsen pr. passager. Herudover indføres en skærpelse af ansvarsgrundlaget for skibsrelaterede hændelser og en pligt for skibstransportører af passagerskibe til at tegne en obligatorisk forsikring. Endvidere sikres det, at skadelidte kan rejse krav direkte mod forsikringsgiveren. Derfor er det relevant at undersøge såvel de juridiske, som eventuelle økonomiske konsekvenser heraf, i forbindelse med implementeringen af forordningen i dansk ret,. 1.2 Synsvinkel De juridiske konsekvenser i forbindelse med forordningsforslaget, vil behandles som en overordnet afvejning af fordele og ulemper for forbrugere og erhvervsdrivende, set i relation til forordningens formål og intentioner. På baggrund af en analytisk og objektiv metode, skal de økonomiske konsekvenser ved implementeringen af Kommissionens forordning behandles. Problematikkerne analyseres ud fra et retsøkonomisk perspektiv. 4

7 1.3 Problemformulering Implementeringen af Kommissionens forordning (2005)592 I hvor høj grad vil Kommissionens forordning ændre passagerers retsstilling i forhold til gældende ret, og i hvilket omfang skaber forordningen en for samfundet efficient løsning ud fra et retsøkonomisk perspektiv. For at finde svaret, skal der svares på følgende 3 spørgsmål. - Spørgsmål 1 - Juridisk del Hvilken retsvirkning vil reglerne i Kommissionens forordning KOM(2005)592 om objektivt ansvar, en obligatorisk forsikring og et direkte krav have på passagers og transportørers retstilling i Danmark. - Spørgsmål 2 - Økonomisk del Vil implementeringen af Kommissionens forordning KOM(2005)592, som gennemfører et objektivt ansvar og en obligatorisk forsikring, være samfundsmæssig efficient, set ud fra en retsøkonomisk analyse. - Spørgsmål 3 - Kombineret del Hvordan bør de søretlige regler formuleres, så de bidrager til en øget sikkerhed, kvalitet og stabilitet for transport af passagerer til søs. 1.4 Afgrænsning Denne rapport vil begrænse sig til kun at behandle de konsekvenser, som vedrører passagerer og skibstransportørers retsstilling i Danmark, i forbindelse med implementeringen af kommissionens forordning KOM(2005)592. Rapporten vil derfor ikke behandle passagerers tab som skyldes bortkomst eller beskadigelse af bagage. Rapporten vil ikke behandle Bestemmelser i Sølovens kap. 15, der vedrører andre forhold, end hvad der følger af objektivt ansvar, erstatningsgrænser, obligatorisk forsikring og et direkte krav, vil ikke behandles i rapporten. Rapporten vil antageligt behandle en afvejning af fordele og ulemper for forbrugere og erhvervsdrivende. Men det overordnede fokus vil tage udgangspunkt i, om der er tale om en samfundsmæssig optimal tilstand. 5

8 Traktatens art. 2 EF, 3 EF litra f, 10 EF, 70 EF, 71 EF, 80, EF og 251 EF, vil kun indledningsvis blive nævnt, for at give et overblik over målene inden for fællesskabet, hvorfor der afgrænses fra videre behandling af disse bestemmelser og den dertilhørende retspraksis. Idet de enkelte aktører på markedet har forskellige transaktionsomkostninger, finder vi det ikke muligt at estimere de samlede transaktionsomkostninger i kroner og ører. Vi vil således alene søge at identificere og vurdere, om de enkelte transaktionsomkostninger er høje eller lave. 1.5 Struktur Rapporten bygger på Kommissionens forslag til en forordning om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje. På grundlag af en fastlæggelse af gældende ret for reguleringen af passagerers retsstilling, tages der stilling til hvorvidt Kommissionens forordning vil ændre nuværende retsstilling. Det forudsættes gennemgående i projektet, at forordningsforslaget vil blive vedtaget. Rapporten er opdelt i 5 kapitler, der er opbygget på en sådan måde, at kap. 2 indeholder den juridiske analyse, kap. 3 indeholder den økonomiske analyse og kap. 4 udgør en sammenfatning af juridiske og økonomiske perspektiver. Hovedkonklusion vil fremgå af projektets kap Juridisk teori og metode Juridisk Metode Rapporten vil indeholde en analyse af Kommissionens forordning KOM(2005)592 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje, set i forhold til gældende nationalret, herunder sølovens kapitel 15. I udarbejdelsen af rapporten findes det først, hvad der er baggrunden for forordningsforslagets. Derefter tages der stilling til, om forordningsforslaget ændrer retsstillingen i forhold til gældende dansk ret, hvorved problemformuleringens første spørgsmål besvares Retssætninger og retskilder Anvendelsen af hjemmel, til besvarelsen af problemformuleringen, vil følge den retsdogmatiske analyses prioriteret rækkefølge. I besvarelsen af problemformuleringen vil der blive anvendt 6

9 følgende retskilder: Traktatbestemmelser, forordning, protokoller og danske love. Som fortolkningsgrundlag for henholdsvis europæisk og dansk ret, vil der blive anvendt hvidbogen. Herudover vil der blive anvendt relevant retspraksis i fortolkningen af retskilderne Retsdogmatisk analyse Den vægtede succession for den retsdogmatiske analyse ser således ud; Love / retskilder Traktatbestemmelser Traktaten er EU s højeste rangerede retskilder og fungerer som EU s grundlov. EU s andre retskilder rangerer under traktaterne og må ikke være i strid med denne. Forordning Forordninger som EU har vedtaget, har direkte virkning over for medlemsstaterne, jf. art. 249 EF. Afgørelser Afgørelser får retsvirkning ved enstemmig vedtagelse af rådet, jf. art. 250 EF. Danske lovbekendtgørelser Lovbekendtgørelser er en samling af de nuværende gældende retskilder. Borgerne i Danmark skal rette sig efter lovbekendtgørelser, og dommerne skal dømme efter dem. Redegørelser Redegørelser har normalt ingen juridisk retsvirkning, og bruges heller ikke som fortolkningssupplement. Fortolkningsregler Hvidbogen, meddelelser, udtalelser, forarbejder og lignende, vil blive brugt som et fortolkningsbidrag til ovenstående. Hvidbog: Den europæiske transport politik frem til Grønbogen: Om forbrugerbeskyttelse i DEN Europæiske Union. 7

10 Retspraksis Princippet om EU-retten har forrang frem for nationalret, er udviklet gennem retspraksis. 1 De afgørelser som EU-domstolen er kommet frem til, skal sikre en ensartet fortolkning af fællesskabsretten, og afgørelserne skal derfor accepteres af medlemsstaterne, som præjudikater. Dommene bliver beskrevet løbende i tekstens fodnote og derefter bliver der henvist til den pågældende fodnote, hvis dommen bliver brugt senere i rapporten. Domme: Costa/ENEL - Sag 6/64 Scandinavian Star U H 1.7 Økonomisk teori og metode: I forbindelse med behandlingen af de i forordningsforslagets stipulerede formål, anvendes disse formål til at analysere hvilke retsøkonomiske konsekvenser disse vil have for skibspassagerer og skibstransportører. I hele den økonomiske del, tages der udgangspunkt i den relevante teori 2, der benyttes til at analysere økonomiske konsekvenser af kommissionens forordnings implementering, hvorved problemformuleringens andet spørgsmål vil blive besvaret. 1.8 Kildekritik Juridisk I den juridiske del af analysen er der blevet brugt juridiske bøger og officielle hjemmesider. Bøgerne der er anvendt tillægger vi stor troværdighed, da vi vurderer at de enkelte forfattere har brugt en seriøs og troværdig fremgangsmåde i behandlingen af de emner der netop bliver behandlet i projektanalysen. 1 Sag 6/64, (costa/enel), om Fleminio Costa mod ENEL, vedr. EU-rettens forrang. Italien havde ved lov nationaliseret hovedparten af elværker og lagt dem ind under det statslige selskab ENEL. Advokat Costa mente, at nationaliseringsloven var i strid med EU -retten, og nægtede derfor at betale sin elregning. Den italienske regering mente, at EF -traktaten via. Den italienske inkorporeringslov ikke kunne have højere rang end alm. Love, og derfor vige for senere national lov. EF -domstolen fastslog, at EU-retten har ubetinget forrang for en hvilken som helst national bestemmelse. Det blev begrundet i at EU-retten derved ville sikres en effektiv og ensartede anvendelse i medlemsstaterne. 2 Østergaard, Kim, Metode på Cand.merc.jur. studiet, s

11 Størstedelen af de hjemmesider vi har anvendt, er Den Europæiske Unions og danske officielle hjemmesider. Derfor har vi ikke haft grund til at tvivle på troværdigheden af det tilgængelige materiale. De hjemmesider der yderligere er blevet anvendt i projektanalysen, som ikke er fra Den Europæiske Unions officielle hjemmeside, har vi kontrolleret tværgående med andre mere eller mindre officielle hjemmesider. Disse kontroller er foretaget for at afsløre subjektive fortolkninger af relevante emner i forhold til projektet, og for at sikre en troværdig gennemgang af projektanalysen Økonomisk Dele af den litteratur, der er anvendt igennem projektets økonomiske del, har den ulempe, at den er skrevet på et meget kompliceret niveau. Hermed relateres til litteraturen omkring Steven Shavell s artikel: Strict liability versus negligence. Der kan i den forbindelse forekomme subjektive fortolkninger. På baggrund af dette, har det været nødvendigt med en kritisk stillingtagen til disse kilder, og derfor er der søgt supplerende litteratur hos andre teoretikere. 1.9 Empiri Vi har anvendt og kombineret både kvantitative og kvalitative data, med henblik på at opnå en solid undersøgelse så vidt muligt. Empirien i projektet er kun indsamlet gennem "desk research" da det ville være for tidskrævende et arbejde at udarbejde "fild research". Informationen der er brugt til rapporten stammer fra Internettet og bøger der har behandlet de emner og fakta vi har fundet relevante at inddrage i projektanalysen. 9

12 KAPITEL 2 DEN JURIDISKE DEL 2.1 Indledning Reglerne i fællesskabsretten om transport af passagerer til søs er endnu ikke harmoniseret. Det er derfor på nuværende tidspunkt et enkeltstatsanliggende, hvilket vil sige, at medlemsstaterne selv kan regulere forholdet mellem passagerer og transportører til søs. Den fælles transportpolitik bør derfor træffe yderligere foranstaltninger, for at garantere sikkerheden for transport ad søvejen og indre vandveje. Kommissionens forordning KOM(2005)592 tilstræber et harmoniseret og erhvervsvenligt miljø for passagerer, i henhold til Hvidbogens krav om øget kvalitet og sikkerhed og en bæredygtig transport frem til Formålet med forordningen er, at håndterer de risici, der er forbundet med transport af passagerer til søs. Forordningen vil gennemføre nye tiltag, nemlig et objektivt ansvar, forhøjet ansvarsgrænser, en obligatorisk forsikring, samt mulighed for passagerer at gøre et direkte krav gældende. Dette vil ændre på passagers og transportørers retstilling, da forordningens tiltag vil få direkte effekt på dansk-ret, særligt de søretlige regler i Søloven kap Baggrund Inden for fællesskabsretten gælder der et generelt princip (lex superior), at fællesskabsretten har forrang frem for national ret. 3 Dette indebærer at national ret ikke må stride imod fællesskabsretten. KOM(2005)592 vil derfor få direkte virkning på dansk-ret. Det skal i den forbindelse nævnes, at hvis national ret er baseret på internationale konventioner, kan der imidlertid gælde visse undtagelser til dette forrangsprincip. 4 Dette er dog ikke tilfældet for hvad angår Athenkonventionen, da denne ikke er blevet ratificeret i dansk ret. Men det skal pointeres, at Danmark har adopteret nogle af artiklerne i Athen-konventionen af 1974 omkring begrænsningsretten. Havde Athen-konventionen derimod været tiltrådt af medlemsstaterne først, og derefter blevet tiltrådt af fællesskabet, ville princippet om EU-rettens forrang kunne tilsidesættes, idet Athenkonventionen ville få forrang for EU-rettens eventuelle modstridende regler på transportområdet. 5 3 Fodnote 1, Sag 6/64, (Costa/ENEL). 4 Ulfbeck, Vibe, Produktansvar i transportretten, s EF-traktatens art. 307 (tidligere 234). 10

13 Herunder en grafisk illustration af forholdet mellem Athen-konventionen af 2002 og national ret, i forhold til EU-retten. 6 Illustrationen viser, at EU-retten har forrang i forhold til Athen-konventionen, idet medlemsstaterne ikke har tiltrådt Athen-konventionen forinden fællesskabet har tiltrådte den Athen konvention af 1974 og tilhørende protokol af 2002 I forbindelse med Hvidbogen, har Kommissionen fremstillet en meddelelse om bedre sikkerhed for passagerskibe inden for fællesskabet. Denne meddelelse faldt sammen med at den internationale søfartsorganisation (IMO), var i færd med at reviderer de internationale regler for erstatningsansvar i forbindelse med international søtransport af passagerer, også kaldet Athen-konventionen om søtransport af passagerer og deres bagage af Kommissionen mente i den forbindelse ikke at Athen-konventionen var tilstrækkeligt reguleret i forhold til visse aspekter, og så den derfor ændret i medhold til Kommissionens meddelelse, som beskrev en række vigtige forhold, heriblandt art og omfang af transportørernes erstatningsansvar og de minimale forsikringskrav, som efter Kommissionens opfattelse var blevet utilstrækkelige blandt den tidligere udgave af Athenkonventionen. 6 Egen tilvirkning. 11

14 Ændringen af Athen-konventionen af 1974 om søtransport af passagerer og deres bagage, gik ud på at afhjælpe en række vigtige mangler i bestemmelserne for erstatningsansvar, i forbindelse med international søtransport af passagerer. Konventionens indhold regulerer regler af folkeretlig dimension. Dette arbejde førte til en vedtagelse af protokollen af 2002 til Athen-konventionen af 1974 om søtransport af passagerer og deres bagage. Denne protokol vil benævnes som Athenprotokollen i resten af rapporten. Athen-protokollen til Athen-konventionen af 1974 om søtransport af passagerer og deres bagage, blev vedtaget den 1. november I forbindelse med denne vedtagelse, betegnes Athenprotokollen til Athen-konventionen af 1974 om søtransport af passagerer og deres bagage, som Athen-konventionen af Som nævnt ovenfor, har Danmark ikke ratificeret Athen-konventionen af Så for at opnå en ensartet og fyldestgørende ordning overfor passagerer i fællesskabet, må fællesskabet derfor indlemme Athen-konventionen af 2002 ved hjælp af en forordning, der kan indfører bestemmelserne i Fællesskabets lovgivning. En sådan forordning vil give Athen-konventionen af 2002 s bestemmelser fuld retsgyldighed i forhold til Fællesskabets lovgivning, samt at sikre en harmoniseret anvendelse og håndhævelse af reglerne inden for fællesskabet. 2.3 Beskrivelse af retskilderne EF-traktaten Herunder er en beskrivelse af retskilderne med udgangspunkt i EF-traktatens artikel 2, 3, 10, 70, 71, 80 og 251 EF. Traktaten lægger ud med en beskrivelse, i art 2 EF og art. 3 EF litra f, om hvilke formål fællesskabet forpligter sig at tilstræbe, hvis man ønsker at være medlem af unionen. Herunder bliver det nævnt, at et højt socialt beskyttelsesniveau, inden for en fælles transportpolitik, er et vigtigt punkt for unionen. Samtidig forstærker art. 10 EF kravet til medlemsstaterne, om at sigte mod at fremme opfyldelsen af fællesskabets målsætninger. I forbindelse med traktatens art. 2 EF og art. 3 EF litra f, er det nærliggende at nævne traktatens art 70 EF og 71 EF, der henregnes under afsnittet V Transport i EF-traktaten. I art. 70 bliver det understreget for medlemsstaterne, at deres nationale politik skal bidrage til at fremme en bedre transportpolitik. Med henblik på gennemførelsen af målet i traktatens art. 70 EF, kan Rådet efter fremgangsmåden i art. 251 EF og efter høring af Det Økonomiske & Sociale Udvalg og Regionsudvalget, skabe nødvendige tilpasninger så målene realiseres. 12

15 I traktatens art. 80, stk. 2 EF, understreges det, at EF-traktatens afsnit V også finder anvendelse på transport af sejlbare vandveje Kommissionens forordning KOM(2005) 592 Denne forordnings retsgrundlag er begrundet i EF-traktatens art. 71, stk. 1 og art 80, stk. 2, og finder anvendelse på enhver international eller indenlandsk transport ad søveje eller indre vandveje. 7 Endvidere skal det pointeres, at forordninger har virkning i alle mellemstater og får direkte effekt, såvel horisontalt, som vertikalt i alle sine enkeltheder Generelt om forordningen Kommissionens forordning KOM(2005)592 gennemfører Athen-konventionen af 2002, hvilket sigter efter at forbedre passagerers retsstilling inden for fællesskabet. Den pålægger navnlig transportører objektivt ansvar og obligatorisk forsikring med ret til direkte søgsmål mod forsikringsgiverne. 9 Udover dette er anvendelsesområdet også blevet udvidet til at omfatte indenlandske passagerskibstrafik og passagerskibstrafik ad indre vandveje Objektivt ansvar og det udvidede erstatningsansvar Spørgsmålet om ansvarsgrundlag og bevisbyrde er, i henhold til forordningens art. 3 om transportørers og undertransportørers (herefter bare transportørers) erstatningsansvar, underlagt alle de bestemmelser i Athen-konventionen af 2002, der regulerer et sådan ansvar, primært er der her tale om forordningens art. 3, 4, 7 og 8. Den nye forordning KOM(2005)592, skal forbedre passagerers retsstilling i forbindelse med personskader, idet transportørers ansvarsgrænse ved personskader forhøjes. Transportører står med et objektivt ansvar for skader i forbindelse med skibets drift. Transportøren kan altså pålægges et ansvar uden at der foreligger culpa. Athen-konventionen af 1974 fuldbyrdede, i denne sammenhæng, et krav for erstatningsansvar, nemlig en ordning som var baseret på culpa. Forordning KOM (2005)592 skelner derimod mellem to slags krav. Skade, som skyldes skibsfejl og som passagerne har meget ringe indflydelse på, er omfattet af objektivt ansvar, medens andre typer tilskadekomst om bord er omfattet af 7 KOM(2005) 592, art EF-traktaten art KOM(2005) 592, art

16 erstatningsansvar, hvis der er tale om culpa eller forsømmelser. Der er her tale om en betydelig stigning i forhold til den tidligere gældende erstatningsgrænse. Der gennemføres et udvidet erstatningsansvar i tilfælde af culpa eller forsømmelser. I denne sammenhæng skal det dog bemærkes at forordningen opererer med to former for erstatningsgrænser. Den ene lyder på EUR ( særlige trækningsrettigheder) for objektivt ansvar 10, og den anden erstatningsgrænse er på EUR ( særlige trækningsrettigheder) for erstatningsansvar på grund af culpa. 11 Bevisbyrden ligger altså hos transportøren Obligatorisk forsikring Transportøren har pligt til at forsikre sig mod det objektive ansvar såfremt dennes skib er godkendt til transport af over 12 personer. 12 Det er netop Athen-konventionen af 2002 der indfører dette obligatoriske krav om, at transportører skal have tilstrækkelig forsikring. For at forstå hvad der anses som tilstrækkelig forsikring, må man se i Athen-konventionens art. 4a. Denne bestemmelse forbeholder at den obligatoriske forsikring skal dække hele transporten, og skal foreligge som forsikringsaftale, bankgaranti eller lignende, så længe at den dækker passagerers død eller tilskadekomst Direkte krav (pro memoria) I henhold til forordningen om transportørens oplysningspligt, skal passagererne oplyses om deres mulighed for at kunne rejse et direkte krav (pro memoria) over for forsikringsselskabet eller sikkerhedsstilleren, om deres ret til et forskud. 13 Transportøren skal udbetale et forskud til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov. 14 Forskuddet skal udbetales til passageren eller den som indtræder i dennes retsstilling inden 15 dage efter at kravet er blevet rejst. Forskuddet må ikke være mindre end EUR ved dødsfald. 10 Jf. KOM(2005) 592, art. 4, dog med særlig henvisning til Athen-konventionen af 2002 art KOM(2005) 592, art. 4, dog med særlig henvisning til Athen-konventionen af 2002 art Athen-konventionen af 2002 art. 4a. 13 KOM(2005) 592, art. 5, jf. dog også Athen-konventionen af 2002 art. 4a, nr KOM(2005) 592, art. 5, 14

17 2.3.3 Sølovens regler i kap. 15 Implementeringen af Kommissionens forordning (2005)592 Reglerne om transport af passagerer og rejsegods er i dag reguleret i Sølovens kap. 15, herunder ( er ubenyttede). Disse regler gennemfører store dele af Athen-konventionen af 1974 om befordring af passagerer og deres bagage til søs. 15 Kap. 15 finder kun anvendelse i det omfang befordringen ikke er underkastet international konvention om befordring med andet transportmiddel. 16 Dette betyder altså, at såfremt befordring af passagerer sker med et andet transportmiddel end skib, færge mv., eksempelvis tog eller fly og der findes særlovgivning på området så finder Sølovens kap. 15. ikke anvendelse. Udgangspunktet er, at Sølovens regler kun finder anvendelse på danske skibe. For at et skib kan anses som værende dansk, må dets ejer dermed også være dansk. 17 Sølovens 402 understreger, at der med undtagelse af reglerne i 408, 430 og 431, der betegnes som værende beskyttelsespræceptive, er aftalefrihed. Reglerne i er som ovenfor nævnt også beskyttelsespræceptive. Disse regler indtager en central plads i kapitlet. 18 Passageren skal overholde de forskrifter som gives om bord for god ro og orden kan ikke fraviges til skade for passageren 20, dog kan bortfragteren (transportør i forordningen s forstand) fraskrive sig ansvaret for, hvad der måtte hænde i tidsrummet, hvor passageren ikke er ombord på skibet. I forbindelse med dette kan her nævnes et eksempel, hvor en passager er placeret i terminalens ventesal. 21 Ligeledes kan bortfragteren fraskrive sig ansvaret for, hvad der sker, når en anden udfører transporten. 22 Spørgsmål omkring søgsmålskompetence er reguleret i 428. I henhold til denne bestemmelse kan passageren, eller den som er indtrådt i hans rettigheder, fremsætte krav mod bortfragteren ved personskade og forsinkelse. Ved dødsfald kan personer som var afhængige af transportøren ligeledes rejse erstatningskrav. 15 Falkanger, Thor & andre: Introduktion til Søretten, s Søloven, Søloven, 1, stk. 1 og Falkanger, Thor & andre: Introduktion til Søretten, s Søloven, Søloven, Søloven, 431, stk Søloven, 431, stk

18 Ansvarsgrundlag: Culpa Spørgsmål omkring ansvarsgrundlag og bevisbyrde er behandlet i Bortfragteren skal erstatte tab som skyldes culpa eller forsømmelse under befordringen, udvist af denne eller nogen, som denne svarer for. 24 Bortfragter er den der afgiver et transportløfte. 25 Forudsætningen er imidlertid, at transportløftet er afgivet erhvervsmæssigt eller mod vederlag. Den, som sejler med som passager vil ligeledes være omfattet af lovens regler. Transportløftet kommer normalt til udtryk i form af en billet. 26 Undtagelsen til hovedregelen findes i 421, stk. 2, 2. pkt. og stk. 4, hvor det fremgår, at der er omvendt bevisbyrde, såfremt skaden skyldes forlis, sammenstød, stranding, eksplosion, brand eller følge af mangler ved skibet, eller tab som skyldes forsinkelse. Under disse forhold er det bortfragteren, som bærer bevisbyrden. Jf. 420 nedsættes ansvaret, hvis skadelidte har medvirket til skaden eller forsinkelsen. Eksempelvis hvis en passager er kommet til skade og skaden skyldes andre grunde end de, som er nævnt ovenfor i 421 stk. 2, 2 pkt. bærer passager bevisbyrden for skadens fremkomst Den gældende erstatningsgrænse Spørgsmål vedrørende begrænsningsretten er reguleret i 422. Udgangspunktet er, at erstatningsstørrelsen fastsættes efter de almindelige erstatningsregler. Dog, skal det kort nævnes, at Sølovens kap , 172 og 174 danner grundlag til 422. Ifølge 171 kan transportøren begrænse sit ansvar. Retten til at begrænse ansvaret foreligger uanset ansvarsgrundlag. 28 Transportøren kan dog ikke begrænse sit ansvar, hvis denne selv har forvoldt tabet eller skaden forsætligt eller groft uagtsomt opremser maksimumsgrænserne for hvad bortfragterens erstatningsansvar er. Ifølge denne bestemmelse kan bortfragterens ansvar i forbindelse med transporten ikke overstige SDR ved dødsfald eller personskade. Ved forsinkelse kan ansvaret ikke overstige SDR. Beregningsenheden SDR 30 er omhandlet i Falkanger, Thor & andre: Introduktion til Søretten, s Søloven, 418, 1. pkt. 25 Søloven, Falkanger, Thor & andre: Introduktion til Søretten, s Sølovens 421 stk. 2, 1 pkt. 28 Søloven 172, jf. dog Søloven SDR består af et afvejet gennemsnit af 16 udvalgte valutaer, jf. SL SDR = ca. 8,5 kr. 16

19 Efter 422, stk. 6 kan ansvarsgrænsen fastsættes til en højere grænse end den som står nævnt i stk. 1 og 2. Ifølge 424 kan begrænsningsretten fortabes, som hvis bortfragteren har forvoldt skaden forsætligt eller groft uagtsomt Ingen obligatorisk forsikring i gældende ret I dag er transportører af passagerskibe ikke pålagt nogen form for obligatorisk forsikring. Derimod er de fleste mere eller mindre finansielt sikret gennem P&I-clubs (Protection and Indemnity). P&Iclubs er gennemgået i nærmere detaljer nedunder i vurderingsafsnittet. Dog, skal det nævnes, at P&I-klubberne er almennyttige foreninger, der har til formål at tegne P&I-forsikringer for sine medlemmer, rederierne Delikskrav Spørgsmålet om deliktskravet er reguleret i I henhold til 425 og 427 skal passagerer, som kræver erstatning, ikke stilles bedre, end hvad Søloven tillader. For så vidt angår bortfragterens hjælpere 32, kan disse påberåbe sig samme regler som bortfragter selv. Alle transportører er ansvarlige og hæfter i den forbindelse solidarisk (en for alle og alle for en) 33, medmindre reglen i 431, stk. 3 finder anvendelse, hvorefter bortfragteren kan fraskrive sig ansvar i den periode, hvor befordringen udføres af en anden end bortfragteren selv Hvidbogen om den europæiske transportpolitik frem til 2010 Denne Hvidbog har til formål, at forene den europæiske udvikling med behovene i et samfund, der er krævende hvad angår kvalitet og sikkerhed, for at udvikle en moderne og bæredygtig transport frem til 2010 Hvidbogen koncentrerer sig om transport generelt i EU, og fastslår at søtransport tegner sig for 70 % af al udveksling mellem Fællesskabet og resten af verden. Hvidbogen indeholder et handlingsprogram fra 2001 til 2010 med mere end 60 konkrete initiativer, og har som mål at forene den europæiske udvikling med behovene i et samfund, der er krævende hvad angår kvalitet og sikkerhed. 31 Falkanger, Thor & andre: Introduktion til Søretten, s Ved bortfragteres hjælpere forstås i forhold til Sølovens forstand det samme som forordningens definition af underbortfragtere. Jf. art. 1 nr. 1, litra b. 33 Søloven,

20 2.4 Vurdering af ændringerne i retstilstanden EU s transportpolitik Traktatens at 2 EF, art. 3 litra f og art 10 EF, i samspil, viser at EU ligger et stort præs på medlemsstaterne, for at fremme transporten inden for EU. Det må derfor tolkes at Danmark på lige fod med resten af EU, forpligter sig til at have en national politik der fremmer og støtter nuværende tiltag til sikkerhed og forbedring af kvalitet. I forbindelse med målet i EF-traktaten, har Den europæiske Union haft vanskeligt ved at gennemfører den fælles transportpolitik. På baggrund af dette blev der i 2001 udstedt en Hvidbog, omkring EU s transportpolitik frem til Forordningen KOM(2005)592 effekt på dansk ret, særligt Søloven kap. 15 Kommissionens forordning skal være med til at skærpe reglerne omkring passagers og transportørers (bortfragteres) retstilling inden for fællesskabet. Forordningen har altså en direkte effekt på de søretlige regler, som vedrører ansvarsgrundlag, erstatningsansvar, obligatorisk forsikring og mulighed for at rejse et direkte krav. Det er ikke tilfældigt, at det netop er spørgsmålet omkring ansvarsgrundlag, erstatningsansvar, obligatorisk forsikring og det direkte krav som ønskes reguleret. Det har mere eller mindre en direkte eller indirekte sammenhæng. Hovedsageligt er forordningens mål med til at sætte transportørerne i en dårligere position. Begrænsningerne i de nuværende regler forhøjes med forordningen, og disse er med til at forbedre passagers mulighed for en højere erstatning. Disse ændringer er gennemgået efterfølgende Ændringer i retstilstanden i forhold til ansvarsgrundlaget: Objektivt ansvar versus Culpa I forbindelse med implementeringen af kommissionens forordning KOM(2005)592, gennemføres et objektivt ansvar 34, der er med til at tilsidesætte det nugældende culpaansvar med ligefrem bevisbyrde for passagerskader, som er hovedregelen i SL 421, stk. 1 og 421, stk pkt. I visse tilfælde fraviges dette udgangspunkt dog til fordel for et skærpet ansvar i form af et præsumptionsansvar 35, der er henført i Sølovens 421, stk. 2, 2 pkt. Hovedregelen i dansk erstatningsret er culpa-reglen, som pålægger en almindelig pligt til at optræde forsvarligt i relation til andres liv og ejendom Athen-konventionen af 2002 art Culpaansvar med omvendt bevisbyrde, således at skadevolderen er erstatningsansvarlig, medmindre han kan bevise, at han ikke har handlet uagtsomt 36 Dahl, Børge, Erhvervsjura, s

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Den fulde tekst. Forsikringspligt

Den fulde tekst. Forsikringspligt Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer I medfør af 403 a,

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Europaudvalget 2007 2835 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 2835 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 2835 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. november 2007 Samlet aktuelt notat vedr. rådsmøde (transport, telekommunikation og energi

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Produktansvar. Generelt. Retspraksisudviklede produktansvar. Begreber. Ansvarsgrundlaget. Udviklingsskader og systemskader

Produktansvar. Generelt. Retspraksisudviklede produktansvar. Begreber. Ansvarsgrundlaget. Udviklingsskader og systemskader Generelt Begreber Produktansvar Ansvar der opstår når et produkt under normal eller dog forventelig brug volder skade på person eller ting (andre ting). Produktansvar ligger i grænseområdet mellem kontraktsansvaret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

20.3.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende BILAG I ATHEN-KONVENTIONEN AF 2002 OM SØTRANSPORT AF PASSAGERER OG DERES BAGAGE

20.3.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende BILAG I ATHEN-KONVENTIONEN AF 2002 OM SØTRANSPORT AF PASSAGERER OG DERES BAGAGE C 74 E/567 BILAG I ATHEN-KONVENTIONEN AF 2002 OM SØTRANSPORT AF PASSAGERER OG DERES BAGAGE (Konsolideret tekst bestående af Athen-konventionen af 1974 om søtransport af passagerer og deres bagage og protokollen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Persondata i sundhedsapps

Persondata i sundhedsapps 11. OKTOBER 2016 Side 1 Persondata i sundhedsapps Side 2 Overblik og indflyvning Indflyvning Persondataloven bliver til databeskyttelsesforordningen Gælder for elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014

Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet. Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 Tilbagekaldelse af produkter - skrækscenariet Ved partner Anne Buhl Bjelke og advokat Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2014 2 De næste 45 minutter Indledende bemærkninger omkring produktansvar, fareafværgelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 175 - Bilag 4,L 176 - Bilag 4 Offentligt Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses * betydning af præambel og formål i artikel 1 * betydning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

NOTAT. Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring

NOTAT. Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring NOTAT 1. juli 2014 Vores reference: Sag 2013010286 Arkivkode Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold (SJS) /jga Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring af søloven Den

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Passagerrettighedsforordningen

Passagerrettighedsforordningen Rapport om håndhævelsen af Passagerrettighedsforordningen 1. juni 2015 Artikel 26 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstimer 1. Fredag den 21/9 kl. 8-10 2. Fredag den 5/10 kl. 8-10 2. Fortolkningsprincipper

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar?

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Bilaga 4 A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Överläggningsämne vid det tjugofjärde nordiska juristmötet På hvilke områder bør nordisk lovgivning

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Steen Treumer Institutleder, professor, Ph.D., Juridisk Institut, Dansk Forening for Udbudsret, 14. November 2007 1. Introduktion Erstatningsbeføjelsens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag)

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Kapitel 9 Befordring med luftfartøj Anvendelsesområde 90 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for befordring med luftfartøj af passagerer, rejsegods eller

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. juli 2016 Ændring af direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, KOM(2016)

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Udvalgte Erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger

Udvalgte Erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger Udvalgte Erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger Af Asger Holst-Jensen og Kristian von Grumbkow De almindelige betingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring (herefter

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder Transportministeriet Att.: Internationalt Kontor Frederiksholms Kanal 27 F 1217 København K 28. januar 2014 Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder for luftfarten Dansk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til. Forslag til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til. Forslag til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 SEK(2006) 1726 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere