Spørgsmålet om»fyldestgørende grund«til arbejdsophør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålet om»fyldestgørende grund«til arbejdsophør"

Transkript

1 Spørgsmålet om»fyldestgørende grund«til arbejdsophør Udtalt kritik over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i anledning af nævnets besvarelse af en anmodning fra en arbejdsløshedskasses advokat om en (efterfølgende) begrundelse for nævnets afgørelse. FOB nr Henstillet til ankenævnet at genoptage behandlingen af den pågældende sag vedrørende 5 medlemmers adgang til at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Nævnet havde tiltrådt en afgørelse fra arbejdsdirektoratet om, at de skulle udelukkes fra ret til dagpenge i 5 uger, da de ikke fandtes at have haft fyldestgørende grund til at forlade arbejdet, og at arbejdsløshedskassen ikke havde krav på refusion fra statskassen for de dagpenge, kassen havde udbetalt til medlemmerne i 5 ugers perioden. (J. nr ). Advokat A klagede for Beklædnings- og Textilarbejdernes Arbejdsløshedskasse over en afgørelse, der var truffet af ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen. Ved afgørelsen havde ankenævnet tiltrådt en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter 5 medlemmer af arbejdsløshedskassen skulle udelukkes fra ret til arbejdsløshedsdagpenge i 5 uger under hensyn til, at det ikke fandtes tilstrækkeligt godtgjort, at medlemmerne havde haft en i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand fyldestgørende grund til et arbejdsophør den 10. november 1980 hos F, jfr. arbejdsløshedsforsikringslovens 63, stk. 1, nr. 2. Ankenævnet tiltrådte endvidere direktoratets afgørelse om, at arbejdsløshedskassen ikke havde krav på refusion fra statskassen for dagpenge, som kassen havde udbetalt til medlemmerne i 5 ugers perioden, jfr. 86, stk. 2, 1. pkt. Sagens nærmere omstændigheder var følgende: De 5 medlemmer havde frem til den 10. november 1980 arbejde som syersker på en konfektionsfabrik, F. Efter hændelsen den 10. november 1980, jfr. nærmere nedenfor, rettede konfektionsarbejdernes fagforening henvendelse til arbejdsgiveren, men blev efter det oplyste nægtet adgang til virksomheden (Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund havde ikke overenskomst med virksomheden). Fagforeningen rettede herefter henvendelse til arbejdstilsynet, der foretog en besigtigelse på virksomheden den 19. december Af arbejdstilsynets akter fremgik følgende om virksomheden: Virksomheden, der havde eksisteret i 28 år, på adressen skulle udvides, og det var da planlagt at nedrive virksomhedens bygning i vinteren Dette tidspunkt var senere blevet udskudt.

2 Det forhold, at bygningerne skulle nedrives, havde betydet, at arbejdstilsynet - der allerede i 1978 havde besøgt virksomheden - ikke havde udstedt påbud om vedligeholdelse m.v. I tilslutning til arbejdstilsynets besøg på virksomheden den 19. december 1980 blev der meddelt påbud om, at fyret blev stillet til at starte kl. 5.30, således at der kunne være en kedeltemperatur på 70 ved arbejdets påbegyndelse kl. 7.00, at kedelautomatik vedligeholdtes, og at der blev truffet visse foranstaltninger imod kulde og trækgener. Om hændelsen den 10. november 1980 forelå noget forskellige oplysninger: 1. I en skrivelse af 11. november 1980 til de 5 medlemmer meddelte virksomhedens indehaver følgende:»mandag den 10. ds. nægtede De sammen med 5 andre - ud af et personale på 22 personer at gå i arbejde ved arbejdstidens begyndelse og senere - til trods for kraftige opfordringer. Kl forlod De arbejdspladsen uden varsel - samtidig med, at De forlangte Deres skattekort, hvilket jeg herved vedlægger, idet jeg forbeholder mig min ret til erstatning for ethvert økonomisk tab, jeg måtte lide på grund af Deres optræden.«2. I en udateret erklæring, som et af de 5 medlemmer afgav til arbejdsformidlingen anførte hun følgende:»jeg har været ansat i firmaet (F) siden den 23. maj Utallige gange i ansættelsesperioden har jeg fundet forholdene meget dårlige, snavset, kulde, uhøflig tiltale m.m. Mandag den 10. november om morgenen havde fabrikken igen ikke været opvarmet hele weekenden, og som følge deraf var det umuligt at gå i gang i grader. Efter en del diskussion fik vi den besked, at hvis vi ikke gik igang indenfor 5 minutter, kunne vi skruppe af og aldrig komme igen. Vi bad om fyreseddel og skattekort. Skattekortet blev os tilsendt 12. november 1980.«De 4 andre medlemmer afgav lignende forklaringer. 3. Fagforeningen for Konfektion udtalte den 5. december 1980 følgende til arbejdsformidlingen:»afdelingen har kendskab til de dårlige forhold på fabrikken, efter samtale med arbejdstilsynet er vi vidende om, at forholdene er så uacceptable, at fa- 2/13

3 brikken ikke kan køre videre uden radikale ændringer på det miljømæssige område. Afdelingen forventer at A.T. (arbejdstilsynet) aflægger besøg på virksomheden indenfor den nærmeste fremtid. Afdelingen mener, vort medlem er blevet bortvist fra fabrikken og derfor har fyldestgørende grund til at melde sig ledig og modtage dagpenge, vi finder ledigheden ikke er selvforskyldt.«4. Arbejdsformidlingen indhentede en erklæring (udateret) fra arbejdsgiveren (en arbejdsgivererklæring), hvori bl.a. var anført følgende:»arbejdsforholdet er ikke bragt til ophør fra arbejdsgivers side - tværtimod -: Men lønmodtageren nægter at påbegynde sit arbejde og forlader uden varsel arbejdspladsen - med anmodning om udlevering af sit skattekort. Jfr. medfølgende kopi af brev fra os af 11. november 1980.«5. Med skrivelse af 11. december 1980 indberettede arbejdsformidlingen forholdet til arbejdsdirektoratet med de ovenfor nævnte erklæringer, bortset fra skrivelsen af 11. november Arbejdsformidlingen bemærkede, at de øvrige arbejdere på virksomheden (ca. 17) ikke forlod virksomheden. Arbejdsformidlingen sendte arbejdsløshedskassen en genpart af indberetningen. 6. I skrivelse af 18. december 1980 meddelte arbejdsløshedskassen, hovedledelsen, følgende til arbejdsdirektoratet i anledning af indberetningen: da vore medlemmer mødte på arbejde den 10. november d.å., var der kun mellem 10 og 12 varme, hvilket skulle være sket flere gange, og da der på virksomheden skal være en passende temperatur i henhold til bekendtgørelse udsendt fra arbejdstilsynet den 19. marts 1963, betyder det, at virksomheden har overtrådt en regulativbestemmelse, og da vore medlemmer gjorde opmærksom på dette, blev arbejdsgiveren grov og sagde, at de kunne skrubbe ud. Da forbundet ikke har overenskomst med virksomheden, kan vi ikke foretage fagretslig behandling i sagen vedrørende opsigelserne, men vi har den 17. ds. rettet anmodning til arbejdstilsynet i Århus amt til som rette myndighed at give påbud om, at virksomheden overholder gældende bestemmelser. Da det således er arbejdsgiveren, der har brudt nogle fastsatte bestemmelser og ikke vil rette på det efter vore medlemmers anmodning, finder vi ikke, at der kan være tale om selvforskyldt ledighed, hvorfor det ikke bør få konsekvenser for deres dagpengeret.«7. I en skrivelse af 22. januar 1981 til Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund anførte arbejdstilsynet følgende: 3/13

4 To dage har det været koldt om morgenen, og det var forårsaget af nogle tekniske uheld. Den ene gang væltede en lysmast, og den anden gang svigtede fyrets automatik. Der er ikke blevet fyret nogle damer, de gik hjem, fordi der var koldt på systuen. Kredsens konklusion efter samtalen med damerne er, at når de af og til har problemer, så skyldes det mere, at de er indbyrdes uenige og har svært ved at indrette sig efter hinanden, end vrøvl med arbejdsgiveren. Vi anbefaler 18 i en systue ved arbejdstids begyndelse, idet vi henviser til miljølovens bestemmelser om, at forholdene skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Kun få mennesker kan holde varmen ved syarbejde med en lokaletemperatur på 16. Regulativets krav er kun 16, men det er et meget gammelt regulativ. Kredsen vedlægger fotokopi af det påbud, vi gav virksomheden den 19. december Med det forventer vi, at de tekniske gener er afhjulpet. Med den kedeltemperatur og det starttidspunkt vi kræver, skulle temperaturen i systuen let kunne holdes på 18 ved arbejdstids begyndelse. «I anledning af indberetningen meddelte arbejdsdirektoratet følgende i en skrivelse af 6. oktober 1981 til arbejdsløshedskassen:»ved skrivelse af 11. december 1980 har arbejdsformidlingskontoret i indberettet, at medlem af afdeling er ophørt med arbejdet hos (F) den 7. november 1980, idet medlemmet mener, at temperaturen på arbejdspladsen var for lav, ifølge medlemmet ca grader. Det fremgår bl.a. af indberetningen, at 4 andre medarbejdere ophørte med arbejdet af samme grund, og at 17 medarbejdere blev på arbejdspladsen. I forbindelse med indberetningen har hovedledelsen bl.a. meddelt, at kassen mener, at virksomheden har handlet i strid med arbejdsmiljøreglerne, og at det var arbejdsgiveren, der opsagde de 5 medlemmer, da de gjorde opmærksom på dette. Hovedledelsen har endvidere oplyst, at man ikke har overenskomst med virksomheden, men at kassen har rettet henvendelse til arbejdstilsynet i Århus, hvorfor kassen ikke finder, at arbejdsophøret skal have konsekvenser for dagpengeretten. I den anledning skal man meddele, at direktoratet efter det oplyste ikke har fundet det tilstrækkeligt godtgjort, at medlemmet har haft en i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand fyldestgørende grund til arbejdsophøret, hvorfor medlemmet skal udelukkes fra ret til dagpenge i 5 uger, jfr. arbejdsløshedsforsikringslovens 63, stk. 1, nr. 2. Hvis der er udbetalt dagpenge med urette i karantæneperioden, skal disse tilbagebetales af kassen, jfr. arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 2. 4/13

5 Man skal i den forbindelse anmode arbejdsløshedskassen om at orientere arbejdsdirektoratet og arbejdsformidlingskontoret om et eventuelt tilbagebetalingsbeløbs størrelse. «I skrivelse af 20. oktober 1981 klagede arbejdsløshedskassen til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over direktoratets afgørelse. Kassen henviste til, at arbejdsophøret var sket, fordi der ved arbejdstids begyndelse, mandag den 10. november 1980, kl. 7.00, kun havde været varme. Medlemmerne havde klaget herover til virksomhedens indehaver, der havde givet dem besked om, at de så kunne forlade virksomheden. Kassen henviste til, at arbejdstilsynet ikke havde villet meddele påbud under hensyn til, at virksomhedens bygninger snart skulle nedrives, og kassen bemærkede herefter: Da der er et cirkulære om, hvor varmt der skal være i et lokale inden for vort område ved arbejdstids begyndelse, og dette ikke er overholdt, og da arbejdstilsynet ikke har villet give et påbud om, at gældende regler skal overholdes på grund af, at der ligger en slutdato for virksomhedens eksistens, finder vi det urimeligt, at det skal gå ud over vore medlemmer på den måde, at de - når de bliver jaget væk fra firmaet efter at have påtalt lovmæssige berettigede krav - tilligemed skal straffes med en karantæne på grund af arbejdsophør, som vi finder i allerhøjeste grad at være fyldestgørende begrundet. Derfor fremsender vi afgørelsen til ankenævnet. «I en udtalelse af 2. juni 1982 til ankenævnet i anledning af klagen henholdt arbejdsdirektoratet sig til sin afgørelse af 6. oktober I skrivelse af 7. september 1982 tiltrådte ankenævnet arbejdsdirektoratets afgørelse. I skrivelse af 7. oktober 1982 anmodede A som advokat for arbejdsløshedskassen: ankenævnet om en nærmere redegørelse for begrundelsen for nævnets afgørelse om 5 ugers karantæne til de i sagen omhandlede fem medlemmer af arbejdsløshedskassen. Jeg beder venligst nævnet meddele mig, hvilke momenter i sagen der er lagt til grund for afgørelsen, idet arbejdsløshedskassen ikke umiddelbart forstår afgørelsen, specielt henset til, at det er ubestridt, at temperaturen i arbejdslokalerne ved den omhandlede lejlighed var væsentligt under den foreskrevne.«i skrivelse af 18. marts 1983 meddelte ankenævnet A følgende: 5/13

6 I denne anledning skal man, efter at Deres anmodning har været fremlagt på et møde i ankenævnet, meddele, at afgørelsen er truffet på grundlag af et samlet skøn over de foreliggende omstændigheder.«a klagede herefter som advokat for arbejdsløshedskassen til mig over ankenævnets afgørelse i skrivelsen af 7. september Han anførte, at det var arbejdsløshedskassens opfattelse, at de 5 medlemmer havde fyldestgørende grund til at forlade arbejdspladsen, idet temperaturen i arbejdslokalet ved arbejdets begyndelse kun var I en udtalelse i anledning af A's klage meddelte arbejdsdirektoratet, at direktoratet ikke fandt grundlag for at ændre sin afgørelse. Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen anførte i en udtalelse til mig, at sagen havde været behandlet på et møde i ankenævnet, hvor det var besluttet at fastholde afgørelsen af 7. september Efter en gennemgang af sagen anmodede jeg i skrivelse af 20. september 1983 ankenævnet om en supplerende udtalelse. Jeg henviste til, at der i sagen forelå delvis modstridende oplysninger om, hvorledes de 5 medlemmers ansættelsesforhold blev bragt til ophør, og jeg gengav de forklaringer, der er omtalt ovenfor under 4., 1. og 2.; jeg anførte herefter følgende: 1. Hverken direktoratet eller ankenævnet har i afgørelserne i sagen anført, hvad der bevismæssigt er lagt til grund med hensyn til årsagen til de 5 lønmodtageres arbejdsophør. Arbejdsdirektoratet har alene refereret de ovenfor citerede forklaringer, og det tilsvarende gør sig gældende i»ankenævnets oplæg til sagens mødebehandling.««jeg gengav endvidere advokat A's skrivelse af 7. oktober 1982 til ankenævnet og nævnets svar til A i skrivelsen af 18. marts 1983, og jeg bad ankenævnet oplyse årsagen til, at A's anmodning om en begrundelse ikke var blevet imødekommet. Herudover anførte jeg følgende: 2. Heller ikke i ankenævnets eller direktoratets udtalelser til mig er der anført noget om, hvad direktoratet eller ankenævnet har lagt til grund med hensyn til årsagen til de 5 lønmodtageres arbejdsophør. Jeg beder om at modtage en redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt betydning ved sagens afgørelse. 3. For det tilfælde, at det må lægges til grund, at temperaturforholdene var som oplyst af lønmodtagerne, og der ikke foreligger helt særlige for- 6/13

7 hold i forbindelse med arbejdsophøret fra lønmodtagernes side, skal jeg allerede nu bemærke følgende: Temperaturen den nævnte dag var ikke i overensstemmelse med de gældende arbejdsmiljøregler, jfr. regulativ af 19. marts 1963 om arbejderbeskyttelse inden for tekstilfabrikker og kludesorteringsvirksomheder (senest ændret ved bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982), 8, stk. 1. Om betydningen heraf skal jeg på nuværende tidspunkt indskrænke mig til at bemærke følgende: 6, stk. 1, litra d, og stk. 2, i arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 719 af 22. december 1982 (om betydningen for retten til arbejdsløshedsdagpenge af at undlade at overtage anvist arbejde og ophøre med arbejde) har følgende indhold:»stk. 1: Fyldestgørende grund til et arbejdsophør foreligger: d. Når arbejdsophøret efter almindelige arbejdsretlige principper ikke skyldes medlemmets forhold, eller hvor risikoen for ophøret i øvrigt ikke alene findes at skulle bæres af medlemmet. Stk. 2: Ved bedømmelsen af, hvorvidt almindelige arbejdsretlige forhold som nævnt i stk. 1, pkt. d, giver medlemmet ret til uden dagpengemæssige konsekvenser at forlade sit arbejde, indgår blandt andet, om medlemmet - eventuelt gennem den faglige organisation - ved henvendelse til arbejdsgiveren har forsøgt at opnå en løsning på de opståede problemer.«bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 1983, men de principper, som den citerede regel er udtryk for, må også antages at have været gældende forud for bekendtgørelsens ikrafttræden. Det er således af betydning for sagen, hvorledes episoden den 10. november 1980 ville være blevet vurderet i det arbejdsretlige system. (Lønmodtagernes fagforening (og arbejdsløshedskassen) har gjort gældende, at det var arbejdsgiveren, der opsagde/bortviste lønmodtagerne, men har på grund af manglende overenskomst været afskåret fra at gennemføre fagretlig behandling af sagen). I den arbejdsretlige praksis, jfr. f.eks. den kendelse, som er omtalt af Per Jacobsen: Kollektiv arbejdsret, 3. reviderede udgave, s , er det antaget, at det forhold, at temperaturen i en virksomhed er lavere end den, der følger af arbejdsmiljømæssige forskrifter, kan berettige de be- 7/13

8 rørte lønmodtagere til midlertidigt at standse arbejdet, indtil temperaturen er blevet højere. Jeg henviser i den forbindelse til vedlagte kopi af en skrivelse af 5. september 1983 fra Textilindustrien, fabrikantforeningen for trikotage, textil og beklædning, (vedrørende resultatet af fagretlig behandling af en lignende sag), som jeg har modtaget fra Beklædnings- og Textilarbejdernes arbejdsløshedskasse med skrivelse af 8. september Jeg henviser til princippet om, at der kan foreligge fyldestgørende grund til et arbejdsophør,»hvor risikoen for ophøret i øvrigt ikke alene findes at skulle bæres af medlemmet«. Jeg henviser i denne forbindelse til ankenævnets afgørelse, som er omtalt i beretning fra ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen for året 1972, s , hvorved nævnet fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at arbejdsophøret væsentligst skyldtes medlemmets forhold. I den omtalte sag var der tale om, at medlemmet opfattede arbejdsgiverens handlemåde som en afskedigelse og forlod arbejdspladsen. «I en udtalelse af 12. december 1983 anførte ankenævnet følgende vedrørende de ovenfor nævnte tre spørgsmål: ad 1) Ankenævnet har i skrivelse af 16. marts 1983 tilkendegivet over for advokaten, at afgørelsen er truffet på grundlag af et samlet skøn over de foreliggende omstændigheder (således som de fremgår af sagsfremstillingen, der var bilagt afgørelsen). ad 2) Den trufne afgørelse er alene baseret på de begivenheder, der fandt sted mandag den 10. november 1980, således som de foreligger oplyst for ankenævnet. Det er ubestridt, at lokalet ikke var tilstrækkeligt varmt ved arbejdstids begyndelse, og at et flertal af de ansatte (17 af 22) ikke fandt anledning til at forlade arbejdspladsen. Det fremgår videre, at de 5 medlemmer ikke, førend de forlod arbejdspladsen, havde kontaktet den faglige organisation/arbejdsløshedskassen, for at søge vejledning om, hvorledes de skulle forholde sig under hensyn til de faldne bemærkninger, men valgte selv at forlade arbejdspladsen. ad 3) 8/13

9 Det er som ovenfor anført ubestridt, at arbejdsnedlæggelsen skyldtes temperaturforholdene på virksomheden den omhandlede dag, men ankenævnet finder, at almindelige arbejdsretlige principper fører til, at risikoen for ophøret alene skal bæres af medlemmerne, som har forladt arbejdspladsen uden først at sikre sig, at der forelå en bortvisning/afskedigelse - f.eks. ved at der blev udstedt en fyreseddel. Når ombudsmanden således fra Per Jacobsen: Kollektiv arbejdsret 3, side citerer, at det er antaget, at det forhold, at temperaturen i en virksomhed er lavere end den, der følger af arbejdsmiljømæssige forskrifter, kan berettige de berørte lønmodtagere til midlertidig at standse arbejdet, indtil temperaturen er blevet højere, bemærkes det, at de 5 medlemmer, som anført, ikke har benyttet sig af en sådan eventuel ret, men har forladt arbejdspladsen uden at afvente, om deres berettigede arbejdsnedlæggelse førte til afskedigelse/bortvisning. De kan derfor ikke anses for at have haft en i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand fyldestgørende grund til arbejdsophøret. Det er i øvrigt ankenævnets opfattelse, at et eventuelt krav på tabt arbejdsfortjeneste - i et tilfælde som det foreliggende, hvor arbejdsgiveren ikke var organiseret - kunne have været gjort gældende ved domstolene. For så vidt ombudsmanden sluttelig har henvist til en ankenævns afgørelse, som er omtalt i ankenævnets beretning for 1972, s , bemærkes, at der efter ankenævnets opfattelse er den forskel på de 2 sager, at den nævnte sag drejer sig om en gensidig reaktion på nogle gennem længere tid førte lønforhandlinger, hvor arbejdsgiverens standpunkter var afgørende for resultatet, mens der i nærværende tilfælde var tale om et teknisk uheld på virksomhedens varmeanlæg, som medarbejderne burde have medvirket til at løse inden for deres overenskomsts rammer.«efter at jeg havde gjort advokat A bekendt med ankenævnets udtalelse, anførte han følgende i en skrivelse til mig: ad punkt 2: Det er efter min opfattelse uden betydning for sagen, at kun 5 ud af 22 ansatte reagerede på de uacceptable forhold på arbejdspladsen, sålænge det er ubestridt, at temperaturen lå under den foreskrevne temperatur. Det faktum, at nogle finder sig i ulovlige forhold, gør jo ikke forholdene lovlige. Hvorvidt de 5 medlemmer har kontaktet deres faglige organisation eller ej, finder jeg ligeledes uden betydning. ad punkt 3: Det bestrides fra de 5 medlemmers side, at de har forladt arbejdspladsen uden varsel. Medlemmerne mener sig bortvist og fyret. Jeg skal her henvise til medlemmernes forklaring om, at de af ledelsen fik besked om, at såfremt de ikke gik igang inden for 5 minutter, kunne de»skruppe af og aldrig komme mere«. Herefter har medlemmerne bedt om en fyreseddel og et skattekort. Jeg henviser endvidere til arbejdsgiverens forklaring i skrivelse af 11. november 1980, hvoraf fremgår, at der, efter at de pågældende 5 medarbejdere 9/13

10 havde nedlagt arbejdet, var drøftelser om spørgsmålet mellem ledelsen og medarbejderne, hvorunder ledelsen opfordrede kraftigt til, at arbejdet blev genoptaget. Endvidere anfører arbejdsgiveren i sine afskedigelsesattester, at ophørsgrunden var:»ubegrundet sabotage - nægter at påbegynde arbejdet.«altså ikke, at medarbejderne havde forladt arbejdspladsen. Jeg finder derfor ikke, at arbejdsophøret skyldes medlemmernes forhold, eller at risikoen for ophøret alene skal bæres af medlemmerne. Endelig skal jeg bemærke, at det fra ankenævnets side anføres, at der var tale om et teknisk uheld på fabrikken. Hvis man læser arbejdstilsynets senere pålæg til firmaet, er det et spørgsmål, om der ikke mere er tale om et mangelfuldt varmeanlæg end om teknisk uheld.«jeg udtalte følgende i en skrivelse til A:»Efter arbejdsløshedsforsikringslovens 63, stk. 1, nr. 2, må dagpenge ikke udbetales til et medlem, som uden fyldestgørende grund forlader sit arbejde«, (eller hvis ledighed skyldes utilbørlig adfærd på arbejdspladsen). Det er arbejdsdirektoratets og ankenævnets opfattelse, at der ikke forelå en sådan»fyldestgørende grund«for arbejdsophøret den 10. november I sin afgørelse i skrivelsen af 6. oktober 1981, der blev tiltrådt af ankenævnet, bestemte direktoratet derfor, at de 5 medlemmer skulle udelukkes fra ret til dagpenge i 5 uger. Da arbejdsløshedskassen rent faktisk allerede havde udbetalt dagpenge til de pågældende, og da der ikke var grundlag for at stille krav om tilbagebetaling over for medlemmerne, indskrænker betydningen af den trufne afgørelse i forhold til dem sig til, at afgørelsen i givet fald kan tillægges»gentagelsesvirkning«i tilfælde af senere sager efter lovens 63, stk. 1, nr. 2. Ved de trufne afgørelser blev der samtidig i henhold til lovens 86, stk. 2, truffet bestemmelse om, at kassen ikke skulle have krav på refusion af de arbejdsløshedsdagpenge, der efter direktoratets og ankenævnets opfattelse var udbetalt med urette. Efter lovens 86, stk. 2, er det bl.a. en forudsætning for at kunne fratage en kasse krav på refusion, at der er tale om tilfælde, hvor der er udbetalt dagpenge med urette «. Jeg skal derfor først gøre nogle bemærkninger om forholdet til bestemmelsen i lovens 63, stk. 1, nr /13

11 Det er ubestridt, at temperaturforholdene i arbejdslokalerne ved arbejdstidens begyndelse mandag den 10. november 1980 ikke var i overensstemmelse med de gældende arbejdsmiljøregler. Jeg må forstå, at ankenævnet er enigt i, at dette forhold efter almindelige arbejdsretlige principper kunne berettige arbejdstagerne til midlertidig at standse arbejdet. Det er imidlertid arbejdsdirektoratets og ankenævnets opfattelse, at arbejdstagerne ikke alene med henvisning hertil kunne anses for at have en»fyldestgørende grund«til at forlade arbejdet; det afgørende i så henseende må være de nærmere omstændigheder i forbindelse med arbejdsophøret. Denne opfattelse giver mig ikke anledning til bemærkning. Som det fremgår af sagsfremstillingen ovenfor, foreligger der indbyrdes noget afvigende oplysninger om, hvad der nærmere passerede den 10. november 1980, herunder om, hvad der var den direkte årsag til, at de 5 medlemmer af arbejdsløshedskassen forlod virksomheden. Hvis det lægges til grund, at de pågældende den 10. november 1980 uberettiget blev bortvist af arbejdsgiveren - således som det er gjort gældende af de 5 medlemmer og fra arbejdsløshedskassens side - kan forholdet naturligvis ikke henføres under bestemmelsen i lovens 63, stk. 1, nr. 2. De pågældende havde da»fyldestgørende grund«til at forlade arbejdet. Sådan»fyldestgørende grund«vil imidlertid også foreligge i tilfælde, hvor arbejdstageren undskyldeligt opfatter arbejdsgiverens optræden som en tilkendegivelse af, at han ønsker arbejdsforholdet bragt til ophør med øjeblikkelig virkning, jfr. således 6, stk. 1, litra d, i bekendtgørelsen fra 1982 (gengivet ovenfor s. 61). En arbejdstager kan også have»fyldestgørende grund«til selv at tage initiativet til at bringe et arbejdsforhold til ophør, således i hvert fald i tilfælde, hvor arbejdsgiveren væsentligt har misligholdt sine forpligtelser ifølge arbejdsforholdet over for den pågældende. Jeg må forstå ankenævnets udtalelse af 12. december 1983 til mig således, at nævnets afgørelse er begrundet i, at nævnet ikke har kunnet anse det for godtgjort, at arbejdsophøret skyldtes en uberettiget bortvisning fra arbejdsgiverens side eller forhold, der kan sidestilles hermed. Nævnets bedømmelse, hvorefter de 5 medlemmers forhold har skullet henføres under lovens 63, stk. 1, nr. 2, synes herefter at bero på en bevismæssig vurdering, hvis tema har været snævrere end, hvad der efter min opfattelse må anses for forudsat i den nævnte bestemmelse, idet nævnet ikke synes at have foretaget en nærmere vurdering af, om der i 11/13

12 øvrigt fra arbejdsgiverens side forelå forhold, der kunne give de pågældende medlemmer»fyldestgørende grund«til at forlade arbejdet. På det foreliggende grundlag kan jeg derfor ikke anse det for afklaret, om der overhovedet har foreligget et tilfælde, hvor der er udbetalt dagpenge med urette «. Hertil kommer, at det efter lovens 86, stk. 2, er en yderligere betingelse for at kunne fratage en kasse krav på refusion, at den fejlagtige udbetaling kunne være forhindret ved almindelig agtpågivenhed. Det grundlag, der forelå for kassen, da den foretog udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge for de første 5 uger, var samstemmende forklaringer fra de 5 medlemmer om, at de uberettiget var blevet bortvist af arbejdsgiveren, fordi de nægtede at arbejde under forhold, der var i strid med gældende arbejdsmiljøregler. Kassen (forbundet) var på forhånd bekendt med, at de arbejdsmiljømæssige forhold på virksomheden var utilfredsstillende, og medlemmernes forklaring blev om ikke bestyrket, så dog heller ikke afsvækket ved den af arbejdsgiveren afgivne erklæring. Der var, endelig, ikke mulighed for fagretlig behandling af den opståede situation, da forbundet ikke havde overenskomst med virksomheden. Jeg kan ikke være enig i, at arbejdsløshedskassen ved under disse omstændigheder at udbetale dagpenge til medlemmerne udviste et forhold, der med rimelighed kan henføres under bestemmelsen i lovens 86, stk. 2. Jeg har gjort ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen bekendt med min opfattelse, og jeg har henstillet til nævnet at genoptage sagens behandling og at meddele Dem en ny afgørelse. Jeg har bedt ankenævnet om at underrette mig om, hvad der videre sker i sagen. Jeg skal tilføje følgende: Som nævnt ovenfor anmodede jeg i min skrivelse af 20. september 1983 også ankenævnet om at oplyse årsagen til, at Deres anmodning om en (efterfølgende) begrundelse ikke var blevet imødekommet. Ankenævnet har i den anledning i sin skrivelse af 12. december 1983 til mig henvist til, at nævnet i skrivelse af 16. marts 1983 (har) tilkendegivet over for advokaten, at afgørelsen er truffet på grundlag af et samlet skøn over de foreliggende omstændigheder «. 12/13

13 Jeg har meddelt ankenævnet, at jeg var opmærksom på, at dette var indholdet af ankenævnets besvarelse af Deres anmodning om en efterfølgende begrundelse, og at baggrunden for, at jeg udbad mig en udtalelse i den anledning, var, at jeg ikke kunne anse dette for en imødekommelse af Deres anmodning. Jeg har endvidere meddelt ankenævnet, at jeg må finde det beklageligt, at nævnets besvarelse af Deres anmodning ikke blot ikke indholdsmæssigt opfylder de krav, der må stilles til en efterfølgende begrundelse, men også har fået en udformning, der må forekomme unødigt afvisende i forhold til Dem.«Supplerende oplysninger om sagen I skrivelse af 17. august 1984 underrettede ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen mig om, at ankenævnet havde genoptaget sagen om de 5 medlemmers adgang til at modtage arbejdsløshedsdagpenge, efter at de havde forladt deres arbejde. Efter at sagen havde været behandlet på møder den 17. maj og 9. august 1984, fandt ankenævnet ikke grundlag for at fastholde den omhandlede afgørelse og ophævede derfor den idømte karantæne. Samtidig beklagede ankenævnet udformningen af sit svar af 18. marts 1983 til advokat A. Jeg meddelte herefter ankenævnet, at jeg havde taget det oplyste til efterretning. 13/13

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om et medlems ret til arbejdsløshedsdagpenge. Ankenævnet

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til,

Læs mere

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at tage en afgørelse om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge op til fornyet overvejelse, idet jeg

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Henstillet til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen at genoptage en sag om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge som følge af beskæftigelse med produktion

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen

Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage sin behandling af en sag om supplerende arbejdsløshedsdagpenge, da der med en

Læs mere

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17

Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Advarsel efter mark- og vejfredslovens 17 Udtalt over for justitsministeriet, at jeg måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig ministeriets opfattelse, hvorefter det for at henføre et forhold under

Læs mere

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der meldte sig ledig efter ca. 2 års sygdom, fandtes af myndighederne først berettiget

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Et medlem af en arbejdsløshedskasse deponerede sit kontingent, indtil arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse i hans sag om arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Udtalt, at det efter dagpengelovens 48 må være en forudsætning for at standse dagpengeudbetalingen, at modtageren forinden fra det sociale udvalg

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udenlandske pensioners betydning for efterløn

Udenlandske pensioners betydning for efterløn Udenlandske pensioners betydning for efterløn Fundet det utilfredsstillende, at den af myndighederne fulgte praksis vedrørende udenlandske, sociale pensioners betydning for retten til efterløn ikke har

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år.

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Henstillet til amtsankenævnet for Københavns amt at genoptage behandlingen af en sag om udbetaling af folkepension for en periode,

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere