Skive Kommune Lokalplan nr. 129

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommune Lokalplan nr. 129"

Transkript

1 Teknisk Forvaltning september Skive Kommune Lokalplan nr. 129 Skive Havneområde Skive Fjord

2 .. LOKALPLAN NR. 129 Skive Havneområde Indholdsfortegnelse Hvad er en kommuneplan... side 3 Hvad er en lokalplan... side 3 Planloven... side 3 Indledning... side 4 Lokalplanområdet... side 4 Oversigtsplan... side 6 Lokalplanens formål... side 7 Sammenhængen med naboområderne... side 7 Lokalplanens indhold. Områder og delområder... side 7 Kort nr. 1. Matrikelkort... side 9 Forholdet til anden planlægning... side 1 O Regionplanen... side 1 O Kommuneplanen... side I 1 Øvrige planlægning... side 12 Lokalplanens bestemmelser... side Lokalplanens formål... side Område og zonestatus... side Områdets anvendelse... side 16 4 Udstykninger... side Veje og stier... side Bebyggelsens omfang og placering... side Bebyggelsens ydre fremtræden... side Bevaringsværdier... side Ubebyggede arealer... side 21 9 I 0 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse mm... side Ophævelse af lokalplan... side Tilladelser fra andre myndigheder... side Servitutter... side Lokalplanens retsvirkninger... side Midlertidige retsvirkninger... side 23 VEDTAGELSESPÅTEGNING... side 23 Kort nr 2 Kort nr. 3 Lokalplankort Principskitse. Området mellem Skive Å og Marienlyst Strand Bilag 1 : Bilag 2: Fortegnelse over lokalplanens matrikelnumre Fortegnelse over registrerede affaldsdepoter og forurenede områder

3 Hvad er en kommuneplan En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Inden for byzonen kan byrådet dog modsætte sig, at der opføres bebyggelse eller ændres anvendelse af en ejendom, hvis bebyggelsen eller anvendelsen vil være i strid med kommuneplanens rammer for lokalplaner. Dette gælder dog ikke for ejendomme, som er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (tidligere betegnelse for lokalplan), eller som i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år. Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen, for eksempel hvis der er behov for i en lokalplan at åbne mulighed for iloget, som støder mod bestemmelser i kommuneplanen. Forslag til ændringer i en kommuneplan skal offentliggøres i 8 uger. Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for, hvordan et område kan anvendes og bebygges. En lokalplan indeholder bestemmelser om, hvad der måske - og hvad, der ikke måske i et område. Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Derfor tinglyses lokalplanen på de berørte ejendomme. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men skal der ændres anvendelse eller bygges nyt, må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Ved offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal der redegøres for lokalplanens indhold og sammenhæng med anden planlægning. Det er kun selve lokalplanen, det vi sige den del, der er opdelt i, der er bindende. Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Herved får ejere, lejere, naboer og andre interesserede lejlighed til at udtale sig om forslaget, før byrådet eventuelt vedtager lokalplanen endeligt. Før der eventuelt dispenserec fra en lokalplan, skal ejere og lejere inden for lokalplanens område samt naboer have lejlighed til at udtale sig herom i mindst 2 uger. Klager over lokalplaner og dispensationer kan kun indbringes for anden administrativ myndighed (Naturklagenævnet), hvis der er tale om "retlige" spørgsmål. Det vil sige om lovhjemmel og procedure. Plan loven Lov om planlægning er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfatning af blandt andet lands- og regionplanlægning, kommuneplanloven samt lov om land- og byzoner. Loven er siden ændret flere gange. 3

4 LOKALPLAN NR. 129 Skive Havneområde Indledning Nærværende lokalplan nr. 129 for Skive Havneområde erstatter lokalplan nr. 101, Trafikhavnen, endeligt vedtaget af Skive Byråd den Desuden erstattes lokalplan nr. 89, Overførsel af arealer til byzone, for så vidt angår lystbådehavnen og stranden nord for denne. Nærværende lokalplan omfatter et større område end selve havnen. Det skyldes et ønske om at se trafikhavnen som en del af et større samlet område, der både omfatter en udvidelse af det egentlige havneområde, rekreative områder nord og syd for trafikhavnen samt boligområder og et område til offentlige formål, Krabbesholm Højskole. Der har i de seneste år været fremsat ønsker om at også erhvervsvirksomheder med kun nogen, eller slet ingen tilknytning til havnen, kan etablere sig i området. I Kommuneplanens rammedel er der allerede taget højde for denne anvendelse, idet områdets anvendelse bl.a. fastlægges bredt til erhvervsformål, herunder lager- og engrosvirksomhed. Nærværende lokalplan muliggør en sådan bredere anvendelse af havnens erhvervsarealer, - dog ikke for et mindre område mod sydøst. Her fastholdes kravet om havnerelation. Af Skive Kommuneplan fremgår det, at der skal foretages en samlet planlægningsmæssig bearbejdning af hele området fra Resenlund til Skive Å, - med en større detaljeringsgrad end det der var hensigtsmæssigt at foretage i forbindelse med kommuneplanens udarbejdelse. I forbindelse med nærværende lokalplan er der imidlertid alene medtaget en meget grov funktionsskitse som Kort nr. 3. Dette kan være afsæt for en senere udarbejdelse af en egentlig dispositionsplan / ideskitse med overordnede betragtninger omkring sammenhænge i hele det kystnære byområde, fra Skive /!I i syd til Campingpladsen ved Marienlyst Strand i nord. Det kystnære byområde rummer en lang række byfunktioner af meget forskellig art. Det kan skabe problemer i nogle sammenhænge, men giver omvendt mulighed for en anden slags "byliv", med kvaliteter som ikke findes i bykvarterer med entydige funktioner. De mange funktioner i havneområdet og naboarealerne har en spredning fra tungt erhverv i den ene ende af skalaen til boliger, rekreative og kulturelle formål i bred forstand i den anden ende af skalaen. Nærværende lokalplan søger med sit indhold, og dermed de muligheder den skaber, at yde sit bidrag til en fortsat dynamisk udvikling i havneområdet, set som en del af en større helhed i kystområdet. De større linier i dispositionsplanen / ideskitsen omtales på side 7. Lokalplanområdet Skive Havn ligger landskabeligt meget smukt for foden af Krabbesholms skovmassiv. Mellem, på den ene side Krabbesholm Højskole, et par mindre boligområder omkring Nordhavnsvej samt de pittoreske små fiskerhuse mod vest, - og fjordens flade mod øst på den anden side. De høje siloer tegner markante lyse silhuetter mod skoven. På det seneste er der opført et ret omfattende byggeri i form af nye, og arkitektonisk vellykkede, haller i den nordligste del af havnen. Området med Krabbesholm Højskole er en grøn åben oase ind mod skoven. Såvel de gamle bygninger, som det nye såkaldte Fotohus, er meget smukke bygninger. 4

5 Trafikalt er lokalplanens område naturligt nok belastet af nogen tung trafik. En vis trafiksanering kan forbedre forholdene, og bl.a. gøre det mere trygt at færdes gennem, og i området som cyklist. Der skal sikres en ordentlig stiforbindelse langs begge sider af Nordhavnsvej og Strandvejen. Endelig er en neddrosling af Krabbesholms Alle et konkret ønske. Lokalplanens afgrænsning fremgår af illustrationen side 6. Det har været drøftet, hvorvidt Dyrskuepladsens område, der blandt andet rummer en telemast mm., skulle medtages under lokalplanens område. Fra tid til anden har der været fremlagt forskellige planer for Dyrskuepladsens fremtidige anvendelse, bl.a. et skitseforslag Skive Havneby (1989) med ca. 300 boliger. Imidlertid er det besluttet at holde området uden for lokalplanen og dermed fastholde det som åbent græs / engområde til offentlige formål, eksempelvis stadion/boldbaner/museer - og dyrskuer m.m. 5

6 Oversiatsdan 6

7 Lokalplanens formål Lokalplanens primære formål er at sikre Skive Havns fortsatte erhvervsmæssige udvikling, herunder at muliggøre etablering af virksomheder, der ikke er direkte havnerelaterede i selve havneområdet, herunder service- og kontorvirksomheder og lign. Samtidig er der et bredt ønske hos havnens brugere om at sikre udvidelsesmuligheder mod syd. Etablering af nye virksomheder forudsætter, at disse kan fungere i samspil med de eksisterende virksomheder. Endvidere er det formålet i forhold til gældende bestemmelser at regulere på grænsen mellem delområderne på vandsiden af Nordhavnsvej og Strandvejen. Ind mod Krabbesholm Skov sikres højskolen udvidelsesmuligheder. Endelig er det formålet at udlægge et mindre areal til erhvervsformål, langs østsiden af den sydlige del af Krabbesholm AM, - ud mod Nordhavnsvej. Sammenhængen med naboområderne Kort nr. 3 viser en grov funktionsskitse for nogle af sammenhængene mellem lokalplanens område og naboområderne. Det kystnære område spænder fra Dyrskuepladsen og museerne samt åen, havneområdet, Krabbesholm Højskole og boligområder i syd, over Resenlund-komplekset i Krabbesholm Skov, videre langs kysten med boligområder vest for skoven, frem til Kirkevejområdet med den landskabeligt smukke kirkegård. Strækningen videre nordpå omfatter de smukke landskaber med højtliggende parcelhuse, fulgt af en friholdt landskabskile op imod Campingpladsen ved Marienlyst Strand. Et væsentligt element i skitsen er at sikre en videreføring af den attraktive hovedstiforbindelse langs kysten - med tilhørende stiforbindelser til / fra baglandet. I syd vil en stibro over Skive A forbinde engområderne på nord- og sydsiden af åen. Videre mod nord skal Fjordvej også fungere som stiforbindelse frem til Havnevej / Nordhavnsvej, herunder skal der sikres en god krydsning af Nordhavnsvej og forbedrede stiforhold langs Strandvejen frem til Resenlund-komplekset med fremtidig museumsaktivitet. Ved Resenlund slutter muligheden for bilkørsel, og alene den eksisterende cykel- og gangsti giver adgang videre mod nord frem til stien i forlængelse af Kirkevej. Herfra skal den manglende stiforbindelse etableres frem til området med campingpladsen ved Marienlyst Strand. En nærmere planlægning for f.eks. offentlige funktioner, fritidsformål mm. i området mellem Furvej og kysten er nødvendig, både i forhold til det kystnære område og af hensyn til overvejelserne om en langsigtet byudvikling i området med institutioner, grønne kiler m.m. Lokalplanens indhold. Områder og delområder Lokalplanens område er opdelt i områder alt efter den overordnede hovedanvendelse. Nogle af områderne er underdelt i delområder, da det er ønskeligt at have variation m.h.t. den mere præcise anvendelse. Områderne BI og B2 er boligområder, som er fuldt udbyggede. Der er tale om lidt større fritliggende huse op mod skoven. De lidt mere beskedne parcelhuse ligger omkring Bækkevej, ned mod engområdet med telemasten. 7

8 E-området reserveres til erhvervsformål, dvs. til virksomheder med og uden relation til havneområdet. Af hensyn til naboerne mod vest er der forskel på den maksimalt tilladelige højde i delområderne a, b og e, henholdsvis maks. 24 m i delområde a og maks. 8,5 m i delområde b og e. Delområderne c og d er alene beregnet til oplag. De øvrige områder udlægges til offentlige formål. Områderne O1 og 02 primært til rekreative formål. Område 03 til højskole og lignende offentlige eller private uddannelses- eller kulturelle formål. I forhold til gældende lokalplan er der en række forskelle/justeringer af varierende størrelse. Primært muliggør denne lokalplan, som noget nyt, placering af erhverv uden relation til havnen, i havneområdet. 8

9 0. e. Lokalplangrænse 500m 9 Kort nr. 1 MATRI KELKORT LOKALPLAN NR. 129 SKIVE HAVNEOMRÅDE SKIVE KOMMUNE SEPTEMBER 2001

10 Forholdet til anden planlægning Regionplanen Regionplan for Viborg Amt indeholder 32 konkrete retningslinier, der er bindende for amtsrådets administration og for andre offentlige myndigheders administration af planlægningsmæssige forhold, der er omfattet af regionplanen. Skives havneområde er omfattet af følgende retningslinier: Nr Særlige beskyttelsesområder Nr Kulturhistorien Nr Kystlandskaberne Retningslinie 20 udlægger særlige beskyttelsesområder, hvor naturværdierne og de kulturhistoriske og landskabelige værdier skal beskyttes. Beskyttelseshensynet skal gå forud for andre interesser. Indgreb, der ændrer arealer i naturtilstand, må ikke finde sted medmindre det samlede resultat medfører forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv eller forbedrede muligheder for at landskabelige oplevelser kan opveje indgrebet. En del af lokalplan nr. 129 s områder omfattes af regionplanens retningslinie 20. Lokalplanen åbner ikke mulighed for indgreb, der ændrer områdets naturtilstand eller i øvrigt områdets lovlige tilstand. Beskyttelseszonen omkring voldgravsområdet ved Krabbesholm er indtegnet på kortbilag 2. Retningslinie nr. 21 om kulturhistorien nævner, at havneområdet er udpeget som særligt beskyttelsesværdigt kulturmiljø. I området må nybyggeri, anlægsarbejder og andre arbejder, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, ikke finde sted. I eventuelle lokalplaner skal der redegøres for, hvordan beskyttelseshensynene varetages. Regionplanen nævner fiskerhusene som kulturhistorisk værdifulde. Lokalplan nr. 129 indeholder bestemmelser om bevaring af de nævnte kulturhistoriske elementer. Retningslinier nr. 22 om kystlandskaberne. Lokalplanens område ligger i regionplanens strandzone. Byggeri, anlæg og andre indgreb i strandzonen er ikke tilladt. Indgreb kan dog finde sted, hvis formålet er at forbedre naturkvaliteten eller offentlighedens adgang til kysten. Lokalplan nr. 129 sikrer, at offentlighedens adgang til kysten forbedres. Dels ved at friholde nogle kystnære arealer for helårligt oplag, dels ved at sikre stiadgange fra - og langs - baglandet til kyststrækningerne.. Rekreative forbindelseslinier. Hele østsiden af Skive fjord med Krabbesholm Skov samt landskaberne mellem campingpladsen og stranden er en del af en vigtig rekreativ forbindelseslinie Det vil sige landskabsstrøg med mulighed for særlige varierede landskabsoplevelser eller landskaber, der udgør særligt vigtige forbindelseslinier mellem frilufts- og udflugtsområder mm. Endvidere kan det være linier, der forbinder enkeltområder med mange og / eller gode muligheder for oplevelser og aktiviteter.. Kystnærhedszone Ny bebyggelse i lokalplanens område vil ikke have nogen betydende indflydelse på den visuelle oplevelse af området set fra fjorden og dennes østside. Ny bebyggelse kan opføres i en højde op til 12 m, hvilket er relativt beskedent set i forhold til siloerne og i forhold til det bagvedliggende skov-massiv. 10

11 Strand beskyttelseslinien Bortset fra lystbådehavnen i nord er hele lokalplanens område udenfor det område, der omfattes af strandbeskyttelseslinien. Beskyttelse af grundvand og drikkevand. Området som lokalplanen omfatter er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Der er ikke nogen vandindvindingsinteresser i området. Forurening. Jorddepoter. Inden for lokalplanens område er der tre registrerede affaldsdepoter, det største er området ved den sydlige ende af Fjordvej. Her har Skive Kommune gennem nogle år udlagt overskudsjord. Yderligere lettere forurenet jord vil blive placeret her, hvorefter terrænet vil blive reguleret, som et let kuperet areal. Endvidere er 5 lokaliteter inden for lokalplanens område kortlagt som værende måske forurenede. Såvel affaldsdepoterne som de 5 lokaliteter er bl.a. nævnt i lokalplanens Støjforhold Virksomheder beliggende i erhvervsområdet skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser inden for erhvervsområdet, samt støjgrænseværdierne for de omkringliggende områder. Fiskerhusene Citat fra Kommuneatlas Skive: Ved Skive Å's udmunding i fjorden holder en gruppe fritidsfiskere til i den skurby, der kaldes "Fiskerhusene". Her dominerer fjordens og engens flader samt det store himmelhvælv. Skurbyen er en oase, hvor der råder skaberglæde og en egen rå, men hjertelig stemning. I det maleriske forfald er der tid til en kølig Hancock og en snak om de værdier, der var engang. Det enkelte skur er ikke noget særligt, men i samspil med de andre vindblæste og smukt solblegede skure dannes intime oplevelsesrige rum. Her får en plads i solen på et sæde fra en udrangeret bus status som første parket. Samlet vurderet er skurbyen "Fiskerhusene" i sit samspil med fjorden og havnemiljøet et sympatisk flugtrum. Et værdifuldt fristed i kontrast til vor tids gennemregulerede bybygninger. Kommuneplanen. Skive Kommuneplan udlægger lokalplanområdet til henholdsvis boligområder, havneområder og områder til offentlige formål. De ændringer, der muliggøres med lokalplanen er omtalt tidligere. Kommuneplanen har åbnet mulighed for etablering af ikkehavnerelaterede virksomheder på havnen, hvorfor der er overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan. = Zonestatus Hovedparten af området er beliggende i byzone. En mindre del, som er beliggende i landzone, overføres med lokalplanens vedtagelse til byzone. Il

12 9 Gældende lokalplaner (lokalplaner, der aflyses). Med vedtagelsen af denne lokalplan nr. 129 aflyses lokalplan 101 for Skive Erhvervshavn, og lokalplan 89 for så vidt angår det areal af lokalplan 89, der omfattes af nærværende lokalplan. Øvrig planlægning Forsyning / tekniske anlæg Elforsyning Forsyningen sker fra SE-Energi Skive. Varmeplanen Lokalplanens område forsynes med naturgas. Vandforsyning Området forsynes med drikkevand fra Skive kommunale Vandforsyning. På det areal, som omfatter Skive havn, er det havnen der ejer og vedligeholder vandledningsnettet. Kloakering Lokalplanområdet er beliggende i et område, der er planlagt separatkloakeret - det vil sige en ledning til spildevand og en ledning til regnvand. Kloakeringsprincippet vil blive indarbejdet ved revision af spildevandsplanen med gyldighedsperiode Separatkloakeringen forventes endelig gennemført senest Eksisterende offentlige ledninger beliggende uden for offentlig vej sikres ved tinglysning (servitutter). Sikringen forventes gennemført i Trafik. Veje og stier Det eksisterende vejnet består af den overordnede vejlinie Havnevej - Nordhavnsvej - Strandvejen. Herfra er der adskillige veje, der giver adgang til erhvervsområdet med den åbne havneplads og et 15 m bredt færdselsareal langs alle bolværker. Fjordvej og Bækkevej er hyggelige småveje og fungerer dermed både som veje og stier. Krabbesholms All6 syd for Nordhavnsvej skal neddrosles, dvs. miljøprioriteres og eventuelt lukkes for gennemkørsel. Der skal samtidig foretages en vurdering, og evt. forbedring, af parkeringsforholdene i området. Forholdene for cyklister og gående skal forbedres. Herunder især langs Nordhavnsvej og Strandvejen. Det er en del af hovedstiforbindelsen mod nord. Digeanlæg I område Ed, Ee og 02 er der en del digeanlæg, der tjener som beskyttelse mod højvande i Skive Fjord og Skive Å. Skive kommune har ret til at vedligeholde, forstærke eller udbygge digeanlægget i den udstrækning det findes nødvendigt. Kommuneatlas Skive Kommuneatlas Skive er et resultat af kortlægning og registrering af bevaringsværdierne i Skive Kommune. Hensigten med et atlas er at give borgere, planlæggere og politikere et overblik over hvilke arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der skal sikres i kommuneplanen og i lokal planer. 12

13 -..,,.... " ~..., Kommuneatlas Skive blev offentliggjort i 1995 og det henvender sig til alle med interesse for bygningskultur og fornyelse af byerne samt landskabspleje. Kommuneatlas Skive er udarbejdet af en følgegruppe, der har ansvaret for indholdet i atlas. I Kommuneatlas Skive skriver følgegruppen blandt andet: Engen og Skive Havn Det flade landskab i overgangen til Skive Havn og Skive Fjord opleves bedst fra Viborgvej tidligt om morgenen, når Skive ligger badet i medlys. På det tidspunkt står havnens dominerende siloer hvide som kridt og det næsten rødglødende Skive Sygehus i kontrast til højdedraget og den mørke Krabbesholm Skov. Efter passagen af Dyrskuepladsens tyste græstæppe er mødet med Skive Havn stimulerende. De kraftfulde rationelle siloer er en oase for den, der har hang til dynamik med futuristiske overtoner. Kra b besholm Her ligger på klos hold af rationelt tæ kte industrielle siloer og år gammel trefløjet hovedgård med voldgrave og et fint parkan akhuse en eg- muk næsten 500 Efter alleens snævre rum er gårdrummet med den urfjeldstunge sengotiske, murede hovedbygning og de lette, lave gulkalkede bindingsværkslænger fra 1700-tallet en overvældende oplevelse. Set fra gårdspladsen er naboskabet med siloerne til at leve med. Set fra havnen stiller sagen sig lidt anderledes. Herfra er siloerne så dominerende, at man må undre sig over nødvendigheden af så voldsom en udnyttelsesgrad. Samlet vurderet er hovedgården Krabbesholm i sit samspil med skoven og havnen et bevaringsværdigt bygningsanlæg af høj kvalitet. En havearkitektonisk renovering af alleen burde have fundet sted for længe siden. Beva ri ngsvæ rdige bygninger Fastlæggelse af en bygnings bevaringsværdi er baseret på en vurdering af følgende værdier: e e o e o arkitektonisk kulturel miljømæssig originalitet og tilstand En bygnings bevaringsværdi er et udtryk for en indbyrdes afvejning og betydning af disse værdier. Bygningerne er opdelt i følgende kategorier: e høj bevaringsværdi, 1-3 o middel bevaringsværdi, 4-6 o lav bevaringsværdi, 7-9 I Kommuneatlas Skive findes en registrering af alle bygninger, der er opført før Registreringerne er grundlaget for, hvilke bygninger, der er så bevaringsværdige, at de ikke må nedrives uden byrådets tilladelse. Bygninger med høj bevaringsværdi inden for lokalplanens område fremgår af Kommuneatlas Skive, til hvilket der henvises i lokalplanens 8. 13

14 I, -. 1:8.000 O m Illustration fra Kommuneatlas Skive med bevaringsværdige bygninger markeret 14

15 LOKALPLAN NR. 129 Skive Havneområde Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (Milja- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr af ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 9 2: Bemærkninger til lokalplanens bestemmelser Det fremgår af 5 15 i Lov om planlægning, hvad der kan træffes bestemmelser om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning navnlig byggeloven med tilhørende bygningsreglement samt miljøloven. 5 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at muliggøre etablering af nye virksomheder inden for et udvidet erhvervsområde omkring Skive Havn, herunder virksomheder der miljømæssigt kan tilpasses områdets miljømæssige klassifikation som et havne- og industriområde, hvor der tillige er placeret virksomheder reguleret i henhold til kapitel 5 i miljøloven Det har af forskellige grunde vist sig ønskeligt, at også virksomheder, herunder service, kontorer og lignende, uden direkte relation til havnen, kan etablere sig i havneområdet. Herudover har lokalplanen, gennem en hensigtsmæssig disponering af området, til formål: at sikre et fornuftigt samspil mellem forskellige interesser, herunder erhverv, boliger, højskole og offentlige rekreative områder. Skive Havn er med sin nærhed til Krabbesholm Skov, landskabeligt overordentligt smukt beliggende. Derfor skal nye funktioner m.m. i området tage vidtgående hensyn. I forbindelse med nybyggeri m.m. tilstræbes det: at herlighedsværdierne i området respekteres, dvs. at et smukt samspil mellem havn, strand, skov, boliger og erhverv prioriteres højt. Lokalplanen har endvidere til formål: at påpege, at de arkitektoniske kvaliteter på de bevaringsværdige bygninger i området respekteres. En del bygninger udpeges i Kommuneatlas Skive som bevaringsværdige. 15

16 9 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens afgrænsning er vist på kort nr. 1 og omfatter matrikelnumre, som opgjort i bilag nr. 1, Udover de i bilag nr. 1 nævnte matrikelnumre, indgår umatrikulerede vej- og vandarealer. De umatrikulerede vandarealer omfatter nord- og sydhavn samt lystbådehavnen. 2.2 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af lokalplanen overføres området mod syd til byzone. 5 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanens område opdeles i områderne BI, 82, E, Ol, 02 og 03, som vist på kort nr Område BI og 92 kan anvendes til boligformål, i form af individuelle parcelhuse som åben/lav boligbebyggelse. Det er umiddelbart tilladt at drive visse former for erhvervsvirksomhed i en bolig, som almindeligvis kan udføres i beboelsesejendomme, f.eks. ejerens egen udøvelse af liberalt erhverv, under forudsætning af, Bestemmelsen åbner mulighed for etableting af erhvervstyper, der uden genevirkninger kan indpasses i boligområdet. at virksomheden drives af ejendommens beboer, at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning, belysning eller lign.) og at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen må herudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.3 Område E må kun anvendes til erhvervsformål samt i mindre omfang til offentlige formål med erhvervsmæssig karakter. Området underdeles i delområderne a, b, c, d og e, som vist på kort nr

17 .....' Delområde a og b må kun anvendes til erhvervsformål såsom havnerelateret virksomhed, industri-, værksteds-, lager- og engrosvirksomhed m.m., herunder virksomheder der reguleres i henhold til Miljølovens kapitel 5 eller virksomheder, der er uden krav til omgivende virksomheders miljøklassifikation, samt bebyggelse til service, kontorer og lignende. Den vestligste del af delområde b er registreret som affaldsdepot. Delområdet må således ikke skifte anvendelse eller bebygges, førend det ved undersøgelse og eventuel oprydning er godtgjort, at det er sundheds- og miljømæssigt forsvarligt, - og i øvrigt godkendt i Amtsrådet. Delområde c og d må kun benyttes til oplag og må ikke bebygges. Delområde c må kun anvendes til erhvervsformål såsom bådeværft og lignende havnerelateret virksomhed. 3.4 Virksomheder i erhvervsområdet skal overholde grænseværdierne for det ækvivalente korrigerede støjniveau inden for erhvervsområdet, samt grænseværdierne for de omkringliggende områder i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. Der kan inden for delområde a og b kun placeres virksomheder, herunder service- og kontorvirksomheder, der ikke er forureningsfølsomme, herunder støjfølsomme. Affaldsdepotet er registreret i henhold til lov om affaldsdepoter. Se endvidere og lokalplanens bilag. Bestemmelsen for delområde c sikrer bl.a. udsigtsforhold fra Krabbesholms hovedbygning. Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs Tidsrum Mandag-fredag Mandag-fredag Alle dage OmrAde kl. 07:00-18:00 kl. 18:00-22:00 22:00-07:00 (faktisk anv.) Lsrdag Lsrdag kl ~00 kl. 14:00-22:00 Ssn- og helligdage kl :OO ErhvervsomrAde Boligomr&de Tallene er angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og områdetype. 3.5 Område Ol må kun anvendes til offentlige rekreative formål. Området underdeles i delområderne e, fog g, som vist på kort nr. 2 Delområde e må kun anvendes som offentlig strand, herunder til formål som f.eks. festplads, parkering m.m. Området kan også bruges til f.eks. såkaldte beach-parties. Delområde f må kun anvendes som lystbådehavn og lignende rekreative formål. 17

18 Delområde g må kun anvendes som offentligt grønt område samt til P-plads. Bestemmelsen er med til at sikre udsigtsforholdene på Krabbesholms hovedbygning. En del af delområde g er registreret som affaldsdepot (tidligere gasværk). 3.6 Område 02 må kun anvendes til rekreative formål. Delområdet må kun anvendes til rekreative formål som fiskerhuse, oplagsplads for både, grønt område, stejleplads og lignende, samt til bådværft. Delområdet må kun anvendes som offentligt grønt område. Den sydligste del af området er registreret som affaldsdepot og må derfor ikke ændre anvendelse, førend det ved undersøgelse og evt. oprydning er godtgjort, at det er sundheds- og miljømæssigt forsvarligt, - og i øvrigt godkendt af amtsrådet. 3.7 Område 03 må kun anvendes til offentlige formål, såsom højskole og lignende uddannelses- eller kulturelle institutioner. I en del af området er der p. t deponeret jord. Hvad angår affaldsdepotet, så er dette registreret med baggrund i lov om affaldsdepoter. Området omfatter Krabbeskolm Højskole med høj bebyggelsesmæssig kvalitet. 4 Udstykninger 4.1 Udstykninger, herunder udstykning af byggefelter på havnearealet, må kun foretages efter godkendelse af Byrådet. 0 5 Veje og stier 5.1 Beliggenheden af veje fremgår af lokalplanens kort nr. 2. Der udlægges areal til en kajgade i 15 m s bredde langs bolværket. Eventuelle nye veje herudover i område E tilsluttes eksisterende veje indenfor dette område. 5.2 Lokalplanen muliggør udbygning af stien langs Havnevej - Nordhavnsvej - Strandvejen. Stien kan fungere som en delt sti (dvs. fodgængere og cyklister sammen) i begge sider af vejen, eller stierne kan fungere som fællesstier. I forlængelse af Fjordvej er det muligt at etablere en sti, som fra lokalplanområdet kan give forbindelse videre mod syd, over Skive Å. Stien er en del af en nord-syd gående hovedsti, der forbinder lokalplanens område med Marienlyst strand-området. 18

19 5 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 I område BI og 82 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25 for den enkelte ejendom. Bebyggelsen må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. 6.2 I område E må ny bebyggelse for de enkelte grundarealer ikke overstige 8 m3 pr. mz grundareal. For siloer gælder m3-bestemmelsen ikke, men alene bestemmelsen om maksimal bygningshøjde. Bebyggelse i delområde Ea må opføres i en højde på indtil 24 m. Intet punkt af en bygning må dog være højere end bygningens afstand fra områdets grænse mod tilstødende områder, BI, B20g03. Uanset ovenstående kan det tillades, at enkelte bygningsdele gives en større højde end 24 m, såfremt det af hensyn til virksomhedens drift er nødvendigt med en sådan større højde. Bebyggelse i delområde Eb må opføres i en højde på indtil 8,5 m. Uanset ovenstående kan det tillades, at enkelte bygningsdele gives en større højde end 8,5 m, såfremt det af hensyn til virksomhedens drift er nødvendigt med en sådan større højde. Område E's delområder c og d må ikke bebygges. Bebyggelse i delområde Ee må opføres i en højde på indtil 8,5 m. Bebyggelsen skal holdes inden for de på kort nr. 2 viste byggefelter. Bestemmelsen sigter bl.a. på de bygninger, der er nødvendige for driffen af bådværftet Ny bebyggelse skal i øvrigt placeres således at adgangsforhold til/fra eksisterende bebyggelse ikke generes. 6.3 I område O1 må der kun opføres mindre bebyggelse, som er nødvendig for områdets funktioner, dvs. som naturligt hører til i området. Bebyggelse må højst opføres i 1 etage. En stor del af området er omfattet af strandbeskyffelseslinien, hvorfor bebyggelse her vil kræve særlig tilladelse fra Skov- og naturstyrelsen. 6.4 I område 02 må der kun opføres bebyggelse inden for det på kort nr. 2 viste byggefelt, der omhandler de såkaldte fiskerhuse. Ny bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse, dvs. for den enkelte hyttes vedkommende må størrelsen ikke overstige 25 m2 og højden ikke overstige 4 m. 19

20 6.5 I område 03 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 for området som helhed. Bebyggelsen må højst opføres i 2 etager, med en største højde på 8,5 m. Ny bebyggelse skal koncentreres i henholdsvis den nordlige og den sydlige del af området. Byggefelterne er på kort nr. 2 vist med særlig signatur. Bestemmelsen sikrer at ny bebyggelse placeres på en sådan måde, at der tages de størst mulige hensyn til Krabbesholms hovedbygning. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Inden for område B1 og 82 skal ny bebyggelse opføres med ydervægge i tegl, som blank mur eller pudset. Dele af facaderne kan udføres i træ. Tage på beboelsesbygninger skal udføres med tegl, eternitskifer eller tagpap. Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farver dannet af hvid, sort eller jordfarverne (okker, terra de Siena, umbra, engelskrød, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvid, grå eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan andre farver anvendes Inden for område E og område O1 og 02 må der til udvendige bygningssider og tagflader ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. Bebyggelsens arkitektoniske udformning skal fremtræde således, at der cikres et harmonisk samspil med omgivelserne. Inden for område 03 skal ny bebyggelse holdes inden for byggefelterne markeret med G og U på kort nr. 2. Byggefelt G forbeholdes bebyggelse til gæsteværelser. Byggefelt U forbeholdes bebyggelse til undervisning. Såvel ændringer i eksisterende bebyggelse som opførelse af ny bebyggelse, for så vidt angår udformning, materialer, farver m.m. tage hensyn til den historiske bebyggelse, områdets samlede karakter og Krabbesholm Skov. Da især havnefronten med Krabbesholm Skov i baggrunden er meget synlig fra den østlige side af Skive fjord, er byrådet meget opmærksom på materialevalg til facader og tagflader. Krabbesholm Højskoles gamle bygninger er fredede, hvorfor de er underlagt de overordnede statslige myndigheder. Ændringer af de historiske bygninger forudsætter tilladelse fra de statslige myndigheder. øvrige ændringer og nybyggeri i området forudsætter tilladelse fra Skive byråd. Blandt de nyere bygninger skal især bemærkes "Fotohuset" i syd samt de projekterede gæsteboliger i nord. I begge tilfælde er der 20

21 Nybyggeri i byggefelt U skal søges udformet således, at den tidligere ~ Krabbesholm Håndværkerskole ligger frit, og at den kan ses uforstyrret fra Krabbesholm Alle. tale om spændende og anderledes arkitektur, som fungerer fint sammen med de gamle bygninger. 5 8 Bevaringsværdier 8.1 Af illustrationen side 14 fremgår det at der, udover de fredede bygninger, er en del bygninger som i Kommuneatlas Skive er vurderet som bygninger af henholdsvis høj, middel og lav bevaringsværdi, samt bymiljøer med en særlig bevaringsværdig karakter. Ejerne af de bygninger, som er vurderet med "karakteren høj og middel værdi", bør være særligt opmærksomme i forbindelse med ombygning, ændringer m.m. Skive byråd vil, i den udstrækning det er muligt, rådgive ejere af bevaringsværdige bygninger. Det kan bl.a. ske med henvisninger til Kommuneatlas Skive, som giver råd af principiel karakter. (Se i øvrigt redegørelsen til lo kalplanen) En eventuel nedrivning af nævnte bygninger reguleres i øvrigt efter Lov om bygningsfredning og bygningsbevaring. Nybygning og ombygning skal ske ud fra et hensyn til den oprindelige arkitektur og karakter. 5 9 Ubebyggede arealer 9.1 Område E samt ubebyggede arealer i område BI og 82 skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Der skal så vidt muligt anvendes egnskarakteristiske arter af træer og buske til hegn og anden beplantning. Oplagring i længere perioder uden for bygninger må, bortset fra område E's delområde c og d, ikke finde sted. 9.2 Det moseagtige område i den nordlige del af område Ole samt det sydligste strandengagtige område af område 02 må ikke ændre tilstand. 9.3 Inden for område BI, B2,01,02 og 03 skal evt. hegning udføres som levende hegn, evt. klippet som hæk, eller som stendiger i naturmaterialer. I område Bi og 82 kan hegning desuden udføres som malede stakitter. I område Olf og Ole må der til hegning / regulering af færdsel anvendes fodhegn. 5 1 O Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse i området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. 21

22 10.2 Inden for de på kort nr. 2 og de i et Der kan, udover de allerede kortlagfe areabilag til lokalplanen angivne områder, ler,. være tale om yderligere arealer som er der er registreret som affaldsdepoter, forurenede. Viborg Amt gennemgår hele samt inden for de i bilaget nævnte lo- havneområdet i løbet af kaliteter med forurenet jord, må der ikke flyttes jord uden anmeldelse til Skive kommune. Ingen kortlagte arealer må ændres til arealfølsom anvendelse uden tilladelse fra Viborg Amt Ophævelse af lokalplan Lokalplan nr. 1 O1 for trafikhavnen ophæves med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan Lokalplan nr. 89 ophæves for den del af området, lystbådehavnen og strandområdet, der omfattes af nærværende lokalplan 12 Tilladelser fra andre myndigheder 12.1 Viborg amt skal give tilladelse såfremt der ønskes foretaget ændringer inden for det område, der i nord og syd er omfattet af den til enhver tid gældende strandbeskyttelseslinie samt den på kort nr. 2 viste 150 m åbeskyttelseslinie. Strandbeskytfelseslinien, der er vist på kort nr. 2, forventes at afløse den nuværende 100 m-linie i Q 13. Servitutter Følgende servitutbestemmelser ophæves i h.t. Lov om planlægning: - matr.nr. 1 E: Dokument om forbud mod kolonialhandel m.v., lyst den matr.nr. 2 8: Dokument om forbud mod kolonialhandel m.v., lyst den Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet og vedtagelsen er offentligt bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Retsvirkningerne af en lokalplan fremgår af Planlovens

23 14.2 Der kan meddeles dispensation fra Mulighederne for at meddele dispensation lokalplanen, hvis dispensationerne ikke fremgår af Planlovens Dispensationer er i strid med principperne i planen. Vi- kan først meddeles, når der er givet skritllig deregående afvigelser kan kun foreta- orientering til bl.a. ejere og brugere af ejenges ved tilvejebringelse af en ny lokal- dommen samt naboer til ejendommen. plan Midlertidige retsvirkninger 15.1 Når forslaget til lokalplan er offentliggjort må den ejendom, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. VEDTAGELSE Foranstående forslag til lokalplan nr. 129 er vedtaget af Skive Byråd den Lokalplanen og tillægget til kommuneplanen kan tidligst vedtages efier at forslagene har været oflentligt fremlagt i 8 uger. Skive Byråd, den O1.I søren borgme ter teknisk-direktør 23

24 Bilag 1 LOKALPLAN 129 Skive Havneområde Fortegnelse over lokalplanens matrikelnumre: Litra nr. e, aj, ml er, b, h alle Krabbesholm, Skive Jorder.

25

26

27

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade i Balling. Teknisk Forvaltning

Lokalplan nr Område til boligformål ved Søndergade i Balling. Teknisk Forvaltning Lokalplan nr. 217 Område til boligformål ved Søndergade i Balling Vedtaget af Byrådet den 25. november 2008 og offentliggjort den 22. december 2008 Teknisk Forvaltning November 2008 Hvad er en kommuneplan?

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere