Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag Bevillingsoversigt HK Bevillingsoversigt HK Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående artsoversigt Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigten Specifikke bemærkninger Center for Dagtilbud og Skole Center for Børn og Familie Center for Borgerservice Center for Unge, Job og Uddannelse Stab for Velfærd Center for Omsorg og Sundhed Jobcentret Stab for Kultur, Ejendomme og Teknik Center for Teknik og Miljø Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Center for Ejendomme og Intern Service Stabsfunktionerne Center for Personale og Økonomi Skat, tilskud og udligning Renter og balanceforskydninger Takstbilag

2

3 1 Generelle bemærkninger

4

5 Generelle bemærkninger 3 Generelle bemærkninger til Budgetoplæg for Herlev Kommune Hovedpunkter i budgetoplægget Hovedpunkterne i Budgetoplægget er følgende: De rammebesparelser, som regeringen har pålagt kommunerne, er håndteret ved hjælp af allerede tagne initiativer og enkelte tekniske korrektioner. Servicerammen for 2017 på mio. kr. er dermed praktisk taget overholdt uden at det har negativ indflydelse på serviceniveauet og uden behov for personalereduktioner. Kommunen har en solid kassebeholdning, som er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomiske politik. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til anlægsinvesteringer. Disse forhold gør det muligt at foretage de investeringer som den demografiske udvikling med flere børn og unge nødvendiggør. Med budgetoplægget lægges op til et historisk højt anlægsbudget. I budgetperioden afsættes samlet set 411 mio. kr. til anlægsarbejder; heraf ca. 88 mio. kr. til kapacitetstilpasninger på skoler og i daginstitutioner. Faciliteterne på kultur- og fritidsområdet bliver også styrket i form af bl.a. ekstra midler til vedligehold. På trods af de store anlægsinvesteringer og de mærkbart øgede driftsudgifter som følge af den demografiske udvikling er det lykkedes i budgetperioden at sikre balance mellem udgifter og indtægter med virkning fra Budgetoplægget i hovedtal (mio.kr.) Driftsudgifter 1.838, , , ,3 heraf serviceudgifter 1.351, , , ,9 Anlægsudgifter 114,4 103,8 119,4 73,9 Pris- og lønstigninger 0 40,4 82,0 124,6 Udgifter i alt 1.953, , , ,8 Skatter , , , ,6 Tilskud og udligning -503,4-470,9-494,5-512,6 Låneoptagelse -31,0-27,9-26,3-26,3 Finansielle poster 16,1 17,2 18,7 15,2 Indtægter i alt 1.933, , , ,3 Udgifter opgjort i 2017-PL. Indtægter opgjort i løbende priser.

6 Generelle bemærkninger 4 Serviceudgifter Den overordnede ramme for kommunernes serviceudgifter er fastlagt i forbindelse med forhandlingerne i juni måned mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Rammen udgør 242,2 mia. kr. og er sanktionsbelagt. Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægning eller regnskabsaflæggelse overskrider rammen, vil der ske modregning i bloktilskuddet. Økonomforhandlingerne resulterede i, at det varslede Omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. blev tilbageført til kommunerne (bortset fra 0,2 mia. kr.). Til gengæld blev kommunerne pålagt en reduktion af servicerammen i 2017 med 0,3 mia. kr. gennem mere effektiv drift. Samlet set indebar aftalen således en mindre reduktion af Herlev Kommunes serviceramme set i forhold til KL har ultimo juni udsendt vejledende kommunefordelte servicerammer. Denne vejledende ramme anvendes som sigtepunkt for kommunens serviceudgifter i forbindelse med forvaltningens udarbejdelse af budgetoplægget. Som det fremgår af tabellen nedenfor overholder Herlev Kommune i praksis den vejledende serviceramme i Overholdelse af rammen er gjort muligt gennem udbud af forsikringer, hjemtagelse af vejbelysningen med lavere driftsudgifter til følge, besparelser på bygningsdrift afledt af ESCO-projektet, digitaliseringstiltag samt en række tekniske reguleringer af budgettet på baggrund af regnskabsresultatet for 2015 og foreløbigt regnskab Servicerammen er dermed overholdt uden at det har negativ indflydelse på serviceniveauet og uden at det har været nødvendigt at gennemføre personalereduktioner. I budgetoverslagsårene er den forventede serviceramme overholdt i 2018, mens den er overskredet i 2019 og 2020; primært som følge af flere børn i skoler og dagtilbud. (mio.kr., 2017 PL) Budgetterede 1.351, , , ,9 serviceudgifter Ramme for 1.350, , , ,5 serviceudgifter Rummelighed i rammen -1,2 1,4-6,4-11,4 Det skal bemærkes, at KL i sin beregning af servicerammen for 2017 ikke har taget højde for den demografiske udvikling i kommunerne. Konsekvensen heraf er, at kommuner som f.eks. oplever øgede serviceudgifter på grund af vækst i antallet af børn og ældre ikke gives mulighed for at øge serviceudgifterne uden at overskride servicerammen. Af tabellen fremgår det, at servicerammen falder med 2,5 mio. kr. årligt i budgetperioden. Årsagen hertil er, at regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi er enedes om, at der fra 2018 etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne for Den resterende halve milliard kroner forbliver i kommunerne. Det vil altså sige, at Herlev Kommunes serviceudgifter alt andet lige må forventes at skulle reduceres med kommunens andel af 0,5 mia. kr., hvilket svarer til 2,5 mio. kr. årligt.

7 Generelle bemærkninger 5 Sparekravet er i budgetoplægget indarbejdet i servicebudgettet som en uudmøntet pulje med virkning fra Anlægsudgifter Den samlede kommunale anlægsramme for 2017 er fastsat til 16,3 mia. kr., hvilket er 0,5 mia. kr. under aftaleniveauet for I modsætning til tidligere år er anlægsrammen sanktionsbelagt i Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægning eller regnskabsaflæggelse overskrider rammen, vil der ske modregning i bloktilskuddet. KL udmelder ikke nogen vejledende fordeling af rammen på kommuneniveau. Fordelingen af rammen sker på møder mellem landets borgmestre i september måned. Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af rammen på 16,3 mia. kr. udgør 81,5 mio. kr. Der er i budgetoplægget lagt op til et historisk højt anlægsbudget på 114,4 mio. kr. i 2017 og samlet set 411 mio. kr. i hele budgetperioden Med budgetoplægget videreføres det store ESCO-projekt, hvor kommunens bygninger energirenoveres for i alt 125 mio. kr. over en 5-årig periode. Projektet resulterer i en reduktion af udgifter til drift af bygningerne. Herlev Kommune er i vækst og der kommer flere børn og unge i vores skoler og daginstitutioner. I budgetperioden afsættes samlet set ca. 88 mio. kr. til nødvendige kapacitetstilpasninger på skoler og i daginstitutioner. Budgetoplægget indeholder også store beløb til investeringer i infrastruktur og til idrætsanlæg; herunder bl.a. en træningsskøjtehal. I forbindelse med de mellemkommunale drøftelser om Budget 2017 må det forventes at Herlev vil komme under pres for at reducere anlægsudgifterne i Skatter Indkomstskat Til grund for budgetoplægget ligger en uændret udskrivningsprocent på 23,7. Budgetoplægget baserer sig på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Som det ses af tabellen nedenfor er kommunens provenu fra indkomstskat stigende i disse år, hvilket i høj grad må tilskrives de senere års befolkningstilvækst. Provenu fra indkomstskat (mio. kr.) Grundskyld og dækningsafgifter Grundskyldspromillen er forudsat uændret til 24,3 promille. Det samme gælder dækningsafgiftspromillerne, som udgør 10 promille for forretningsejendomme og 8,75 for offentlige ejendomme. De samlede indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter er budgetteret til ca. 219 mio. kr. i 2017.

8 Generelle bemærkninger 6 Selskabsskat Selskabsskatten, der modtages i 2017, er Herlev Kommunes andel af skat af aktieselskaber og fonde mv. vedrørende indkomståret Det budgetterede provenu fra selskabsskat i 2017 er baseret på allerede kendte opgørelser for indkomståret 2014, herunder opgørelser af, hvor meget Herlev Kommune skal viderefordele til kommuner, der er hjemsted for filialer til selskaber, som har hovedsæde i Herlev Kommune. Omvendt modtager Herlev Kommune selskabsskat fra den kommune, hvor et selskab har hovedsæde, når filialen er beliggende i Herlev Kommune. Skønnet for overslagsårene er baseret på KL s landsgennemsnitlig forventninger til udviklingen i selskabsskatten. Tilskud og udligning Budgettering af tilskud og udligning sker ved hjælp af KL s skatte- og tilskudsmodel og baserer sig bl.a. på forventede skatteindtægter, befolkningsprognosen, samt KL s seneste skøn over udvikling i kommunernes samlede skattegrundlag mv. Herlev Kommune er nettobidragsmodtager fra den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er, at kommunens beregnede skatteindtægter er lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Kommunen modtager samlet set i størrelsesorden 500 mio. kr. årligt i tilskud og udligning. Det forbedrede beskatningsgrundlag afspejler sig i lavere indtægter fra tilskud og udligning. Indtægterne fra tilskud og udligning falder således med 25 mio. kr. sammenlignet med Kommunens socioøkonomiske indeks (som sammen med et aldersbetinget indeks danner grundlag for den mellemkommunale udligning) er faldet fra 122,3 i 2016 til 121,6 i 2017, hvilket indebærer, at kommunen alt andet lige får mindre i udligning. Det skal bemærkes, at det i budgetoplægget er forudsat, at det ekstraordinære finansieringstilskud på 15,6 mio. kr., som kommunen modtager i 2017, ikke videreføres i overslagsårene Budgettering af tilskud og udligning i overslagsårene er forbundet med betydelig usikkerhed; ikke mindst på grund af en forventet revision af udligningssystemet. Finansielle poster I budgetoplægget er det forudsat, at kommunen benytter mulighederne i lånebekendtgørelsen fuldt ud. Det vil sige, at udgifter til energibesparende foranstaltninger (ESCO og udskiftning af vejbelysning) samt etablering af flygtningeboliger lånefinansieres. Lånefinansieringen af ESCOprojektet medfører, at kommunens gæld vokser i de kommende år:

9 Generelle bemærkninger 7 Udvikling i kommunens gæld (mio. kr.) Gælden pr. indbygger vokser fra ca kr. i 2016 til ca kr. i Herlev Kommune vil dog fortsat være blandt de 20 kommuner i landet, som har den laveste gæld på indbygger. Gælden skal endvidere sammenholdes med at kommunens tilgodehavender udgør ca. 125 mio. kr.; primært lovpligtige lån ydet til pensionister til betaling af ejendomsskat. Likviditet Kommunen har en solid kassebeholdning, som er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomiske politik. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til at gennemføre et ambitiøst anlægsprogram i de kommende år. Likviditeten målt som likviditeten ultimo det enkelte budgetår - reduceres med ca. 42 mio. kr. i perioden , således at kommunen med udgangen af 2020 vil have en kassebeholdning på godt 100 mio. kr. Udgangen af året er det tidspunkt på året, hvor kommunens likviditet er lavest. Kommunens gennemsnitlige likviditet vil være noget højere, jf. nedenstående figur. Med udgangen af 2020 vil kommunens likviditetsmæssige situation fortsat være robust.

10 Generelle bemærkninger 8 Likviditet i mio. kr Ultimolikviditet Gennemsnitlig likviditet Kommunens mellemværende med renovationsområdet indgår i likviditeten ovenfor. Med udgangen af 2015 har renovationsområdet ca. 18 mio. kr. til gode i kommunekassen. Konklusion Den budgetmæssige situation kan sammenfattes således: Servicerammen for 2017 er praktisk taget overholdt. Anlægsudgifterne er på et historisk højt niveau. Kommunens solide kassebeholdning reduceres henover budgetperioden på grund af høje anlægsudgifter, men der er fortsat en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud.

11 Generelle bemærkninger 9 Tekniske budgetforudsætninger Befolkningsudvikling Den 1. januar 2016 var der indbyggere i Herlev Kommune. Det er en stigning på 275 personer i forhold til Indbyggertallet er vokset med næsten personer de seneste 5 år. Stigningen forventes at fortsætte i de kommende år, således at indbyggertallet passerer i løbet af Befolkningsudvikling i Herlev Kommune Ekskl. boligprogram Inkl. boligprogram Årsagen til det voksende befolkningstal er den forventede vækst i antallet af boliger i kommunen. Følgende forudsætninger ligger til grund for prognosen: Etageboliger Tæt lav Åben lav I alt Blandt de mange boligprojekter, som ligger til grund for befolkningsprognosen kan nævnes Den grønne fatning, Kildegårdsskolen Øst (boldbaner), samt Herlev Bymidte. Antal borgere fordelt på aldersklasser Fødsler årige årige årige årige årige årige årige årige I alt

12 Generelle bemærkninger 10 Som det fremgår af tabellen forventes der en relativ stor vækst i antallet af såvel 0-6 årige som 7-16 årige i de nærmeste år. Væksten afstedkommer udfordringer i forhold til kapaciteten i kommunens skoler og daginstitutioner. Udfordringerne er søgt håndteret ved at afsætte midler på investeringsoversigten til kapacitetstilpasninger. En konkret plan for kapacitetstilpasningen skal udarbejdes. Pris- og lønudvikling KL s skøn over pris- og lønudviklingen fra marts måned 2016 ligger til grund for budgetoplægget. Opdaterede pris- og lønskøn vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med 1. behandling af budgettet. Den forventede likviditetsvirkning af de opdaterede pris- og lønskøn er afsat i en central pulje i budgetoplægget. 2016/ / / /2020 Løn (hovedart 1 og 5.1) 2,27 2,40 2,40 2,40 Brændsel (art 2.3) 3,30 1,49 1,49 1,49 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 0,92 1,49 1,49 1,49 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,50 2,50 2,50 2,50 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 2,20 2,20 2,20 2,20 Tilskud til kollektiv trafik 3,20 3,20 3,20 3,20 Løn og priser i alt (vægtet) 2,20 2,30 2,30 2,30 Principper for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene Med den økonomiske decentralisering har de rammestyrede institutioner mv. fået tildelt overførselsadgang af over- og underskud mellem regnskabsårene. Hvad er omfattet af overførselsadgang? Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene fremover finder sted efter følgende principper: Reglerne om overførselsadgang retter sig i sit udgangspunkt mod fysiske driftsenheder såsom institutioner, afdelinger på rådhuset og lignende. Kun udgifter og indtægter knyttet til ovennævnte organisationsenheder, som i overvejende grad kan siges at være styrbare er omfattet af reglerne om overførselsadgang mellem regnskabsårene. Det vil sige lønudgifter (inkl. ledelse) og almindelige driftsudgifter såsom kursusudgifter, IT-udgifter, bygningsvedligehold, abonnementer mv. Hertil kommer driftsindtægter i form af deltagerbetalinger og indtægter fra salg af produkter og ydelser. Undtaget for overførselsadgang er almindlige driftsudgifter, som kun i beskedent omfang er styrbare. Det drejer sig om forbrugsafgifter (el, vand, varme og renovation), forsikringer, ejendomsskatter og husleje.

13 Generelle bemærkninger 11 Ligeledes er mellemkommunale udgifter og indtægter i form af takstbetalinger (køb og salg af pladser) undtaget. Det samme gælder forældrebetalinger til daginstitutioner og SFO (herunder tilskud til fripladser). Endelig er diverse tilskudsordninger, sociale overførsler (pensioner, kontakthjælp og lignende) eller aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke omfattet af overførselsadgang. Ubrugte budgetbeløb, der ikke umiddelbart er omfattet af ovenstående principper, kan - efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen - overføres til næste regnskabsår. Det kan f.eks. dreje sig om puljemidler modtaget fra ministerier til gennemførelse af konkrete projekter. Mer- og mindreforbrug vedr. anlægsprojekter overføres mellem regnskabsårene. Til brug for den daglige økonomistyring udarbejder forvaltningen i økonomisystemet en komplet oversigt over, hvilke enheder, der er omfattet af overførselsadgang. Begrænsninger på overførselsadgangen Der er ubegrænset overførselsadgang for mindreforbrug. Hvis et merforbrug udgør mere end 3 % af det korrigerede budget, skal afvigelsen forklares i forbindelse med behandling af overførselssagen, og der skal fremlægges en plan for afvikling af merforbruget.

14

15 13 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

16 14 Hovedoversigt - Budgetoplæg 2017 Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Regnskab 2015 Budget 2016 Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Budgetforslag 2017 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

17 15 Hovedoversigt - Budgetoplæg 2017 Hele kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

18

19 17 Budgetsammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men er mere detaljeret i forhold til de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. Og så indeholder det kun drift og refusioner.

20 18 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budgetforslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Fælles formål Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg

21 19 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Fælles formål Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg

22 20 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budgetforslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Færgedrift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning

23 21 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Færgedrift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning

24 22 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budgetforslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03 Undervisning og kultur (fortsat) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelesinst Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning

25 23 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03 Undervisning og kultur (fortsat) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelesinst Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning

26 24 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budgetforslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

27 25 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

28 26 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budgetforslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt

29 27 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt

30

31 29 Budgetoplæg (Bevillingsoversigt)

32 30 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele kr. Oprindeligt Budgetforslag Budgetoverslag budget U/I Center for Dagtilbud og Skole U Center for Dagtilbud og Skole I Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub U Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub I Folkeskoler - Fælles U Folkeskoler - Fælles I Folkeskoler - Fælles U Folkeskoler - Fælles I Folkeskoler - Fælles - Personale U Folkeskoler - Fælles - Personale I Den Kulturelle Rygsæk U Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger U Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger I Projekt Young Skills U Projekt Young Skills I Aktiviteter i sommerferien U Aktiviteter i sommerferien I Stavnsklit U Stavnsklit I Fiskebæk Naturskole U Fiskebæk Naturskole I Børnenaturcenter Kildegården U Syge- og hjemmeundervisning U Syge- og hjemmeundervisning I SFO og Skolefritidsklub - Fælles U Skolebibliotek U Lock-out midler U Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og U Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og I Herlev Byskole U Herlev Byskole I SFO Herlev Byskole U SFO Herlev Byskole I Skolefritidsklub Herlev Byskole U Skolefritidsklub Herlev Byskole I Ungecafe Herlev Byskole U 0 Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub o U Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub o I Kildegårdskolen U Kildegårdskolen I

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt Hovedkonto 0-6 29-61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 62-63 Bevillingsoversigt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6

Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6 Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6 Hovedoversigt til regnskab 7-10 Regnskabssammendrag 11-20 Regnskabsoversigt - Hovedkonto 0-6 21-42 Regnskabsoversigt - Hovedkonto 7 43-44

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 9. september 2015 og 7. oktober 2015. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere