Bilag 2 - Høringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - Høringssvar"

Transkript

1 Allerød Kommune Plan og Byg Allerød Rådhus Bjarkesvej Allerød Tlf: Bilag 2 - Høringssvar Allerød Byråd besluttede 17. september 2015, at indkalde idéer og forslag forud for udarbejdelse af VVM-redegørelse for Bregnebjerggård Fyldplads. Åbningstider Mandag-Tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Ideoplægget har været i høring fra 22. september 2015 til den 18. november Der er indkommet 6 høringssvar (1 efter høringsperiodens udløb). 1. Lars Juel Sørensen, Slangerupvej 29, 3540 Lynge 2. Poul og Helene Pedersen, Adresse ikke oplyst 3. Ib og Margit Johansen, Bastrupvej 20, 3540 Lynge 4. Gina Gausting og Jilli Ubbesen, Slangerupvej 35, 3540 Lynge Dato: 9. december 2015 Sagsnr. 14/9741 Sagsbehandler: Jakob Poulsen Direkte telefon: Stina Mikkelsen og Anders Vejby Mikkelsen 6. Vibeke og Teit Guldbjerg Jensen, Barresøvej 26, 3540 Lynge

2 1 Svar på Indkaldelse og ideer og forslag forud for udarbejdelse af VVM redegørelse for affaldsbehandlingsanlægget Bregnebjerggård : Overordnet: Bregnebjerggård kunne have afsluttet alle sine aktiviteter for mange år siden. Bregnebjerggård har som grusgrav fået tilført kunstigt åndedræt i form af råstoffer udefra i mange år. Bregnebjerggård kunne, hvis der havde været vilje til det, været gravet færdig og reetableret i.h.t. lokalplan allerede inden I 1998 trådte forbuddet mod at deponere jord (ren som uren) i gamle råstofgrave i kraft. I stedet begyndte Bregnebjerggård at deponere inert affald! En vanvittig politik som jeg ikke kan give en bare nogenlunde saglig begrundelse for det vil jeg bede forvaltningen om at give en forklaring på. I 2009 ønskede EU, med god grund, at afvikle alle private deponier. Bregnebjerggård har imidlertid, som det også fremgår af det udsendte materiale, ved Byretten vundet retten til, som privat virksomhed, mod at udlægge en membran, fortsat at deponere inert affald og mineralsk affald. Jeg vil gerne have en definition af disse to typer affald. Hvad består denne affald af? Indtil 2009 deponerede Bregnebjerggård inert affald i grusgraven uden membran. Dengang var der heller ikke noget krav om membran. Affaldet blev tippet langs kanterne i den gamle grusgrav således at en meget stor del af grusgraven nu er omkranset af deponeret inert affald. Nu ønsker Bregnebjerggård så at fylde resten af grusgraven op med inert affald. Der skal ifølge det udsendte materiale udlægges en membran. Hvorledes vil man udlægge en membran når man allerede har draperet alle siderne af hullet med enorme mængder inert affald? Jvf.Region Hovedstaden: Miljøministeriet anerkender ikke tekniske foranstaltninger som f.eks. en membran i forbindelse med at opnå en dispensation fra Jordforureningsloven til at deponere selv ren jord i en grusgrav. Hvordan skulle man så kunne forsvare at deponere inert og mineralsk affald? Hvis en membran nogensinde skulle blive godkendt som underlag : 1.Hvorledes vil man så udføre moniteringen? Der er jo mængder af affald uden membranunderlag hele vejen rundt om. 2.Hvor skal vandet som opsamles ovenpå membranen føres hen? 3.Hvilken garanti er der for at sådan en membran er tæt til evig tid?

3 4.Hvis der måles en forurening fra området hvorledes kan man så afgøre om det stammer fra det nye eller gamle deponi? 5.Hvem vil være ansvarlig for en evt. forurening fra Bregnebjerggård? 6.Bregnebjerggård eksisterer jo ikke til evig tid-hvem skal overtage moniterings- ansvar for dette deponi? 7.Når Bregnebjerggård ønsker at agere som privat deponeringsvirksomhed må den også kunne matche offentligt ejede virksomheders ansvar ellers er der jo tale om en helt urimelig konkurrenceforvridning med miljøet som taber. Hvorledes kan kommunen garantere herfor? 8.Hvad består denne membran af? Jeg har ikke fantasi til at forestille mig at Natur og Miljøklagenævnet eller Vandforsyningerne syd vest for Bregnebjerggård vil tillade et affaldsdeponi. Men skulle det virkeligt blive en realitet synes jeg at der kun bør være en aktivitet tilbage på Bregnebjerggård og det skal være deponi for inert affald. Alle andre aktiviteter skal forbydes. De har nemlig kun til hensigt at udsætte færdiggørelsen af området. Som jeg indledte med er aktiviteterne i grusgraven trukket i langdrag takket være tilførsel af materialer udefra kombineret med forvaltningens passivitet i forbindelse med at følge op på landzonetilladelse. Hele dette set up med udlægning af membran osv. er en skinmanøvre for at trække det hele i langdrag med det formål at fortsætte salget af grusgravsartikler tilført udefra. Og samtidig forsøge at få tilladelse til helt nye råstofindvindinger på nabogrunden. Bregnebjerggård har nu to gange, med fire års mellemrum, i forbindelse med revidering af Råstofloven i g 2016,uden held, forsøgt at få tilladelse til råstofindvinding på Stålhøjgårds jorde. I øjeblikket modtager Bregnebjerggård byggeaffald med henblik på genbrug. Affaldet kommer bl.a. fra kommunale genbrugspladser og direkte fra byggepladser. Der er ingen kontrol der sikrer at der ikke er olie, form olie, pcb, tungmetal og asbest i disse fraktioner. Moniteringen omfatter i øjeblikket slet ikke alle disse stoffer! I Ingeniøren kunne man den 10 september 2015 læse at Dansk Affaldsforening er bekymret for PCB indholdet i byggeaffaldet netop fra de kommunale genbrugsstationer. Netop PCB er ude af kontrol. I branchen anslår man at kun 10-20% af al den PCB der er blevet anvendt inden forbuddet trådte i kraft i 1977 er lokaliseret /forseglet. Bygningsaffaldet i den gamle grusgrav hober sig op i helt enorme mængder. Region Hovedstaden har dette år været på besigtigelse og i et notat, som forvaltningen har modtaget, er regionen forundret over flere aktiviteter i grusgraven men understreger at der er tale om kommunale anliggender som Regionen ikke har mulighed for at blande sig i. Lokalplan 332: Denne plan beskriver hvorledes området, når råstofudvindingen er ophørt, skal reetableres. Dvs. at denne plan er blevet overtrådt stort set siden den blev vedtaget i Igen p.g.a. tilførsel af materialer udefra.

4 Det synes magtpåliggende for såvel forvaltning som for Bregnebjerggård at terrænet bliver afsluttet som koterne i Lokalplan 332. Men andre steder, i samme lokalplanområde, er lokalplanens terrænkoter jo ikke blevet overholdt. Jeg kan nævne at bjerget blev betydeligt højere end angivet i lokalplanen. Og nordøst for samme bjerg beskriver lokalplanen en skov men der er der i dag en 25 meter dyb sø! Hvorfor forholder forvaltningen sig nu pludselig så stringent til lokalplanen? Hvis forvaltningen ønskede området afsluttet i henhold til lokalplanen kunne dette være sket for mange år siden som jeg skrev indledningsvis. Lokalplanens smukke hensigt er blevet omgået i årevis tilsyneladende i bedste forståelse mellem ejeren af Bregnebjerggård og Allerød Kommunes forvaltning. 0-Alternativet 0-alternativet anfører at hvis det ansøgte ikke gennemføres så vil de materialer (det må være byggeaffaldet der menes)der er tilført efter juli 2009 skulle fjernes ja hvad ellers? Det skal det da under alle omstændigheder. Ellers er der jo tale om deponi uden membran! Forhold til overordnet planlægning: Det kan undre at denne proces ikke starter med at afgøre om: 1: Der overhovedet kan gives dispensation fra Landzoneloven til denne virksomhed? 2: Lokalplan 332 `s hensigt er overholdt? I det udsendte materiale står der endvidere at miljøministeriet har tilkendegivet, at det ansøgte ikke er i uoverensstemmelse med Fingerplan 2013 og at anlæggets placering i transportkorridoren således ikke hindres af fingerplanen. Forvaltningen har tilsyneladende spurgt om miljøministeriet har nogen indvendinger mod en allerede eksisterende virksomhed! Denne virksomhed eksisterer kun i kraft af at forvaltningen selv har tilladt virksomheden at overtræde landzoneloven og lokalplanens hensigt! Bregnebjerggård er beliggende i en del af de ydre grønne kiler i fingerplanen og forvaltningens fremstilling af sagen overfor Miljøministeriet er et godt stykke ud over kanten for god forvaltningspraksis. Forvaltningen burde også nævne at der i den politiske konstitueringsaftale fra 2013 blev aftalt at rejse en fredning af området nord for Bastrup Sø for at forhindre fortsat råstofudvinding. Fredningsforslaget vil ifølge borgmester Jørgen Johansen blive rejst i 2016! Naturbeskyttelse: Det udsendte materiale nævner at der ikke er fundet beskyttede arter men det lyder underligt. Jeg har været nabo til grusgraven i 30 år har jeg både set og hørt grønne frøer i grundvandshullet i bunden af grusgraven også denne sommer 2015! Den nordlige skrænt har altid huset en stor flok grønne markfirben. Det kan være lykkedes Bregnebjerggård at udrydde denne bestand ved i flere omgange målrettet at have omlagt jordvoldende. Jeg forstår i hvert fald ikke hvad disse jordvoldsflytninger har skullet gavne?

5 Forvaltningen bør undersøge disse forhold nærmere. Trafikale forhold og støj mv. Udkørselsforhold er uforsvarlige. Det vidner bremsespor på asfalten på Slangerupvej om. Når en stor lastbil kører ud på Slangerupvejen, standser trafikken ofte og det varer længe inden sådan en lastbil er kommet op i fart. Under denne acceleration ryster vores huse. Bregnebjerggård har kun en hullet grusindkørsel og særligt lastbiler med tomme container larmer enormt. Bregnebjerggård anfører at salg af øvrige grusgravsartikler foruden modtagelse af byggeaffald er en stor fordel for miljø og logistik: At lastbilerne har læs med begge veje! Dette er ganske enkelt ikke sandt. Jeg vil bede forvaltningen om at redegøre for hvor mange køretøjer der har læs med begge veje til grusgraven? Vi er voldsomt generet af støj fra grusgraven: Vvm-redegørelsen skal måle støj fra betonknuseanlægget samt ved indkørslen til grusgraven. Der skal måles både fra vores bolig, have,legeplads, skel og under skiftende vind og vejrforhold. Alternative løsninger: At det ansøgte ikke gennemføres(0-alternativet) vil resultere i at Bregnebjerggård må indstille sine aktiviteter. Forvaltningen skriver: Hullet vil blive som et åbent ar (underlig formulering?) Men området kan sagtens blive et fantastisk stykke naturområde med rekreative værdier hvis det blot afsluttes med skrænter med næringsfattig jord som topdressing og skånsom husdyrafgræsning. Landskabet herude er jo i forvejen temmelig varieret. Således vil grundvandet blive skånet for en urimelig stor risiko for forurening, flora og fauna vil overtage området til gavn for alle. Igen må jeg tilføje at denne proces ikke giver noget retvisende svar fra de nærmeste naboer idet Bregnebjerggård er ejer af/ eller har fuldmagt fra- de 4 nærmeste ejendomme, udover selve Bregnebjerggård som står tomt. Dette forhold kan selvsagt give forvaltningen og i sidste ende politikerne et helt forkert billede af problemet. Da min familie og jeg blev naboer til Bregnebjerggård i 1985 var vi fuldt bevidste om at vi blev naboer til en støjende og støvende grusgrav men vi havde aldrig drømt om at der stadig 30 år senere stadig befinder sig en støjende og støvende grusgrav under 80 meter fra vores stuehus. Jeg går ud fra at jeg får svar på samtlige spørgsmål som jeg har rejst i det foregående og at VVM redegørelsen vil undersøge og klarlægge disse spørgsmål. Mvh. Lars Juel Sørensen Barresøgård, Slangerupvej 29, 3540 Lynge

6

7 2

8 3

9 Jakob Poulsen Fra: O Kommunen Sendt: 17. november :36 Til: O Plan og Byg Emne: VS: Svar på brev af 22/9-15, sagsnr. 14/9741 Kategorier: Rød kategori 4 Venlig hilsen Tuba Düzgün :: Kontor elev :: Allerød Kommune :: Borgerservice :: Front :: :: Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk Denne mail indeholder information, som er rettet til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig venlig svarfunktionen, og herefter slette mailen. Enhver videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail og eventuelle vedhæftede filer er forbudt, hvis du ikke er den tiltænkte modtager. Fra: Gina Gausting Sendt: 16. november :37 Til: O Kommunen Cc: Jilli Ubbe Gina Gausting Emne: Svar på brev af 22/9 15, sagsnr. 14/9741 Til Allerød Kommune Vi flyttede til Slangerupvej 35 i februar 2011 med udsigt til, at Bregnebjerggård skulle afvikles, og blive en del af det naturskønne område vi bor i. Vi er meget berørte af virksomheden særligt i form af støj fra grusgraven. Der kører blandt andet et stort antal lastbiler ind og ud på én dag, dette er ikke kun i dagtimerne i hverdagene, men det forekommer også i weekender. Bremsende lastbiler, aflæsning fra dem mv. larmer voldsomt og det kan man ikke være andet end genreret af. Det er også bemærket, at lastbilerne somme tider holder i kø på cykelstien på Slangerupvej for at få lov til at læsse af. Projektet er i øvrigt i strid med lokalplanens hensigt. Ydermere vi har egen brønd, og er naturligvis meget interesseret i at grundvandet i vores område ikke bliver forurenet. Med venlig hilsen Gina Gausting og Jilli Ubbesen Slangerupvej 35, 3540 Lynge 1

10 5 Nymølle Allerød Kommune Forvaltningen, Plan og Byg Bjarkesvej Allerød Indsigelse I forbindelse med den udsendte nabo orientering vedr. Bregnebjergård Sagsnr. 14/9741 I takt med at utrolig store mængder beton er tilkørt, har man valgt, at gøre siderne og volden der omgiver grusgraven ekstremt høje. Et forsigtigt skøn er at de pt. ligger min. 10 m over terræn set fra Barresøvej. Rundt om dette, har de lavet en form for vold som består af murbrokker og beton. Denne vold er forskønne, ifølge Allerød kommune (Poul Møller). For at gøre det kønnere for os naboer, ved at hælde jord ned langs siderne. Denne jord er lige som øvrig jorddeponi på Bregnebjerggård, fyldt med tegl og beton. Det er et problem, at vi som nær nabo til Bregnebjerggård, dagligt udsættes for Støj, støv og lysgener. Dette var allerede et problem da aktiviteten forgik i bunden af udgravningen. Nu forgår aktiviteten i 10 m højde over alm. terræn, og derfor er støj, støv og lysgenerne kraftigt intensiveret. F.eks. kan nævnes, at vores vinduer skal pudses flere gange om måneden, at man på dårlige dage, med ekstra aktivitet, ikke kan tørre tøj i haven grundet støv. Støjen fra bl.a. lastbiler der læsser murbrokker af, er blevet så kraftig, at den opleves ubehagelig udendørs, og generende indendørs. Det er yderst bekymrende at Bregnebjerggård skal genoptage modtagelse af inertaffald, herunder asbest. Vi har tidligere oplevet hvordan man på Bregnebjerggård håndtere asbest. Dette forgik med store gravemaskiner, og uden nogen anden form for bevanding, end et lille mudret vandhul. Det var tydeligt at asbest støv føres med vinden ud af området. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget sorteringsanlæg på Bregnebjerggård. Sorteringen ser ud til at forgå med store gravemaskiner, direkte på jorden. Man kan f.eks. observere store bunker mineraluld ligge delvist tildækket i jordvoldene. Vi føler os utrygge ved tanken om at de igen skal håndtere asbest! Desuden vil vi gøre opmærksom på at vi er bekymrede for værdien af vores ejendom. Vi erhvervede vores ejendom 2007, i lokalplan stod der at Bregnebjerggård skulle udlægges til grønne arealer i Hvis dette pt. var tilfældet, må det antages at vores ejendom ville være væsentligt mere værd. Det er urimeligt at værdien på de omkringliggende ejendomme, skal forringes i takt med at Bregnebjerggård øger deres aktivitet. Vi forventede, at en lokal plan, var en politisk plan for områdets fremtid. Gentagende gange har vi kontaktet Allerød kommune vedrørende vores observationer, i så vel Bregnebjerggård som FSG, og udtrykt vores bekymringer. Man har ikke valgt at følge op på vores udsagn, eller bruge vores tilbudte foto dokumentation. I forbindelse med at vi søgte byggetilladelse, var ansøgningen i nabohørring. Her valgte man fra Bregnebjerggård side, ikke at gøre indsigelse mod vores byggeri, til gengæld for at vi ikke måtte gøre fremtidige indsigelser mod Bregnebjerggård aktiviteter. Dette er imidlertid ikke lovligt, men beviser også, at Bregnebjerggård har haft disse hensigter i mange år.

11 Man bør tage i betragtning at Kurt Sørensen ejer en del af de nærmest omkringliggende naboejendomme, muligvis for i en situation som denne, kunne styre indvendinger/klager. Den tunge trafik som Bregnebjerggård tilfører, er med til at gøre børnenes cykelvej fra Nymølle til Skole meget farlig! Hvis man vælger at lade dette intensivere, bør man kraftigt overveje mulighederne, for en sikker cykelsti, med en bro over eller tunnel under Slangerupvej. Afslutningsvis er Nymølle et område hvor flere børne familier flytter til, typisk for at komme væk fra byens forurening. De vælger at flytte til et Natura 2000 område med, Mølleådalen og grønne skove ikke for at få asbesttøv, med mere i egen have. Området er et landzoneområde og det forekommer absurd at et affaldsbehandlingsanlæg/industri skal placeres her. Bregnebjerggård er desuden fornyligt forsøgt udvidet mod Mølleådalen. Med venlig hilsen Stina Mikkelsen og Anders Vejby Mikkelsen

12 Fra: O Kommunen Til: O Natur og Miljø Emne: VS: Svar på indkaldelse Dato: 1. december :47:01 6 Venlig hilsen Tuba Düzgün :: Kontor elev :: Allerød Kommune :: Borgerservice :: Front :: :: Sikker kommunikation mellem Allerød Kommune og borgere/virksomheder henvises til "digital post" via Borger.dk og Virk.dk Denne mail indeholder information til en bestemt person, virksomhed eller myndighed. Er du ikke er den tiltænkte modtager, beder vi dig oplyse os om fejlen og herefter slette mailen. Videregivelse, kopiering eller handling på baggrund af denne mail er forbudt. Fra: Teit Guldberg Jensen Sendt: 1. december :09 Til: O Kommunen Emne: Svar på indkaldelse Svar på Indkaldelse og ideer og forslag forud for udarbejdelse af VVM redegørelse for affaldsbehandlingsanlægget Bregnebjerggård : Her er vi enige i det svar Lars har skrevet.. MVH barresøvej 26. Vibeke og Teit Guldberg Jensen Overordnet: Bregnebjerggård kunne have afsluttet alle sine aktiviteter for mange år siden. Bregnebjerggård har som grusgrav fået tilført kunstigt åndedræt i form af råstoffer udefra i mange år. Bregnebjerggård kunne, hvis der havde været vilje til det, været gravet færdig og reetableret i.h.t. lokalplan allerede inden I 1998 trådte forbuddet mod at deponere jord (ren som uren) i gamle råstofgrave i kraft. I stedet begyndte Bregnebjerggård at deponere inert affald! En vanvittig politik som jeg ikke kan give en bare nogenlunde saglig begrundelse for det vil jeg bede forvaltningen om at give en forklaring på. I 2009 ønskede EU, med god grund, at afvikle alle private deponier. Bregnebjerggård har imidlertid, som det også fremgår af det udsendte materiale, ved Byretten vundet retten til, som privat virksomhed, mod at udlægge en membran, fortsat at deponere inert affald og mineralsk affald. Jeg vil gerne have en definition af disse to typer affald. Hvad består denne affald af? Indtil 2009 deponerede Bregnebjerggård inert affald i grusgraven uden membran. Dengang var der heller ikke noget krav om membran. Affaldet blev tippet langs kanterne i den gamle grusgrav således at en meget stor del af grusgraven nu er omkranset af deponeret inert affald. Nu ønsker Bregnebjerggård så at fylde resten af grusgraven op med inert affald. Der skal ifølge det udsendte materiale udlægges en membran. Hvorledes vil man udlægge en membran når man allerede har draperet alle siderne af hullet med enorme mængder inert affald? Jvf.Region Hovedstaden: Miljøministeriet anerkender ikke tekniske foranstaltninger som f.eks. en membran i forbindelse med at opnå en dispensation fra Jordforureningsloven til at deponere selv ren jord i en grusgrav. Hvordan skulle man så kunne forsvare at deponere inert og mineralsk affald? Hvis en membran nogensinde skulle blive godkendt som underlag : 1.Hvorledes vil man så udføre moniteringen? Der er jo mængder af affald uden membranunderlag hele vejen rundt om. 2.Hvor skal vandet som opsamles ovenpå membranen føres hen? 3.Hvilken garanti er der for at sådan en membran er tæt til evig tid?

Indkaldelse af Idéer og forslag -Forud for udarbejdelse af VVM-redegørelse for affaldsbehandlingsanlægget Bregnebjerggård, Slangerupvej 31, 3540 Lynge

Indkaldelse af Idéer og forslag -Forud for udarbejdelse af VVM-redegørelse for affaldsbehandlingsanlægget Bregnebjerggård, Slangerupvej 31, 3540 Lynge Allerød Kommune Plan og Byg xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider Mandag-Tirsdag 10-14 Onsdag

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1.

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1. Allerød Kommune WTC advokaterne A/S Slotsgade 36 B, 1. sal 3400 Hillerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 4n Børstingerød By, Lillerød, Kirkeltevej 55 Landzonetilladelse til genopførelse af bolig. Vi har den

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag.

Der må kun ske start og landing inden for det angivne område, jf. kortbilag. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til para- og hanggliding på Flyvestation Værløse Du har på vegne af Airwave paragliding klub søgt om tilladelse til at flyve med paraglidere og hangglidere fra et

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Charlotte Aakvist Steengaard Peter Søgaard Carinaparken 49 3460 Birkerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Åbningstider:

Læs mere

Tillæg. Bregnebjerggård Fyldplads

Tillæg. Bregnebjerggård Fyldplads Forvaltningen, Tillæg til miljøgodkendelse af 15. juni 2004 Bregnebjerggård Fyldplads beliggende Slangerupvej 31 3540 Lynge Aktiviteten hører under listebetegnelse K208, jf. bilag 2 til Miljøministeriets

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune De grønne pigespejdere Mose Anders Kvædevej 108 2830 Virum Att.: Annie Jensen LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 2f Bastrup By, Uggeløse, Mose Anders Vej 4 Landzonetilladelse til helårsbolig

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Niels-Christian Adolf Hansen Kærhøjgårdsvej 3 3540 Lynge LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 1f Lynge By, Lynge, Kærhøjgårdsvej 3 Landzonetilladelse til hestepension, rideskole og tilknyttede

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Vi har den modtaget ansøgning om udstykning af ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1.

Vi har den modtaget ansøgning om udstykning af ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1. Hyldegaard landinspektører Frederiksborgvej 42 LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 4a mfl., Lillerød By Lillerød, Hvidesten Landzonetilladelse til udstykning til 2 ejendomme. Vi har den modtaget ansøgning om

Læs mere

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø. UDKAST

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø.   UDKAST Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

klassificering. Mener ikke der bør gives di-

klassificering. Mener ikke der bør gives di- Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk NOTAT Matr. nr. 2ak Vassingerød By, Uggeløse, Tofteengen 6 Oversigt over indsigelser

Læs mere

Søren Lunde har forelagt mig nedenstående med henblik på en vurdering af, om Erik Christiansen er inhabil.

Søren Lunde har forelagt mig nedenstående med henblik på en vurdering af, om Erik Christiansen er inhabil. Fra: Mathiesen Anne Blak Eskjær. ADM Til: Kjær Hans. HANKJ Cc: Lunde Søren. SOLU Emne: VS: Landbrugssag om bl.a. gylletank ved Øster Vedsted Dato: 15. april 2010 13:24:00 Vedhæftede filer: image001.jpg

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Christina Villendrup Lynge Niels Steegemann Lynge Skovmosen 1 3450 Allerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 12a Høveltsvang, Uggeløse, Skovmosen 1 Landzonetilladelse til solcelleanlæg på eksisterende

Læs mere

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag:

Der er via Klageportalen fremsendt klager samlet til én klagesag: 1 of 5 Til Natur- og Miljøklagenævnet 12-02-2016 Sagsnummer.: 16/2578 Sagstype: KLE: 01.03.00 Sagsbehandler: Pernilla Marie Mathisen Tlf.: 87535283 Klage over Syddjurs Kommunes landzonetilladelse af den

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/0402095 Ref.: Tlf.nr. fpb/ar

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1.

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1. TEKNIK OG MILJØ Peter Kragelund Sigvej 2 7550 Sørvad Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8022 bjgtl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.03.03-P19-8-14 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Afgørelse i sagen om produktion af genbrugsstabil i en grusgrav i Høje-Taastrup Kommune

Afgørelse i sagen om produktion af genbrugsstabil i en grusgrav i Høje-Taastrup Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 17. marts 2004 J.nr.: 03-31/150-0015 KPA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 286050 Brevid. 2682809 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til høringen om landzonetilladelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen.

Dronningborg Hovedgård - støtter ikke forslaget om at gennemføre en cykel gangsti igennem mellem Rismølleskolen og Dronningborg hallen. Fra: [jakobstilling@hotmail.com] Til: Birgit Berggrein [bibe@randers.dk] Kopi: Malte Larsen [Malte.Larsen@randers.dk] Sendt dato: 10-07-2013 13:54 Modtaget Dato: 10-07-2013 13:54 Vedrørende: RE: SV: Derudover

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017.

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017. Sønderborg Kommune Att. Christina Petersen - By og Landskab Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at anlægge et midlertidigt jorddepot på ejendommen matr.nr. 351 Kær, Ulkebøl, der ligger

Læs mere

Steen Høygaard Sønderskovvej Daugård. Dispensation til modtagelse af fyldjord i Skibballe Grusgrav

Steen Høygaard Sønderskovvej Daugård. Dispensation til modtagelse af fyldjord i Skibballe Grusgrav Regionshuset Horsens Steen Høygaard Sønderskovvej 5 8721 Daugård Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tlf. 87 28 50 05 www.jor.rm.dk Dispensation til modtagelse af fyldjord i Skibballe

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal Arkitekt m.a.a. Kurt Birk Lindhøjvej 10, Begtrup 8420 Knebel Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en 1.100 m² stor kold hal 06-01-2011 Sagsnr. 10/24917 Kontaktperson: Der

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Ansøgning om dispensation til at tilføre jord til areal af matr.nr. 22l og 22f Rolsted By, Rolsted

Ansøgning om dispensation til at tilføre jord til areal af matr.nr. 22l og 22f Rolsted By, Rolsted NCC Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Att: Nanna Swane Lund Regional Udvikling Jordforurening Kontaktperson: Karin Fynbo Karin.Fynbo@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00522 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune TCMA v/torben Rasmussen Sommervej 22 5250 Odense SV LANDZONTILLADLS Matr. nr. 22a Lynge By, Lynge, Lyngevej 230, 3540 Lynge Landzonetilladelse til opførelse af 250 m 2 bolig. Vi har den

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Olestein Heino Lando Jensen Køgevej Ringsted Sendt på mail:

Olestein Heino Lando Jensen Køgevej Ringsted Sendt på mail: Olestein Heino Lando Jensen Køgevej 222 4100 Ringsted Sendt på mail: olestein@outlook.dk Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport, samt ændre anvendelse af eksisterende bebyggelse på

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere

27 anmeldelse opførelse af foderhus

27 anmeldelse opførelse af foderhus 27 anmeldelse opførelse af foderhus og maskinhus Gulløkken 36, 5471 Søndersø Forfatter: Liselotte Kragh Meddelt den 14. september 2015 Dokument nr. 480-2015-290252 Sags nr. 480-2015-94475 Afgørelse vedr.

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted. René Hansen Egerupvej 16 4100 Ringsted Sendt på mail: rene_hansen77@hotmail.com Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted Niels Berner-Magnusson Bedstedvej 92 Bedsted 4100 Ringsted Dato: 24. november 2016 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Landzonetilladelse til anvendelse af to byninger på Bigården til helholdsvis bolig og garage/udhus, Stavnsholt Gydevej 70, 3460 Birkerød

Landzonetilladelse til anvendelse af to byninger på Bigården til helholdsvis bolig og garage/udhus, Stavnsholt Gydevej 70, 3460 Birkerød Landzonetilladelse Landzonetilladelse til anvendelse af to byninger på Bigården til helholdsvis bolig og garage/udhus, Stavnsholt Gydevej 70, 3460 Birkerød AH Holding af 15. maj 2002 Aps. har den 25. marts

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Jørgen Ajslev Drabæksvej 4 3450 Allerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 5æ Blovstrød By, Blovstrød, Kongevejen 6 Landzonetilladelse til sommerhus og garage Vi har den 5.februar 2016 modtaget

Læs mere

/ Anders la Cour Møller Smedegade 25 Ketting 6440 Augustenborg

/ Anders la Cour Møller Smedegade 25 Ketting 6440 Augustenborg 13-12-2013 13/21891 Anders la Cour Møller Smedegade 25 Ketting 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre orangeri på ejendommen matr.nr. 5 Bækken, Rinkenæs, der ligger på Fjordvejen 168, 6300

Læs mere

06-01-2015 14/32918. Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten

06-01-2015 14/32918. Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten 06-01-2015 14/32918 Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at hæve terræn på mark til brug for vinterfold til heste, opsætte flytbart læskur

Læs mere

RY GRUSGRAV Bakkelyvej Låsby. att.: Jørgen Nielsen,

RY GRUSGRAV Bakkelyvej Låsby. att.: Jørgen Nielsen, Regionshuset Horsens RY GRUSGRAV Bakkelyvej 2 8680 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk att.: Jørgen Nielsen, JN@topas.dk Dispensation til tilførsel af overjord

Læs mere

VS: SV: Ansøgning om tilladelse til udendørs musik. Hej Tove, Denne mail skal med på førstkommende møde i ENT-udvalget under pkt. orientering.

VS: SV: Ansøgning om tilladelse til udendørs musik. Hej Tove, Denne mail skal med på førstkommende møde i ENT-udvalget under pkt. orientering. Tove Have Fra: Joan Pofler Sendt: 8. juli 2016 10:18 Til: Tove Have Emne: VS: SV: Ansøgning om tilladelse til udendørs musik Kategorier: Rød kategori Hej Tove, Denne mail skal med på førstkommende møde

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Vedr. Druestrupvej 12, 4632 Bjæverskov Ridebane I landzonetilladelse dateret 25. April 2006 fra Skovbo Kommune er der bl.a. meddelt

Læs mere

29-08-2013 13/26370. Christian Jacobsen Lyngmosevej 9A, Lunden 6430 Nordborg

29-08-2013 13/26370. Christian Jacobsen Lyngmosevej 9A, Lunden 6430 Nordborg 29-08-2013 13/26370 Christian Jacobsen Lyngmosevej 9A, Lunden 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en lagerhal på ejendommen matr.nr. 200 Lunden, Havnbjerg, der ligger Lyngmosevej 9, 6430 Nordborg

Læs mere

Dispensation til modtagelse af fyldjord i grusgrav på Bolbroholtvej 5

Dispensation til modtagelse af fyldjord i grusgrav på Bolbroholtvej 5 Regionshuset Horsens V.J. Grusindustri v. Vagn Jørgensen Bolbroholtvej 5 Klakring 7130 Juelsminde Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tlf. 87 28 50 05 www.jor.rm.dk Dispensation til

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0010 Ref.: KAJ/ Den 6. september 2005 Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt Sorø Kommune

Læs mere

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Brian Birch Kobberholmvej 3 Tørring 7620 Lemvig 7. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Lemvig

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178

Notat. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Notat Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af forslag til lokalplan 178 Forslag til lokalplan 178 for en erhvervsbebyggelse til kontor- og serviceerhverv i Flintholm har været sendt

Læs mere

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Regionshuset Horsens KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat modtagelse af jord

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

- retspraksis og administrativ praksis. Jens Lind Gregersen

- retspraksis og administrativ praksis. Jens Lind Gregersen 52 - retspraksis og administrativ praksis Jens Lind Gregersen 52 retspraksis og administrativ praksis 3 + 1 cases: Vasby (betydning af kap. 5 godkendelse) Lynge (tekniske foranstaltninger og risikovurdering)

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere