Lokalplan Byrådet 26. september A.R. Friis Vej 16 i Hornbæk Kommuneplantillæg nr. 8. Øresundsvej. Vestre. Stejlebakke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan Byrådet 26. september A.R. Friis Vej 16 i Hornbæk Kommuneplantillæg nr. 8. Øresundsvej. Vestre. Stejlebakke."

Transkript

1 A.R. Friis Vej Byrådet 26. september 2011 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Øresundsvej Sygehus Vestre Kystvej Stejlebakke Stejleplads A.R. Friis Vej 16 i Hornbæk Kommuneplantillæg nr. 8 Lokalplan 5.41

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre andre instansers og borgernes mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte selv om der er modsigelse i forhold til lokalplanen. Lokalplanen giver ikke handlepligt Lokalplanen foreskriver, hvad der skal gøres hvis der handles. Der er ikke handlepligt i forhold til planen. Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Miljø- og Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Tekniksudvalg, Ejendoms- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og vedtaget til offentliggørelse af Byrådet. Herefter offentliggøres planen, og efter en offentlig debatperiode på minimum 8 uger behandles eventuelle indsigelser og planen vedtages endeligt. Til sidst skal planen offentliggøres. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan se under redegørelsen efter lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist. Fremlæggelse af planforslaget og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Endeligt vedtaget lokalplan Når den offentlige høring er ovre, bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Ejendoms- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, og Byrådet vedtager planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring igen. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for området. Bestemmelserne er forsøgt udformet så præcist og entydigt som muligt. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 4 Bestemmelser Lokalplanen formål Område Lokalplanens anvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens Udseende Bebyggede arealer Afslyning af servitutter Forudsætning for i brugtagning af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkning...11 Redegørelse Kortbilag Kortbilag

4 Hvorfor denne lokalplan? Ejeren af A.R. Friis Vej 16 ønsker at foretage omog tilbygning af ejendommen, så der kan indrettes forskellige aktiviteter såsom cafe og galleri samt et helse/kurbad med blandt andet fysioterapi, fodpleje, diætist, sauna, dampbad samt begrænset salg af produkter, der er relevante i forbindelse med Helse og kurbad. For at gennemføre dette skal bebyggelsesprocenten hæves til 40 procent. Dette er ikke muligt med den eksisterende lokalplan For at muliggøre etablering af helse og kurbad i ejendommen er det derfor nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan. Udvidelse af bygningsareal er vist skraveret EKSISTERENDE FORHOLD Den eksisterende bebyggelse består af en muret hovedhus og et anneks forbundet af et halvtag. Det samlede bebyggede areal udgør 296 m 2 excl. kælder og halvtag. Grundarealet udgør 1079 m 2. Hovedbygningen er en ældre villa med udnyttet 1. sal samt verandastue på i alt 214 m 2. Huset er opført i murværk og har eternittag. Anneks er opført som institutionsbygning som træbygning på støbt sokkel. Tag er 45 grader og beklædt med asfaltpap. Træbygningen er i dag angrebet af skimmelsvamp. Eksisterende bebyggelse er vist skraveret Anneks er på i alt 82 m 2. Halvtag mellem de 2 bygninger er belagt med tagpap. Areal i alt 6 m 2. Ejendommen har oprindelig været bolig, men har gennem mange år haft anden anvendelse som kommunens børneinstitution PUK. For matriklen har der været dispensation om øget bebyggelsesprocent, da der på matriklen indtil for nylig har været opført 2 barakbygninger, så bebyggelsesprocenten har været næsten på 40 procent, mens der var institution. Der har ikke tidligere været parkeringsmuligheder på matriklen. Ejendommen er, indtil denne lokalplan er endelig vedtaget, omfattet af lokalplan 5.12.

5 FREMTIDIGE FORHOLD Ejendommen efter om/ og tilbygning set fra nordvest 5

6 FREMTIDIGE FORHOLD Facade mod nord Facade mod syd Facade mod vest Facade mod øst 6

7 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning lovbekendtgørelse nr. 937 af fastsættes herved følgende bestemmelser for det i nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANEN FORMÅL 1.1 Formålet er at sikre følgende: at at at at ændringerne af den eksisterende bebyggelses ydre fremtræden i forbindelse med bygningsvedligeholdelse og om- og tilbygning sker med respekt for bebyggelsens oprindelige arkitektur. ny bebyggelse, med hensyn til placering og den ydre udformning, tilpasses de eksisterende bevaringsværdige bebyggelsesmønstre og lokale byggetraditioner. skiltningens, lysinstallationens og reklameringens omfang begrænses og at den ikke må virke skæmmende eller til gene for omgivelserne. områdets ubebyggede arealer, herunder opsætning af hegn, plantning af hække m.v. indrettes under hensyn til det bevaringsværdige miljø. 2 - OMRÅDE 2.1 Lokalplanen omfatter pr matr. nr. 27k Horneby by, Hornbæk som vist på kortbilag 1. Området er beliggende byzone. 3 - LOKALPLANENS ANVENDELSE 3.1 Området må udover bolig kun anvendes til offentlig og privat service (som f.eks. cafe, galleri, kurbad med fysioterapi, fodpleje, diætist, sauna og lignede aktiviteter). Der må kun og i begrænset omfang ske salg af produkter, der er relevante i forhold til kurbad og galleri. 3.2 Udearealer skal indeholde P-areal og kan indeholde torveplads, cafeplads, åben pool og lignede aktiviteter. 4 - UDSTYKNING 4.1 Det på kortbilag 2 med skravering viste arealer udlægges til sti og opholdsarealer. 4.2 Der skal anlægges i alt 4 parkeringspladser, heraf 1 handicap p-plads, alle med overkørsel fra Vestre Stejlebakke som vist på kortbilag 2. P-pladsarealet belægges med græsarmeringsten. P-pladserne skal være min. 2,5 x 5,0 m. 4.3 Der skal etableres 8 cykelparkeringspladser, som vist på kortbilag Der er en oversigtslinie som vist på kortbilag 2. 7

8 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4.5 Butikstorv og passage (veje og stier) skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. 5 - BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 5.1 Hovedbygningen (1) skal bevares. 5.2 Ny bebyggelse må kun udføres som vist på kortbilag Veje og stier skal udføres handicapegnede i over-ensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBIanvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. 5.4 Den eksisterende træbygning(2) skal fortsat have symmetrisk 45 graders sadeltag. Nybyggeri ved træbygning(3) skal opføres med symmetrisk 45 graders sadeltag. Nybyggeri (lange gang og vindfang)(4) skal opføres med ensidig lav taghældning. 6 - BEBYGGELSENS UDSEENDE 6.1 Hovedhuset skal være pudset og malet og fremstå i en lys farve. Tidstypiske stildetaljer som kvaderpudsede hjørner og pudset kant langs tagkant skal bevares. Taget skal belægges med tegltag af almindelige røde, danske vingetegl, eller listetækket sort asfaltpap. Tidstypisk tagudhæng ved gavle og gavlkvist i midten af fronten skal bevares med stiltypiske udskæringer på spærender, vindskeder og ås -ender, ligesom blænding med husnavn på frontkvist skal bevares. Hovedhuset står i blank rød mur, og har bevaringsværdi 5. Hovedbygningens vinduer i dannebrogsformat siddende i murfals med fladbuestik skal bevares, og vinduer af træ skal males med dækkende hvid maling. I vinduesrammerne skal anvendes energiruder. Der kan isættes to butiksvinduer i vestgavlen i dobbelt vinduesbredde og med en brystning på 40 cm, mens vinduerne foroven slutter ud for fladbuestikkene over de oprindelige vinduer. I gavltrekanten isættes dannebrogsvinduer. 8

9 Lokalplanens bestemmelser Vejledning Veranda ud for frontkvist skal fremstå i hvidmalet, enkel trækonstruktion med paptag og vinduesinddeling, som der har været tradition for siden Tagkviste på nordsiden mod havet skal være i dobbelt bredde med fire rammer og have fladt tresidet tag af zink. Balkon kan indrettes over verandatag med 1 meter højt værn, som er trukket ca. 15 cm ind i forhold til verandaens yderside. 6.2 Træbygningen skal have mørkmalet træfacade. Tag skal have listetækket sort asfaltpap. 6.3 Nybyggeri ved træbygning skal opføres som muret byggeri og pudses og males lys. Tag skal have listetækket sort asfaltpap. 6.4 Tilbygning med vindfang og forbindelsesgang skal opføres som muret byggeri og skal pudses og males lyse. Taget med lav hældning skal belægges med zink eller sort asfaltpap. 6.5 Skiltning skal udformes, således at den med hensyn til farver, materialer, belysning, tekststørrelse, fremspring fra facade, proportioner og hovedopdeling m.v. underordnes en bygnings arkitektoniske udtryk. 6.6 Skiltning som har karakter af facadebeklædning, må ikke finde sted. 6.7 Skilte må ikke placeres over underkant af vinduer på 1. sal, og må ikke dække over facadeudsmykninger, gesimser, porte, døre og vinduer. 6.8 Hvis der er flere virksomheder i samme ejendom skal skiltningen til virksomhederne samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. Bestemmelsen i vil i lokalplanforslagets endelige udgave blive rettet i overensstemmelse med Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinier Helsingør Kommune 2005 helsingor.dk Skilte må have følgende indhold: Indehaverens navn og/eller brance. Virksomhedens eller branchens navn. Bomærke kan tillades, hvor der er tradition herfor, eller nyere udformede bomærker, hvor disse har grafisk kvalitet. Skiltning for en virksomhed må ikke udbrudt strække sig over flere facader. 6.9 Skiltning på gade areal må kun finde sted efter godkendelse fra vejmyndigheden Facadeskilte Facadeskilte skal anbringes på facaden mod hovedgaden i forbindelse med dør eller vinduer. Facadeskiltning, der er udført eller fremtræder som ubrudte sammenhængende skiltebånd over en hel facade, vil ikke blive godkendt. Facadeskiltning skal ske som bemaling direkte på facaden eller på forretningsvinduer eller som løse bogstaver. 9

10 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 6.11 Udhængsskilte Udhængsskilte, der er placeret vinkelret på facaden, skal udformes og placeres efter følgende principper: - skal tilpasses husets arkitektur, farve og øvrige skiltning, - det grafiske udtryk skal være enkelt oglet, - placeringen må ikke være til gene for naboens udhængsskilt, - skal normalt være placeret indenfor lejemålets facade, - må have et areal på max. 0,5 m Lysskilte kan være et facadeskilt eller et udhængsskilt og skal følge reglerne herfor. Lysskiltet må ikke blænde beboere og trafikanter og skal være udført, så der kun er lys i bogstaver eller symbol Reklamering Reklamering kan kun tillades i vinduer. Tilklæbning af vinduesruder med reklamer må ikke finde sted. Reklamering, der kan sidestilles med skiltning på grund af dens dominans på en bygningsfacade, må ikke forekomme Markiser Markiser skal underordnes en facades arkitektoniske udtryk med hensyn til placering, farve, materialer og udformning. Markiser må kun opsættes i forbindelse med vindueshullerne, og store gennemgående markiser kan ikke tillades. Af hensyn til trafik- og brandforhold skal markiserne være foldbare. Markiser skal udføres af refleksfrit materiale Tyverisikring Tyverisikring kan udføres som specielt vinduesglas og alarmtråde kan godkendes, ligesom gitter på den indvendige side af vinduet kan godkendes, når der fortsat er mulighed for indblik til forretningen. Opsætning af gitter foran vinduer efter lukketid kan godkendes, når gitteret opsættes på vindueskarmen og følger vinduets opdeling. Gitteret skal være forholdsvis åbent, så der fortsat er indblik til forretningen. Gitter opsat på facaden kan ikke tillades Belysning skal afskærmes og må max. sidde i 200 cm højde. Der kan dog opsættes max. 2 lysstandere med en højde på max. 300 cm ved torvet. 10

11 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 7 - BEBYGGEDE AREALER 7.1 Haven nord for pool området skal fremtræde som have med græs, hække og enkeltstående træer. Der kan etableres opvarmet pool på max. 60 m2. Der kan etableres mindre flisebelagte områder i forbindelse med pool. Ubebyggede arealer syd for bygningerne, kan indrettes til torv og stræde. Der kan etableres udendørs servering i gårdhave mellem hovedbygning og pool som vist på kortbilag Hegn mod vej må max. være 1 m over terræn og må kun bestå af levende hegn eller åbent lavt stakit af lodretstillede malede stave. Hegn mod syd til nabo skal delvist dækkes af beplantning. 8 - AFSLYNING AF SERVITUTTER 8.1 Ved vedtagelse af denne lokalplan aflyses lokalplan nr på matr.nr. 27 k Horneby By, Hornbæk. 9 - FORUDSÆTNING FOR I BRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 9.1 Før en ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret 4 P-pladser, som vist på kortbilag LOKALPLANENS RETSVIRKNING 10.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. I henhold til 24, stk. 1 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d

12 Lokalplanens bestemmelser Vejledning I henhold til 27, stk. 1 i Lov om planlægning vedtages lokalplanen endeligt. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d

13 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 5.B.7 Hornbæk Fiskerleje. I henhold til 22 i Lov om planlægning lovbekendtgørelse nr. 937 af fastsættes herved følgende nye bestemmelser for det areal, der er afgrænset på nedenstående tegning og benævnt Hornbæk fiskerleje. En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. områdets anvendelse fastlægges til helårsboligformål og offentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. b. at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30, dog 40 for matr. nr. 1 b Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk, og 27 k Horneby by, Hornbæk. c. at bebyggelsen opføres under hensyn til områdets bebyggelseskarakter. d. at de særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter i Horneby landsby, der er beliggende i område 5.B2 (Horneby parcelhusområde) og i område 5. B7 Hornbæk Fiskerleje, bevares gennem et sæt bebyggelsesregulerende bestemmelser. e. at det trekantede areal mellem Sauntevej og Sennepsbakken samt det ubebyggede areal mod sydøst mellem Sauntevej og eksisterende bebyggelse i område 5 B5 skal forblive i landzone. f. at ejendommen PUK matr. nr. 27 k, ud over anvendelsesformuleringen i litra a, kan anvendes til liberalt erhverv samt til privat og offentlig service. Således vedtaget af Helsingør Byråd d

14 Redegørelse REDEGØRELSE Helsingør Kommuneplan Ifølge Helsingør Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i område 5.B.7 (Hornbæk Fiskerleje). Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at området anvendelse fastlægges til helårsboligformål og offentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, b. at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30 %, dog 40 for matr. nr. 1b Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk, c. at bebyggelsen opføres under hensyn til områdets bebyggelseskarakter, d. at de særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter i Horneby landsby, der er beliggende i område 5.B.2 (Horneby parcelhusområde) og i område 5.B.7 Hornbæk Fiskerleje, bevares gennem et sæt bebyggelsesregulerende bestemmelser, e. at det trekantformede areal mellem Sauntevej og Sennepsbakken samt det ubebyggede areal mod sydøst mellem Sauntevej og eksisterende bebyggelse i område 5.B.5 skal forblive i landzone, f. at ejendommen PUK matr. 27k, ud over anvendelsesformuleringen i litra a, kan anvendes til liberalt erhverv samt til privat og offentlig service. Note: Note: Område 5.B.7 er omfattet af lokalplan nr Note: Dele af område 5.B.7 er fredet og omfattet af Strandbeskyttelseslinjen. Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan Spildevandsplan Varmeplan Museumsloven 27 Kystnærhedszonen Idet bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet skal hæves, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplan. Området er fælleskloakeret ifølge Spildevandsplanen. Regnvand fra bygninger og befæstede arealer nedsives så vidt muligt. Eksisterende kloakstik skal benyttes. Hvis grunden befæstes mere end 50% skal regn- og overfladevand forsinkes på grunden, før afledning til spildvandssystemet. Forsinkelse sker for grundejeres regning, og afledning til kloak må herefter maksimalt svare til afstrømningen fra 50% befæstet grundareal. Området er beliggende i Hornbæk Fjernvarmes forsyningsområde, og skal i forbinelse med større om- eller tilbygning fjernvarmeforsynes i det omfang den ikke er tilsluttet i forvejen. Der kan ved realisering af anlægsarbejder fremkomme hidtil udkendte jordfaste fortidsminder, som vil være omfattet af Museumslovens 27. Der gøres derfor opmærksom på, at bygherren i henhold til nævnte lov er forpligtet til øjeblikkelig til Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleje Museum, Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje, at indberette eventuelle fund eller anlæg som måtte fremkomme, samt i det omfang det berører anlæg eller fund, midlertidigt at indstille anlægsarbejde. Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Området er allerede bebygget, og der nybygges kun i mindre omfang og i en etage. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. 14

15 Redegørelse Handicapforhold Aflysning af servitutter Arkitektur og Økologi Miljøvurdering Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene er indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti-og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst, der tinglyses i den endelige lokalplan. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Ved vedtagelse af denne lokalplan aflyses lokalpla nr på matr.nr. 27 k Horneby By, Hornbæk. Der vil ved godkendelsen af det nye byggeri blive lagt vægt på, at arkitekturen i proportioner, materialer, detaljer, farver m.v. er tilpasset den omkringliggende bebyggelse samtidigt med, at arkitekturen gerne må afspejle den tid, vi lever i. Helsingør Kommune ønsker, at bygherren arbejder med forskellige bæredygtige løsninger, det kan være i valget af materialer og i forbindelse med teknikken i huset (vand, varme, el m.m.). Helsingør Kommune har gennemført en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af ). Det fremgår af Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1, pkt. 3, at når en myndighed i medfør af lovgivningen tilvejebringer planer og programmer, eller foretager ændringer heraf, skal der udarbejdes en miljøvurdering, hvis myndigheden vurderer, at planerne kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Kommuneplantillæggets retsvirkninger Konklusionen på screeningen er, at lokalplanens indhold ikke får væsentlig indflydelse på miljøet fordi planen kun omhandler en enkelt eksisterende ejendom og der skal således ikke udarbejdes en miljøvurdering. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommunepla-nens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlæg-ges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommu-neplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når be-byggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 15

16 16

17 1 a 1 g Kortbilag 1 Kortbilag 1 2 c l 27 Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk Horneby By, Hornbæk "p" 1 e 1 f A.R. Friis Vej Vestre Stejlebakke k 27 a 2 kq 27 Kystvej 27 kf ab 27 h 27 N Lokalplanområdets afgrænsning KORTBILAG 1 5m 10m 20m Matrikelkort Lokalplan nr A.R. Friis Vej 16 i Hornbæk Mål 1:400 Helsingør Byråd 26. september

18 18

19 30 Kortbilag 2 28 Have A.R. Friis Vej Vestre Stejlebakke Pool Udeservering P P Fortov Cafe 16 P Handicap P. Cykelparkering for 8 cykler Rampe Torv Passage Affaldscontainer 14C N Mål 1:250 14B Lokalplanområdets afgrænsning Oversigtslinie Byggefelt 5m 10m 15m KORTBILAG 2 Retningsgivende bebyggelsesplan Lokalplan nr A.R. Friis Vej 16 i Hornbæk Helsingør Byråd 26. september

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Lokalplan 5.36. Byrådet 9. marts 2009. Øresundsvej 2 AB i Hornbæk. Kommuneplantillæg nr. 20. Øresundsvej. Havnevej. Vestre. Stejlebakke. Kystvej.

Lokalplan 5.36. Byrådet 9. marts 2009. Øresundsvej 2 AB i Hornbæk. Kommuneplantillæg nr. 20. Øresundsvej. Havnevej. Vestre. Stejlebakke. Kystvej. Byrådet 9. marts 2009 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Havn Stejleplads

Læs mere

Tillæg A til lokalplan 1.98

Tillæg A til lokalplan 1.98 Byrådet 27. september 2010 Boliger på Hammershøj Kommuneplantillæg nr. 4 Tillæg A til lokalplan 1.98 Tillæg A til Lokalplan nr. 1.98 Boliger på Hammershøj Tillæg nr. 4 til Helsingør Kommuneplan 2009-2020

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 5.17. for Boliger for ældre ved Hornbæk Station, samt tillæg nr. 6 til Helsingør Kommuneplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.17. for Boliger for ældre ved Hornbæk Station, samt tillæg nr. 6 til Helsingør Kommuneplan INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.17 for Boliger for ældre ved Hornbæk Station, samt tillæg nr. 6 til Helsingør Kommuneplan INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan Helsingør Byråd 22. februar Harboesvej - overførsel til byzone. Kommuneplantillæg nr. 1 HORNBÆKHALLEN BØGEHØJGÅRD.

Lokalplan Helsingør Byråd 22. februar Harboesvej - overførsel til byzone. Kommuneplantillæg nr. 1 HORNBÆKHALLEN BØGEHØJGÅRD. Helsingør Byråd 22. februar 2010 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde BØGEHØJGÅRD

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård Forslag af 9. februar 2016 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Boliger i

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf.

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf. LOKALPLAN NR. 50 For Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 50 for Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Lokalplan nr Forslag til. Overførsel af Holmegårdsvej i Hornbæk til byzone. Tillæg nr. 15 til Helsingør Kommuneplan

Lokalplan nr Forslag til. Overførsel af Holmegårdsvej i Hornbæk til byzone. Tillæg nr. 15 til Helsingør Kommuneplan Forslag til Lokalplan nr. 5.35 Overførsel af Holmegårdsvej 33-41 i Hornbæk til byzone Tillæg nr. 15 til Helsingør Kommuneplan 2004-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Baggrund for lokalplanen... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere