Skive kommune. Lokalplan nr. 26. Et område til industri ved Vinkel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive kommune. Lokalplan nr. 26. Et område til industri ved Vinkel."

Transkript

1 Skive kommune Lokalplan nr. 26 Et område til industri ved Vinkel. Teknisk forvaltning 1988

2 2 Områdets beliggenhed Fig. 1

3 3 SKIVE KOMMUNE LO-KALPLAN NR. 26 ET OMRADE TIL INDUSTRI VED VINKEL INDHOLD : Indledning... Lokalplanens indhold... Bebyggelsesregulerende bestemmelser... Boliger i erhversområdet og i stojzoner... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Regionplanen... Kommuneplanen... - Tekniske anlæg... Langsigtet udvikling... Lokalplanens retsvirkninger... Lokalplanens bestemmelser... Formål... Område og zonestatus... Områdets anvendelse... Udstykninger... Vej- og stiforhold... Ledningsanlæg... Bebyggelsens omfang og placering... Bebyggelsens ydre fremtræden... - Ubebyggede arealer Grundejerforening Tilladelse fra andre myndigheder... - Vedtagelse... Lokalplanens kortbilag... side

4 4 N Fig. 2 A

5 .- Indledning Skive byråd har besluttet, at der skal placeres et nyt industriområde ved Vinkel. Der er to væsentlige begrundelser for den valgte placering: 1. Bnsker om at kunne tilbyde arealer til virksomheder, som er særligt arealkrævende eller som af hensyn til forebyggelse af miljagener ikke kan placeres i de Øvrige, mere bynære erhvervsområder. 2. Endvidere at kunne tilbyde virksomheder med særligt behov for nærhed til Skive lufthavn en sådan placering. Med hensyn til eventuelle miløgener skal det understreges, at lokalplanen sikrer, at der ikke placeres nogen form for virksomhed i området, som medfører begrænsninger i Lufthavnens udnyttelse. Lokalplanen sikrer også, at der inden for lokalplanområdet ikke etableres virksomhed, som medfører anvendelse af noboarealer. Industriområdets placering Vinkel er i overensstemmelse med regionplanen for Viborg amt. Såvel Skive kommune som de Øvrige kommuner på Skive-egnen har erklæret sig enige i regionplanens udpegning af Vinkel-området. Ifalge stk i regionplanen for for Viborg Amtskommune forudsætter etablering af industriområdet, at der skal tilvejebringes et tillæg til regionplanen, der fastlægger hvilke type virksomheder, der kan placeres i området. Viborg Amtskommune har offentliggjort et forslag til tillæg nr. 5 til regionplanen for "Regionalt erhvervscenter ved Vinkel". Forslaget forventes godkendt af miljøministeriet i begyndelsen af Planstyrelsen har i en foreløbig udtalelse om Regionplanforslaget tilsluttet sig dette. Arbejdet med at planlægge et industriområde ved Vinkel går iovrigt tilbage til slutningen af 1970'erne. Omkring årsskiftet blev et forslag til lokalplan imidlertid opgivet. I forbindelse med det genoptagne lokalplanarbejde, har der været skitseret på forskellige placeringer af industriområdet ved Vinkel. PB en række moder (i 1984 og 1985) med grundejere i Vinkelområdet, har fordele og ulemper ved alternative placeringer været droftet. Herefter har byrådet besluttet, at den mest hensigtsmæssige placering er syd for VasehØjvej, nord-øst for Vinkelpletvej, med en 1. etape i nogen afstand fra Vasehajvej og med langsigtede udvidelsesmuligheder, dels mod syd-øst, dels mod nordvest og syd-vest. Lokalplanen omfatter alene den nævnte 1. etape.

6 6 N I Ilustrationsplan Fig. 2 B

7 Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter et areal på ca. 37 ha. Ca. halvdelen af a- realet (hovedparten af område l) anvendes allerede idag til industri (Jydsk Beton A/S). Resten af område 1 udgores af en kyllingefarm og et par boliger. Der udlægges nyt areal (område 2) på ca. 18 ha., heraf ca. 0,5 ha. til udvidelse af den vestlige del af Vinkelpletvej nærmest VasehØjvej, idet dette areal udgør en del af en sammenhængende landbrugsejendom. Arealet er helt "omsluttet" af lokalplanens område. Vejadgangen til område 1 foregår fra Vasehojvej, medens vejadgang til område 2 skal foregår fra Vinkelpletvej. Udbygning af industriområdet, samt en storre aktivitet på Skive Lufthavn, medforer en foroget trafik på Vinkelpletvej-VasehØjvej. Vejene er idag ret smalle, hvorfor det er nødvendigt at udvide vejudlægsbredden. Hermed kan korebanen blive bredere, og der kan etableres cykelsti langs vejen. Cykelstien skal placeres langs sydsiden af VasehØjvej. Inden for lokalplanens område kan det betyde, at Vasehojvej på længere sigt, fra Vinkelpletvejs tilslutning, må forlægges nogle meter mod nord for at give plads til stien. Vinkelpletvej udvides i den nordvestlige del til en samlet udlægsbredde på 22 m, (12 m vejudlæg og et 10 m bredt beplantningsbælte med syd-vest). Den sydøstlige del af Vinkelpletvej udvides til en samlet udlægsbredde på 27 m (12 m vejudlæg, et 10 m bredt beplantningsbælte med syd-vest samt et 5 m beplantningsbælte med nord- Øst). Hvis det viser sig, at industriområdet udbygges med virksomheder med behov for relativt store grundstorrelser, f.eks. fra ca m2 og opefter, kan sådanne grunde udstykkes med direkte adgang fra Vinkelpletvej. Ved udstykning af området til flere mindre virksomheder, kan der fra Vinkelpletvej føres nye veje ind i området (se fig. 2A og 2B). Ved udstykning af området vil det af hensyn til bl.a. vejokonomien blive tilstræbt, at grunde udstykkes med en grunddybde, der er mindst det dobbelte af facadelængden. Generelt fastlægges en mindste grundstørrelse på m2. Hvis der skal være adgang direkte fra Vinkelpletvej til en grund, kan denne ikke udstykkes med en mindre facadelængde end 100 m. Der må ikke opfores bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Bebyggelsesprocenten, dvs. etagearealet divideret med grundarealet for den enkelte ejendom må hojst være 40. Bebyggelse m& hejst opfores i en hojde af 12,5 m over kote 22,60, som er koten på centerlinien i Skive Lufthavn. Skorstene, antennemaster og andre mindre bygningsdele, som af hensyn til produktionen skal

8 Kommune planen Fig. 3

9 .- opføres i en storre hojde, kan af byrådet tillades opfort i en højde op til 25 m over kote 22,60. Bygningsdele med større højder kræver desuden tilladelse fra Luftfartsdirektoratet. Ingen bygningsdel må dog overskride et skråt højdegrænseplan på 1:7, mdlt fra en afstand af 150 m fra landingsbanens midte, og ingen bygningsdel må overskride en højde på 45 m over kote 22,60. Af hensyn til områdets udseende udlægges langs den ydre afgrænsning, og langs alle veje, byggelinier som vist på kortbilaget. Arealerne mellem byggelinier og den ydre afgrænsning eller skel med vej skal tilplantes, og al bebyggelse skal holdes inden for disse byggelinier. Bortset fra en bestemmelse om, at der, af hensyn til lufthavnens nærhed, ikke rnå anvendes reflekterende materialer, indeholder lokalplanen ingen bestemmelser om bebyggelsens udformning og udseende. Dvs. at de almindelige bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet (BR82) er gældende. Boliger i erhvervsområdet og i støjzoner Det fremgår af regionplantillæg nr. 5, at det for boliger og landbrug beliggende i konsekvensområdet vil være nødvendigt at finde særlige 1Øsninger med henblik på at sikre erhvervsområdets udbygning. I tilknytning hertil fremhæves også, at der ifølge retningslinier i MiljØstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ikke må placeres boliger i et regionalt erhvervsomrade. Der må i området ikke placeres virksomhed, som har uheldige miljomæssige konsekvenser for landsbyen Vinkel. Det følger heraf, at der vil være visse begrænsninger for hvilke kategorier af virksomheder, der kan placeres i den del af området, som ligger nærmest Vasehojvej. Der vil blive tale om at placere virksomheder i området, som har uheldige miljomæssige konsekvenser for boliger inden for lokalplanens område. Det vil være en forudsætning for placering af sådanne virksomheder, at de pågældende boliger nedlægges (evt. gennem forudgående kommunalt genkab), hvis der er tale om konsekvenser fra erhvervsvirksomhederne, som er uforenelige med fortsat anvendelse til boligformål. Det konsekvensområde, der sdledes kan blive tale om, vil afhænge af hvilke virksomheder der er tale om, samt hvilke muligheder der er for at reducere virksomhedens støj m.v. Efter miljøbeskyttelseslovens almindelige normer vil der kunne forventes godkendt et udendørs støjniveau på hojst 70 db(a) og dette vil give en støjkonsekvensområde på 1 km (mod sydvest dog kun 900 m, da zonen her forløber langs hovedlandevej 26), hvis der ikke foretages særlige støjdæmpende foranstaltninger, Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanen: Det fremgår af regionplantillæg nr. 5, at erhvervsområdet er egnet til lokalisering af:

10 10 1 Langt idsskitse Fig. 4

11 Særligt trafikskabende virksomheder, for så vidt disse ikke medfører risiko for grundvandsforurening. 2, Virksomheder med større spildevandsmængder, idet de offentlige rensningsanlæg i givet fald udbygges i fornadent omfang. 3. Virksomheder, der skal placeres med betydelig afstand til forureningsfølsom arealanvendelse på grund af støv, støj, lugt og anden form for luftforurening m.v., herunder risici. En rimelig sikker grænse for konsekvensområdet som folge af luftforurenende virksomheder er en afstand på 500 m, Det fremgår desuden af regionplantillæg nr. 5: I. - At virksomheder med risiko for grundvandsforurening først kan placeres efter forudgående undersogelser, idet området ud fra de foreliggende hydrogeologiske undersøgelser ikke umiddelbart er egnet til placering af virksomheder, der skal placeres under hensynstagen til grundvandsressourcerne og sårbare vandrecipienter på grund af risiko for nedsivning eller utilsigtet udslip, II. - At sikkerhedsbestemmelser omkring Skive Lufthavn vedrørende "højdegrænseplan" kan udgøre en reel teknisk hindring for etablering af virksomheder med stqirre emissioner af såvel rqiggas som lugtende stoffer. III. - At der foreslås etableret en støjreducerende zone på 1 km,, mod sydvest dog kun 900 rn. omkring erhvervsområdet, inden for hvilken støjfølsom bebyggelse og anden støjfølsom arealanvendelse i fremtiden bør udelades. Kommuneplanen: Skive byråd har d ,1985 vedtaget kommuneplanen. Bestemmelserne i lokalplanen svarer til den vedtagne kommuneplan. I henhold til kommuneplanen skal en lokalplan, der træffer bestemmelser for området, indeholde følgende bestemmelser: Anvendelse: StØrre industri- og værkstedsvirksomhed, samt virksomhed, der af hensyn til forebyggelse af forurening skal være placeret i betydelig afstand fra forureningsfølsom arealanvendelse. Der må ikke udaves virksomhed, der i form af røg eller lignende medfører gener for lufthavnen. Der må i området ikke placeres forureningsfølsom virksomhed, BygningshØjde: HØjst 12,5 m, Skorstene, antennemaster og lign. må dog gives en højde af indtil 25 m, og efter indhentet godkendelse fra lufthavnsdirektoratet indtil 45 m. Zoneforhold: Ved tilvejebringelse af lokalplan, skal områderne inddrages i byzone.

12 12 N Mat r i kel kort 1 : 5000 O?a? ZV 3a3 m m t r i i i l i r i r l 1 1 I 1

13 13.- Tekniske anlæg: Området er medtaget som fremtidigt kloakområde i. spildevandsplan den reviderede Arealet skal kloakeres ved separatsystem. Spildevand ledes via pumpestation til bestående kloaksystem i Nr. SØby - HØjslev St.- området, hvorfra det pumpes til Skive kloakrenseanlæg. Regnvand agtes afledt til undergrunden ved nedsivning, hvilket kræver en nojere særskilt vurdering, jvf. vilkårene i amtsrådets godkendelse af kommunens spildevandsplan. Hvis der placeres virksomheder i området med markant stor spildevandsmængde, vil aflobet herfra inden for vide grænser kunne behandles i Skive kloakrenseanlæg, som i de nærmeste år agtes udbygget i betydelig grad, såvel hvad rensningsgrad som kapacitetsreserve angår. Derimod vil det kunne blive nodvendigt at udbygge ledningssystemet mellem Vinkelområdet og Skive kloakrenseanlæg til transport af den pågældende eventuelle spildevandsmængde. Der kan inden for området placeres regnvandsbassin med en kapacitet svarende til behovet for lokalplanens arealer og med mulighed for evt. udvidelser. Tilforse1 af vand af drikkevandskvalitet til området dækkes dels ved tilførse1 af vand fra Brslevkloster Vandværk og dels ved indvinding i området. Hvis der søges placeret stærkt vandforbrugende virksomheder i området, skal der udarbejdes en plan for industriområdets forsyning med vand, hvori det skal vurderes om det er muligt at placere sådanne virksomheder i området. Jydsk Beton A/S har dog eget vandværk. Erhvervsområdet ved Vinkel kan blandt andet forsynes med naturgas, da hovedledningen passerer i kort afstand herfra syd for Hojslev Stationsby. Elforsyningen påregnes at ske fra SFGHH. Langsigtet udvikling Der kan på længere sigt ske en udvidelse af industriområdet mod nord-vest og inden for det område (fig. 3), der er angivet i kommuneplanen. Hvis der bliver behov for det, kan det herudover komme på tale at udlægge yderligere arealer som antydet på fig. 4. Arealet mellem lokalplanområdet og Vasehojvej tænkes reserveret til virksomheder, som har behov for nærhed til lufthavnen. Omfanget af en sådan langsigtet udvikling kan ikke fastlægges præcist, men efterhånden som behov opstår for nye arealer vil disse, gennem udarbejdelse af supplerende lokalplan/er, blive inddraget i industriområdet. Ved en langsigtet udvikling skal det overvejes, om der nærmest

14 VasehØjvej bør reserveres et areal til fællesanlæg for områderne (f.eks. fælles lagerbygninger eller kontorer og serviceerhverv, henstilling af containere m.v.) Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens S 31 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispositionen ikke er i strid med principperne i planen. Bestemmelserne i lokalplaner, hvis indhold er fastlagt i en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan dog kun fraviges ved en dispensation med den pågældende myndigheds godkendelse. Videregående afvigelser end nævnt ovenfor kan kun foretages ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i S 2.2 bestemmelse om, at lokalplanens område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af lov om frigarelsesafgift (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigørelsesafgift).

15 SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 ET OMRADE TIL INDUSTRI VED VINKEL 1.1 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved falgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 9 1 LOKALPLANENS FORML. Lokalplanen har til formål at muliggore etableringen af et industriområde, inden for hvilket der kan opfores arealkrævende virksomheder, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige krav. 9 2 LOKALPLANENS OMRADE OG ZONESTATUS BEMÆRKNINGER. Det fremgår af kommuneplanlovens S 18, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning, navnlig byggeloven (herunder bygningsreglementet), og i denne lokalplans tilfælde miljobeskyttelsesloven. Formålet med lokalplanens enkelte bestemmelser er iovrigt beskrevet nærmere i bemærkningerne til de forskellige bestemmelser. 2.1 Lokalplanens afgrænses som vist p& kortbilaget og omfatter matr. nr. lin, 172, 179, 21c, 22c, - 226, 22g og 22h, Vinkel By, same dele af matr. nr. llb, llg, 121, 13b, 13c, 141, 173, - 191, 2&, - 21:, samme sted, samt alle parceller, der efter d udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter ca. 35 ha. Sidelobende med udarbejdelsen af denne lokalplan, arbejdes med en jordfordelingssag, som omfatter flere ejendomme i Vinkelområdet. Dette medfarer ændringer i matrikelnumre i området. 2.2 Med byrådets offentlige bekendtgorelse af den vedtagne lokalplan, overfores det, under 2.1 nævnte område, fra landzone til byzone. 2.3 Lokalplanens område opdeles som vist på lokalplanens kortbilag i område 1 og 2 (industrifor- Område 1 omfatter en eksisterende virksomhed, Jydsk Beton A/S.

16 mål), herunder arealer til veje (Vinkelpletvej og VasehØjvej ). fi 3 OMRADETS ANVENDELSE 3.1 Områderne 1 og 2 må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Industri- og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenor- og oplagsvirksomhed. Der rnå inden for området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, jvf. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed, som giver anledning til stoj- og luftforureningsgener og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfolsomme arealanvendelser. 3.2 Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området. 3.3 Der må ikke placeres virksomheder, som har uheldige miljømæssige konsekvenser for landsbyen Vinkel. Placeringen af nævnte type virksomheder i området er i o- verensstemmelse med regionplanen for Viborg amt, som netop har peget på Vinkelområdet som et af flere områder i amtet, som er egnet til dette formål. Udpegningen er bl.a. sket med baggrund i at området er fladt og relativt spredt bebygget. Byrådet vil i hvert tilfælde vurdere en virksomheds belastning, udledning af større mængder spildevand samt risikoen for grundvandsforurening eller sårbare vandrecipienter. Lokalplanen er i Øvrigt i o- verensstemmelse med regionplantillæg nr. 5 for Viborg Amt og miljøteknisk relse nr. 65, der er udgivet af Viborg Amtskommune om de miljomæssige forhold i området. S 4 UDSTYKNINGER 4.1 I lokalplanens områder må grunde ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end m Den enkelte grund skal udstykkes med en grunddybde, der er mindst det dobbelte af facadelængden, i princippet som vist på fig. 2A og 2B. Grunde med direkte vejadgang til Vinkelpletvej skal have en mind- Bestemmelsen sigter mod særlige tilfælde, hvor en virksomhed nok har behov for en placering i denne type industriområde, men hvor arealkravet er beskedent. Generelt er det m.h.t. Økonomi og anvendelighed af grundene mest hensigtsmæssigt, at disse udstykkes med facaden kortere end grunddybden. Lokalplanen indeholder blot en principiel udstykningsplan, da

17 ste facadelængde pb 100 m mod Vinkelpletve j. der ikke pb forhånd fastlægges en bestemt struktur, da dettekan være hindrende for etablering af bestemte virksomheder. S 5 VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Der udlægges areal til vej A-B i en bredde af 12 m, samt til et 10 m bredt beplantningsbælte mod syd-vest, og for den syd-østlige del af vejen et 5 m bredt beplantningsbælte mod nord-øst. 5.2 Der udlægges areal til udvidelse af VasehØjvej, som muliggør et udlæg på 15 m til vej og sti. Der udlægges desuden areal til beplantningsbælte langs vejens syd-øst side, som vist på kortet vrige veje skal udlægges i en mindste bredde på 12 m excl. beplantningsbælte. 5.4 Ved vejtilslutninger fastlægges hjarneafskæringer pa de tilstødende ejendomme. PA oversigtsarealerne mb der ikke anbringes genstande med en større højde end 0,8 m over en flade bestemt af de tilgrænsende korebaner. S 6 LEDNINGSANLÆG 6.1 Der mb ikke opsættes belysningsanlæg, der kan virke generende for luftfarten. 6.2 Belysning af veje og andre færdselsarealer ma kun udføres efter byrådets nærmere anvisninger. Denne vej følger, sammen med beplantningsbæltet, Vinkelpletvejs nuværende forløb. Det 10 m brede beplantningsbælte ligger p& den nuværende Vinkelpletve j. På længere sigt er det hensigten at etablere en cykelsti langs sydsiden af Vinkelvej-VasehØjvej. Hvis en del af vejarealet placeres nord-vest for VasehØjvej kan det kun ske efter forhandling med fredningsmyndighederne. Dette skyldes, at en del af VasehØjvej ligger inden for fredningszonen omkring gravhøjen ved udmundingen af Vinkelpletve j i VasehØjvej/Vinkelvej. Hvis udvidelsesarealet kun placeres sy3 for VasehØjvej kan det medføre, at beplantningsbæltet mod Vasekc jvej skal reeuceres til 5 m. Der henvises i Øvrigt til lokalplanens 5 11, stk. 2. Omfanget af eventuelle Øvrige veje kendes først efterhånden som byrådet har fået henvendelser fra interesserede virksomheder m.h.t. arealbehov etc. Byrådet vil i tvivlstilfælde forhøre sig hos Luftfartsdirektoratet. S 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom mh højst være 40.

18 7.2 Bygninger mb ikke opføres med mere end to etager. 7.3 Ingen del af bygning må overskride et skrbt højdegrænseplan på 1:7, målt i en afstand p& 150 m fra centerlinien pb Skive Lufthavns landingsbane. 7.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade mb være hævet mere end 12,5 m over kote 22,60. Byrbdet kan dog meddele særlig tilladelse til, at en bygning eller dele af en bygning, f.eks. skorstene, ventilationsanlæg, trappehuse, elevatorskakte, antenner og lignende, opfqres i en højde op til 25 m over kote 22,60, under forudsætning af, at særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nbdvendiggor det, og at det efter byradets skøn ikkemedforer væsentlige ulemper for de tilstødende ej endomme. Bestemmelsen berører kun den nordligste del af område 1. HØjdebestemmelserne er angivet i forhold til kote 22,60, som er højden pa et referencepunkt pb landingsbanen i Skive lufthavn. I forbindelse med højder op til 25 m, skal der forinden eventuel tilladelse gives, ske en orientering af de berorte naboer. 7.5 Byrbdet kan endvidere tillade at dele af en bygning, jfr. S 7.4, opfglres i en hrpjde indtil 45 m over kote 22, Der palægges byggelinier langs lokalplanomr8dets ydre afgrænsning og langs Vinkelvej, som vist på kortbilaget. Langs ØVrige veje pålægges byggelinier i en afstand af 5 m fra skel mod vej. Det vandrette hqjjdegrænseplan pb 45 m over kote 22,60 er den største højde, som luftfartsdirektoratet kan give tilladelse til, og det er et krav fra luftfartsdirektoratet, at man skal godkende byrådets tilladelse før denne er gældende. HØjdegrænseplanet er fastlagt som nævnt under punkt 7.4. Bestemmelserne i S 7.6 og 9.2 sigter mod, at der kan opnbs en vis sammenhæng i erhvervsbebyggelsen, herunder at vejene i omradet fremtræder tiltalende med en grum karakter. 7.7 Byrådet kan kræve særlige afskærmningsforanstaltninger bl.a, hvis det af æstetiske grunde findes nødvendigt af hensyn til de tilstodende ejendomme BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Til udvendige bygningssider og Bestemmelsen sigter mod, at

19 tagflader samt i forbindelse med skiltning og reklamering, må der ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer eller andre materialer, som efter byrådets skøn kan virke generende for luftfarten. der undgås gener i forhold til Skive Lufthavn. S 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Arealerne mellem byggelinier (S 7.6) og grundskel mod vej samt langs lokalplanens ydre afgrænsning, udlægges som beplantningsbælter, og må ikke anvendes til bebyggelse, parkering, oplag, udstilling o.lign. Bestemmelserne i S 9.1 og 9.2 sigter mod at industriområdet fremtræder med en grøn karakter, samt at ny bebyggelse holdes i en vis afstand fra den eksisterende bolig fra Vasehqjvej. 9.2 De på kortbilaget med skravering viste arealer udlægges til beplantning, og beplantes i overensstemmelse med en af Skive kommune udarbejdet beplantningsplan. 9.3 UdendØrs vedvarende oplag af materialer og lignende skal afskærmes ved hjælp af hegning. Bestemmelsen svarer til byggelovens almindelige bestemmelser. 9.4 Det eksisterende terræn må kun ændres ved afgravning eller påfyldning når det ikke medforer ulempe for de tilstødende ejendomme. S 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af nye grunde inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet kræver det. Grundejerforeningen skal bl.a. tage sig af vedligeholdelse af stier, veje og beplantningsbælter. For ejeren af matr. nr. llb, 228 og 22h kan der kun blive tale om et tilbud om at deltage i grundejerforeningen Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 11 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER 11.1 Uanset foranstående bestemmelser Landbrugsministeriets godken-

20 11.2 må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, for landbrugsministeriet har givet tilsagn om, at landbrugspligten kan forventes ophævet efterhånden som arealer inden for lokalplanområdet udstykkes. Uanset foranstående bestemmelser mb der endvidere ikke foretages ændringer af eksisterende lovli- ge forhold, f. eks. terrænregule- ring, beplantning m.v., inden ges naturfredningslovens byggelinie, uden at fredningsnævnet meddeler dispensation hertil. delse af, at landbrugspligten ophæves søges indhentet under lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse. Ophævelsen af landbrugspligt vil herefter finde sted ved områdets udstykning. Fredningsnævnets godkendelse af, at lokalplanen omfatter en del af arealet inden for beskyttelseslinien omkring gravhajen nord for Vasehojvej, SØges indhentet under lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse JævnfØr bestemmelserne i S 7.5 skal Luftfartsdirektoratet godkende en tilladelse givet af byrådet til at opfore dele af en bygning i en højde mellem 25 m og 45 m over kote 22, Uanset bestemmelserne i S 3.1 skal der i hvert enkelt tilfælde, hvor der skal etableres særligt forurenende virksomhed, indhentes miljqgodkendelse i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel Virksomheder med risiko for grundvandsforurening kan i henhold til tillæg nr. 5 til regionplan for Viborg Amtskommune forst placeres i lokalplanområdet, hvis forudgående undersøgelser viser, at området er egnet til placering af virksomheder, der skal placeres under hensynstagen til grundvandsressourcerne og sårbare vandrecepienter. Udover miljogodkendelse til særligt forurenende virksomheder kan der evt. kræves tilladelse til etablering af virksomheder efter andre regler i miljobeskyttelseslovgivningen. Ud fra de foreliggende hydrologiske undersøgelser er området ikke umiddelbart egnet til placering af virksomheder, der skal placeres under hensynstagen til grundvandsressourcerne og s8rbare vandrecipienter på grund af risiko for nedsivning eller utilsigtet udslip. Hvis der er behov for at placere sådanne virksomheder i området, skal de forudgående undersøgelser gennemfbres af Skive kommune og godkendes af Viborg amtskommune.

21 21 Vedtagelse: Skive byråd har den , i henhold til kommuneplanlovens S27, vedtaget foranstående lokalplan endeligt. SKIVE BYUD, den p.b.v. I i Nærværende lokalplan nr. 26 i Skive kommune begæres tinglyst på matr. nr. lln, - 17b, 179, 21c, 22c, 22e, 229 og 22h, Vinkel by, H$jslev, samt deie af matr. nr. llb, Ile, 12i, 13b, 13c, 14f, 77f, - 19f, - 20c, 215, samme sted, samt alle parceller, der efter d udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lo kalp lanomr ådet. SKIVE den n -4

22

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 190 KOMMUNE HOLSTEBRO. ved Hogager

LOKALPLAN NR. 190 KOMMUNE HOLSTEBRO. ved Hogager LOKALPLAN NR. 190 et offentligt ved Hogager omrade i Hvidmosen HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 190 FOR ET OFFENTLIGT OM-E HVIDMOSEN VED HOGAGER. I 5 20 - REDEGgRELSE: Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-01 LYSTBÅDEHAVN REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Nærværende lokalplan 3-01

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens formål...6 3 - Områdets status...6

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LØgs tør kommune. lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM

LØgs tør kommune. lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM LØgs tør kommune lokalplan nr. 316 FOR ET ERHVERVSOMRADE I RANUM INDHOLDSFORTEGNELSE: Kortfattet beskrivelse af lokalplanens indhold Forholdet til kommunens Øvrige planlægning Den overordnede planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-10 STADION I HERFØLGE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Det eksisterende Herfølge stadion er idag beliggende på et areal syd

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 150 Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr.: 1 k, Nybo Gårde, Tvis.Stempel:25,OOkr. /L- - &/ HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150. STE MPE L.MÆ RKE Anmelder: KUN GYLDIGT MED

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere