2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Metode. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Aftalekalenderprojektet. Indledning"

Transkript

1 2. Metode Indledning Projektet er udført med flg. faser: Foranalyse (uden iterationer) Analyse (udarbejdelse af kravspecifikation afsnit 9.1, herunder use case beskrivelser afsnit 9.2) Design af skærmbilleder vha. prototyping E/R modellering af databasen Objektorienteret design af programmet Konstruktion Test Idriftssættelse note: fra analysefasen til test er der flere gennemløb I dette kapitel gennemgås de væsentligste beslutninger, der er truffet med metodevalg for projektets gennemførelse. Inden metoden for udviklingsprocessen endelig kunne fastlægges, blev der foretaget en forundersøgelse. Projektets beskedne størrelse og forventninger gjorde, at forundersøgelsen blev lavet med udgangspunkt i MUST-metoden, Metode til forundersøgelse i Systemudvikling og Teori herom ( Bødker m.fl., 2000). Dvs. at der blev taget udgangspunkt i den eksisterende organisation, og at løsningen skulle skabes ved at ændre i organisationens forretningsgange og indpasse løsningen igennem brugerinvolvering. Alternativ kunne være en BPR-analyse, hvor alt kan ændres, men som ud fra et ressourcemæssig synspunkt og deltagernes opfattelse ikke er aktuel her. Det konkrete resultat af forundersøgelsen blev en kort målformulering og interessentanalyse. Formålet med interessentanalysen var at få udpeget de forskellige interessenter og få belyst deres andel af projektet. En projektsucces forudsætter bl.a., at der kan skabes en fælles opfattelse af løsningen interessenterne imellem. 2.1 Interessentanalyse Interessenterne i projektet er vist i nedenstående figur: Tandlægen Tandplejeren Aftalekalenderprojektet Klinikassistent 1 Klinikassistent 2 Patient Udvikleren/ projektleder 6

2 Interessenter De primære brugere er klinikassistenterne, idet de anvender alle systemets funktioner. Det er denne gruppe, der primært foretager booking, hvorimod behandlerne mere er brugere af output i form af overblik fra systemet. Der vil dog være et behov for at afstemme et design med begge grupper. Med hensyn til integration med de øvrige systemer er der en fælles interesse. Der tænkes her primært på afgrænsningen til Datodontsystemet (se termer side 1). På det strategiske niveau er det kun tandlægen, der har interesse i at se systemet på lidt længere sigt i forskellige mulige sammenhænge med klinikkens øvrige systemer. Patienterne er indirekte brugere af systemet, men deres interesser dækkes primært gennem klinikassistenterne. Hvis der var tale om at lave booking over Internettet, ville gruppen have egne krav. Udvikleren er taget med som en deltager i projektet, idet han stiller begrænsede ressourcer til rådighed og samtidig stiller krav om at få stillet ressourcer til rådighed i forbindelse med brugerinvolvering. Baseret på foranalysens resultater blev der udarbejdet en SWOT-analyse. Målet med analysen var at få afdækket de styrker, svagheder, muligheder og trusler som projektet lagde op til: Interne faktorer: Styrker: Spændende alsidigt projekt. Giver mulighed for at anvende store dele af det tillærte og tilføje ny viden. F.eks. koordinere viden om database design og objektorienteret design. Relativ nemt at kontakte brugere i forbindelse med projektet og udvikleren kender organisationen godt fra løsning af administrative opgaver. Engagerede brugere god timing i forhold til internt projekt, se Aftalekalenderen på side 3 afsnit 1.1. Svagheder: Mit første projekt - manglende erfaring. Opsamling af teknisk viden kan være resourcekrævende, og der er risiko for at gå i en forkert retning ved valg af teknologiske løsninger. Eksterne faktorer: Muligheder: Gode muligheder for råd og vejledning undervejs i projektet. Trusler: Ved uddannelsesprojekter er der altid stor risiko ved ressourceestimering. Hardware nedbrud og softwaremæssige fejl 2.2 Valg af model SWOT-analysen peger mod anvendelsen af en forretningsorienteret udviklingsmodel, der bygger på brugerinddragelse, og hvor metoden indeholder iterationer. Dette skyldes hovedsagelig styrkerne, der muliggør brugerinddragelse. DSDM Dynamic Systems Development Method (Vinje, 2000) har netop disse egenskaber, og der tages derfor udgangspunkt i denne metode. 7

3 Metoden er faseopdelt og indeholder følgende faser: Business Study Functional Model Iteration Design and Build Iteration Implementation Modellens faser gennemføres flere gange med stigende detaljeringsgrad. Der er behov for at anvende prototyping i samarbejdet med brugerne i designfasen og i forbindelse med udviklingen af den tekniske side til design af komponenterne. DSDM er en metodestandard, der er baseret på Rapid Application Development (RAD). Metoden anvender time boxing til at styre projektet, hvilket er i god overensstemmelse med den afgrænsede projektperiode. Modellen må af hensyn til projektets størrelse betragtes som retningsgivende, men giver et godt udgangspunkt for planlægningen og styringen af projektet. Kravspecifikationen er den fælles ramme og er et værktøj til at sikre den fælles forståelse ( se afsnit 9.1, Kravspecifikation) Anvendelse af use case beskrivelser, der indgår i kravspecifikationen er et centralt element i OOA. Et alternativt værktøj er UML s use case diagrammer. Udgangspunktet er interview med de enkelte brugere. Udarbejdelsen af use case beskrivelser er et vigtigt værktøj til en fælles forståelse imellem udvikler og bruger men også brugere imellem, når en arbejdsproces skal fastlægges, idet en arbejdsopgave kan løses på forskellige måder. Endvidere er use case beskrivelserne vigtige til udarbejdelsen af brugertest. Dette skyldes, at der fortsat er en mindre risiko for at have en forskellig opfattelse af indholdet, brugerne og udvikleren imellem. Hertil kommer risikoen for at en arbejdsopgave (der måske er selvfølgelig for brugerne) glemmes. Den sidste risiko minimeres bedst ved at observere under arbejdssituationen og lade brugerne beskrive forskellige hændelser med det nuværende system. Use case beskrivelserne skal ændres og suppleres med nye use case beskrivelser, når grænsefladerne til de øvrige systemer evt. ændres. Disse nye use case beskrivelser udarbejdes f.eks. af udvikleren og godkendes af de relevante/berørte brugere 2.3 Anvendelse og udarbejdelse af prototyper Som udgangspunkt anvendes der to typer af prototyper (Hughes and Cotterell, 2002): Throw-away prototypes, midlertige prototyper til afprøvning af forskellige idéer Evolutionary prototypes, prototyper der løbende forbedres igennem test og redesign som vist i nedenstående figur (Roger S. Pressman, 2000) 8

4 listen to customer build/revise mock-up customer test-drives mock-up Fordele og ulemper ved brug af prototyper En prototype i skitseform kan anvendes til at undersøge, hvordan brugeren opfatter brugergrænsefladen og til at få en diskussion om brugergrænsefladen. Den færdige prototype, der indeholder skærmbilledernes funktioner, kan anvendes til usabilitytest. Herved kan brugsproblemer blive afdækket. Brugergrænsefladen kan på denne måde udvikles ved at eksperimentere sig frem til et brugbart resultat. Ofte er det nødvendigt at kassere den første prototype, men jo mindre tid der er anvendt til at lave skitsen, jo nemmere er det for udvikleren at kassere den. Den største fordel er de gode resultater, der kan opnås ved at anvende prototyper på trods af den begrænsede ressourceanvendelse, der skal til at lave prototypen (Søren Lauesen, 2001). Anvendelse af prototyper har en positiv indflydelse på samarbejdet, idet reaktionstiden fra idé til ny test kan formindskes. Herved kan udviklingstiden og dermed ressourceforbruget til udvikling formindskes. En ulempe ved prototyping er, at brugerne kan få en forkert opfattelse af, hvor langt projektet er i processen. Ved prototype i endelig form, eks. udarbejdet vha. MS-Excel vil brugerne ofte kunne få en opfattelse af, at udviklingen er længere fremme end den reelt er pga. af den måde, som resultatet præsenteres på. En anden ulempe ved denne udviklingsform kan være, at den tekniske side er underrepræsenteret, således at en løsning, der bliver fundet sammen med brugerne i forbindelse med test af prototypen, viser sig at blive for kompliceret at implementere. Med stigende erfaring hos udvikleren, vil denne ulempe antagelig kunne reduceres. En vigtig parameter ved brugervenlighed er effektivitet, hvilket er prioriteret i kravspecifikationen. Effektivitet er imidlertidig svær helt at bedømme ved prototyper, ikke mindst ved anvendelsen af papirprototyper. F.eks. må gode svartider tilvejebringes ved f.eks. at designe en hurtig algoritme eller ved valget af databasesystem og databasens struktur. Udviklingen af brugergrænsefladen ved hjælp af prototyping har et resultatdrevent udgangspunkt og tager sit udgangspunkt i anvendelsesområdet. 9

5 2.4 Databasedesign Design af databasen vil ske ved E/R-modellering (Richard T. Watson, 2002), der er en grafisk tilgang til at modellere og normalisere databasen. Udgangspunktet for modelleringen er de skærmbilleder, der er resultatet af prototypingen med brugerne. Fokus skifter fra anvendelsesområdet til problemområdet, og der bliver tale om en datadreven proces. Ved vha. DDL (Data definition language) beskrives/oprettes de enkelte entiteter og relationer i databasen. Til design af programmets struktur anvendes objektorienteret design og analyse pga. det valgte programmeringssprog (Java). Den objektorienterede tilgang sikrer et sammenhængende forløb som beskrevet i f.eks. 4+1 view 2. De objektorienterende sprog sikre bl.a. anvendelse af genbrug gennem nedarvning, komposition og indkapsling. Endvidere er polymorfi en vigtig egenskab. 2.5 Udviklingsmiljø Til udvikling af systemet blev der anvendt en standard editor (jedit version 4.0.3, hvilket var indarbejdet værktøj i forbindelse med mindre programmeringsopgaver. Til brug for projektet blev der installeret den nyeste version af værktøjet på en pc, der skulle anvendes til udviklingen. Efter aftestning af installationen blev der lavet en tilsvarende installation på en bærbar pc, der kunne agere som backup og testmaskine. I forbindelse med udviklingen var der behov for versionsstyring, men da projektet startede var denne viden begrænset. Der blev etableret et simpelt mappesystem, hvor versionerne blev angivet med måned-dag-løb. nr. Desuden blev der til hver version udarbejdet en tekstfil, der indeholdt få linier om ændringer siden sidste version, den efterfølgende udvikling og evt. bemærkninger til den aktuelle version. Der blev løbende lavet backup over en ekstern server til sikring af kildeteksten. Det ville være bedre at anvende et standardværktøj som f.eks. CVS til versionsstyringen, men viden om brugen af værktøjet blev først etableret senere i forbindelse med VOP-kurset. Endvidere kunne udviklingen være blevet forbedret med testværktøjet JUnit til løbende under udviklingen at teste de enkelte komponenter og deres sammenhænge. Til brug for systemudviklingen (styring og dokumentation) kunne der med fordel være anvendt en form for CASE-værktøj (Computer Aided System Engineering). Værktøjet kunne evt. understøtte udviklingsmetoden samt det objektorienterede design. Der har dog ikke været anvendt et sådant værktøj. I forbindelse med konstruktionen kunne et værktøj af typen Integrated Development Enviroment måske være anvendt for af den vej hurtigere at generere f.eks. brugergrænsefladekomponenterne og databaseadgangen. Anvendelsen af et sådant værktøj har reelt ikke været overvejet bl.a. pga. projektets idegrundlag. Det ville måske have været hurtigere at udvikle, men også langt mindre interessant, og det er tvivlsomt, om der kunne konstrueres en lige så fleksibel løsning. 2 Philippe Kruchen, The 4+1 View of Architecture, IEEE Software, 12(6) Nov

6 Under projektet blev der ikke ændret i udviklingmiljøet, på trods af kendskabet til bedre værktøjer, fordi kontinuiteten ønskedes bevaret. Den simple versionsstyring var kun mulig pga. projekts størrelse og de få udviklere. 2.6 Tidsplan Efter at kravspecifikationen var udarbejdet blev der regnet på, hvor meget tid der var til rådighed til at gennemføre resten af projektet. Beregningen var ikke helt simpel, idet der skulle tages højde for andre opgaver. Ved siden af dette projekt følges 2 andre fag, som kræver deres andel af det totale antal timer. Timeforbruget til de andre fag forventes at variere over perioden. Der blev således taget højde for, hvornår skoleugerne og eksamen mv. falder. Den totale tidsramme for projektperioden (marts-juli) blev beregnet til 585 timer. Herefter blev der beregnet estimater på de enkelte aktiviteter: Test & rette (aftestning og fejlrettelse), skrive rapporten, Adm. (planlægning og lave aftaler mv.), reserve & tryk og læse artikler mv. Kode og design var den sværeste aktivitet at estimere, hvilket skyldes, at der ikke er noget erfaringsgrundlag for udviklerens programmeringsproduktivitet. Hertil kommer at hovedparten af løsningerne skal udvikles i forbindelse med projektet. Tiden, der kan anvendes til kode og design, blev beregnet residualt til 210 timer, hvilket blev udgangspunktet for time boxing. Timer ugenumre antal timer i alt til kode & design Figur 2-1 Tidsplan for aftalekalenderen 11

side 49 9 Må ikke forveksles med java.util.date

side 49 9 Må ikke forveksles med java.util.date 6. Evaluering (herunder afprøvning af programmet) Kapitlet indeholder en beskrivelse af teststrategien for afprøvningen af programmet og beskrivelse af de test, som er blevet udført samt resultaterne af

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004

Find vej. Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 Find vej Skrevet af: Gruppe D109A Aalborg Universitet 2004 TITEL Find vej PROJEKTPERIODE Dat1 2. September - 21. December 2004 PROJEKTGRUPPE D109A GRUPPEMEDLEMMER Morten Dahl Uffe Sørensen Martin Clemmensen

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Department of computer science

Department of computer science Department of computer science Titel: Wap.studenternet.auc.dk Tema: Design og vurdering af et edb-system i samarbejde med brugere Projektperiode: 3/2 30/5 2003 Semester: Informatik 2. Semester Projektgruppe:

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er produktrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk]

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Den brugervenlige og smarte internetbutik

Den brugervenlige og smarte internetbutik Den brugervenlige og smarte internetbutik Nicolai Bentsen Kongens Lyngby 2007 II Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

It- fagets metoder, version 0.3

It- fagets metoder, version 0.3 It- fagets metoder, version 0.3 Et notat der beskriver it- fagenes metoder med specielt fokus på det nye forsøgsfag informationsteknologi i de gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx og hf. Michael E. Caspersen

Læs mere

Bachelorprojekt. EQATEC Analytics Plugin. efterår 2009 jan 2010

Bachelorprojekt. EQATEC Analytics Plugin. efterår 2009 jan 2010 Bachelorprojekt efterår 2009 jan 2010 Rapport nr.: IMM-B.Eng-2009-35 DTU-vejleder: Bjarne Poulsen (bjp@imm.dtu.dk) Virksomheds-vejleder: Richard Flamsholt Aflevering: Mandag den 11/1 2010 kl. 9:00 Studie

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011. - 19. juni 2011

PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011. - 19. juni 2011 PLO - Patientjournalsystem Projektkursus Systemudvikling 2011-19. juni 2011 Indhold 1 IT-projektet 2 1.1 Skematisk oversigt over gruppens projektforløb............... 2 1.2 Tre centrale fænomener fra problemområdet................

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium

BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium BabeLLab Et netværksbaseret sproglaboratorium Eksamensopgave i: Projektkursus Systemudvikling 2011 Søren Frejstrup Grav Petersen, CPR: 080388-2215 KU-Bruger: cng863, Eksamensnummer: 21 Instruktor: Andreas

Læs mere

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Indhold. 1 Introduktion 13. 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29. 3 Fremgangsmåden 55. Forkortelser 11.

Indhold. 1 Introduktion 13. 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29. 3 Fremgangsmåden 55. Forkortelser 11. Indhold Forkortelser 11 1 Introduktion 13 Doors A/S 16 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29 Specifikationer 29 Specifikationsprocesser 31 Mass customization og specifikationsprocesser 35

Læs mere

Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus

Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design af it system til planlægning af operationer på Næstved Sygehus Design of an it system for operation management at Næstved Sygehus Roskilde Universitet (RUC) Department of Communication, Business

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

0-fejl udvikling. Appendiks til bogen Softwaretest

0-fejl udvikling. Appendiks til bogen Softwaretest 0-fejl udvikling Appendiks til bogen Softwaretest 0-fejl udvikling... 1 Appendiks til bogen Softwaretest... 1 1. Muligheder og forudsætninger... 2 2. Udgifter ved 0-fejl... 2 3. Indtægter ved 0-fejl...

Læs mere