PROJEKTSTYRING MED DESIGNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTSTYRING MED DESIGNER"

Transkript

1 Metode Teknisk Artikel PROJEKTSTYRING MED DESIGNER - 1 Marc de Oliveira er teamleder hos NNE, skandinavisk forhandler af Design- Assist, Designer koordinator for OUGDK og ODTUG, og fra 1. januar 2003 bestyrelsesmedlem i ODTUG. Han er uddannet Datalog fra Københavns Universitet og har arbejdet med Oracle-produkter (hovedsagelig CASE/Designer) siden Indledning Da jeg første gang blev præsenteret for Oracle*CASE (som Designer jo hed oprindeligt) var visionen, at dette værktøj ville dække hele udviklingsforløbet fra den tidlige strategifase over analyse, design, udvikling og test til implementering og vedligeholdelse med alt hvad der var behov for af systemdokumentation og brugerhjælp. Den gang i 1989 var værktøjet ikke helt klar til at løse alle disse opgaver, men tanken med Oracle*CASE var god og principperne, som produktet byggede på, virkede gennemtænkte og holdbare. Så vi var mange, der allerede den gang kunne forestille os, hvordan produktet ville komme til at se ud en gang i fremtiden. Litteraturen Det var også i 1989, at Richard Barker skrev bogen CASE*Method - Tasks and Deliverables, hvor han beskrev en meget detaljeret projektstyringsmetode, der netop fulgte de faser, som Oracle*CASE understøttede. Senere skrev Paul Dorsey og Peter Koletzke bogen Designer Handbook, som dels er en god vejledning i brugen af Designer, men (specielt i andenudgaven fra 1999) også er et godt oplæg til, hvordan man kan styre udviklingsprojekter vha Designer. I denne sammenhæng bør man også nævne Kent Graziano og Mark A. Kramms bog Oracle Designer: A Template for Developing An Enterprise Standards Document, hvor de to foreslår navnestandarder, template-standarder, dokumentstandarder mv. Bogen indeholder en cd-rom med alle deres eksempler så man, ved blot at indsætte sin virksomheds navn, kan ophæve dem til virksomhedsstandarrder (eller evt rette dem til så de passer til vrksomhedens behov og kultur). Princip nr 1 Fælles for de nævnte bøger er, at de alle forsøger at tage højde for alle detaljer og mulige afvigelser i et udviklingsprojekt, hvilket gør dem alle ret omstændige. Og sådan bør det også altid være. Det er væsentlig nemmere at skære dele væk, der er overflødige i en given situation end at skulle tilføje manglende elementer. Der er ingen tvivl om, at jeg sikkert ville følge dem alle til punkt og prikke, hvis jeg stod overfor at skulle bygge en storebæltsbro vha Designer, men min virkelighed er normalt noget simplere end det. Mine projekter er ofte på mindre end et mandeår, og mine kunder er typisk ikke vant til at granske store mængder systemdokumentation inden de tager systemerne i brug. Hvis projektstyringsmetoden og værktøjerne er alt for omstændige, ender de med slet ikke at blive brugt, og resultatet er at man gennemfører sine udviklingsprojekter helt uden metode. Det er med den baggrund, at vi i NNEs IT-afdeling har taget alt materialet fra ovenstående forfattere og filtreret det efter følgende princip: Hvad kan vi få gratis, nu vi allerede bruger Designer som udviklingsværtøj til at gennemføre vores projekter? - Princip nr 1 I stedet for at tage udgangspunkt i traditionel dokumentation, og spørge os selv hvordan vi kunne få den ud af Designer, vendte vi opgaven på hovedet og spurgte, hvordan ville den dokumentation, der ligger i Designer, kunne præsenteres overfor folk uden kendskab til Designer. Dette ville give os et vist niveau af dokumentation, som ikke ville koste vores projekter nogen ressourcer. Hvis der derefter stadig manglede væsentlig dokumentation, måtte dette blive tilføjet senere. Og som det vil fremgå af det følgende, er det lykkedes os at vride rimeligt meget dokumentation ud af Designer. Udviklingsmodellen Med udgangspunktet i Designers Repository fandt vi følgende projektfaser anvendelige: 1. Vision/Strategi Denne fase er den initielle fase, hvor ideen om at skulle udvikle et system kommer på bordet. Det vigtigste dokument i denne fase er et visionsdokument, der kortfattet kan beskrive opgavens mål og omfang på en sådan måde, at en overordnet person kan godkende det, og derved sætte det egentlige projektarbejde igang. Andre dokumenter, der kan være anvendelige i denne fase er Procesdiagrammer, simple ER-diagrammer og overordnede funktionshierarkier. 2. Analyse I analysefasen defineres opgaven i detaljer. På samme måde som visionsfasen, er kunden meget involveret i analysefasen. Det væsentligste dokument i denne fase er Kravspecifikationen, der nøjagtigt beskriver hvilke problemer, der skal løses af systemet. For at nå frem til dette, kan det være nødvendigt at få defineret visse termer og evt at få beskrevet ER-modellen og funktionshierarkiet i detaljer. Det er også væsentligt at kunne danne sig et overblik over opgavens ressourcemæssige omfang. 3. Design I denne fase defineres løsningsmodellen. Dvs at man 4 December 2002 OracleEkspert

2 finder ud af hvordan hvert krav fra kravspecifikationen skal implementers. Fasens vigtigste dokumenter er designdokumentet, som i detaljer beskriver hvordan hvert krav skal implementeres, og testplanen, der skal sikre at kravene til systemet bliver opfyldt. 4. Implementation I denne fase implementeres systemet som beskrevet i design-dokumentet. Denne fases vigtigste dokumenter er systemdokumentet, der beskriver det færdige system, og brugervejledningerne, der overfor brugerne beskriver hvordan systemet anvendes. I denne fase foregår også modultesten, men den finder vi ikke væsentlig at dokumentere, da den ikke har direkte interesse for kunden (den skal selvfølgelig udføres alligevel!). 5. Test og overdragelse I denne fase sker den officielle systemtest, og applikationen godkendes og installeres hos kunden. Denne fases væsentligste dokument er nok testrapporten, der (forhåbentligt) bekræfter, at systemet lever op til de stillede krav. Projektlederens Datamodel For at kunne generere tilfredsstillende dokumentation til alle de nævnte udviklingsfaser har vi fokuseret på følgende elementer i Designers Repository (samt enkelte elementer, som vi har måtte tilføje). 1. Visionsrelaterede elementer I visionsfasen er der behov for generel information om applikationen. Det skal også være muligt at tilknytte ekstern dokumentation fra andre systemer og definere generelle termer som vil blive anvendt til dokumentation af systemet. Disse oplysninger findes der passende steder at definere i Designer Repository (se figur 1). Application Systems Applikationssystemerne udgør kernen i applikationerne. Her kan man definere et kort internt navn (Name) og en mere sigende applikationstitel (Display Title), samt både en kort overordnet beskrivelse af applikationen (Summary) og en mere komplet beskrivelse (Description). Business Terms Det er godt at have eet sted, hvor man kan definere de termer som bruges i ens dokumentation. På denne måde er man ikke afhængig af at forklare sine termer hver gang man bruger dem, eller at ens dokumentation skal læses i en bestemt rækkefølge. I Designer defineres termerne meget simpelt med navnet på termen og en tilhørende beskrivelse. Designers mulighed for at danne short cuts gør desuden, at generelle termer kan genbruges i flere applikationer, sådan at senere præciseringer af termerne automatisk slår igennem i alle de applikationer, der anvender den pågældende term. Documents Allerede i visionsfasen vil der typisk være behov for at arkivere dokumenter, som ikke er skabt i Designer, men leveret fra eksterne kilder (brugere, ledere, kunder etc). Typisk vil Pitch-dokumentet (dvs det dokument der initierer udviklingsprojektet) ofte være en mail, et Word dokument eller lign. I Designer repræsenterer begrebet Documents alle typer dokumenter. Simple dokumenter kan placeres i elementet Document Text og mere avancerede dokumenter, som feks Excel-regneark og MS Word dokumenter, kan blot refereres via Source Path elementet. 2. Analyserelaterede elementer Det næste som sker i projektforløbet er at alle kravene til systemet skal defineres, der skal laves et udkast til en tidsplan og projektgruppen skal defineres (se figur 2 - bemærk at de røde tabeller er tilføjet til Designers Repository af os). Desuden vil der være brug for Designers analyseværktøjer som ER-diagrammer, funktionshierarkier mv. Objectives Kravene til systemet kan man vælge at angive som Objectives. Disse har et navn, en status, en beskrivelse samt nogle elementer til angivelse af forventede ressourceforbrug. Objectives kan desuden relateres til Documents, hvilket gør det muligt at dokumentere baggrunden for kravene ved at oprette mødereferater, mails mv som har været med til at forme eller ændre kravene som Documents og relatere dem til de krav, de har haft indflydelse på. Problems Figur 1 Problems er en meget simpel struktur i Designer, der giver mulighed for at angive en start og slutdato på et OracleEkspert December

3 navngivet problem. Denne struktur har vi valgt at bruge til at definere tidsplaner. Problems kan struktureres hierarkisk, hvilket kan udnyttes til at definere både overordnede og detaljerede tidsplaner, der nemt lader sig udtrække til MS Projects Gantt-diagrammer. Entities Entiteter kan udover at indgå i ER-diagrammer også inkluderes i listen over termer, da disse ofte vil repræsentere centrale elementer i systemet. Beskrivelsen af entiteterne vil være meget mere anvendelige i en liste over termer end i en tabelbeskrivelse, som kun bliver læst af teknikkere. Functions Elementarfunktionerne (dvs de nederste funktioner i funktionshierarkiet) vil som oftest kunne anvendes direkte som systemkrav, da de jo repræsenterer, hvad der skal laves på det mest detaljerede niveau. Vi har derfor valgt at lave et lille værktøj, der kan kopiere indholdet af en funktion over i et Objectives element. Project Roles & Application Resources Til definition af projektgruppen har vi selv oprettet to tabeller uden for Designers repository: Project Roles: Denne tabel indeholder alle de persontyper, der kan indgå i et projekt, samt en udførlig beskrivelse af hvilke ansvarsområder der er knyttet til hver rolle. Application Resource: Denne tabel definerer de personer, der er tilknyttet det enkelte projekt inkl deres rolle. 3. Designrelaterede elementer Figur 3 Når kravene er kommet på plads, skal man til at finde ud af, hvordan man vil implementere dem i et nyt system. Man skal derfor kunne dokumentere hvilke moduler man vil lave (se figur 3). Modules Alle generelle oplysninger om modulerne dokumenteres i Modules. Her kan også angives oplysninger om hvor omfattende det enkelte modul vil være at udvikle og hvor langt man er nået i udviklingen. Vha System Objectives of Modules kan man også angive hvilke krav, de enkelte moduler skal løse. Det vil være en hjælp til at finde tilbage til baggrunden for at et givent modul er blevet lavet. Module Components Oplysninger relateret til modulernes enkelte datablokke dokumenteres i Module Components. Items Detaljerede oplysninger om modulernes felter dokumenteres i elementerne Items. 4. Implementationsrelaterede elementer I forbindelse med implementeringen af systemet er der behov for at kunne lave brugerdokumentation og testplaner (se figur 4). På dette tidspunkt skal det også dokumenteres, hvordan databasen er blevet implementeret. Test Steps Figur 2 Ved at basere testplanen på kravspecifikationen sikrer vi, at vi får testet netop de dele, som kunden er interesseret i. Dette fokus gør det også meget nemmere at finde frem til hvilke test, der er relevante for projektet. Ved at opdele testtrinene i følgende dele, kan vi genbruge dem til at lave en brugervejledning: 6 December 2002 OracleEkspert

4 1. Overskrift 2. Forudsætninger 3. Fremgangsmåde 4. Forventet resultat Mere om dette i afsnittet om den genererede dokumentation. Table Definitions etc Designer Repository er fyldt med elementer, der beskriver databaseobjekterne. Det er bare at vælge et niveau for, hvor meget dokumentation af databasen man vil give. 5. Elementer til test og overdragelse Testrapporten og referencemanualen kan laves ud fra den datamodel, der allerede er beskrevet i det forrige. Der skal blot oprettes et felt til testplanens konklusion i Application System elementet, hvilket kan gøres med User Extentions. Dokumenterne Figur 4 I dette afsnit vil jeg gennemgå de dokumenter man kan generere ud fra den netop beskrevne datamodel. Samtidig vil jeg løbende synliggøre, hvor stor en besparelse der ligger i at udnytte modellen. Blandt fordelene ved at generere sine dokumenter kan nævnes: 1. Dokumenterne får automatisk et ensartet udseende. 2. Man skal ikke skrive repetetive tekster, da disse kan genereres automatisk. 3. Man skal ikke bruge tid på formatering og opsætning af sine tekster. Disse skal blot være rå ASCII-tekst sådan at generatoren kan styre opsætningen. 4. Man kan senere ændre sine dokumentationsstandarder uden at skulle rette alle de tidligere skrevede dokumenter. De kan blot genreres igen efter at generatoren er blevet opdateret. Man kan generere dokumenter ud af Designer-Repository på mange måder. Man kan bruge Designers egen Reports-generator eller Web Server generatoren. Alternativt kan man selv lave en generator, der kan lave dokumenterne i det format man er interesseret i. Vi har valgt at generere dokumenterne i MS Word format, da dette er et meget udbredt format, som de fleste er fortrolige med. Dette format giver også mulighed for på en nem måde at lave indholdsfortegnelser og indeksregister. Jeg vil ikke komme nærmere ind på hvordan min MS Word generator virker. Interesserede kan læse min tidligere artikel om generering af MS Word dokumenter. 1. Visionsfasen visionsfasen. Pitch-dokument Pitch-dokumentet er rart at have, så man altid kan finde tilbage til den oprindelige baggrund for projektet. Pitch-dokumentet kommer normalt altid fra en ekstern person, og det gemmes blot som et element af typen Document, hvorfor der ikke er andet end nogle få sekunders arbejde i at få det registreret i Designer. Visionsdokumentet Visionsfasen afsluttes ved at Visionsdokumentet godkendes og underskrives af de relaterede parter. Visionsdokumentet indeholder opsummeringen og den fulde beskrivelse af hvad den ønskede applikation skal kunne. Desuden kan den eventuelt indeholde definitioner af systemspecifikke termer, samt et bilag med andre relevante dokumenter, der er tilgået projektet i Visionsfasen. Det eneste reelle dokumentationsarbejde, der ligger i denne fase, er at lave beskrivelsen af systemet (og opsummeringen). Da dette jo er selve formålet med en visionsfase, kan man ikke påstå, at dette er ekstraarbejde. Definitionen af termer sker kun i situationer, hvor man alligevel skulle have forklaret et udtryk som bliver anvendt i beskrivelsen. Ved i stedet at registrere forklaringen under Business Terms er den nem for alle parter at genfinde og den vill kunne genbruges i andre dele af dokumentationen og selv i helt andre projekter. 2. Analysefasen analysefasen. Tidsplan Tidsplanen, som er baseret på de indtastede milepæle, i form af Problems-elementer, genereres som en simpel datafil til MS Project, sådan at resultatet bliver et pænt MS Projekt Gantt-diagram. Selve milepælene er fast definerede, da de hver afspejler et projektdokument. Dvs at man kan lave en simpel funktion, der opretter en standard-tidsplan til ens projekt. Det eneste arbejde der er tilbage med at lave tidsplanen er at definere en afslutningsdato til hver milepæl. Dvs arbejdet er reduceret til det mindst mulige uden besværlige dokumentationsopgaver. Kravspecifikation Vi har valgt at bruge opsummeringen og beskrivelsen fra visionsdokumentet som indledning til kravspecifikationen af følgende grunde: 1. Det er gratis, da teksten jo allerede er skrevet. OracleEkspert December

5 2. Det er en naturlig indledning til kravspecifikationens mere detaljerede gennemgang af systemkravene. 3. Hvis der skulle dukke væsentlige nye dele op under analysefasen, som ikke var nævnt i visionsdokumentet, så har man her en mulighed for at få det nævnt uden nødvendigvis at skulle have visionsdokumentet godkendt igen. Så vises den foreløbige tidsplan med de forventede milepæle inklusiv det forventede samlede ressourceforbrug (ved at generatoren lægger alle kravenes forventede ressourceforbrug sammen). Endelig vises hvert krav med referencer til de eksterne dokumenter (Documents), de måtte være relateret til, og til sidst vises alle Documents som bilag. Dokumentet har selvfølgelig en indholdsfortegnelse og et indeksregister, hvor man kan slå navnene på de enkelte krav og bilag op alfabetisk. Dette forholdsvis omfattende dokument kan således dannes så snart kravene er definerede og alt ekstramateriale er arkiveret i Designer som Documents. Igen er der ikke noget ekstraarbejde med at få dannet kravspecifikationen udover at skulle registrere kravene til systemet, hvilket jo er hele formålet med analysefasen. Projektgruppe For at kunne generere Projektgruppe-dokumentet skal følgende to oplysninger indtastes for hver person i projektgruppen: 1. Deltagerens Initialer eller anden ID 2. Navnet på deltagerens rolle i projektet Igen svarer opgavens omfang til det nødvendige arbejde, der skal gøres. Dvs intet ekstra dokumentationsarbejde. Selve dokumentet vil indeholde en fin beskrivelse af hver rolles ansvarsområde, og deltagerene vil være grupperet under disse. 3. Designfasen Følgende dokument bør laves i forbindelse med designfasen. Designdokument En milepæl i designfasen er selvfølgelig at skrive designdokumentet. Igen har vi valgt at bruge Summary og Description fra Application Systems elementet som indledning til designdokumentet, da der igen kan være dukket væsentlige overordnede systemforhold op i designfasen, der bør fremgå. Så følger et kapitel med alle kravene og et kapitel med alle modulerne samt referencerne til hvilke(t) krav de hver er udsprunget af. Modulerne kan være genereret af Application Design Transformer en eller de kan være lavet manuelt. Uanset hvordan de er lavet skal de hver indeholde en beskrivelse af deres funktion. Som bilag viser vi igen alle de eksterne dokumenter, da der kan være kommet flere til siden kravspecifikationen blev lavet. Dokumentet indeholder selvfølgelig også en indholdsfortegnelse og et indeksregister. 4. Implementationsfasen implementationsfasen. Testplan Testplanen har vi valgt at strukturere som kravspecifikationen, så kunden kan se, at det netop er den funktionalitet, som er blevet efterspurgt, vi tester. Hvert krav bliver en sektion i testplanen og under hvert krav følger et antal testelementer hver bestående af: 1. Overskrift 2. Forudsætninger 3. Fremgangsmåde 4. Forventet resultat Hver sektion indholder felter til, at testpersonen og en godkender kan skrive under på at testen er gennemført. Da testplanen er bygget op omkring kravene er det væsentligt nemmere at overskue hvordan den skal laves, end hvis man skulle lave en testplan fra bunden. Derudover kan testplanen genbruges, når brugervejledningen skal laves. Brugervejledning Når først testplanen er lavet, kan brugervejledningen genereres uden yderligere arbejde. Brugervejledningen indledes af Summary og Description på Appliccation System, som jo allerede er skrevet. Denne indledning vil give brugeren en ide om, hvad hensigten er med systemet og hvad det kan. Derefter følger en sektion for hvert krav i kravspecifikationen, hvorunder hver test i testplanen vises med felterne: 1. Overskrift 2. Fremgangsmåde Igen er al nødvendig information allerede registrereet i Repository. Indholdsfortegnelsen og registeret er i dette dokument helt uundværligt, da brugeren skal kunne slå alle overskrifterne op i det alfabetiske register. Referencemanual Referencemanualen indeholder alt det, som ikke står i brugervejledningen. Den indeholder de generelle beskrivelser af hvert modul, deres blokke og felter. Referencemanualens indhold kan også gøres tilgængeligt on-line i det kørende system, så man altid nemt kan få adgang til oplysninger om det billede man er inde på. Modulbeskrivelserne er allerede lavet i designfasen, mens blok- og feltbeskrivelserne kan hentes fra de underliggende tabelbeskrivelser. Der ligger lidt arbejde i at gennemgå alle disse beskrivelser og evt tilpasse dem til de enkelte modulkomponenter eller felter, men dette arbejde er væsentligt nemmere end at skulle skrive en referencemanual fra bunden. Man bør også lave mindst et skærm-dump af hvert skærmbillede, sådan brugeren kan genkende billedet selv om han/hun ikke sidder ved skærmen. DIsse billeder vil også kunne bruges i systemdokumentet 8 December 2002

6 (se senere). 5. Test & overdragelsesfasen test og overdragelsesfasen. Testrapport Testrapporten beskriver konklusionen af testen. Ønsket er at testen ikke afslørede fejl, men ofte kan der være generelle kommentarer til testens forløb eller resultat. Man kan vælge at bruge Notes feltet på Application System elementet til konklussionen på testplanen. Ellers kan man oprette et nyt tekstfelt specifikt til det formål. Selve testrapporten kommer så til at indeholde dette felt samt nogle felter til at godkende og underskrive testrapporten. Den gennemførte testplan vedlægges som bilag til testrapporten. Systemdokument Systemdokumentet beskriver hele det leverede system. Dvs alle leverede moduler og den tilhørende datamodel. Alle disse oplysninger er tilgængelige i Designers Repository, så der ligger intet dokumentationsarbejde i denne opgave. Konklusion Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan udnytte information til, når den er placeret i en relationel database. Derfor er Designer et perfekt værktøj til projektstyring. I stedet for at skulle holde styr på stribevis af versionerede dokumenter, og hele tiden skrive statusrapporter, kan man på denne måde generere de dokumenter man har brug for når man har brug for dem (til godkendelse eller lign). Resten af tiden finder man de oplysninger man leder efter direkte i Designers Repository, hvor de alligevel bliver til, når udviklerne udfører deres arbejde. Projektstyring med Designer - 2 I næste nummer af OracleEkspert vil jeg beskrive hvordan vi har implementeret overvågningsværktøjer, som kan hjælpe både projektledere og udviklere til at danne sig et overblik over deres projekters fremdriften, estimeret resttid, milepæle mv. Jeg vil også meget gerne høre om hvordan andre udnytter Designer ifm projektstyring. Hvis I bruger Designer, så send mig et par ord om hvordan I har valgt at håndtere udfordringerne med hensyn til dokumentation, opgavefordeling, estimater, tidsplaner osv, så vil jeg bringe ideerne frem i næste nummer. SKRIV EN ARTIKEL Vi betaler dig 700 kr pr side for artikler, som trykkes i OracleEkspert (400 kr pr side for engelsksprogede artikler). Du kan også komme til at vinde OracleEkspertprisen, som i december-nummeret uddeles til forfatteren af årets bedste artikel. Deadline for artikler til OracleEkspert nr 14 (oktober 2001) er fredag den 13. september Har du lavet noget genialt, som kunne have interesse for andre Oracle-udviklere, ledere, planlæggere mv, så skriv en artikel til OracleEkspert. Sådan gør du: Aflever et oplæg på ca 200 ord via vores hjemmeside: Når oplæget er godkendt af redaktionen, kan du skrive selve artiklen. Du kan hente en template på vores hjemmeside. Artiklen skal også godkendes af redaktionen. Dette sker ud fra kriterier om seriøsitet, relevans og teknisk niveau. Artiklerne skal henvende sig til erfarne Oraclefolk. Emnet skal blot være relateret til Oracle. Den normale størrelse af en artikel er 3-6 sider. Hvis din artikel falder udenfor denne størrelse, bør du gøre os opmærksom på det, inden du begynder at skrive den. Tips: Tips, triks, hints og gode råd som trykkes i OracleEkspert, belønnes med et stort hjerte af økologisk marcipan og chokolade. Hvis du feks har fundet ud af hvordan man kan omgå en irriterende bug i et af Oracles værktøjer, hvis du har lavet en fix Select-sætning, der kan vise noget interessant om databasen, eller hvis du har opdaget en fix procedure eller funktion i databasen, så gå ind på: og beskriv det. OracleEkspert December

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 1 Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 2 LOG IND...Fehler! Textmarke nicht definiert. RegistRER EN BRUGER...Fehler! Textmarke nicht definiert. BED DEN STUDERENDE OM AT OPRETTE KOMPETENCEWEBS

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

HOPE. Aarhus Kommune. Martin Bilberg Områdeleder Styring, Økonomi og Effekt Socialforvaltningen Aarhus Kommune

HOPE. Aarhus Kommune. Martin Bilberg Områdeleder Styring, Økonomi og Effekt Socialforvaltningen Aarhus Kommune HOPE Martin Bilberg Områdeleder Styring, Økonomi og Effekt Socialforvaltningen Søren Munkedal Tidl. kontorchef Ledelsesinformation, Økonomi Socialforvaltningen, Baggrund Socialforvaltningen, Vision Helhedsorienteret

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Synkroniser Norddjurs e-mail og kalender på ipad og iphone med MobileIron IT-AFDELINGEN

Mobil og tablets. Vejledning. Synkroniser Norddjurs e-mail og kalender på ipad og iphone med MobileIron IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen Mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 24. juni 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Synkroniser Norddjurs e-mail og kalender på ipad og iphone med MobileIron Norddjurs

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Modul 3 Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10 Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Log ind som administrativ bruger Side 3.3 Administrator Opsætning af Organisation Side 3.4 Opret Lokationer,

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere