Beskrivelse af jobområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 12 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområde omfatter udførelse af anlægskonstruktioner, opførelse af råhuse samt aptering af bygninger i forbindelse med nyetablering, vedligeholdelse, reparation, renovering og restaurering. Herudover omfatter området visse overfladebehandlinger i tungere materialer. Konstruktioner af anlæg og råhuse omfatter udførelse af de bærende og stabiliserende dele, som indgår med etablering af søjler, bjælker og murede vægge, etageadskillelser samt kupler og hvælv mv. Ved aptering af bygninger forstås i denne forbindelse en færdiggørelsen af anlægskonstruktionen eller bygningen med undtagelse af el- og vvs-installationer. Dette arbejde omfatter udførelse af murede ydervægge, skalmure, skillevægge, opsætning af fliser og nedlægning af klinker samt montering af visse tagbelægninger, isætning af sålbænke, montering af visse former for klimaskærme og udførelse af visse former for efterisolering. Til aptering hører endvidere udsmykning med eksempelvis stuk og/eller natursten samt visse former for overfladebehandling med kalk-, mørtel- og cementbaserede materialer. De tungere materialer, der indgår i jobområdet, er først og fremmest : tegl-, mørtel-, gips-, kalk- og cementprodukter samt isoleringsmaterialer og natursten. Hertil kommer forskellige former for tunge murbare elementer såsom porebetonblokke, klinkerbetonblokke og betonblokke mv. samt specialprodukter til bl.a. udførelse af vådrum. Til tunge materialer hører endvidere fliser og klinker. Udførelse af anlægskonstruktioner, opførelse af råhuse og aptering af bygninger udføres i henhold til gældende regler for bygningers udformning og funktion. Der skal i forbindelse med arbejdets udførelse tages hensyn til, at anlæg og råhuse skal kunne modstå naturlige og funktionsbestemte påvirkninger. De naturlige påvirkninger skyldes vejrliget (vand, vind, sne mm.) samt bygningselementernes egenlast, mens de funktionsbestemte påvirkninger forårsages af og fastlægges ud fra brugerens behov for anvendelse af den aktuelle bygning. Konstruktioner og aptering udføres endvidere under hensyn til regler om sikring af miljø- og arbejdsmiljøforhold. Udførelsen af konstruktioner og aptering kan ske enten ved udformning eller tildannelse på byggepladsen eller ved sammensætning og montage af præfabrikerede bygningsdele eller elementer i industrielle virksomheder. Opgaver vedrørende bygge og anlæg i tungere materialer opdeles i: Bærende og stabiliserende elementer: Søjler, bjælker og bærende og stabiliserende murede yder- og skillevægge Ældre former for etageadskillelser af teglsten Murede kupler og hvælv Renovering og/eller restaurering af bærende og/eller stabiliserende elementer

2 Side 2 af 12 Apteringselementer: Tagbeklædning og/eller klimaskærm udført primært udført i tegl Efterisolering udført med pudset overflade eller beklædt med teglsten Tunge skillevægge udført af teglsten Tilbygninger udført i murede teglsten Udsmykninger udført af murede og/eller pudsede materialer Udsmykninger udført i gips Udsmykninger udført i natursten o.lign. Ildsteder udført i murede materialer Overfladebehandlinger udført af cement, mørtel, kalk og gipsbaserede materialer Tunge vådrum udført i materialer og vådrumssikret i henhold til særlige udførselskrav De medarbejdere, som medvirker i forbindelse med disse arbejdsopgaver er primært faglærte murere, stukkatører og stenhuggere. Herudover medvirker endvidere ufaglærte med faglig indsigt. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Følgende virksomheder er typiske: Små entreprenør-/håndværksvirksomheder med få ansatte, som udfører bygningsopgaver af tungere materiale, typisk murer-, stukkatør- og stenhuggervirksomheder. Udover at løse egne opgaver medvirker disse virksomheder også som underentreprenører. Små og mellemstore entreprenør-/håndværksvirksomheder, som påtager sig større bygnings- og anlægsopgaver i tungere materialer. Store nationale og internationale entreprenørvirksomheder, som kan løse alle tænkelige bygge- og anlægsopgaver. Nichevirksomheder, som tilbyder design og løsning af specialopgaver, f.eks. køkkener og baderum. Den anvendte teknologi spænder fra simpelt til avanceret udstyr, som tilpasses opgaven. Teknologianvendelsen i virksomhederne afhænger i øvrigt af arbejdsopgaver, medarbejdere og virksomhedsstørrelse. Der anvendes forskelligt håndværker- og entreprenørmateriel samt måle- og afsætningsudstyr, herunder teodolit og nivelleringsinstrumenter. Hertil kommer anvendelse af stillads samt løfte- og transportudstyr. Til arbejdets udførelse vil der i stigende grad blive anvendt informations- og kommunikationsteknologien (IKT), herunder CAD, GIS, GPS registrerings-, beskrivelses-, dokumentations- og beregningsprogrammel, der indgår i Det Digitale Byggeri Arbejdsprocesserne søges bestandigt optimeret, og der stilles krav til kvalitetssikring af arbejdets udførelse. Det forventes at eksisterende lovkrav ændres i takt med fremkomst af ny viden om og nye løsningsmuligheder til løsning af opgaverne.

3 Side 3 af 12 Denne udviklingsproces vil efter al sandsynlighed medføre, at mindre virksomheder får vanskeligere ved at honorere kvalitets- og lovkrav, hvorved tendensen i retning af, at større virksomheder overtager større dele af markedet, bliver forstærket. Kravene til de ansattes kompetence øges af hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet, hvorved der stilles krav om stadig efteruddannelse og øget fleksibilitet hos medarbejderne. Der kræves en særlige bevågenhed om arbejdsmiljø- og miljøforhold samt bæredygtighed på grund af de særlige interimistiske forhold, der nødvendigvis hersker på byggepladserne, herunder arbejde i højden, tunge løft og forekomst af farlige stoffer mm. Der er derfor indført regler og foranstaltninger, som skal sikre arbejdsmiljøforholdene for ansatte. I forbindelse med aptering produceres affald, som skal håndteres og bortskaffes på en hensigtsmæssig måde og i øvrigt efter gældende bestemmelser. Kravene til de ansattes kompetence er forbundet til de nævnte produktions-, miljø- og arbejdsmiljøforhold, som derfor løbende undergår forandringer. Som for den øvrige del af bygge- og anlægsbranchen er beskæftigelsen konjunkturafhængig og til tider underlagt samfundsøkonomisk regulering. Dette har indflydelse på virksomhedernes størrelse og antal samt på efteruddannelsesaktiviteten. For så vidt muligt at udjævne beskæftigelsen over året anvender branchen i stigende omfang vinterforanstaltninger. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet De medarbejdere, som er beskæftiget med byggeopgaver udført i tungere materialer har typisk følgende uddannelsesmæssige baggrund: Murer, stukkatører og stenhuggere, jf. uddannelsesordninger på disse områder. Ufaglærte bygningsarbejdere, Murerarbejdsmænd, som medvirker inden for et begrænset område. De oplæres dels i virksomhedernes sjak og dels ved at deltage på relevante arbejdsmarkedsuddannelser, eller de gennemfører den særligt tilrettelagte murerarbejdsmandsuddannelse. Rekrutteringen af medarbejdere sker hovedsageligt blandt unge, for så vidt angår de faglærte håndværkere, hvorimod de ufaglærte bygningsarbejdere i større omfang rekrutteres blandt personer med erhvervserfaring, men uden formel erhvervsmæssig kompetence, eller blandt personer med formel erhvervskompetence som vælger at skifte branche. Rekrutteringen omfatter alle grupper uafhængigt af køn, alder, nationalitet, religiøst tilhørsforhold etc., og der gøres en særlig indsats for at fremme integrationsarbejdet indenfor bygge- og anlægsbranchen. Der er til stadighed behov for rekruttering til området svarende til den løbende afgang, der bl.a. skyldes de nuværende ansattes alderssammensætning, som det også kendes fra det øvrige arbejdsmarked. For at kompetenceudvikle og i højere grad også at fastholde medarbejdere er der fokus på individuel kompetenceafklaring, anerkendelse af realkompetencer og kompetenceudvikling gennem individuelle uddannelsesplaner, bl.a. i forbindelse med nye samarbejds- og ansættelsesformer. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet

4 Side 4 af 12 På baggrund af aftale med en bygherre, som for mindre virksomheder kan være indgået på baggrund af dennes projekt/design og specifikationer, udstikker den ansvarlige for den pågældende entreprise de overordnede rammer for arbejdets udførelse, og videregiver de nødvendige informationer og tegninger til de medarbejdere, der skal virkeliggøre projektet. Arbejdssted og -forhold afhænger af den enkelte opgave. Arbejdet udføres altovervejende af enkeltpersoner eller selvstyrende sjak, som organiserer arbejdet og ofte selv sikrer, at det rigtige udstyr og de nødvendige materialer er til stede på arbejdspladsen. Derudover foregår der som nævnt i sjak oplæring og videndeling såvel af lærlinge som de nye sjakmedlemmer. Sjakkenes kontakt med andre faggrupper eller bygherre forekommer, f.eks. i forbindelse med opgaver hvor kunden af praktiske årsager skal informeres, eller ønsker løbende information om arbejdets udførelse. Ved større opgaver kan kommunikation med andre udførende bygningsarbejdere forekomme, f.eks. når forskellige entrepriser skal koordineres.

5 Side 5 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 1. Bygningskonstruktion i tungere materialer Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Udførelse af konstruktioner omfatter nyanlæg, udvidelse, drift - og vedligeholdelse, reparation, restaurering og renovering, idet der kan indgår konstruktionstyper af præfabrikerede elementer og in situbyggeri eller kombinationer heraf. Udførelsen af konstruktioner sker på baggrund af de tegninger og den beskrivelse af bygningens tekniske specifikationer, der ligger til grund for indgået kontrakt. Der stilles som følge heraf krav om kompetencer i at forstå tegninger og projektbeskrivelser. Medarbejderne skal desuden være i besiddelse af følgende kompetencer: Afsætte og opmåle Udføre og/ montere af konstruktioner i tegl, murbare materialer i kombination med andre materialer, eksempelvis stål Fremstille forme som grundlag for visse mureropgaver Etablere arbejdsplads, med eksempelvis stillads, løfte- og transportudstyr, blandeanlæg mv. Planlægge udførelse af arbejdet Yde kundeservice, herunder foretage design af mindre opgaver Indkøbe og bestille de nødvendige materialer og udstyr Udføre kvalitetssikring og dokumentere dette i overensstemmelse med givne normer Udføre aflevering Medarbejderne skal være i stand til at udføre arbejdet efter gældende regler for udførelse i de pågældende materialer og konstruktionstyper, således at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt af hensyn til arbejdsmiljø og miljøforhold. Udover de ovennævnte faglige kompetencer anvendes der inden for området en række almene kompetencer, herunder: dansk, matematik, IKT, fremmedsprog mv., samt evne til at kunne lære, kommunikere, samarbejde, håndtere konflikter og indgå i relationer med kunder. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejdere, der udfører konstruktioner i tungere materialer, arbejder selvstændigt og/eller i sjak ofte i det fri, på skiftende arbejdssteder/ byggepladser og skal derfor være mobile, omstillingsparate og gode til samarbejde. På mindre opgaver kan medarbejdere være i direkte kontakt med bygherren under arbejdsprocessen, hvor denne ønsker løbende oplysninger om arbejdets udførelse/færdiggørelse. Arbejdet med konstruktioner og aptering i tungere materialer er en integreret fase i en bygge- og anlægsproces, derfor forekommer der situationer hvor koordination mellem forskellige entrepriser er

6 Side 6 af 12 nødvendig. Dette medfører ofte kommunikation herom og i visse tilfælde løsning af egne eller fælles opståede praktiske problemer. Til arbejdet anvendes forskellige former for værktøj og materiel samt måle- og kommunikationsudstyr, noget avanceret og elektronisk, andet simpelt, til montering og tildannelse af de forskellige bygningsmaterialer og/eller bygningselementer Til særlige opgaver anvendes specialudstyr. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der stilles krav om særlig uddannelse i forbindelse med: Opstilling af stillads over 3 m højde Brug af sundheds- og miljøskadelige stoffer inden for jobområdet Arbejde nær vej som kræver særlig afmærkning Anvendelse af udstyr til udførelse af bygge- og anlægsarbejder Endvidere kræves det i forbindelse med forsikringsforhold, at bygningsarbejderne har uddannelsesbevis i Varmt arbejde/ Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er til stede som helhed på byggepladser, der udfører konstruktioner i tungere materialer, idet den er spredt på de respektive faggrupper som udfører de forskellige konstruktionstyper i de nævnte materialer. Som anført i jobområdebeskrivelsen foreligger der følgende kompetencefordeling: Murere opfører ikke-bærende samt bærende og /eller stabiliserende elementer som eksempelvis inderog ydervægge samt etageadskillelse og dæk af murbare materialer, som eksempelvis tegl og forskellige former for beton og letbetonblokke. Stenhuggere udformer og indsætter/monterer bærende og ikke bærende elementer af natursten. Ufaglærte bygningsarbejdere medvirker inden for en begrænset kompetence i de anførte faglige områder, samt ved specielle opgaver.

7 Side 7 af 12 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 2. Bygningsaptering med tungere materialer Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejdere inden for bygningsaptering, som omfatter færdiggørelse af anlægskonstruktionen eller bygningen med murede ydervægge, skalmure, skalvægge, opsætning af fliser, nedlægning af klinker, montering af visse former for tagbelægning, isætning af sålbænke, montering af klimaskærm, efterisolering m.m., skal være i stand til at tilvirke, opføre og montere bygningselementer med tungere materialer, og skal i den forbindelse også være i stand til at foretage overfladebehandling, isolering samt udsmykning. Arbejdet omfatter såvel nyanlæg, reparation, restaurering og renovering. I forbindelse med arbejdets udførelse skal medarbejderne være i stand til at planlæge arbejdet, og at etablere arbejdsplads. I den forbindelse skal medarbejderne have kompetencer, således at de kan foretage afdækning samt anvende nødvendigt udstyr og materiel, herunder stillads, løfte- og transportudstyr, blandeanlæg m.v. Medarbejderne skal desuden være i stand til at arbejde efter de tegninger, beskrivelser og tekniske specifikationer for bygningsapteringen, der ligger til grund for indgået kontrakt. Derudover indgår følgende kompetencer: Indkøbe og bestille de nødvendige materialer og udstyr Yde kundeservice Udføre kvalitetssikring og dokumentation Foretage aflevering Der lægges vægt på, at medarbejderne kan udføre arbejdet efter gældende byggelovgivning og øvrige regler for udførelse, og at medarbejderne tillige er i stand til at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt af hensyn til arbejdsmiljø og miljøforhold efter regler herfor. Udover de ovennævnte faglige kompetencer anvendes der inden for området en række almene kompetencer, herunder: dansk, matematik, IKT, fremmedsprog mv., samt evne til at kunne lære, kommunikere, samarbejde, håndtere konflikter og indgå i relationer med kunder. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejdere ved bygningsaptering arbejder selvstændigt og/eller i sjak på skiftende arbejdssteder/byggepladser, og må derfor være mobile, omstillingsparate og gode til at samarbejde. På mindre opgaver kan medarbejdere være i direkte kontakt med bygherren under arbejdsprocessen, hvor denne ønsker løbende oplysninger om arbejdets udførelse/færdiggørelse. Aptering er en integreret fase i en bygge- og anlægsproces. Derfor forekommer der situationer, hvor koordination mellem forskellige opgaver er nødvendig. Dette medfører ofte kommunikation herom og i visse tilfælde løsning af egne eller fælles opståede praktiske problemer. Til arbejdet anvendes forskellige former kommunikations- og måleudstyr, noget elektronisk eller digitalt, andet simpelt. Der anvendes endvidere værktøj og entreprenørmateriel, hvoraf langt den overvejende del er el-drevet til montering og tildannelse af forskellige bygningsmaterialer og/eller bygningselementer.

8 Side 8 af 12 Til særlige opgaver anvendes specialudstyr. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der stilles myndighedskrav om særlig uddannelse i forbindelse med: Opstilling af stillads over 3 m højde Brug af sundheds- og miljøskadelige stoffer inden for jobområdet Arbejde nær vej som kræver særlig afmærkning Anvendelse af udstyr til løft af materialer og personer Endvidere kræves det i forbindelse med forsikringsforhold, at bygningsarbejderne har uddannelsesbevis i Varmt arbejde/ Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er til stede som helhed i forbindelse med aptering af bygninger mv., idet den er spredt på de respektive faggrupper, som udfører de forskellige apteringsopgaver Som anført i jobområdebeskrivelsen forligger der følgende kompetencefordeling: Murere udfører nybyggeri samt vedligeholdelse, renovering og restaureringsopgaver og i den forbindelse opføres murede konstruktioner herunder vægge i tegl, betonsten og letbeton, samt tunge vådrum, montering af visse tagbelægninger og opsætter sten- og flisebeklædninger med tilhørende isolering, pudse- og fugearbejde. Stukkatører fremstiller og monterer stukudsmykning. Stenhuggere tilvirker og monterer natursten til beklædning og udsmykning af anlæg og bygninger. Ufaglærte bygningsarbejdere medvirker inden for begrænsede kompetenceområder på de forskellige faglige felter, samt inden for specialområder.

9 Side 9 af 12 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed i dage Tilknyttet i perioden Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Teleskoplæsser med gafler - betjening AF 5, og fremefter Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer AF 1, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. AF 3, og fremefter Stillads - Evakuering og redning i højde AF 2, og fremefter CAD - 2D på byggepladsen AF 3, og fremefter Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen AF 2, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, til Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, til Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter IT i byggeprocessen - for udførende AF 1, og fremefter CAD - 3D på byggepladsen AF 3, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs AF 4, og fremefter Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring AF 2, og fremefter Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet AF 3, og fremefter Sjakbajsen som leder AF 2, og fremefter Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering AF 2, og fremefter Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet AF 1, og fremefter Sjakbajs - Service og kundepleje AF 1, og fremefter Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem AF 1, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Arbejdsplatforme - Flytning AF 2, og fremefter Arbejdsplatforme - Montage AF 3, og fremefter Arbejdsplatforme - Lovpligtigt årseftersyn AF 1, og fremefter Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering AF 3, og fremefter Isolering - Konvent. og alternative materialer AF 2, og fremefter Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav AF 3, og fremefter Isolering - BR og Varmetabsberegning ved bygninger AF 3, og fremefter Isolering - Fredede og bevaringsværdige bygninger AF 1, og fremefter Teglblokke - udførelse og lovkrav AF 1, og fremefter Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer AF 5, og fremefter Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg AF 2, og fremefter Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi AF 0, og fremefter Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen AF 2, og fremefter Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds AF 1, og fremefter Bygningshåndværkerens takt og tone AF 0, og fremefter Energioptimering af boliger AF 2, og fremefter Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel AF 2, og fremefter Projektforståelse - bygge og anlæg AF 2, og fremefter Teodolit og totalstation AF 5, og fremefter Arkitektoniske linier i byggeriet AF 3, og fremefter Termografering af bygninger AF 1, og fremefter PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse AF 1, og fremefter Tung gulvkonstruktion i vådrum på træbjælkelag AF 2, og fremefter Natursten på væg og gulv AF 2, og fremefter Storformatfliser på gulv AF 3, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter

10 Side 10 af 12 Nummer, niveau og titel EUU Varighed i dage Tilknyttet i perioden Betjening af personlifte AF 2, og fremefter Anhugning på byggepladsen AF 3, og fremefter Opstart af bygge- og anlægsprojekter AF 1, og fremefter Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen AF 3, og fremefter Kommunikations- og samarbejdsmetoder på AF 2, og fremefter byggeplads Byggepladslogistik AF 2, og fremefter Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater AA 2, og fremefter Systemstilladser - opstilling mv. AF 15, og fremefter Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag AF 2, og fremefter Jobrelateret brug af styresystemer på pc AD 2, og fremefter Anvendelse af faldsikringsudstyr AF 1, og fremefter Gennembrydning og opbygning af bærende murværk AF 3, og fremefter Dekorationsmurværk - udførelse AF 1, og fremefter Udførelse af "tungt badeværelse" AF 2, og fremefter Kvadre og palæpuds - udførelse AF 3, og fremefter Gipspudsning af hvælv og buede vægge AF 2, og fremefter Gipspudsning med maskine AF 2, og fremefter Gipspudsning med håndværktøj AF 2, og fremefter Betjening af minidumpere og motorbører AF 1, og fremefter Betjening af minigravere og minilæssere AF 2, og fremefter Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv AF 2, og fremefter Restaurering af stuk AF 3, og fremefter Skærmtegl - montering AF 4, og fremefter Beton- og teglstenstage - udfør. af inddækninger AF 1, og fremefter Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning AF 2, og fremefter Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender AF 2, og fremefter Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør. AF 2, og fremefter Murede og pudsede gesimser - udførelse AF 3, og fremefter Murede smighjørner - opførelse AF 1, og fremefter Murede kupler og hvælv - udførelse AF 10, og fremefter Murede gavltrekanter - udførelse AF 2, og fremefter Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning AF 2, og fremefter Murafslutninger - udførelse AF 2, og fremefter Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør. AF 1, og fremefter Beton- og teglstenstage - kvalitetssik. af tagarb. AF 1, og fremefter Beton- og teglstenstage - anv. af regler ved oplæg AF 2, og fremefter Dekorativt fugearbejde - udførelse AF 1, og fremefter Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag AF 1, og fremefter Specialpuds - udførelse AF 2, og fremefter Puds intarsia - udførelse AF 2, og fremefter Puds med marmorstuk - udførelse AF 4, og fremefter Sgraffitopuds - udførelse AF 3, og fremefter Masseovn - opførelse AF 10, og fremefter Glitpuds - udførelse AF 3, og fremefter Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse AF 2, og fremefter Grov- og finpudsede overflader - udførelse AF 3, og fremefter Overfladebehandling med kalkning af murværk AF 2, og fremefter Restaurering af tavl i bindingsværk AF 3, og fremefter Anvendelse af love og regler ved byfornyelse AF 1, og fremefter Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks. AF 2, og fremefter Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. AF 2, og fremefter Restaurering - Bygningsarkæologiske undersøgelser AF 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering AF 1, og fremefter Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj AF 1, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter

11 Side 11 af 12 Nummer, niveau og titel EUU Varighed i dage Tilknyttet i perioden CAD - Generering af facade, snit og detaljer AF 3, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Kunde/leverandørforhold for operatører AA 1, og fremefter Uddannelsesplanlægning for medarbejdere AA 4, og fremefter Videndeling og læring for medarbejdere AA 3, og fremefter Bygningsreglementet - anvendelse AF 2, og fremefter Jura i byggeriet - anvendelse AF 2, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Anvendelse af bygge- og anlægstegninger AF 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Brug af pc på arbejdspladsen AD 3, og fremefter Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. AF 1, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask. - b/a AF 2, og fremefter Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. AF 1, og fremefter Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen AF 1, og fremefter Natursten - fremstilling af dekorationer mv. AF 3, og fremefter Natursten - tildannelse vha. brændingsmetoden AF 2, og fremefter Radonsikring i byggeriet AF 1, og fremefter Porebeton - Montage af plader og blokke AF 4, og fremefter Porebeton - Montage af blokke i massivhuse AF 4, og fremefter Porebeton - Isolering med plader og kalksandsten AF 5, og fremefter Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen AF 3, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen AF 2, og fremefter Projektweb - anvendelse på byggepladsen AF 1, til Stillads - anvendelse og sikkerhed AF 1, og fremefter Konflikthåndtering AK 3, og fremefter Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg AF 1, og fremefter Udvendig isolering - Sokkel og tilslutning AF 1, og fremefter Udvendig tillægsisolering på let underlag AF 1, og fremefter Udvendig isolering på tungt underlag AF 1, og fremefter Udvendig isolering - Kreativ udsmykning AF 1, og fremefter Armeret håndpuds AF 1, og fremefter Armeret sprøjtepuds AF 1, og fremefter Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds AF 2, og fremefter Murstensskaller og murstensmønster på isolering AF 2, og fremefter Lasernivellering AF 0, og fremefter Håndtering af uheld og ulykker AA 3, og fremefter Dekorationer i gulv- og vægfliser AF 2, og fremefter Terrazzo - udførelse af gulve og plader AF 5, og fremefter Udførelse af designelementer i vådrum AF 2, og fremefter Proces- og kvalitetssikring af vådrum AF 1, og fremefter Vådrum - udførelse af vådrumssikring AF 2, og fremefter Vådrum - anvendelse af love og regler AF 1, og fremefter Glasbyggesten i boliger AF 1, og fremefter Flisegulve - udførelse AF 2, og fremefter Avanceret flisearbejde AF 5, og fremefter Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i vådrum AF 2, og fremefter Vejen som arbejdsplads - Certifikat AF 2, og fremefter Mosaikfliser på væg og gulv AF 2, og fremefter Catalansk trappe AF 2, og fremefter

12 Side 12 af 12 Nummer, niveau og titel EUU Varighed i dage Tilknyttet i perioden Rundt murværk AF 3, og fremefter Muret spindeltrappe AF 3, og fremefter Udvendig/indvendig muret trappe AF 2, og fremefter Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder AF 1, og fremefter Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen AF 3, og fremefter Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme AF 2, og fremefter Kundefokus og valg af klimaløsninger AF 2, og fremefter Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage AK 7, og fremefter Nivellering AF 5, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Tværfaglig restaurering af bindingsværk AF 10, og fremefter Tyndpudsede overflader - fabriksfremstillet mørtel AF 2, og fremefter Murede overlukninger - konstruktion og udførelse AF 5, og fremefter Digital ansøgning i bygge- og miljøsager AF 1, og fremefter Instruktører og elever i praktikcentret AP 2, og fremefter Mål og læring i praktikcentret AP 2, og fremefter Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk AF 2, og fremefter Restaurering - Anvendelse af stilhistorie AF 4, og fremefter Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Murede pejse og indsatser AF 3, og fremefter Murede skorstene AF 2, og fremefter Murede udendørs ildsteder AF 3, og fremefter

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudskoordinering 2017 Opdateret: 02.05.2016/BOCH VEU-MØ Koordineret: 09.05.2016 FKB 2211 - Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Hvem udbyder hvad? --- Sæt kryds eller anfør dato --- 40611 Isolering

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Altanmontørers uddannelsesbehov

Altanmontørers uddannelsesbehov 2011 Altanmontørers uddannelsesbehov Lone Thrane Byggeriets Uddannelser 16-03-2011 Altanmontørers uddannelsesbehov Side 2 af 29 Denne analyse omhandler altanmontørers uddannelsesbehov. I de senere år er

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2207 Titel: Anlægsarbejder Kort titel: Anlægsarbejder Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omhandler,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer BEK nr 349 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.51T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2781 Titel: Bolig- og autointeriørmontering Kort titel: Interiørmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Boligmonteringsområdet

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2606 Titel: Guld- og sølvsmedeområdet Kort titel: Guldsmed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2660 Titel: Pleje af hår, hud og negle Kort titel: Hår, hud, negle Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr.

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 14 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Uge 3 2018 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med asbestholdige

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2686 Titel: Forsynings- og distributionssektorerne Kort titel: Forsyning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 13 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 5 2017 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH (751401) udførelse 44468 Udførelse af. badeværelse" 44564 Rundt murværk - udførelse

40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH (751401) udførelse 44468 Udførelse af. badeværelse 44564 Rundt murværk - udførelse 40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH 0110 til 3112 44467 Dekorationsmu rværk 44468 Udførelse af " tungt badeværelse" 44564 Rundt murværk 44570 Murede smighjørner opførelse

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 10 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 10 100 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR Vi udbyder spændende AMU-kurser for håndværkere. Udnyt den mørke tid og start i november 2015! ER

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 12 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2016 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016

Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 Beståelse- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2016 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Læs mere

Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg

Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg 2011 2006 2007 2008 2009 1. kvartal 2010 2011 2. kvartal 2011 1. halvår 2011 Total 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår Diff. 2. kvt 2011 ift Diff.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2782 Titel: Operatøropgaver i el-forsyning Kort titel: forsyning oper. Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-06-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

HVEM udbyder hvad i 2016? - sæt X eller dato

HVEM udbyder hvad i 2016? - sæt X eller dato HVEM udbyder hvad i 2016? - sæt X eller dato 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2 09-09-2014 og fremefter X X X 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening AF 5 01-01-2010 og fremefter X X

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i efteråret 2010 Grundlægende EDB på byggepladsen: 5 dage fra den 23-08 2010 til den 27-09 2010 AMU-nr. 44349-44371 Kursuskode

Læs mere

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR Vi udbyder spændende AMU-kurser for håndværkere. ER DU KLAR TIL DIGITALE BYGGEANSØGNINGER OG -ANMELDELSER?

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Afrapportering marts 2009 Jobprofiler og uddannelsesstrukturer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2615 Stilladsmontage (uddrag) Bilag 1 Definition af jobområdet Inden for jobområdet opstilles og nedtages forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Tabel 1. Antal AMU-kursister alle Efteruddannelsesudvalg (AMU) Antal kursister

Tabel 1. Antal AMU-kursister alle Efteruddannelsesudvalg (AMU) Antal kursister Tabel 1. Antal AMU-kursister alle Efteruddannelsesudvalg (AMU) Antal kursister 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diff i % 2014 203-2014 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 18.388 20.936 38.599

Læs mere

Beståelsesp rocent. Antal elever

Beståelsesp rocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 16 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 15 100 40012 Personalejura

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2636 Titel: Ejendomsservice Kort titel: Ejendomsservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet ejendomsservice

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 93,8 2100 IV, salg af kurser og konferencer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Alle Kvartal 2014. Antal elever. CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Beståelsesp rocent

Alle Kvartal 2014. Antal elever. CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse. Beståelsesp rocent CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemføre lsesprocent 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 19 100 2411 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

AMU Beståelsesprocent hele 2011

AMU Beståelsesprocent hele 2011 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 29 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 30 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever

2. Kvartal 2015. Beståelse sprocent. Antal elever CØSA formål UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelse sprocent Antal elever Gennemf ørelsespr ocent 2411 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2610 Titel: Smedeteknisk område Kort titel: Smed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter de arbejdsprocesser,

Læs mere

Aftaler om udlagt undervisning 2011

Aftaler om udlagt undervisning 2011 Aftaler om udlagt undervisning FKB Uddannelses Titel på uddannelse Godkendt Afholdende Periode nr. skole skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, AARHUS TECH dame 2660 43410 Aktuel klipning og

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Katalog valgfri specialefag

Katalog valgfri specialefag # Valgfri specialefag Fag nr Forløb Dage 2 Fliser og klinker udført som særligt dekorativt arbejde 3664 3.H / 4.H 7,5 niveau A 3 Murerteknik til udf. af særligt dekorativt murværk 3663 4.H 7,5 niveau A

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Branchepakker i region Hovedstaden

Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker: Bygge/anlægsområdet Trainee i byggeriet 1 (udviklet til IGU) n er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Kurset udbydes

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v.

Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. Samlet tilskud til ramme til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen

Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen Et særligt uddannelsesforløb for tosprogede inden for AMU Forløbet varer 20 uger, hvor der veksles mellem skole og arbejde i den virksomhed IGUeleven er

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40423 Praktikvejledning af ernæringsassistenter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

HO MURER VEDF ORL ØB 1

HO MURER VEDF ORL ØB 1 MURER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Murerteknik Vi bygger en mur med vinduesåbning overlukket med ståltegl og muren afsluttes med rulskifte. Vi har fokus på planlægning,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i foråret 2010 Vådrum Anvendelse af love og regler: 2 dage fra den 11-01 2010 til den 12-01 2010 AMU-nr. 44623 Deltagerne

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2780 Titel: Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv. Kort titel: Træ-Møbel-Orgel Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser

Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser Beståelses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/-kurser 1. halvår 2015 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere