Beskrivelse af jobområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 15 Nummer: 2207 Titel: Anlægsarbejder Kort titel: Anlægsarbejder Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omhandler, etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer, som belægges med natursten, beton eller grusmateriale. Området omfatter derudover ledningsarbejder, kloakering, betonkonstruktioner i jorden og opgaver inden for funderings- og havneanlæg mv. Specielle opgaver kan foregå ved og under vand, og medfører derfor særlige produktionsforhold. I forbindelse med etablering og vedligeholdelse af veje og øvrige arealer udføres nødvendig afsætning, afgravning, bundsikring, bærelag samt overfladebelægning (dog ikke asfaltbaserede belægninger) med tilhørende kantstenssætning o.lign. samt ledningsarbejder. Til de forskellige lag anvendes f.eks., grus, beton, granit eller andre stentyper alt efter anvendelsesformål. En række af de opgaver, som udføres i dette jobområde foregår i, på og med jord, som i den forbindelse er at betragte som bygningsmateriale. I forbindelse med kloakering etableres, repareres og renoveres afløbsinstallationer, primært i jord, til bortledning af spilde-, smelte- og regnvand fra overflader, bygninger og anlæg til rensningsanlæg /recipient efter gældende regler. Afløbsinstallationer registreres og godkendes, ligesom de i den udstrækning, der er behov herfor, inspiceres og renses for at sikre hensigtsmæssige driftsforhold. I forbindelse med ledningsarbejde etableres, repareres og renoveres kabel og ledningstracéer. Arbejdet foregår primært i jord i bymæssig bebyggelse eller i det åbne land. Renoverede og nyetablerede ledningsføringer registreres og godkendes af den enkelte ledningsejer. Ved funderingsopgaver udføres forskellige former for funderingsopgaver, så som pæleramning, forskalling armering og udstøbning af fundamenter og montering af præfabrikerede funderingselementer o.lign. Derudover udføres spunsning og tørholdelse af byggegruber med sugespidser, samt udførelse af specielle arbejdsopgaver i forbindelse havne- og kajanlæg o.lign. Opgaverne udføres af henholdsvis anlægsstruktører, brolæggere, kloakmestre, kloakrørlæggere og ufaglærte anlægsarbejdere. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Følgende virksomhedstyper er typiske: Stat og kommuner, som hovedsageligt udfører anlæg-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Mindre kloakmester- brolægger- og entreprenørvirksomheder. Nogle udfører alene vejbygningsog belægningsopgaver eller kloak og ledningsarbejder, og andre udfører et miks af opgaver inden for bygge- og anlægsbranchen.

2 Side 2 af 15 Disse virksomheder er ofte specialiserede inden for én eller få, og har typisk fra 1 og op til ca ansatte. Udover så vidt muligt at løse lokale opgaver er der blandt disse virksomheder stor mobilitet, således at man også løser opgaver langt fra det lokale udgangspunkt for at sikre virksomhedens eksistens. Store nationale og internationale entreprenørvirksomheder, som enten alene udfører vejbygnings- og belægningsopgaver eller udfører et miks af opgaver inden for bygge- og anlægsbranchen. Den sidste type af virksomheder kan løse alle typer af vejbygningsopgaver, kloakopgaver, ledningsopgaver, samt større funderingsopgaver og havnebyggerier. Også disse virksomheder er mobile både med hensyn til inden - og udenlandske opgaver. Nichevirksomheder, som tilbyder løsning af specialopgaver inden for jobområdet, herunder også anlæg ved og under vand. Produktionen er opdelt i udførelses-, drifts- og vedligeholdsfunktioner. I udførelses- og vedligeholdelsesfunktionerne bruges bl.a. simple til avancerede måle- og afsætningsudstyr, systemer til identificering, registrering og beskrivelse af det konkrete projekt. Disse kan være fra simple papirbaserede beskrivelser og tegninger til avancerede IT baserede systemer. Til kvalitetssikring, materialetest og kontrol anvendes der en række forskellig former for laboratorieudstyr. Til den praktiske udførelse anvendes entreprenørmateriel til udgravning, opfyldning og komprimering, tilpasset opgaven. Endelig bruges der specialudstyr til f.eks. kontrol af komprimering og overfladebelægning Teknologianvendelsen i virksomhederne er afhængig af arbejdsopgaver, medarbejdere og virksomhedsstørrelse. Arbejdsprocesserne søges bestandigt optimeret, og der stilles krav til kvalitetssikring af arbejdets udførelse. Det forventes at eksisterende lovkrav ændres i takt med fremkomst af ny viden om og nye løsningsmuligheder til løsning af opgaverne. Denne udviklingsproces vil sandsynligvis medføre, at nogle virksomheder får vanskeligere ved at honorere kvalitets- og lovkrav, hvorved tendensen går i retning af større virksomheder med større markedsandele. Kravene til de ansattes kompetence vil blive øget af hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet og stille krav om fleksibilitet og stadig efteruddannelse hos de ansatte. Miljø og - arbejdsmiljøforhold samt bæredygtighed spiller en stor rolle inden for dette område bl.a. på grund af anvendelsen af tungt materiel og håndtering af store materialemængder samt forekomst af forurenet jord. Der er derfor indført regler og foranstaltninger, som skal sikre arbejdsmiljøforholdene for ansatte. Endvidere er der inden for dette jobområde et bygherrekrav om gennemførelse af uddannelse vedr. sikkerhed ved vejarbejde for personer, der udfører arbejde på eller langs offentlige veje. For så vidt muligt at udjævne beskæftigelsen over året anvender branchen i stigende omfang forskellige former for vinterforanstaltninger. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet De medarbejdere, som er beskæftiget med anlægstekniske opgaver, har typisk følgende uddannelsesmæssig baggrund:

3 Side 3 af 15 Ufaglærte anlægsarbejdere, der oplæres dels i virksomhedernes sjak og dels ved at deltage på relevante arbejdsmarkedsuddannelser. Denne gruppe omfatter også personer, som har en uddannelse, som ikke er relevant inden for dette jobområde Kloakmestre, der har gennemført AMU s kloakmesteruddannelser, og som har bestået den kompetencegivende kloakmestereksamen fungerer som teknisk ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed Bygningsstruktører, anlægsstruktører og Kloakrørlæggere, som har gennemført AMU s kloakrørlæggeruddannelser, kan alle fungere som praktisk udførende i en autoriseret kloakmestervirksomhed Anlægsstruktører og i et vist omfang Bygningsstruktører udfører en række anlægstekniske opgaver i forbindelse vejbygning og belægninger, herunder betonarbejde, ledningsarbejde, kloakering samt fundering. Anlægsstruktør- og Bygningsstruktøruddannelsen er erhvervsuddannelser Brolæggere, som udfører alle typer af belægninger med natursten og fliser. Brolæggeruddannelsen er en erhvervsuddannelse Erhvervsdykkere, som udfører specielle bygge- og anlægsopgaver under vand (fundamenter, havneanlæg o.lign.). Erhvervsdykkeruddannelsen er en af Søfartsstyrelsen godkendt privat uddannelse med en varighed på ca. 3 mdr. Hertil kommer gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser, herunder certifikatuddannelser, f.eks. i forbindelse med dykkerarbejde og undervandssprængning og dykkerarbejde og førstehjælp Sprængningspersonale, som foretager sprængning med højeksplosive stoffer af eksisterende bygninger eller bygningsdele, samt udfører bortsprængning af undergrundsmateriale. Der stilles krav om særlig uddannelse for udførelse af disse opgaver Rekrutteringen af medarbejdere sker hovedsageligt blandt unge, for så vidt angår de faglærte bygningsarbejdere, hvorimod de ufaglærte bygningsarbejdere i større omfang rekrutteres blandt personer ofte med erhvervserfaring, men uden formel erhvervsmæssig kompetence, eller blandt personer med formel erhvervskompetence, som vælger at skifte branche. Rekrutteringen omfatter alle grupper uafhængigt af køn, alder, nationalitet, religiøst tilhørsforhold etc., og der gøres en særlig indsats for at fremme integrationsarbejdet indenfor bygge- og anlægsbranchen. Der er til stadighed behov for, at rekrutteringen til området svarer til den løbende afgang, der bl.a. skyldes de nuværende ansattes alderssammensætning, som det også kendes fra det øvrige arbejdsmarked. For at kompetenceudvikle og i højere grad også at fastholde medarbejdere er der fokus på individuel kompetenceafklaring, anerkendelse af realkompetencer og kompetenceudvikling gennem individuelle uddannelsesplaner bl.a. i forbindelse med nye samarbejds- og ansættelsesformer. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Når et projekt er godkendt af bygherren, overdrages det til den entreprenør som skal udføre arbejdet.

4 Side 4 af 15 Derefter udstikker entreprenørvirksomhedens ansvarlige de overordnede rammer for arbejdets udførelse og videregiver de nødvendige informationer og tegninger til medarbejdere, der skal virkeliggøre projektet. Arbejdssted og -forhold afhænger af den enkelte opgave. Arbejdet udføres altovervejende af enkeltpersoner eller selvstyrende sjak, som organiserer arbejdet og ofte selv sikrer, at det rigtige udstyr og de nødvendige materialer er til stede på arbejdspladsen. Derudover foregår der oplæring og videndeling i sjak såvel af lærlinge som de nye sjakmedlemmer. Sjakkenes kontakt med andre faggrupper eller bygherre forekommer, f.eks. i forbindelse med mindre opgaver, hvor kunden skal informeres eller ønsker løbende information om arbejdets udførelse. Ved større opgaver kan kommunikation med andre udførende bygningsarbejdere forekomme, f.eks. hvis forskellige opgaver skal koordineres. I udførelsesforløbet kvalitetssikres arbejdet efter de krav, der er til den enkelte opgave.

5 Side 5 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 1. Udførelse af vejanlæg og belægninger Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Da udførelsen af vejanlæg og belægninger sker på baggrund af de tegninger og beskrivelser, standarder og normer, der ligger til grund for opgaven og den indgåede kontrakt, skal medarbejderne have kompetencer, således at de kan beregne, planlægge og vælge materialer og skal kunne udføre en korrekt bundopbygning ud fra de givne forudsætninger, herunder foretage afgravning, udskiftning af jord samt komprimering og klargøring til afsluttende belægning. Medarbejderen skal desuden kunne vurdere jordtyper og behandle jordforurening efter gældende regler. Medarbejderen skal ligeledes kunne udføre den afsluttende belægning efter forudbestemt belægningstype med betonsten eller natursten samt bearbejde disse efter gældende fagnormer og skal endelig sikre, at udførslen sker efter gældende tolerancer, standarder, normer og regler. Medarbejderne skal derudover have kompetencer, så de kan gennemføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, efter gældende regler og lovgivning. Medarbejdere, der arbejder med udførelse af vejanlæg og belægninger, skal tillige være i besiddelse af kompetencer, således at de kan foretage følgende: Udgravning Opbygning af bundsikringslag Opbygning af bærelag Udførelse af belægning i grus, beton, fliser eller natursten m.v. Kvalitetssikring og materialekontrol efter gældende standarder og regler Planlægning af arbejdet Kundeservice Indkøb/bestilling af nødvendige materialer og udstyr Udover de ovennævnte faglige kompetencer anvendes der inden for området en række almene kompetencer, herunder: dansk, matematik, IKT, GIS, GPS, og i et mindre omfang fremmedsprog, mv. Af personlige kompetencer kræves evne til at kunne lære, kommunikere, samarbejde, håndtere konflikter og indgå i relationer til andre faggrupper og med kunder. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejdere, der udfører vejanlæg og belægninger, arbejder selvstændigt og/eller i sjak i det fri, på skiftende arbejdssteder/ byggepladser og skal derfor være mobile, omstillingsparate og gode til at samarbejde. Arbejdet kan foregå, hvor der kun udføres vejanlæg og belægninger, eller hvor der også udføres andre typer af arbejdsopgaver, hvor der dermed også er andre faggrupper tilstede.

6 Side 6 af 15 Til arbejdet anvendes måle- og afsætningsudstyr af både lav- og højteknologisk art samt elektroniske måleinstrumenter til materialekontrol. Herudover bruges grave, lægge- og jordkomprimeringsudstyr fra skovle til store avancerede maskiner. Til særlige opgaver anvendes specialudstyr. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er inden for dette område et bygherrekrav om gennemførelse af uddannelsen Vejen som arbejdsplads for alle, som arbejder langs eller på offentlig vej. Kvalifikationer til at arbejde med opgaver, der omfatter farligt arbejde og specielle krav til håndtering af forurenet jord og systematisk affaldshåndtering, kræver ligeledes særlig uddannelse. Kravene til medarbejderkvalifikationer er ofte en del af betingelsen for at kunne indgå kontrakt om udførelse af en opgave i offentligt regi. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt inden for anlægsområdet.

7 Side 7 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 2. Udførelse af ledningsarbejder Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Da udførelsen af ledningsarbejder sker på baggrund af de tegninger, beskrivelser, standarder og normer, og særlige sikkerhedsbestemmelser m.m., der ligger til grund for opgaven og den indgåede kontrakt, skal medarbejderne være i besiddelse af kompetencer, der sikrer, at de kan forebygge graveskader på ledningsnet, og at de i den forbindelse kan foretage opmåling, mængdeberegning, vælge og anvende relevante tekniske hjælpemidler, benytte relevante maskiner, samt foretage korrekt opgravning. Medarbejdere, der er beskæftiget med udførelse af ledningsarbejde skal ligeledes kunne foretage korrekt afmærkning af pågældende ledningstype efter standardiserede afmærkningssystemer, nedlægge ledninger samt foretage korrekt tilfyldning og komprimering. Endelig har medarbejderne kompetencer til at foretage afmærkning over jorden, afslutte reetablering af overfladebelægningen under hensyn til gældende normer. Medarbejderen kan gennemføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt efter gældende regler og lovgivning om arbejdsmiljø- og miljøforhold samt særlige sikkerhedsbestemmelser i øvrigt, herunder håndtering af forurenet jord. De kompetencer, der kræves inden for ledningsarbejde, der omfatter både nyanlæg og reparation/vedligeholdelse af gas, vand, el og kommunikationsledninger i jord, mv., betyder at medarbejderne skal kunne foretage følgende: Udgravning Styret underboring Etablering reparation af ledninger Markering med markeringsbånd Tildækning af udgravning Komprimering Retablering af belægning Kvalitetssikring og materialekontrol efter gældende standarder og regler Planlægning af arbejdet Kundeservice Indkøb/bestilling af nødvendige materialer og udstyr Udover de ovennævnte faglige kompetencer anvendes der inden for området en række almene kompetencer, herunder: dansk, matematik, IKT, GIS, GPS, og i et mindre omfang fremmedsprog mv., samt evne til at kunne lære, kommunikere, samarbejde, håndtere konflikter og indgå i relationer til andre faggrupper og med kunder.

8 Side 8 af 15 Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejdere, der udfører ledningsarbejder, arbejder selvstændigt og/eller i sjak i det fri, på skiftende arbejdssteder/ byggepladser og skal derfor være mobile, omstillingsparate og gode til at samarbejde. Arbejdet kan foregå i det åbne land, eller i forbindelse med at der alene udføres vejanlæg og belægninger, eller hvor der også udføres andre typer af bygge- og anlægsopgaver, hvor der dermed også er andre faggrupper tilstede. Til arbejdet anvendes måle- og afsætningsudstyr af både lav- og højteknologisk art samt laboratorieudstyr til materialekontrol. Herudover bruges grave, bore, lægge- og jordkomprimeringsudstyr fra skovle til store avancerede specialmaskiner. Til særlige opgaver anvendes specialudstyr. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er ofte inden for dette område et bygherrekrav om gennemførelse af uddannelsen Vejen som arbejdsplads for alle, som arbejder langs eller på offentlig vej. Kravet er ofte en del af betingelserne for at kunne indgå kontrakt om udførelse af en opgave i offentligt regi. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt inden for anlægsområdet.

9 Side 9 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 3. Udførelse af kloakering Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne skal inden for udførelse af kloakering have kompetencer, således at de kan udføre kloakering i henhold til projektbeskrivelse, tegninger, arbejdsbeskrivelser, standarder og normer, der ligger til grund for opgaven og den indgåede kontrakt. Medarbejdere skal ligeledes have kompetencer, således at de kan foretage opmåling og mængdeberegning, anvende relevante tekniske hjælpemidler og relevante entreprenørmaskiner, samt foretage korrekt afstivning og stabilisering af opgravningen. Medarbejderen skal derudover kunne udføre korrekt lægning af indvendig, udvendig kloakering, og foretage kloakering i åbent land efter gældende normer og regler fastlagt af sikkerhedsstyrelsen for den udførende og/eller den ansvarshavende og skal endelig kunne foretage korrekt tilfyldning, komprimering, afmærkning af ledningen efter standardiserede afmærkningssystemer, samt kunne afslutte reetablering af overfladebelægningen i det åbne land. Medarbejdere, der udfører kloakering skal være i besiddelse af kompetencer, således at de kan foretage følgende: Udgravning Etablering, reparation og re-lining af kloakledninger Tildækning af udgravning Komprimering Retablering af belægninger Kvalitetssikring og materialekontrol efter gældende standarder og regler Planlægning af arbejdet Kundeservice Tilbudsberegning Indkøb/bestilling af nødvendige materialer og udstyr Endelig skal det sikres, at medarbejderen kan gennemføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter gældende regler, og lovgivning af hensyn til både arbejdsmiljø- og miljøforhold og særlige sikkerhedsbestemmelser. Udover de ovennævnte faglige kompetencer anvendes der inden for området en række almene kompetencer, herunder: dansk, matematik, IKT, fremmedsprog mv., samt evne til at kunne lære, kommunikere, samarbejde, håndtere konflikter og indgå i relationer til andre faggrupper og med kunder.

10 Side 10 af 15 Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejdere, der udfører kloakering, arbejder selvstændigt og/eller i mindre sjak oftest i det fri, på skiftende arbejdssteder/ byggepladser og skal derfor være mobile, omstillingsparate og gode til at samarbejde. Arbejdet kan foregå, hvor der udføres byggeri af boliger, bygninger, landbrugets avlsbygninger, etablering af vejanlæg, reparationer og renovering af eksisterende kloakledninger. Men arbejdet kan også finde sted, hvor der i forvejen udføres andre typer af arbejdsopgaver, og der dermed også er andre faggrupper tilstede. Til arbejdet anvendes måle- og afsætningsudstyr af både lav- og højteknologisk art. Herudover bruges grave, lægge- og jordkomprimeringsudstyr fra håndskovle til store avancerede maskiner. Til særlige opgaver herunder renovering af eksisterende kloakledninger anvendes specialudstyr. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav For at kunne fungere som teknisk ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed stilles der fra Sikkerhedsstyrelsen krav om relevant erhvervserfaring i en fastsat periode, og at den pågældende har bestået den kompetencegivende kloakmestereksamen. Sikkerhedsstyrelsen stiller endvidere krav om, at der i forbindelse med den praktiske udførelse af kloakarbejde (etablering, reparation og vedligeholdelse) skal være mindst én person eller ét sjakmedlem blandt de udførende, der som minimum har gennemført kloakrørlæggeruddannelsen eller som er uddannet anlægsstruktør. Der kan inden for dette område være et bygherrekrav om gennemførelse af uddannelsen Vejen som arbejdsplads for alle, som arbejder langs eller på offentlig vej. Kravet er ofte en betingelse for at kunne indgå kontrakt om udførelse af en opgave i offentligt regi. Endelig stilles der krav om særlig uddannelse for anvendelse af kran, teleskoplæsser mv. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt inden for anlægsområdet.

11 Side 11 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer 4. Udførelse af funderingsopgaver og havne- og kajanlæg Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne skal være i besiddelse af kompetencer, så de kan udføre funderingsopgaver og anlæg af havneanlæg på baggrund af projektbeskrivelse, tegninger og arbejdsbeskrivelser, der ligger til grund for opgaven og den indgåede kontrakt, og dertil udfører dette efter gældende standarder og normer.. Medarbejderen skal således kunne opmåle og bestille nødvendigt materiale og materiel, kunne foretage korrekt udgravning og spunsning, benytte relevante entreprenørmaskiner til arbejdet og etablere tørholdelse af byggefelt efter gældende normer og regler. Medarbejderen skal ligeledes foretage pæleramning og pælefundering under nye og eksisterende fundamenter under iagttagelse af de standarder og sikkerhedsregler, der særligt gælder for arbejdets udførelse. Medarbejderen kan foretage korrekt afkortning af rammede pæle og andre betonkonstruktioner med relevant entreprenørværktøj eller i særlige tilfælde ved brug af højeksplosive sprængstoffer. Medarbejderne skal under alle forhold kunne gennemføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, efter gældende regler og lovgivning, og under hensyntagen til arbejdsmiljø- og miljøforhold. Medarbejderne skal være i besiddelse af kompetencer, så de konkret kan foretage følgende: Udgravning Etablering af afvanding Etablering af spunsvægge Etablering af forskalling Etablering af armering Udstøbning af beton og armeret beton Afforskalling Påfyldning og komprimering Udførelse af pæleramning Fundering under eksisterende fundamenter Sprængning Undervandssprængning Udførelse af dykkeropgaver ved anlægsarbejder Kvalitetssikring og materialekontrol efter gældende standarder og regler Planlægning af arbejdet Kundeservice Indkøb/bestilling af nødvendige materialer og udstyr

12 Side 12 af 15 Udover de ovennævnte faglige kompetencer anvendes der inden for området en række almene kompetencer, herunder: dansk, matematik, IKT, GIS, GPS, fremmedsprog mv. samt evne til at kunne lære, kommunikere, samarbejde, håndtere konflikter og indgå i relationer til andre faggrupper og med kunder. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejdere, der udfører funderingsopgaver eller havne- og kajanlæg arbejder typisk i mindre sjak i det fri, på skiftende arbejdssteder/ byggepladser og skal derfor være mobile, omstillingsparate og gode til at samarbejde. Arbejdet kan foregå, hvor der alene udføres fundering og spunsning, eller hvor der også tilstødende udføres andre typer af arbejdsopgaver inden for arbejdsområdet, og der dermed også er andre faggrupper tilstede. Til arbejdet anvendes måle- og afsætningsudstyr af både lav- og højteknologisk art. Herudover bruges grave, boremaskiner, rammemaskiner og diverse jordkomprimeringsudstyr fra håndskovle til store avancerede maskiner. Til særlige opgaver anvendes specialudstyr. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der stilles krav om særlig uddannelse for anvendelse af kran og teleskoplæsser samt gaffeltruck. Der stilles ligeledes uddannelseskrav for udførelse af sprængning. Eksempelvis er krav fra sikkerhedsstyrelsen og politiet, når der anvendes højeksplosive stoffer. Til udførelse af forskellige former for dykkeropgaver i forbindelse med anlægsarbejder, herunder sprængning under vand kræves gennemførelse af særlige uddannelser. Endelig eksisterer et bygherrekrav om gennemførelse af uddannelsen Vejen som arbejdsplads for alle, som arbejder langs eller på offentlig vej. Kravet er ofte en betingelse for at kunne indgå kontrakt om udførelse af en opgave i offentligt regi. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt inden for anlægs- og havnebygningsområdet.

13 Side 13 af 15 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Vejen som arbejdsplads AF 2, og fremefter Teleskoplæsser med gafler - betjening AF 5, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. AF 3, og fremefter Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen AF 2, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat. AF 10, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs AF 4, og fremefter Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring AF 2, og fremefter Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet AF 3, og fremefter Sjakbajsen som leder AF 2, og fremefter Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering AF 2, og fremefter Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet AF 1, og fremefter Sjakbajs - Service og kundepleje AF 1, og fremefter Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem AF 1, og fremefter Kloakering - Anvendelse af data fra TV-inspektion AF 3, og fremefter Graveskader - Forebyggelse AF 3, og fremefter Kloakering - Tilstandsvurdering i det åbne land AF 2, og fremefter Teglblokke - udførelse og lovkrav AF 1, og fremefter Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg AF 2, og fremefter Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen AF 2, og fremefter Kloakering - Ajorføring for TV-operatører AF 1, og fremefter Bygningshåndværkerens takt og tone AF 0, og fremefter Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer AF 4, og fremefter Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer AF 5, og fremefter Nivellering AF 5, og fremefter Teodolit og totalstation AF 5, og fremefter Faglig regning og matematik AP 5, og fremefter Faglig læsning og skrivning AP 5, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Betjening af personlifte AF 2, og fremefter Anhugning på byggepladsen AF 3, og fremefter Opstart af bygge- og anlægsprojekter AF 1, og fremefter Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen AF 3, og fremefter Brolægning, underlagsopbygning og komprimering AF 5, og fremefter Kabelarbejde - retablering af belægninger AF 5, og fremefter Kommunikations- og samarbejdsmetoder på AF 2, og fremefter byggeplads Byggepladslogistik AF 2, og fremefter Brolægning - forskrifter og regler AF 1, og fremefter Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver AF 5, og fremefter Boringer på land - Ledelse af boreopgaver AF 5, og fremefter Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr AF 4, og fremefter Boringer på land - Anvendt boreteknik AF 10, og fremefter Boringer på land - Nivellering og afsætning AF 3, og fremefter Anvendelse af ekstraudstyr til entreprenørmaskiner AF 1, og fremefter Betjening af entreprenørmaskiner AF 5, og fremefter Betjening af dozere AF 5, og fremefter Betjening af dumpere AF 2, og fremefter

14 Side 14 af 15 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Betjening af gummihjulslæssere AF 3, og fremefter Betjening af hydrauliske gravemaskiner AF 5, og fremefter Betjening af minidumpere og motorbører AF 1, og fremefter Betjening af minigravere og minilæssere AF 2, og fremefter Betjening af rendegravere AF 5, og fremefter Eftersyn af entreprenørmaskiner AF 3, og fremefter Betjening af teleskoplæssere med mandskabskurv AF 2, og fremefter Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner AF 5, og fremefter Komprimering med entreprenørmaskiner AF 2, og fremefter Udførelse af styret underboring AF 5, og fremefter Økonomikørsel med entreprenørmaskiner AF 2, og fremefter Maskinudgravning til større kloakanlæg AF 5, og fremefter Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner AF 3, og fremefter Brolægning - udførelse af kombinationsbrolægning AF 4, og fremefter Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning AF 5, og fremefter Brolægning - udførelse af støttemure og trapper AF 5, og fremefter Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget AF 4, og fremefter Kloakering - Projektering og dimensionering AF 11, og fremefter Kloakering - Udfør. af afløbinstall. i stål mv. AF 10, og fremefter Kloakering - Udfør. af afløbsinstall. i plast AF 16, og fremefter Kloakering - Udfør. af anlæg til genbrug af vand AF 1, og fremefter Kloakering - Udfør. af opgravningsfri renovering AF 5, og fremefter Kloakering - Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig AF 10, og fremefter Kloakering - Kvalitetsstyring i aut. virksomhed AF 2, og fremefter Kloakering - Spuleoperatør AF 3, og fremefter Kloakering - Ajourføring for kloakmestre AF 1, og fremefter Kloakering - Ajourføring for rørlæggere AF 2, og fremefter Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning AF 1, og fremefter Kloakering - Anv. af norm for dræning af bygninger AF 1, og fremefter Kloakering - Kvalitetssikring af afløbsinstall. AF 1, og fremefter Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer AF 2, og fremefter Kloakering - Udførelse af udskilleranlæg AF 4, og fremefter Kloakering - Udfør. af afløbsanlæg i det åbne land AF 7, og fremefter Kloakering - Anlæg ved landbrugets driftsbygninger AF 2, og fremefter Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv. AF 2, og fremefter Kloakering - Udfør. af pumpeanlæg mv. AF 3, og fremefter Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser AF 2, og fremefter Kloakering - Udarb. af afløbsplan for enfamiliehus AF 3, og fremefter Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks. AF 2, og fremefter Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. AF 2, og fremefter Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask. AF 2, og fremefter Slap armering - udførelse af enkle opgaver AF 3, og fremefter Forskalling - udførelse af enkle løsninger AF 5, og fremefter Systemforskalling - opstilling af vægforskalling AF 3, og fremefter Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton AF 2, og fremefter Konflikthåndtering AK 3, til Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask AF 2, og fremefter Kunde/leverandørforhold for operatører AA 1, og fremefter Videndeling og læring for medarbejdere AA 3, og fremefter Sprængteknik - udførelse af sprængninger AF 10, og fremefter Dykkerarbejde - undervandssprængning AF 10, og fremefter Dykkerarbejde - undervandssvejsning AF 15, og fremefter Dykkerarbejde - assistance ved erhvervsdykkerarb. AF 5, og fremefter Dykkerarbejde - undervandsinspek. og rapportering AF 10, og fremefter Dykkerarb. - repetition i førstehjælp for dykkere AF 1, og fremefter Dykkerarbejde - entreprenørarbejde under vand AF 10, og fremefter Kabelarbejde - etablering af nyanlæg AF 5, og fremefter Armering - placering af indstøbningsdele AF 3, og fremefter

15 Side 15 af 15 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. AF 1, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Systemstilladser - opstilling mv. AF 15, og fremefter Vejen som arbejdsplads - ajourføring AF 1, og fremefter Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen AF 1, og fremefter Kabelarbejde - planlægning og samarbejde AF 3, og fremefter Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning AF 3, og fremefter Kabelarbejde - bedømmelse af jord AF 1, og fremefter Udstøbning af byggepladsbeton AF 3, og fremefter Vejbygning - bygning af fortovsarealer AF 5, og fremefter Tilsyn med vejanlæg og sidearealer AF 10, og fremefter Kloakering - TV-inspektion af større ledninger AF 5, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

HVEM udbyder hvad i 2016? - sæt X eller dato

HVEM udbyder hvad i 2016? - sæt X eller dato HVEM udbyder hvad i 2016? - sæt X eller dato 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2 09-09-2014 og fremefter X X X 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening AF 5 01-01-2010 og fremefter X X

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Bygningsstruktør Trin 2. Lokale undervisningsplaner

Bygningsstruktør Trin 2. Lokale undervisningsplaner Bygningsstruktør Trin 2 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen 3. hovedforløb Byggeteknik 4. hovedforløb Stillads/miljø 5. hovedforløb Valgfri specialefag/valgfag

Læs mere

UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073

UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073 UVM-fag UVM_fag_betegnelse BeståelsesprocAntal elever Gennemførelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 30 100 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 92,9 28 96,4 40078 Dørmandsuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2686 Titel: Forsynings- og distributionssektorerne Kort titel: Forsyning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2606 Titel: Guld- og sølvsmedeområdet Kort titel: Guldsmed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2781 Titel: Bolig- og autointeriørmontering Kort titel: Interiørmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-02-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Boligmonteringsområdet

Læs mere

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner

Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1. Lokale undervisningsplaner Fælles uddannelsesplan for Anlægsstruktør & Bygningsstruktør Trin 1 Lokale undervisningsplaner Temaer for hovedforløbene i bygningsstruktør uddannelsen Fælles skoleforløb 1. hovedforløb Anlægsteknik/rørlægger

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec

Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec 1. del af 1. skoleophold I pilene er praktiktiden hjemme i virksomheden angivet i antal uger Indgåelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2660 Titel: Pleje af hår, hud og negle Kort titel: Hår, hud, negle Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 93,8 2100 IV, salg af kurser og konferencer

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Din vej ind i byggebranchen

Din vej ind i byggebranchen Din vej ind i byggebranchen Dette forløb betragtes som en introduktion til branchen hvor man får den grundlæggende viden og forståelse for et byggeri. På dette forløb gøres det bl.a. i form af brugen af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2782 Titel: Operatøropgaver i el-forsyning Kort titel: forsyning oper. Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-06-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Uddannelse i kloakbranchen 2013-14

Uddannelse i kloakbranchen 2013-14 Uddannelse i kloakbranchen 2013-14 Byggetek tilbyder flere forskellige former for uddannelse indenfor kloakbranchen. For at hjælpe dig med at tage det rigtige valg inviterer vi til en informationsaften

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Afrapportering marts 2009 Jobprofiler og uddannelsesstrukturer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100

UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 UVM_fag_betegnelse Beståelsespct Antal Gennemførelsespct Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 7 100 Årsafslutning af bogholderiet 100 6 100 Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst 100 15

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Uddannelse i kloakbranchen 2014-15

Uddannelse i kloakbranchen 2014-15 Uddannelse i kloakbranchen 2014-15 Byggetek tilbyder flere forskellige former for uddannelse indenfor kloakbranchen. For at hjælpe dig med at tage det rigtige valg inviterer vi til informationsaften Tirsdag

Læs mere

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudskoordinering 2017 Opdateret: 02.05.2016/BOCH VEU-MØ Koordineret: 09.05.2016 FKB 2211 - Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Hvem udbyder hvad? --- Sæt kryds eller anfør dato --- 40611 Isolering

Læs mere

Gennemførelses- og beståelsesprocenter på AMU Nordjylland 2012 UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Udarbejdelse

Gennemførelses- og beståelsesprocenter på AMU Nordjylland 2012 UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Udarbejdelse Gennemførelses- og beståelsesprocenter på AMU Nordjylland 2012 UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst 100 8 100 IPC Inspektion

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

BYGNINGSSTRUKTØR HOVEDFORLØB 1

BYGNINGSSTRUKTØR HOVEDFORLØB 1 BYGNINGSSTRUKTØR HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Entreprenørværktøj og maskiner Vi arbejder med mindre entreprenørværktøj og maskiner, ex pladevibrator, stenklipper,

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2615 Stilladsmontage (uddrag) Bilag 1 Definition af jobområdet Inden for jobområdet opstilles og nedtages forskellige

Læs mere

Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg

Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg 2011 2006 2007 2008 2009 1. kvartal 2010 2011 2. kvartal 2011 1. halvår 2011 Total 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår Diff. 2. kvt 2011 ift Diff.

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Uddannelsesordning for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr.

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 14 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Uge 3 2018 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med asbestholdige

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 13 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 5 2017 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Oversigt over alle aktuelle certifikater

Oversigt over alle aktuelle certifikater Side 1 af 9 EUU Arbejdsmarkedsuddannelse Certifikat Godkendelsesperiode AA 40558 Certifikatuddannelse C for kranførere Certifikatuddannelse C for kranførere 21-08-2008 og fremefter AA 43996 Pers. sikkerhed

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Fælles Kompetencebeskrivelser Periode Godkendelsestype 2207 Anlægsarbejder 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2212 Beton- og montagebyggeri

Fælles Kompetencebeskrivelser Periode Godkendelsestype 2207 Anlægsarbejder 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2212 Beton- og montagebyggeri Fælles Kompetencebeskrivelser Periode Godkendelsestype 2207 Anlægsarbejder 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2212 Beton- og montagebyggeri 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2214 Industriel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013

Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013 Gennemførelses- og beståelsesprocenter 2013 UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 91,7 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening 93,7 40078

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2648 Titel: Laboratorieservice Kort titel: Laboratorie Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2636 Titel: Ejendomsservice Kort titel: Ejendomsservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet ejendomsservice

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Tabel 1. Antal AMU-kursister alle Efteruddannelsesudvalg (AMU) Antal kursister

Tabel 1. Antal AMU-kursister alle Efteruddannelsesudvalg (AMU) Antal kursister Tabel 1. Antal AMU-kursister alle Efteruddannelsesudvalg (AMU) Antal kursister 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diff i % 2014 203-2014 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 18.388 20.936 38.599

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

2. Hovedforløb Bygningsstruktør

2. Hovedforløb Bygningsstruktør 2. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - Kloak - Kloakering opdeles i en teoretisk og praktisk del, vekslende mellem praktisk, samt teoretiske opgaver. Efter en teoretisk gennemgang af love og regler, skal

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 16 Nummer: 2207 Titel: Anlægsarbejder Kort titel: Anlægsarbejder Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omhandler,

Læs mere

Vej og kloak. Inspiration. til efteruddannelse

Vej og kloak. Inspiration. til efteruddannelse Vej og kloak Inspiration til efteruddannelse Vej og kloak Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere er en afgørende faktor for en

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2250 Titel: Kort titel: Status: GOD Godkendelsesperiode: 25-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er afgrænset til at omfatte førstelinie-ledere

Læs mere

Beståelses procent. Antal elever

Beståelses procent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelsesp rocent 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 35 100 40022 Effektive, individuelle brugerflader 100 4 100 40073

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 12 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2016 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Petersmindevej Odense C C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf

Petersmindevej Odense C C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013

Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013 Kurser der kan pakkes efter interesse og mål Til Akut området SIDST revideret 22/10 2013 Tilmelding foregår på tlf 63 135 150 / 63 135 149 eller dna@amu-fyn.dk (sikker mail) Husk at oplyse Navn og CPR

Læs mere

UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 -

UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 - UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp 40073 - TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening 97,4 40078 - Dørmand Dørmandsuddannelsen - grundlag for autor 95,8 40086

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2650 Titel: Svejsning og termisk skæring i metal Kort titel: Svejsning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2610 Titel: Smedeteknisk område Kort titel: Smed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter de arbejdsprocesser,

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Branchepakker i region Hovedstaden

Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker: Bygge/anlægsområdet Trainee i byggeriet 1 (udviklet til IGU) n er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Kurset udbydes

Læs mere

BAI 2012 Analyse af behov for en maskinføreruddannelse omdisponeres til Evaluering af maskinføreruddannelsen

BAI 2012 Analyse af behov for en maskinføreruddannelse omdisponeres til Evaluering af maskinføreruddannelsen Projektnummer: 128829 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.90H.391 BAI 2012 Analyse af behov for en maskinføreruddannelse omdisponeres til Evaluering af maskinføreruddannelsen Marts 2014 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport Analyse af behovet for efteruddannelse for kloakmestre

Rapport Analyse af behovet for efteruddannelse for kloakmestre Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Rapport Analyse af behovet for efteruddannelse for kloakmestre Udarbejdet af Bill de Place December 2010 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beståelses Antal Gennemførelses UVM_fag_betegnelse Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 37 100 Teleskoplæsser med gafler - betjening 99,7 361

Beståelses Antal Gennemførelses UVM_fag_betegnelse Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 37 100 Teleskoplæsser med gafler - betjening 99,7 361 Beståelses Antal Gennemførelses UVM_fag_betegnelse procent elever procent Ydervægge - udførelse af beklædninger 100 37 100 Teleskoplæsser med gafler - betjening 99,7 361 99,7 Individuel kompetencevurdering

Læs mere