Idrætsrådet. Referat. Medlemmer: Til stede fra administrationen: i Tune-Hallerne (Forplejning )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsrådet. Referat. Medlemmer: Til stede fra administrationen: i Tune-Hallerne (Forplejning )"

Transkript

1 Side 1 af 9 Idrætsrådet Referat i Tune-Hallerne (Forplejning ) Medlemmer: Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget Ole Nielsen, næstformand Jørgen Nielsen, formand for lokalefordelingsudvalget Mette Bech Thomsen Peter Roslev, formand for grevepuljen Sven Edelmann Finn Hansen Michael Stoltenberg, formand for breddeidrætspuljeudvalget Sven-Erik Hørmann Anne Marie Lyduch, KFU Jette Andersen, KFU Helen Kehler Ikke til stede: Ole Nielsen (afbud) Helen Kehler (afbud) Jørgen Nielsen (afbud) Til stede fra administrationen: Jakob Thune Morten Wagner Reynhard

2 Side 2 af 9 1. Godkendelse af referat af mødet den Referatet er sendt ud den IRs beslutning den , punkt 1: Godkendt 2. KFU s repræsentation i IR Byrådet vedtog den at følge IR s ønske omkring KFU s deltagelse i IR-møderne "Model B: Delvist medlemskab - Idrætsrådets eget ønske er, at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger to repræsentanter til at deltage i dele af rådets arbejde. Rådet foreslår, at de politisk udpegede repræsentanter deltager i første del af rådets møder, og dagsordenen tilrettelægges, så sager af særlig politisk betydning kommer først på dagsordenen." Byrådet vedtog samtidig en ændring af IR s kommissorium som konsekvens af ovenstående. Anne Marie Lyduch og Jette Andersen er valgt som KFU s repræsentanter i IR på KFU-mødet den Det blev bekræftet i Byrådet den IR s beslutning den , punkt 2: Formanden bød Anne Marie Lyduch og Jette Andersen velkommen til arbejdet i IR, og fortalte om den måde dagsordenen bliver til på og drøftelser foregår i IR. Der vil fremover kunne forekomme lukkede punkter i dagsordenen, som IR ønsker at drøfte alene. KFUs repræsentanter beslutter selv, hvilke punkter de vil deltage under. 3. Godkendelse af dagsordenen IR s beslutning den , punkt 3: Godkendt 4. Budget Som vedtaget i forbindelse arbejdet med at styrke samarbejdet mellem idræts- og fritidslivet og Greve Kommune, punkt 3, jf. nedenfor under punkt 5 skal IR drøfte forslag/ideer til nye anlæg, som kommer på administrationens bruttoliste. Den eksisterende bruttoliste fra budgetdrøftelserne i 2014 og administrationens kendskab til nye ønsker indgår som baggrund. Bruttolisten fra 2014 er i sidste uge fremsendt til IRs medlemmer. IR er indbudt til dialogmøde med KFU den , jf. punkt 6 på dagsordenen, sag nr. 13. Der henvises også til dagens dagsorden, pkt. 9a. IR s beslutning den , punkt 4: IR besluttede, at den eksisterende bruttolisten for anlægsønsker fremover vil blive et fast punkt på fremtidige Idrætsrådsmøde indtil budgetperioden er afsluttet. Derudover ønskede Idrætsrådet at få oplyst af administrationen hvad der konkret er blevet bevilliget til Petanquecenter Danmark i Karlslunde IF, således det kan indgå i budgetdrøftelserne til idrætsrådets møde den. 29. april 2015 i forhold til budget Til Idrætsrådsmødet den. 29. april 2015 ønskes alle forslag til anlægsønsker fremlagt, således disse kan blive drøftet og derefter prioriteret til den samlede anlægsliste fra Idrætsrådet til budget Styrket samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og Greve Kommune Formandskabet og formanden for FR har været til møde med Allan Vendelbo, Jakob Thune og Thomas Bach og senere formanden for KFU den Til mødet lå revideret notat

3 Side 3 af 9 af fra Thomas Bach omkring udvikling af det styrkede samarbejde. Notatet er vedlagt som bilag. Arbejdsgruppen har holdt møde den Referat er vedlagt som bilag med en enkel kommentar fra Peter Roslev. Punkt 1 proces og handlingsplan for etablering af et idræts- og fritidssekretariat. Punkt 2 - kommunale faciliteter. Staben for idræt og fritid tager kontakt til Center for teknik og miljø omkring tilgængelighed af tilstandsrapporter m.v. Punkt 3 - kommunikation mellem kommune, IR, FR og foreninger, Punkt 4 - forenkling af puljer og tilskud Punkt 5 - anerkendelse af frivillige Punkt 6 - partnerskaber. Det må forventes, at arbejdsgruppen fremkommer med forslag til indstillinger til det politiske niveau KFU ØPU Byrådet om proces og handlingsplaner for flere af de ovennævnte indsatsområder. IRs repræsentanter i arbejdsgruppen (Sven, Jørgen, Peter, Ole og Knud) vil redegøre for indstillingerne suppleret af arbejdsgruppens formand. IRs medlemmer vil få mere detaljeret orientering og status på fællesmødet med FR den , jf. pkt. 9a. IR s beslutning den , punkt 5: Punkt 1: IR besluttede at Sekretariatet ønskes etablerets snarest muligt i indeværende år, gerne 1. august eller 1. september. Sekretariatet ønskes etableret med to medarbejdere fra start en leder og en idræts- og fritidskonsulent. Administrationen oplyste, at der på baggrund af arbejdsgruppens beslutninger i dette møde vil blive udarbejdet en sag til politisk behandling, startende med KFU den 5. maj 2015, med arbejdsgruppens forslag til handleplan, herunder etablering af et idræts- og fritidssekretariat. IR besluttende, at sideløbende med dette skal der arbejdes videre med at planlægge den praktiske etablering af sekretariatet, herunder rekruttering af medarbejdere, opgavebeskrivelser mv. Såfremt at ovenstående proces med politisk stillingstagende til Idræts- og Fritidssekretariatet, herunder implementering godkendes i KFU den 5.5. er det planen, at den nedsatte arbejdsgruppe omkring Styrket samarbejde mellem idræts- og fritidslivet og Greve Kommune, nedlægges den 11. maj Det fremadrettede arbejde foregår i den på forhånd definerede bestyrelse for Idræts- og Fritidssekretariatet, med løbende orientering til Idræts- og Fritidsrådet. Der blev desuden oplyst fra administrationen af Staben for Idræt og Fritids bliver organiseret under Center for Byråd & Borgerservice under ledelse af Centerchef Jakob Thune.

4 Side 4 af 9 De resterende punkter udarbejder administrationen en indstilling om til KFU, ØPU og BY i samarbejde med Idræts- og fritidsrådet, herunder også arbejdsgruppen. Denne indstilling kommer i KFU den. 5 maj 2015 og derefter i de andre udvalg. 6. Referat af KFU-mødet den Sag nr. 1: Godkendelse af forslag til Planstrategi Greve Kommune i Fremtiden Center for Teknik & Miljø indstiller, 1. at Kommuneplan 2013 revideres i sin helhed 2. at følgende fremsættes som ønsker til den overordnede planlægning: a. Ny station ved Kildebrønde, København Ringstedbanen b. Modulvogntog til erhvervsområder c. Letbane forlænges d. Omdannelse af indeklemt areal syd for grøn kile ved Kildebrønde til erhvervsareal (udlagt til teknisk formål i gældende kommuneplan) 3. at publikationen offentliggøres i minimum 8 uger fra 24. april juni at dialog gennemføres som beskrevet Anbefales Sag nr. 2: Tema - Skoleelevers fritidsvaner samt undersøgelse af voksne borgeres fritidsvaner Temadrøftelse Temamødet blev holdt. Kultur- og Fritidsudvalget får forelagt en sag på et kommende møde med forslag til proces i forhold til undersøgelsens resultater Sag nr. 3: Budgetstyring 2015 Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, 1. at udvalget tager orienteringen i Økonomi- og Aktivitetsrapport 1/2015 til efterretning 2. at udvalget tager Anlægsrapport 4 pr. 31. december 2014 til efterretning 3. at udvalget godkender driftsoverførsler mellem 2014 og 2015 fra én pose penge på 1,422 mio. kr. og formålsbestemte overførsler på 1,548 mio. kr. på udvalgets område 4. at udvalget godkender anlægsoverførsler mellem 2014 og 2015 på 1,483 mio. kr. på udvalgets område 5. at udvalget drøfter og fastlægger de fremtidige aktivitetstal 1. Anbefales 2. Anbefales 3. Anbefales med en ændring til driftsoverførsel på budgetområde 4.02 Fritid, Idrætspuljen. Overførslen ændres fra 0,498 mio. kr. til 0,995 mio. kr.

5 Side 5 af 9 4. Anbefales 5. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at Økonomi- og Aktivitetsrapporten fremover skal indeholde besøgstal på Mosede Fort, Danmark og en kvartalsvis oversigt over det aktuelle medlemstal i klubberne. Sag nr. 4: Anlægsbevilling til nyt gulv i Karlslundehallerne, Hal 2 Staben for Idræt & Fritid indstiller, 1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,646 mio. kr. til nyt gulv i Karlslundehallernes Hal 2 og forebyggende foranstaltninger, finansieret af kassen 2. at eventuel beslutning om dækning af udgifterne ved Karlslundehallernes motionscenter afventer resultatet af erstatningssagen. Sagen blev udsat og belyses yderligere med hensyn til låntagning og deponering. Sag nr. 6: Anlægsregnskab for mellembygningen på Greve Idrætscenter Center for Teknik & Miljø indstiller, 1. at anlægsregnskabet godkendes 2. at merforbruget på ,11 kr. er finansieret over kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for Anbefales med bemærkning om at det indskærpes, at anlægsbevillinger overholdes fremover. Sag nr. 7: Anlægsregskab for ny kunstgræsbane ved Greve Idræts Center Center for Teknik & Miljø indstiller, 1. at anlægsregnskabet godkendes 2. merforbruget på kr. er finansieret over kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for år Anbefales med bemærkning om at det indskærpes, at anlægsbevillinger overholdes fremover. Sag nr. 8: Lokaletilskud til rideklubber 2015 Staben for Idræt & Fritid indstiller, at det beregnede tilskud på kr. til de to lukkede rideklubber overføres til Grevepuljen i 2015 og frem. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte, at det beregnede tilskud på kr. til de to lukkede rideklubber indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringsrum i budgetprocessen Sag nr. 9: Godkendelse af tilskud til indretning af foreningslokale til folkeoplysende aktiviteter i Greve Golfklub

6 Side 6 af 9 Staben for Idræt & Fritid indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. til Greve Golfklub til indretning af klublokale til folkeoplysende aktiviteter, finansieret af overførte midler på kr. fra budget 2014 til 2015 på budgetområde 4.02 Fritid. Godkendt, da beslutningskompetencen ligger i Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr. 11: Endelig godkendelse af forslag til Ejendomsstrategi for Greve Kommune og plan for gennemførelse Center for Teknik & Miljø indstiller, 1. at forslag til Ejendomsstrategi for Greve Kommune godkendes endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsbeskrivelsen 2. at forslag til implementeringsplan godkendes 3. at forslag til håndtering af høringssvar godkendes Anbefales Sag nr. 13: Kultur- og Fritidsudvalgets Budgetdialogmøder 2016 Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at forslag til dialogprocessen for de to dialogmøder om budget 2016 og frem godkendes. Godkendt med en justeret tidsplan for de to budgetdialogmøder IRs beslutning den , punkt 6: Sag nr. 1:t.t.e Sag nr. 2:t.t.e Sag nr. 3:t.t.e Sag nr. 4:t.t.e Sag nr. 6:t.t.e Sag nr. 7:t.t.e Sag nr. 8:t.t.e

7 Side 7 af 9 Sag nr. 9:t.t.e Sag nr. 11: I tilknytning til denne sag orienteres IR af Lokalefordelingsudvalgets formand om tilfælde, hvor foreningerne bliver sat til at flytte materiel efter ønske fra skoler m.v. uden mulighed for at løse opgaven på en enkel måde. IR besluttede at udsætte orienteringen til næste idrætsrådsmøde den. 15. april 2015 Sag nr. 13:t.t.e 7. KFU s dagsorden den , herunder Idrætsrådets beslutning om indstillinger til KFU i anledning af sagsfremstilling og/eller administrationens indstilling i de konkrete sager på idrættens område: IRs beslutning den , punkt 7: T.t.e 8. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Greve Kommune fra Dykkerklubben Nautic Divers IRs beslutning den , punkt 8: Idrætsrådet besluttede, at administrationen tager henvendelse til DIF i forhold til specifikke regler på folkeoplysningsområdet ift. dykkerforeninger og vedtæger, samt om det er lovmedholdeligt at undlade at godkende endnu en dykkerklub i Greve Kommune med henvisning til det antal, der allerede er godkendt. (Administrationen har efter mødet taget kontakt til DIF og det er blevet oplyst at der ikke er lovgrundlag til at afvise at godkende en forening som folkeoplysende med henvisning til at der eksisterer flere foreninger som tilbyder samme aktivitet i Greve Kommune Dog er det muligt at vurdere om foreningen kan betragtes som hjemhørende i Greve Kommune ud fra medlemmernes bopæl. Såfremt at foreningens medlemmer ikke betragtes som hjemmehørende i Greve Kommune kan foreningen afvises som folkeoplysende forening i Greve Kommune). 9. Meddelelser/gensidig orientering a. Der er indkaldt til et orienterende fællesmøde mellem IR og FR den , jf. udsendt dagsorden. Formanden vil forberede IR på et par af dagsordenens punkter. IR drøftede, at der eksisterer et stort behov for et temamøde omkring skolereformens indflydelse på idræts-og fritidsområdet. Der ønskes igangsættes en proces i forhold til, hvordan eleverne fortsat kan dyrke idræt i foreningsregi, og hvordan processen forløber for den enkelte skole i kommunen. Ny undersøgelse fra SDU viste nemlig, at børn og unge i Greve Kommune umiddelbart dyrker mindre idræt og motion end landsgennemsnittet. Der er behov for en drøftelse med skolelederne og skolecentret. Knud Høyer ønskede indhentet konkrete interessentanalyser fra skolecentret, skoleledere, lærere, idrætsledere fra store og små foreninger før et temamøde. KFUs formand var dybt bekymret for, hvordan skolereformen ville påvirke børns muligheder i fremtiden for at have et idrætsliv uden for skolen og børns udvikling generelt.

8 Side 8 af 9 b. Der blev orienteret, at Knud Høyer og Peter Roslev fra Idrætsrådet havde deltaget i et fællesmøde for Idrætsrådene i region Sjælland. Der blev drøftet Idrættens rolle frem med 2020 Eliteidræt Bedre fysiske rammer og nye anvendelsesmuligheder af de eksisterende idrætsfaciliteter. Derudover blev det bemærket, at Idrætsrådet i Greve Kommune var langt fremme på mange paramenter ift. andre kommuners idrætsråd. 10. Rapportering fra udvalg/ordfører m.v.: a. Lokalefordelingsudvalget: Lokalefordelingen er meldt ud til alle foreningerne. b. Elite/talent-idrætspuljeudvalget: Administrationen er pt. ved at indhente materiale fra foreningerne. c. Bredde-idrætspuljeudvalget: Processen går som planlagt d. Greve-puljeudvalget: Processen går som planlagt e: Facilitetsområdet: Det ønskes, at administrationen tager dialog med Hede Danmark i forhold til plejeplaner på faciliteterne, nærmere bestemt skolerne mv. således at IR kan blive oplyst omkring vedligeholdelse planen, tilstandsreporter og tilsynsreporter på skoler og udendørsområder generelt. 11. Idrætsrådets mødeplan for 2015 Kommende møder: Onsdag den 15. april, Greve Rådhuskl forud for fællesmødet samme dag og sted med Fritidsrådet kl Forplejning Onsdag den 29. april i Greve Idrætscenter, kl , forplejning Tirsdag den 5. maj, budgetdialogmøde med KFU, Rådhuset, mellem kl og Onsdag den 27. maj i Tune Idrætscenter, kl , forplejning Onsdag den 19. august i Karlslunde-hallerne, , formøde før møde med FR Onsdag den 19. august i Karlslunde-hallerne, , fællesmøde med FR om budget 2016 mv., forplejning Onsdag den 30. september på Rådhuset, , forplejning Onsdag den 28. oktober i Greve Idrætscenter, kl , forplejning Onsdag den 18. november i Tune Idrætscenter, kl , forplejning Onsdag den 9. december i Greve Golf Klub, kl , forplejning efter mødet

9 Side 9 af Eventuelt: Medaljehyldest IR besluttede, at administrationen rettede henvendelse til idrætsforeningerne i forhold til indstilling af deres idrætsudøvere og til Årets idrætsleder samt Unglederpris for I år er arrangementet rykket fra Greve Rådhus og ud til foreningerne. Der kommer repræsentanter fra Idrætsrådet og det politiske niveau ud til arrangementerne ude i foreningerne. Midlerne til arrangementerne skal tages fra det nuværende budget til Medaljeceremonien. Derudover ændres navnet fra Medaljeceremoni til Medaljehyldest eftersom det ikke længere er det samme koncept som tidligere. Fælles anerkendelsesarrangement af frivillige Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. februar 2015, at Center for Sundhed & Pleje skulle arbejde videre med udvikling af nyt koncept i forbindelse med afholdelse af det årlige dialogmøde med frivillige og uddeling af frivillighedspris. Udvalget ønskede i den forbindelse, at Center for Sundhed & Pleje undersøgte muligheden for sammenlægning af arrangementet med lederfesten, som Kultur- og Fritidsudvalget står for. Idrætsrådet besluttede, at der ikke ønskes en sammenlægning af lederfesten og et fælles dialogmøde på tværs af frivillighedsområdet. Lederfesten skulle fortsat være en fejring og anerkendelse af de frivillige ledere og trænere for deres indsats i kommunens mange idræts- og fritidsforeninger. Idrætsrådets holdning var, at denne anerkendelse og fejring ville blive reducerets, såfremt at det blev lagt sammen med et dialogmøde med priser mv. for hele frivillighedsområdet. Jette Andersen gav udtryk for, at Social- og Sundhedsudvalget havde den modsatte opfattelse, da de fandt, at deres pris ville drukne i mængden af priser og hyldest til ledere i idræts- og fritidslivet. Alligevel foreslog de, at hyldesten skete samlet. Mødet slut 20:40.

Idrætsrådet. Referat. Medlemmer: Ikke til stede: Til stede fra administrationen: Side 1 af i Tune Idrætscenter

Idrætsrådet. Referat. Medlemmer: Ikke til stede: Til stede fra administrationen: Side 1 af i Tune Idrætscenter Side 1 af 6 Idrætsrådet Referat 18.11.2015 i Tune Idrætscenter 18.30-20.00 (Forplejning 17.45-18.30) Medlemmer: Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget Ole Nielsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Idrætsrådet. Referat Greve Rådhus, mødelokale (Forplejning ) Medlemmer:

Idrætsrådet. Referat Greve Rådhus, mødelokale (Forplejning ) Medlemmer: Side 1 af 6 Idrætsrådet Referat 19.03. 2014 Greve Rådhus, mødelokale 1 18.00-20.00 (Forplejning 17.45-18.00) Medlemmer: Knud Høyer, formand Jørgen Nielsen, formand for Lokalefordelingsudvalget Peter Roslev

Læs mere

Idrætsrådet. Referat. 2. maj, Greve Rådhus, Kl Medlemmer:

Idrætsrådet. Referat. 2. maj, Greve Rådhus, Kl Medlemmer: Side 1 af 8 Idrætsrådet Referat 2. maj, Greve Rådhus, Kl. 18.00 Medlemmer: Knud Høyer, formand Ole Nielsen, næstformand, Helen Kehler, formand for Elitepuljeudvalget Jan Holmberg, formand for Facilitetsudvalget

Læs mere

Idrætsrådet. Referat. Medlemmer: Ikke til stede: Til stede fra administrationen: Side 1 af i Greve Idræts Center

Idrætsrådet. Referat. Medlemmer: Ikke til stede: Til stede fra administrationen: Side 1 af i Greve Idræts Center Side 1 af 7 Idrætsrådet Referat 28.10.2015 i Greve Idræts Center 18-30 - 20.30 (Forplejning 17.45-18.30.) Medlemmer: Knud Høyer, formand, og formand for elite/talentpuljeudvalget Ole Nielsen, næstformand

Læs mere

Idrætsrådet. Referat Greve Rådhus, Kl (forplejning ) Medlemmer:

Idrætsrådet. Referat Greve Rådhus, Kl (forplejning ) Medlemmer: Side 1 af 9 Idrætsrådet Referat 27.03.2012 Greve Rådhus, Kl. 18.00-21.00 (forplejning 17.45-18.00) Medlemmer: Knud Høyer, formand Ole Nielsen, næstformand, Helen Kehler, formand for Elitepuljeudvalget

Læs mere

Idrætsrådet. Referat Greve Rådhus, Mødelokale 1. Kl (forplejning ) Medlemmer:

Idrætsrådet. Referat Greve Rådhus, Mødelokale 1. Kl (forplejning ) Medlemmer: Side 1 af 7 Idrætsrådet Referat 13.08.2012 Greve Rådhus, Mødelokale 1 Kl. 18.00-20.00 (forplejning 17.45-18.00) Medlemmer: Knud Høyer, formand Ole Nielsen, næstformand, Helen Kehler, formand for Elitepuljeudvalget

Læs mere

Fritidsrådet. Onsdag den kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset

Fritidsrådet. Onsdag den kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset Fritidsrådet Onsdag den 29.08.2012 kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset Medlemmer Pernille Beckmann - KFU Jette Andersen - KFU Inge Wulff - AOF Arne Ipsen - FOF Leif Jørgensen Tune Borgerhus Jytte Schou

Læs mere

Idrætsrådet. Referat Greve Rådhus, Kl (forplejning ) Mødelokale 1. Medlemmer:

Idrætsrådet. Referat Greve Rådhus, Kl (forplejning ) Mødelokale 1. Medlemmer: Side 1 af 7 Idrætsrådet Referat 23.11.2011 Greve Rådhus, Kl. 18.00-20.00 (forplejning 17.45-18.00) Mødelokale 1 Medlemmer: Knud Høyer, formand Ole Nielsen, næstformand, Helen Kehler, formand for Elitepuljeudvalget

Læs mere

Idrætsrådet. Referat Greve Rådhus, mødelokale 4 og (forplejning ) Medlemmer:

Idrætsrådet. Referat Greve Rådhus, mødelokale 4 og (forplejning ) Medlemmer: Side 1 af 10 Idrætsrådet Referat 27.02.2013 Greve Rådhus, mødelokale 4 og 5 18.00-20.00 (forplejning 17.45-18.00) Medlemmer: Knud Høyer, formand Ole Nielsen, næstformand, Jørgen Nielsen, formand for Lokalefordelingsudvalget

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Kultur- og Fritids- udvalget

Kultur- og Fritids- udvalget Kultur- og Fritids- udvalget Mandag den 13. august 2007 kl. 16:00 i mødelokale 7 Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch (V) Kai Nielsen (V) Side 181 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt Fritidsrådet Onsdag den 28.01.09 kl. 17:00 i mødelokale 1 Medlemsoversigt Hanne Iversen (A) Kai Nielsen (V) Inge Wulff Arne C Ipsen Steen Mærkelund Ernst Seiling Olsen Palle Stentoft Leif Jørgensen Jan

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget 5. november 2007 kl. 16:00 i Hundigehuset Medlemmer: Til stede: Anne Marie Lyduch (V) Brian Hemmingsen (A) Hanne Mercedes Iversen (A) Kai Nielsen (V) Lone Rytter Holm (A) 05.11.2007 kl. 16:00 i Hundigehuset

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt

Behandlinger står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden godkendt Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune Dato og tidspunkt: mandag den 18. marts 2013 kl. 17.15 19.00 inkl. spisning Sted: Mødelokalet, Silkeborg Sportscenter Deltagere:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 37 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. Alle deltog. 1. Bemærkninger til

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d.16.3.2010 kl. 15.30. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4,

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl Referat Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 018. Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:20 Mødested: Femhøje Idrætscenter, Lokale

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010

Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 Bestyrelsens årsberetning for 2009 for Rudersdal Idrætsråd 16. marts 2010 1. Idrætspolitik Strategiplan Som vi lovede ved sidste årsmøde ville vi arbejde på at få lavet en Strategiplan for de kommende

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 26-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Rådhuset mødelokale D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 26-08-2015 17:00 1 (Åben) Ansøgning

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 8, St.Heddinge, Rådhuspladsen 4 Store Heddinge 13. april 2015 Kl. 10:15-11:15

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 8, St.Heddinge, Rådhuspladsen 4 Store Heddinge 13. april 2015 Kl. 10:15-11:15 Åben Referat Mødelokale 8, St.Heddinge, Rådhuspladsen 4 Store Heddinge 13. april 2015 Kl. 10:15-11:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Afbud Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.27. september 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.27.9.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere