Referat Møde 01/2014 Mødet afholdtes i Narsaq, kommunekontorets mødesal kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde 01/2014 Mødet afholdtes i Narsaq, kommunekontorets mødesal kl"

Transkript

1 Referat Mødet afholdtes i Narsaq, kommunekontorets mødesal kl

2 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering fra formanden 3. Økonomisk status 4. Status for de kommunale restancer 5. Fremlæggelse af årsberetning for Forslag til besvarelse af revisionsberetning nr Revideret budgetoplæg Udkast til vedtægt for Kommune Kujalleq om færdsel med snescootere, atv ere og andre terrængående motorkøretøjer 9. Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 for Igaliku bevaring og udvikling 11. Nyt affaldsregulativ takster 12. Eventuelt 2

3 DELTAGERE: Siumut: Inuit Ataqatigiit: Atassut: Referat Jørgen Wæver Johansen, Simon Simonsen, Kiista P. Isaksen, Kaj Lyberth, Ole Mølgaard-Motzfeldt, Bena Olsen, Lars Lundblad, Benjamin Kielsen, Karla Egede Bisgaard, Stine Egede Nørbæk, Avaaraq Olsen, Debora Kleist, Kelly Berthelsen, Kista Isaksen Josef Petersen Fraværende: - Embedsmænd: Tolk: Fg. Kommunaldirektør Frank Hedegaard Jørgensen, økonomichef Kim Rosendahl, økonomisk konsulent Claus Wæde Hansen. Jens Karlsen, Nuka Marie Karlsen PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt. PKT. 2. FORMANDSORIENTERING Velkommen til Narsaq Mødet i dag er det første i år Lidt anderledes end tidligere - Vi brugte dagen i går på at møde borgerne der hvor de arbejder - Vi samarbejder med Radio Narsaq om direkte udsendelse af dette møde, og herefter vil vi i eftermiddag besvare spørgsmål fra borgere som har mulighed for at ringe ind - Dette som erstatning for det traditionelle borgermøde - Jeg tror at jeg har ret, når jeg mener at det var en inspirerende oplevelse for os alle, at besøge virksomhederne her i Narsaq, og hører deres syn på hvordan man bør og kan udvikle projekter her i Sydgrønland - som kan være med til at generere jobs og dermed skabe udvikling i vores region. - Fiskerisektoren: - Brim og Narsaq Seafood Det handler om at skabe jobs. Kommunen har været med til at fremme, at de to selskaber skulle tildeles kvoter, vel at mærke kvoter med landingspligt, til anlæg i vores region. Det er således med glæde at vi kan konstatere at de to selskaber som minimum 3

4 skal lande tons til fabrikkerne i Nanortalik, Alluitsup Paa og Qaqortoq. Dette vil hjælpe med at skabe jobs, for det er jobs der skal til hvis vi skal have vendt udviklingen har i kommunen. Jeg synes vi fra kommunen skal være meget fokuserede på at være med til at sikre at vi her i landet for så stor en værdimaksimering ud af vore ressourcer som overhovedet muligt - det er det som gør en forskel. - Råstofsektoren: IBA-forhandlinger med Tanbreez. Første egentlige møde med selskabet afholdes april Møde med GME d. 7. april, idet jeg ligeledes henviser til pressemeddelelse fra 24. marts hvor der fundet seriøse samarbejdspartnere i Kina, fsva. de sjældne jordarter. Kompetenceklynge med erhvervslivet er under opbygning og etableres som et nyt samarbejdsforum. Afslutning af Strategi- og handlingsplan for Råstofområdet, denne vil være færdig i løbet af dette forår. - Samarbejde med erhvervslivet. Arrangement med Kaospiloterne der var en stor succes. - Enighed om Handletank med erhvervslivet. - Erhvervslivet var også enige i at Færø-ordningen skal gennemføres, hvor vi sammen med Selvstyret arbejder på at indføre ordningen her på forsøgsordning pr. 1. januar Vi starter forarbejdet ligesom lovgivningen skal tilpasses. Det er den eneste måde hvor vi effektivt kan nedbringe restancerne. Landbrugskommission opfølgning. De sydgrønlandske medlemmer har haft afholdt møde hvor de er fremkommet med deres bemærkninger til indarbejdelse i den endelige rapport. Som vides, så indgår det i kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale at vi bl.a. ønsker en overførsel af Selvstyrets landbrugsafdeling til Sydgrønland. - Forbedret borgerservice. Opdeling af arbejdsopgaver mellem socialen og borgerservice pågår. 80 procent af alle henvendelser fra borgerne er om sociale forhold. Forlængede åbningstider der er tilpasset borgernes ønsker. - Borgere kan kontakte de forskellige udvalgsformænd gennem telekommunikation. Denne ordning bør vi fremme og benytte os meget mere af. - Infrastruktur & miljø. Servicekontraktforhandlinger på trafikområdet er opstartet. Fra kommunens side presser vi på for at komme igennem med vores oplæg om et tostrenget trafiksystem med 75 procent til lufttrafik og 25 procent til skibstransport og er i dialog med det ansvarlige departement herom. Udbud sker allerede i næste måned. Udarbejdelse af udkast til fælles høringssvar til Naalakkersuisut fra kommunen og erhvervslivet vedr. Qaqortoq Lufthavn er igang. Departementets havneplananalyse er startet. Også her vil høringssvar udarbejdes i samarbejde med erhvervslivet. Kommune Kujalleq er valgt som forsøgskommune indenfor miljøområdet. Aftale med Naalakkersuisut er indgået. Mindre forbrændingsanlæg til Nanortalik implementeres, finansieret af Selvstyret. Neqi A/S og kommunen samarbejder om at finde en forbrændingsløsning som også vil være til gavn for resten af borgerne i Narsaq Klargørelse af bygge- og anlægsprojekter til gennemførelse med kort reaktionstid. Ny skatteudligningsmodel kommunen deltager i Selvstyrets arbejdsgruppe 4

5 desangående. Vi forventer at en endelig indstilling til Naalakkersuisut kan foreligge i begyndelsen af maj måned efter at denne har været drøftet i den politiske koordinationsgruppe, primo april. Dette arbejde har stor betydning for vores økonomiske dispositionsmuligheder i de kommende år. - Sommerjobsordningen for sydgrønlandske studerende på videregående uddannelser starter til sommer. Alt for mange (60%) af vores studerende kommer aldrig tilbage og de der kommer, kommer tilbage tager primært til Nuuk. Dette er et målrettet initiativ på at ændre denne udvikling. - Ungegruppen - de som ikke selv finder videre i systemet, det er dem vi skal sætte ind overfor, for at sikre at de ikke bliver tabt på gulvet. De udgør her i kommunen 55 procent af de unge og det er alt for mange. - Derfor er jeg glad for at kunne fortælle jer, at kommunens udviklingsafdeling har udarbejdet et forslag til etableringen af Grønlands første socialøkonomiske uddannelsescenter på Sulisartut Højskoliat, hvor de unge der ellers går i stå efter folkeskolen får uddannelsestilbud, der er specielt tilpasset deres behov. - Verdensarvsprojektet Unesco. Initiativet skrider frem. Der har netop været afholdt møder for borgerne i Igaliko og Qassiarsuk, hvor borgerne inddrages i arbejdet. Hvis alt går godt kan arbejdet færdiggøres næste år. - Efter drøftelser med gruppeformændende er vi enige om at ville gennemføre en årlig genvurdering af Udvalgssammensætningerne. Dersom partierne er enige i dette, vil dette indgå på næstkommende dagsorden for kommunalbestyrelsen. - Som det kan bemærkes har vi mange punkter på dagsordenen som omhandler kommunens økonomi, idet vi har haft svære tider. De budgetforudsætninger som var lagt for 2013, har vist sig ikke at holde stik, hvorfor disse naturligvis skal tilrettes, og forberedes til næste budgetseminar. Men alt dette vender vi tilbage til under de relevante punkter. Ansættelse af mediemedarbejder - mere synlighed. Jeg forventer at vi ansætter en mediemedarbejder inden månedens udgang. - Jeg forventer ligeledes at vi ansætter en ny socialchef i denne uge, udvalget og medarbejdernes repræsentanter har været med til at vurdere ansøgerne. - Nakuusa - vil gerne markere Børnenes dag i Sydgrønland - arrangementet har de planlagt i Qaqortoq - men jeg synes vi skal bestræbe os på at gøre denne begivenhed stor i hele kommunen. - Til slut skal nævnes, at Århus Festuges direktion kommer på besøg april, hvor Anne Hjernøe fra Annemad mv. er med. Vi skal se på at samarbejde indenfor kultur og fødevarer. Der er besøg i Qaqortoq og Narsaq. Det er mit håb at dette giver gode samarbejdsrelationer. Roskildes borgmester og medlemmer af økonomiudvalget kommer på besøg med 2 direktører august. Godkendt med faldne bemærkninger. Der rettes henvendelse til Naalakkersuisut med henblik på at tilsikre at der indgår repræsentanter baseret i Sydgrønland i bestyrelsen for Neqi A/S. Det undersøges hvilke fremtidige planer departementet for sociale anliggender har for autisthjemmet i Qaqortoq. 5

6 PKT. 3. ØKONOMISK STATUS Regnskabsmæssig balance pr for Kommune Kujalleq. Der vedlægges endvidere meddelelse fra Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender om skærpet tilsyn af kommunens økonomiske situation (brev af 7. marts 2014). Lovgrundlag: I henhold til styrelseslovens 43 stk. 2 Økonomi: Se punktet Indstilles taget til orientering ØKO Taget til orientering, idet man arbejder målrettet på at stabilisere kommunens økonomiske situation. Der henvises til at en lang række af årsagerne er eksternt betinget. Taget til orientering som anført af økonomiudvalget, idet man understregede vigtigheden af at udvalgene fremtidigt kontinuerligt følger mere med i den økonomiske udvikling indenfor deres respektive rammeområder. Endvidere blev der udtrykt ønske at kunne følge bedre med til økonomigennemgangene via projektor til møderne. Såfremt budgetforudsætningerne ændres, skal der ske meddelelse herom til udvalgene. Alle udgifter konteres fra starten af 2014 straks under de enkelte forvaltninger, i første omgang på bilag til attest. Kommunens økonomiske status meddeles borgerne. PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER. Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr samt top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter Lovgrundlag: I henhold til styrelseslovens 40 Økonomiske konsekvenser: Udgiftsneutralt Afventer oplæg fra ØD om ansøgning om Færø-ordning. ØKO Økonomiudvalget ønsker fortsat at indføre den såkaldte Færø-ordning i kommunen, ligesom man gerne vil have undersøgt og vurderet mulighederne og virkningen ved ansættelse af en kommunal inkassomedarbejder og andre lignende initiativer. Der er indledt samarbejde mellem Departemen- 6

7 tet for bl.a. Økonomi og andre relevante parter i Selvstyre-administrationen om mulighederne for indførelse af ordningen i Kommune Kujalleq, som en forsøgsordning. Taget til orientering, idet en samlet kommunalbestyrelse ser frem til at blive forsøgskommune ved indførelse af Færø-ordningen. Der er borgere og firmaer der har restancer på i alt over 76 millioner kr. til kommunen, hvoraf størstedelen vedr. A-bidrag. Der rettes fornyet henvendelse til selvstyret med ønske om at Selvstyret overtager A-bidrag restancerne, ligesom dette er et nationalt anliggende, og ikke kommunalt anliggende, i samtlige andre Nordiske lande. PKT. 5. FREMLÆGGELSE AF ÅRSBERETNING FOR 2013 Regnskabsresultatet udviser underskud på ,82 kr. mod budgetteret overskud på kr. en afvigelse på ca mio. kr. Likviditetsmæssigt ligger på ca. 4,5 %. Lovgivning: Styrelseslovens 46. Økonomiske konsekvenser: Årsberetning foreligger umiddelbart inden mødet. Indstilles godkendt. ØKO Økonomiudvalget ønsker en tættere økonomiopfølgning, herunder at udvalgene på hvert møde fast gennemgår økonomisk status for deres områder. Man ønskede beretningen gennemgået for at se hvor der kan strammes op, således at ordene burde udgår erstattes af skal. Mobiltelefonområdet skal gennemgås ikke mindst indenfor brandvæsenet med henblik på at nedbringe antallet af fri mobiltelefoner. Socialområdet skal gennemgås kritisk med henblik på at undersøge mulighederne for at ændre ydelser for at aktivere passive ydelser. Borgmesteren får mandat til at ændre forordet inden udsendelse af årsberetningen. Udvalget vil have gennemgået de dyreste sociale klienter for at undersøge om der vil være en besparelse på at ansætte disse mennesker i stedet for at give dem passive ydelser. Godkendt som indstillet af økonomiudvalget. Der skal etableres tværgående samarbejde mellem udvalgene med henblik på at aktivere sociale klienter. For at etablere denne indsats indkalder Borgmesteren udvalgsformændene til møde i løbet af næstkommende uge. 7

8 PKT. 6. FORSLAG TIL BESVARELSE AF REVISIONSBERETNING nr. 15 Økonomisk forvaltning fremsender forslag til besvarelser af beretning nr. 15 fra revisionen BDO. Kommune Kujalleq beretning nr. 15 modtaget udkast Ultimo februar Lovgrundlag: Styrelseslovens 47 Økonomiske konsekvenser: Ingen Det skal indskærpes cheferne at brugbare besvarelser skal fremsendes rettidigt. ØKO Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling. Direktionen pålægges at sørge for at der indkommer svar fra forvaltningscheferne m. fl. rettidigt til besvarelse af revisionsberetninger, idet man fandt det fuldstændig uacceptabelt at svar ikke afleveres rettidigt af cheferne. På tilsvarende vis skal der foreligge oplysninger fra cheferne til check- og opfølgningslisten på beretningerne der skal foreligges på hvert økonomiudvalgsmøde. Hvis økonomichefen ikke modtager disse skal det meddeles direktionen der skal tage affære øjeblikkelig. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. PKT. 7. REVIDERET BUDGETOPLÆG På baggrund af regnskab 2013 samt akutte problemer såsom skimmelsvampproblematikken har forvaltningerne i samarbejde med økonomimedarbejderne gennemgået samtlige hovedkonti på ny. Gennemgangen viser at der for 2014 s vedkommende er behov for merbevilling på kr mio. i 2014, og kr. 9 mio. i Gennemgang af hovedkonto 1, hvor der er et merfinansieringsbehov på 2,5 million kr. incl. revideret normativ for socialforvaltningen godkendt af socialudvalget den 17. marts. BDO har været involveret for hovedkonto 1 samt hovedkonto 4 s vedkommende. Fordelingen af behovet for merbevilling fremgår af økonomisk oversigt udarbejdet pr. 14/3-14 af CWH. Det er opnået tilsagn fra selvstyret om at kommunens skatteafdragsaftale udsættes med et år, således at der tilføres kr. ekstra til kommunen i indeværende år og 9 millioner kr. ekstra næste år. 8

9 Opskrivning af hovedområde Opskrivning af hovedområde Puilersoq Overførsel af uforbrugte midler skimmel 846 Selskabsskat Kapitalafkast/ejertilskud Skolebyggeri i Qaqortoq Skimmelsvamp/radon Det skal drøftes hvorledes restbeløbet på kr. kan finansieres, idet administrationen indstiller følgende: Besparelser på socialområdet Udbytteskat 500 Salg af fast ejendom IT-bevilling på område Lovgrundlag: Styrelseslovens 44, stk. 2. Økonomiske konsekvenser: kr. Politisk drøftelse for så vidt angår besparelsesforslagene. ØKO Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling, idet udmøntning af reviderede bevillinger afventes. Godkendt idet man ønsker klart forbedrede budgetforudsætninger inden næste års budgetbehandling, baseret på faktuelle basisoplysninger. PKT. 8. UDKAST TIL VEDTÆGT FOR KOMMUNE KUJALLEQ OM FÆRDSEL MED SNESCOOTERE, ATV ERE OG ANDRE TERRÆNGÅENDE MOTORKØRETØJER. Departementet for natur og Miljø har den 3. november 2013 udsendt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler. Baggrunden for betænkningen er at sikre naturen og miljøet i det åbne land mod uhensigtsmæssig færdsel. Således skal kørsel undgås i særligt følsomme naturområder samt i de udlagte spærrezoner omkring drikkevandssøer. Udgangspunktet for betænkningen er, at der efter bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. januar 2014 ikke må anvendes motoriserede befordringsmidler i det åbne land uden for fastlagte kørsels korridorer eller -zoner. Efter bekendtgørelsens 6 kan kommunerne udpege vintertransportkorridorer 9

10 og/eller vinter-kørezoner, hvor færdsel med nærmere angivne køretøjer (Snescootere) er tilladt, ligesom kommunerne kan udpege sommertransportkorridorer eller sommer-kørezoner, hvor færdsel med køretøjer (ATV o.l.)ligeledes er tilladt. Udpegning af ovennævnte korridorer/kørezoner skal fastsættes i en kommunal vedtægt. Kommunen kan indtil vedtægterne er godkendt, dispensere til kørsel og i særlige tilfælde dispensere til kørsel uden for de af kommunen udlagte korridorer og kørezoner. Der foreligger allerede kommunale vedtægter fra de tre gamle kommuner med hensyn til snescooter færdsel i byerne. Disse skal fornys af den nye kommune og forvaltningen har derfor indarbejdet og harmoniseret de tre gamle vedtægter i dette forslag til ny fælles vedtægt. Forvaltningen har på baggrund af de tidligere vedtægter samt med kontakt til fåreholdere og andre lokalt kendte udarbejdet et udkast til kortbilag med foreslåede vinterkorridorer (ruter) hvor der må køres. Forvaltningen har den 16/ udsendt det udkast til vedtægter, som udvalget havde tiltrådt, i en 6 ugers offentlig høring. Der er kommet enkelte forslag til justeringer og indsigelser som vedlægges. Det har givet anledning til en enkelt rutejustering på Vatnahverfi. Udgangspunktet for de udpegede vintertransportkorridorer er hvor det er muligt at forbinde byer og bygder med hinanden og samtidigt undgå at berøre drikkevands-spærrezoner eller særlige følsomme naturområder. Forvaltningen lægger ikke op til at sommerkørsel med ATV ol kun tillades på hjulspor og veje. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler. Økonomi: Ingen kommunal økonomi involveret. Planchefen indstiller: at vedlagte forslag til vedtægter tiltrædes med henblik på forelæggelse for Økonomi- og planudvalget og kommunalbestyrelsen TU-BESLUTNING: Godkendt, oversendes til Økonomi- og planlægningsudvalget med anbefaling. Teknisk Udvalg ville have ført til referat, at flere i udvalget fandt det uhensigtsmæssigt at regulere motorkørslen i åbent land i Sydgrønland, da det blev vurderet at problemet er minimalt i Sydgrønland. Indstilles oversendt til kommunalbestyrelsen med anbefaling. 10

11 ØKO Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling. De medlemmer der ønsker udvidede kørselskorridorer opfordres til at fremkomme skriftligt med disse inden kommunalbestyrelsens behandling af dette emne. Tilbagesendes teknisk udvalg, der skal afklare alle tvivlsspørgsmål, forinden sagen genfremsendes til kommunalbestyrelsen. PKT. 9. TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN Kommunen har modtaget en arealansøgning fra institutionen Angerlarsimaffik Akilliit i Qaqortoq om at åbne mulighed for opførelse af to fritidshytter til institutionsformål beliggende ved Ikerassarsuup Kangerlukuluua i område O2. Område O2 er i Kommuneplan udlagt til friholdt område, hvor der ikke er mulighed for opførelse af fritidshytter. Etableringen af de to hytter forudsætter således en ændring af kommuneplanen. Dette forslag til kommuneplantillæg giver mulighed for at etablere hytter ved Ikerassarsuup Kangerlukuluua og forslaget fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring inden kommunalbestyrelsen tager stilling til om kommuneplanen skal ændres. Med kommuneplantillægget indarbejdes der bestemmelser der fastlægger bebyggelsens omfang og anvendelse. Der er ikke i det pågældende område særlige beskyttelseshensyn ud over de generelle hensyn der varetages gennem Naturbeskyttelsesloven, herunder afstande til kysten, søer og vandløb. Det forudsættes endvidere at ikke organisk affald returneres til by- eller bygdeområde, hvor der findes offentlig affaldshåndtering. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse og dermed Kommuneplan : Økonomi: Ingen kommunal økonomi involveret. Den Tekniske chef s indstilling: at vedlagte Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 anbefales økonomi- og planlægningsudvalget til tiltrædelse i kommunalbestyrelsen med henblik på 8 ugers offentlig høring i begyndelsen af TU-BESLUTNING: Godkendt, oversendes til Økonomi- og planlægningsudvalget med anbefaling. 11

12 Indstilles godkendt. ØKO Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling. Godkendt. PKT. 10. FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 FOR IGALIKU BEVARING OG UDVIKLING Kommune Kujalleq (og de tidligere Narsaq og Qaqortoq kommuner) har siden 2006 været involveret i arbejdet med at få Sydgrønland på UNESCO s verdensarvsliste med projektet Kujataa - arktisk landbrugskultur i over 1000 år. Som et led i dette arbejde skal det sikres, at kommuneplanen danner en brugbar ramme for sikringen af dette verdensarvsområde. Arbejdsgruppen bestående af Grønlands Nationalmuseum, Departementet for kultur, Kulturstyrelsen i DK samt Kommune Kujalleq har vurderet, at kommuneplanen for Igaliku skal justeres på en række punkter for at udgøre det nødvendige administrationsgrundlag i forhold til en UNESCO normering. Kommuneplanen for Qassiarsuk rummer ikke samme behov og foreslås derfor ikke justeret for nærværende, ligesom de øvrige Verdensarvsområder i det åbne land er beskyttet mod yderligere aktiviteter (ud over fåreavl). De væsentligste justeringer af kommuneplanen for Igaliku er følgende: (alle justeringer er markeret med rødt i bilaget) 1) Der udarbejdes detaljerede bestemmelser for boligområdet A1, hvor nye huse skal placeres efter en overordnet bebyggelsesplan og nogle retningslinier (side 5 i dk-udgave) 2) Et område tidligere udlagt til nyt boligområde syd for Igaliku, som i dag anvendes til fårehold, ændres til område til erhverv (fårehold ol) 3) Arealet C1 hvor Pilersuisoq butikken ligger overføres til det centrale beskyttelsesområde D1, idet arbejdsgruppen vurderer bygningen som bevaringsværdig 4) Der udtages et areal af område A1 til et nyt område C2, hvor der kan placeres rekreative faciliteter, som hotel, teltslagning ol 5) Der udarbejdes detalierede bestemmelser for hvordan moderniseringer og om- og tilbygninger i det friholdte område D1 (det ældste Igaliku) kan ske. (Side 15 i dk-udg.). 6) Endelig afgrænses hyttebyen L8 mere snævert, således at en større udbygning ikke kan finde sted på denne centrale placering; men at nye overnatningsfaciliteter kan placeres i det nye område C2. Forslaget til kommuneplantillæg er dels sket på baggrund af de faglige input der er kommet fra arbejdsgruppens eksperter og dels fra de borgermøder, der blev afholdt som optakt til denne planlægning i oktober Parallelt med udarbejdelsen af dette tillæg udarbejder Grønlands Nationalmu- 12

13 seum et fredningsforlag for Otto Frederiksens hus samt to fårestalde i Qassiarsuk samt for Henning og Cecilie Lunds hus i Qanisartuut og en anden kulturarvsbeskyttelse af Igaliku. Departementet udarbejder endvidere en bekendtgørelse for Verdensarvsområderne. Dette fredningsarbejde er tilrettelagt således at det også vil blive fremlagt i en offentlig høring samtidigt med kommuneplantillægget i februar til udgangen af april Det er arbejdsgruppens indstilling, at der afholdes borgermøder i bygderne Qassiarsuk og Igaliku i marts om begge forslag inden den endelige politisk vedtagelse i. Tidsplanen for tillægget er stram, idet det skal kunne vedtages endeligt inden sommerferien for at komme med i UNESCO ansøgningen. Kortmaterialet og layoutet i forslaget vil blive bearbejdet inden den endelige offentliggørelse. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Økonomi: Ingen kommunal økonomi involveret. Planchefen indstiller: at det bilagte forslag til Kommunalplantillæg nr. 3 tiltrædes og anbefales Økonomi- og Udviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen til offentlig høring i 8 uger i marts-april 2014, hvilket er tiltrådt af Tekniskudvalget på møde 01/2014. Indstilling fra direktionen: Indstilles som Teknisk udvalg. ØKO Beslutning. Godkendt som indstillet. Godkendt, idet IA ønskede at afgrænsningen ved L 8 skal ændres så den ikke skader kirkegården. PKT. 11. NYT AFFALDSREGULATIV TAKSTER Kommunens nye affaldsregulativer har været i høring indtil 23. december Jævnfør vores aftale med LNS omkring oprydning på vores dumpe, har Kommunen i samarbejde med LNS lavet udkast til nyt takstblad for dumpene. Der er blevet kikket på de takster som Kommuneqarfik Sermersooq bruger. Takstbladet skal bruges i stedet for de takster, som virksomhederne i dag betaler, dvs. Lille virksomhed dumpafgift og Stor virksomhed dumpafgift. Virksomhederne skal i stedet betale for den mængde affald de smider på dumpen. Problemet er, at vi endnu ikke har tal på de mængder affald der kommer, årligt, fra virksomhederne. Det var oprindeligt meningen, at LNS, det første år, skulle registrere alt affald som bliver tilført dumpen, og at Kommunen herefter kunne lavet et nyt takstblad. LNS vil dog gerne fremskynde 13

14 takstbladet, idet de mener, at virksomhederne bare smider skrottet usorteret, når de alligevel har betalt. Hvis de i stedet betaler for efter det de afleverer, så vil virksomhederne forhåbentlig være bedre til at levere skrottet i korrekte sorteringer og affaldsfraktioner. Problemet fra Kommunens side er, at vi ikke ved hvor meget vi kommer til at få i indtægt og kan risikere at budgettet på konto 66 bliver overskredet. Og det må forventes, at taksterne efterfølgende skal reguleres og tilpasses de mængder skrot, som kommunen modtager. Lovgrundlag: Styrelsesloven 25 Økonomi: Som beskrevet Den tekniske chefs indstilling: At udvalget træffer beslutning om taksterne skal afvente en analyse af mængderne, eller at de godkendes nu og tilpasses virkeligheden til budget Teknisk Udvalg har på møde 01/2014 behandlet sagen og går ind for, at nye takster indføres hurtigst muligt, da miljøet prioriteres højt. Sagen oversendes til Økonomi- og Udviklingsudvalget med anbefaling om indførelse af nye takster. Indstilles som fremsendt. ØKO Beslutning. Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om ikrafttrædelse efter behørig varsel af virksomhederne. Godkendt til ikrafttrædelse med tre måneders varsel til første juli. PKT 12. EVENTUELT Som noget nyt er det vedtaget at kommunalbestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at stille Spørgsmål til udvalgsformændene. Såfremt denne ordning vurderes som en succes, vil det fremdeles indgå som en fast del af Eventuelt. Spørgsmål stillet om kulturtilskud Spørgsmål stillet om socialrådgiverbetjening i Narsaq Spørgsmål stillet om tilstandsvurdering på kommunens bygninger Spørgsmål stillet om vaskeri i Nanortalik Spørgsmål stillet om bygdeforbrændingsanlæg Spørgsmål stillet om indsamling af affald Spørgsmål stillet om alderdomshjemmet i Narsaq 14

15 Spørgsmål stillet om INIs lokaler i Narsaq Spørgsmål stillet om snerydning i Nanortalik Spørgsmål stillet om børneinstitutionernes bygninger i Nanortalik Spørgsmål stillet om opslåede stillinger Mødet varede fra kl Jørgen Wæver Johansen Simon Simonsen Kiista P. Isaksen Kaj Lyberth Ole Mølgaard-Motzfeldt Bena Olsen Lars Lundblad Benjamin Kielsen Karla Egede Bisgaard Stine Egede Nørbæk Avaaraq Olsen Debora Kleist Kelly Berthelsen Kista Isaksen Josef Petersen 15

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

Referat Møde 03/2014 Mødet afholdtes i Alummiu, Nanortalik kl

Referat Møde 03/2014 Mødet afholdtes i Alummiu, Nanortalik kl Referat Mødet afholdtes i Alummiu, Nanortalik 24.09.2014 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Orientering fra Borgmesteren. 3. Økonomisk status 4. Status for de kommunale

Læs mere

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq UDKAST Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 6, 7, stk. 2, 9, stk. 1, og 12 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10.

Læs mere

Referat Ordinært møde 03/2016 Mødet afholdtes i Nanortalik 19. oktober 2016 kl

Referat Ordinært møde 03/2016 Mødet afholdtes i Nanortalik 19. oktober 2016 kl Referat Ordinært møde 03/2016 Mødet afholdtes i Nanortalik 19. oktober 2016 kl. 13.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formandsorientering 3. Økonomisk status 4. Status for

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen Ordinært møde 05/2014. Referat. Mødet afholdtes i Qaqortoq kl

Referat Kommunalbestyrelsen Ordinært møde 05/2014. Referat. Mødet afholdtes i Qaqortoq kl Referat Mødet afholdtes i Qaqortoq 23.10.2014 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Orientering fra Borgmesteren. 3. Økonomisk status 4. Status for de kommunale restancer

Læs mere

Referat Ordinært møde 04/2016 Mødet blev afholdt i Qaqortoq 30. november 2016 kl

Referat Ordinært møde 04/2016 Mødet blev afholdt i Qaqortoq 30. november 2016 kl Referat Ordinært møde 04/2016 Mødet blev afholdt i Qaqortoq 30. november 2016 kl. 11.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Pkt. 9 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat Ordinært møde 03/2015 Mødet afholdtes i Qaqortoq 28. maj 2015, kl

Referat Ordinært møde 03/2015 Mødet afholdtes i Qaqortoq 28. maj 2015, kl Referat Ordinært møde 03/2015 Mødet afholdtes i Qaqortoq 28. maj 2015, kl. 11.15 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Orientering fra Borgmesteren. 3. Økonomisk status, herunder

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia.

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. I medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 fastsættes følgende bestemmelser: Anvendelsesområder

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Pkt. 02 Pkt. 03 Generelle sager Seminar om indhandlingssteder Høring vedr. ændringsforslag til loven om fiskeri. Pkt. 04 Forslag til Levende resurseudvalgets

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale

BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:09-2656 1. Parter og omfang Som led i samarbejdet mellem udviklingsforvaltningen i Norddjurs Kommune og Baunhøj Mølle

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej

Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 1 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Områdets afgrænsning. Generelt om adgang og benyttelse

Områdets afgrænsning. Generelt om adgang og benyttelse Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xxx 2017 om anden kulturarvbeskyttelse af et nærmere afgrænset område i Vestgrønland omkring Aasivissuit-Nipisat I medfør af 24, stk. 5 i Inatsisartutlov

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Referat Møde 02/2014 Mødet afholdt i Qaqortoq, kommunekontorets mødesal kl

Referat Møde 02/2014 Mødet afholdt i Qaqortoq, kommunekontorets mødesal kl Referat Mødet afholdt i Qaqortoq, kommunekontorets mødesal 05.06.2014 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering fra formanden 2 a. Orienteringspunkt vedr. Sulisartut

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan

Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus. Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Ændring af rammeområde for Roskilde sygehus Tillæg10 til Roskilde Kommuneplan Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30 Oversigt åbent møde: Imm. 01 Godkendelse af dagsorden. Generelle sager Punkt 02 Tildeling af hvalroskvoter for kvoteåret 2015. Punkt 03 Høring vedrørende fangstperioder og kvoter for betalingsjagt på rensdyr

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2003, den 26. august 2003

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2003, den 26. august 2003 Oversigt - åbent møde: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Borgmesterens beretning. 3. Kommunens økonomiske situation pr. ultimo juli 2003. 4. Tillægsbevilling på det sociale område. 5. Bevilling til overførsel

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere