Vækst i nye og eksisterende virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst i nye og eksisterende virksomheder"

Transkript

1 Vækst i nye og eksisterende virksomheder Anbefalinger fra Tænketanken om iværksætteri mv. Sammenfatning Vækstforum i Region Midtjylland har nedsat tænketanken for iværksætteri mv., som har haft til opgave at drøfte regionens udviklingsmuligheder inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Tænketanken har med udgangspunkt i kommissoriet fra Vækstforum drøftet, hvordan en indsats for iværksætteri og virksomhedsudvikling kan bidrage til at omsætte vækstforums vision om Region Midtjylland som en nyskabende, attraktiv og kompetent region til konkrete forslag til initiativer, der kan samles i en handlingsplan. Nye virksomheder gør regionen nyskabende Der etableres flere end nye virksomheder om året i regionen. De bidrager til en vigtig erhvervsmæssig fornyelse. Nytænkning og innovation kommer i høj grad fra nye dynamiske virksomheder, der gennem forsknings- og/eller markedsdreven innovation forstår at skabe nye markeder. Iværksættere udfordrer eksisterende virksomheder og presser dem til at nytænke og forbedre sig. Det styrker regionens produktivitet, velstand og konkurrenceevne. En koordineret, målrettet og vedholdende indsats skal sikre gode vækstbetingelser og dermed en dynamisk fornyelse og innovation i regionens erhvervsliv. Derfor har tænketanken drøftet temaet etablering og udvikling af nye virksomheder og har opstillet 5 konkrete forslag, der skal skabe synlighed, sammenhæng og slagkraft og bidrage til at hæve kvaliteten af indsatsen. Udviklingsorienterede virksomheder gør regionen attraktiv Etablerede virksomheder, store såvel som mindre, udgør rygraden i Region Midtjyllands erhvervsstruktur og økonomi. Det er en fælles opgave for alle erhvervspolitiske aktører at bidrage til, at der findes optimale omstillings- og udviklingsmuligheder for de mange forskellige typer af virksomheder, der findes i regionen, så Region Midtjylland fortsat vil være en attraktiv region for virksomhederne. Der er behov for at styrke den katalysatorindsats som det offentlige kan spille i forbindelse med at styrke viden til vækstvirksomhederne. Herunder en særlig indsats indenfor klyngeudvikling, videnservice og internationalisering fordi der findes unikke udviklingsmuligheder for erhvervslivet i Region Midtjylland.

2 Derfor har tænketanken drøftet temaet viden til vækst og har opstillet 6 konkrete forslag, der skal bidrage til at styrke Region Midtjylland som et attraktivt sted at drive virksomhed hvor virksomhederne har mulighed for at få dækket deres viden behov. Et stærkt udbud af rådgivning og kapitalformidling gør regionen kompetent Både nye og etablerede virksomheder med vækstambitioner har behov for målrettet og kvalificeret rådgivning og behov for risikovillig egenkapital. Derfor er det centrale regionale opgaver at bidrage til at sikre virksomhederne adgang til velfungerende og kompetente vejlednings- og rådgivningstilbud og sikre udvikling af et bredere kapitalmarked gennem at styrke et kompetent kapitaludbud til regionens vækstvirksomheder. Der er mange aktører på banen, der hver har et afgrænset formål med deres indsats. Der er behov for at sikre et bedre samspil mellem aktørerne. Og det skal sikres, at huller i den kæde, der skal sikre kapitalforsyningen til vækstvirksomheder, lukkes. Tænketanken har drøftet temaet kapitalformidling til vækstvirksomheder og har opstillet 4 konkrete forslag, der både skal sikre aktivering af kompetent og risikovillig udviklingsfinansiering og lettere adgang hertil for regionens vækstvirksomheder samt mere synlighed om konkurrence om mulighederne for finansiering. Tænketankens 15 forslag til initiativer 1. Etablering og udvikling af nye virksomheder Mere fokus på iværksætteri i uddannelsessystemet Mere fokus på iværksætteri hos eksisterende virksomheder og deres ansatte Screening af iværksætteres vækstpotentiale Rådgivning af iværksættere om forretningsudvikling Rådgivning af iværksættere om internationalisering 2. Viden til vækst Videreførelse af effektfulde regionale rådgivningstilbud til vækstvirksomheder Fokus på forretningsudvikling Bedre samspil mellem virksomheder og videninstitutioner Facilitering af klynger og netværk Fremme videnserviceerhvervenes udviklingsbetingelser Fremme virksomhedernes internationalisering 3. Kapitalformidling til vækstvirksomheder Etablering af Business Angles Match Etablering af et regionalt investeringsselskab Innovationsmiljøerne skal styrkes Bedre rådgivning om kapitalforhold Tænketanken har holdt tre møder i august-september Tænketankens formand er borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune. Side 2

3 1. Etablering og udvikling af nye virksomheder Det skal være attraktivt at etablere ny virksomhed i Region Midtjylland. Iværksættere skal sikres adgang til den nødvendige viden og rådgivning. Der etableres flere end nye virksomheder om året i regionen. Iværksættere udfordrer de eksisterende virksomheder og giver dynamik. Det er ikke mindst vækstiværksættere og -virksomheder, der hurtigt skaber nye arbejdspladser og høj omsætning, som er med til at skabe vækst. Hermed presses også andre virksomheder til at nytænke og forbedre sig til gavn for den samlede danske innovations og konkurrenceevne. En koordineret, målrettet og vedholdende indsats skal sikre gode vækstbetingelser og dermed en dynamisk fornyelse i det regionale erhvervsliv. Iværksætteraktiviteten vil de kommende år blive mere videnskrævende. Derfor har det stor betydning at vejlednings- og rådgivningssystemet løbende vedligeholder og skærper de kompetencer og den viden, som ikke mindst de vækstorienterede iværksættere efterspørger. Generelt er det tænketankens vurdering, at der findes mange gode tilbud til regionens iværksættere, men at der er behov for en koordinering, synliggørelse og styrkelse af indsatserne. Det skal ikke være iværksætterens opgave at overskue mulighederne, men derimod skal erhvervsfremmesystemet kunne overskue mulighederne og have et internt systemkendskab. Udgangspunktet herfor bør være en præcis arbejdsdeling og klare snitflader mellem den lokale iværksættervejledning og -rådgivning og den specialiserede vejledning og rådgivning på regionalt niveau, så der ikke opstår overlap i indsatsen eller et udvidet behov for koordinering. 1.1 Iværksætterkultur Uddannelsessystemet har traditionelt været målrettet jobfunktioner på forskelligt niveau, således at man efter endt uddannelse kan finde et arbejde. Selvstændighedskulturen står svagt på læreanstalterne. Der er kun i begrænset omfang sat fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Der er alt for få uddannelsestilbud, som kan kvalificere de studerende til at udnytte denne karrierevej. Her overfor står, at næsten alle uddannelser rummer muligheder for at realisere en forretningsidé inden for faget. Der er derfor behov for især i uddannelsessektoren at skabe yderligere fokus på mulighederne for at starte egen virksomhed. Blandt andet bør der skabes et bedre overblik over og synlighed om forskellige initiativer, der sigter mod at styrke iværksætterkulturen. Initiativerne bør i højere grad samtænkes og koordineres med fx Iværksætterakademiet IDEA, Selvstændighedsfonden (Young Enterprise) og andre. Der skal tilvejebringes mere viden om, hvad der får folk til at starte egen virksomhed, ligesom der bør gennemføres en ekstra indsats for at få unge medarbejdere til at blive interesseret i at gå ind i generationsskifte på deres arbejdsplads. Som konkrete indsatser for iværksætterkultur foreslår tænketanken: Side 3

4 Mere fokus på iværksætteri i uddannelsessystemet Der igangsættes en indsats i forhold til uddannelsesinstitutionerne for at sikre mere fokus på start af egen virksomhed, herunder også overblik over hvilke instrumenter institutionerne allerede har adgang til og kan anvende. Regionen tilvejebringer sammen med IDEA m.fl. en koordineret indsats for at opbygge tværfaglige og kommercielt netværksorienterede studentervæksthuse i de større uddannelsesbyer i regionen. Mere fokus på iværksætteri hos eksisterende virksomheder Der udvikles en indsats rettet mod eksisterende virksomheder og deres medarbejdere med henblik på at styrke virksomhedernes udnyttelse af nye forretningsideer og fremme knopskydning af nye virksomheder fra de etablerede virksomheder. Det undersøges, hvordan mindre vækstvirksomheder i udkantsområder kan få tilknytning til større virksomheder fx gennem en udbredelse af initiativet bo i en virksomhed. 1.2 Rådgivning af iværksættere Globaliseringen og den teknologiske udvikling stiller nye krav til arten og kvaliteten af den offentlige rådgivningsindsats. Iværksættervirksomhedernes behov kan hurtigt ændres, og virksomhederne har som udgangspunkt vidt forskellige behov for rådgivning. Basistilbuddene til iværksætterne bør i et vist omfang standardiseres, således at alle iværksættere har adgang til den samme form for indledende rådgivning og vejledning om virksomhedsstart i hele regionen. Det vil give større kvalitet og gøre rådgivningsindsatsen mere gennemsigtig så overlap i indsatsen undgås. Større synlighed omkring iværksætterindsatsen kan også opnås. Der opstår i disse år mange nye virksomheder inden for forretningsområder, hvor der er potentiale for ny vækst. De opererer i udpræget grad i business to business markedet og mange findes inden for videnservice. Det betyder, at der vil blive behov for nye typer af specialiserede rådgivningstilbud. Som konkrete indsatser for iværksætterrådgivningen foreslår tænketanken: Screening af iværksætteres vækstpotentiale: Vækstforum opstiller mål og succeskriterier for et énstrenget basisvejledningssystem, som er tilgængeligt for alle, som overvejer at starte egen virksomhed. Med udgangspunkt i blandt andet den aktuelle forskning etableres systemet, så det på et tidligt tidspunkt kan spotte vækstiværksættere og formidle målrettede og specialiserede rådgivningstilbud. Iværksætterkurser fastholdes. I en videreudvikling af kursernes indhold bør der lægges vægt på deres potentielle funktion som screener af iværksættere med vækstpotentiale. Rådgivning af iværksættere om forretningsudvikling: Der tilbydes specialiseret rådgivning omkring kritiske dele af forretningsplanen, ligesom der udvikles indsatser, der kan styrke vækstiværksætternes salgs-, ledelses- og organisationskompetencer, fx i form af lederudvikling, skyggebestyrelser mv. Side 4

5 Det bygges videre på eksisterende initiativer omkring professionelle mentorer, der tilknyttes iværksættervirksomhederne samt et korps af særlige rådgivere inden for forskellige fagområder, ligesom der gøres en indsats for at etablere forretningsorienterede netværk mellem grupper af iværksættere på tværs af regionen. Rådgivning af iværksættere om internationalisering: Der etableres en indsats, der bidrager til at iværksætteren tager højde for udfordringer og muligheder omkring fx international sourcing allerede i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplanen. Der bør etableres et korps af ressourcepersoner fra midtjyske virksomheder, der er udstationeret i udlandet og som kan bistå iværksættere med internationalisering. Endvidere undersøges det, hvorledes regionale venskabsbyer kan bistå iværksættere med kontakt til samarbejdspartnere, videninstitutioner og kunder Der er behov for, at der på regionalt niveau udvikles og tilbydes værktøjer evt. webbaserede og i samarbejde med Danmarks Eksportråd der kan bistå vækstiværksættere med deres internationalisering. 2. Viden til vækst Etablerede virksomheder, store såvel som mindre, udgør rygraden i Region Midtjyllands erhvervsstruktur og økonomi. Det er tænketankens vurdering, at det er en regional opgave at bidrage til, at der findes optimale omstillings- og udviklingsmuligheder for de mange forskellige typer af virksomheder med vækstpotentiale, der findes i regionen. Ofte er løsningerne regionsspecifikke og tager udgangspunkt i lokale eller regionale erfaringer, viden eller netværk. Det skal udnyttes, fordi regionale forudsætninger og muligheder er vanskelig for andre regioner eller lande at kopiere. Den regionale erhvervsservice i amterne samarbejder i den nuværende struktur med de lokale erhvervskontorer om at tilbyde en bred vifte af servicetilbud til virksomhederne. Servicetilbudene bygger på lokale behov, og retter sig fortrinsvis mod problemafklaring. Erhvervsservicetilbuddet fungerer endvidere som screener af behov for rådgivning fra private rådgivere i regionale virksomhedsudviklingsprogrammer som for eksempel VIVA i Viborg amt og Futura i Ringkøbing amt. I Århus amt er den regionale erhvervsservice samlet i Start og Vækst. I lyset heraf har tænketanken fokuseret sine drøftelser om dels videreførelse og udvikling af de nuværende generelle rådgivningstilbud, som har en høj og veldokumenteret effekt. Dels har drøftelserne fokuseret på udvikling af mere specialiserede servicetilbud. 2.1 Generelle rådgivningstilbud til vækstvirksomheder Tilbudene og rådgivningsindsatsen skal være synlige, og de skal afspejle vækstvirksomhedernes øgede specialisering og de behov, som det afføder. Behovet for målrettet service og rådgivning indebærer, at der kun bør være én indgang til rådgivningssystemet fx gennem en kontaktperson eller key account manager, der opbygger et kendskab til vækstvirksomhedens behov med henblik på effektiv visitering til de samlede rådgivningstilbud i regionen. Side 5

6 Konkret anbefaler tænketanken at: Videreførelse af effektfulde regionale rådgivningstilbud til vækstvirksomheder Der skal skabes overblik over eksisterende regionale initiativer og ordninger og sikres videreførelse af best practice. Fokus på forretningsudvikling Viften af servicetilbud bør omfatte fokus på forretningsudvikling og udviklingsparathed, herunder udviklingsorienterede stabsfunktioner for at fastholde entrepreneurskabet i virksomhederne. Bedre samspil mellem virksomheder og videninstitutioner Der skal sikres et bedre samspil mellem virksomheder og videninstitutioner med henblik på at vurdere behovet for etablering af en regional brobygningsfunktion. 2.2 Specialiserede servicetilbud Den brede vifte af servicetilbud skal have kontinuitet, og skal rette sig mod generelle udviklingsbehov i det store flertal af små og mellemstore virksomheders i de fleste brancher. Herudover skal der udvikles en række specialiserede tilbud, som retter sig mod virksomheder med udviklingspotentiale på særlige områder. Facilitering af klynger og netværk I kraft af virksomhedernes stigende specialisering kan klyngesamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner være en effektiv vej til innovation og forretningsudvikling. Det største perspektiv opstår, når de deltagende virksomheder indgår forskellige steder i den værdikæde, som udgør kernen i samarbejdet (til forskel fra tidligere opfattelser af klynger som grupper af beslægtede virksomheder). Regionen skal have udarbejdet et beslutningsgrundlag og en strategi for hvordan virksomhedernes globale konkurrenceevne kan styrkes gennem samarbejde i værdikæder og vækstorienterede klynger med globalt udviklingspotentiale. Der kan her hentes inspiration i eksisterende netværksinitiativer (fx BNI Business Network International). Konkret anbefaler tænketanken at: Den regionale erhvervsservice får til opgave at implementere en regional strategi for klynger og netværk ved at facilitere dels udvikling af eksisterende og potentielle regionale klynger, og dels mere bløde netværk, som samles om udvalgte temaer, der kan fremme inspiration, viden, erfaudveksling eller samarbejde. Fremme videnserviceerhvervenes udviklingsbetingelser Servicemarkedet vokser, fordi mange virksomheder i stigende grad fokuserer på virksomhedens primære aktiviteter og udliciterer støttefunktionerne. Det skaber rum for nye servicekoncepter og forretningsmuligheder på business to business markedet for serviceydelser. Det kan for eksempel være rådgivning om strategisk produktudvikling eller controlleropgaver vedrørende sikkerhed og Side 6

7 kvalitet i en virksomhed. Fremtidens regionale vækst kan styrkes ved at udvikle videnserviceerhvervene og samtidig styrke videnserviceelementet i de traditionelle virksomheder. Der er behov for at få kortlagt videnserviceerhvervene og deres betydning for vækst og udvikling i Region Midtjylland. Det gælder særlig samspillet mellem industri- og servicevirksomheder, for at få belyst den værditilvækst i industrivirksomhederne, som ligger inden for service. Det skal undersøges i hvilket omfang industrivirksomhedernes udlægger servicefunktioner til eksterne lokale og regionale leverandører. På den måde kan der gennem specialisering opstå et regionalt kompetenceløft og en arbejdsdeling, der både styrker virksomhedernes værdikæde og sikrer udvikling af nye servicevirksomheder. Konkret anbefaler tænketanken at: Der igangsættes et analysearbejde, der skal skabe grundlaget for en ny erhvervspolitisk indsats, som kan udvikle nye rammebetingelser og konkrete initiativer, der kan tiltrække og udvikle videnservice i Region Midtjylland. Til at følge arbejdet kan der etableres en udviklingsgruppe med videnservicevirksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder. Fremme virksomhedernes internationalisering Region Midtjylland har fået en større kritisk masse og anledning til at løfte udadvendte internationale opgaver, og dermed indgå i den konkrete indsats for at styrke markedsmuligheder i udlandet for regionens virksomheder. Regionen skal derfor tilvejebringe et bedre videngrundlag om midtjyske virksomheders internationalisering. Konkret anbefaler tænketanken: Udvikling af bedre information til virksomhederne eller overblik - om mulighederne for hjælp til internationalisering herunder hvordan de store virksomheder i Region Midtjylland kan spille en mere aktiv rolle i forhold til mindre virksomheders internationalisering. Etablering af en regional indsats, der kan supplere den nationale indsats fra Danmarks Eksportråd, fx inden for internationale netværk, sourcing osv. 3. Kapitalformidling til vækstvirksomheder 3.1 Udfordringer Tænketanken finder, at det er en central regional opgave at bidrage til udvikling af et bredere kapitalmarked ved at styrke et kompetent kapitaludbud til regionens vækstvirksomheder. Der er mange aktører på banen, der hver har et afgrænset formål med deres indsats. Det er tænketankens opfattelse, at der er behov for at sikre et bedre samspil mellem aktørerne. Og at det skal sikres, at huller i den kæde, der skal sikre kapitalforsyningen til vækstvirksomheder, lukkes. Endvidere er det vigtigt, at udbyderne af risikovillig kapital er en synlig del af udviklingsmiljøet flere steder i regionen og dermed er tæt på de virksomheder, der har eller kan udvikle et behov for risi- Side 7

8 kovillig finansiering. Der skal skabes et match mellem relevante aktører og etableres synlige aktiviteter og netværk med base i regionen. Region Midtjylland har behov for at sætte fokus på mulighederne for at styrke et kompetent kapitaludbud til regionens vækstvirksomheder. Videnoverførsel fra forskningsinstitutioner og andre videnscentre kræver ofte, at der sker et match med udviklingskapital for at ny innovation kan gennemføres og omsættes til vækst i det regionale erhvervsliv. Derfor skal Region Midtjylland søge at påvirke en række centrale aktører på kapitalmarkedet. Det gælder fx: Vækstfonden Innovationsmiljøerne Bankerne Private venturefonde Regionens business angels Private investorer Som konkret indsats inden for kapitalformidling foreslår tænketanken: Etablering af Business Angles Match Region Midtjylland bør indgå i et udviklingssamarbejde med Vækstfonden omkring etablering af et Business Angles Match i Midtjylland. Målet bør være at etablere en pulje med kompetent egenkapital til vækstvirksomheder på 100 mio. kr. Etablering af et regionalt investeringsselskab Regionen bør gå i dialog med Vækstfonden og andre kapitalkilder omkring etablering af et regionalt investeringsselskab/fond på mindst 100 mio. kr. I den forbindelse skal der arbejdes på, at Vækstfonden opretter et vindue i regionen, fx i forbindelse med det kommende iværksætterhus. Innovationsmiljøerne skal styrkes Region Midtjylland skal arbejde for, at regionens innovationsmiljøer styrkes som regionale omdrejningspunkter for skabelse af nye innovative vækstvirksomheder og som platform for samarbejde mellem viden og kapital. Bedre rådgivning om kapitalforhold Region Midtjylland skal gennemføre en indsats, der kan bidrage til mere synlighed og konkurrence inden for venturemarkedet. Der kan fx udvikles en guide for, hvordan virksomhederne finder finansiering, eventuelt gennem en udbygning af finansieringsnøglen. Der bør endvidere gennem rådgivningssystemet gives mulighed for en uafhængig analyse af den optimale kapitalstruktur for en mindre vækstvirksomhed. 4. Det videre arbejde 4.1 Handlingsplan Tænketanken har med dette oplæg opstillet en række forslag til initiativer som Vækstforum kan arbejde videre med ved udarbejdelse af erhvervsudviklingsstrategien. Side 8

9 Tænketanken foreslår, at der under erhvervsudviklingsstrategien udarbejdes en handlingsplan med tre arbejdsområde: Iværksætteri Viden til vækst Kapitalformidling Formålet med handlingsplanen er at skabe en ramme, inden for hvilken konkrete indsatser og initiativer skal gennemføres de kommende år. Det skal bidrage til, at der skabes en sammenhængende indsats på tværs af alle relevante aktører på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Det er vigtigt, at handlingsplanen bidrager til at skabe åbenhed, synlighed om regionens arbejde og inddragelse af alle relevante aktører og institutioner. Der skal skabes rum for en åben dialog omkring de tre arbejdsområder og de resultater, som de konkrete initiativer skal medvirke til at skabe. Samlet finder tænketanken at udarbejdelse af handlingsplanen således skal medvirke til at sikre gennemførelse af en proces, hvor der fokuseres på: Relevans og konsekvens Mest effekt for relevant målgruppe Synlighed omkring initiativerne Aktivt og bredt ejerskab til initiativerne Opstilling af klare krav og kvantitative mål Løbende opfølgning på effekter og resultater Medio 2008 bør Vækstforum i samarbejde med blandt andre Kommunekontaktrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen få gennemført en uafhængig evaluering af den nye struktur og indsats i vejledningsog rådgivningssystemet. Formålet skal være at få afdækket om der er behov for yderligere fokus på brugerorienterede løsninger, øget kvalitet i tilbuddene, mere effekt for pengene og at fjerne eventuelle tilbageværende overlap og uhensigtsmæssige snitflader i organiseringen af indsatsen mellem lokale, regionale og nationale erhvervsfremmeaktører. 4.2 Finansiering Tænketanken foreslår, at handlingsplanen tillige skal tilvejebringe overblik og forslag til finansiering af handlingsplanens initiativer. Foruden den regionale finansiering finder Tænketanken, at der skal søges samfinansiering af initiativerne med relevante aktører fx staten, kommunerne, EU s strukturfonde og private. Det vil således være naturligt, at handlingsplanen udgør den samlede strategiske og praktiske ramme for regionens samlede indsats. I tabellen på næste side er der opstillet et forslag til økonomisk ramme for handlingsplanen. Region Midtjylland bør prioritere 25 mio. kr. årligt til handlingsplanen. Det vurderes, at behovet for medfinansiering vil være 75 mio. kr. Således vil den samlede indsats være 100 mio. kr. årligt. Side 9

10 Handlingsplan for vækst i nye og eksisterende virksomheder Årlig økonomiramme - indikativ mio. kr. Region EU Kommune Stat Privat I alt Iværksætteri 5,0 35,0 Iværksætterkultur 1,0 2,0 2,0 5,0 Vejledning/information 12,0 8,0 20,0 Kurser/mentorer 4,0 4,0 2,0 10,0 Viden til vækst 15,0 55,0 Forretningsudvikling vækstvirksomheder 6,5 6,5 8,5 10,0 31,5 Klynger/netværk 2,0 2,0 4,0 Videnserviceerhverv 1,5 1,5 0,5 3,5 Internationalisering 5,0 3,0 8,0 16,0 Kapitalformidling 5,0 10,0 Vejledning og information 2,0 1,5 3,5 Etablering af venturemarked 3,0 1,5 2,0 6,5 I alt (mio. kr.) 25,0 19,0 12,0 24,0 20,0 100,0 Iværksætteri Iværksætterkultur Vejledning/information Kurser/mentorer Viden til vækst Forretningsudvikling Klynger/netværk Videnserviceerhverv Internationalisering Kapitalformidling Vejledning Venturemarked Statslig medfinansiering 4000 potentielle iværksættere, 3000 nyetableringer heraf ca 25% deltidsiværksættere 40% traditionelle iværksættere, 30% ambitiøse iværksættere og 5% vækstiværksættere modtager differentieret informations- og vejledningstilbud Statsligt bidrag til nuværende erhvervsserviceordning via EBST Kommunal finansiering via fortsættelse af nuværende indsats 50 iværksætterkurser, udgifter til facilitering af mentorordning 200 rådgivningsforløb a gns. 200 timer a 800 kr. pr. time Statsligt bidrag til nuværende erhvervsserviceordning, virksomheders medfinansiering 2-5 udviklingsinitiativer/projekter Analyseindsats, ministeriel medfinansiering Medfinansiering via Danmarks Eksportråd, privat virksomhedsmedfinansiering Medfinansiering via EU strukturfondsmidler Statslig medfinansiering via Vækstfonden Side 10

11 Medlemmer af tænketanken vedr. iværksætteri mv. 1. Carsten Kissmeyer, borgmester, Ikast-Brande Kommune, (formand for tænketanken) 2. Søren Louis Pedersen, Labsound A/S 3. Lars Stigel, Østjysk Innovation A/S. 4. Per Nørret, Bombardier Transportation Denmark A/S 5. Kent Nielsen, Handelshøjskolen i Århus 6. Poul Rind Christensen, IDEA Midtjylland 7. Erik Krarup, TIC Viborg amt 8. Mette Vedel, Nordvestjysk ErhvervsCenter 9. Niels Hørsted Nielsen, virksomhedsrådgiver 10. Torben Rosenkilde, Skjern Bremser a/s 11. Stanley Bach Mortensen, 3F Viborg 12. Robert Riedel, Artlinco A/S 13. Jesper Aggerholm, DanDomain A/S 14. Jens-Ole Aagaard Jensen, Hollensen Energy A/S 15. Bo Olesen, Ikast Byggeindustri (IBI) 16. Gitte Grønbæk, Vitus Bering 17. Ejnar Olsen, Forenede Rengøring A/S 18. Jørgen Hertz, Kongsvang Erhvervsrengøring 19. Hans Bjørnholt, Erhvervsudviklingscenter Silkeborg 20. Per Frandsen, Nordea Århus Side 11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 11 6.4 Iværksætterprogram

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet: Kapitalformidling Resume Vækstforum Midtjylland understøtter initiativer, der sikrer gode rammer for udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling Væksthus Midtjylland Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling September 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. De

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere