Vækst i nye og eksisterende virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst i nye og eksisterende virksomheder"

Transkript

1 Vækst i nye og eksisterende virksomheder Anbefalinger fra Tænketanken om iværksætteri mv. Sammenfatning Vækstforum i Region Midtjylland har nedsat tænketanken for iværksætteri mv., som har haft til opgave at drøfte regionens udviklingsmuligheder inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling. Tænketanken har med udgangspunkt i kommissoriet fra Vækstforum drøftet, hvordan en indsats for iværksætteri og virksomhedsudvikling kan bidrage til at omsætte vækstforums vision om Region Midtjylland som en nyskabende, attraktiv og kompetent region til konkrete forslag til initiativer, der kan samles i en handlingsplan. Nye virksomheder gør regionen nyskabende Der etableres flere end nye virksomheder om året i regionen. De bidrager til en vigtig erhvervsmæssig fornyelse. Nytænkning og innovation kommer i høj grad fra nye dynamiske virksomheder, der gennem forsknings- og/eller markedsdreven innovation forstår at skabe nye markeder. Iværksættere udfordrer eksisterende virksomheder og presser dem til at nytænke og forbedre sig. Det styrker regionens produktivitet, velstand og konkurrenceevne. En koordineret, målrettet og vedholdende indsats skal sikre gode vækstbetingelser og dermed en dynamisk fornyelse og innovation i regionens erhvervsliv. Derfor har tænketanken drøftet temaet etablering og udvikling af nye virksomheder og har opstillet 5 konkrete forslag, der skal skabe synlighed, sammenhæng og slagkraft og bidrage til at hæve kvaliteten af indsatsen. Udviklingsorienterede virksomheder gør regionen attraktiv Etablerede virksomheder, store såvel som mindre, udgør rygraden i Region Midtjyllands erhvervsstruktur og økonomi. Det er en fælles opgave for alle erhvervspolitiske aktører at bidrage til, at der findes optimale omstillings- og udviklingsmuligheder for de mange forskellige typer af virksomheder, der findes i regionen, så Region Midtjylland fortsat vil være en attraktiv region for virksomhederne. Der er behov for at styrke den katalysatorindsats som det offentlige kan spille i forbindelse med at styrke viden til vækstvirksomhederne. Herunder en særlig indsats indenfor klyngeudvikling, videnservice og internationalisering fordi der findes unikke udviklingsmuligheder for erhvervslivet i Region Midtjylland.

2 Derfor har tænketanken drøftet temaet viden til vækst og har opstillet 6 konkrete forslag, der skal bidrage til at styrke Region Midtjylland som et attraktivt sted at drive virksomhed hvor virksomhederne har mulighed for at få dækket deres viden behov. Et stærkt udbud af rådgivning og kapitalformidling gør regionen kompetent Både nye og etablerede virksomheder med vækstambitioner har behov for målrettet og kvalificeret rådgivning og behov for risikovillig egenkapital. Derfor er det centrale regionale opgaver at bidrage til at sikre virksomhederne adgang til velfungerende og kompetente vejlednings- og rådgivningstilbud og sikre udvikling af et bredere kapitalmarked gennem at styrke et kompetent kapitaludbud til regionens vækstvirksomheder. Der er mange aktører på banen, der hver har et afgrænset formål med deres indsats. Der er behov for at sikre et bedre samspil mellem aktørerne. Og det skal sikres, at huller i den kæde, der skal sikre kapitalforsyningen til vækstvirksomheder, lukkes. Tænketanken har drøftet temaet kapitalformidling til vækstvirksomheder og har opstillet 4 konkrete forslag, der både skal sikre aktivering af kompetent og risikovillig udviklingsfinansiering og lettere adgang hertil for regionens vækstvirksomheder samt mere synlighed om konkurrence om mulighederne for finansiering. Tænketankens 15 forslag til initiativer 1. Etablering og udvikling af nye virksomheder Mere fokus på iværksætteri i uddannelsessystemet Mere fokus på iværksætteri hos eksisterende virksomheder og deres ansatte Screening af iværksætteres vækstpotentiale Rådgivning af iværksættere om forretningsudvikling Rådgivning af iværksættere om internationalisering 2. Viden til vækst Videreførelse af effektfulde regionale rådgivningstilbud til vækstvirksomheder Fokus på forretningsudvikling Bedre samspil mellem virksomheder og videninstitutioner Facilitering af klynger og netværk Fremme videnserviceerhvervenes udviklingsbetingelser Fremme virksomhedernes internationalisering 3. Kapitalformidling til vækstvirksomheder Etablering af Business Angles Match Etablering af et regionalt investeringsselskab Innovationsmiljøerne skal styrkes Bedre rådgivning om kapitalforhold Tænketanken har holdt tre møder i august-september Tænketankens formand er borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune. Side 2

3 1. Etablering og udvikling af nye virksomheder Det skal være attraktivt at etablere ny virksomhed i Region Midtjylland. Iværksættere skal sikres adgang til den nødvendige viden og rådgivning. Der etableres flere end nye virksomheder om året i regionen. Iværksættere udfordrer de eksisterende virksomheder og giver dynamik. Det er ikke mindst vækstiværksættere og -virksomheder, der hurtigt skaber nye arbejdspladser og høj omsætning, som er med til at skabe vækst. Hermed presses også andre virksomheder til at nytænke og forbedre sig til gavn for den samlede danske innovations og konkurrenceevne. En koordineret, målrettet og vedholdende indsats skal sikre gode vækstbetingelser og dermed en dynamisk fornyelse i det regionale erhvervsliv. Iværksætteraktiviteten vil de kommende år blive mere videnskrævende. Derfor har det stor betydning at vejlednings- og rådgivningssystemet løbende vedligeholder og skærper de kompetencer og den viden, som ikke mindst de vækstorienterede iværksættere efterspørger. Generelt er det tænketankens vurdering, at der findes mange gode tilbud til regionens iværksættere, men at der er behov for en koordinering, synliggørelse og styrkelse af indsatserne. Det skal ikke være iværksætterens opgave at overskue mulighederne, men derimod skal erhvervsfremmesystemet kunne overskue mulighederne og have et internt systemkendskab. Udgangspunktet herfor bør være en præcis arbejdsdeling og klare snitflader mellem den lokale iværksættervejledning og -rådgivning og den specialiserede vejledning og rådgivning på regionalt niveau, så der ikke opstår overlap i indsatsen eller et udvidet behov for koordinering. 1.1 Iværksætterkultur Uddannelsessystemet har traditionelt været målrettet jobfunktioner på forskelligt niveau, således at man efter endt uddannelse kan finde et arbejde. Selvstændighedskulturen står svagt på læreanstalterne. Der er kun i begrænset omfang sat fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Der er alt for få uddannelsestilbud, som kan kvalificere de studerende til at udnytte denne karrierevej. Her overfor står, at næsten alle uddannelser rummer muligheder for at realisere en forretningsidé inden for faget. Der er derfor behov for især i uddannelsessektoren at skabe yderligere fokus på mulighederne for at starte egen virksomhed. Blandt andet bør der skabes et bedre overblik over og synlighed om forskellige initiativer, der sigter mod at styrke iværksætterkulturen. Initiativerne bør i højere grad samtænkes og koordineres med fx Iværksætterakademiet IDEA, Selvstændighedsfonden (Young Enterprise) og andre. Der skal tilvejebringes mere viden om, hvad der får folk til at starte egen virksomhed, ligesom der bør gennemføres en ekstra indsats for at få unge medarbejdere til at blive interesseret i at gå ind i generationsskifte på deres arbejdsplads. Som konkrete indsatser for iværksætterkultur foreslår tænketanken: Side 3

4 Mere fokus på iværksætteri i uddannelsessystemet Der igangsættes en indsats i forhold til uddannelsesinstitutionerne for at sikre mere fokus på start af egen virksomhed, herunder også overblik over hvilke instrumenter institutionerne allerede har adgang til og kan anvende. Regionen tilvejebringer sammen med IDEA m.fl. en koordineret indsats for at opbygge tværfaglige og kommercielt netværksorienterede studentervæksthuse i de større uddannelsesbyer i regionen. Mere fokus på iværksætteri hos eksisterende virksomheder Der udvikles en indsats rettet mod eksisterende virksomheder og deres medarbejdere med henblik på at styrke virksomhedernes udnyttelse af nye forretningsideer og fremme knopskydning af nye virksomheder fra de etablerede virksomheder. Det undersøges, hvordan mindre vækstvirksomheder i udkantsområder kan få tilknytning til større virksomheder fx gennem en udbredelse af initiativet bo i en virksomhed. 1.2 Rådgivning af iværksættere Globaliseringen og den teknologiske udvikling stiller nye krav til arten og kvaliteten af den offentlige rådgivningsindsats. Iværksættervirksomhedernes behov kan hurtigt ændres, og virksomhederne har som udgangspunkt vidt forskellige behov for rådgivning. Basistilbuddene til iværksætterne bør i et vist omfang standardiseres, således at alle iværksættere har adgang til den samme form for indledende rådgivning og vejledning om virksomhedsstart i hele regionen. Det vil give større kvalitet og gøre rådgivningsindsatsen mere gennemsigtig så overlap i indsatsen undgås. Større synlighed omkring iværksætterindsatsen kan også opnås. Der opstår i disse år mange nye virksomheder inden for forretningsområder, hvor der er potentiale for ny vækst. De opererer i udpræget grad i business to business markedet og mange findes inden for videnservice. Det betyder, at der vil blive behov for nye typer af specialiserede rådgivningstilbud. Som konkrete indsatser for iværksætterrådgivningen foreslår tænketanken: Screening af iværksætteres vækstpotentiale: Vækstforum opstiller mål og succeskriterier for et énstrenget basisvejledningssystem, som er tilgængeligt for alle, som overvejer at starte egen virksomhed. Med udgangspunkt i blandt andet den aktuelle forskning etableres systemet, så det på et tidligt tidspunkt kan spotte vækstiværksættere og formidle målrettede og specialiserede rådgivningstilbud. Iværksætterkurser fastholdes. I en videreudvikling af kursernes indhold bør der lægges vægt på deres potentielle funktion som screener af iværksættere med vækstpotentiale. Rådgivning af iværksættere om forretningsudvikling: Der tilbydes specialiseret rådgivning omkring kritiske dele af forretningsplanen, ligesom der udvikles indsatser, der kan styrke vækstiværksætternes salgs-, ledelses- og organisationskompetencer, fx i form af lederudvikling, skyggebestyrelser mv. Side 4

5 Det bygges videre på eksisterende initiativer omkring professionelle mentorer, der tilknyttes iværksættervirksomhederne samt et korps af særlige rådgivere inden for forskellige fagområder, ligesom der gøres en indsats for at etablere forretningsorienterede netværk mellem grupper af iværksættere på tværs af regionen. Rådgivning af iværksættere om internationalisering: Der etableres en indsats, der bidrager til at iværksætteren tager højde for udfordringer og muligheder omkring fx international sourcing allerede i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplanen. Der bør etableres et korps af ressourcepersoner fra midtjyske virksomheder, der er udstationeret i udlandet og som kan bistå iværksættere med internationalisering. Endvidere undersøges det, hvorledes regionale venskabsbyer kan bistå iværksættere med kontakt til samarbejdspartnere, videninstitutioner og kunder Der er behov for, at der på regionalt niveau udvikles og tilbydes værktøjer evt. webbaserede og i samarbejde med Danmarks Eksportråd der kan bistå vækstiværksættere med deres internationalisering. 2. Viden til vækst Etablerede virksomheder, store såvel som mindre, udgør rygraden i Region Midtjyllands erhvervsstruktur og økonomi. Det er tænketankens vurdering, at det er en regional opgave at bidrage til, at der findes optimale omstillings- og udviklingsmuligheder for de mange forskellige typer af virksomheder med vækstpotentiale, der findes i regionen. Ofte er løsningerne regionsspecifikke og tager udgangspunkt i lokale eller regionale erfaringer, viden eller netværk. Det skal udnyttes, fordi regionale forudsætninger og muligheder er vanskelig for andre regioner eller lande at kopiere. Den regionale erhvervsservice i amterne samarbejder i den nuværende struktur med de lokale erhvervskontorer om at tilbyde en bred vifte af servicetilbud til virksomhederne. Servicetilbudene bygger på lokale behov, og retter sig fortrinsvis mod problemafklaring. Erhvervsservicetilbuddet fungerer endvidere som screener af behov for rådgivning fra private rådgivere i regionale virksomhedsudviklingsprogrammer som for eksempel VIVA i Viborg amt og Futura i Ringkøbing amt. I Århus amt er den regionale erhvervsservice samlet i Start og Vækst. I lyset heraf har tænketanken fokuseret sine drøftelser om dels videreførelse og udvikling af de nuværende generelle rådgivningstilbud, som har en høj og veldokumenteret effekt. Dels har drøftelserne fokuseret på udvikling af mere specialiserede servicetilbud. 2.1 Generelle rådgivningstilbud til vækstvirksomheder Tilbudene og rådgivningsindsatsen skal være synlige, og de skal afspejle vækstvirksomhedernes øgede specialisering og de behov, som det afføder. Behovet for målrettet service og rådgivning indebærer, at der kun bør være én indgang til rådgivningssystemet fx gennem en kontaktperson eller key account manager, der opbygger et kendskab til vækstvirksomhedens behov med henblik på effektiv visitering til de samlede rådgivningstilbud i regionen. Side 5

6 Konkret anbefaler tænketanken at: Videreførelse af effektfulde regionale rådgivningstilbud til vækstvirksomheder Der skal skabes overblik over eksisterende regionale initiativer og ordninger og sikres videreførelse af best practice. Fokus på forretningsudvikling Viften af servicetilbud bør omfatte fokus på forretningsudvikling og udviklingsparathed, herunder udviklingsorienterede stabsfunktioner for at fastholde entrepreneurskabet i virksomhederne. Bedre samspil mellem virksomheder og videninstitutioner Der skal sikres et bedre samspil mellem virksomheder og videninstitutioner med henblik på at vurdere behovet for etablering af en regional brobygningsfunktion. 2.2 Specialiserede servicetilbud Den brede vifte af servicetilbud skal have kontinuitet, og skal rette sig mod generelle udviklingsbehov i det store flertal af små og mellemstore virksomheders i de fleste brancher. Herudover skal der udvikles en række specialiserede tilbud, som retter sig mod virksomheder med udviklingspotentiale på særlige områder. Facilitering af klynger og netværk I kraft af virksomhedernes stigende specialisering kan klyngesamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner være en effektiv vej til innovation og forretningsudvikling. Det største perspektiv opstår, når de deltagende virksomheder indgår forskellige steder i den værdikæde, som udgør kernen i samarbejdet (til forskel fra tidligere opfattelser af klynger som grupper af beslægtede virksomheder). Regionen skal have udarbejdet et beslutningsgrundlag og en strategi for hvordan virksomhedernes globale konkurrenceevne kan styrkes gennem samarbejde i værdikæder og vækstorienterede klynger med globalt udviklingspotentiale. Der kan her hentes inspiration i eksisterende netværksinitiativer (fx BNI Business Network International). Konkret anbefaler tænketanken at: Den regionale erhvervsservice får til opgave at implementere en regional strategi for klynger og netværk ved at facilitere dels udvikling af eksisterende og potentielle regionale klynger, og dels mere bløde netværk, som samles om udvalgte temaer, der kan fremme inspiration, viden, erfaudveksling eller samarbejde. Fremme videnserviceerhvervenes udviklingsbetingelser Servicemarkedet vokser, fordi mange virksomheder i stigende grad fokuserer på virksomhedens primære aktiviteter og udliciterer støttefunktionerne. Det skaber rum for nye servicekoncepter og forretningsmuligheder på business to business markedet for serviceydelser. Det kan for eksempel være rådgivning om strategisk produktudvikling eller controlleropgaver vedrørende sikkerhed og Side 6

7 kvalitet i en virksomhed. Fremtidens regionale vækst kan styrkes ved at udvikle videnserviceerhvervene og samtidig styrke videnserviceelementet i de traditionelle virksomheder. Der er behov for at få kortlagt videnserviceerhvervene og deres betydning for vækst og udvikling i Region Midtjylland. Det gælder særlig samspillet mellem industri- og servicevirksomheder, for at få belyst den værditilvækst i industrivirksomhederne, som ligger inden for service. Det skal undersøges i hvilket omfang industrivirksomhedernes udlægger servicefunktioner til eksterne lokale og regionale leverandører. På den måde kan der gennem specialisering opstå et regionalt kompetenceløft og en arbejdsdeling, der både styrker virksomhedernes værdikæde og sikrer udvikling af nye servicevirksomheder. Konkret anbefaler tænketanken at: Der igangsættes et analysearbejde, der skal skabe grundlaget for en ny erhvervspolitisk indsats, som kan udvikle nye rammebetingelser og konkrete initiativer, der kan tiltrække og udvikle videnservice i Region Midtjylland. Til at følge arbejdet kan der etableres en udviklingsgruppe med videnservicevirksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder. Fremme virksomhedernes internationalisering Region Midtjylland har fået en større kritisk masse og anledning til at løfte udadvendte internationale opgaver, og dermed indgå i den konkrete indsats for at styrke markedsmuligheder i udlandet for regionens virksomheder. Regionen skal derfor tilvejebringe et bedre videngrundlag om midtjyske virksomheders internationalisering. Konkret anbefaler tænketanken: Udvikling af bedre information til virksomhederne eller overblik - om mulighederne for hjælp til internationalisering herunder hvordan de store virksomheder i Region Midtjylland kan spille en mere aktiv rolle i forhold til mindre virksomheders internationalisering. Etablering af en regional indsats, der kan supplere den nationale indsats fra Danmarks Eksportråd, fx inden for internationale netværk, sourcing osv. 3. Kapitalformidling til vækstvirksomheder 3.1 Udfordringer Tænketanken finder, at det er en central regional opgave at bidrage til udvikling af et bredere kapitalmarked ved at styrke et kompetent kapitaludbud til regionens vækstvirksomheder. Der er mange aktører på banen, der hver har et afgrænset formål med deres indsats. Det er tænketankens opfattelse, at der er behov for at sikre et bedre samspil mellem aktørerne. Og at det skal sikres, at huller i den kæde, der skal sikre kapitalforsyningen til vækstvirksomheder, lukkes. Endvidere er det vigtigt, at udbyderne af risikovillig kapital er en synlig del af udviklingsmiljøet flere steder i regionen og dermed er tæt på de virksomheder, der har eller kan udvikle et behov for risi- Side 7

8 kovillig finansiering. Der skal skabes et match mellem relevante aktører og etableres synlige aktiviteter og netværk med base i regionen. Region Midtjylland har behov for at sætte fokus på mulighederne for at styrke et kompetent kapitaludbud til regionens vækstvirksomheder. Videnoverførsel fra forskningsinstitutioner og andre videnscentre kræver ofte, at der sker et match med udviklingskapital for at ny innovation kan gennemføres og omsættes til vækst i det regionale erhvervsliv. Derfor skal Region Midtjylland søge at påvirke en række centrale aktører på kapitalmarkedet. Det gælder fx: Vækstfonden Innovationsmiljøerne Bankerne Private venturefonde Regionens business angels Private investorer Som konkret indsats inden for kapitalformidling foreslår tænketanken: Etablering af Business Angles Match Region Midtjylland bør indgå i et udviklingssamarbejde med Vækstfonden omkring etablering af et Business Angles Match i Midtjylland. Målet bør være at etablere en pulje med kompetent egenkapital til vækstvirksomheder på 100 mio. kr. Etablering af et regionalt investeringsselskab Regionen bør gå i dialog med Vækstfonden og andre kapitalkilder omkring etablering af et regionalt investeringsselskab/fond på mindst 100 mio. kr. I den forbindelse skal der arbejdes på, at Vækstfonden opretter et vindue i regionen, fx i forbindelse med det kommende iværksætterhus. Innovationsmiljøerne skal styrkes Region Midtjylland skal arbejde for, at regionens innovationsmiljøer styrkes som regionale omdrejningspunkter for skabelse af nye innovative vækstvirksomheder og som platform for samarbejde mellem viden og kapital. Bedre rådgivning om kapitalforhold Region Midtjylland skal gennemføre en indsats, der kan bidrage til mere synlighed og konkurrence inden for venturemarkedet. Der kan fx udvikles en guide for, hvordan virksomhederne finder finansiering, eventuelt gennem en udbygning af finansieringsnøglen. Der bør endvidere gennem rådgivningssystemet gives mulighed for en uafhængig analyse af den optimale kapitalstruktur for en mindre vækstvirksomhed. 4. Det videre arbejde 4.1 Handlingsplan Tænketanken har med dette oplæg opstillet en række forslag til initiativer som Vækstforum kan arbejde videre med ved udarbejdelse af erhvervsudviklingsstrategien. Side 8

9 Tænketanken foreslår, at der under erhvervsudviklingsstrategien udarbejdes en handlingsplan med tre arbejdsområde: Iværksætteri Viden til vækst Kapitalformidling Formålet med handlingsplanen er at skabe en ramme, inden for hvilken konkrete indsatser og initiativer skal gennemføres de kommende år. Det skal bidrage til, at der skabes en sammenhængende indsats på tværs af alle relevante aktører på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Det er vigtigt, at handlingsplanen bidrager til at skabe åbenhed, synlighed om regionens arbejde og inddragelse af alle relevante aktører og institutioner. Der skal skabes rum for en åben dialog omkring de tre arbejdsområder og de resultater, som de konkrete initiativer skal medvirke til at skabe. Samlet finder tænketanken at udarbejdelse af handlingsplanen således skal medvirke til at sikre gennemførelse af en proces, hvor der fokuseres på: Relevans og konsekvens Mest effekt for relevant målgruppe Synlighed omkring initiativerne Aktivt og bredt ejerskab til initiativerne Opstilling af klare krav og kvantitative mål Løbende opfølgning på effekter og resultater Medio 2008 bør Vækstforum i samarbejde med blandt andre Kommunekontaktrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen få gennemført en uafhængig evaluering af den nye struktur og indsats i vejledningsog rådgivningssystemet. Formålet skal være at få afdækket om der er behov for yderligere fokus på brugerorienterede løsninger, øget kvalitet i tilbuddene, mere effekt for pengene og at fjerne eventuelle tilbageværende overlap og uhensigtsmæssige snitflader i organiseringen af indsatsen mellem lokale, regionale og nationale erhvervsfremmeaktører. 4.2 Finansiering Tænketanken foreslår, at handlingsplanen tillige skal tilvejebringe overblik og forslag til finansiering af handlingsplanens initiativer. Foruden den regionale finansiering finder Tænketanken, at der skal søges samfinansiering af initiativerne med relevante aktører fx staten, kommunerne, EU s strukturfonde og private. Det vil således være naturligt, at handlingsplanen udgør den samlede strategiske og praktiske ramme for regionens samlede indsats. I tabellen på næste side er der opstillet et forslag til økonomisk ramme for handlingsplanen. Region Midtjylland bør prioritere 25 mio. kr. årligt til handlingsplanen. Det vurderes, at behovet for medfinansiering vil være 75 mio. kr. Således vil den samlede indsats være 100 mio. kr. årligt. Side 9

10 Handlingsplan for vækst i nye og eksisterende virksomheder Årlig økonomiramme - indikativ mio. kr. Region EU Kommune Stat Privat I alt Iværksætteri 5,0 35,0 Iværksætterkultur 1,0 2,0 2,0 5,0 Vejledning/information 12,0 8,0 20,0 Kurser/mentorer 4,0 4,0 2,0 10,0 Viden til vækst 15,0 55,0 Forretningsudvikling vækstvirksomheder 6,5 6,5 8,5 10,0 31,5 Klynger/netværk 2,0 2,0 4,0 Videnserviceerhverv 1,5 1,5 0,5 3,5 Internationalisering 5,0 3,0 8,0 16,0 Kapitalformidling 5,0 10,0 Vejledning og information 2,0 1,5 3,5 Etablering af venturemarked 3,0 1,5 2,0 6,5 I alt (mio. kr.) 25,0 19,0 12,0 24,0 20,0 100,0 Iværksætteri Iværksætterkultur Vejledning/information Kurser/mentorer Viden til vækst Forretningsudvikling Klynger/netværk Videnserviceerhverv Internationalisering Kapitalformidling Vejledning Venturemarked Statslig medfinansiering 4000 potentielle iværksættere, 3000 nyetableringer heraf ca 25% deltidsiværksættere 40% traditionelle iværksættere, 30% ambitiøse iværksættere og 5% vækstiværksættere modtager differentieret informations- og vejledningstilbud Statsligt bidrag til nuværende erhvervsserviceordning via EBST Kommunal finansiering via fortsættelse af nuværende indsats 50 iværksætterkurser, udgifter til facilitering af mentorordning 200 rådgivningsforløb a gns. 200 timer a 800 kr. pr. time Statsligt bidrag til nuværende erhvervsserviceordning, virksomheders medfinansiering 2-5 udviklingsinitiativer/projekter Analyseindsats, ministeriel medfinansiering Medfinansiering via Danmarks Eksportråd, privat virksomhedsmedfinansiering Medfinansiering via EU strukturfondsmidler Statslig medfinansiering via Vækstfonden Side 10

11 Medlemmer af tænketanken vedr. iværksætteri mv. 1. Carsten Kissmeyer, borgmester, Ikast-Brande Kommune, (formand for tænketanken) 2. Søren Louis Pedersen, Labsound A/S 3. Lars Stigel, Østjysk Innovation A/S. 4. Per Nørret, Bombardier Transportation Denmark A/S 5. Kent Nielsen, Handelshøjskolen i Århus 6. Poul Rind Christensen, IDEA Midtjylland 7. Erik Krarup, TIC Viborg amt 8. Mette Vedel, Nordvestjysk ErhvervsCenter 9. Niels Hørsted Nielsen, virksomhedsrådgiver 10. Torben Rosenkilde, Skjern Bremser a/s 11. Stanley Bach Mortensen, 3F Viborg 12. Robert Riedel, Artlinco A/S 13. Jesper Aggerholm, DanDomain A/S 14. Jens-Ole Aagaard Jensen, Hollensen Energy A/S 15. Bo Olesen, Ikast Byggeindustri (IBI) 16. Gitte Grønbæk, Vitus Bering 17. Ejnar Olsen, Forenede Rengøring A/S 18. Jørgen Hertz, Kongsvang Erhvervsrengøring 19. Hans Bjørnholt, Erhvervsudviklingscenter Silkeborg 20. Per Frandsen, Nordea Århus Side 11

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I DANMARKS INTERNATIONALE VÆKSTREGION

FORNYELSE OG VÆKST I DANMARKS INTERNATIONALE VÆKSTREGION FORNYELSE OG VÆKST I DANMARKS INTERNATIONALE VÆKSTREGION 1. UDKAST (senest ændret 051006) HANDLINGSPLAN 2007 REGION MIDTJYLLAND VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007 Første udkast til vækstforums

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I EN INTERNATIONAL VÆKSTREGION

FORNYELSE OG VÆKST I EN INTERNATIONAL VÆKSTREGION FORNYELSE OG VÆKST I EN INTERNATIONAL VÆKSTREGION ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI 2007-2009 REGION MIDTJYLLAND VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND FORORD Dette er Vækstforum for Region Midtjyllands første erhvervsudviklingsstrategi.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Byrådet via Magistraten INDSTILLING Den 1. december 2003 Tlf. Nr.: 8940 2195 Jour. Nr.: 24.10.05I00 Ref.:

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum

Fornyelse og vækst. i en international vækstregion. Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009. Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Vækstforum Fornyelse og vækst i en international vækstregion Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status

Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status Anders G. Christensen Formand, KKR Midtjylland Disposition Hvad ønskede/forventede kommunerne i Midtjylland sig af et væksthuset ved starten?

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Trekantområdets :Styrker Til Vidensamfund :Trusler Fra Industrisamfund :Svagheder :Muligheder 01 :Styrker Mange

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Initiativer vedr. iværksætteri og virksomhedsudvikling Program for informationsmødet 1. Velkomst 2. Information om rettelser 3. Kort introduktion til

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere