Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december november 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Bent Mikkelsen Væksthus Midtjylland Åbogade Århus N Direktør Erik Krarup CVR. Nr Bank: Jyske Bank, Århus C Resumè Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, at der skal udvikles og igangsættes initiativer, som skal forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Et velfungerende marked for risikovillig kapital er en nøglefaktor i bestræbelserne på at fremme erhvervsmæssig vækst og udvikling. For at styrke indsatsen vedrørende kapitalformidling i region Midtjylland igangsættes projektet Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland. Projektet har til formål er at forbedre iværksætteres og nye virksomheders adgang til finansiering gennem følgende tre indsatsområder: en øget regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter, udvikling af et Investor-readiness program for iværksættere samt fremme af Business Angels investeringer Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september 2009 Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Dette afsnit skal indeholde en kort beskrivelse vedrørende status for projektet, herunder konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet. Hvis der er afvigelser fra det kontraktbestemte eller det, der kan forventes gennemført på opfølgningstidspunktet - skal operatøren redegøre for disse afvigelser. INVESTORmidt programmet kører planmæssigt fremad, og der er opfyldelse på de fleste mål opsat for projektet. De Vækstfond-relaterede aktiviteter er kommet i gang efter sommerferien, og det primære udestående, der mangler at blive igangsat er aftaler med pengeinstitutter vedrørende anvendelsen af kom-i-gang lån. Dette skal planlægges og gennemføres i løbet de kommende 12 måneder. Investor Readiness programmet kører godt fremad, og måltallene for antallet af virksomheder, der skal indgå i forløb forventes opnået inden udgangen af Ligeledes lever Business Angel indsatsen op til det opsatte mål. Det kan nævnes, at der er etableret ny hjemmeside for Ban In-Vest gik i luften i august Endelig skal nævnes, at Forsker Jesper Lindgaard Christensen fra Aalborg Universitet for projektet har gennemført en omfattende analyse af kapitalmarkedet i Region Midtjylland. Slutrapport er afleveret ultimo august 2009, og rapporten drøftes nærmere på Advisory Board møde den 24. September. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Der skal ske en øget regional forankring af Vækstfondens produkter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Antal investeringer fra Vækstfonden i midtjyske virksomheder Væksthus Midtjylland (VM) skal styrke samarbejdet med Vækstfonden med henblik på at øge den regionale andel af Vækstfondens investeringer Resultatkrav 1.2 Uddannelsesforløb skal være VM skal udpege to ambassadører gennemført i samarbejde med for Vækstfonden blandt Væksthu- Vækstfonden. Der er ikke gennemført investeringer fra Vækstfondens side i midtjyske virksomheder som følge af projektet Der er udpeget ambassadører, og de giver løbende vejledninger om

3 sets konsulenter. Ambassadørerne skal have et særligt indblik i ambassadørerne Antal vejledninger gennemført af Vækstfondens produkter Resultatkrav 1.3 Antal gennemførte seminarer og VM skal sikre kompetenceudvikling af Væksthusets konsulenter workshops. vedrørende kapitalformidling. Kompetenceudviklingen skal sikre Væksthuset et dybtgående kendskab til kapitalområdet. Resultatkrav 1.4 Antal konsultationsarrangementer. Antal iværksættere, der mod- Der skal gennemføres kvartalsvise konsultationsarrangementer, tager rådgivning hvor iværksættere rådgives af Vækstfonden Resultatkrav 1.5 Antal arrangementer VM skal i samarbejde med Vækstfonden gennemfører temamøder, seminarer m.v. for lokal og regional erhvervsservice Resultatkrav 1.6 Antal aftaler med pengeinstitutter. VM skal gennemføre initiativer, Antal tilbudte Kom-i-gang- lån. der skal fremme anvendelsen af Vækstfondens Kom-i-gang-lån. Indsatsen skal bl.a. omfatte dialog med pengeinstitutter og regionale kampagner. Indsatsen gennemføres i samarbejde med lokal erhvervsservice. Mål 2 specielt kom-i-gang lån og Vækstkaution Der er den 19. August 2009 gennemført en workshop med alle finansieringskonsulenter i Væksthuset sammen med Susanne Kure fra Vækstfonden Der er den 28. August 2009 gennemført konsultationsarrangement med Søren Hougaard fra Vækstfonden. Tre iværksættere/virksomheder modtog rådgivning Der er planlagt arrangementer i Horsens den 26. Oktober og i Herning den 29. Oktober for såvel virksomheder som lokal og regional erhvervs-service Denne aktivitet er ikke påbegyndt udover drøftelser med Vækstfonden om den stærkt reducerede brug af kom-i-gang lån. Plan for indsats drøftes i Advisory Board mødet den 24. september, hvor også den lokale erhvervsservice deltager Der skal udvikles og gennemføres et investorreadiness program for iværksættere Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Programmet forelægges Region VM skal udvikle og gennemføre et Midtjylland til godkendelse. investor-readiness program for iværksættere. Antal deltagere i programmet og Programelementer skal bl.a. være antal deltagere, der opnår finansiering følgende: kompetencetilførsel vedr. udarbejdelse af forretningsplan, kendskab til kapitalmarkedet Programmet er godkendt af Region Midtjylland i marts Der er pr. 1. September virksomheder der er undervejs med kapital coach forløb. Heraf har 4 virksomheder opnået kapi- Side 3

4 og forskellige typer investorer. Minimum 15 iværksættere skal deltage i programmet i 2009 og minimum 20 i Resultatkrav 2.2 Antal arrangementer og antal deltagere. VM skal gennemføre masterclasses, temamøder og seminarer om kapitalfremskaffelse for iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. Mål 3 taltilførsel, mens ét virksomhedsforløb er afsluttet uden kapitaltilførsel. De øvrige forløb er fortsat i gang. Antal Business Angels investeringer skal øges Den 27. maj måned blev der i samarbejde med erhvervsilkeborg gennemført et arrangement omkring risikovillig kapital for mindre og yngre virksomheder. Den 30. September holdes kursus om risikovillig kapital for IT Iværksættere i Silkeborg sammen med IT Forum. Desuden er planlagt seminarer omkring finansiering i Horsens den 26. Oktober og i Herning den 29. Oktober Resultatkrav 3.1 VM skal i samarbejde med de regionale innovationsmiljøer sikre sekretariatsbetjening af netværk af Business Angels. Der skal etableres både formelle og uformelle netværk af Business Angels. Rekrutteringen til netværkene foretages af VM og innovationsmiljøerne i samspil med øvrige relevante aktører. Der skal minimum være 30 Business Angels i det formelle netværk og min. 50 Business Angels i det uformelle netværk. Resultatkrav 3.2 Rekrutteringen til netværkene skal tage udgangspunkt i følgende interesseområder: IT, Handel og Service, Life Science, Industri, Fødevarer og miljø Antal netværk og antal Business Angels i netværkene. Profil for netværkene forelægges Region Midtjylland. Der arbejdes med ét netværk for hele den midtjyske region BAN In-Vest. Ved udgangen af august 2009 er der 35 aktive medlemmer. Desuden er der adgang til ca. 25 business angels i det uformelle netværk. De 35 medlemmer af netværket falder inden for de omtalte interesse-områder. Resultatkrav 3.3 Der skal gennemføres min. 6 mø- Antal møder og antal præsentationer af investeringsobjekter Side 4

5 der årligt i det formelle Business Angels netværk. Netværket skal på møderne præsenteres for 1-3 gennemarbejdede investeringscases og mellem møderne skal netværket løbende præsenteres for nye cases. Resultatkrav 3.4 VM og Innovationsmiljøerne skal screene og kvalitetssikre de projekter, som forelægges netværkene af Business Angels. Netværkene det formelle og det uformelle skal præsenteres for min. 35 investeringscases fra region Midtjylland. Resultatkrav 3.5 Screeningen af projekter skal som minimum omfatte: Gennemgang af forretningsplan, præsentation af forretningside for springboard, præsentation for Business Angels, møder mellem investor og iværksætter. Resultatkrav 3.5 Der skal etableres samarbejde med andre regionale og nationale Business Angels netværk Antal investeringscases, der screenes og antal cases der præsenteres for netværkene. Antal screenede projekter og antal projekter, der opnår finansiering. Antal netværk, der samarbejdes med. Der er afholdt møder i januar, marts, maj og august 2009, så planen følges med minimum 6 møder pr. år. Der præsenteres typisk 2 cases pr. netværksmøde dog 6 stk. på mødet i august Desuden er der udsendt mere end 30 cases til det formelle netværk mellem møderne Der er screenet hvoraf mere end 30 er sendt ud til videre behandling hos Business Angels Der er under 5 af iværksætterne der har opnået finansiering fra Business Angel Netværket. Det præcise antal afdækkes ved en undersøgelse, der gennemføres i efteråret Der samarbejdes med de to øvrige danske BA-netværk i Københavnsområdet. Mål 4 Projektet skal evalueres Resultatkrav 6.1 Initiativet skal evalueres ved projektafslutning vedrørende resultater og effekter. Evalueringen skal foretages af en ekstern evaluator Evalueringen forelægges Region Midtjylland. Side 5

6 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter Dette er en manual for opfølgning på resultatkontrakter, der medfinansieres af EU s strukturfondsmidler. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes når manualen anvendes. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Hvis der er behov for ændringer i budgettet eller projektet i øvrigt skal Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Midtjylland godkende en skriftlig forudgående beskrivelse af ændringerne. Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende Side 6

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer:1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling af næsten lektiefri læringsrum. marts 2011 juni 2014. Journalnummer: 1-30-76-34-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling af næsten lektiefri læringsrum. marts 2011 juni 2014. Journalnummer: 1-30-76-34-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af næsten lektiefri læringsrum marts 2011 juni 2014 Journalnummer: 1-30-76-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram

KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram KLYNGEmidt Netværksinitiativet Midtjysk Klyngeprogram INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade 15 8200 Århus N Tlf.: 70 22 00 76 Operatør Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere