Offentlig skovrejsning Vejledning om tilskud 2014 Version 26. maj oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig skovrejsning Vejledning om tilskud 2014 Version 26. maj oktober 2014"

Transkript

1 Offentlig skovrejsning Vejledning om tilskud 2014 Version 26. maj oktober 2014

2 2 Indhold 1. Formål Hvem kan få tilskud.3 3. Hvilke arealer ydes der tilskud til Tilskudssatser og krav til anlægget Tilskudssatser Tilskuddet udbetales i to rater Krav til plantningerne/såningerne for at modtage tilskud Hegn, lokalitetskortlægning og kortudarbejdelse Generelle betingelser for tilskud Øvrige krav til den nye skov Fredskovspligt og tinglysning Skovens størrelse Skovens opbygning Nabohensyn Frø og planter Ansøgning Diverse tilladelser der skal opnås inden skovrejsningen Hvordan søges tilskud Ansøgningsfrister Betingelser for udbetaling Behandling af ansøgninger Prioritering Det videre forløb Markblokke og Enkeltbetalingsordningen Udbetaling af tilskud Skattemæssige forhold Hvis projektet ændres eller ikke gennemføres Ejerskifte Arealers definition og nøjagtighed Kontrol Forhold til andre tilskud og regler mm Retsgrundlag.21 Bilag 1 Træarts- og buskliste...22 Bilag 2 Provenienser Bilag 3 Artikel 1 (9) i EUdirective 2004/18/EC.25 Bilag 4 Naturstyrelsens seks lokale tilskuds-enheder..26

3 3 1. Formål og ikrafttrædelse Danmark har et mål om at forøge skovarealet, så skovlandskaber dækker % af landets areal i løbet af en trægeneration ( år). I dag dækker skov ca. 13 % af landet. Formålet med denne tilskudsordning er at fremme den offentlige skovrejsning. Offentlig skovrejsning anlægges oftest bynært og i vigtige vandindvindingsområder og giver således betydelige positive synergi-effekter i form af friluftsliv, grundvandsbeskyttelse, mere natur, mindre udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet o.a. Det er primært Miljøministeriet og kommunerne, der de seneste ca. 20 år har gennemført offentlig skovrejsning, men bl.a. også vandselskaber og Forsvarsministeriet gennemfører offentlig skovrejsning. Med denne ordning gives tilskud til at anlægge ny offentlig skov på landbrugsjord. Ordningen administreres af Naturstyrelsen. Tilskud gives til: Plantning eller såning af ny skov Etablering af hegn mod vildtet Tilskud til udarbejdelse af kort (bl.a. præcis arealfastsættelse) Jordbundskortlægning (lokalitetskortlægning) Ordningen finansieres af EU s Landdistriktprogram for Danmark. Seneste version er godkendt af EU den 20. juli EU har forlænget dette programs ordninger til 31. august 2014 med Rådets forordning nr af 17. december Hjemlen for denne tilskudsordning til offentlig skovrejsning er afsnit b: First afforestation of agricultural land to establish new public forests. Denne vejledning og tilhørende bekendtgørelse nr.??? om tilskud til offentlig skovrejsning er godkendt af Miljøministeren??. juni Ordningen trådte i kraft??. juni Ansøgninger om støtte skal være modtaget i Naturstyrelsen inden 1. september 2014 og tilsagn givet af Naturstyrelsen inden 1. januar Hvem kan få tilskud Tilskuddet gives til offentlige ejere af landbrugsjord. En offentlig ejer kan være ministerier, kommuner eller andre, f.eks. vandselskaber og menighedsråd. De to sidstnævnte skal dokumentere, at de opfylder kravene i Artikel 1 (9) i EU-Directive 2004/18/EC for at være en offentlig virksomhed. Se bilag Hvilke arealer ydes der tilskud til Tilskuddet ydes til skovrejsning på landbrugsjord, som skal være egnet til bæredygtig skovdrift (arealets form, terræn, jordbundsforhold m.v.). ligge i skovrejsningsområde eller i et område, hvor skovrejsning er mulig ( neutralområde ), jf. myndighedernes planlægning (kommuneplanen). have været i regelmæssig erhvervsmæssig landbrugsdrift, herunder erhvervsmæssig landbrugsdrift i den seneste dyrkningssæson forud for ansøgningstidspunktet. Landbrugsjorden skal således have bidraget til indkomsten for den, der drev jorden. Arealer, der modtager enkeltbetalingsstøtte, kan medregnes, uanset om de dyrkes eller ej. Arealer, der efter endt grusgravning er retableret til landbrugsdrift, og har været i

4 erhvervsmæssig landbrugsdrift i den seneste dyrkningssæson forud for ansøgningstidspunktet, kan ligeledes medregnes. 4 være uden skovbevoksning. Prydvækster, frugtplantager, juletræer, pyntegrønt samt energiafgrøder eller lignende i kort omdrift anses i denne sammenhæng ikke som skov. kunne tilplantes efter gældende love, offentlig planlægning, fredninger m.m. Skovrejsningen må f.eks. ikke stride mod naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper og beskyttelseslinier eller museumslovens bestemmelser om beskyttede fortidsminder. Læs mere om dette i afsnit 7.1 Diverse tilladelser der skal opnås inden skovrejsningen. 4. Tilskudssatser og krav til anlægget 4.1. Tilskudssatser Tilskud vil blive ydet med følgende maksimale satser: Tilskud til ny offentlig skov inkl. hegning, lokalitetkortlægning og kortudarbejdelse. Det maksimale Max tilskud til anlæg af off. skov udgiftsgrundlag (55 % af max. udgiftsgrundlag) Plantning af løvskov/skovbryn Plantning af nåleskov Såning kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha Der gives ikke tilskud til fri succession eller ekstensiv skovrejsning. Tilskud gives som 55 % af de dokumenterede tilskudsberettigede udgifter. Beløbene fremgår af ovenstående skema. De tilskudsberettigede udgifter er: jordbundskortlægning (lokalitetskortlægning), kortudarbejdelse, selve anlægget og hegning. Ved anlægget forstås forberedende jordbehandling, køb af planter samt selve plantningen. De tilskudsberettigede udgifter inkluderer altså f.eks. ikke ukrudtsrenholdelse efter plantning og heller ikke efterbedring, naturgenopretning af vådområder, anlæg af skovveje og anlæg af rekreative anlæg. De afholdte udgifter skal dokumenteres og ansøger vil så modtage kompensation for sine udgifter med op til 55 % af det maksimale udgiftsgrundlag. Udgifter udover det maksimale udgiftsgrundlag betales alene af ansøger selv. Se regler for opnåelse af tilsagn samt udbetaling af tilskud i afsnit 7. De tilskudsberettigede udgifter inkluderer ikke moms, medmindre denne endeligt bæres af ansøger.

5 Tilskuddet udbetales i to rater Sidste frist for ansøgning om udbetaling af 1. rate er inden 1. december 2016, og tilplantning eller tilsåning skal være sket inden 15. november Se afsnit 7.4. Første rate udgør ca. 75 % af det tilskudsberettigede beløb. Anden rate udbetales, når ansøger senest 5 år efter udbetaling af første rate (7 år hvis såning) meddeler, at projektet er gennemført jf. afsnit 4.3. Anden rate udgør ca. 25 % af det tilskudsberettigede beløb. Fordelingen af tilskuddet til rater. 1. rate 2. rate I alt Plantning af løvskov/skovbryn Plantning af nåleskov Såning kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha 4.3. Krav til plantningerne/såningerne for at modtage tilskud Der stilles krav om mindst følgende plantetal 5 år efter ansøgning om udbetaling af 1. rate, dvs. senest 6 år efter anlæg. Hvis såninger så er kravet 7 år efter tilskuddet er modtaget, dvs. senest 8 år efter anlæg: Bevoksningstype Løvtræsbevoksninger og løvskovsbryn Nåletræsbevoksninger Såning Plantetalskrav pr. ha senest 5 år efter 1. rate er udbetalt 3500 stk. over 1 meter høje senest 5 år efter 1. rate er udbetalt 2800 stk. over 1 meter høje senest 5 år efter 1. rate er udbetalt 2000 stk. over 1 meter høje senest 7 år efter 1.rate er udbetalt Generelt kan kun de træer/buske, der er levende og i god vækst medregnes. Det er de højeste 3500 planter, der skal være over 1 meter høje. Endvidere gælder følgende: Der må ikke anvendes reolpløjning, grubning eller lignende dybde-jordbehandling, der kan skade arkæologiske spor under det nuværende pløjelag. Ekstensiv punktvis gennembrydning af f.eks. et al-lag ved op til et par tusinde borede huller á ca. 25 cm i diameter pr. ha kan dog godkendes under ordningen, såfremt det lokale museum er underrettet herom og ikke har haft indvendinger. (2000 huller á 25 cm svarer til i alt knap 100 kvm., og en hektar er i alt kvm., dvs. ca. 1 % af arealet kan i princippet blive berørt) Der skal anlægges løvskovbryn i kanterne af den nye skov. Skovbrynene skal mod nord og vest være mindst 20 meter brede, og mod syd og øst være mindst 10 meter brede. I skovbryn må der kun plantes godkendte træer og buske, jf. bilag 1. Hvis arealet grænser op til eksisterende skov, så kan skovbryn undlades.

6 I skovbryn skal mindst 20 % af plantetallet ved anlæg være buske. 6 I selve skoven (inden for skovbrynene) skal hovedtræarten(rne) på over 50 % af arealet være hjemmehørende skovdannende træarter jf. bilag 1. Ved hovedtræart forstås den eller de arter, der i den enkelte bevoksning samlet udgør mere end 50 % af det samlede plantetal ved anlæg. En løvtræsbevoksning defineres som sådan, hvis mindst 75 % af plantetallet ved anlæg er løvtræ. En nåletræsbevoksning defineres som sådan, hvis mere end 25 % af plantetallet ved anlæg er nåletræer. I alle bevoksninger skal mindst 10 % af det krævede plantetal ved anlæg være en anden træart end hovedtræarten. I selve skoven (inden for skovbrynene) må andelen af buske, små træer og ammetræer, som jf. ansøgningen ikke forventes at skulle indgå i det fremtidige øverste kronetag, maksimalt udgøre 40 % af det samlede plantetal (af alle træer og buske) ved anlæg. De egentlig skovdannende træarter som eg, bøg, ær, skovfyr, douglasgran o.a. skal altså udgøre minimum 60 % af plantetallet ved anlæg.ved små træer forstås træer, der ikke kan forventes at nå samme højde som en almindelig skovbevoksning, f.eks. træarter som alm. røn og vild æble. Som ammetræer anvendes oftest rødel, lærk og poppel, der typisk fjernes år efter anlæg, når de har hjulpet de blivende træarter, typisk bøg, gennem kulturfasen. Rødel og lærk anvendes dog også som egentlige skovdannende træarter og accepteres som sådan, hvis det er beskrevet i ansøgningen. Poppel (undtagen bævreasp) betragtes dog altid som ammetræ og kan derfor maksimalt udgøre 40 % af plantetallet i bevoksningen ved anlæg, selvom poppel egentlig også kan være en skovdannende træart. Alle pile-arter betragtes som buske eller små træer og kan derfor ligeledes maksimalt udgøre 40 % af plantetallet i bevoksningen ved anlæg. Jf. afsnit 10 om kontrol vil alle projekter blive besigtiget og kontrolleret senest i forbindelse med udbetaling af anden rate. Tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist, og udbetalt tilskud kan helt eller delvist kræves betalt tilbage med tillæg af renter, hvis ansøgers oplysninger er upræcise, fejlagtige, utilstrækkelige, eller der er fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen. Der kan i grove tilfælde idømmes straf. Skovloven indeholder de mere specifikke regler herom Hegn, lokalitetskortlægning og kortudarbejdelse. Jf. afsnit 4.1. kan der indenfor tilskuddet gives støtte til jordbundskortlægning, kortudarbejdelse og hegning. Der kan ydes tilskud til at afværge vildtskader ved opsætning af vildthegn af mindst 140 cm's højde. Der ydes ikke tilskud til el-hegn. Der kan ydes tilskud til undersøgelser eller arbejder, der kan give et godt grundlag for etableringen af den nye skov samt den fremtidige skovdrift på arealet. Mulighederne omfatter: 1) Jordbundsundersøgelse (lokalitetskortlægning). 2) Udarbejdelse af kort over tilplantningen, dvs. skovkort der kan bruges til ansøgningen om tilskud og i revideret form til afrapportering af projektet (og udbetaling af tilskud) samt fremadrettet i driften af skoven.

7 7 Ad 1) Lokalitetskortlægning: Kortlægningen omfatter jordbunden og vigtige økologiske dyrkningsfaktorer som grundvandsstand, forekomst af rodstandsende lag, tørveforekomster og andre forhold, som påvirker mulighederne for at dyrke forskellige træarter. Feltregistreringen bør som minimum opfylde følgende krav: Der foretages mindst 1 registrering af jordbundsforholdene pr. hektar. Dette kan ske enten i gravede jordbundshuller (beskrivelse af jordprofil) eller som jordboringer. I begge tilfælde til en dybde af minimum 1,5 meter eller til rodhæmmende lag tættere på overfladen. Der udarbejdes en rapport om området - specielt med hensyn til skovdyrkningens muligheder og risici, som mindst omfatter temakort over jordbundsforhold og topografi (højdekurver). Tilskud til lokalitetskortlægning skal være til en professionel udførelse. Derfor skal det fremgå, hvem der skal udarbejde lokalitetskortlægningen og dennes uddannelsesmæssige baggrund. Der kræves dokumentation for særligt erhvervet viden om lokalitetskortlægning, tidligere udført arbejde og deltagelse i kurser eller lignende. Lokalitetsrapporten, temakort, samt dokumentation for feltundersøgelsernes omfang skal på forlangende kunne forelægges Naturstyrelsen. Ad 2) Udarbejdelse af kort: Der skal foreligge en stedfæstelse og opgørelse af arealet samt et opdateret kort ved indsendelse af anmodning om udbetaling af tilskud. Det opdaterede kort med den korrekte arealangivelse vil endvidere være et godt udgangspunkt for den fremtidige administration af arealet og i forhold til evt. enkeltbetalingsstøtte. Opmålingen, der f.eks. kan gennemføres som en GPS opmåling, skal resultere i digitale filer, der kan sendes videre til NaturErhvervstyrelsen som grundlag for opdatering af markblokkortet. Opmålingen skal omfatte alle tilplantede arealer, og arealer der ønskes pålagt fredskovspligt ifm. ansøgningen. Opmålinger kan endvidere anvendes som grundlag for at udarbejde kortet, der viser, hvordan skoven er etableret. Vær opmærksom på, at arealer skal opgives i hektar med 2 decimaler, og at stedfæstelsen bør have en nøjagtighed, der svarer dertil for at leve op til kravene for modtagelse af midler fra EU s ordninger. Se afsnit 9. Kortet skal revideres, når tilplantningen/såningen er gennemført, så kortet viser skoven efter, at den er etableret. Kortet skal mindst indeholde følgende: Skovens ydre afgrænsning Bevoksningsgrænser efter anlæg af skoven Hovedtræarter i de forskellige bevoksninger Evt. ubevoksede arealer Alle andre væsentlige faste anlæg (veje, huse, grøfter m.v.) Beskyttede fortidsminder Beskyttede naturtyper og beskyttelseslinier, der har betydning for projektet Eksisterende skov med angivelse af alder og træart, hvis den eksisterende skov har betydning for projektet Matrikulære grænser, matrikel nr. og ejerlav, og Udarbejdet i målforhold 1:4.000 eller større Fredskovsgrænse Se også afsnit 9 om Arealers definition og nøjagtighed.

8 8 5. Generelle betingelser for tilskud Det er en betingelse for tilskud, at arealet ikke hidtil har været skovbevokset eller fredskovspligtigt, med mindre der i en afgørelse om fredskovspligt på arealet efter skovlovens 4 er andet anført. Eksisterende fredskovspligtige arealer kan ikke modtage tilskud. Det er en betingelse for tilskud, at projektet er anmeldt til kommunen, jf. VVMbekendtgørelsen, og at der foreligger en afgørelse om, at projektet ikke er VVMpligtigt. Det er en betingelse for tilskud, at skovrejsningen ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud. Der kan ikke ydes tilskud til at anlægge skov, som ejeren i forvejen over for offentlig myndighed er forpligtet til at anlægge, eller som er i strid med gældende love og bestemmelser, eller som allerede modtager offentlige tilskud. Der kan ikke ydes tilskud til arealer inden for EU s Natura 2000-områder, hvis skovrejsningen er i strid med beskyttelseshensyn, der skal varetages i området. Hvis der plantes i et Natura 2000 område, skal det altid anmeldes til kommunen. Der kan ikke ydes tilskud til at anlægge skov, som skal anvendes som puljeareal i skovlovens forstand. Der ydes ikke tilskud til tilplantninger, der tjener til produktion af prydvækster, juletræer, pyntegrønt, frugt samt energiskov og lignende i kort omdrift. Der ydes heller ikke tilskud til etablering af en monokultur bestående af en ikke-hjemmehørende nåletræart. 6. Øvrige krav til den nye skov 6.1. Fredskovspligt og tinglysning Skov anlagt med tilskud fra denne ordning pålægges fredskovspligt efter skovlovens 4. Det betyder, at arealet fremover skal anvendes til skovbrugsformål og i øvrigt opfylde skovlovens bestemmelser. Naturstyrelsens lokale Naturforvaltningsenheder med ansvar for tilskud sørger for pålæggelse af fredskovspligt senest ifm. udbetaling af 1. rate. Se afsnit 7.1. En eventuel landbrugspligt opretholdes på ejendommen. Der er dog visse muligheder for at få ophævet landbrugspligten, se afsnit 11. Åbne arealer i tilknytning til ny skov kan indgå i det areal, der pålægges fredskovspligt. De åbne arealer skal indgå i en naturlig og landskabelig helhed med de arealer, som skal tilplantes, se i øvrigt vejledning om skovlovens 4, /Skov/Skovloven/paragraf4.htm og afsnit 6.3. om Skovens opbygning.

9 9 Hvis små-biotoper som mindre skovstykker, heder, moser, overdrev, ferske enge, fortidsminder og lignende indenfor skovrejsningsprojektet, bør disse små-biotoper indgå i det fredskovspligtige areal. Naturstyrelsen vil kunne kræve, at åbne ekstensivt drevne arealer, der landskabligt hører til den nye skov, medtages i det fredskovspligtige areal Skovens størrelse Den nye skov skal som hovedregel være på mindst 5 ha bevokset areal. Skoven skal udgøre en samlet enhed af passende form. Skoven regnes for samlet, hvis de enkelte delarealer, der skal være større end 2 ha bevokset areal, ligger inden for en afstand af op til ca. 100 m fra hinanden og det mellemliggende areal er et skovareal eller et åbent udyrket areal, som er fredskovspligtigt eller pålægges fredskovspligt i forbindelse med skovrejsningsprojektet. Hvis skovstykkerne adskilles af bebyggelse, en større vej eller jernbane, regnes de i denne sammenhæng ikke for en samlet skov. I følgende særlige tilfælde kan der dog ydes tilskud til at rejse mindre skove mellem 2-5 ha (bevokset areal): i bynære områder, hvor offentligheden har adgang til den nye skov. i særlige indsatsområder for drikkevand (nitratfølsomme indvindingsområder, og områder, hvor der er udarbejdet en indsatsplan af hensyn til drikkevand). i tilknytning til en eksisterende fredskov på egen jord, hvor det samlede bevoksede areal bliver mindst 5 ha. indenfor projektområder for offentlig skovrejsning, hvor der er vedtaget en langsigtet plan om etablering af en ny offentlig skov på i alt ha. Planen skal være godkendt af kommunen Skovens opbygning Følgende skal være opfyldt ved opbygning af skoven: Bæredygtig skovdrift Ved opbygningen af skoven skal der tages hensyn til træproduktion (herunder hensyn til skovens robusthed), biologisk mangfoldighed, landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv, således at den nye skov vil kunne opfylde skovlovens krav om bæredygtig skovdrift. Heraf følger bl.a., at maksimalt 10 % af skovens areal kan drives som arealer i kort omdrift (juletræer, pyntegrønt og energitræ), at træerne skal være hugstmodne før fældning og at søer, vandløb, moser, heder, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev ikke må dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres uanset størrelse, idet tilstanden af disse arealer ikke må ændres. Skovbryn Der skal anlægges løvskovbryn i kanterne af den nye skov. Skovbrynene skal mod nord og vest være mindst 20 meter brede, og mod syd og øst være mindst 10 meter brede. Der må udelukkende anvendes godkendte arter, jf. bilag 1. Hvis arealet grænser op til eksisterende skov, så kan skovbryn undlades. Åbne naturarealer Der gives ikke tilskud til etablering af åbne naturarealer efter denne ordning, men ansøger er velkommen til at planlægge etablering af åbne arealer inden i og op til det samlede skovrejsningsprojekt af landskabelige og naturmæssige årsager. De åbne naturarealer kan pålægges fredskovspligt sammen med den nye skov, hvis de åbne naturarealer er landskabelig sammenhængende med skoven, og skovarealet udgør mere

10 10 end halvdelen af det samlede areal. Det accepteres ikke, at egentlig landbrugsmæssige omdrifts-arealer (pløjejord) kommer til at udgøre enklaver i den nye skov, hvis de er ejet af den offentlige ejer, der ansøger om tilskud, med mindre arealet ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Helhedsbetragtning Ved skovopbygningen skal der sikres en passende balance mellem skovbryn, bevoksninger samt åbne arealer. Hvis det ansøgte f.eks. omhandler skovrejsning af et mindre areal vil der være en betydelig randeffekt. Tilsvarende gælder ansøgninger, hvor der planlægges etableret en stor andel åbne naturarealer. Det skal i sådanne tilfælde sikres, at der også etableres kerneområder af større samlede skovområder, hvor der skabes et egentligt skovklima. Bredden af alle nye skove, der søges om tilskud til, skal derfor som hovedregel være mindst 50 meter. Hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilplantningsplanen ikke er i balance, vil hele planen kunne forkastes eller forlanges revideret Nabohensyn Ny skov med tilskud skal holdes i følgende afstande fra eventuel have/beboelse på naboejendom: 30 meter fra skel mod have/beboelse, der ligger øst og nord for skoven 15 meter fra skel mod have/beboelse, der ligger vest og syd for skoven Frø og Planter Der skal anvendes træarter, som er egnede på lokaliteten. Til anlæg af skoven må der kun benyttes planter og frø, som opfylder herkomstbestemmelserne vedrørende skovfrø og planter. Frø og planter af EU træarter (se bilag 1) skal som udgangspunkt stamme fra frøavlsbevoksninger eller frøplantager, som er kåret i kategorierne udvalgt, kvalificeret (frøplantager) eller afprøvet. Der kan dog i enkelte situationer (fremgår af provenienslisten i bilag 2) ydes tilskud til materiale, som er kåret som lokalitetsbestemt. Frøog plantematerialet skal være kåret til enten vedproduktion eller værn- og læplantningsformål. Yderligere information og hjælp til at træffe de rigtige plantevalg kan fås på Egne frø og planter er dog undtaget fra disse krav. Ved plantning eller såning af træarterne opført i bilag 2 skal anvendes de provenienser, der er anført for de enkelte træarter. Dette gælder dog ikke frø og planter fra egne arealer. Hvis man ikke kan skaffe de anførte provenienser, skal man søge dispensation fra listen hos Naturstyrelsen. Der ydes ikke tilskud til arterne nobilis og nordmannsgran, og disse kan ikke tælles med til opfyldelse af plantetalskravene. Anvendelse af eget plantemateriale skal anføres i ansøgningen.

11 11 7. Ansøgning 7.1. Diverse tilladelser der skal opnås inden skovrejsningen Det er ansøgerens ansvar, at der er foretaget en tilstrækkelig indledende afklaring, inden en ansøgning fremsendes, ligesom det er ansøgers ansvar, at evt. nødvendige tilladelser opnås inden tilplantning foretages. Endelig afklaring og indhentelse af evt. nødvendige tilladelser sker primært ved en forelæggelse af projektet for kommunen. Denne forelæggelse kan ske samtidigt med, at der fremsendes en ansøgning til Naturstyrelsen om tilskud til offentlig skovrejsning. Udkast til brev til kommunen med anmodning om vurdering af projektet kan findes på ordningens hjemmeside Ansøger skal oplyse om den planlagte skovrejsning sker på et areal der: er omfattet af bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven er omfattet af bestemmelser i Museumsloven er omfattet af bestemmelser i Vandløbsloven i Kommuneplanen er enten beliggende i skovrejsningsområde, neutralområde eller negativ område for skovrejsning er beliggende i Natura 2000 område er beliggende i et fredet område er omfattet af tinglyste servitutter der begrænser mulighederne for skovrejsning er blevet VVM-screenet angående skovrejsning pålægges fredskovpligt senest ifm. udbetaling af 1. rate er blevet anmeldt til kommunen jf. 8 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. Hvis ansøger ikke er del af en statslig eller kommunal forvaltning, f.eks. et vandselskab eller menighedsråd, så skal ansøger dokumentere, at ansøger er en offentlig virksomhed jf. bilag 3. Se også afsnit 3. Naturbeskyttelsesloven (NBL) Naturbeskyttelsesloven indeholder en række bestemmelser, der begrænser mulighederne for tilplantning. Det drejer sig bl.a. om følgende: NBL s 3 beskytter naturtyper som søer, vandløb, heder, moser, strandenge og sumpe samt ferske enge og biologiske overdrev over en vis størrelse mod ændringer. Kommunen skal behandle sager, hvor ejer ønsker dispensation fra denne bestemmelse. NBL s 15, 16 og 18 indeholder forbud mod bl.a. tilplantning inden for følgende beskyttelseslinier: - strandbeskyttelseslinie (fremgår af tingbogen og matriklen), - sø- og åbeskyttelseslinien (150 meter fra søer på mindst 3 ha og vandløb registreret med beskyttelseslinie), - fortidsmindebeskyttelseslinien (100 meter fra fortidsmindets ydergrænse), Kommunen kan oplyse om beskyttelseslinier. Det er kommunen, der skal behandle evt. dispensationsansøgninger om åbeskyttelseslinien og beskyttelsen omkring fortidsminder, mens Naturstyrelsen behandler forholdet til strandbeskyttelseslinien. NBL s 8 indeholder forbud mod ændringer i tilstanden af klitfredede arealer. Naturstyrelsen skal behandle sager, hvor ejer ønsker dispensation fra denne bestemmelse.

12 12 Museumsloven (MSL) MSL s 29 a beskytter sten- og jorddiger og lignende mod ændringer. Kommunen kan oplyse om sten- og jorddiger, og skal behandle sager, hvor en ejer ønsker dispensation fra denne bestemmelse. MSL s 29 e beskytter fortidsminder mod ændringer. Kommunen kan oplyse om kendte fortidsminder. Kulturstyrelsen skal behandle sager, hvor en ejer ønsker dispensation fra denne bestemmelse. MSL s 29 f indeholder bestemmelse om, at der ikke må foretages jordbehandling, gødes eller plantes på fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra et fortidsminde. Kulturstyrelsen skal behandle evt. sager, hvor ejer ønsker dispensation fra denne bestemmelse. Jf. afsnit 4.3, så skal ansøger høre det lokale museum, såfremt skovrejsningen ønskes etableret med forudgående ekstensiv dybdegående jordbehandling pga. f.eks. al i jorden. Vandløbsloven (VL) Efter VL 6, stk. 3, er det forbudt at foretage beplantning så nær rørlagte vandløb, herunder drænledninger, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. For rørlagte offentlige vandløb kan der i regulativet være bestemmelse om, at beplantning kun må foretages et vist antal meter fra rørledningen. Efter VL 69, stk. 1, er det forbudt bl.a. at foretage dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændring og anbringelse af hegn i en bræmme på 2 m langs vandløb og søer, der er naturlige eller højt målsatte i kommuneplanen. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer, der er mindre end 100 m 2. VL 69, stk. 2, indebærer, at vandløbsmyndigheden i regulativer for offentlige vandløb kan fastsætte et særligt arbejdsområde langs vandløbet, som det er nødvendigt at råde over til maskinel vedligeholdelse af vandløbet. Vandløbsmyndigheden (kommunen) kan oplyse, om der er forhold i relation til vandløbsloven, som det er nødvendigt at være opmærksom på i forbindelse med skovrejsning. Områder, hvor skovrejsning er uønsket. I kommuneplanerne er der udpeget områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Kommunen kan oplyse, om arealet er beliggende i et sådant område, og kan i særlige tilfælde give dispensation til skovrejsning i disse områder, jf. lov om drift af landbrugsjorder. Internationale naturbeskyttelsesområder Skovrejsning kan være i strid med bestemmelser for EU s Natura 2000 områder. Skovrejsning på landbrugsjord skal anmeldes til kommunen. Kommunen kan oplyse nærmere om dette. Fredninger Skovrejsning kan være i strid med fredninger. Kommunen kan oplyse om fredninger. Fredningsnævnet for det pågældende område skal behandle evt. sager om dispensation fra fredningsbestemmelserne. Der henvises til bekendtgørelse om nedsættelse af fredningsnævn nr af 20/ Tinglyste servitutter m.m. Der kan være tinglyste servitutter eller lignende knyttet til arealet, som begrænser mulighederne for skovrejsning. Det kan f.eks. være servitutter om ledningsanlæg

13 13 (gas, el, vand, olie, telefon), rørlagte vandløb, fastholdelse af udsigter, færdselsret eller maksimal højde. Udskrift af den elektroniske tingbog kan rekvireres fra VVM Vurdering af Virkning på Miljøet. Ansøgning om VVM-screening Skovrejsning er omfattet af 2 (jf. bilag 2, stk. 1d) i Bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (Bek af 15/12/2010). Det betyder, at skovrejsningsprojekter skal anmeldes til kommunen, som gennemfører en VVM-screening, for at afgøre om projektet er VVM-pligtigt. Når det er staten, der er bygherre, videresender kommunen anmeldelsen til Naturstyrelsen, som er ansvarlig for VVM-screening af statslige projekter. Eventuelt kan statslige ansøgere sende kopi til Naturstyrelsen samtidigt med anmeldelse til beliggenhedskommune Hvis projektet omhandler skovrejsning af mere end 30 ha i områder, hvor skovrejsning er uønsket, er det omfattet af Bilag 1, hvilket betyder, at der er obligatorisk VVM-pligt. - men det er forhåbentlig de færreste projekter der støder på denne problematik. Det er bygherres/ansøgers ansvar at anmelde projektet til kommunen. Vejledning og screeningsskema (Bilag A) kan ses på: vurdering/vejledninger_vvm/ Anmeldelsen skal indeholde en beskrivelse af projektet svarende til de kriterier, der står i Bilag 3 - meget gerne i form af et udfyldt screeningsskema (Bilag A, se link ovenfor). Skovloven pålæggelse af fredskovspligt Skovrejste arealer der modtager tilskud efter denne ordning skal pålægges fredskovspligt, og fredskovspligten noteres i matriklen. Fredskovpligten skal pålægges senest ifm. udbetaling af 1. rate. Men må ikke pålægges før tilsagn er givet. Det er Naturstyrelsen ved de 6 såkaldte tilskuds-naturforvaltningsenheder (se bilag 4) som udarbejder skovlovsafgørelse på foranledning af ansøgers skriftlige anmodning herom og sørger for notering i matriklen, når afgørelsens klagefrist er udløbet. Naturstyrelsen afholder de nødvendige udgifter herved. Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Jf. denne bekendtgørelses 8, så skal skovrejsning på forhånd anmeldes til kommunen. Anmeldelsen indgives til kommunen på et særligt skema, der fås ved henvendelse til kommunen, eller på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside. Dokumentation for at ansøgeren er en offentlig virksomhed Alle statslige, regionale og kommunale forvaltninger opfylder umiddelbart dette krav, men f.eks. vandselskaber og menighedsråd skal påvise, at de opfylder betingelserne i bilag 3 for at kunne betragtes som en offentlig virksomhed.

14 Hvordan søges tilskud Digital ansøgning: Ansøgninger sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse: overskriften skal starte med; Ansøgning om tilskud til off. skovrejsning ved?????(nærmeste by). Senest samtidigt med denne ansøgning fremsendes en anmodning om vurdering af projektet til beliggenhedskommunen. Såfremt man ikke modtager en kvittering fra Naturstyrelsen for modtagelsen inden 14 dage, så skal Naturstyrelsen kontaktes herom for at sikre, at ansøgningen er kommet frem. Ansøgningen skal indeholde følgende: 1) Kort generel beskrivelse af projektet, bl.a. om formålet, sammenhæng med andre grønne områder, bynærhed og evt. grundvandsbeskyttelse. Herunder også beskrivelse af, hvordan projektet opfylder kriterierne for modtagelse af tilskud efter denne ordning. Vær især opmærksom en beskrivelse af forholdene nævnt i afsnit 4-8, som skal opfyldes. 2) Kort i 1:4.000 med matrikulære grænser, hvorpå fredskovspligtens omfang er indtegnet. 3) Tilplantningsplan og bevoksningsliste. Som minimum kortmateriale i 1:4000 hvoraf litra med hovedtræarter fremgår og en tilhørende forventede bevoksningsliste med arealangivelser. 4) Budget. Forventede samlede udgifter. Herunder hvor stort et beløb der ansøges om fra denne ordning. 5) Evt. kort med jordbundstype. Gerne indarbejdet i tilplantningsplanen. 6) Telefonnummer og på kontaktperson 7) Tidsplan. Bl.a. omtrentlig dato for den nye skovs plantning. 8) Det skal fremgå, om ansøger har eller har haft projektet til godkendelse i kommunen o.a. jf. afsnit 7.1 Kopi af evt. udtalelser vedlægges. 9) Ansøgningen må maksimalt fylde 10 MB. 10) Det anbefales, at ansøger udfylder ansøgningsskema for ordningen, som kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside Ansøgningsfrister og tilsagnsudløb Ansøgning om tilskud skal være modtaget af Naturstyrelsen inden den 1. september Ansøgninger modtages løbende indtil da. Tilskud kan ikke søges efter 31. august 2014, hvor ordningen nedlægges. Afgørelser på ansøgninger kan tidligst forventes to måneder efter Naturstyrelsen har modtaget ansøgningen. Afgørelsen vil være enten et tilsagn eller et afslag. Tilsagn gælder til og med 30. november Hvis ikke Naturstyrelsen har modtaget en anmodning om udbetaling af 1. rate - af det beløb der er blevet givet tilsagn til - inden 1. december 2016, så bortfalder hele tilsagnet. Tilplantning kan iværksættes, når ansøgeren har modtaget Naturstyrelsens tilsagn om tilskud, og diverse tilladelser fra andre myndigheder efter udløb af klagefrister - er opnået. Se afsnit 7.1. Tilplantning eller tilsåning skal være gennemført inden 15. november 2016.

15 Betingelser for udbetaling Har Naturstyrelsen ikke modtaget anmodning om udbetaling af 1. rate inden 1. december 2016, så bortfalder hele tilsagnet. For at modtage tilskuddet skal ansøger anmode endvidere vedlægge: En redegørelse for at diverse tilladelser ift. andre myndigheder er opnået, inkl. at fredskovspligt er pålagt eller ved at blive pålagt arealet. Kopi af kommunens udtalelse vedr. projektet vedlægges ligesom kopier af evt. afgørelser og høringssvar. Se afsnit 7.1. Kopi af anmodningen om pålæggelse af fredskovspligt som er sendt til en af Naturstyrelsens seks såkaldte tilskuds-naturforvaltningsenheder (se bilag 4) som udarbejder skovlovsafgørelse på foranledning af denne anmodning og sørger for notering i matriklen. En opdateret projektbeskrivelse, hvor der redegøres for eventuelle afvigelser i forhold til det ansøgte. Det angives, hvilken datoer tilplantningen fandt sted o.a. Et eller flere opdaterede kort, der viser tilplantningens faktiske udformning: hvilke træarter er plantet hvor, vejsystem osv. Gerne som et klassisk dansk skovkort, der opdeler skoven i afdelinger, og afdelingerne er opdelt i litraerne. Hver litra er tilplantet med forskellige hovedtræarter. Der skal vedlægges GIS filer for det tilplantede areal baseret på/ifm. ovennævnte skovkort, som Naturstyrelsen kan videresende til NaturErhvervsstyrelsen til brug for revision af markbloksystemet i området jf. afsnit 8.1. og afsnit 9. Oplysning om hvilke markblok numre der omfattes af projektet. En bevoksningsliste svarende til ovenstående skovkort, der angiver afdelingernes og litraernes arealstørrelse, samt hovedtræart og indblandingstræarter. Gerne med angivelse af antal træer der er plantet. Fotos af tilplantningen med et kort, der viser, hvor fotos ene er taget. Regnskab for udgifter der ønskes refunderet, inklusiv kopi af alle fakturaer, lønsedler o.a. der ønskes refusion for jf. afsnit 4. Det skal fremgå af fakturaerne, lønsedlerne o.a. at de vedrører det projekt, som der er givet tilsagn om støtte til. Det er især vigtigt at vedlægge plantefakturaen som skal angive oplysning om de anvendte planter, dvs. navne på de anvendte provenienser, herkomst og plantepartier. Denne vil blive anvendt til plantekontrol. Dvs. kontrol af, at det rigtige plantemateriale, er anvendt jf. bilag 1 og 2. Der skal vedlægges gældende matrikelkort for området, med tilplantningen indtegnet. Oplysninger om ansøgers bankkonto eller lignende, hvor tilskuddet ønskes indbetalt. Der refunderes ikke udgifter, der er betalt af ansøger inden dato for tilsagn fra Naturstyrelsen. Ansøger kan dog igangsætte jordbundskortlægning og udarbejdelse af kort til brug for ansøgningen, men udgiften hertil må ikke betales før tilsagn fra Naturstyrelsen er modtaget Behandling af ansøgninger Naturstyrelsens Enhed for Naturplanlægning, Naturprojekter og Skov kontrollerer, om alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen, og meddeler tilsagn eller afslag. Hvis der er behov for supplerende oplysninger om projektet, vil Naturstyrelsen kontakte den i ansøgningen anførte kontaktperson.

16 Prioritering Ordningen eksisterer i Der reserveres midler af Fødevareministeriet pulje til Landdistriktsprogrammet. I alt 8,0 mio. kr. For 8,0 mio. kr. kan der jf. afsnit 4 gives tilskud til ca. 300 ha ny offentlig løvskov/skovbryn (både 1. og 2. rate). Der gælder følgende prioritering. 1. Da ansøgninger modtages løbende frem til 1. september 2014 vil prioriteringen primært ske efter først til mølle princippet. Dvs. jo før der ansøges, jo større chance for at opnå tilskud. Der regnes fra dato for modtagelse i Naturstyrelsen. 2. Såfremt flere ansøgninger er til behandling samtidigt, og ordningens bevilling er ved at være opbrugt, så prioriteres ansøgningerne efter arealstørrelse. Jo større areal der skovrejses, jo højere prioritet. Såfremt restbevillingen ikke er tilstrækkelig til at give de maksimale tilskudssatser angivet i afsnit 4, så orienteres ansøger herom, og ansøgeren kan evt. vælge at reducere det areal, der ønskes skovrejst i denne etape, så de maksimale tilskudssatser opnås.

17 17 8. Det videre forløb 8.1. Markblokke og Enkeltbetalingsordningen Med den nuværende Enkeltbetalingsordning (EBO), så er det muligt at modtage støtte fra EBO til landbrugsarealer, der er blevet skovrejst med tilskud fra denne ordning for offentlig skovrejsning. EU stiller krav om en entydig identifikation af arealer, hvis der ydes tilskud efter EBO eller denne ordning. Naturstyrelsen har derfor indgået et samarbejde med NaturErhvervstyrelsen om at indrette markbloksystemet efter skovrejsningsarealerne. For skovrejsningsarealer på landbrugsjord vil arealet altid indgå i en eller flere eksisterende markblokke. I forbindelse med tilskudssagen vil markblokkene blive ændret, så skovrejsningen indgår i Markbloksystemet på en entydig måde. Det er NaturErhvervsstyrelsen, som står for denne revision af markblokkene i området i forhold til skovrejsningen. Markblokken skal dannes på grundlag af det opdaterede skovkortet for projektet. Det er vigtigt, at det faktisk plantede areal svarer til skovkortet, så ændringen af markblokkene kan lægges rigtigt ind, og ejer kan undgå problemer senere, når der evt. søges enkeltbetaling til arealet. Der forudsættes i EBO bl.a., at arealet i 2008 var berettiget til og fik udbetalt enkeltbetalingsstøtte, og at ansøger driver et areal på mindst 0,3 ha landbrugsmæssigt. Støtte efter EBO kan efter de nuværende regler ydes i op til 5 år efter udbetaling af 2. rate af investeringstilskuddet. Det anbefales, at ansøger sætter sig ind i de gældende regler for enkeltbetalingsstøtte. Ansøger er selv ansvarlig for at leve op til reglerne i EBO for evt. at kunne modtage enkeltbetalingsstøtte på skovrejste arealer efter denne ordning for offentlig skovrejsning Udbetaling af tilskud For at få udbetalt 1. rate af tilskuddet skal plantningen/tilsåningen være gennemført inden 15. november Ansøgeren kan søge om udbetaling af 1. rate umiddelbart efter tilplantningen er gennemført og frem til inden 1. december Se i øvrigt afsnit 7.3 og 7.4. Bemærk især, at der skal vedlægges regnskab for udgifter der ønskes refunderet, inklusiv kopi af alle fakturaer, lønsedler o.a. der ønskes refusion for jf. afsnit 4. Det skal fremgå af fakturaerne, lønsedlerne o.a., at de vedrører det projekt, som der er givet tilsagn om støtte til. Naturstyrelsen udbetaler 1. rate af tilskuddet, når den modtagne anmodning om udbetaling og det tilhørende materiale jf. afsnit 7.4. er godkendt.

18 18 Naturstyrelsen udbetaler 2. rate af tilskuddet, når ansøger anmoder herom, dvs. når ansøger vurderer at vilkårene om især plantetal og plantehøjde nævnt i afsnit 4.2. er opfyldt. Dog senest 5 år efter udbetaling af 1. rate (7 år hvis såning) Skattemæssige forhold Statslige myndigheder og kommuner er ikke skattepligtige. Offentligt ejede vandselskaber og dermed vandselskaber, der ikke er omfattet af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4 a, vil derimod være skattepligtige af den modtagne støtte. Tilsvarende gælder menighedsråd. Tilskud som Naturstyrelsen udbetaler til vandselskaber, menighedsråd o.lign. fra denne ordning vil derfor blive indberettet til SKAT Hvis projektet ændres eller ikke gennemføres Ændringer i projektet i forhold til ansøgningen skal indberettes til Naturstyrelsen. Større ændringer kan medføre, at der skal gennemføres en ny ansøgning; f.eks. hvis arealets beliggenhed ændres markant eller størrelsen af det tilplantede areal samt træarterne. Mindre afvigelser håndteres dog blot ifm. den efterfølgende udbetalingsprocedure jf. det tidligere skrevne. Ansøgeren kan ikke modtage større tilskud, end der er givet tilsagn om, selvom ansøgeren f.eks. planter et større areal til end ansøgt. Omvendt så vil tilskuddet dog blive reduceret tilsvarende, hvis ansøgeren mindsker arealet, der tilplantes. Hvis en ansøger efter modtagelse af tilsagn beslutter at opgive projektet, så skal vedkommende meddele det hurtigst muligt til Naturstyrelsen, så andre ansøger kan blive begunstiget. Tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist, og udbetalt tilskud kan helt eller delvist kræves betalt tilbage med tillæg af renter, hvis ansøgers oplysninger er upræcise, fejlagtige, utilstrækkelige, eller der er fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen. Der kan i grove tilfælde idømmes straf. Skovloven indeholder de mere specifikke regler herom Ejerskifte Ordningen gælder kun for offentlige myndigheder, så hvis f.eks. en kommune sælger et areal - der planlægges skovrejst - til en privat borger, og kommunen har modtaget tilsagn efter denne ordning, så kan den nye private ejer ikke gennemføre skovrejsningen og modtage tilskuddet. Tilskuddet bortfalder. En offentlig myndighed kan dog sælge eller overdrage arealet til en anden offentlig myndighed, og den modtagne myndighed fastholder tilskuddet. Ændringen af ejer, dvs. tilskudsmodtager, skal dog straks meddeles Naturstyrelsen.

19 19 9. Arealers definition og nøjagtighed Tilskud udbetales på grundlag af arealets størrelse, og det er derfor nødvendigt at definere arealerne præcist og opstille krav til arealopgørelsens nøjagtighed. Definitioner Skovarealer defineres til ydersiden af skovbrynet. Grænsen defineres til dyrkningsgrænsen, der må ligge i en afstand af op til 1,5 m. fra de yderste planters stammer. Grænsen mellem nål og løv lægges midt mellem stammerne af henholdsvis nål og løv. Spor inde i skoven medregnes i arealerne med halvdelen til hver side. Kravet til plantetal skal være opfyldt for de tilgrænsende litra inklusiv det halve spor. Der kan ikke medregnes kørespor udenfor skovbrynet. Arealer, der ikke tilplantes, såsom skovveje, søer, moser og andre udyrkede arealer, kan ikke medregnes i skovarealet, såfremt hvert enkelt udyrket areal er på over 0,1 ha. Nøjagtighed Arealerne opgives på ansøgningen i ha med 2 decimaler, hvilket er specificeret af EU for arealangivelse af arealbaserede tilskud. Arealopmålingen skal have en nøjagtighed, der svarer hertil. Hvis det f.eks. ved kontrol viser sig, at arealopgørelsen ikke har en tilstrækkelig nøjagtighed, kan der stilles krav om tilbagebetaling. Den nøjagtighed, der kræves, er defineret på grundlag af EU s bestemmelser i forbindelse med landdistriktsforordningen. Bestemmelserne findes i Kommissionens forordning nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1698/2005 Landdistriktsforordningen,, og Kommissionens forordning nr. 65/2011 om gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse. Da EU-bestemmelserne umiddelbart gælder i Danmark, betyder det følgende, idet denne tilskudsordning betragtes som et investeringstilskud: Forskel mellem ansøgt og fastslået areal Fra 0 % til og med 3 %, dog højst 2 hektar Fra 3 % eller fra 2 ha og til og med 20 % Mere end 20 % Investeringstilskud Nedsættelse af tilskud/sanktion Det beløb, der er udbetalt for meget, betales tilbage. Det beløb, der er udbetalt for meget betales tilbage med det dobbelte beløb. Hele tilskuddet skal betales tilbage Endvidere gælder, at for meget udbetalt beløb kan forrentes fra brevdatoen for underretning om afgørelsen om tilbagebetaling med den rentesats, der er fastsat i renteloven. Der beregnes ikke rente, hvis beløbet betales inden den frist, der er angivet i afgørelsen. Derudover kan der blive tale om udelukkelse fra tilskud. Art 30 stk.2 i Kommissionens forordning nr. 65/2011 indeholder følgende bestemmelse: Konstateres det, at en tilskudsmodtager forsætligt har indsendt en urigtig anmeldelse, udelukkes den pågældende operation fra at modtage tilskud fra ELFUL, og beløb, der allerede er udbetalt til operationen, tilbagebetales. Endvidere udelukkes tilskudsmodtageren fra at modtage tilskud i forbindelse med den samme foranstaltning for det kalenderår, hvor der er konstateret uregelmæssigheder, og det efterfølgende kalenderår.

20 Kontrol Alle projekter vil i henhold til Kommissionens forordning nr. 65/2011 om gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse blive besigtiget og kontrolleret af Naturstyrelsen senest i forbindelse med udbetaling af 2. rate. Herudover kan projekterne blive udtaget til særlig kontrol jf. EU-reglerne. Naturstyrelsen eller den, som Naturstyrelsen bemyndiger dertil, har adgang til at besigtige arealer, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. Kontrollen kan koordineres med NaturErhvervstyrelsens kontrol af evt. landbrugsstøtte. Kontrolbesøg vil normalt blive varslet på forhånd. Ansøger eller dennes stedfortræder opfordres til at ledsage kontrolpersonalet og bistå ved kontrollen, - bl.a. ved at fremlægge det nødvendige dokumentationsmateriale. I forbindelse med besigtigelse og kontrollen vil det blive undersøgt, om de afgivne oplysninger ifm. ansøgning og udbetaling er korrekte. Ligeledes kan de aktuelle arealer blive besigtiget og kontrolmålt. Hvis det viser sig, at ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller der foreligger andre forhold, der gør at tilsagn og/eller udbetaling af tilskud er sket på et forkert grundlag, kan Naturstyrelsen kræve tilskud helt eller delvist tilbagebetalt eller lade tilsagn helt eller delvist bortfalde. Grove overtrædelser kan medføre straf. Kontrollen vil kunne gennemføres indtil 5 år efter udbetaling af 2. rate. 11. Forhold til andre tilskud og regler m.m. Enkeltbetaling (EB) De nærmere regler kan læses i gældende vejledning om enkeltbetalingsordningen, der kan findes på NaturErhvervstyrelsen s hjemmeside. skemaer_og_vejledninger.aspx?id=153 Evt. spørgsmål til enkeltbetalingsordningen skal rettes til NaturErhvervstyrelsen. Hvis ansøger modtager EB, så er ansøgeren underlagt krav om krydsoverensstemmelse i hans bedrift. Arealer som tilplantes med tilskud Et areal, der er tilplantet med tilskud efter denne ordning, kan anvendes som grundlag for udbetaling af støtte efter enkeltbetalingsordningen. Der forudsættes i enkeltbetalingsordningen bl.a. at arealet i 2008 var berettiget til og fik udbetalt enkeltbetalingsstøtte og at ansøger driver et areal på mindst 0,3 ha landbrugsmæssigt. Støtten kan efter de nuværende regler ydes i op til 5 år efter udbetaling af 2 rate af investeringstilskuddet.

21 21 Der bliver udvekslet informationer mellem NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen mhp. kontrol mv. Se NaturErhvervstyrelsens relevante vejledninger for en udtømmende beskrivelse af mulighederne, idet vejledningen herom løbende kan ændres. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 814 af 13/07/2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. kan skovrejsning på landbrugsarealer ikke medregnes til harmoniarealet. Lov om landbrugsejendomme Lov om landbrugsejendomme (lovbekdtg. nr. 616 af 01/06/2010 ) giver mulighed for at ophæve landbrugspligten på ejendomme over 20 ha, der er pålagt fredskovspligt, og som udgør en sammenhængende fredskov. Bekendtgørelse om jordressourcers anvendelse til dyrkning og natur Ifølge 8 og 9 i Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 637 af 10/06/2010 jordressourcers anvendelse til dyrkning og natur, skal skovetablering anmeldes til Kommunen inden tilplantning. Etablering af skov ved selvsåning skal ligeledes anmeldes. Anmeldelsen indgives til kommunen på et særligt skema, der fås ved henvendelse til kommunen eller NaturErhvervsstyrelsen. 12. Retsgrundlag De relevante retsregler for tilsagn om tilskud til offentlig skovrejsning i denne sammenhæng fremgår af: Lov om skove (Lov nr. 453 af 9. juni 2004 med senere ændringer). Se lovbekendtgørelse nr 945 af 24/09/2009 Danmarks Landdistriktsprogram for Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne og tilhørende gennemførelsesbestemmelser Kommissionens forordning nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21, april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. Rådsforordning nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere

Privat skovrejsning Vejledning om tilskud April 2012

Privat skovrejsning Vejledning om tilskud April 2012 Privat skovrejsning Vejledning om tilskud April 2012 Indhold Formål...3 Hvad er nyt i forhold til den tidligere vejledning..3 Hvem kan få tilskud.4 Hvilke arealer ydes der tilskud til. 4 Større projekter....5

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

Privat skovrejsning. Vejledning om tilskud 2011. Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Der etableres efter

Privat skovrejsning. Vejledning om tilskud 2011. Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Der etableres efter 1 Privat skovrejsning Der etableres efter Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild Vejledning om tilskud 2011 2 Indhold Formål...3 Hvad er nyt i forhold til den almindelige skovrejsningsordning.3

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning Privat Skovrejsning Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning 2015 Titel: Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovdrift. Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk

Læs mere

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning Privat Skovrejsning Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning 2015 Titel: Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovdrift. Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald STORMRÅDET T 2 Ansøgning om Tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald Modtaget: Journalnr.: Denne ansøgning skal bilægges kort og evt. andre bilag, som det fremgår af vejledning: Tilskud til gentilplantning

Læs mere

Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer

Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer Dette notat er senest ændret den 18. august 2015. Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 2. Stævningsdrift og skovgræsning... 2 2.1

Læs mere

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen:

1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet. 2 Hvordan vil ejer tilplante sin skov. 3 Gentilplantningen: 1 Hvordan så skoven ud før stormfaldet En skov på 100 ha bestod inden stormfaldet af 30 løvtræbevoksninger og 70 nåletræbevoksninger. I skoven er der sket fladefald på 65 ha. Heraf var 45 ha nåletræ og

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram SVANA Sydjylland Skovridervej 3 6510 Gram Delvis accept af anmeldelse om skovrejsning Dato: 25-10-2016 Billund Kommune har den 28. september 2016 modtaget en anmodning fra SVANA Sydjylland om at vurdere

Læs mere

Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014

Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014 Velkommen Orienteringsmøde vedrørende stormfaldsordningen 26. juni 2014 Dagsorden 09.30-10.00 Let morgenmad 10.00-10.15 Mødet starter velkomst ved kontorchef i Naturstyrelsen, Henrik Kundby 10.15-11.00

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

HEDEDANMARK A/S Klostermarken Viborg. Ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 20, 7830 Vinderup

HEDEDANMARK A/S Klostermarken Viborg. Ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 20, 7830 Vinderup Side 1/6 HEDEDANMARK A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Dato: 20-11-2015 Sagsnr.: 01.13.25-P19-11-15 Henv. til: Torben Høj Nielsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7804 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Denne vejledning er senest ændret den 25. februar Vejledning om Skovloven Klage. Indhold

Denne vejledning er senest ændret den 25. februar Vejledning om Skovloven Klage. Indhold Denne vejledning er senest ændret den 25. februar 2015. Vejledning om Skovloven 60-64 Klage Indhold 1. Afgørelser der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 2. Klageberettigede 2.1 Adressaten for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om skovrejsning Borbjerg Byvej 1, 7500 Holstebro

Ansøgning om skovrejsning Borbjerg Byvej 1, 7500 Holstebro Side 1/6 Erik Dalby Korreborgvej 29 8850 Bjerringbro Dato: 24-11-2016 Sagsnr.: 01.13.25-P19-6-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner.

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner. N O T A T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Naturområdet J.nr. SN 2001-320-0012 Ref. ELA Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov Den 28. november 2005 Der har efter den tidligere skovlov været en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Privat skovrejsning. Vejledning om tilskud til privat skovrejsning

Privat skovrejsning. Vejledning om tilskud til privat skovrejsning Privat skovrejsning Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2016 Kolofon Privat skovrejsning Vejledning om tilskud til privat skovrejsning - 2016 Denne vejledning er udarbejdet i 2016 af Miljø- og

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen - Store husdyrbrug - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Oplæg ved Helga Grønnegaard Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Baggrund Grøn Vækst-aftale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ØSTJYLLAND Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning.

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Beplantninger Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Marker med læhegn Marker uden læhegn Det ideelle landbrug for vildtet Stort antal markafgrøder gerne 6 forskellige! (også

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Du har den 19. oktober anmeldt plantning af 1,4 ha skov på matrikel 8kn, Tved By, Tved, se figur 1.

Du har den 19. oktober anmeldt plantning af 1,4 ha skov på matrikel 8kn, Tved By, Tved, se figur 1. Natur og Klima, Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund.mcainsh@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering)

Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering) Denne vejledning er senest ændret den 10. juli 2015. Vejledning om skovloven 3 m.fl. Fredskovspligt ved beslutning (konstatering) Indhold 1. Fredskovspligt før og nu... 2 2. Definition af skov... 2 3.

Læs mere

Ansøgning om skovrejsning, Øster Stendisvej 7, 7830 Vinderup

Ansøgning om skovrejsning, Øster Stendisvej 7, 7830 Vinderup Side 1/5 SKOVDYRKERFORENINGEN VESTJYL- LAND A.M.B.A ake@skovdyrkerne.dk Nupark 49 7500 Holstebro Dato: 20-11-2015 Sagsnr.: 01.13.25-P19-8-15 Henv. til: Torben Høj Nielsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

Vejledning om Skovloven 4 Fredskovspligt ved afgørelse (pålæggelse)

Vejledning om Skovloven 4 Fredskovspligt ved afgørelse (pålæggelse) Dette notat er senest ændret den 10. juli 2015. Vejledning om Skovloven 4 Fredskovspligt ved afgørelse (pålæggelse) Indhold 1. Indledning... 2 2. Procedure for at gøre et areal fredskovspligtigt... 2 2.1

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 45f Albjerg By, Oure. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 45f Albjerg By, Oure. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Anders Sehested Broholmsvej 32 5884 Gudme Sendt med email: anders@broholmgods.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening af etablering

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FAQ vedrørende tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger

FAQ vedrørende tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger FAQ vedrørende tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger Spørgsmål relateret til selve tilskudsordningens indhold 1. I tilskudsordningen står det skrevet at der skal holdes mindst 15 m afstand

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Status for VMP i Limfjordens opland

Status for VMP i Limfjordens opland Status for VMP i Limfjordens opland Skovrejsning Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 SKOVREJSNING I OPLANDET

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Love der regulerer tilplantningen med energiafgrøder

Love der regulerer tilplantningen med energiafgrøder Love der regulerer tilplantningen med energiafgrøder 2 meter bræmme Vandløbsloven (LBK nr. 927 af 24/09/2009): 69. Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog 34, terrænændring, anbringelse af hegn, jf.

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Lem Styrhøjen Lem Spøttrup 7860 Spøttrup. 23. marts 2017

Lem Styrhøjen Lem Spøttrup 7860 Spøttrup. 23. marts 2017 Styrhøjen Karina Miltersen 2 Lem Styrhøjen 2 7860 Lem Spøttrup 7860 Spøttrup 23. marts 2017 Afgørelse om VVM-screening og tilladelse skovrejsning Skive Kommune har den 1. marts 2017 modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk)

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) 3. november 2015 Side 1 af 4 Anmeldelse

Læs mere

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt.

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt. Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Skovrejsning på

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Side 1 af 5 Anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere