Forslag. Lokalplan Winthersminde Erhvervsområde Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lokalplan Winthersminde Erhvervsområde Nord"

Transkript

1 Forslag Lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord 2017

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer mv. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere overordnede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, hensigterne for den fremtidige planlægning samt forhold til den overordnede og anden lovgivning. Lokalplanbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Byrådet skal sikre, at bestemmelserne overholdes. Lokalplan

3 Redegørelse... 4 Lokalplanens formål... 4 Eksisterende forhold... 4 Lokalplanområdets afgrænsning... 4 Anvendelse... 5 Ubebyggede arealer... 5 Fremtidige forhold... 6 Anvendelse... 7 Bebyggelse... 7 Belysning... 7 Beplantning... 8 Overordnet planlægning Øvrig planlægning og lovgivning Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Anvendelse Vej, sti og parkeringsforhold Belysning Skiltning Forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Klima og energi Ubebyggede arealer Aflysning af servitutter Ophævelse af lokalplan Midlertidige retsvirkninger Bilag 1 Servitutoversigt Kortbilag 1 Lokalplanområdets afgrænsning Kortbilag 2 Zoner Kortbilag 3 Anvendelse og delområder Kortbilag 4 Vej, sti og beplantning Bilag 2 Miljøscreening Lokalplan

4 Redegørelse Ishøj Kommune med byområder og overordnet infrastruktur. Den blå markering er området, lokalplanen omfatter. Baggrund Lokalplanområdet omfatter den nordlige del af Winthersminde Erhvervsområde, og er et tidligere landbrugsområde. Fingerplan 2013 har udtaget arealet af den grønne kile, og udpeget til erhvervsområde som følge af den kommende højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Jernbanen anlægges i perioden og vil blive den første højhastighedsbane i Danmark. I Ishøj krydser jernbanen både Motorring 4 og Ishøj Stationsvej med en jernbanebro. Der opstår derfor et areal afskåret med jernbane mod vest og motorvej mod øst. Arealet ligger ideelt placeret for transport- og distributionserhverv lige ved afkørslen til Motorring 4. Winthersminde Erhvervsområde ligger i forlængelse af et eksisterende erhvervsområde i Ishøj og får adgangsvej fra Ishøj Stationsvej som eneste adgangsmulighed til området. I april 2016 blev der vedtaget en lokalplan for den sydlige del af Winthersminde Erhvervsområde primært for transport- og distributionserhverv. Ishøj Stationsvej Winthersminde Erhvervsområde er opdelt i en sydlig og nordlig del med hver sin lokalplan. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for at anvende området til transport- og distributionserhverv samt produktionserhverv med stort transportbehov og tilhørende administration og servicefunktioner. Winthersminde Erhvervsområde skal fremstå med et sammenhængende udtryk, hvor arkitektur, skiltning, belysning, beplantning og veje udgør en helhed for hele området. Erhvervsområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der vil derfor være krav om at aflede regnvand kontrolleret til det offentlige regnvandssystem, sammen med et ønske om løsninger med grønne tiltag, der understøtter det samlede billede i erhvervsområdet. Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanen omfatter et tidligere landbrugsareal og udgør ca. 6 ha. Lokalplanområdet er afgrænset af København- Ringsted banen mod vest og nord, Motorring 4 mod øst og Winthersminde Erhvervsområde Syd mod syd. Lokalplan

5 Lokalplanområdet er omfattet af dele af matrikel 11b, Ishøj By, Ishøj og 9b, Tranekilde By, Ishøj samt hele, 9c, 9h og 9k, Tranegilde By, Ishøj. Zonestatus Lokalplanområdet ligger i landzone. I Fingerplan 2013 er den østtlige del af lokalplanområdet udpeget til transportkorridor. Det omhandler et areal på 60 meter fra Motorring 4 s vejskel. Det omkringliggende område Vest for lokalplanområdet og højhastighedsbanen ligger landbrugsarealer med spredt bebyggelse, bl.a. to landbrugsejendomme, hvoraf den ene huser Ishøj Kunstforening. Landbrugsarealerne er omfattet af ydre grøn kile, der sikrer landskabet og de rekreative værdier. Øst for lokalplanområdet og motorvejen ligger Tranegilde Landsby med et omkringliggende landskab med skovarealer, spredte vandhuller, dyrefolde og opdyrkede landbrugsarealer. Området er en del af den indre grønne kile og har stor rekreativ værdi og kulturhistorisk betydning. Ishøj Dyrepark og Ishøj Naturcenter udgør vigtige formidlingscentre i området og bidrager til de besøgendes naturoplevelser. Det er muligt at færdes på naturstier, ridestier og Kløverstier rundt i området. Anvendelse Lokalplanområdet anvendes til landbrug. Ubebyggede arealer Lokalplanområdet er i dag ubebygget og terrænet falder fra vestsiden hvor København-Ringsted banen ligger og mod Motorring 4 med ca. 1,25 meter. Tranegilde Drængrøft, løber tværs igennem lokalplanområdet og afvander dræn fra marker og tilstødende matrikler. Langs drængrøften og Motorring 4 er området beplantet med træer. Langs med lokalplanområdets sydlige del står to højspændingsmaster, der afkaster restriktioner for brugen af området under dem og på et areal i en afstand af otte meter syd og nord for masterne. Arealet med højspændingsmasterne er omfattet af lokalplan 1.13 Højspændingsledninger. Lokalplan

6 Vej, sti og parkeringsforhold Naturstien, Strandparken-Hedeland, går på tværs af Ishøj Kommune fra Hedeland i Taastrup til Strandparken og AR- KEN. Der er kun vejadgang til området ad en byggevej langs med København-Ringstedbanen fra Ishøj Stationsvej. Fremtidige forhold I det følgende beskrives de fremtidige muligheder i området som følge af lokalplanen. Lokalplanområdet Intentionen med lokalplanen er at skabe et erhvervsområde for transport- og distributionserhverv samt produktionsvirksomheder med et betydeligt transportbehov, der ønsker at lokalisere sig i Storkøbenhavn. Det bærende element i lokalplanen er at skabe et område hvor veje, beplantning, belysning og bebyggelse har et overordnet sammenhængende udtryk i erhvervsområdet. Lokalplanen er bygget op omkring principper inden for veje, arkitektur, beplantning, belysning, klima og skiltning. Mod Motorring 4 stiller lokalplanen krav til en ensartet beplantning med spredte grupper af træer. Den dominerende træbeplantning vil være ens for hele Winthersminde Erhvervsområde. Tranegilde Drængrøft omlægges og føres til et regnvandsbassin, der etableres under højspændingsledningerne. Langs adgangsvej er der også mulighed for at anlægge grøfteanlæg, som opsamler regnvand. Bygninger skal opføres efter fælles bestemmelser om farver, udformning og skiltning i området. De store bygningsvolumener skal have de lange facader brudt op med for eksempel forskydninger eller materialeskift, så de ikke fremstår monotone. Der er i forhold til belysning og hegning lagt vægt på, at området fremstår oplyst og med gode oversigtsmuligheder, så der skabes et trygt og kriminalitetsforebyggende miljø. Desuden gives der mulighed for at etablere kunstbelysning langs Motorring 4, som kan være med til at give området en karakterfuld virkning og identitet. Da lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser indeholder lokalplanen bestemmelser, der sikrer grundvandet mod forurening. Lokalplan

7 Zonestatus I lokalplanområdet overgår delområde 1 og 3 til byzone, og delområde 3, der er i transportkorridor, forbliver i landzone. Se kortbilag 2. Anvendelse Lokalplanområdet opdeles i tre delområder. Se kortbilag 3. Delområde 1 skal anvendes til transport og distributionserhverv, produktionserhverv med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der knytter sig til de enkelte virksomheder. Delområde 2 skal anvendes til transportkorridor med mulighed for midlertidige anlæg af parkerings- og vejareal, der knytter sig til de enkelte ejendomme. Delområde 3 skal anvendes til højspændingsledninger og bassin til opsamling af regn- og overfladevand og vejadgang til delområde 2. Bebyggelse Delområde 1 Erhvervsområdet skal have en bebyggelse med facader i mørke farver, så de ikke synes så markante i landskabet. Erhvervsbyggeri med store facader uden vinduer skal have en vertikal opdeling med for eksempel forskydninger eller materialeskift, så de monotone og ensartede facader bliver brudt. Området har med sine virksomheder brug for større bygningsvolumener og kan derfor opføres med en bygningshøjde på maksimum 20 meter og i maksimum fem etager. Delområde 2 Der må ikke opføres bebyggelse i delområde 2. Delområde 3 Der må ikke opføres bebyggelse i delområde 3. Belysning Ishøj Kommune har et ønske om, at der i Winthersminde Erhvervsområde etableres kunstbelysning i samarbejde med virksomhederne. Siden 2010 har Ishøj Kommune arbejdet med et samlet belysningskoncept for det centrale byområde. Kunstbelysningen belyser arkitektur, infrastruktur og beplantning og er med til at skabe et indbydende miljø at færdes i. Den giver nye oplevelser og særlige vartegn af Ishøjs byområder og øn- Lokalplan

8 skes derfor videreført i Winthersminde Erhvervsområde, som et vartegn for Ishøj fra Motorring 4. Kunstbelysningen kan for eksempel etableres i form af belysning af bygninger, beplantning eller andre elementer. Den skal skabe stemning både set fra afstand, og når man færdes i området. Ishøj Kommune vil udarbejde et samlet projekt for kunstbelysningen i samarbejde med de enkelte grundejere. Belysning på sti og vej skal skabe trygge og oplyste områder samt give overblik på arbejdsarealer og ved veje og stier, så det er et trygt område at bevæge sig rundt i både i dags- og aftentimerne. De forskellige former for belysning i området skal afstemmes, så området fremstår med en stærk identitet efter mørkets frembrud, hvor begge typer af belysning skal fungere og opleves sammen og hver for sig. Beplantning Langs med Motorring 4 udlægges en beplantningszone med spredte grupper af egetræer, der skaber en god balance mellem indkig og afskærmning til erhvervsområdet. En ensartet beplantning i området giver et indbydende og sammenhængende udtryk, som skal harmonere med resten af beplantningen internt i Winthersminde Erhvervsområde. Mellem egetræsgrupperne i beplantningszonen kan der være befæstede parkeringspladser. De arealer, der ikke er befæstede, skal udlægges med græs. Beplantningen med egetræer i grupper er et beplantningsprincip, der også er anvendt i andre områder i Ishøj. For at sikre det ensartede udtryk i beplantningen står Ishøj Kommune for vedligeholdelsen af egetræsgrupperne i beplantningszonen. På de enkelte grunde skal der tilplantes med egetræer (vintereg) og græs på de arealer der ikke befæstes (friareal) for at sikre en gennemgående, karaktergivende beplantning i området. Der kan derudover plantes andre typer af beplantning, men egetræerne skal opleves som det bærende element i beplantningen. Egetræerne skal udvikles til fuldkronede egetræer. I delområde 3 under højspændingsledningerne beplantes arealet som et rekreativt område med græs, buske og blom- Lokalplan

9 ster, der indgår som en del af regnvandsbassinets udformning. Alle træer i lokalplanområdet vil blive fældet i forbindelse med udviklingen af området. Vej, sti og parkering Vej Med lokalplanen ønskes der, at skabe et sammenhængende vejforløb i hele Winthersminde Erhvervsområde. Vejadgangen til lokalplanområdet fra syd skal derfor føres videre med samme vejprofil og dimensioneres til modulvogntog. Etableringen af åbne grøfter til opsamling af regnvand kan undlades, hvis ikke det er hensigtsmæssigt i forhold til placeringen af indkørsler ind til virksomhederne. I arealet, hvor der er transportkorridor, må der være midlertidige vej- og parkeringsanlæg under forudsætning af, at den enkelte virksomhed kan fungere foruden, såfremt der i fremtiden bliver aktuelt at udnytte arealet til transportkorridorens formål. I delområde 3 etableres en servicevej fra Vejleåvej under højspændingsledningerne, der sikrer adgang til beplantning og transportkorridor i delområde 2. Der skal etableres en vendeplads i lokalplanområdet for at sikre lastbilerne i hele Winthersminde Erhvervsområde en vendemulighed. Sti Naturstien, Strandparken-Hedeland omlægges, så den føres udenom lokalplanområdet. I forbindelse med anlæggelsen af København-Ringstedbanen etableres en underføring under banen, der giver mulighed for, at føre en stiforbindelse fra lokalplanområdet under banen til Naturstien og derved skabe et sammenhængende stiforløb. Stien i lokalplanområdet udformes så den bliver et sammenhængende og ensartet forløb for hele Winthersminde Erhvervsområde. Parkering Parkeringsarealer til brug for administration og besøgende skal etableres i forbindelse med virksomhedernes hovedindgang. I arealet, hvor der er transportkorridor, må der være anlæg til ekstra parkering under forudsætning af, at den enkelte virksomhed kan fungere foruden, såfremt der i fremtiden bliver aktuelt at udnytte arealet til transportkorridorens formål. Lokalplan

10 Al belægning i området skal være tæt for at forhindre nedsivning af stoffer, som kan forurene drikkevandet. Skiltning Der er i lokalplanen lagt vægt på, på at erhvervsområdet skal have en synlighed fra Motorring 4. Samtidig med at det skal være et område der har et roligt udtryk og er overskueligt at færdes i. Derfor har virksomhederne mulighed for at henvende sig med store facadeskilte ud mod Motorring 4, mens der inde i området er mulighed for mindre skiltning, flagning og henvisningsskilte, så brugere af området nemt kan orientere sig. Klima LAR(Lokal Afledning af Regnvand) For at sikre, at grundvandet ikke bliver forurenet, afledes regnvand kontrolleret i grøfter langs adgangsvejen. Grøfterne kan også bruges som landskabelige elementer i lokalplanområdet. Der etableres et bassin til opsamling af regn- og overfladevand i delområde 3, under højspændingsmasterne. Vandet som ledes til bassinet kommer fra Tranegilde drængrøft og fra de tilstødende matrikler. Drængrøften omlægges så den indgår som en del af et regnvandsbassin, der optager og forsinker udledningen af vand. Bassinet udformes med beplantning og med en tæt membran under. Det kan være et let slynget forløb med spredte kampesten og beplantes med græs, buske og blomster. Solceller Lokalplanen giver mulighed for at opsætte solceller og solfangere. Trygheds- og kriminalitetsforebyggende tiltag For at opnå et trygt område både at arbejde og færdes i, er der i lokalplanen stillet krav om bestemte typer af beplantning, belysning og hegning. Generelt skal lokalplanområdet fremstå med gode oversigtsforhold, der er oplyste og med mulighed for at orientere sig. Overordnet planlægning En lokalplan må ikke stride mod den overordnede planlægning, der er sammenfattet i kommuneplanen. I det følgende beskrives den overordnede planlægning, der er bestemmende for lokalplanen. Fingerplan Lokalplan

11 Ishøj Kommune er omfattet af Fingerplan 2013, som er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Ishøj ligger i det ydre storbyområde tæt på de indre kiler og kystkilen. Et større areal er udlagt til grønne kiler samt transportkorridor, som er en reservation til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg. Ifølge Fingerplan 2013 skal kommuneplanlægningen sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af nye funktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. I Fingerplan 2013 er området udpeget til nyt byområde og taget ud af den grønne kile, grundet den ringe rekreative værdi, da arealet er placeret mellem jernbane og motorvej. På grund af tætheden til motorvej udlægges arealet til transport- og distributionserhverv. Transportkorridor Transportkorridoren mod Motorring 4 fastholdes og arealet fastholdes ligeledes i landzone. Der kan undtagelsesvis tillades midlertidige vej- og parkeringsanlæg i transportkorridoren, hvis der indføres et fjernelsesvilkår (erstatningsfri regulering), der tinglyses på ejendommen. Fjernelsesvilkåret medfører, at hvis der opstår et samfundsmæssigt behov for at anvende transportkorridoren til transportkorridorformål, skal de pågældende anlæg fjernes uden udgift for staten. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at Ishøj Kommune kan tillade anlæg af interne veje og parkeringsarealer inden for transportkorridorarealet under forudsætning af, at erhvervsområdet kan fungere selvstændigt, såfremt det i fremtiden bliver aktuelt at udnytte arealet til transportkorridorens formål. En deklaration (22. nov. 1979, 36988, D-678) deklarerer en byggelinje i en afstand af 50 meter fra Motorring 4 s vejmidte dog mindst 25 meter fra vejgrænsen. Deklarationen er tinglyst for matr.nr. 11b 0g 9h Ishøj By, Ishøj, som lokalplanen er en del af. Der er planlagt en servitut for kørestrøm for det areal der ligger parallelt med banen i en afstand af 24 meter fra spormidte. Kommuneplan Lokalplanen er i Kommuneplan 2014 omfattet af en del af rammerne 3.E.9 Erhvervsområdet Winthersminde Vest og 3.E.10 Erhvervsområdet Winthersminde Øst. Kommuneplanen indeholder visioner for udviklingen i kommunen og ret- Lokalplan

12 ningslinjer for bystrukturen med erhverv og detailhandel, kulturarv, trafik, miljø, klima og natur. 3.E.9 Erhvervsområde Winthersminde Vest Hovedanvendelse Erhvervsområde Zonestatus Byzone Bebyggelsesprocent Maks.100 Maks. antal etager 5 etager Maks. bygningshøjde 30 meter Specifik anvendelse Transport- og distributionserhverv, produktionsvirksomheder med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der knytter sig til de enkelte virksomheder. Særlige bestemmelser 1. Det skal sikres, at alle aktiviteter ikke medfører forurening af grundvandet. 2. Alle arealer, hvorpå der færdes med køretøjer, skal befæstes med tæt belægning såsom varmebehandlet asfalt. Arealerne skal forsynes med kant så overfladevand ikke nedsiver langs randen. 3. Fra de befæstede arealer, hvorpå der færdes køretøjer, skal overfladevandet afledes via olieudskiller med alarm til regnvandssystemet/recipient. 4. Al oplag af grundvandstruende materialer skal ske under tag, og gulve skal være i tætte materialer såsom varmebehandlet asfalt eller tæt beton. Olie g kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Der må ikke være oplag af store mængder af mobile forureningskomponenter. 5. Regnvand fra tage skal nedsives lokalt inden for lokalplanområdet, såfremt det er muligt. 6. I tilfælde af spild af olie eller kemikalier (også befæstede arealer) skal virksomheden kontakte beredskabet og orientere kommunen. Området ligger i et område for særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er udpeget til transport- og distributionsområde i Fingerplan Redegørelse for anvendelsen i et OSD-område fremgår af redegørelse og mål for erhvervsområdet Winthersminde. 3.E.10 Erhvervsområde Winthersminde Øst Hovedanvendelse Erhvervsområde Zonestatus Landzone Specifik anvendelse Transport- og distributionserhverv, produktionsvirksomheder med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der knytter sig til de enkelte virksomheder. Lokalplan

13 Særlige bestemmelser Området ligger i transportkorridor. Der kan kun etableres midlertidige parkerings- og vejareal. 1. Det skal sikres, at alle aktiviteter ikke medfører forurening af grundvandet. 2. Alle arealer, hvorpå der færdes med køretøjer, skal befæstes med tæt belægning såsom varmebehandlet asfalt. Arealerne skal forsynes med kant så overfladevand ikke nedsiver langs randen. 3. Fra de befæstede arealer, hvorpå der færdes køretøjer, skal overfladevandet afledes via olieudskiller med alarm til regnvandssystemet/recipient. 4. Al oplag af grundvandstruende materialer skal ske under tag, og gulve skal være i tætte materialer såsom varmebehandlet asfalt elle tæt beton. Olie g kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Der må ikke være oplag af store mængder af mobile forureningskomponenter. 5. Regnvand fra tage skal nedsives lokalt inden for lokalplanområdet, såfremt det er muligt. 6. I tilfælde af spild af olie eller kemikalier (også befæstede arealer) skal virksomheden kontakte beredskabet og orientere kommunen. Området ligger i et område for særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er udpeget til transport- og distributionsområde i Fingerplan Redegørelse for anvendelsen i et OSD-område fremgår af redegørelse og mål for erhvervsområdet Winthersminde. Lokalplan Lokalplanens anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, der fastlægger muligheden for transport- og distributionserhverv, produktionsvirksomheder med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der knytter sig til de enkelte virksomheder. Lokalplanen omfatter en del af lokalplan 1.13 Højspændingsledninger. Lokalplan 1.13 ophæves på det areal der er omfattet af lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen. Lokalplan

14 Øvrig planlægning og lovgivning I udarbejdelsen af lokalplanen er der taget stilling til øvrig planlægning og lovgivning ud over den overordnede planlægning. Naturbeskyttelsesloven 3-områder Inden for lokalplanområdet ligger to vandhuller omfattet af Naturbeskyttelsesloven 3 om beskyttede naturtyper. Vandhullerne og deres bredder er ifølge naturbeskyttelsesloven beskyttet mod tilstandsændringer. I forbindelse med lokalplanens vedtagelse vil Ishøj Kommune søge vandhullerne reetableret uden for lokalplanområdet. Skovbyggelinjer Lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje, som afkastes fra fredskovsarealet øst for Motorring 4. Ishøj Kommune vil søge Naturstyrelsen om at få reduceret skovbyggelinjen samtidig med vedtagelsen af lokalplanen. Naturbeskyttelsesloven 21 Lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 21 om forbud mod friluftsreklamer, indtil området skifter karakter til bymæssigt bebygget område. Vejdirektoratet er myndighed i områder langs statsvejene og vurderer, hvornår området skifter karakter. Forbuddet omfatter ikke virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og er synlige over store afstande. Indtil området har karakter af bymæssigt bebygget område, bør større facadeskiltning og lignende, der er meget synlige fra Motorring 4, derfor fremsendes til godkendelse hos Vejdirektoratet, selvom det er i overensstemmelse med lokalplanen. Landbrugspligt Der er landbrugspligt i lokalplanområdet, som Ishøj Kommune får ophævet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Museumsloven Kroppedal Museum har udført arkæologiske undersøgelser i området, inden det bliver taget i brug. Skulle der udover disse undersøgelser i forbindelse med jordarbejde på arealer, findes fortidsminder, vil de være omfattet af museumsloven kap. 8 27, stk. 2. Arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Kroppedal Museum, Arkæologi skal kontaktes. Lokalplan

15 Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Tåstrup. Jordforureningsloven Området forventes ikke at være forurenet. Men med lokalplanens vedtagelse skifter området status fra landzone til byzone med anvendelse til erhverv og vil dermed blive klassificeres som lettere forurenet. Klassificeringen som lettere forurenet betyder, at der skal ansøges om jordflytning ved anlægsarbejder. Servitutter Der er i forbindelse med forarbejdet til lokalplan nr Winthersminde Erhvervsområde Nord, foretaget en gennemgang af servitutter i området for at få afklaret hvilke der er forenelige med lokalplanen, og hvilke der ikke er forenelige, og derfor må ophæves. Servitutter, der aflyses i forbindelse med lokalplanen, fremgår af bilag. Støj Miljøstyrelsen gældende bekendtgørelser og vejledninger om støj fra virksomheder skal overholdes i lokalplanområdet. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område for særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er derfor ikke mulighed for nedsivning i området. Afledning af regnvand skal ske kontrolleret. Det meste af Ishøj Kommune er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser. Det indebærer, at det ved placering af aktiviteter og anlæg skal sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet. Ved planlægning for byudvikling og aktiviteter, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelsen af de udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer. Dette gælder for områder med særlige drikkevandsinteresser samt inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Forsyning Varmeplanlægning Der er tilslutningspligt til fjernvarme. Vandforsyning Lokalplan

16 Lokalplanområdet skal forsynes fra Ishøj Forsyning. Der må ikke etableres private boringer i området. Spildevand Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes Ishøj Forsynings spildevandssystem. Vaskepladser til køretøjer kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Klima og Energiplanlægning LAR og Klimatilpasning På grund af udfordringer de seneste år med stigende regnmængder, har Ishøj Kommune vedtaget en Klimatilpasningsplan, som skal hjælpe med at forebygge og mindske skaderne af skybrud. I lokalplanen er området under højspændingsledningerne reserveret til et regnvandsbassin, hvor der kan opsamles regnog overfladevand. Bassinet kan optage og forsinke udledningen af vand og mindske belastningen på spildevandsledningerne. Bassinet udformes med beplantning og sikres med en tæt membran. Solceller, -fangere og grønne tage Lokalplanen gør det muligt at opsætte solceller, solfanger samt grønne tage med beplantning. Brand og redningsforhold Området vil blive et erhvervsområde, hvis veje er dimensioneret til modulvogntog, hvilket sikrer gode adgangsforhold for brandvæsenets køretøjer. Renovation Ishøj Kommunes affaldsplan tager udgangspunkt i en vision om en bedre udnyttelse af affaldet. Det skal sikres, at ressourcerne i affaldet indsamles effektivt, så en høj grad af genanvendelse bliver mulig, samtidigt skal det være enkelt at sortere affaldet. Ved nybyggeri skal der tages stilling til, hvordan affald kan afleveres på en enkel måde, og hvordan affaldet sorteres effektivt og hensigtsmæssigt. Bestemmelserne i kommunens regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald skal overholdes. Lov om miljøvurdering Lokalplan

17 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr af 10.december 2015 er lokalplanen omfattet af loven, idet planen fastlægger rammer for fremtidige anlæg og arealanvendelser og udarbejdes som grundlag for myndighedens opgavevaretagelse. Ishøj Kommune har udarbejdet en miljøvurdering, som belyser miljøpåvirkningerne. Miljøvurderingen offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget. I forbindelse med vedtagelsen af den endelige lokalplan, laves en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen. Redegørelsen offentliggøres samtidig med vedtagelsen af lokalplan. Lokalplan

18 Bestemmelser I henhold til lovbekendtgørelse nr af 23.november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål At fastlægge områdets anvendelse til transport- og distributionserhverv, produktionsvirksomheder med et stort transportbehov, administration og servicefunktioner, der knytter sig til de enkelte virksomheder. 1.2 At området fremstår sammenhængende med hensyn til beplantning, belysning, klimaløsninger og udformning af byggeriet. 1.3 At sikre drikkevandsinteresserne i området. 1.4 At etablere et regnvandsbassin. 2. Område og zonestatus 2.1. Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikler 9h og 11k, Tranegilde By, Ishøj, samt en del af matriklerne 11f og 7000db, Tranegilde By, Ishøj Delområde 1 og 3 overgår til byzone, som vist på kortbilag Delområde 2, er beliggende i transportkorridor og fastholdes i landzone, som vist på kortbilag For den del af lokalplanområdet der er i landzone tillægges bonusbestemmelser jf. Planlovens 15, stk. 4 således, at de i lokalplanen beskrevne forhold kan realiseres uden landzonetilladelse. Denne bestemmelse fritager ikke for at søge tilladelse efter anden lovgivning I de tilfælde der anlægges midlertidig parkerings- og vejareal i delområde 2, skal de pågældende anlæg fjernes uden udgift for det offentlige efter et varsel med en frist på seks måneder, såfremt der opstår et samfundsmæssigt behov for at anvende transportkorridoren til infrastruktur og tekniske anlæg. Dette skal desuden tinglyses på den enkelte ejendom. 3. Anvendelse 3.1 Delområde 1 må kun anvendes til transport- og distributionserhverv, produktionsvirksomheder med et stort transportbehov Lokalplan

19 samt administration og servicefunktioner, der knytter sig til de enkelte virksomheder. 3.2 Der kan maksimalt etableres etagemeter administration (kontorerhverv) i tilknytning til den enkelte virksomhed. 3.3 Delområde 2 er reserveret til transportkorridor og må kun anvendes til anlæg af midlertidige parkerings- og vejarealer, beplantning og højspændingsledninger. 3.4 Delområde 3 må kun anvendes til regnvandsbassin med opsamling af regn- og overfladevand, højspændingsledninger samt servicevej. 4. Vej, sti og parkeringsforhold Vej 4.1. Adgangsvej til lokalplanområdet skal placeres langs med jernbanen og udlægges med en samlet bredde på mindst 30 meter Adgangsvejen skal udformes som vist på enten illustration 1 eller 2, og dermed skabe et sammenhængende vejforløb i hele Winthersminde Erhvervsområde. Illustration 1. Illustration 2. Lokalplan

20 4.3. Der skal etableres en servicevej under højspændingsledningerne i delområde 3, for at kunne drifte beplantningen i beplantningszonen. Servicevejen skal udlægges med en bredde på minimum 3 meter Der skal anlægges en vendeplads, der sikrer en vendemulighed for lastbilerne i Winthersminde Erhvervsområde Belægning på køre- og arbejdsarealer på de enkelte ejendomme skal udføres med tæt belægning beregnet til tung transport Belægning på adgangsvejen langs jernbanen skal udføres med asfalt Kantsten skal udføres i granit I delområde 2, må der anlægges midlertidige vejanlæg under forudsætning af, at den enkelte virksomhed kan fungere foruden, såfremt det i fremtiden bliver aktuelt at udnytte arealet til transportkorridorens formål og af fjernelsesvilkår jf. 2 pkt. 5. Vejbyggelinjer 4.9. Der pålægges byggelinjer på 10 meter fra vejskel på adgangsvej i området Der må ikke opføres byggeri eller andre anlæg af blivende art inden for vejbyggelinjer. Kommentar: Der er tinglyst vejbyggelinjer for Motorring 4 på henholdsvis 50 meter fra vejmidte og mindst 25 fra skel til motorvej.. Sti Der skal etableres en stiforbindelse gennem lokalplanområdet, der skaber forbindelse mellem naturstien Strandparken- Hedeland og Winthersminde Erhvervsområde Syd, som vist på kortbilag Stier skal anlægges med asfalt. Parkering I delområde 1 skal der på den enkelte ejendom anlægges mindst 1 parkeringsplads til personbiler per 50 m² etageareal administrationsbygning. Derudover skal der etableres handicapparkeringspladser. Lokalplan

21 4.14. Yderligere parkeringsarealer kan anlægges frit inden for den enkelte ejendom I delområde 2, må der anlægges midlertidige parkeringspladser i beplantningszonen, under forudsætning af, at den enkelte virksomhed kan fungere foruden, såfremt det bliver aktuelt, at udnytte arealet til transportkorridorens formål og af fjernelsesvilkår jf. 2 pkt Belysning Generelt 5.1. Belysning må ikke blænde eller blinke. Herunder også belysning ved og på skiltning Belysning skal være retningsbestemt og afskærmet, så der ikke spredes lys til omgivelserne. Belysning på veje, stier og arbejdsarealer 5.3. På alle sti- og vejarealer skal der anvendes belysningsarmaturer og -standere svarende til anden energibesparende belysning i kommunen, se figur Belysningen langs sti skal have en højde på 4 meter og langs veje en højde på 6 meter Vejbelysning skal placeres i skillerabatten mellem adgangsvej og sti og i yderrabatter ved sideveje. Figur Lysmaster må kun placeres på arbejdsarealer Pullertbelysning må kun anvendes som supplerende belysning. Pullerten skal have en hvid lyskilde og må maksimalt være 1 meter høj. Kunstbelysning 5.8. Der kan etableres kunstbelysning ud mod Motorring 4, der inddrager facader på bebyggelse, beplantning eller andre elementer Kunstbelysningen skal etableres ud fra en samlet plan for området Såfremt der er farveskift må kunstbelysning kun etableres med langsomme farveskift, der tager hensyn til trafikanter. 6. Skiltning Lokalplan

22 Generelt 6.1. Der må ikke anvendes digitale skilte med reklamefilm, animationer og lignende Skiltning såsom bannere, klapskilte, vimpler og lign. er ikke tilladt Belysning på skilte skal være afskærmet eller have en indvendig lyskilde, der ikke blænder For skilte, som er oplyst med indvendig lyskilde, må luminansen ikke overstige 30 cd/m2. Kommentar: Det anbefales, at skilte, der er oplyst med indvendig lyskilde, har en luminans i mørke på ca. 20 cd/m Skilte og pyloner må kun være konstant oplyst med indvendig lyskilde uden farve. Delområde Der må maksimalt placeres tre facadeskilte på den enkelte ejendom med maks. ét skilt på hver facade Ud mod motorvej kan der skiltes med firmanavn og/eller logo. Skiltet kan både være ét fysisk samlet skilt eller bestå af løse bogstaver og/eller logo, som sammen udgør ét skilt Facadeskilte ud mod motorvej må være maks. 60 m 2. På de resterende facader må facadeskiltet maks. være 30 m Facadeskilte skal placeres parallelt med skæring mellem facade og tag i en afstand på min. 2 meter fra skiltets overkant Der må ikke skiltes over tagkant og på tag Der må maksimalt placeres én pylon eller ét henvisningsskilt ved vejadgangen til virksomhed Pyloner skal placeres ved indkørslen til ejendommen 1 meter fra veje og stier. Pylonen må maksimalt være 2 meter høj, 1 meter bred Henvisningsskilte skal placeres mindst én meter fra veje og stier og må maksimalt være 0,8 meter højt På hver ejendom må der maks. opstilles en gruppe på tre flagstænger, som skal stå ved vejadgangen til virksomheden. Lokalplan

23 6.15. Flagstænger skal være 12 meter høje Flagning skal være ens for flagstængerne i gruppen Flagstængerne skal opstilles i et geometrisk mønster såsom en ligebenet trekant eller på linje med en afstand fra hinanden på 2-5 meter. Delområde 2 og Der må ikke være skiltning i området. 7. Forsyning 7.1. Tekniske lednings- og forsyningsanlæg skal udføres som jordledninger. Dele af regnvandsafledningssystemet kan etableres som grøfter langs adgangsvejen Området skal separatkloakeres i overensstemmelse med spildevandsplanen for Ishøj Kommune. 8. Bebyggelsens omfang og placering Generelt 8.1. Bebyggelsesprocenten for hver matrikel i delområde 1 og 2 er på maks Der må ikke etableres kælder Der må ikke opføres småbygninger med undtagelse af teknikskure. Delområde Byggeri må opføres med en maksimal højde på 20 meter og i op til fem etager. Delområde 2 og Der må ikke opføres bygninger. 9. Bebyggelsens ydre fremtræden Generelt 9.1. Der må ikke anvendes reflekterende materialer på facader og tag. Kommentar: Materialer med en refleksionskoefficient over 10 betegnes som reflekterende. Lokalplan

24 9.2. Glaspartier må ikke have reflekterende folie Farver på facade skal have en mørk nuance i enten grå, blå eller sort i farvekoder RAL: 7016, 7021, , 5008, , 9005, 9011 eller Andre farver end de nævnt i 9.3. må maksimalt udgøre 5 % af den samlede facade. Tekniske installationer 9.5. Tekniske installationer på tagflade skal inddækkes, afskærmes eller udformes, så de indgår som en integreret del af bygningen Inddækning og afskærmning af tekniske installationer må have en maksimal højde på 2 meter og skal placeres mindst 5 meter fra tagkant. Ventilationshætter og skorstene er undtaget herfra. Delområde Bebyggelse i delområde 1 skal fremstå, så facaden er brudt vertikalt med en rytme, senest for hver 4. meter ved facadelængder, der er længere end 30 meter. Kommentar: Det vertikale brud kan ske ved skift i materiale, farve eller placering af bygningsdele Udendørs oplag mod motorvej skal have en ugennemsigtig afskærmning i samme facademateriale og farve som bebyggelsen Udendørs oplag mod vej skal afskærmes med gennemsigtigt hegn fx trådhegn i maksimalt 3 meters højde Der må ikke være oplag på arealet, hvor der er transportkorridor. Kommentar: Mod motorvej må oplag ikke være synligt, da der bør være et roligt udtryk ud mod motorvejen. Mod andre veje bør oplag kunne ses, da det kan forbygge tyveri og fremmer trygheden, hvis man kan se aktiviteter på arealerne Resten af grunden må hegnes med et gennemsigtigt hegn for eksempel trådhegn i maksimalt 3 meters højde Der må ikke opsættes pigtråd. Lokalplan

25 10. Klima og energi Regnvand og overfladevand Regn- og overfladevand skal afledes kontrolleret til det offentlige regnvandssystem Regnvand fra befæstede arealer som veje, manøvrearealer og parkeringspladser skal afledes via sandfang samt olie- og benzinudskiller til det offentlige regnvandssystem Regnvand fra tage skal ledes til det offentlige regnvandssystem Drænvand skal ledes direkte til det offentlige regnvandssystem Regnvand fra befæstede arealer skal afledes kontrolleret via olie- og benzinudskiller og sandfang til grøfter med tæt membran Der skal etableres et areal til opsamling af regn- og overfladevand i delområde 3, under højspændingsmasterne. Bassinet udformes med græs og med en tæt membran under. Det kan være et let slynget forløb med spredte kampesten og beplantes yderligere med buske og blomster Grøfter langs adgangsvej skal belægges med filtermuld til at optage oliestoffer Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet jf Afledningen skal forsynes med olie- og benzinudskillere inden afledning til regnvandsbassiner. Solceller og fangere og grønne tage Der kan opsættes solceller og solfangere såfremt de integreres i facade eller tagfladen Der kan etableres grønne tage. 11. Ubebyggede arealer Generelt Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn Parkeringspladser, kørearealer og områder, hvor der oplagres, håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der hindrer nedsivning, og er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker en kontrolleret afledning. Lokalplan

26 Beplantning langs adgangsvej Der skal plantes højstammede vejtræer i skillerabatten mellem adgangsvej og sti. Der skal være græs som underdække Grøfter skal udlægges enten som en lukket grøft, eller en åben med græs. Der kan eventuelt placeres natursten eller trædesten af granit i grøften eller etableres gangbroer af træ. Beplantning langs motorvejen Beplantning skal etableres i beplantningszonen, som vist på kortbilag 4, med ca. 10 grupper af egetræer (vintereg) langs med Motorring Træerne skal placeres i grupper i cirkelform eller halvcirkelform med en radius på minimum 10 meter. Grupperne kan have forskellig afstand til hinanden Hvor der ikke er befæstet i beplantningszonen, skal arealet beplantes med græs. Beplantning på egen matrikel Ikke befæstede arealer skal beplantes med græs og højstammede egetræer enten solitært eller i grupper. Egetræerne kan suppleres med anden beplantning, men skal fremstå som det bærende element i beplantningen. Beplantning på delområde Arealet skal beplantes med græs, suppleret med buske og blomster. 12. Aflysning af servitutter Servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst ved planens endelig vedtagelse jf. bilag X. 13. Ophævelse af lokalplan 14.1 Ved endelig vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan nr Winthersminde Erhvervsområde Nord ophæves lokalplan nr. 1.13, for det areal der er omfattet af lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord. 14. Midlertidige retsvirkninger 15.1 Ved endelig vedtagelse og offentliggørelse af lokalplan nr Winthersminde Erhvervsområde Nord, ophæves Lokalplan

27 lokalplan nr. 1.13, for det areal der er omfattet af lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord. Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, forslaget omfatter, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder ifølge planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 8 uger. Når denne frist for indsendelse af indsigelser, forslag og kommentarer er udløbet, kan der ifølge planlovens 13, stk. 2 opnås tilladelse til en udnyttelse af ejendommen, som er i overensstemmelse med lokalplanforslaget. De midlertidige retsvirkninger gælder fra den dato, hvor lokalplanforslaget offentliggøres og til den endelige vedtagelse af lokalplanen bekendtgøres - dog højst i et år efter forslagets offentliggørelse må ejendomme, forslaget omfatter, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Vedtagelsespåtegnelse I henhold til 24 i Lov om planlægning offentliggøres forslaget til lokalplan af Ishøj Byråd XX. XXXXX 20XX Ole Bjørstorp / Kåre Svarre Jakobsen Lokalplan

28 Bilag 1 Servitutoversigt Matr.nr. 11f Ishøj by, Ishøj Filnavn 11_R_ Byrde Vedr. matr.nr. bemærkninger Påtaleberettiget Dok om byggelinjer 11f Byggelinje mod motorvej Vejdirektoratet Dokument om adgangsbegrænsning mv Deklaration om pumpestation i Ishøj Kommune 11f 11b Adgang til Ishøj Stationsvej. Hvordan er vejadgangen? Beliggende i vej til Ishøj Stationsvej Udenfor lokalplanområde. (Københavns Amt) Ishøj Kommune Ishøj Spildevand A/S Matr.nr. 9h Tranegilde By, Ishøj, samt 11h Ishøj By, Ishøj Ekspropriation 11b Foreløbig notering af ekspropriation Deklaration om grundvandsbeskyttelse 11b Vedr. bestemmelser ang. beskyttelses af grundvand. Omfatter lokalplanområdet. Kommisarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne Ishøj Kommune Dokument om fredning 9d Vedrører 9d. Ikke relevant Naturstyrelsen Filnavn 11_C_ Filnavn 11_K_ Filnavn? Filnavn 11_D_678 Dokument om byggelinjer mv Dokument om tilladelse til at lade udføre en ca. 1,5 m høj lydvold mm Dokument om højspænding mv (deklaration) Dokument om højspænding mv (deklaration) 9h 9d 11h Byggelinje på 25 m fra grænsen til motorvejen. Vejret for matr.nr. 9b, 9c og 9k til pr. fl. vej førende over 9h. Skal respekteres Vedrører 9d. Ligger ikke i lokalplanområdet Højspændingskabler over del af matr.nr. 11h. Kabler i sydlig del af lokalplanområde, vist på lokalplanbilag. Vejdirektoratet Vejdirektoratet NESA I dag DONG 11h Samme som ovenstående. NESA I dag DONG Lokalplan

29 Filnavn 11_D_ Filnavn? Dokument om regnvandsledning, forbud mod bebyggelse og benyttelse m.m. (deklaration) Dokument om ledninger og tekniske anlæg Deklaration om grundvandsbeskyttelse 10bo, 11b, 11h m.fl. 9d 11b Tangerer matr.nr. 11h i nordskellet mod, nord for højspændings-ledningerne, og i kanten af lokalplanområdet. Nødvandsforsyningsledning til regnvandsledning til Torsbroledning. Ligger nord for lokalplanområdet. Vedr. bestemmelser ang. beskyttelses af grundvand. Omfatter lokalplanområdet. Energinet.dk HOFOR Vand København A/S Ishøj Kommune Lokalplan

30 KORTBILAG 1 Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanafgrænsning København -Ringstedbanen Winthersminde Erhvervsområde Brentedalen natursti Ishø høj Dyre repa rk Ishø j Naturc rcen ter motorrimg 4 Ishøj Stationsvej

31 KORTBILAG 2 Matrikler og zoner Lokalplanafgrænsning Højspændingsledninger København-Ringstedbanen Byzone Landzone Transportkorridor 9a 9b 9d 11b 9h Delområde 1 Delområde 2 2s 7000db Delområde 3 11h 7000ae 11f 8al b 7000aø 11e 0 50 m 100 m Målforhold: 1:2500

32 KORTBILAG 3 Delområder Lokalplanafgrænsning Højspændingsledninger København-Ringstedbanen Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 9b 9d 9k 9c 9h Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 b 11e 0 50 m 100 m Målforhold: 1:2500

33 KORTBILAG 4 Vej, sti og beplantning Lokalplanafgrænsning Højspændingsledninger København-Ringstedbanen Transportkorridor Beplantningszone Vejadgang til lokalplanområdet Servicevej Sti 9b Naturstien Strandparken- Hedeland 9d 9k 9c 9h b 11e 0 50 m 100 m Målforhold: 1:2500

34 Miljøscreening lokalplan 1.77 Winthersminde Erhvervsområde Nord 1 Indledning Ishøj Kommune har udarbejdet udkast til lokalplan 1.77 for Winthersminde Erhvervsområde nord. Lokalplanforslaget muliggør etablering af erhvervsvirksomheder på et areal på ca. 6 ha i den nordlige del af Winthersminde området. I forbindelse med udviklingen af udkastet til lokalplan skal der tages stilling til miljøvurdering af lokalplanforslaget Forslaget til plan fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og er som udgangspunkt omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1. Da planforslaget må antages at være en plan for et mindre lokalt område er den derfor omfattet af miljøvurderingslovens 3, stk. 2, som foreskriver: " Hvis planer og programmer som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet" Der skal derfor gennemføres en screening af planen. Screening af en plan skal ske med baggrund i de kriterier, der er anført på bilag 2 til loven. Kriterierne i lovens bilag 2 er: Planens karakteristika og Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt I de følgende afsnit af notatet er denne screening beskrevet. 2 Lokalplanens indhold og områdets miljøtilstand Lokalplanforslaget udlægger et areal på ca. 6 ha, der aktuelt henligger som et naturområde med et relativt ringe naturmæssigt indhold, som fremtidigt erhvervsområde. Lokalplanforslagets areal er omkranset af motorvej mod øst, den kommende København Ringsted bane (under etablering) mod nord og vest samt af Winthersminde Erhvervsområde syd for arealet. Områdets sydlige del er præget af krydsende højspændingsledninger med to højspændingsmaster indenfor området. Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere en adgangsvej til området fra syd, som en forlængelse af det vejanlæg der etableres i forbindelse med realiseringen af byggeriet i Winthersminde Erhvervsområde syd. Længst mod nord skal etableres en vendeplads. Områdets anvendelse er fastlagt til transport- og di-

35 stributionserhverv og/eller produktionsvirksomheder med transportbehov, samt servicefunktioner og administration i tilknytning til disse virksomheder. Lokalplanforslaget forudsætter at oplag af materialer, der kan forurene grundvandet kun kan ske på befæstede arealer (tæt belægning) etableret med opsamling af regn- og overfladevand og at køre- og parkeringsarealer alle er befæstede og etableret med opsamling af regn- og overfladevand i egnede dræn. Oplag skal endvidere etableres under tag. I lokalplanforslagets sydlige delområde (delområde 3) må der ikke opføres bebyggelse under højspændingsledningerne. Der etableres regnvandsbassin til lokal afledning af regnvand (LAR) i den sydlige del af lokalplanområdet (delområde 3). Samtidig forlægges en del af Tranegilde Drængrøft således, at grøften bliver en del af det i området beliggende LAR-anlæg. Området henligger som åbent grønt areal, hvori der er registreret to vandhuller som er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens 3. Nedlæggelse af de to vandhuller forudsætter dispensation. Ishøj Kommune har besluttet at de to vandhuller genetableres udenfor lokalplanområdet. Arealet er beliggende i området med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og forudsætter derfor særlige tiltag til beskyttelse mod grundvandstruende aktiviteter. Området er i dag støjpåvirket fra den nærliggende motorvej mod øst og ligeledes støjpåvirket fra anlægsarbejderne forbundet med etablering af København Ringsted banen. Arealet henlå ind til beslutningen om at etablere København Ringsted banen som en del af den landskabelige grønne kile langs med Store Vejleå. Etablering af banen på en 5-6 meter høj dæmning langs arealets nordog vestlige grænse på tværs af landskabskilen udgør en væsentlig hindring for oplevelsen af landskabskilen 3 Virkninger på miljøet Etablering af erhvervsaktiviteter i området vil betyde at områdets eksisterende miljøtilstand ændres fra at være et åbent grønt areal til et bebygget areal. Arealet der inddrages til bebyggelse er imidlertid af en så begrænset størrelse, at denne inddragelse af grønt areal og den dermed forbundne ændring af anvendelsen af arealerne, ikke vurderes at udgøre en væsentlig virkning på miljøet. I forlængelse heraf er det ligeledes vurderet, at arealets beliggenhed mellem store transportinfrastrukturer (motorvej og jernbane) samt et erhvervsområde mod syd gør arealet anvendelighed som rekreativ ressource for befolkningen mindre velegnet. Dispensation til nedlæggelse af to vandhuller omfattet af beskyttelsen i Naturbeskyttelseslovens 3 med derpå følgende etablering af to nye vandhuller udenfor lokalplanforslagets område kan ikke antages at udgøre en væsentlig virkning på miljøet. Etablering af erhvervsbyggeri vil være synligt fra de omliggende arealer. En fremtidig bebyggelse vil være synlig fra motorvejen øst for arealet og dels vil bebyggelse være synlig fra syd. Det forventes at bebyggelsen vil kunne ses fra nord og vest, men kun i begrænset omfang p.g.a. banedæmningen. Synligheden

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDERNE EO.E.17, EO.E.18, EO.E.19 og EO.E.20 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk Lokalplan 2.8 Kulturhus på Djursvang 4 T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

Forslag. Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 3.10, Kulturhus på Holsbjergvej 27-29 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

For udvidelse af lagerhotel på Frederiksværksgade 197. Lokalplan nr. Lokalplan nr. Hillerød Kommune - Teknik

For udvidelse af lagerhotel på Frederiksværksgade 197. Lokalplan nr. Lokalplan nr. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 330 For udvidelse af lagerhotel på Frederiksværksgade 197 Lokalplan nr. Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 330 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej.

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35701 By, Erhverv og

Læs mere

FORSLAG - Tillæg nr. 5

FORSLAG - Tillæg nr. 5 FORSLAG - Tillæg nr. 5 Boliger og erhverv ved Ærtekildevej Kommmuneplan 2013-2025 Marts 2016 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV 1 LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Ny kuppel, nyt indgangsparti Udvidelse af forplads og ny indgang Naturområde Området er omfattet af

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere