Forslag til LOKALPLAN Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til LOKALPLAN Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev"

Transkript

1 .RUW RJ GDWD HU NXQ YHMOHGHQGH RJ NDQ LNNH EUXJHV VRP GRNXPHQWDWLRQ 0DWULNHONRUW RJ 7RSRJUDILVN.RUWY UN.RUW 0DWULNHOVW\UHOVHQ 2UWRIRWRV %ORP,QIR &2:, -DPPHUEXJW.RPPXQH -$00(5%8* ( 'DJVRUGHQNRUW )RUVODJ WLO /RNDOSODQ 'DWR,QLW NWP

2 Forslag til LOKALPLAN Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev

3 Forslag til er offentliggjort fra til og med Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger: Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Toftevej Aabybro Lokalplanlægger: Kathrine Mørk Tlf Forsidebilledet viser foto af lokalplanområdet set fra nord

4 Forslag Indhold Vejledning Hvad er en lokalplan?...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning...12 Vurdering af bæredygtighed...15 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...16 Servitutter...16 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...21 Vedtagelse...23 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *...25 Støj fra erhverv, Bilag B *...31 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort...Bilag 1 Arealanvendelse...Bilag 2 Illustrationsskitse...Bilag 3 3

5 Vejledning Forslag Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan genbrugspladsen kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Øvrige bilag: Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier og Støj fra erhverv, som alle uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. 4

6 Forslag Redegørelse Thistedvej Industrive j Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanen er igangsat efter ønske fra kommunes Teknik- og Miljøudvalg med henblik på etablering af en genbrugsplads ved Industrivej i Fjerritslev. Den nuværende genbrugsplads i Fjerritslev kan ikke i tilstrækkeligt omfang opfylde nutidens krav til håndtering af borgernes og erhvervslivets affald på en miljømæssig og driftsmæssig bæredygtig måde. Formålet med lokalplanen er således at muliggøre anlæg af en genbrugsplads med containere til affaldssortering, opbevaring og neddeling/ flisning af haveaffald samt etablering af en bygning til 5

7 Redegørelse Forslag personalefaciliteter, værksted, sortering af særlige affaldstyper samt genbrugsbutik. Lokalplanområdet Området er beliggende i den vestlige del af Fjerritslev By, syd for Thistedvej og langs Industrivej. Området er i dag beliggende i landzone, og området anvendes i dag landbrugsmæssigt. Området ønskes overført til byzone med den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan. Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 10et Fjerritslev By, Kollerup. Lokalplanområdet udgør ca. 2,5 ha. Lokalplanens afgrænsning fremgår af Bilag 1. Lokalplanområdets omgivelser Området ligger omgivet af eksisterende by mod nord og mod øst, samt af åbent land mod syd og mod vest. Den eksisterende by består af erhvervsområde ved Industrivej, Jernbanegade og Fabriksvej. Der er i det omkringliggende erhvervsområde etableret erhverv i miljøklasse 2-4 (se Bilag A, Erhvervskategorier). De omkringliggende arealer mod syd og mod vest dyrkes landbrugsmæssigt. Lokalplanens indhold Lokalplanen muliggør anlæg af genbrugsplads med containere til affaldssortering, samt opførelse af en bygning til personale, værksted og til sortering af særligt affald. Der må kun etableres én genbrugsbutik til salg af virksomhedens egne produkter, og denne må ikke opføres med et bruttoetageareal, der overstiger 300 m². Salget fra butikken må højest være 10% af virksomhedens samlede omsætning. Retningslinjer vedr. detailhandel fremgår af Helhedsplanen. Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål i form af virksomhedstyper i miljøklasse 3-5 jævnfør Bilag A, Erhvervskategorier, herunder genbrugsplads med tilhørende faciliteter som f.eks. modtageanlæg for genbrugsmaterialer, anlæg til sortering og neddeling af genbrugsmaterialer samt oplagsplads for haveaffald. Genbrugspladsen skal primært modtage genbrugsmaterialer fra private, men med mulighed for ligeledes at modtage genbrugsmaterialer fra erhvervsvirksomheder. Der må ikke etableres anlæg til forbrænding af affald. Hegn Serviceareal Tværsnit af genbrugspladsens opbygning Publikumsareal Jordvold Beplantning 6

8 Forslag Redegørelse Lokalplanen opdeler området i to delområder, jf. Bilag 2: I Delområde I etableres genbrugspladsen med containere, opbevaring af haveaffald, anlæg af jordvolde, etablering af beplantning og regnvandsbassin. Jernbanegade Genbrugspladsen er indrettet således, at publikumsarealet er hævet over servicearealet. På servicearealet er containerne til affald placeret, og det er fra dette serviceareal, containerne flyttes og tømmes. Denne indretning skal sikre, at publikum og publikumstrafikken ikke blandes med den tunge trafik, der flytter og tømmer containerne. Tværsnit af opbygning af serviceareal kontra publikumsareal ses på side 6. På tværsnittet ses opbygning af de afskærmende foranstaltninger ligeledes. Yderst imod omgivelserne etableres der en beplantning. Dernæst anlægges der en jordvold med en højde på fire meter. Indenfor jordvolden opsættes der et hegn. Bebyggelse Industrivej I Delområde II (det skraverede område på kortet til højre) kan der etableres byggeri til administration, mandskabsfaciliteter, værksted, rum til sortering af særligt affald og til én detailhandelsbutik (genbrugsbutik) med tilknytning til genbrugspladsen i Delområde I. Der gives mulighed for at opføre bebyggelsen med ydervægge og tag inden for et bredt materialeudvalg. For at bebyggelsen fremstår harmonisk fastsættes, at der skal være ensartethed i materiale- og farvevalg. Byggeriet i dette delområde må ikke overstige 10,0 meter i højden. Den opvarmede del af bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ubebyggede arealer Da området ligger ud mod det åbne landskab, Illustration af pladsens indretning er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der skal etableres afskærmende beplantning mod omgivelserne. Der skal etableres og opretholdes et grønt beplantningsbælte med en bredde på minimum tre meter. Beplantningsbæltet skal bestå af minimum to rækker planter. Plantningen skal etableres med en afstand mellem planterne i rækken på 1,25 meter og mellem rækkerne på 1,5 meter. Beplantningen skal udføres med løvfældende og egnstypiske arter som eg, tjørn eller lignende. Der skal ligeledes etableres en mindst fire meter høj jordvold indenfor beplantningsbæltet. Jordvold 7

9 Redegørelse Forslag skal tilsås med græs eller beplantes med lavt bunddækkende beplantning. Indenfor jordvolden opsættes der et trådhegn. Interne veje og andre kørearealer skal belægges med fast belægning. Ikke befæstede arealer skal anlægges med græs eller beplantes med lavt bunddækkende beplantning. Arealer, der skal anvendes til håndtering af haveaffald må anlægges anderledes end nævnt ovenfor. Der må kun opsættes skilte ud mod adgangsvejen (Industrivej) i form af f.eks. en skiltepylon med en højde på maksimalt fem meter og en bredde på maksimalt to meter. Der kan opsættes skilte ved alle tre ind- og udkørsler fra genbrugspladsen. overblik over pladsens indretning, og giver ligeledes et indtryk af, hvordan pladsen placeres i forhold til det åbne land og i forhold til den eksisterende by. På siderne 10 til 15 ses visualiseringer af pladsen. Først vises et kort, hvor der er angivet fra hvilken retning fotos er taget. Dernæst vises et billede af eksisterende forhold. Af visualiseringerne ses, hvordan pladsen vil tage sig ud fra tre positioner: fra nordøst mod sydvest, fra sydøst mod nordvest og fra nordvest mod sydøst. Visualiseringerne viser ligeledes, hvordan pladsen vil se ud, når den er nyetableret (ikke udvokset beplantning), og hvordan pladsen ser ud, når beplantningen er udvokset. Belysning Arbejdstilsynets til en hver tid gældende regler omkring arbejdsbelysning skal kunne overholdes. Af hensyn til de tilstødende åbne landområder, skal belysning indenfor lokalplanområdet udføres så der så vidt muligt ikke sker lysforurening af de tilstødende åbne arealer. Vejadgang og parkering Lokalplanen fastlægger, at vejadgang til området skal ske fra Industrivej. Der etableres tre vejadgange til Industrivej, dog er kun én af vejadgangene til publikumstrafik. Målet er, at publikumstrafikken adskilles fra den tunge trafik. Parkering og opstuvning af trafik (både publikumtrafik og tung trafik) skal holdes indenfor lokalplanens område, og dette må ikke forekomme på de omkringliggende veje. Visualisering På siderne 9 til 15 ses visualiseringer af den nye genbrugsplads. På side 9 vises en visualisering af pladsen set i fugleperspektiv. Denne visualisering giver et godt 8

10 Forslag Redegørelse Visualisering af genbrugspladsen set i fugleperspektiv. Visualiseringen ses fra nordøst mod sydvest. Visualisering af genbrugspladsen set i fugleperspektiv. Visualiseringen ses fra sydøst mod nordvest. 9

11 Redegørelse Forslag Jernbanegade Industrivej Den røde pil angiver, i hvilken retning foto er taget. Eksisterende forhold set fra nordøst mod sydvest. 10

12 Forslag Redegørelse Visualiseringer af genbrugspladsen (set fra nordøst mod sydvest). Visualiseringen vises som henholdsvis nyetableret og med udvokset beplantning. 11

13 Redegørelse Forslag Jernbanegade Industrivej Den røde pil angiver, i hvilken retning foto er taget. Eksisterende forhold set fra sydøst mod nordvest. 12

14 Forslag Redegørelse Visualiseringer af genbrugspladsen (set fra sydøst mod nordvest). Visualiseringen vises som henholdsvis nyetableret og med udvokset beplantning. 13

15 Redegørelse Forslag Jernbanegade Industrivej Den røde pil angiver, i hvilken retning foto er taget. Eksisterende forhold set fra nordvest mod sydøst. 14

16 Forslag Redegørelse Visualiseringer af genbrugspladsen (set fra nordvest mod sydøst). Visualiseringen vises som henholdsvis nyetableret og med udvokset beplantning. 15

17 Redegørelse Forslag Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Detailhandel Lokalplanen muliggør etablering af en butik inden for lokalplanområdet, herunder en butik til salg af egne produkter. Retningslinjerne for detailhandel i kommunen fremgår af Helhedsplan09, Kapitel 2. Den maksimale butiksstørrelse for en butik med salg af egne produkter er fastsat til 300 m². Desuden må salget fra butikken ikke være mere end 10% af virksomhedens samlede årlige omsætning. Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og naturbeskyttelse Beskyttede områder Lokalplanområdet (matr.nr. 10et Fjerritslev By, Kollerup) er vejledende registreret som 3 beskyttet kulturengsareal. Ud fra en gennemgang af driftshistorik for det pågældende areal (luftfotos fra perioden mellem 1979 og 2010 ) vurderer kommunen, at den vejledende registrering af beskyttet 3 kultureng indenfor nævnte matrikel er ukorrekt, og at det pågældende areal ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttet natur. Ud fra luftfotos fremgår det, at det pågældende areal er omlagt/pløjet i 1979, 1985, 1992 og fra 1992 til 2010 flere år er dyrket/omlagt med konventionel afgrøde eller fremstår som græsareal med slæt. Arealet fremstår i hele perioden jævnt og dyrkningssikkert uden væsentlige variationer i struktur, med undtagelse af enkelte år, hvor arealet vurderes at være udyrket/braklagt. 16 Museumsloven Der findes i området ikke beskyttede sten- og jorddiger, der er omfattet af Museumslovens 29a. Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherre mulighed for at få en udtalelse om risiko for fund af arkæologisk betydning samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser. Findes der i forbindelse med jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses idet omfang, der berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. I nærområdet omkring lokalplanområdet er der registreret flere fortidsminder. Bl.a. er en gravhøj fra bronzealderen undersøgt, der er opsamlet flere flintredskaber fra stenalderen, og der er desuden inden for et 20x20 m stort område opsamlet keramik, som antyder, at der findes en boplads i dette område. Det er derfor Aalborg Historiske Museums vurdering, at der er stor sandsynlighed for at påtræffe væsentlige fortidsminder under terræn ved anlægsarbejder og byggeri. Lokalplanområdet er undersøgt af Nordjyllands Historiske Museum. Ved forundersøgelsen blev der konstateret mange dyrkningsspor i form af ardspor og enkelte anlægsspor i form af få spredte gruber, grøfter og stolpehuller. Det var ikke muligt at identificere bygninger tilknyttet markerne, og gruberne var få og fundfattige. Dermed har det prøvegravede område ikke tilstrækkelig kulturhistorisk værdi til at retfærdiggøre en egentlig arkæologisk undersøgelse. Desuden befandt ardsporene sig ca. 1 meter under overfladen af muldlaget, og desuden under grundvandsniveau, hvorved søgegrøfter hurtigt blev fyldt med vand, hvilket vanskeliggjorde undersøgelsen.

18 Forslag Redegørelse Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum: Nordjyllands Historiske Museum Algade Aalborg Kommuneplanen (Helhedsplanen) Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 04.E8, og er i overensstemmelse hermed. Miljøforhold Miljøgodkendelse Etablering af en genbrugsplads forudsætter miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/ ). Genbrugspladsen giver anledning til støj fra håndtering af affald, samt intern og ekstern trafik. I forbindelse med miljøgodkendelsen stilles de nødvendige krav til støjbelastning fra anlæggene. Genbrugspladsen må ikke tages i brug, før der er meddelt miljøgodkendelse hertil. VVM Der skal foretages en VVM-screening af projektet jf. bekendtgørelse 1510 af 15/ om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. I VVM-screeningen vurderes det, om projektet vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet vil blive VVM-screenet i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse for genbrugspladsen. Opvarmning Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der ikke er kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller naturgas. Dog planlægges bebyggelse inden for lokalplanområdet opvarmet med fjernvarme. Alternativet hertil er, at bebyggelsen opvarmes via jordvarme. Kloakering Området er omfattet af Forslag til Spildevandsplan Området skal tilsluttes Jammerbugt Forsyning A/S s kloaksystem. Jordforurening Inden for det lokalplanlagte område er der ikke kendskab til, at der er deponeret affald eller sket forurening af jorden. Såfremt der i forbindelse med jordarbejder konstateres tegn på forurening, skal arbejdet standses og kommunens Plan- og Miljøafdelingen kontaktes. Kommunen skal efterfølgende vurdere om evt. forurening afstedkommer, at der skal sættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Miljøbeskyttelsesloven 21 og Jordforureningsloven 71. Lokalplanområdets fremtidige anvendelse medfører, at området bliver omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at jorden pr. definition er lettere forurenet. Såfremt der skal flyttes over 1 m 3 jord fra matriklen skal der tages analyser af jorden, samt det skal anmeldes til kommunen inden flytningen. Dette fremgår af vedtaget jordflytningsregulativ. Der henvises til 50 a i Jordforureningsloven. Renovation Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Jammerbugt Kommunes til en hver tid gældende affaldsregulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Jammerbugt Kommunes affaldsregulativer. Yderligere oplysninger findes på 17

19 Redegørelse Forslag Trafik Genbrugspladsen etableres i den vestlige del af Fjerritslev og forbindes med Industrivej i et nyt t- kryds, som giver adgang til pladsen for publikum. Lastbilerne får adgang ved en ensrettet vej i kanten af pladsen. For lastbiler vil der være indkørsel til pladsen fra Industrivej ved pladsens sydlige hjørne og udkørsel til Industrivej fra pladsens nordlige hjørne. Der forventes cirka årlige besøgende på genbrugspladsen i Fjerritslev. Det skønnes således, at der i en spidstime vil være cirka besøgende. Hertil kommer fire tunge køretøjer. Kapacitetsberegningen viser, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende i det nye t-kryds uden venstreeller højresvingsbane (set i forhold til trafikken i år 2020, hvis trafikken vokser med 1,5 % årligt). Ud fra en samlet vurdering af trafikafviklingen og trafiksikkerheden på strækningen vurderes det, at det ikke er nødvendigt med en venstresvingsbane, men det kan overvejes at etablere en passagelomme, så ligeudkørende på Industrivej kan passere en venstresvingende, der skal ind på genbrugspladsen. Etablering af en venstresvingsbane vil dog øge sikkerheden i det nye kryds. Afstand til nabobeboelser Ifølge Håndbog om Miljø og Planlægning er den anbefalede minimumsafstand mellem boliger og genbrugspladsen 100 meter. Områdets beliggenhed er i betydelig afstand fra eksisterende boliger. Der er beboelser på Vestergaardsvej (øst for lokalplanområdet), men disse boliger er beliggende mere end 100 meter fra genbrugspladsen. Mellem lokalplanområdet og boligerne på Vestergaardsvej er der eksisterende industribebyggelse i stor skala. Disse eksisterende industribebyggelser er yderligere med til at minimere den støj, der eventuelt kan forekomme fra genbrugspladsen. Boligerne på Vestergaardsvej er beliggende i landzone. Erhvervskategorier fremgår af Bilag A og støj fra erhverv fremgår af Bilag B. Støj Jammerbugt Kommune har fået udarbejdet en støjrapport ved firmaet COWI. Rapporten skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse til genbrugspladsen. Støjrapporten skal redegøre for støjbidrag fra aktiviteter på genbrugspladsen, og dermed anskueliggøre om de vejledende støjgrænser kan overholdes ved de omkringliggende ejendomme. Resultatet af støjrapporten er, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier vil kunne overholdes ved alle beregningspositioner på såvel hverdage som lørdage og søndage. Dette er, når pladsen er i normal daglig drift. Hvis der foretages neddeling/ flisning af haveaffald, vil der være en overskridelse af støjgrænseværdien i dagperioden. Det forventes, at neddeling/ flisning af haveaffald sker 4-5 gange om året (i hverdagen). Støj og vilkår omkring støj behandles i forbindelse med miljøgodkendelse af genbrugspladsen. Konsekvenser for landbrug Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen er der særlige bestemmelser for landbrugsejendomme med dyrehold, der ligger nærmere end 300 m fra byzonegrænsen. Eksisterende landbrug kan som udgangspunkt fortsætte den hidtidige drift. Der er ingen landbrugsejendommen indefor en afstand af 300 meter fra lokalplanområdet. Etablering af nye landbrug med dyrehold, og enhver ændring, bygnings- og driftsmæssigt, på eksiste- 18

20 Forslag Redegørelse rende landbrug, skal altid anmeldes til kommunen. Er der tale om husdyrbrug med over 15 dyreenheder, skal etableringen/ændringen desuden godkendes særskilt af kommunen. Ved eventuel klage over en landbrugsejendoms forhold - typisk vedr. lugt, støv, støj og fluer - kan kommunen meddele påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger. Miljøvurdering af planer og programmer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens 3, stk. 2, idet planen omfatter et mindre område på lokalt plan, og ikke omfatter anlæg nævnt i lovens bilag 3 og bilag 4. Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2 og 4, stk. 2. Kommunen har i afgørelsen vurderet, at etablering af en genbrugsplads ikke vil kunne medføre væsenlige påvirkninger af omgivelserne. Dette begrundes med, at etablering af genbrugspladsen ikke er i konflikt med den gældende fysiske planlægning for området eller naboområderne, og at etableringen ikke skønnes at ville påvirke miljøet væsentligt. Der er i lokalplanen bestemmelser om, at genbrugspladsen skal afskærmes med volde, hegn og beplantning således støjgener og visuelle gener til omgivelserne minimeres. Vurdering af bæredygtighed Når der udarbejdes nye lokalplaner, skal aspektet bæredygtighed med i de planlægningsmæssige overvejelser. For at vurdere bæredygtighed i hver enkelt lokalplan, er der udarbejdet et vurderingssystem "Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune". Dette vurderingssystem tildeler de forskellige bæredygtighedsparametre klimapoint. For at lokalplanen kan betegnes som bæredygtig, skal den tildels mindst 57 klimapoint. Det har i forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan ikke været muligt at vurdere lokalplanen i forhold til "Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune", og lokalplanens bæredygtighedparamentre er derfor ikke tildelt klimapoint. Selvom lokalplanen for den nye genbrugsplads ikke er bæredygtighedsvurderet, er der alligevel i etableringen af genbrugspladsen taget stilling til bæredygtighed. Når genbrugspladsen skal etableres er målet, at den skal indrettes så bæredygtigt som muligt. Eksempelvis disponeres pladsen således, at ikke hele genbrugspladsen asfalteres eller brolægges. Dele af genbrugspladsens areal vil blive tilsået med græs/ beplantes med lavt bunddækkende beplantning, for på denne måde, at minimere overfladevandet fra pladsen, og dermed minimere pladsens samledes bidrag til spildevandssystemet. Ønsket er, at belysning af pladsen skal ske med LED-belysning, for på denne måde at minimere pladsens strømforbrug. På servicebygningen vil der være mulighed for at opsætte solceller/ solfangere, for på denne måde at minimere pladsens forbrug. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at solfangere/ solceller kan placeres på jorden. 19

21 Redegørelse Forslag Endeligt stiller lokalplanens bestemmelser krav om, at byggeri indenfor lokalplanområdet, skal opføres som lavenergibebyggelse (kun den opvarmede del af bebyggelsen). Tilladelser eller dispensationer fra anden lovgivning Landbrugsloven Der er landbrugspligt på lokalplanområdet (omårdet er beliggende i landzone). Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal. Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af Landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. 20

22 Forslag Planbestemmelser Thistedvej Jernbanegade Industrivej Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. 21

23 Planbestemmelser Forslag 1. Formål Lokalplanens formål er, 1.1 at udlægge området til erhvervsformål i form af virksomhedstyper i miljøklasse 3-5, herunder genbrugsplads. 1.2 at sikre etablering af afskærmende beplantning og beplantede jordvolde mod omgivelserne, 1.3 at sikre, at ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement, og 1.4 at overføre området fra landzone til byzone. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Fjerritslev By, Kollerup 10et samt alle parceller, der efter den udstykkes fra den nævnte ejendom inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i Delområde I og Delområde II, som vist på Bilag Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan, overføres landzonearealet til byzone. Arealet fremgår af Bilag Arealanvendelse 3.1 Anvendelse, Delområde I I Delområde I må der kun etableres erhvervsformål i form af virksomhedstyper i miljøklasse 3-5, herunder genbrugsplads med dertil tilhørende aktiviteter. Genbrugspladsen må anvendes til modtagelse af genbrugsaffald fra både private og erhverv. I delområdet må der etableres affaldsbehandlingsanlæg til oplag, håndtering og neddeling af genbrugsmaterialer. Der må ikke etableres anlæg til forbrænding af affald. 3.2 Anvendelse, Delområde II I Delområde II må der kun etableres erhvervsformål i form af virksomhedstyper i miljøklasse 3-5, herunder administrationsbygning, bygning til mandskabsfaciliteter, værksted, rum til sortering af særligt affald og én detailhandelsbutik (genbrugsbutik) med tilknytning til genbrugspladsen i Delområde I. Detailhandelsbutikken er til forhandling af virksomhedens egne produkter (genbrugsbutik). Dennes bruttoetageareal må ikke overstige 300 m². Der må ikke etableres andre typer af butikker. 3.3 Boliger Der må ikke etableres nogen former for boliger indenfor lokalplanens område. 3.4 Tekniske anlæg Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformatorstationer og lignende tekniske anlæg, der er nødvendige for områdets forsyning. 4. Udstykning 4.1 Udstykning Området må ikke udstykkes yderligere. 22

24 Forslag Planbestemmelser Dog kan der udstykkes ejendomme til tekniske anlæg jf. punkt Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Bebyggelse Ny bebyggelse skal placeres indenfor Delområde II. Delområde II fremgår af Bilag Bygningshøjde Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra et niveauplan fastsat af bygningsmyndigheden jf. Bygningsreglementet. 5.3 Lavenergibebyggelse Al opvarmet nybyggeri skal opføres som lav-energibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Facader Facader skal udføres som blank mur i tegl, vandskuret eller pudset, i træ, i stål, i kobber, i zink, i aluminium, i transparent glas eller i beton. Til udvendige bygningssider må kun anvendes farver dannet af sort, hvid eller efter jordfarveskalaen. Bebyggelsen skal fremstå med ensartet materialer og farver. 6.2 Tagmaterialer Til tagmaterialer må der ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, såsom glasserede tag- og/ eller teglsten. Halvblanke tagmaterialer op til glans 30 tillades. 6.3 Solceller Der kan anbringes solfangere og/ eller solceller indenfor lokalplanområdet. Solfangere/ solceller kan anbringes på bebyggelsens facade eller på taget. Solfangere/ solceller kan ligeledes opsættes på jorden. 6.4 Skilte Der må opsættes ét skilt ved hver indkørsel/ udkørsel til/ fra Industrivej. Dette må ske i form af skiltepyloner med en højde på maksimalt 5 meter og en bredde på maksimalt 2 meter. Desuden kan der indenfor lokalplanens område opsættes orienterings- og henvisningsskilte. Der må maksimalt opstilles én flagstang indenfor lokalplanens område. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Beplantningsbælte Der skal etableres og opretholdes et grønt beplantningsbælte med en bredde på minimum 3 meter. Beplantningsbæltet skal bestå af minimum 2 rækker planter. Plantningen skal etableres med en afstand mellem planterne i rækken på 1,25 meter og mellem rækkerne på 1,5 meter. Beplantningen skal udføres med løvfældende og egnstypiske arter som eg, tjørn eller lignende. Beplantningen skal holdes i en højde på mindst 6 meter, når den er fuldt opvokset. Beplantningen skal udføres som vist i princippet på Bilag 3. 23

25 Planbestemmelser Forslag 7.2 Jordvold Der skal etableres en mindst 4 meter høj jordvold indenfor det udlagte beplantningsbælte. Jordvold skal tilsås med græs eller beplantes med lavt bunddækkende beplantning. Jordvolden skal udføres som vist i princippet på Bilag Hegn Området må indhegnes med trådhegn. Trådhegn skal placeres skjult af jordvold og beplantning. Trådhegnet må ikke gives en højde, der overstiger højden på jordvolden (4 meter). 7.4 Terrænregulering Der kan i lokalplanområdet foretages den fornødne terrænregulering til de på Bilag 3 viste anlæg. 7.5 Udendørs oplag Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 7.6 Belysning Belysning må etableres indenfor lokalplanens område. Belysning af pladsen må ske på lysmaster/ lygtepæle. Lyskildehøjde må maksimalt være 12,0 meter over terræn eller platformen til publikumsareal. Lyset skal være blændfrit og fokuseres således, at arealer udenfor lokalplanområdet ikke belyses. 7.7 Regnvandsbassin Der skal reserveres areal til regnvandsbassin, som vist i princippet på Bilag Befæstelse af veje Kørebanerne skal anlægges med asfalt eller anden fast belægning. Kørebanerne skal udføres med ensartet materialevalg. Dog kan belægningen under containerne udføres i beton. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vejadgang Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Industrivej som vist i princippet på Bilag 2. Der etableres tre tilslutninger til Industrivej. Med "i princippet" menes, at vejen godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur. 8.2 Veje Der etableres én adgangsvej for publikumstrafik. Denne vejadgang etableres som vist i princippet på Bilag 3. Der etableres minimum to baner til indkørsel til genbrugspladsen og minimum én bane til udkørsel fra genbrugspladsen. Disse ind- og udkørsler etableres med en kørebanebredde på minimum 3,5 meter. Desuden etableres der én indkørsel for lastbiltrafik, samt én udkørsel fra lastbiltrafik. Indkørslen etableres i lokalplanområdets sydlige del, og udkørslen etableres i lokalplanområdets nordlige del, jf. Bilag 3. Disse vejadgange etableres med en kørebanebredde på mindst 6 meter. 8.3 Parkering og opstuvning af trafik Al parkering og opstuvning af trafik skal ske på egen grund. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger, kabler mv. Ledninger, kabler mv. skal fremføres under ter- 24

26 Forslag Planbestemmelser ræn. 9.2 Tekniske anlæg Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende. 10. Miljø 10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 3-5, herunder genbrugsplads med tilhørende faciliteter som f.eks. modtageanlæg for genbrugsmaterialer, anlæg til sortering og neddeling af genbrugsmaterialer samt oplagsplads for haveaffald (se Bilag A). De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden. 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Kloakering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet det separatkloakerede kloaksystem efter Jammerbugt Forsyning A/S s anvisninger Miljøgodkendelse Genbrugspladsen må ikke tages i brug førend der er meddelt miljøgodkendelse af de anlæg, der er godkendelsespligtige efter Miljøbeskyttelsesloven Beplantningsbælte og jordvolde Genbrugspladsen må ikke tages i brug førend det i punkt 7.1 fastsatte beplantningsbælte er etableret, og den i punkt 7.2 fastsatte jordvold er etableret. 13. Lokalplan og byplanvedtægt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14. Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 15. Retsvirkninger Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger) I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af kommunalbestyrelsen endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunalbestyrelsen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når 25

27 Planbestemmelser Forslag indsigelsesperioden er udløbet og kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger. Lokalplanen 15.1 Endelig vedtagelse Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Eksisterende lovlige forhold Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Handlepligt Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Dispensationer Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Naboorientering Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Ny lokalplan Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan Ekspropriation Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunalbestyrelsen ekspropriere. 26

28 Forslag Planbestemmelser Vedtagelse Forslag til er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune den På kommunalbestyrelsens vegne Mogens Gade Borgmester Henrik Hartmann Jensen Kommunaldirektør 27

29

30 Forslag Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, dvs. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som fx boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. 29

31 Bilag A: Erhvervskategorier Forslag Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Boliger Åben-lav boliger 1-2 Tæt-lav boliger 1-2 Etageboliger 1-2 Sommerhuse Butikker Dagligvarebutik 1-3 Lavprisvarehus 1-4 Supermarked 1-3 Udvalgsvarebutik 1-3 Butikker med værksted Guld/sølvsmedie o.l. 1-3 Møbelpolstrer o.l. 1-3 Pottemager o.l. 1-3 Reparation af A.V.-udstyr o.l. 1-3 Skomager, skrædder o.l. 1-3 Urmager o.l. 1-3 Store specialbutikker Bil/campingvognsalg o.l. 1-3 Byggemarked 1-3 Havecenter 1-3 Landbrugsmaskiner 1-3 Hotel/restaurant Bar 1-3 Diskotek 1-3 Hotel 1-3 Restauration o.l. 1-3 Klinikker Dyreklinik 1-3 Kiropraktor 1 Læge, tandlæge o.l. 1 Terapi 1 Kontorer Administration 1 Advokat, revisor o.l. 1 Arkitekt, ingeniør o.l. 1 Datarådgivning 1 Service Bedemand o.l. 1 Ejendommægler o.l. 1 Frisør o.l. 1-3 Pengeinstitut 1 Post- og telegrafvæsen 1 Rejse-, turist-, billetbureau o.l. 1 Små vaskerier/renserier o.l. 2-3 Ikke renseri i etageejendomme Solcenter 1-2 Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende Ingen lakering og kiosk, vaskeanlæg, værksted) 2-4 undervognsbehandling Trykkerier Bogbinderi 2-3 Fotografisk virksomhed 2-3 Trykkerivirksomhed o.l

32 Forslag Erhvervskategorier: Bilag A Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Kulturelle formål Bibliotek 1-3 Biograf 1-3 Kirke/menighedshus 1-3 Kulturformidling o.l. 1-3 Medborgerhus 1-3 Museum/udstilling/galleri 1-3 Musiklokale 1-3 Teater 1-3 Fritidsformål Camping o.l. 1-5 Forlystelse/underholdning 1-5 Klub/forening 1-5 Kolonihaver 1-3 Sport 1-5 Undervisning Forskning 1-3 Gymnasium 1-3 Højere uddannelse 1-3 Kursus/konference 1-3 Skole 1-3 Institutioner Børneinstitution 1-3 Døgncenter/forsorg 1-2 Kollegie 1-2 Ungdoms/ældrebolig 1-2 Ældreinstitution 1-2 Rekreative formål Tekniske anlæg Grønne områder Parker Torve, pladser o.l. Antenneanlæg (små) Beskyttelsesrum Det forudsættes, at anlæggene Kraftvarmeværker 3-6 kan indpasses på en harmonisk Parkeringshus 1-4 måde. P-pladser 1-3 Mindre tekniske anlæg max. 30 m 2 Pumpestation o.l. 1-4 og en højde på maks. 3 m kan Transformere (små) altid etableres. Engroshandel o.l. Aftapning/pakning/oplag 3-6 Engroshandel 2-6 Lagervirksomhed 2-6 Transport o.l. Biludlejning 2-3 Busterminal/remise o.l. 4-5 Flytteforretning 3-5 Fragtmand/budcentral 3-5 Hyrevogne 3-4 Redningsstation 2-5 Vognmand 3-5 Oplagsvirksomhed o.l. Affaldssortering 4-5 Containerplads 4-5 Entreprenør o.l

33 Bilag A: Erhvervskategorier Forslag Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Fyldplads 5-7 Garageanlæg 3-5 Kompostering 4-6 Kontrolleret losseplads 6-7 Omlastestation 5-6 Oplag 5-6 Plads til kørende materiel 4-5 Trælast 3-5 Værksteder o.l. Autoværksted 3-5 Bådeværft (træbåde) 3-5 El-installatør 2-3 Elektroteknik 2-3 Fødevarefremstilling 3-4 Glarmester 2-3 Lakering/overfladebehandling 4-5 Maskinværksted 2-6 Smedie, VVS 2-6 Snedker 3-5 Stenhugger 3-5 Tekstil-/tøjproduktion 2-4 Undervognsbehandling 4-5 Vaskeri/renseri/farveri 3-4 Vulkanisering 3-4 Mindre industri Akkumulator-/kabelproduktion 4-5 Betonblanding/-støbning 4-6 Bygningselementer 4-5 Drikkevarefremstilling 4-5 Elektroteknik 2-4 Fødevarefremstilling 3-6 Galvanisering/forzinkning o.l 4-6 Garveri 4-6 Glas, porcelæn, lervareproduktion 5-6 Gummiproduktion 4-5 Kabelskrot 3-6 Kartoffelmelsfabrik o.l. 4-5 Lakering/overfladebehandling 4-6 Maskinfabrik 2-5 Møbelfabrikation o.l. 4-5 Ophugning/nedknusning 4-5 Plast-/skumplastfremstilling 4-5 Protein-/enzymfremstilling 3-6 Rengørings-/hygiejnemidler 4-5 Tagpapfremstilling 4-5 Tekniske installationer 2-6 Tekstil-/tøjproduktion 3-5 Træimprægnering 4-5 Vaskeri/renseri/farveri 3-5 Vulkanisering 3-5 Større industri Akkumulator-/kabelproduktion 5-6 Asfaltfremstilling 6-7 Betonblanding/-støbning

34 Forslag Erhvervskategorier: Bilag A Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Biogasanlæg 6-7 Primært fra husholdningsaffald Bygningselementer 4-7 Drikkevarefremstilling 5-6 Elektroteknik 3-5 Farve/lak/lim/cellulose 6-7 Foderstoffer/kornforarbejdning 4-6 Fødevarefremstilling 3-6 Galvanisering/forzinkning o.l 4-6 Garveri 5-6 Glas, porcelæn, lervareproduktion 5-6 Gummiproduktion 4-6 Kabelskrot 5-6 Kartoffelmelsfabrik o.l. 5-6 Kemisk/genetisk produktion 6-7 Lakering/overfladebehandling 4-7 Lægemiddelfremstilling 6-7 Maskinfabrik 3-6 Metalfremstilling/forarbejd./støbning 5-6 Møbelfabrikation o.l. 5-6 Olie- og benzindepoter 6-7 Ophugning/nedknusning 5-6 Papir-/papfremstilling 4-7 Plast-/skumplastfremstilling 4-6 Protein-/enzymfremstilling 3-6 Rengøring-/hygiejnemidler 5-6 Savværk 5-6 Skibsværft 5-6 Slagteri 5-6 Tagpapfremstilling 5-6 Teglværk 5-6 Tekniske installationer 2-6 Tekstil-/tøjproduktion 3-6 Træimprægnering 5-6 Vaskeri/renseri/farveri 4-6 Vulkanisering 3-6 Særlig industri Asfaltfremstilling 6-7 Bekæmpelsesmidler/kunstgødning 6-7 Biogasanlæg 6-7 Primært fra husholdningsaffald Bygningselementer 4-7 Cementfabrik 7 Farve/lak/lim/cellulose 6-7 Fiskemel, benmel, blodplasma 7 Foderstoffer/kornforarbejdning 6-7 Gas-/benzindepot 6-7 Grus, kalk- og mørtelværker 6-7 Kabelskrot 6-7 Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg 6-7 Kemisk/genetisk produktion 6-7 Lægemiddelfremstilling 6-7 Maskinfabrik 6-7 Metalfremstilling/forarbejd./støbning 6-7 Olie- og benzindepoter 6-7 Olie-/fedtraffinering 7 33

35 Bilag A: Erhvervskategorier Forslag Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Landbrug Naturbeskyttelse Råstofgravning Ophugning/nedknusning 5-7 Papir-/papfremstilling 6-7 Skibsværft 6-7 Stålvalseværk 7 Talg-/fedtsmelteri 6-7 Teglværk 6-7 Tekniske installationer 2-7 Skov Skovrejsning Skovbrug Grundvandsbeskyttelse Vindmøller 34

36 Forslag Støj fra erhverv: Bilag B Vejledende grænseværdier for støjbelastning - målt udendørs - fra den enkelte virksomhed, anlæg eller indretning. Der er grænseværdier både for det område, hvori virksomheden, anlægget eller indretningen ligger og for omliggende områder. Arealanvendelse Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) Mandag - fredag Mandag - fredag Alle dage Lørdag Lørdag (Maksimalværdier om natten er Søn- og helligdage anført i parantes) Erhvervsområder for særlige virksomheder (M-områder) Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder), men kun i de tilfælde, hvor rammebestemmelserne åbner mulighed for støjniveau på 70 db(a) Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder) Erhvervsområder for let industri m.m. (H-områder) Områder for boliger og erhverv (D-områder) (55) Centerområder (C-områder) (55) Etageboligområder og institutionsområder (55) Boligområder for åben og lav boligbebyggelse og særlig støjfølsomme institutioner (hospitaler, plejehjem m.v.) (50) Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder og særlige naturområder (50) Øvrige rekreative områder Kolonihaveområder Det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer) Se bemærkninger nedenfor Se bemærkninger nedenfor Se bemærkninger nedenfor Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheder. Øvrige rekreative områder Områder, hvor der på grund af anvendelsen (f.eks. områder til kortvarigt ophold, idrætsanlæg, stier m.v.) og beliggenheden (f.eks. grønne kiler mellem erhvervsområder), kan fastsættes højere vejledende støjgrænser end for de områder, der betegnes "Offentligt tilgængelige rekreative områder". Ved fastsættelse af vejledende støjgrænser foretages der en konkret vurdering for hvert enkelt område. Kolonihaveområder Betragtes som rekreative områder. Områderne ligger oftest inde i byerne, hvor der er en del baggrundsstøj. Der er forskel på, hvordan områderne benyttes. I nogle kolonihaver må der i perioder af året finde overnatning sted. Andre områder har karakter af nyttehaver, hvor der ikke må overnattes. Ved fastsættelsen af de vejledende støjgrænser foretages der en konkret vurdering for hvert enkelt område. 35

37 Bilag B: Støj fra erhverv Forslag Det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer) Normalt er baggrundsstøjniveauet i det åbne land lavt. Derfor er det ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er meget lavt. Hensynet til en række virksomheder, som det er naturligt at placere i det åbne land, gør det imidlertid nødvendigt i nogle tilfælde at acceptere et højere støjniveau. Ved fastsættelse af de vejledende støjgrænser foretages der derfor i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering. 36

38 Forslag Støj fra erhverv: Bilag B 37

39

40 Forslag Matrikelkort: Bilag 1 Thistedvej Jernbanegade Industrivej Signatur: Lokalplangrænse Mål 1: m Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 39

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

Vejledning om miljøklasser

Vejledning om miljøklasser Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning,

Læs mere

Erhvervskategorier: Bilag A

Erhvervskategorier: Bilag A Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17 FORSLAG Tillæg 9.004 Hals Havn Østpier, Hals Aalborg Kommune, Oktober 2007 Side af 7 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 04-001. Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev

LOKALPLAN 04-001. Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev LOKALPLAN 04-001 Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Nærmere oplysninger:

Læs mere

Bilag A Erhvervskategorier

Bilag A Erhvervskategorier Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg Forslag Kommuneplantillæg Aalborg Kommune Vodskov Landområde 8.20 Døgninstitutionen Attruphøj, Vodskov April 2005 Kommuneplantillæg 8.20 er offentliggjort fra 19. april 2005 til og med 24. juni 2005 Indsigelser,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-054 Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 1998 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke Bilag Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke udarbejdet) Bilag F - Parkeringsnormer Bilag

Læs mere

Miljøklasser. Bilag A

Miljøklasser. Bilag A Miljøklasser Bilag A Bilag A - Anvendelseskategorier Introduktion I kommuneplanens rammebestemmelser og i lokalplaner fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte områder. Til det formål bruges nedenstående

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Rekreativt område, Fårup Sommerland Hune

LOKALPLAN Rekreativt område, Fårup Sommerland Hune LOKALPLAN 19-004 Rekreativt område, Fårup Sommerland Hune Februar 2010 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Forslag. Tillæg Flødalen, Svenstrup. Side 1 af 28

Forslag. Tillæg Flødalen, Svenstrup. Side 1 af 28 Forslag Tillæg 6.006 Flødalen, Svenstrup Side 1 af 28 Nyt forslag til tillæg for erhvervsområde, Flødalen Byrådet vedtog den 10. januar 2005 et forslag til kommuneplantillæg 6.006 for erhvervsområde, Flødalen,

Læs mere

1:50.000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Lokalplan 21-001, Bindeleddet 08-09-2010

1:50.000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Lokalplan 21-001, Bindeleddet 08-09-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Bygningsniveau Bygningsvolumen Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres 18 boliger af typen åben-lav (parcelhuse). Den type bebyggelse giver en ringe

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

1:50.000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Lokalplan 21-001, Bindeleddet 08-09-2010

1:50.000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Lokalplan 21-001, Bindeleddet 08-09-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Forslag til Lokalplan 19-004, Rekreativt område ved Fårup Sommerland,

Forslag til Lokalplan 19-004, Rekreativt område ved Fårup Sommerland, Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 28-06-2010 Sagsnr.: 2009-23531 Forslag til,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 20-002. Boligområde, Bygstubben Gjøl

Forslag til LOKALPLAN 20-002. Boligområde, Bygstubben Gjøl .RUW RJ GDWD HU NXQ YHMOHGHQGH RJ NDQ LNNH EUXJHV VRP GRNXPHQWDWLRQ 0DWULNHONRUW RJ 7RSRJUDILVN.RUWY UN.RUW 0DWULNHOVW\UHOVHQ 2UWRIRWRV %ORP,QIR &2:, -DPPHUEXJW.RPPXQH -$00(5%8*7.20081( 'DJVRUGHQNRUW )RUVODJ

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Handicapboliger, Nordens Allé. Lokalplan 1571-01

Handicapboliger, Nordens Allé. Lokalplan 1571-01 Handicapboliger, Nordens Allé Lokalplan 1571-01 Brønderslev Kommune Endelig godkendt Maj 2006 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes,

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Jammerbugt Kommune & Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos Jammerbugt

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 27-010. Boligområde, Torngårdsvej Aabybro

Forslag til LOKALPLAN 27-010. Boligområde, Torngårdsvej Aabybro Forslag til LOKALPLAN 27-010 Boligområde, Torngårdsvej Aabybro MAJ 2013 Forslag til er offentliggjort fra den 5. juni 2013 til og med den 28. august 2013. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG LOKALPLAN 05-051 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKTOBER 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev. Lokalplan 3346-02. Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Januar 2009. Forslag

Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev. Lokalplan 3346-02. Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Januar 2009. Forslag Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev Lokalplan 3346-02 Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Forslag Januar 2009 Indsigelsesfrist udløber xx marts 2009 KOMMUNE BRØNDERSLEV Vejledning En lokalplan fastlægger,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP

LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

1: JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Blommevej, Pandrup

1: JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Blommevej, Pandrup Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN Boligområde, Bindeleddet Birkelse Ryå

LOKALPLAN Boligområde, Bindeleddet Birkelse Ryå LOKALPLAN 21-001 Boligområde, Bindeleddet Birkelse Ryå August 2010 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Nærmere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Lokalplan nr. 2.45.E. Erhvervs- og boligområde ved Borup. Kommuneplantillæg nr. 7

Lokalplan nr. 2.45.E. Erhvervs- og boligområde ved Borup. Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 2.45.E Erhvervs- og boligområde ved Borup Kommuneplantillæg nr. 7 29.01.2003 ORIGINAL 146366 01 0000-0084 21 03 2003 TÅ 1 400?00 K Skævinge Kommune LOKALPLAN NR. 02.45 E Borup-området Januar

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune H O B R O K O M M U N E Løgstørvej Svalevej Bogfinkevej Lokalplan nr. 283 Område til erhvervsformål ved Løgstørvej i Hørby 2006 Lokalplan nr. 283 Hobro kommune Området til erhvervsformål ved Løgstørvej

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 27-013 Erhvervsområde, Aabybro Mejeri AABYBRO

Forslag til LOKALPLAN 27-013 Erhvervsområde, Aabybro Mejeri AABYBRO Forslag til LOKALPLAN 27-013 Erhvervsområde, Aabybro Mejeri AABYBRO JUNI 2015 Forslag til er offentliggjort fra den 30. juni 2015 til den 22. september 2015. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplan 5313-02. april 2007. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE

Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplan 5313-02. april 2007. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum Lokalplan 5313-02 april 2007 BRØNDERSLEV KOMMUNE Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes, placeres og

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere