Hvidbog til. Planstrategi15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog til. Planstrategi15"

Transkript

1 Hvidbog til Planstrategi15

2 Indhold Indledning 3 Oversigt over svar 3 Temaer i planstrategien 4 2 Ver. 2. juni 2016 Hvidbog

3 Indledning Hvidbogen samler høringssvar og sætter dem i forhold til indholdet af Planstrategi Det er alene 5 personer og foreninger, der har kommenteret på planstrategien og fremsat ideer til ændringer. En række af de rejste ideer og ændringsforslag kan dog ikke indarbejdes ved den endelige vedtagelse, idet forslagene skal analyseres nærmere og drøftes i relevante fora. Ideerne kan senere munde ud i konkrete ændringer i kommende større revision af helhedsplanen og gennemførelse af handlingskatalog for Jammerbugt Kommune. Hvidbogen er udarbejdet i marts-maj 2016, og den indeholder indkomne bemærkninger og kommentarer til alle indkomne bemærkninger og ændringsforslag til Planstrategi Vi går efter forskellen Læsevejledning Hvidbogen læses bedst med samtidig opslag i planstrategiens enkelte temaer. Hvidbogen er opdelt i to hovedafsnit. Dels en oversigt over indkomne bemærkninger, dels en gennemgang af høringssvar med tilknyttede kommentarer. For hvert svar er angivet kommentarer og konsekvenser. Dette materiale foreslås behandlet ved økonomiudvalgets behandling af planstraegien den samt ved kommunalbestyrelsens behandling af samme den Ændringerne giver ikke anledning til formulering af ændringsforslag. Sekretariatet, Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro Spørgsmål kan rettes på tlf eller Oversigt over svar På denne side ses en oversigt over indkomne svar i offentlighedsfasen Ideerne er indsendt af følgende forskellige aktører: Nr. Afsender Emne A Jørn Baandrup Vilkår og globale muligheder B Jørn Baandrup Spørgsmål til planstrategien om arbejdspladser, ressourcer og energi mv. C Initiativgruppe for børnehaver i Pandrup-Kåsområdet v/pernille Schou Begrundet forslag om en idrætsbørnehave D Jammerbugt v/søren Rosenberg Begrundede bemærkninger til strandbeskyttelse, energi, naturvisioner og naturgenopretning - samt supplerende bemærkninger om kommunens grønne arealer, løse hunde og forstyrrelser på stranden Planstrategi 2015 Jammerbugt Kommune 3

4 Kommentarer til planstrategien Høringssvar og kommentarer til planstrategien er søgt struktureret efter sidetal. Side Afsender Forslag Kommentar 6 Jørn Baandrup 9 Jørn Baandrup 10 g Jørn Baandrup 12 Initiativgruppen i Pandrup-Kaas området 16 Jørn Baandrup 16 Jørn Baandrup 16 Jørn Baandrup Vilkår og globale muligheder Afsnittet Klimaforandringer... bør udvides med mine kommentarer lige efter ekstreme vejrforhold. Tekst: Vi ønsker at reducere energiforbruget ved anvendelse af miljørigtige metoder og materialer ved driftsopgaver, byggeri og anlæg. Offentlig/privat samarbejde Jeg mangler dokumentation for at Jammerbugt Kommune er nogle af de bedste til at udbyde og indgå offentlig-private samarbejder. Arbejdspladser Hvordan kan Jammerbugt stille krav til investorer, om at den udvikling de sætter i gang, understøtter kvalitet og realiserer det stedbundne potentiale? Tusinde tak for muligheden for at kommentere på oplægget til planstrategien, hvilket vi sætter utrolig stor pris på. I planstrategien er der nogle gode betragtninger, som er med til at understøtte visionen og ønsket om en 3. børnehave i forbindelse med Jetsmark Idrætscenter. Vi kan med stor glæde læse at der fødes flere børn i området end landsgennemsnittet. Desuden har flere to biler, hvilket siger noget om ønsket til at vælge at være mobil i forhold til at benytte det rette og bedste tilbud for vores børn. En Idrætsbørnehave kunne være et udmærket tilbud til at tiltrække flere brugere til både Idrætscentret og Børnehaven og udnytte synergieffekten mellem disse. Vi kan læse i strategien at der er undersøgelser der viser at borgerne i kommunen dyrker meget motion. Det vil derfor være naturligt for mange at vælge en Idrætsbørnehave til sit barn, der ligger samme sted, hvor mor, far og søskende alligevel skal til sport. Vi glæder os meget til at læse den endelige strategi. Vi deltager gerne i dialogen omkring formulering af handlingskatalog og glæder os til, der indbydes til debat omkring dette. Fokus på ressourcer og energi. Findes der et kortmateriale, hvoraf jeg kan se risikoen for oversvømmelser? Side 16 Endvidere er vi åbne... Hvordan skal denne sætning forstås? Kommunetillæg Jetsmark Energiværk har opstillet solfangere! Afsnittet er formuleret af alle de nordjyske kommuner i fællesskab, og den samme tekst går igen i de andre nordjyske kommuners planstrategi. I de kommunale nøgletal har vi gennem flere år haft en høj andel af offentlige-private samarbejder Det gør vi eksempelvis via projekter som en indgang og i det kommende arbejde med at efterleve visionen og tænke mere på at vejlede og gå efter forskellen. Synspunkterne er noterede. Afsenderene blev inviteret til workshop i Jetsmarkhallen. I helhedsplanens beskrivelse af klimatilpasningsafsnit er der mere. klima/klimatilpasning/ Desuden har Naturstyrelsen en kortportal, hvor der kan vises oplysninger: aspx Vi vil lytte, være nysgerrige og tage en tidlig dialog, for i tide at være opmærksomme på udfordringer og nye muligheder, der er relevante i forhold til situationen i Jammerbugt Kommune. Det er noteret.. 4 Hvidbog

5 Side Afsender Forslag Kommentar 16 Fremtidens energiforsyning: I Aabybro er det nye fjernvarmeværk ved at være klar til brug. Men i et fremtidig scenarie, vil forslå, at man overvejer at udnytte de underjordiske varmekilder, som ligger to kilometer nede i undergrunden, som enten centralt eller decentralt varmekilde for fjernvarmeværkerne. Tidligere undersøgelser fra bl.a. Birkelse området har vist at potentialet for geo-termi er stort. Det vil spare naturressourcer ved at bruge f.eks. flis og halm, og derved bevare flere træer og tilbageføre halm til jorden, ved at udnytte geotermien fra undergrunden. 16 Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt har med interesse læst kommunalbestyrelsens visioner for den nye planstrategi, som vi hermed vil kommentere og samtidigt vil vi komme med bemærkninger på fremtidige visioner for især naturområdet, som naturligvis har s store bevå-genhed. Kystbyer og strandbeskyttelse: er enige i at kystbyer skal være så attraktive som muligt, ved moderniseringer og kunne udbygges, så evt. slidte hoteller, turistbyer eller lign. vil kunne få et løft. Men det skal være i respekt for den 300 meter strandbeskyttelseslinje som friholder byggeri. finder det meningsløst, også set i et turismeperspektiv at ændre de forhold, som både vi fast-beboere og turisterne i fællesskab værdsætter. Vi mener at turismen skal udvikle sig i harmoni med lokalsamfundene og de autentiske værdier. Netop turisterne sætter stor pris på de frie kyster og adgangen til dem, vel og mærke. D N Jammerbugt forventer og har en stor tiltro til, at vores lokalpolitiker, ikke vil arbejde med ideer og forslag om at bebygge den nære kyst, med sommerhusgrunde, hoteller eller forlystelser, inden-for strandbeskyttelseslinjen. 16 Fremtidens Naturvisioner: I Planstrategien er der udmærkede visioner for friluftslivet og naturen. Jammerbugt Kommune og naturligvis også Danmarks Naturfredningsforening er bevist om naturens tiltrækningskraft på både turister og lokalbefolkningen. Vi vil gerne give det et ekstra løft, som tilgodeser biodiversiteten i høj grad, men samtidigt også kan være med til at formidle Jammerbugtens fine natur, endnu me-re. Fredning af Klim Strand og omgivelser: Jammerbugt vil gerne opfordre til et samarbejde med Jammerbugt Kommune for udpegningen af mere sammenhængende naturområde i området ved Klim Strand og parabelklitterne ved Nørre og Søndermile og til Vester Thorup Klitplantage. I øje-blikket arbejdes der på et jordfordelingsprojekt med flere interessenter, hvor RealDania Fonden muligvis vil investere i det unikke naturområde. vil gerne gå skridtet videre ved at lave en sam-let fredning for dette område, som kan sikre - også i fremtiden - de store naturværdier, her iblandt de sjældne nordatlantiske parabel klitter. I dag er området 3 beskyttet, men det hindre ikke tilgroning af nåletræer. En fredning derimod, med indsats på naturplejen, gør at uønskede nåletræer i klitheden fjernes. Udover at de markante parabelklitter igen bliver synlige, vil man kunne have et kæmpe stort sammenhængende naturområde, fra Nationalpark Thy, langs med kyststrækningen helt til Rødhus, som kunne blive en ny NaturNationalpark Han Herred - landets største naturområde! Synspunkterne er noterede. Synspunkterne er noterede, og vil indgå i det videre arbejde på tværs af områder og forvaltninger. I det store tværsektorielle projekt Collective impact er det intentionen at sikre de stedbundne værdier i området omkring Klim Bjerg. Det skal ske ved at aktivere lodsejere og lokalbefolkning i området. Et af de væsentlige formål er at sikre en større bevidsthed hos lodsejer og lokalbefolkning om de store naturværdier området. Tanken er at et lokalt engagement i naturbevarelse kan giver det bedste grundlag for en langsigtet pleje og bevarelse. Planstrategi 2015 Jammerbugt Kommune 5

6 Side Afsender Forslag Kommentar Naturgenopretning af Helledi Sø og Lundergård Mose: Jammerbugt Kommune er i gang med en forundersøgelse af at genskabe Helledi Sø. vil gerne opfordre til, at man samtidigt også arbej-der med en undersøgelse af at naturgenoprette Lundergård Mose i samme område. Vi mener at ca. 500 hektar i Lundergård Mose plus de ca. 70 hektar i Helledi Sø er egnede til at sætte under vand ved en simpel standsning af pumpeafvandingen. Landbruget i dag drives højdemæssigt under søbunden af Helledi Sø og hele området pumpeafvandes ved et løft på ca. 2,5 meter op i Hune Bæk. Danmarks Naturfredningsforening kan se flere store fordele, ved en storstilet naturgenopretning af området, som vil være realistisk at finde interesserede fonde til, da en del fonde gerne vil inve-stere i naturen. Samtidigt kan f.eks. midler fra VE-puljen, gør at projektet samlet set kan realiseres. Hermed nærme man sig et naturgenopretningsprojekt i Filsø-klassen. Sammenligningen med Filsø er også uundgåelig i og med, at området er et turistområde, hvor sommerhusene ligger på en snor hele vejen mellem Blokhus og Løkken. Til oplysning tiltrækker Filsø besøgende om året og allerede i 2014 toppede listen over de mest populære turistmål ved Henne Strand. Fordele ved naturgenopretning af Helledi Sø og Lundergård Mose: Større biodiversitet Reduceret kvælstofudledning til Limfjorden. Klimagevinst ved genopretning til mose/sø som dermed holder på co2. Fugle og evt. fiske interesser for turisme Mulighed for en turistattraktion med fabelagtig udsigt fra toppen af Briketfabrikken, der kan an-vendes som informationscenter/ressourcemuseum. Naturgenopretning af Ingstrup Sø I øjeblikket er der stor opmærksomhed på vandløbs evnen i vandløbene pga. dyrkede marker lig-ger under vand, efter store nedbørsmængder. Der er mange rigtige løsninger, hvis man finder det problematisk med de oversvømmede marker. Det mest naturlige vil være et stop af landbrugsare-aler langs med åen, og således genskabe å-dalene og bevar de ferske enge, udyrkede. For Ryå vandløbet kunne Jammerbugt Kommune i samarbejde med Hjørring Kommune samt Brønderslev/Dronninglund Kommune arbejde for at genskabe en af Vendsyssels tidligere større sø og vådområde, Ingstrup Sø. Ved en genopretning af denne sø, som tidligere var bagopvande for Ryå, vil det kunne mindske oversvømmelser langs med Ryå. Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt har med interesse været med til de åbne dialog møder, hvor udvalgsformanden redegjorde for det generelle arbejde indenfor plan og miljø området, som er s fokus område. I den efterfølgende debat opstod der gode ideer på natur og miljø området, og derfor vil Jammerbugt nu forslå Jammerbugt Kommune nogle syns-punkter og forslag, efter parolen - vi går efter forskellen - med fokus på en endnu mere grøn profil. Der pågår en undersøgelse af mulighederne for at gøre arealerne i den tidligere Hellede Sø vådere. Den gamle sø er udlagt som potentielt lavbundsområde. Formålet er at undersøge om området kan genskabes som en lavvandet sø. Formålet er gennem vådlægning at reducere udledning af CO2 fra de meget organiske jorde. Forundersøgelse og efterfølgende realisering er finansieret gennem den pulje der er afsat til lavbundsprojekter. Da det kun er er den gamle sø, der er udlagt som lavbund, omfatter forundersøgelse og en eventuel efterfølgende realisering kun dette område. Aktiviteter i Lundergård Mose kan derfor ikke finansieres gennem denne ordning. Jammerbugt Kommune er i samarbejde med Brønderslev Kommune ved at undersøge mulighederne for at begrænse oversvømmelserne langs Ryå. Et af de forslag som vil blive beregnet / vurderet er tilbageholdelse af vand i tilløb til Ryå. Det vil også gælde for Tiendebæk og Ingstrup Sø. Ideerne indgår i arbejdet med planstrategien og det videre arbejde 6 Hvidbog

7 Side Afsender Forslag Kommentar Kommunens grønne arealer: Jammerbugt Kommune er den største jordbesidder i kommunen, med deraf mange grønne arealer. Generelt er bevoksning for de fleste grønne områder, ren kulturgræs. Forvaltningsmæssigt bliver græsset holdt pæn nede ved hyppige slåninger, da det er normal praksis. vil gerne forslå en mere naturvenlig drift, hvor græsset bliver højere, således blomster kan nå at spire samt blomstre inden græsslåmaskinen kommer igen. Således opnås større biodiversitet, græshopper, insekter og sommerfugle mm. har på denne mere naturvenlig drift, bedre levevilkår. Vej og parkafdelingens ansatte som har til arbejde at klippe græs, ville i stedet kunne få tildelt andre arbejdsopgave, som f.eks. naturpleje på fredede arealer. I øvrigt er velvidende om at kommunen har begrænset brug af ukrudtsmidler, nærmest nul, men vil alligevel nævne at Jammerbugt Kommune bør ophøre med alt brug af sprøjtegift, uanset at problem arter som hybenrose eller tornblad er svære at bekæmpe. Foto vedlagt med tekst: Portalen til Aabybro - rundkørsel som flittigt bliver klippet - Hvorfor ikke nøjes med 40 dages mellemrum i vækstsæsonen? De grønne arealer langs vejene udgør en stor del af naturoplevelsen i det dyrkede landskab, og har dermed stor æstetisk værdi og betydning for landskabets udseende. De fleste mennesker opfatter umiddelbart en blomstrende vejkant som et positivt syn. Vi forsøger derfor også at begrænse rabatklipningen i forsommeren, så klipning kun udføres for at sikre det sikkerhedsmæssige i trafikafviklingen. På de smalle veje vil høj vegetation efterhånden indsnævre kørebanen og genere trafikafviklingen, herunder især de mange, der benytter de små veje til cykling. På de større veje vil kantpæle og vejtavler efterhånden blive dækket af vegetationen. Derfor klipper vi et enkelt skår langs disse veje specielt ved og omkring vejkryds og oversigtsarealer. Det giver så også som sidegevinst, at dyr, der passerer vejbanen, har en større chance for at orientere sig, og dermed undgår en evt. påkørsel når vejbanen passeres. Nogle af de planter, der vokser på vejkanterne, er vildformer eller forvildede kulturformer af urteagtige markafgrøder. Hvor disse planter optræder i større mængder i nærheden af frøafgrøder, vil der være risiko for, at der ved krydsbestøvning sker en værdiforringelse af frøafgrøden enten ved en mindre frøproduktion eller ved en produktion af ringe kvalitet. Derfor slås hele rabatarealet allerede i forsommeren ved de arealer, der støder op til marker med frøafgrøder. Det er vi i øvrigt også lovmæssigt forpligtiget til. Først ved efterårsklipningen bliver hele rabat- og grøftearealet klippet. For at bevare vejkanterne som artsrige samfund er det nødvendigt med en vis regelmæssig slåning. En sådan slåning muliggør bevarelse af særlige plantesamfund, der ellers vil kunne gro til med stærkere planter. Vejkanternes græsarealer bør generelt slås 1 gang om året i efteråret for at fremme en stor variation af blomster. I 2013 indgik vi en aftale med Jammerbugt om, at vi på enkelte udpegede vejstrækninger, dele af Rødhusvej og Kystvejen samt et område ved Grønne Strand, skulle lave differentieret slåning af vejrabatter og grøftekanter af hensyn til naturens interesser. Den aftale kører fortsat. Det er vores vurdering, at der ved den anvendte metode er en god balance mellem de trafiksikkerhedsmæssige hensyn og ønsket om blomstrende vejrabatter. Med hensyn til brug af pesticider, så anvender vi i dag en meget lille mængde glyphosat til at bekæmpe invasive arter såsom bjørneklo og hybenrose. Det er beviseligt, at det er den eneste metode som giver et nogenlunde fornuftigt og ønskeligt resultat. Der er gennem tiderne prøvet mange andre metoder, men ingen, som har den ønskede effekt. Planstrategi 2015 Jammerbugt Kommune 7

8 Side Afsender Forslag Kommentar Løse hunde og forstyrrelser på stranden - problematik Til dialogmødet i Pandrup var der snak om, at løse hunde på stranden, kan være et ubehag for andre mennesker. Men nu er det sådan, at det faktisk ikke er lovligt at have hunde gående løse på stranden fra den 1. april til den 1. september. Og en af grundende er de ynglende fugle, som f.eks. stor præstekrave. Jammerbugt mener, at ét af de emner, som kunne udgøre en virkelig forskel for Jammerbugt kommune i forhold til andre turistkommuner, ville væ-re, hvis det kunne synliggøres, at den lange attraktive kyststrækning rummer utrolig mange naturoplevelser udover badelivet. Én af disse oplevelser er fuglelivet langs kysten, bl.a. den store præstekrave, som yngler direkte på strandbredden mellem småsten og badegæster langs Jammerbugtens strande. Stor præstekrave er en af de fem fuglearter, som desværre har haft den kraftigste tilbagegang i antal i Danmark i de sidste 30 år, helt nøjagtig gennem-snitligt 5,4% pr. år. Faldet i antal kan skyldes flere forhold, men er utvivlsomt først og fremmest forårsaget af forstyrrelser på ynglepladserne, der som sagt er lige midt på strandbredden i april, maj og juni. Disse forstyrrelser er først og fremmest løsgående hunde, bilkørsel på standen, motionister og badegæster, som ikke er opmærksomme på fuglens ad-varselstegn. Vi vil derfor opfordre Jammerbugt Kommune at gøre strandens gæster opmærksomme på denne naturoplevelse ved f.eks. at opstille tavler med oplys-ninger om fuglene og deres ynglebiologi og om de forhold, som allerede gælder ved færdsel på stranden og i naturen. Kørsel på stranden, hunde i snor osv. Selvfølgelig skal tavlerne indeholde tekst og tegninger på dansk, engelsk og tysk og udføres i et diskret, naturvenligt design. Vi foreslår tavlerne sat op ved alle nedgange til Jammerbugtens strande for dermed at forhøje strandgæsternes oplevelse af et besøg ved vore strande - og samtidig gøre opmærksom på kommunens intentioner om at passe på vore naturrigdomme. Foto vedtagt med tekst: Stor præstekrave - Ejstrup Strand den Foto Søren Rosenberg Løse hunde på stranden er ulovligt i den nævnte periode. Det er en politiopgave at sikre at loven overholdes, men Jammerbugt Kommune informere på skilte på stranden om at hunde skal føres i snor. information om naturen på strandene vil de kommende år blev forbedret som en del af Vandsikker Kommune. Flere af strandene i kommunen er at opfatte som offentlige veje. Det er derfor ikke muligt helt at forbyde kørsel, men det er muligt etabler hastighedsbegrænsning, som det allerede er gjort. 8 Hvidbog

DN vil karakteriser hele strækningen som næringsfattig lav urte-vegation, tæt på biotopen klithede.

DN vil karakteriser hele strækningen som næringsfattig lav urte-vegation, tæt på biotopen klithede. DN Jammerbugt Formand: Søren Rosenberg Perikumvej 18-9440 Aabybro Telefon: 30 24 18 34 e-mail: s.rosenberg@bbnpost.dk 26-08-2012 Til: Jammerbugt Kommune Plan Lundbakvej 5 - Pandrup Vedr.: Grøftekant slåning

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Grøftekanter langs de kommunale veje.... 2 Indvinding af hvidt sand.... 3 Kommunens rolle i forhold

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

ODDER KOMMUNES Praksis for vedligeholdelse af grøftekanter

ODDER KOMMUNES Praksis for vedligeholdelse af grøftekanter ODDER KOMMUNES Praksis for vedligeholdelse af grøftekanter side 1 Godkendt af Miljø- og Teknikudvalget 24-6- 2014 Dokument nr. : 2014-71464 Indhold Indledning... 3 Fokus på grøftekanter... 3 Planens indhold...

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 KURSUS I BRUG AF FACEBOOK... 3 3 KALENDER FOR 2016... 4 4 NY RESSOURCE I VÆKST... 5 5 PRIORITERING

Læs mere

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune Vedtaget af byrådet den 9. oktober 2008 1 Wilhjelm-udvalgets konklusion I 2001 udkom den såkaldte Wilhjelm-rapport En rig natur i et rigt samfund.

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 26. oktober 2016 kl Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 26. oktober 2016 kl Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 26. oktober 2016 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 LIFE projekter.... 2 Helhedsplan for Ryå.... 3 Store Vindmøller.... 4 Slåning af vejrabatter....

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. september 2015 kl. 13.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 LIFE projekter.... 2 Retableringsplan for genbrugspladser.... 3 Status 3 genregistrering....

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen.

- Forbehold for prototypemøller på arealet Opbakning til arealet Forbehold for arealet. forvejen er udlagt til vindmøller. Det bør fuglene og naturen. ID/Kommune Antal møller ID-nr. 100, Ringkøbing Skjern 2-4 møller op til 200 m. Miljømæssige påvirkninger + Uproblematisk påvirkning på det foreliggende grundlag - Risiko for negativ påvirkning, (f.eks.

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Driftsplan for de statslige arealer i Vendsyssel... 2 Handleplan for bekæmpelse af Bjørneklo... 3 Status

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af naturgenopretningsprojekt Ådalsprojekt Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af større naturgenopretningsprojekt med tæt forankring til kulturværdierne

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

Interessenter. NST Brugerråd. Nationalpark Sekretariatet. Nationalpark Bestyrelsen. Nationalpark Rådet

Interessenter. NST Brugerråd. Nationalpark Sekretariatet. Nationalpark Bestyrelsen. Nationalpark Rådet Interessenter NST Brugerråd Nationalpark Sekretariatet Nationalpark Bestyrelsen Nationalpark Rådet Kommuner, hhv. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Særlige interessenter Øvrige organisationer Borgere

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø

Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø Fremtidens landbrug i Odder Kommune i balance med natur og miljø Danmarks Naturfredningsforenings bud på et landbrug der tilgodeser miljø, natur, landskab og klima/energi Indlæg v. Lars Vilhelm Hansen

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden,

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden, TEKNISK FORVALTNING Drifts- og Anlægsafdelingen Standard for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune Standarden omhandler vedligehold af vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, det vil

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 20. april Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Status for Naturplaner 2016-2021

Læs mere

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Notat Lovgivningsmæssige hensyn og kommuneplaninteresser som baggrund for forslag til nyt administrationsgrundlag for bade- og bådebroer Sag: 04.18.10-P15-1-14 Henriette Rantzau Almtorp Plan og kultur

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg NOTAT Det åbne land J.nr. NST-4100-00040 Ref. trsla Den 10. november 2015 Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (ophævelse

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser Temadag for kommunalpolitikere Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening 100 års naturbeskyttelse Stiftet 1911 Naturfredningsloven 1925 Fredning

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder 7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder Redegørelse BOKS: Hvad er et lavbundsområde? Lavbundsområder er typisk tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og fjordarme, som nu

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder

Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder Notat om naturmæssige potentialer ved ekstensivering af kommunale grønne områder Gamle græsplæner, grønne områder og vejrabatter rummer et stort naturmæssigt potentiale, hvis driften af områderne ekstensiveres.

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Vandløbsforum gruppe 1 Oktober 2013

Vandløbsforum gruppe 1 Oktober 2013 Vandløbsforum gruppe 1 Oktober 2013 Kommentar til samfundsmæssig betydning Hermed fremsendes KTC s bemærkninger til, hvilke natur- og samfundsmæssige værdier, der findes i de danske vandløb og de vandløbsnære

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen og Jammerbugt Kommune 7. Beredskab og brandfare. Punkt fra Jammerbugt Kommune 8. Fremtidens sommerhus 9. Nyt BR10 Evt.

Punkter fra bestyrelsen og Jammerbugt Kommune 7. Beredskab og brandfare. Punkt fra Jammerbugt Kommune 8. Fremtidens sommerhus 9. Nyt BR10 Evt. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 1. december 2011 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Opkrævning

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus.

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Til Jammerbugt kommune Vedrørende lokalplan 18-001, sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Indsigelse mod del af lokalplanen. Som ejere af matrikelnummer 0117bh, Rødhus Klitvej 202, 9490 Pandrup, vil

Læs mere

Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan Æbelø, havet syd for og Nærå Strand

Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan Æbelø, havet syd for og Nærå Strand Hvidbog vedr. offentlig høring af Forslag til Natura 2000-handleplan for 110 Odense Fjord Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

ÅBENT LAND PÅ DAGSORDNEN. Referat af Lavlandsturen mandag d. 16.4

ÅBENT LAND PÅ DAGSORDNEN. Referat af Lavlandsturen mandag d. 16.4 ÅBENT LAND PÅ DAGSORDNEN Referat af Lavlandsturen mandag d. 16.4 1 2 Beretning om lavlandsturen Mandag d. 16/4 2007 var en stor dag på Teknik og Miljø i Jammerbugt Kommune. Måneders forberedelser af projekt

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Slettestrand (Areal nr. 93)

Slettestrand (Areal nr. 93) Slettestrand (Areal nr. 93) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør distriktets østligste del. Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig

Læs mere

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11 Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan version: 09.02.11 August 2011 INDHOLD Formål Baggrund Nuværende naturtilstand Fremtidig naturtilstand Beskrivelse af naturplejen Naturtilstand

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner NOTAT Miljø og Natur Sags id.: 01.05.18-P17-2-14 Sagsbeh.: DL16CB/DL18LP 02-03-2015 Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner 2016-21 Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til Natura 2000-planerne

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

Indkomne høringssvar og forvaltningens indstilling vedrørende Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune

Indkomne høringssvar og forvaltningens indstilling vedrørende Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune Indkomne høringssvar og forvaltningens indstilling vedrørende Natur- og Friluftspolitik for Rebild Kommune 2018-2022 Nr. Afsender Høringssvar resume Bemærkning Forvaltningens indstilling 1 Anemonelun den

Læs mere

LIFE RigKilde Svenstrup Kær

LIFE RigKilde Svenstrup Kær Naturgenopretningsprojekt LIFE RigKilde Svenstrup Kær Jammerbugt Kommune igangsætter et større naturprojekt, der skal løfte naturværdien i Svenstrup Kær samt bedre vandløbskvaliteten i Svenstrup Å. Orkidé

Læs mere