Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014"

Transkript

1 Bilag 5 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014

2 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet Konklusion på det udførte revisionsarbejde Revisionens formål Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og omfang Forretningsgange og intern kontrol Kommentarer til årsregnskabet Resultopgørelsen med tilhørende noter Balancen med tilhørende noter Ledelsesberetningen og målrapporteringen Øvrige forhold Ikke-korrigerede forhold i årsregnskabet Overholdelse af lovgivningen Forsikringsforhold Forvaltningsrevision Sparsommelighedsaspektet Produktivitetsaspektet Effektivitetsaspektet Øvrige arbejdsopgaver Kontrol af bestyrelsens formelle pligter Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet Overholdelse af lovgivningen Lov om sociale klausuler Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Begivenheder indtruffet efter balancedagen Lovpligtige oplysninger 144

3 1 Revision af årsrapporten 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet Som den af bestyrelsen valgte stsautoriserede revisor har vi revideret Thy-Mors HF & VUCs årsrapport for regnskabsåret 2014 omftende institutionens samlede virksomhed. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen. Årsregnskabet udviser følgende result, aktiver og egenkapital t.kr. t.kr. Årets result Aktiver i alt Egenkapital Konklusion på det udførte revisionsarbejde Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, det vil komme til udtryk i vor revisionspåtegning på årsregnskabet. Såfremt bestyrelsen vedtager årsregnskabet i sin nuværende form, vil vi som konklusion på vor revision forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Vi kan endvidere oplyse, vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til konkludere, forvaltningen i 2014 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller oplysningerne i rapporteringen om mål og resulter ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Vore kommentarer til årsregnskabet og den udførte revision fremgår i øvrigt nedenfor. 1.3 Revisionens formål I vor revisionsprotokol af 30. marts 2012 har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere redegjort for ansvarsfordelingen mellem institutionens ledelse og os. Revisionen af årsregnskabet er udført i overensstemmelse hermed. 1.4 Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og omfang Revisionen har været tilrettelagt og er udført i overensstemmelse med internionale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, god revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved almengymnasiale uddannelser og almen voksen uddannelse. Revisionen skal sikre, årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformion og har primært omftet væsentlige regnskabsposter om områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn. I henhold til revisionsinstruksen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfter derfor udover den finansielle revision tillige en gennemgang og vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omftet af regnskabet (forvaltningsrevision). Herudover har vi i forbindelse med den juridiske kritiske revision undersøgt om de dispositioner, der er omftet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriets meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 133

4 Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andel omftet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgiftsog indtægtsposter, undersøgelse af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. Revisions formål er efterprøve, om årsregnskabet er aflagt korrekt i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægterne og andre forskrifter og om de dispositioner, der er omftet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger samt, betingelser og grundlag for modtagne ststilskud er i overensstemmelse med institutionsstyrelsens retningslinjer (finansiel revision). Formålet er endvidere vurdere, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omftet af årsrapporten (forvaltningsrevision). Det er ikke revisionens formål afsløre besvigelser eller lignende. Det bedste værn herimod er en tilstrækkelig sikker forretningsgang og god intern kontrol. Kun i sådanne tilfælde, hvor der under revisionen konsteres unøjagtigheder, som kan give formodninger om misligheder, vil revisionen blive udvidet med henblik på opklaring af disse forhold. Revisionen er udført dels i årets løb og dels i forbindelse med revisionen af årsrapporten. Omfanget af revisionen er i væsentlig grad baseret på, vi under den løbende revision har gennemgået forretningsgange på de for årsregnskabet og den økonomiske forvaltning væsentligste områder og vurderet den interne kontrol. Revisionen er i øvrigt udført ved stikprøvevis kontrol af de beskrevne forretningsgange og stikprøvevis gennemgang af bogføring og bilagsmeriale. Revisionen er desuden tilrettelagt efter de vejledende retningslinjer, der er angivet i bilag til bekendtgørelse nr af 12. december I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 skal vi i forbindelse med revisionen af årsregnskabet udfylde en revisorcheckliste, som skal indarbejdes i revisionsprotokollen. Revisorchecklisten er indarbejdet som bilag 1, hvortil der henvises. Vi har gennemlæst referer af bestyrelsesmøder til og med mødet den 15. december 2014 og herunder påset, der i den aflagte årsrapport er taget hensyn til de beslutninger af regnskabsmæssig karakter, der har været omtalt i refererne. 1.5 Forretningsgange og intern kontrol Forretningsgangene og den heri indlagte interne kontrol er baseret på de beskrevne regler i regnskabsinstruksen for Thy-Mors HF & VUC, der senest er opderet marts Desuden baserer de regnskabsmæssige registreringer sig også på brugervejledninger, konteringsvejledninger, cirkulærer mv. på løn- og regnskabsområdet. Vi har bl.a. gennemgået og efterprøvet forretningsgangene for kasseområdet, bogholderi, lønområdet, indkøb af undervisningsmerialer, omkostningsvarer, inventar- og bygningsanskaffelser, salg af ydelser mv. samt registrering af udstyrs- og inventargenstande. Vi har herunder påset, der er adskillelse mellem kasse og bogholderi, og der inden for andre områder i muligt omfang foretages personalemæssig opdeling mellem disponerende og kontrollerende funktioner, som også foruds i institutionsinstruksen. Vi har ved revisionen påset, fastste interne disponerings- og godkendelsesregler følges samt, indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag mv. og korrekt konteret. 134

5 I forbindelse med revisionen har vi påset, institutionens vedtægter, er overholdt. Vi har den 2. juli 2014 foretaget et uanmeldt kasseeftersyn på institutionens adresse i Thisted. Eftersynet har omftet hovedkassen og samtlige underkasser. Der er udarbejdet særskilt protokoll vedrørende beholdningseftersynet, hvortil der henvises. Vi anser generelt institutionens forretningsgange og interne kontrol for betryggende. Til enkelte områder bemærker vi følgende: Lønområdet Vi har foretaget revision af institutionens lønområde, og har herunder ved stikprøver kontrolleret følgende: de interne kontrolforanstaltninger i arbejdsrutiner og -processer efterleves, ansættelser, indplacering, afsked, andre stusændringer, ydelser af tillæg samt registrering af fravær foretages af dertil bemyndigede personer, institutionens indbetaling af lærernes pension er korrekt, institutionens opgørelse af lærernes aldersbetingede tidstillæg er korrekt, institutionens opgørelse af lærernes anciennitets- og stedtillægsindplacering af korrekt, der på personalesagerne er dokumention for fornøden forudgående uddannelser, pædagogisk uddannelse samt tidligere beskæftigelse af relevans for lønanciennitetsfastsættelsen, ydelser i form af over-/merarbejdsbetaling mv. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikion af præstionerne og indrapporteret af dertil bemyndiget personer, da, der indrapporteres til lønsystemet er fuldstændige, nøjagtige, autoriserede og korrekt konteret, det indrapporterede har fået den tilsigtede virkning og har givet sig udslag i korrekt lønberegning og kontering til de i perioden anste, personalet er ans i henhold til de indgåede aftaler med finansministeriet og om ydelser af særlige tillæg mv. er hjemlet og givet i overensstemmelse med gældende overenskomster. Revisionen i 2014 er udført ved stikprøvevis kontrol af nyanste samt stikprøvevis kontrol af øvrige anste. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 2 Kommentarer til årsregnskabet Institutionens resultopgørelse for 2014 udviser et overskud på kr Resultet er baseret på et svagt stigene elevtal, hvilket skyldes stor aktivitet i regi af Sprogcenter Thisted, som skolen har indgået en driftsoverenskomst med. Skolens udgiftsniveau er præget af, dels en engangsudgift til skolens lærere i forbindelse med tabt sag vedrørende løn i lockoutperioden i 2013, øget udbetaling af over-/merarbejde til skolens undervisere samt en engangsudgift til reetablering af fejldimensioneret varmeanlæg i skolens kantine. Vi henviser i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten, hvor der er redegjort for en række forhold, der har øvet indflydelse på årsrapporten for Ved revisionen af årsrapporten har vi kontrolleret, dette er udarbejdet i overensstemmelse med institutionens bogholderi via Navision. Ved revisionen har vi påset, indtægter, udgifter og tilskud er henført til rette regnskabsår efter gældende regler. 135

6 Ved gennemgang af stus har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til institutionen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige vurdering. Vi har endvidere kontrolleret, de forpligtelser, der os bekendt påhviler institutionen er rigtigt udtrykt i årsrapporten. 2.1 Resultopgørelsen med tilhørende noter Vi har foretaget en analyse af resultopgørelsens poster og en sammenligning med tidligere år og budgettet. Vi har revideret de foretagne elevindberetninger, som danner grundlag for beregning af taksttilskud. Vi har ikke haft bemærkninger til de erklæringer der er afgivet vedrørende Ultimo 2013 modtog skolen en henvendelse fra Undervisningsministeriet, vedrørende opgørelse og indberetning af klassekvotienter for skoleåret 2013/2014. Henvendelsen vedrørte opgørelsen af klassestørrelserne, hvor undervisningsministeriet var af den overbevisning den indsendte ledelses- og revisorerklæring var fejlbehæftet og den indsendte redegørelse vedrørende overskridelse af den tilladte størrelse på klasserne ikke var tilstrækkelig. Både skolen og vi har svaret Undervisningsministeriet, og skolen har fået skrivelse om partshøring vedrørende reduktion af tilskuddet som følge af manglende overholdelse af det fleksible klasseloft. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har på baggrund af den fremsendte dokumention, afgjort Thy Mors HF & VUC ikke har overholdt det fleksible klasseloft, og der er i løbet af 2014 modregnet kr. i udbetalt tilskud. I øvrigt henvises til resultopgørelsen tillige med ledelsesberetningen for nærmere beskrivelse af driftsmæssige forhold. 2.2 Balancen med tilhørende noter Bemærkninger til balancens enkelte poster: Grunde og bygninger, kr Vi har revideret institutionens registreringer og værdiansættelse af ejendomme i henhold til Undervisningsministeriets regnskabsinstruks. Vi har herunder revideret tilgang, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Årets tilgang kan specificeres således: Om- og tilbygning, administrion og klasselokaler, Thisted Om- og tilbygning, klasselokaler, Nykøbing Mors Låsesystem, Thisted Cykelskur, Thisted Det er vores vurdering Thy-Mors HF & VUC har overholdt de retningslinjer der er gældende for udsendelse af bygge- og anlægsprojekter i udbud. 136

7 Institutionen har i 2013 / 2014 opført nye klasselokaler på adressen Limfjordsvej 95 i Nykøbing Mors samt foretaget nybyggeri/renovering af administrion, undervisningslokaler og mødelokaler på adressen Munkevej 9, Thisted. Ved udgangen af 2013 var byggeriet på Limfjordsvej, Nykøbing Mors og byggeriet på Munkevej, Thisted ved sin afslutning, der er i 2014 anvendt kr på færdiggørelse af de to byggerier. Klasselokaler, Nykøbing Mors Der er forud for opførelse af nye klasselokaler i Nykøbing Mors indgået aftale mellem Thy Mors HF & VUC og Morsø Gymnasium om lokalebytte. Aftalen medfører, Morsø Gymnasium overtager de nyopførte klasselokaler, når disse er klar til ibrugtagning - mod Thy Mors HF & VUC overtager nogle andre lokaler på gymnasiet i Nykøbing Mors som ligger i umiddelbar nærhed af de lokaler som Thy Mors HF & VUC allerede har. Aftalen er godkendt af Undervisningsministeriet. Det er vores vurdering det foretagne lokalebytte mellem Thy Mors HF & VUC og Morsø Gymnasium er sket i overensstemmelse med de oplysninger der er afgivet til / godkendt af Undervisningsministeriet. Nybygning/renovering, Thisted Institutionen har købt rådgivning ved ingeniør i forbindelse med ny tilbygning i Thisted og nybygning af undervisnings-lokaler i Nykøbing Mors. Værdien af rådgivningsydelsen på byggeriet i Thisted har overskredet tærskelværdien. Rådgivningsydelsen har ikke været udbudt, hvilket er i strid med tilbudsloven og EU s udbudsregler. Udstyr og inventar, kr Vi har revideret institutionens registrering og værdiansættelse af udstyr og inventar i henhold til Undervisningsministeriets regnskabsinstruks. Aktiver med en anskaffelsessum på mindre end kr skal i henhold til gældende regnskabsinstruks ikke registreres, medmindre aktiverne skal fungere sammen med andre driftsmidler. Vor revision har bestået i stikprøvevis fysisk kontrol af tilstedeværelsen, tilligemed sammenholdelse af anlægskartoteket med sidste års anlægskartotek. Vi har revideret årets tilgang stikprøvevis. Vi har tillige kontrolleret, beløbsgrænsen på kr overholdes. Årets tilgang kan specificeres således: Inventar Inventar fællesrum, Nykøbing Mors Mercedes Integro årg. 1999, bus Televarslingsanlæg Inventar lærerforberedelse, Thisted Kopimaskiner (8 stk.) HP Elevcomputere (200 stk.) HPZ Book mediefag Kunst (2 malerier)

8 Tilgodehavender, kr Vi har afstemt institutionens tilgodehavender med forelagte bilag og for størstedelens vedkommende med efterfølgende indbetaling i Likvide beholdninger, kr Der er foretaget uanmeldt kasseeftersyn den 2. juli 2014 med tilhørende afstemning af bank- og girokonti, som ligeledes er afstemt i forbindelse med revision af årsrapporten. Langfristet gæld, kr Vi har afstemt langfristet gæld til årsopgørelser mv. I beløbet indgår låneomkostninger i forbindelse med optagelse af kreditforeningslånene samt forpligtelse vedrørende finansielle instrumenter pr. 31. december Låneomkostningerne nedskrives over kreditforeningslånenes levetid. Ordinære afdrag som forfalder inden udløbet af regnskabsåret 2015 er overført til kortfristet gæld med beløb kr Feriepengeforpligtelse, kr Feriepengeforpligtelsen er opgjort på grundlag af ferietotaler i lønsystemet og beregnet med 12,5% af den udgiftsførte gage til ikke frrådte funktionærer. Til dette beløb er tillagt ikke afholdte feriedage i henhold til den centrale overenskomst. Leverandører af varer og tjenesteydelser, kr Vi har afstemt de væsentligste gældsposter med foreliggende opgørelser, specifikioner og bilagsmeriale. Anden gæld, kr Vi har afstemt institutionens anden gæld med forelagte bilag og for størstedelens vedkommende med efterfølgende betaling i Mellemregning med Undervisningsministeriet, kr Vi har afstemt mellemregning med Undervisningsministeriet med foreliggende oplysninger. Egenkapital pr , kr Egenkapital pr kan specificeres således: Egenkapital pr Årets result Markedsværdiregulering af finansielle kontrakter Ledelsesberetningen og målrapporteringen I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysninger i årsregnskabet og den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med revisionen. Ud fra vores viden om regelgrundlaget har vi taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget nye særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen. I forbindelse med skolen har indhentet udtræk fra UNI-C s dabase, til brug for udarbejdelse af opgørelse af fuldførelsesprocent for skoleårene 2007/ /2013, har vi konsteret, UNI-C ikke har 138

9 registreret skolens da i årene På baggrund heraf, er skolens opgørelse af fuldførelsesprocenten for skoleårene 2007/ /2012 mangelfuld. UNI-C er gjort opmærksom på fejlen og de arbejder på, finde en løsning på problemet. Skolen har oplyst os om, de vil fremsende de manglende oplysninger til Undervisningsministeriet, så snart oplysningerne er tilgængelige. De udførte arbejde har ikke givet anledningen til yderligere bemærkninger. 4 Øvrige forhold 4.1 Ikke-korrigerede forhold i årsregnskabet Danske revisionsstandarder kræver, vi informerer bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigerede, fordi ledelsen har vurderet de er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Alle konsterede forhold under revisionen er rettet i årsregnskabet. Der forekommer ingen ikkekorrigerede forhold. 4.2 Overholdelse af lovgivningen I henhold til lovgivningen skal vi oplyse i vores påtegning, hvis vi er bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven og anden lovgivning der er relevant for institutionens drift. Vi har forespurgt ledelsen om kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der har væsentlig påvirkning på årsrapporten, er oplyst under vores revision og behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Ledelsen har oplyst, den ikke er bekendt med forhold, der har betydning for årsregnskabet. Under vor revision er vi ikke blevet bekendt med overtrædelser af ovennævnte lovgivning. 4.3 Forsikringsforhold Skolen er dækket af Stens Selvforsikring. For sikre, skolen ikke risikerer tab ved tyveri mv., udover selvrisikoen ved stens selvforsikring, anbefales, skolen registrerer de forsikringsbegivenheder, som indtræffer i løbet af regnskabsåret, herunder værdiansættelse heraf. Der henvises til den af Undervisningsministeriet udarbejdede Vejledning om Stens Selvforsikringsordning. Vi gør opmærksom på, institutionen løbende bør revurdere, om der er særlige områder, hvor der kan tegnes særskilte forsikringer. Vi har ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt Stens Selvforsikring i alle skadessituioner yder fuld økonomisk kompension. Ved indtægtsdækket virksomhed dækker Stens Selvforsikring ikke produktansvar og rådgivningsansvar. 5 Forvaltningsrevision I forbindelse med såvel den løbende revision som revisionen af årsregnskabet har vi på forskellige punkter i henhold til bilag til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 undersøgt institutionens økonomiske forvaltning af de midler, der er omftet af årsregnskabet. Formålet med forvaltningsrevision er vurdere, om den reviderede institution har udvist den sparsomme- 139

10 lighed, som må kræves, hvor det drejer sig om forvaltningen af stslige midler samt om institutionen arbejder produktivt og effektivt. Generelt bemærkes, vi ikke skolens forhold taget i betragtning har vurderet, der var anledning til iværksætte større undersøgelser på enkeltområder. Der er heller ikke frems ønsker herom fra Thy- Mors HF & VUC. Institutionen udarbejder stregier og fremtidsplaner til sikring af, institutionens idegrundlag og målsætning gøres operionel. Det er vor opftelse, institutionens økonomistyring fungerer tilfredsstillende, idet der løbende foretages opfølgning på afvigelser i forhold til det budgetterede. Ledergruppen og bestyrelsen på institutionen informeres herom gennem regelmæssige møder og økonomirapporter. 5.1 Sparsommelighedsaspektet I forbindelse med revisionen har vi gennemgået en række områder, der nurligt omftes af sparsommelighedsaspektet. Om enkelte områder kan vi anføre følgende: Indkøb Det er vor opftelse, institutionen for alle væsentlige indkøb af varer/tjenesteydelser indhenter alternive tilbud i rimeligt omfang eller benytter stens indkøbsaftaler, hvor dette er foreskrevet. Der indhentes tilbud ved indkøb af edb udstyr, software, kopipapir, bøger og bygningsvedligeholdelse samt ved større om- og tilbygninger, ligesom det undersøges om der er mulige rabter opnå i forbindelse med indkøb. Likvide midler Forrentningen af likvide midler sikres ved løbende kontakt til institutionens pengeinstitutter. Indlånsgaranti Institutionens likvide beholdninger overstiger EUR , som Garantifonden for indskydere og investorer dækker. Vi anbefaler, ledelse og bestyrelse foretager en risikovurdering af sine indeståender i pengeinstitutter. Lån Institutionens gæld i fast ejendom vurderes løbende i forhold til det aktuelle renteniveau for sikre, institutionen betaler mindst mulig i rente af gælden. Institutionen har to rentetilpasningslån med restgæld på henholdsvis kr og kr hos Nykredit A/S. Derudover er der et lån, med restgæld på kr hos Nykredit A/S, som er afdækket med en renteswap med en fast rente på 4,25% mod CIBOR 3M. Værdien heraf udgør pr. stusdagen kr Beløbet er medtaget i balancen som langfristet gæld og modregnet på egenkapitalen. Fakturering af ydelser Det er vor opftelse, institutionen løbende fakturerer ydelser, hvor betaling skal opkræves hos modtageren af ydelsen. 140

11 5.2 Produktivitetsaspektet Med hensyn til måle og belyse udviklingen i institutionens præsentioner eller produktivitet i forhold til de indste ressourcer henvises til nøgletal i årsregnskabet. Institutionens effektive styring af den daglige drift omfter løbende budgetkontrol, styring af samtlige læreres tidsforbrug samt udarbejdelse af faste månedlige økonomirapporter. Aktivitetsudvikling Skolen har det seneste år oplevet en markant udvikling i det generelle aktivitetsniveau. Oversigten over de forskellige aktiviteters udvikling, fordelt på årskursister, viser sammenholdt med udviklingen i antal årsværk, følgende result: Udvikling i aktivitetsniveau År OBU 17,60 18,62 19,49 20,93 AVU 181,19 149,62 130,74 139,84 FVU 17,66 28,40 34,46 55,81 HF-enkeltfag 134,37 152,33 143,25 130,58 GSK 18,92 21,92 31,16 14,20 2-årig hf 89,09 122,05 130,38 148,28 I alt 458,83 492,94 489,48 509,64 Indeks Udvikling i antal årsværk (undervisning) År I alt 55,60 59,52 60,16 61,27 Indeks Tallene viser udviklingen i årsværk vedrørende undervisningens gennemførelse ligger under udviklingen i skolens generelle aktivitetsniveau, hvilket forts er udtryk for god anvendelse af undervisningsressourcerne. Skolen forventer et tilsvarende aktivitetsniveau i 2015 idet det forventes, kommuner og jobcentre stadig giver unge uddannelsespålæg og virksomhederne i lokalområdet forts ønsker tilbyde deres medarbejdere efter- og videreuddannelse og ledelsen forventer, årselevtallet forts vil ligge omkring 500 årselever. Generelt Efter indgåelse af OK13 opgøres der ikke længere over-/undertid for skolens undervisere, idet skolen ikke længere udarbejder årsplaner for skolens medarbejdere. 141

12 Ledelsen havde i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2013 oplyst, der ikke var væsentlige overtidssaldi, som ikke forventedes udlignet i løbet af skoleåret 2013/2014. Imidlertid har institutionen i 2014 haft store udbetalinger af mer-/overarbejde i sommeren 2014, hvilke har vedrørt sidste skoleår. Der er således opstået en forskydning af udgifterne mellem regnskabsårene 2013 og Årets samlede udbetaling vedrørende overarbejde, andrager i henhold til skolens bogholderi kr.. Vi har fået oplyst, der ikke er undervisere der pr. 31. december 2014 har væsentlige under- eller overtidssaldi, som ikke forventes udlignet i løbet af skoleåret 2014/2015. Skolens ledelse har oplyst, denne i samarbejde med skolens fagansvarlige og administrion, foretager løbende kontrol med undervisernes tidsregistrering. Af tidsregistreringen fremgår, hvor meget tid der anvendes på undervisning, interne aktiviteter, sygdom, kurser mv. og det er muligt, ud fra registreringerne vurdere om der er undervisere, der har henholdsvis for lidt eller for meget registreret tid i forhold til den enkelte medarbejderes ansættelsesnorm. Såfremt der er medarbejdere der afviger, tages der beslutning om, hvorvidt der er opgaver, der skal flyttes rundt mellem skolens undervisere. Vi anbefaler skolen, der etableres forretningsgange der sikrer, der sker tilstrækkelig registrering af medarbejdernes arbejdstid, således over- og undertidssaldi til enhver tid kan opgøres. Det er vigtigt for skolens økonomistyring, det er muligt, vurdere om der er et fremtidigt udbetalingsbehov ved store overtidssaldi / aftaler om merarbejde eller behov for bedre udnyttelse af ressourcerne i forbindelse med undertidssaldi. Vi har i lighed med tidligere år drøftet vigtigheden af, der ikke oparbejdes for mange over-/undertimer på de enkelte medarbejdere, for sikre de ressourcer skolen har til rådighed, anvendes bedst muligt. 5.3 Effektivitetsaspektet Når begrebet effektivitet anvendes her, skal derved forstås, hvorvidt institutionens virksomhed er i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen, herunder i hvilken grad institutionen opfylder sit formål i forhold til de forbrugte ressourcer. Det er vor opftelse, institutionen anvender mål, delmål og handlingsplaner til styring af institutionens aktiviteter, for sikre den optimale udnyttelse af tilstedeværende ressourcer. 6 Øvrige arbejdsopgaver I årets løb er vi af Thy-Mors HF & VUC blevet anmodet om udføre følgende særlige opgaver. - revision af kvartalsvise aktivitetsindberetninger - assistance i forbindelse med opstilling af årsrapporten for assistance med opdering af institutionens regnskabsinstruks samt bilag til denne Vi har i forbindelse med vor accept af ovennævnte opgaver foretaget en vurdering af betydningen for vores uafhængighed. Det er vor opftelse, vor udførelse af ovennævnte opgaver er i overensstemmelse med de gældende regler for revisors uafhængighed. 6.1 Kontrol af bestyrelsens formelle pligter Vi har foretaget kontrol af, bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til lovgivningen er pålagt med hensyn til oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. samt revisionsprotokollen fremlægges og godkendes af den samlede bestyrelse. 142

13 7 Øvrige oplysninger 7.1 Ledelsens regnskabserklæring I overensstemmelse med internionale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklæring fra ledelsen til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed. I henhold til internionale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi ledelsen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Der er ikke konsteret forhold, som ikke er indarbejdet i årsregnskabet i den foreliggende form. 7.2 Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet I forbindelse med revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for, årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser, samt hvorvidt ledelsen har kendskab til konsterede eller formodede besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, der efter ledelsens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og institutionen i forhold til institutionens størrelse og karakter har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformion i årsregnskabet, herunder fejlinformion forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, man ikke har kendskab til konsterede eller formodede besvigelser. I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 7.3 Overholdelse af lovgivningen I henhold til lovgivningen skal vi oplyse i vores påtegning, hvis vi er bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven og anden lovgivning der er relevant for institutionens drift. Vi har forespurgt ledelsen om kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der har væsentlig påvirkning på årsrapporten, er oplyst under vores revision og behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Ledelsen har oplyst, den ikke er bekendt med forhold, der har betydning for årsregnskabet. Under vor revision er vi ikke blevet bekendt med overtrædelser af ovennævnte lovgivning. 7.4 Lov om sociale klausuler Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen forespurgt skolens ledelse, om der er udarbejdet en handlingsplan for udmøntning af det rummeligere arbejdsmarked i overensstemmelse med lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder. Skolens ledelse har oplyst, der er udarbejdet en handlingsplan, og skolen løbende foretager en vurdering af, hvorvidt skolen kan foretage ansættelser, der understøtter målsætningen på området. Vi kan i tilknytning hertil bemærke, skolen er forpligtet til ansætte mindst 3,5% på særlige vilkår. For regnskabsåret udgør dette 4,51% af skolens fuldtidsanste. 143

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014 VESTiYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119 Årsrapporten for 2014 Medlem

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010 pmciwtfrhousf(mpers fl l)rîcewa terho usecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup Telefon 39 45 39 45 Telefa 39 45 3987 Rudme Friskole Revisionsprotokollat om årsrapporten

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere