Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014"

Transkript

1 Bilag 5 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014

2 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet Konklusion på det udførte revisionsarbejde Revisionens formål Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og omfang Forretningsgange og intern kontrol Kommentarer til årsregnskabet Resultopgørelsen med tilhørende noter Balancen med tilhørende noter Ledelsesberetningen og målrapporteringen Øvrige forhold Ikke-korrigerede forhold i årsregnskabet Overholdelse af lovgivningen Forsikringsforhold Forvaltningsrevision Sparsommelighedsaspektet Produktivitetsaspektet Effektivitetsaspektet Øvrige arbejdsopgaver Kontrol af bestyrelsens formelle pligter Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet Overholdelse af lovgivningen Lov om sociale klausuler Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Begivenheder indtruffet efter balancedagen Lovpligtige oplysninger 144

3 1 Revision af årsrapporten 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet Som den af bestyrelsen valgte stsautoriserede revisor har vi revideret Thy-Mors HF & VUCs årsrapport for regnskabsåret 2014 omftende institutionens samlede virksomhed. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen. Årsregnskabet udviser følgende result, aktiver og egenkapital t.kr. t.kr. Årets result Aktiver i alt Egenkapital Konklusion på det udførte revisionsarbejde Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, det vil komme til udtryk i vor revisionspåtegning på årsregnskabet. Såfremt bestyrelsen vedtager årsregnskabet i sin nuværende form, vil vi som konklusion på vor revision forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Vi kan endvidere oplyse, vi i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til konkludere, forvaltningen i 2014 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller oplysningerne i rapporteringen om mål og resulter ikke er dokumenterede og dækkende for institutionens virksomhed i Vore kommentarer til årsregnskabet og den udførte revision fremgår i øvrigt nedenfor. 1.3 Revisionens formål I vor revisionsprotokol af 30. marts 2012 har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere redegjort for ansvarsfordelingen mellem institutionens ledelse og os. Revisionen af årsregnskabet er udført i overensstemmelse hermed. 1.4 Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og omfang Revisionen har været tilrettelagt og er udført i overensstemmelse med internionale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, god revisionsskik samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved almengymnasiale uddannelser og almen voksen uddannelse. Revisionen skal sikre, årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformion og har primært omftet væsentlige regnskabsposter om områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn. I henhold til revisionsinstruksen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfter derfor udover den finansielle revision tillige en gennemgang og vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omftet af regnskabet (forvaltningsrevision). Herudover har vi i forbindelse med den juridiske kritiske revision undersøgt om de dispositioner, der er omftet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriets meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 133

4 Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andel omftet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgiftsog indtægtsposter, undersøgelse af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. Revisions formål er efterprøve, om årsregnskabet er aflagt korrekt i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægterne og andre forskrifter og om de dispositioner, der er omftet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger samt, betingelser og grundlag for modtagne ststilskud er i overensstemmelse med institutionsstyrelsens retningslinjer (finansiel revision). Formålet er endvidere vurdere, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omftet af årsrapporten (forvaltningsrevision). Det er ikke revisionens formål afsløre besvigelser eller lignende. Det bedste værn herimod er en tilstrækkelig sikker forretningsgang og god intern kontrol. Kun i sådanne tilfælde, hvor der under revisionen konsteres unøjagtigheder, som kan give formodninger om misligheder, vil revisionen blive udvidet med henblik på opklaring af disse forhold. Revisionen er udført dels i årets løb og dels i forbindelse med revisionen af årsrapporten. Omfanget af revisionen er i væsentlig grad baseret på, vi under den løbende revision har gennemgået forretningsgange på de for årsregnskabet og den økonomiske forvaltning væsentligste områder og vurderet den interne kontrol. Revisionen er i øvrigt udført ved stikprøvevis kontrol af de beskrevne forretningsgange og stikprøvevis gennemgang af bogføring og bilagsmeriale. Revisionen er desuden tilrettelagt efter de vejledende retningslinjer, der er angivet i bilag til bekendtgørelse nr af 12. december I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 skal vi i forbindelse med revisionen af årsregnskabet udfylde en revisorcheckliste, som skal indarbejdes i revisionsprotokollen. Revisorchecklisten er indarbejdet som bilag 1, hvortil der henvises. Vi har gennemlæst referer af bestyrelsesmøder til og med mødet den 15. december 2014 og herunder påset, der i den aflagte årsrapport er taget hensyn til de beslutninger af regnskabsmæssig karakter, der har været omtalt i refererne. 1.5 Forretningsgange og intern kontrol Forretningsgangene og den heri indlagte interne kontrol er baseret på de beskrevne regler i regnskabsinstruksen for Thy-Mors HF & VUC, der senest er opderet marts Desuden baserer de regnskabsmæssige registreringer sig også på brugervejledninger, konteringsvejledninger, cirkulærer mv. på løn- og regnskabsområdet. Vi har bl.a. gennemgået og efterprøvet forretningsgangene for kasseområdet, bogholderi, lønområdet, indkøb af undervisningsmerialer, omkostningsvarer, inventar- og bygningsanskaffelser, salg af ydelser mv. samt registrering af udstyrs- og inventargenstande. Vi har herunder påset, der er adskillelse mellem kasse og bogholderi, og der inden for andre områder i muligt omfang foretages personalemæssig opdeling mellem disponerende og kontrollerende funktioner, som også foruds i institutionsinstruksen. Vi har ved revisionen påset, fastste interne disponerings- og godkendelsesregler følges samt, indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag mv. og korrekt konteret. 134

5 I forbindelse med revisionen har vi påset, institutionens vedtægter, er overholdt. Vi har den 2. juli 2014 foretaget et uanmeldt kasseeftersyn på institutionens adresse i Thisted. Eftersynet har omftet hovedkassen og samtlige underkasser. Der er udarbejdet særskilt protokoll vedrørende beholdningseftersynet, hvortil der henvises. Vi anser generelt institutionens forretningsgange og interne kontrol for betryggende. Til enkelte områder bemærker vi følgende: Lønområdet Vi har foretaget revision af institutionens lønområde, og har herunder ved stikprøver kontrolleret følgende: de interne kontrolforanstaltninger i arbejdsrutiner og -processer efterleves, ansættelser, indplacering, afsked, andre stusændringer, ydelser af tillæg samt registrering af fravær foretages af dertil bemyndigede personer, institutionens indbetaling af lærernes pension er korrekt, institutionens opgørelse af lærernes aldersbetingede tidstillæg er korrekt, institutionens opgørelse af lærernes anciennitets- og stedtillægsindplacering af korrekt, der på personalesagerne er dokumention for fornøden forudgående uddannelser, pædagogisk uddannelse samt tidligere beskæftigelse af relevans for lønanciennitetsfastsættelsen, ydelser i form af over-/merarbejdsbetaling mv. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikion af præstionerne og indrapporteret af dertil bemyndiget personer, da, der indrapporteres til lønsystemet er fuldstændige, nøjagtige, autoriserede og korrekt konteret, det indrapporterede har fået den tilsigtede virkning og har givet sig udslag i korrekt lønberegning og kontering til de i perioden anste, personalet er ans i henhold til de indgåede aftaler med finansministeriet og om ydelser af særlige tillæg mv. er hjemlet og givet i overensstemmelse med gældende overenskomster. Revisionen i 2014 er udført ved stikprøvevis kontrol af nyanste samt stikprøvevis kontrol af øvrige anste. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 2 Kommentarer til årsregnskabet Institutionens resultopgørelse for 2014 udviser et overskud på kr Resultet er baseret på et svagt stigene elevtal, hvilket skyldes stor aktivitet i regi af Sprogcenter Thisted, som skolen har indgået en driftsoverenskomst med. Skolens udgiftsniveau er præget af, dels en engangsudgift til skolens lærere i forbindelse med tabt sag vedrørende løn i lockoutperioden i 2013, øget udbetaling af over-/merarbejde til skolens undervisere samt en engangsudgift til reetablering af fejldimensioneret varmeanlæg i skolens kantine. Vi henviser i øvrigt til ledelsesberetningen i årsrapporten, hvor der er redegjort for en række forhold, der har øvet indflydelse på årsrapporten for Ved revisionen af årsrapporten har vi kontrolleret, dette er udarbejdet i overensstemmelse med institutionens bogholderi via Navision. Ved revisionen har vi påset, indtægter, udgifter og tilskud er henført til rette regnskabsår efter gældende regler. 135

6 Ved gennemgang af stus har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til institutionen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige vurdering. Vi har endvidere kontrolleret, de forpligtelser, der os bekendt påhviler institutionen er rigtigt udtrykt i årsrapporten. 2.1 Resultopgørelsen med tilhørende noter Vi har foretaget en analyse af resultopgørelsens poster og en sammenligning med tidligere år og budgettet. Vi har revideret de foretagne elevindberetninger, som danner grundlag for beregning af taksttilskud. Vi har ikke haft bemærkninger til de erklæringer der er afgivet vedrørende Ultimo 2013 modtog skolen en henvendelse fra Undervisningsministeriet, vedrørende opgørelse og indberetning af klassekvotienter for skoleåret 2013/2014. Henvendelsen vedrørte opgørelsen af klassestørrelserne, hvor undervisningsministeriet var af den overbevisning den indsendte ledelses- og revisorerklæring var fejlbehæftet og den indsendte redegørelse vedrørende overskridelse af den tilladte størrelse på klasserne ikke var tilstrækkelig. Både skolen og vi har svaret Undervisningsministeriet, og skolen har fået skrivelse om partshøring vedrørende reduktion af tilskuddet som følge af manglende overholdelse af det fleksible klasseloft. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har på baggrund af den fremsendte dokumention, afgjort Thy Mors HF & VUC ikke har overholdt det fleksible klasseloft, og der er i løbet af 2014 modregnet kr. i udbetalt tilskud. I øvrigt henvises til resultopgørelsen tillige med ledelsesberetningen for nærmere beskrivelse af driftsmæssige forhold. 2.2 Balancen med tilhørende noter Bemærkninger til balancens enkelte poster: Grunde og bygninger, kr Vi har revideret institutionens registreringer og værdiansættelse af ejendomme i henhold til Undervisningsministeriets regnskabsinstruks. Vi har herunder revideret tilgang, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Årets tilgang kan specificeres således: Om- og tilbygning, administrion og klasselokaler, Thisted Om- og tilbygning, klasselokaler, Nykøbing Mors Låsesystem, Thisted Cykelskur, Thisted Det er vores vurdering Thy-Mors HF & VUC har overholdt de retningslinjer der er gældende for udsendelse af bygge- og anlægsprojekter i udbud. 136

7 Institutionen har i 2013 / 2014 opført nye klasselokaler på adressen Limfjordsvej 95 i Nykøbing Mors samt foretaget nybyggeri/renovering af administrion, undervisningslokaler og mødelokaler på adressen Munkevej 9, Thisted. Ved udgangen af 2013 var byggeriet på Limfjordsvej, Nykøbing Mors og byggeriet på Munkevej, Thisted ved sin afslutning, der er i 2014 anvendt kr på færdiggørelse af de to byggerier. Klasselokaler, Nykøbing Mors Der er forud for opførelse af nye klasselokaler i Nykøbing Mors indgået aftale mellem Thy Mors HF & VUC og Morsø Gymnasium om lokalebytte. Aftalen medfører, Morsø Gymnasium overtager de nyopførte klasselokaler, når disse er klar til ibrugtagning - mod Thy Mors HF & VUC overtager nogle andre lokaler på gymnasiet i Nykøbing Mors som ligger i umiddelbar nærhed af de lokaler som Thy Mors HF & VUC allerede har. Aftalen er godkendt af Undervisningsministeriet. Det er vores vurdering det foretagne lokalebytte mellem Thy Mors HF & VUC og Morsø Gymnasium er sket i overensstemmelse med de oplysninger der er afgivet til / godkendt af Undervisningsministeriet. Nybygning/renovering, Thisted Institutionen har købt rådgivning ved ingeniør i forbindelse med ny tilbygning i Thisted og nybygning af undervisnings-lokaler i Nykøbing Mors. Værdien af rådgivningsydelsen på byggeriet i Thisted har overskredet tærskelværdien. Rådgivningsydelsen har ikke været udbudt, hvilket er i strid med tilbudsloven og EU s udbudsregler. Udstyr og inventar, kr Vi har revideret institutionens registrering og værdiansættelse af udstyr og inventar i henhold til Undervisningsministeriets regnskabsinstruks. Aktiver med en anskaffelsessum på mindre end kr skal i henhold til gældende regnskabsinstruks ikke registreres, medmindre aktiverne skal fungere sammen med andre driftsmidler. Vor revision har bestået i stikprøvevis fysisk kontrol af tilstedeværelsen, tilligemed sammenholdelse af anlægskartoteket med sidste års anlægskartotek. Vi har revideret årets tilgang stikprøvevis. Vi har tillige kontrolleret, beløbsgrænsen på kr overholdes. Årets tilgang kan specificeres således: Inventar Inventar fællesrum, Nykøbing Mors Mercedes Integro årg. 1999, bus Televarslingsanlæg Inventar lærerforberedelse, Thisted Kopimaskiner (8 stk.) HP Elevcomputere (200 stk.) HPZ Book mediefag Kunst (2 malerier)

8 Tilgodehavender, kr Vi har afstemt institutionens tilgodehavender med forelagte bilag og for størstedelens vedkommende med efterfølgende indbetaling i Likvide beholdninger, kr Der er foretaget uanmeldt kasseeftersyn den 2. juli 2014 med tilhørende afstemning af bank- og girokonti, som ligeledes er afstemt i forbindelse med revision af årsrapporten. Langfristet gæld, kr Vi har afstemt langfristet gæld til årsopgørelser mv. I beløbet indgår låneomkostninger i forbindelse med optagelse af kreditforeningslånene samt forpligtelse vedrørende finansielle instrumenter pr. 31. december Låneomkostningerne nedskrives over kreditforeningslånenes levetid. Ordinære afdrag som forfalder inden udløbet af regnskabsåret 2015 er overført til kortfristet gæld med beløb kr Feriepengeforpligtelse, kr Feriepengeforpligtelsen er opgjort på grundlag af ferietotaler i lønsystemet og beregnet med 12,5% af den udgiftsførte gage til ikke frrådte funktionærer. Til dette beløb er tillagt ikke afholdte feriedage i henhold til den centrale overenskomst. Leverandører af varer og tjenesteydelser, kr Vi har afstemt de væsentligste gældsposter med foreliggende opgørelser, specifikioner og bilagsmeriale. Anden gæld, kr Vi har afstemt institutionens anden gæld med forelagte bilag og for størstedelens vedkommende med efterfølgende betaling i Mellemregning med Undervisningsministeriet, kr Vi har afstemt mellemregning med Undervisningsministeriet med foreliggende oplysninger. Egenkapital pr , kr Egenkapital pr kan specificeres således: Egenkapital pr Årets result Markedsværdiregulering af finansielle kontrakter Ledelsesberetningen og målrapporteringen I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysninger i årsregnskabet og den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med revisionen. Ud fra vores viden om regelgrundlaget har vi taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen og målrapporteringen. Vi har ikke foretaget nye særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen. I forbindelse med skolen har indhentet udtræk fra UNI-C s dabase, til brug for udarbejdelse af opgørelse af fuldførelsesprocent for skoleårene 2007/ /2013, har vi konsteret, UNI-C ikke har 138

9 registreret skolens da i årene På baggrund heraf, er skolens opgørelse af fuldførelsesprocenten for skoleårene 2007/ /2012 mangelfuld. UNI-C er gjort opmærksom på fejlen og de arbejder på, finde en løsning på problemet. Skolen har oplyst os om, de vil fremsende de manglende oplysninger til Undervisningsministeriet, så snart oplysningerne er tilgængelige. De udførte arbejde har ikke givet anledningen til yderligere bemærkninger. 4 Øvrige forhold 4.1 Ikke-korrigerede forhold i årsregnskabet Danske revisionsstandarder kræver, vi informerer bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigerede, fordi ledelsen har vurderet de er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Alle konsterede forhold under revisionen er rettet i årsregnskabet. Der forekommer ingen ikkekorrigerede forhold. 4.2 Overholdelse af lovgivningen I henhold til lovgivningen skal vi oplyse i vores påtegning, hvis vi er bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven og anden lovgivning der er relevant for institutionens drift. Vi har forespurgt ledelsen om kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der har væsentlig påvirkning på årsrapporten, er oplyst under vores revision og behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Ledelsen har oplyst, den ikke er bekendt med forhold, der har betydning for årsregnskabet. Under vor revision er vi ikke blevet bekendt med overtrædelser af ovennævnte lovgivning. 4.3 Forsikringsforhold Skolen er dækket af Stens Selvforsikring. For sikre, skolen ikke risikerer tab ved tyveri mv., udover selvrisikoen ved stens selvforsikring, anbefales, skolen registrerer de forsikringsbegivenheder, som indtræffer i løbet af regnskabsåret, herunder værdiansættelse heraf. Der henvises til den af Undervisningsministeriet udarbejdede Vejledning om Stens Selvforsikringsordning. Vi gør opmærksom på, institutionen løbende bør revurdere, om der er særlige områder, hvor der kan tegnes særskilte forsikringer. Vi har ikke foretaget en vurdering af, hvorvidt Stens Selvforsikring i alle skadessituioner yder fuld økonomisk kompension. Ved indtægtsdækket virksomhed dækker Stens Selvforsikring ikke produktansvar og rådgivningsansvar. 5 Forvaltningsrevision I forbindelse med såvel den løbende revision som revisionen af årsregnskabet har vi på forskellige punkter i henhold til bilag til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 undersøgt institutionens økonomiske forvaltning af de midler, der er omftet af årsregnskabet. Formålet med forvaltningsrevision er vurdere, om den reviderede institution har udvist den sparsomme- 139

10 lighed, som må kræves, hvor det drejer sig om forvaltningen af stslige midler samt om institutionen arbejder produktivt og effektivt. Generelt bemærkes, vi ikke skolens forhold taget i betragtning har vurderet, der var anledning til iværksætte større undersøgelser på enkeltområder. Der er heller ikke frems ønsker herom fra Thy- Mors HF & VUC. Institutionen udarbejder stregier og fremtidsplaner til sikring af, institutionens idegrundlag og målsætning gøres operionel. Det er vor opftelse, institutionens økonomistyring fungerer tilfredsstillende, idet der løbende foretages opfølgning på afvigelser i forhold til det budgetterede. Ledergruppen og bestyrelsen på institutionen informeres herom gennem regelmæssige møder og økonomirapporter. 5.1 Sparsommelighedsaspektet I forbindelse med revisionen har vi gennemgået en række områder, der nurligt omftes af sparsommelighedsaspektet. Om enkelte områder kan vi anføre følgende: Indkøb Det er vor opftelse, institutionen for alle væsentlige indkøb af varer/tjenesteydelser indhenter alternive tilbud i rimeligt omfang eller benytter stens indkøbsaftaler, hvor dette er foreskrevet. Der indhentes tilbud ved indkøb af edb udstyr, software, kopipapir, bøger og bygningsvedligeholdelse samt ved større om- og tilbygninger, ligesom det undersøges om der er mulige rabter opnå i forbindelse med indkøb. Likvide midler Forrentningen af likvide midler sikres ved løbende kontakt til institutionens pengeinstitutter. Indlånsgaranti Institutionens likvide beholdninger overstiger EUR , som Garantifonden for indskydere og investorer dækker. Vi anbefaler, ledelse og bestyrelse foretager en risikovurdering af sine indeståender i pengeinstitutter. Lån Institutionens gæld i fast ejendom vurderes løbende i forhold til det aktuelle renteniveau for sikre, institutionen betaler mindst mulig i rente af gælden. Institutionen har to rentetilpasningslån med restgæld på henholdsvis kr og kr hos Nykredit A/S. Derudover er der et lån, med restgæld på kr hos Nykredit A/S, som er afdækket med en renteswap med en fast rente på 4,25% mod CIBOR 3M. Værdien heraf udgør pr. stusdagen kr Beløbet er medtaget i balancen som langfristet gæld og modregnet på egenkapitalen. Fakturering af ydelser Det er vor opftelse, institutionen løbende fakturerer ydelser, hvor betaling skal opkræves hos modtageren af ydelsen. 140

11 5.2 Produktivitetsaspektet Med hensyn til måle og belyse udviklingen i institutionens præsentioner eller produktivitet i forhold til de indste ressourcer henvises til nøgletal i årsregnskabet. Institutionens effektive styring af den daglige drift omfter løbende budgetkontrol, styring af samtlige læreres tidsforbrug samt udarbejdelse af faste månedlige økonomirapporter. Aktivitetsudvikling Skolen har det seneste år oplevet en markant udvikling i det generelle aktivitetsniveau. Oversigten over de forskellige aktiviteters udvikling, fordelt på årskursister, viser sammenholdt med udviklingen i antal årsværk, følgende result: Udvikling i aktivitetsniveau År OBU 17,60 18,62 19,49 20,93 AVU 181,19 149,62 130,74 139,84 FVU 17,66 28,40 34,46 55,81 HF-enkeltfag 134,37 152,33 143,25 130,58 GSK 18,92 21,92 31,16 14,20 2-årig hf 89,09 122,05 130,38 148,28 I alt 458,83 492,94 489,48 509,64 Indeks Udvikling i antal årsværk (undervisning) År I alt 55,60 59,52 60,16 61,27 Indeks Tallene viser udviklingen i årsværk vedrørende undervisningens gennemførelse ligger under udviklingen i skolens generelle aktivitetsniveau, hvilket forts er udtryk for god anvendelse af undervisningsressourcerne. Skolen forventer et tilsvarende aktivitetsniveau i 2015 idet det forventes, kommuner og jobcentre stadig giver unge uddannelsespålæg og virksomhederne i lokalområdet forts ønsker tilbyde deres medarbejdere efter- og videreuddannelse og ledelsen forventer, årselevtallet forts vil ligge omkring 500 årselever. Generelt Efter indgåelse af OK13 opgøres der ikke længere over-/undertid for skolens undervisere, idet skolen ikke længere udarbejder årsplaner for skolens medarbejdere. 141

12 Ledelsen havde i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2013 oplyst, der ikke var væsentlige overtidssaldi, som ikke forventedes udlignet i løbet af skoleåret 2013/2014. Imidlertid har institutionen i 2014 haft store udbetalinger af mer-/overarbejde i sommeren 2014, hvilke har vedrørt sidste skoleår. Der er således opstået en forskydning af udgifterne mellem regnskabsårene 2013 og Årets samlede udbetaling vedrørende overarbejde, andrager i henhold til skolens bogholderi kr.. Vi har fået oplyst, der ikke er undervisere der pr. 31. december 2014 har væsentlige under- eller overtidssaldi, som ikke forventes udlignet i løbet af skoleåret 2014/2015. Skolens ledelse har oplyst, denne i samarbejde med skolens fagansvarlige og administrion, foretager løbende kontrol med undervisernes tidsregistrering. Af tidsregistreringen fremgår, hvor meget tid der anvendes på undervisning, interne aktiviteter, sygdom, kurser mv. og det er muligt, ud fra registreringerne vurdere om der er undervisere, der har henholdsvis for lidt eller for meget registreret tid i forhold til den enkelte medarbejderes ansættelsesnorm. Såfremt der er medarbejdere der afviger, tages der beslutning om, hvorvidt der er opgaver, der skal flyttes rundt mellem skolens undervisere. Vi anbefaler skolen, der etableres forretningsgange der sikrer, der sker tilstrækkelig registrering af medarbejdernes arbejdstid, således over- og undertidssaldi til enhver tid kan opgøres. Det er vigtigt for skolens økonomistyring, det er muligt, vurdere om der er et fremtidigt udbetalingsbehov ved store overtidssaldi / aftaler om merarbejde eller behov for bedre udnyttelse af ressourcerne i forbindelse med undertidssaldi. Vi har i lighed med tidligere år drøftet vigtigheden af, der ikke oparbejdes for mange over-/undertimer på de enkelte medarbejdere, for sikre de ressourcer skolen har til rådighed, anvendes bedst muligt. 5.3 Effektivitetsaspektet Når begrebet effektivitet anvendes her, skal derved forstås, hvorvidt institutionens virksomhed er i overensstemmelse med intentionerne i lovgivningen, herunder i hvilken grad institutionen opfylder sit formål i forhold til de forbrugte ressourcer. Det er vor opftelse, institutionen anvender mål, delmål og handlingsplaner til styring af institutionens aktiviteter, for sikre den optimale udnyttelse af tilstedeværende ressourcer. 6 Øvrige arbejdsopgaver I årets løb er vi af Thy-Mors HF & VUC blevet anmodet om udføre følgende særlige opgaver. - revision af kvartalsvise aktivitetsindberetninger - assistance i forbindelse med opstilling af årsrapporten for assistance med opdering af institutionens regnskabsinstruks samt bilag til denne Vi har i forbindelse med vor accept af ovennævnte opgaver foretaget en vurdering af betydningen for vores uafhængighed. Det er vor opftelse, vor udførelse af ovennævnte opgaver er i overensstemmelse med de gældende regler for revisors uafhængighed. 6.1 Kontrol af bestyrelsens formelle pligter Vi har foretaget kontrol af, bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til lovgivningen er pålagt med hensyn til oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. samt revisionsprotokollen fremlægges og godkendes af den samlede bestyrelse. 142

13 7 Øvrige oplysninger 7.1 Ledelsens regnskabserklæring I overensstemmelse med internionale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklæring fra ledelsen til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed. I henhold til internionale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi ledelsen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Der er ikke konsteret forhold, som ikke er indarbejdet i årsregnskabet i den foreliggende form. 7.2 Besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet I forbindelse med revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for, årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser, samt hvorvidt ledelsen har kendskab til konsterede eller formodede besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, der efter ledelsens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og institutionen i forhold til institutionens størrelse og karakter har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformion i årsregnskabet, herunder fejlinformion forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, man ikke har kendskab til konsterede eller formodede besvigelser. I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 7.3 Overholdelse af lovgivningen I henhold til lovgivningen skal vi oplyse i vores påtegning, hvis vi er bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven og anden lovgivning der er relevant for institutionens drift. Vi har forespurgt ledelsen om kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der har væsentlig påvirkning på årsrapporten, er oplyst under vores revision og behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Ledelsen har oplyst, den ikke er bekendt med forhold, der har betydning for årsregnskabet. Under vor revision er vi ikke blevet bekendt med overtrædelser af ovennævnte lovgivning. 7.4 Lov om sociale klausuler Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen forespurgt skolens ledelse, om der er udarbejdet en handlingsplan for udmøntning af det rummeligere arbejdsmarked i overensstemmelse med lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder. Skolens ledelse har oplyst, der er udarbejdet en handlingsplan, og skolen løbende foretager en vurdering af, hvorvidt skolen kan foretage ansættelser, der understøtter målsætningen på området. Vi kan i tilknytning hertil bemærke, skolen er forpligtet til ansætte mindst 3,5% på særlige vilkår. For regnskabsåret udgør dette 4,51% af skolens fuldtidsanste. 143

14 7.5 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen forespurgt skolens ledelse, om der er udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering i overensstemmelse med lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Vi har påset via skolens hjemmeside, der er gennemført en analyse af undervisningsmiljøet i 2014/2015. Ifølge skolen gennemføres vurderingen af undervisningsmiljøet hvert andet år, derudover tilbydes alle elever der gennemgår en uddannelse evaluere undervisningen og undervisningsmiljøet 1 gang årligt. 7.6 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Ledelsen har oplyst, der efter dens vurdering ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som ikke er behørigt indarbejdet i årsregnskabet. Vi er under vor revision ikke blevet bekendt med begivenheder efter balancedagen, af væsentlig betydning for årsregnskabet, som ikke er behørigt indarbejdet i årsregnskabet. 8 Lovpligtige oplysninger I henhold til lovgivningen om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt i henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelser skal vi oplyse om: vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, vi anser årsrapporten for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse samt ststilskud er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår, og refusioner og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Thisted, den 23. marts 2015 BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Tage Gamborg Holm stsautoriseret revisor 144

15 Bestyrelse Mogens Nørgaard Formand Gunhild O. Møller Ove Thejls Jens Vognsen Jan Petersen Henrik Gregersen Ann Frederiksen Kim Marius Mortensen Michael Laursen Lars Krogh Petersen 145

16 Bilag 1 Institutionsnr.: Institutionens navn: Thy-Mors HF & VUC Regnskabsår: 2014 Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: x Uden forbehold og supplerende oplysninger o Forbehold om forts drift (going concern) o Forbehold om øvrige forhold o Supplerende oplysninger om forts drift (going concern) o Supplerende oplysninger om budget o Supplerende oplysninger om øvrige forhold Revisions- og kontrolområde 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen 1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med Kvalitetsog Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapport? 2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? (BEK nr ) 2. Revision og revisionsarbejde 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokoll? (BEK nr , stk. 3) 4 Har revisor vurderet, institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (BEK nr ) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) 6 Kan revisor bekræfte, revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer (LBK nr ) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opderede interne disponerings- og godkendelsesregler? (BEK nr ) 8 Har revisor vurderet, de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? (BEK nr ) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutionen? (BEK nr ) 10 Har revisor vurderet, institutionens regnskabsinstruks er opderet og er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens bek. nr. 70 af 27. januar 2011 om stens regnskabsvæsen m.v.? 4. Finansiel revision 11 Har revisor vurderet, institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (BEK nr ) Result af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 146

17 Bilag 1 Revisions- og kontrolområde 12 Har revisor vurderet, institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (BEK nr ) 13 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (BEK nr ) 14 Er institutionens likvide midler anbragt i overensstemmelse med 21 i loven? (LBK nr. 880) 15 Har revisor vurderet, institutionens anlægskartotek er ajourført, og den bogførte værdi af aktiverede aktiver i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? 16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 3) 17 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet vurderet, institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i ØAV-vejledningen? 5. Indtægtsdækket virksomhed 18 Kan revisor bekræfte, institutionens akkumulerede result ikke har været negivt de seneste fire år i træk? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 4.2) 19 Har revisor påset, der foreligger for- og efterkalkulioner? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 4.2) 20 Har revisor vurderet, alle direkte indtægter og omkostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed registreres løbende og særskilt fra institutionens øvrige virksomhed? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 4.2) 21 Afsætter institutionen efter revisors vurdering sine produkter på vilkår i overensstemmelse med Finansministeriets Budgetvejledning 2011, således prive udbydere ikke påføres ubillig priskonkurrence? 6. Særlige kontrolopgaver 22 Er institutionen efter revisors vurdering i sit virke uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens undervisningsvirksomhed til gode? (LBK nr ) 23 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet vurderet, institutionens tilskudsgrundlag er uændret i. f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (BEK nr ) 24 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. sociale klausuler? (BEK nr og BEK nr.1292 bilag 1, nr.9) 25 Har institutionen oplyst om antallet af anste i årsrapporten vedr. sociale klausuler? (BEK nr ) 26 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering? (LOV nr og 7 samt BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 8) Result af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 147

18 Bilag 1 Revisions- og kontrolområde 27 Har revisor vurderet, evt. indgåede driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning (FVU) indeholder de krævede vilkår for varetagelsen af undervisningspligten? (BEK nr , stk. 1) 28 Har revisor vurderet, om skolen har fulgt de foreliggende vejledninger om anvendelse af studieadministrive systemer? (BEK nr.1292, bilag 1, nr.13.1) 7. Løn- og ansættelsesforhold 29 Har revisor vurderet, de anstes løn - og ansættelsesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastste bestemmelser? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 2) 30 Har revisor vurderet, de anste har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt institutionens personalesager er ajourførte? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 2) 31 Har revisor vurderet, variable ydelser i form af over/merarbejde, timeløn samt særlige ydelser m.v. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikion af præstionerne og testeret af dertil bemyndigede personer? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 2) 32 Har revisor vurderet tillæg, vederlag og udgiftsdækkende ydelser er ydet i overensstemmelse med fastlagte regler herunder regler for lokalløn? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 2) 33 Har revisor vurderet, udbetalte lønninger og honorarer er indberettet korrekt i SLS-systemet? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 2) 34 Har revisor vurderet, afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisionsaftalerne og /eller ansættelsesbekendtgørelsen herunder evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 2) 35 Er resultlønskontrakten, efter revisors vurdering, indgået i overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen 27. juni 2013? 36 Er bestyrelsens resultvurdering, efter revisors vurdering, foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen 27. juni 2013? 8. Forvaltningsrevision økonomistyring 37 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens økonomistyring herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (BEK nr. 1292, 8, stk. 3 og bilag 1, nr. 6.4) 38 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens økonomistyring? (BEK nr , stk. 3) Result af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 148

19 Bilag 1 Revisions- og kontrolområde 9. Forvaltningsrevision - sparsommelighed 39 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3) 40 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3) 10. Forvaltningsrevision - produktivitet 41 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens produktivitet? (BEK nr , stk. 3) 42 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens produktivitet? (BEK nr , stk. 3) 11. Forvaltningsrevision effektivitet 43 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens effektivitet? (BEK nr , stk. 3) 44 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens effektivitet? (BEK nr , stk. 3) Result af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 149

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 9. februar 2016 (side 162-169) vedrørende årsregnskabet for 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2015 162 2. Konklusion på det

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015...

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013 VESTJ'YSK klaffhbtsi Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105 Årsrapporten for 2013 Meaiemaf:

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. Revisionsprotokollat af 13. april 2016 Side

Produktionsskolen Nordvestjylland. Revisionsprotokollat af 13. april 2016 Side Produktionsskolen Nordvestjylland Revisionsprotokollat af 13. april 2016 Side 120-129 Årsrapporten for 2015 120 1. Revision af årsregnskab og ledelsesberetning for 2015 Som institutionens valgte revisor

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) BEK nr 1189 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk VUC Hvidovre - Amager Revisionsprotokollat

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Foreningen Cykling uden alder

Foreningen Cykling uden alder Foreningen Cykling uden alder CVR-nr. 35 68 99 90 Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 København Poul Bundgaards Vej 1,1. 2500 Valby Odense Hjallesevej 126 5230 Odense M Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rødovre Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere