Lillebælt. Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser. Trekantområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lillebælt. Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser. Trekantområdet"

Transkript

1 Lillebælt Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser Trekantområdet September 2011

2 Udarbejdet af COWI as, september 2011 Forsidefoto: Janne Klerk

3 Trekantområdet Lillebælt Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 1 2 Sammenfatning 3 3 Konsekvenser for natur- og miljømæssige forhold 4 31 Natur- og landskabsværdier samt fredede områder 5 32 Kulturværdier og fritidsområder Støjmæssige forhold 19 4 Konsekvenser ved tunnelføringer Parallelløsningen (P) Det sydlige alternativ (S) 22 5 Anvendt materiale 23 1 Baggrund og formål Trekantområdets sekretariat har anmodet COWI om assistance til en analyse, der på udvalgte områder formidler, uddyber og supplerer konsekvensbeskrivelsen af forskellige alternativer for øget kapacitet over Lillebælt Konsekvensbeskrivelsen er behandlet af Transportministeriet i april 2011 i en screeningsrapport vedr vejkapaciteten over Lillebælt Screeningsrapporten har indgået som en del af de Strategiske Analyser Transportministeriets screeningsrapport belyser fire alternative korridorer for en ny fast forbindelse over Lillebælt For hver korridor er der i rapporten konkretiseret en linjeføring, som er fastlagt ud fra indledende betragtninger Linjeføringerne skal betragtes som eksempler mere end helt konkrete anvisninger til, hvor potentielle forbindelser vil blive placeret Analysen for Trekantområdet er baseret på en korridortilgang med udgangspunkt i eksemplerne i screeningsrapporten Det betyder, at vurderingen for specifikke områder alene er retvisende for de eksempler på nye faste forbindelser, som er angivet i screeningsrapporten Alternative konkrete linjeføringer vil således kunne have andre konsekvenser end angivet i notatet Projektnr P A-1 Version 4 Udgivelsesdato 22 september 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt LLKR MKS MKS

4 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 2 / 23 I screeningsrapporten er der for de fire principielle alternativer foretaget en overordnet vurdering af trafikale, miljømæssige, erhvervs- og byudviklingsmæssige samt samfundsøkonomiske effekter Specielt de natur-, miljø- og støjmæssige konsekvenser af de forskellige alternativer har betydning for Trekantområdets og kommunernes stillingtagen til de enkelte alternativer Trekantområdet har derfor behov for, at der i analysen indgår en yderligere kvalificering af de nævnte konsekvenser for de fire alternativer I dette notat gives en kortfattet detaljering af de natur- og miljømæssige konsekvenser Alternativerne vurderes på lige niveau, idet dog P-alternativet kan vurderes med større præcision i detaljen pga det indsnævrede løsningsrum for denne linjeføring Fig 1: Oversigt over de 4 undersøgte alternativer til en ny Lillebæltsforbindelse Notatet skal ses som en uddybning og et supplement til Transportministeriets screeningsrapport og vil kunne indgå i en efterfølgende nærmere afvejning af fordele og ulemper ved de undersøgte alternativer

5 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 3 / 23 2 Sammenfatning Til brug for den videre proces - herunder udpegning af den mest optimale løsning set med Trekantområdets briller - er notatets hovedkonklusioner og - resultater for hvert af de 4 alternativer sammenfattet et oversigtsskema (Tabel 1), der efterfølgende er kommenteret Tabel 1 Sammenligning af de screenede linjeføringer - hovedkonklusioner Alternativ P Alternativ S Alternativ N Alternativ N2 Strækning af Natura områder der krydses (km) Strækning af fredede områder der krydses (km) Antal natur beskyttede vandløb ( 3), der krydses Total strækning af 3 beskyttede naturtyper der krydses (km) Total strækning af særlig værdifuldt landskab der krydses (km) Antal kulturmiljøområder der berøres Antal kirkeomgivelsesområder der berøres Antal ferie- og fritidsområder der berøres 0 4,17 2,55 0,54 0 2,35 0 1, ,55 0,93 2,76 1,5 7, Antal friluftsområder der berøres Støjmæssige forhold - Hovedkonklusioner Berører flest eksisterende bymæssige områder og er dermed det alternativ der kræver mest støjdæmpning Er også det alternativ, der tilgodeser Berører færrest eksisterende bymæssige områder og er det alternativ der kræver mindst støjdæmpning Har mindst effekt ift aflastning af eksisterende støjbelastet Berører næst færrest eksisterende bymæssige områder og er det alternativ der kræver næst mindst støjdæmpning Har næst- Berører næst flest eksisterende byområder og er det alternativ der kræver næst mest støjdæmpning Har

6 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 4 / 23 mest eksisterende støjbelastet bebyggelse bebyggelse mindst effekt ift aflastning af eksisterende støjbelastet bebyggelse næststørste effekt ift aflastning af eksisterende støjbelastet bebyggelse Ud fra tabellen vurderes det, at: Alternativ P har mindst indvirkning på natur- og kulturværdier samt fritidsområder, men vil have direkte konsekvenser for arealanvendelsen i eller ved eksisterende byområder Støjmæssigt er alternativet mere støjdæmpningskrævende end de øvrige alternativer, men vil også have den største positive sideeffekt ift eksisterende støjbelastet bebyggelse Alternativ S har stor indvirkning på natur- og kulturværdier samt fritidsområder Mht til støjafskærmning vurderes alternativet at være det mindst krævende, men også uden særlige positive sideeffekter for eksisterende støjbelastet bebyggelse Alternativ N berører kun Trekantområdet perifert og vurderes dermed kun at have meget begrænset betydning for kommunerne i samarbejdet mht natur- og kulturværdier, berørte fritidsområder Det samme gør sig gældende ift trafikstøj, selvom N-alternativet vil kunne aflaste de nuværende forbindelser over Lillebælt Alternativ N2 har stor indvirkning på natur- og kulturværdier samt fritidsområder Mht til støjafskærmning vurderes alternativet at være det næstmest støjdæmpningskrævende, men - til en vis grad - med positive sideeffekter for eksisterende støjbelastet bebyggelse 3 Konsekvenser for natur- og miljømæssige forhold Alternativerne er screenet og vurderet i forhold til påvirkning af natur- og miljømæssige forhold, herunder: Natura 2000-områder Fredede områder Områder eller vandløb beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3 Særlig værdifulde landskaber Kulturværdier og fritidsområder

7 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 5 / 23 Vurderingerne af særlige natur- og landskabsområder samt kulturværdier og fritidsområder er nye og udgør dermed et supplement til den tidlige screeningsrapport, mens gennemgangen af Natura 2000-områder, fredninger og 3- områder mere skal ses som en uddybning og formidling af konklusionerne i screeningsrapporten De kvantificerbare resultater af screeningen er oplistet og sammenholdt i en tabel sidst i afsnittet Her er også en sammenfatning af de vigtigste konklusioner ift de 4 alternativers mulige konsekvenser for natur og miljø De anvendte oversigtskort for de natur- og miljømæssige forhold bygger i overvejende grad på arealdata fra wwwarealinfodk (Miljøportalen) De kommunale retningslinjer for natur, kulturhistorie, landskab og friluftsliv er således ikke med, men derimod udpegninger fra de gamle amter En undtagelse er kortet over særlig værdifulde landskaber, hvor COWI har gennemført en rundringning til de berørte kommuner og forespurgt, om de har foretaget ændringer i amternes udpegninger Hvor det er tilfældet har kommunerne tilsendt deres nye udpegninger, som er blevet samlet til et nyt samlet landskabstema - Figur 6 - og anvendt som grundlag Natura Natur- og landskabsværdier samt fredede områder Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiversiteten i EU medlemslandene ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU Dette sker dels gennem udpegning af de særlige bevaringsområder kaldet habitatområderne og dels gennem direktivets artsbeskyttelse Habitatdirektivets artikel 12 pålægger medlemslandene at sikre en streng beskyttelse af række dyre- og plantearter, uanset hvor de forekommer Disse arter fremgår af direktivets bilag IV, og de kaldes derfor bilag IVarter Beskyttelsen indebærer bla forbud mod at beskadige og ødelægge yngle- og rasteområder for arterne Ved eventuel påvirkning af yngle- og rasteområder for bilag IV arterne skal der indbygges afværgeforanstaltninger i projektet for at sikre, at områdets økologiske funktionalitet for bilag IV arterne opretholdes Fuglebeskyttelsesdirektivet har til formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU Dette sker bla ved at medlemslandene forpligter sig til at udpege Fuglebeskyttelsesområder for arter der er opført på bilag I af direktivet samt sikre deres levesteder Habitatområderne og Fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000 områderne Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet er implementeret i dansk lovgivning hovedsageligt gennem Naturbeskyttelsesloven og Habitatbekendtgørelsen og dertil hørende vejledninger I Danmark er der lavet forslag til natura 2000 planer som sætter konkrete mål for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder Planerne er i august 2011 tilgængelige i udkast, men er ikke endeligt vedtagne

8 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 6 / 23 Anlægsarbejder i Natura områder Fredede områder Naturbeskyttelsesloven Værdifulde landskaber Når et anlæg tænkes at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i et Natura område medfører det, at der skal gennemføres en såkaldt Natura konsekvensvurdering Ifølge direktivet må man ikke planlægge og gennemføre aktiviteter, der kan medføre en negativ indvirkning på disse eller påvirke områdets integritet i negativ retning Habitatdirektivet giver dog en mulighed for at et projekt kan godkendes på trods af negative konsekvenser for et habitatområde, hvis det er nødvendigt af samfundsmæssige hensyn, hvis der ikke foreligger alternativer samt hvis der er indarbejdet afværgeforanstaltninger Fredede områder er udpeget for at beskytte værdifulde naturområder i Danmark Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid, hvilket beskrives i en såkaldt fredningskendelse Et fredningsnævn er myndighed i forhold til dispensation fra fredninger, hvis det ansøgte går imod fredningens formål Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om en generel beskyttelsesordning for naturtyper mv Beskyttelsen efter 3 gælder for søer og vandløb samt heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev og udpegede vandløb Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper Beskyttelsesordningen er ikke til hinder for, at arealernes hidtidige benyttelse fortsættes Tilstandsændring af beskyttet natur kræver dispensation fra kommunen Beliggenheden af 3-beskyttede områder og vandløb er vist på figur 4 Information om værdifulde naturområder fra de gamle amter, som vist på figur 5, supplerer beskrivelserne af Natura-2000 områder, fredninger og 3-beskyttet natur Områder med særlig værdifuldt landskab, som vist på Figur 6, omfatter i al væsentlighed også de områder, som af amterne er karakteriseret som værdifuld natur Som beskrevet ovenfor er denne information om særlig værdifuldt landskab opdateret med nyeste data fra kommunerne

9 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 7 / 23 Fig 2: Beliggenheden af Natura 2000-områder ift de 4 alternativer

10 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 8 / 23 Fig 3: Beliggenheden af fredede områder ift de 4 alternativer Parallelalternativet (P): Linjeføring P krydser ingen Natura 2000-områder, berører ingen fredede områder og krydser kun et enkelt 3 beskyttet vandløb Linjeføringen berører over en strækning på ca 1,5 km et område med særligt værdifuldt landskab i Lillebælt På land vil denne linjeføring berøre Staurby Skov, der ligger mellem Middelfart og Strib Følgende bilag IV arter forekommer potentielt indenfor linjeføringen: Strandtudse, springfrø, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, brun flagermus, sydflagermus, dværgflagermus og marsvin (DMU 2007) Det sydlige alternativ (S): Linjeføring S krydser Habitatområde nr 96 og Fuglebeskyttelsesområde 47

11 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 9 / 23 "Lillebælt" (over en strækning på 4,17 km) Krydsningen sker i udkanten af Natura-2000 området Ved at flytte linjeføringen godt 1 km mod nord kan habitat- og fuglebeskyttelsesområdet undgås Selvom linjeføringen flyttes skal der formentlig gennemføres en Natura 2000-vurdering af eventuelle effekter på udpegningsgrundlaget som følge af støj og sedimenttransport i forbindelse med gravearbejder til tunnel eller bro Linjeføringerne krydser et fredet område (Stenderup Hage) Dette kan undgås hvis linjeføringen flyttes 1 km mod nord (figur 3) Linjeføring S krydser 4 naturbeskyttede vandløb og over en strækning på 80 m 3-beskyttede naturtyper (figur 4) Linjeføringen berører over en strækning på ca 5,5 km særligt værdifuldt landskab En del af dette ligger i selve Lillebælt mens terrestriske områder ved Stenderup Hage og den sydlige del af Middelfart ved Skrillinge Strand også berøres Linjeføringen krydser en økologisk forbindelse ved Vonsild Skov og dette vil muligvis føre til krav om etablering af faunapassager Følgende bilag IV arter forekommer potentielt indenfor linjeføringen: Strandtudse, løvfrø, springfrø, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, brun flagermus, sydflagermus, dværgflagermus og marsvin (DMU 2007) Det nordlige alternativ (N): Over en strækning på 2,55 km, går Linjeføring N gennem Fuglebeskyttelsesområde nr 76 og Habitatområde nr 92 Æbleø, havet syd for og Nærå" (figur 2) Det skal ved en Natura 2000-vurdering godtgøres at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes Linjeføringen ligger i udkanten af det berørte Natura-2000 område og det er udelukkende marine områder i beskyttelsesområdet som berøres Linjeføringen krydser ingen fredede områder, jf figur 3 Linjeføring N krydser 7 naturbeskyttede vandløb og 3-beskyttede naturtyper (8) over strækning på 0,93 km Etablering af vejanlæg i disse kræver dispensation fra de kommunale myndigheder Linjeføringen berører et særligt værdifuldt landskab over en strækning på 8 km Størstedelen af det berørte landskab er også udpeget som Natura 2000-område og fuglebeskyttelsesområde til havs De terrestriske områder i Jylland ligger øst for Juelsminde ved Klakring Skovhaver og Barrit Tykke samt omkring Urlev og Bråskov På Fyn er det Fogense umiddelbart vest for Bogense, som berøres samt et område ved Grønnemose Endelig skærer denne linjeføring gennem et naturområde ved Storå på Nordfyn Linjeføringen går gennem økologisk forbindelser ved Lottrup Skov og nordøst for Løsning, hvilket muligvis vil føre til krav om etablering af faunapassage

12 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 10 / 23 Følgende bilag IV arter forekommer potentielt indenfor linjeføringen: Strandtudse, springfrø, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, brun flagermus, sydflagermus, dværgflagermus, vandflagermus, langøret flagermus og marsvin (DMU 2007) Det korte nordlige alternativ (N2): Linjeføring N2 krydser habitatområde nr 95"Røjle Klint og Kasmose skov" øst for Strib "(0,54 km) og kan ikke undgå at påvirke udpegningsgrundlaget (figur 2) Hvis linjeføringen flyttes ca 1 km mod vest påvirkes habitatområdet imidlertid ikke Linjeføringen krydser to fredede områder (i alt en strækning på 1,22 km, figur 3) Det fredede område ved Strib er også Natura 2000-område og kan som nævnt undgås hvis linjeføringen flyttes ca 1 km mod vest Det er imidlertid vanskeligt at undgå at det fredede område nord for Fredericia (Rands Fjord) krydses og dette vil betyde, at vådområdet inde i landet afskæres fra Vejle Fjord Området er en vigtig yngle- og rasteplads for fugle Linjeføringen krydser 13 naturbeskyttede vandløb og i alt en strækning på 2,76 km 3-beskyttede naturtyper (figur 4) Linjeføring N2 berører ca 8 km af landskab vurderet som særlig værdifuldt Områderne som berøres ligger hhv øst og nord for Strib (Røjle Klint og skov), omkring Rands fjord og syd for Vejle ved Skærup skov Området ved Skærup Skov er udpeget som økologisk forbindelse og dette kan muligvis føre til krav om etablering af faunapassager Følgende bilag IV arter forekommer potentielt indenfor linjeføringen: Strandtudse, springfrø, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, brun flagermus, sydflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, vandflagermus, langøret flagermus, odder og marsvin (DMU 2007)

13 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 11 / 23 Fig 4: Beliggenheden af beskyttede vandløb og 3 områder ift de 4 alternativer

14 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 12 / 23 Fig 5: Beliggenheden af særlige naturområder samt fritids- og friluftsområder ift de 4 alternativer

15 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 13 / 23 Fig 6: Beliggenheden af særlige landskabsområder ift de 4 alternativer De målbare resultater - fx antal berørte områder - af de screenede alternativer i relation til berørte natur- og landskabsværdier er gengivet i tabel 2

16 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 14 / 23 Tabel 2 Sammenligning af de screenede linjeføringer i forhold til Natura områder, fredede og beskyttede områder ( 3) samt særligt værdifuldt landskab Strækning of Natura område der krydses (km) Strækning af Fredede områder der krydses (km) Antal Natur beskyttede vandløb ( 3), der krydses Total strækning af 3- beskyttede naturtyper der krydses (km) Total strækning af særlig værdifuldt landskab der krydses (km) Alternativ N 2, ,93 12 Alternativ N2 0,54 1, ,76 10 Alternativ P ,5 Alternativ S 4,17 2,35 4 0,55 7,5 Med hensyn til disse kriterier kan det konkluderes at: Alternativ P er uden væsentlige miljømæssige problemer og vil miljømæssigt være den mest optimale løsning De øvrige alternativer er problematiske i større eller mindre grad men miljømæssige problemer kan dog mindskes for visse af dem: - Problemet med alternativ N er især, at den krydser 2,55 km Natura 2000-område, men en Natura 2000-vurdering kan muligvis godtgøre at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes Samtidig krydses ca 12 km særlig værdifuldt landskab, hvoraf en stor del er til havs - Problemet med alternativ S er, at den krydser et Natura 2000-område og et fredet område Disse områder kan dog undgås, hvis alternativet flyttes ca 1 km mod nord Hvis denne løsning vælges skal det godtgøres ved en Natura 2000-vurdering at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes af bla effekter af støj og af sediment, der spildes og føres ind i området i forbindelse med gravearbejder til tunnel eller bro Alternativet krydser 7,5 km særlig værdifuldt landskab, hvoraf ca 2,5 km er i selve Lillebælt - Problemet med alternativ N2 er at det bliver vanskeligt at undgå et fredet område nord for Fredericia Desuden er det dette alternativ, der påvirker flest naturbeskyttede vandløb og naturtyper Alternativet krydser ca 10 km særlig værdifuldt natur

17 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 15 / Kulturværdier og fritidsområder De fire alternativer vil påvirke kulturmiljø- og fritidsinteresser af forskellig karakter Der er foretaget en screening af linjeføringerne i forhold til de kulturmiljøområder og kirkeomgivelsesområder, der er kortlagt i de tidligere regionplaner og videreført i de nye kommuneplaner, jf figur 6 De fire alternativer er endvidere screenet for kommuneplanlagte områder til ferie- og fritidsanlæg (lystbådehavne, campingpladser, golfbaner mv) og udflugts- og friluftsområder Det skal nævnes, at sidstnævnte tema er fra Vejle Amts Regionplan 2005 og at det i de nye kommuneplaner alene er videreført i Hedensted Kommune Datagrundlaget ses på kortet på figur 5 Screeningsresultatet er angivet som en simpel optælling af antallet af berørte kulturmiljø- og fritidsområder ved de forskellige alternativer, jf tabel 3 Samlet vurderes det, at det sydlige alternativ rummer de væsentligste konflikter i forhold til kulturmiljøinteresser Det er især på Stenderup halvøen, hvor vejanlægget kan have negativ indvirkning på flere af halvøens kulturmiljøværdier i det forholdsvis upåvirkede landskab De nordlige alternativer rummer ligeledes kulturmiljøer og kirkeomgivelsesområder, der lokalt kan påvirkes af anlægget, og hvor der i anlæggets linjeføring og udformning må foretages afvejninger i forhold til at sikre kulturmiljøinteresserne mest muligt Parallelalternativet, der er det korteste vejforløb, der ligeledes hovedsageligt forløber langs eksisterende motorvej, påvirker ingen registrerede områder Samlet set vil alternativerne - ift ferie- og fritidsområder - rumme nogle barrieremæssige udfordringer for at sikre mulige, lokale udflugtsmuligheder på tværs af vejanlægget Det gælder især ved det sydlige alternativ Tabel 3 Sammenligning af de screenede alternativer i forhold til kulturværdier og fritidsområder Antal berørte kulturmiljøområder Antal berørte kirkeomgivelsesområder Antal berørte ferie- og fritidsområder Antal berørte friluftsområder Alternativ P Alternativ S Alternativ N AlternativN

18 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 16 / 23 Fig 7: Beliggenheden af kulturmiljøer og andre kulturhistoriske værdier ift de 4 alternativer Parallelalternativet (P): På Fynssiden er der ingen kulturmiljøområder omkring det nuværende brofæste Arealinddragelsen i Staurby Skov vil dog medføre tab af lokale kulturmiljøværdier Omkring brofæstet ved Erritsø/Snoghøj vil der heller ikke være væsentlige påvirkninger af kulturmiljøer, forudsat, at forbindelsen ligger nord for den nuværende Lillebæltsbro (Snoghøj Højskole ligger umiddelbart syd for broen) Der berøres ligeledes ikke nogen kirkeomgivelsesområder Alternativets konsekvenser for kulturmiljøet vil således i givet fald kun påvirke helt lokale kulturmiljøinteresser På Fynssiden er der ingen friluftsområder omkring det nuværende brofæste

19 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 17 / 23 Kysten fra Erritsø til Snoghøj under den nuværende Lillebæltsbro er udpeget som friluftsområde, som det nye vejanlæg vil gennemskære, men formentlig stadig med mulighed for at færdes under broen Der berøres ingen kommune- eller lokalplanlagte arealer til ferie- og fritidsformål, men anlægget krydser det offentlige rekreative areal i Middelfart delvist "under broen" Det sydlige alternativ (S): Det sydlige alternativ forløber tæt på landsbyen Kauslunde, hvor et område omkring kirken er fredet og et større område er udpeget som kirkeomgivelseszone Kirken er synlig i landskabet i et ganske stort område, så her vil en linjeføring meget tæt på kirken kunne skæmme for indsigtsområderne vest for byen Alternativet berører Fønsskov Odde, der er udpeget som kulturmiljø På Jyllandssiden forløber alternativet syd om Midtskov og Sønder Stenderup, hvor der er flere kulturmiljøområder, bla Stenderup Østergaard Linjeføringen berører kirkeomgivelseszonen omkring Sønder Stenderup kirke og kulturmiljøet omkring Lykkesgård, der er en udflyttergård i det åbne landskab Endvidere forløber linjeføringen lige nord for kystmiljøet ved Frydenborg, der rummer fiskerkoloni og husmandsbrug Samlet set vil alternativet medføre store interessekonflikter i forhold til kulturmiljøinteresserne på Stenderup halvøen, der i dag er upåvirket af større vejanlæg Længere mod vest forløber alternativet syd om Sønder Bjert, der er en velbevaret landsby og udpeget som kulturmiljø Det samme er den nærliggende landsby Skartved sammen med de omgivende, kuperede landskab Alternativet forløber i den sydlige del af dette landskab og omfatter kun en mindre del Alternativet forløber endvidere lige nord for landsbyen Binderup, der ligeledes er udpeget som kulturmiljø På strækningen over Stenderup halvøen gennemskærer alternativet en række friluftsområder, hvor anlægget vil virke som barriere for de rekreative udflugtsmuligheder Det drejer sig bla om kyststrækningen mellem Midtskov og Frydenborg, samt Sønderskov Der berøres ingen kommune- eller lokalplanlagte arealer til ferie- og fritidsformål, men alternativet forløber tæt på en mindre campingplads ved Gammel Åbo Det nordlige alternativ (N): N-alternativet berører på Fynssiden ingen kulturmiljøområder eller kirkeomgivelsesområder

20 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 18 / 23 Mellem Juelsminde og Hedensted ligger et stort antal landsbykirker i det åbne land Vest for Juelsminde berøres mindre kirkeomgivelsesområder omkring Klakring Kirke og Vrigsted Kirke Alternativet forløber nord om Barritskov Hovedgård, der med sine omgivelser er udpeget som kulturmiljø Sydvest for Hornsyld forløber alternativet gennem to kulturmiljøområder ved Brå Mølle og Bråskovgård der ligger i et større relativt uforstyrret landskab Alternativet vil medføre væsentlige interessekonflikter Vest for Ølsted berøres kulturmiljøet omkring landsbyen Ølsted Nederholm, der rummer flere bevaringsværdige gårde Ved tilslutningen til E45 forløber alternativet tæt ved kulturmiljøet omkring Ussinggård Hovedgård, der omfatter ejerlavet, der strækker sig på begge sider af den eksisterende motorvej Alternativet berører på Jyllandssiden flere steder lokaliteter med kulturmiljøværdier, hvor interessekonflikter må afvejes i forhold til anlæggets linjeføring og udformning Alternativet forløber tæt på sommerhusområde ved Fogense vest for Bogense Kysten vest for Juelsminde er udpeget som friluftsområde Her vil det nye vejanlæg virke som en barriere medmindre der kan sikres mulighed for at færdes langs kysten på tværs af vejanlægget Vest for Hornsyld berøres et friluftsområde ved Bråskov og Urlev Å Alternativet forløber tæt på friluftsområde ved Ølsted Nederholm og Ussinggård Der berøres ingen kommune- eller lokalplanlagte arealer til ferie- og fritidsformål Det korte nordlige alternativ (N2): Det korte nordlige alternativ forløber øst om landsbyen Vejlby, hvor der er udpeget kirkeomgivelseszone omkring kirken Da alternativet forløber øst om byen, og de væsentligste kirkeomgivelser ligger vest for byen, vil der være begrænset interessekonflikt Ved nordkysten ligger Røjleskov Kirke højt i et åbent landskab omgivet af kirkeomgivelseszone Linjeføringen vurderes at få negative konsekvenser for oplevelsen af kirken i landskabet Nord for Fredericia føres alternativet i korridoren for Vejle-Fredericia landevejen Her berøres et kirkeomgivelsesområde ved Egeskov Kirke De største indsigtsinteresser til kirken ligger vest for byen, hvorimod der er begrænsede indsigtsinteresser øst for byen, hvor alternativet forløber

21 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 19 / 23 Det vil blive nødvendigt at inddrage yderligere areal i området omkring Rands Fjord, der er udpeget som kulturmiljø og i øvrigt fredet på grund af særlige geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske interesser Her findes bla et stort antal sten- og jernalderpladser Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere indvirkning på de kulturhistoriske interesser, der måske ikke er den tungestvejende interesse i det nødvendige indgreb ved dette alternativ Ved Gårslev og Gauerslund forløber alternativet gennem kirkeomgivelsesområder, hvor vejanlægget vil være et synligt anlæg i indsigtsområdet Nordvest for Børkop forløber alternativet gennem et udpeget kulturmiljø omkring landsbyen Sellerup, hvor der skal inddrages arealer i den sydlige del af kulturmiljøområdet Ved tilslutningen til E45 syd for Vejle vil alternativet forløbe gennem kirkeindsigtsområdet for Vinding Kirke hvor vejanlægget vil være et dominerende anlæg i det kuperede landskab Vinding landsby er ligeledes udpeget som kulturmiljø, men berøres ikke direkte Samlet set berøres en række kulturmiljøinteresser, men for flere lokaliteters vedkommende, er der tale om områder, der i forvejen er stærkt influeret af den nuværende landevejs forløb i landskabet Kysten fra Fredericia til Trelde Næs er udpeget som friluftsområde, som det nye vejanlæg vil gennemskære, men formentlig med mulighed for at færdes under broen ved kystskrænten Mellem Børkop og Vinding forløber alternativet tæt på et friluftsområde ved Skærup Å Der berøres ingen kommune- eller lokalplanlagte arealer til ferie- og fritidsformål 33 Støjmæssige forhold Når der etableres nye veje eller sker udvidelse eller større ændringer af eksisterende veje undersøger vejmyndigheden de støjmæssige konsekvenser for eksisterende boliger, som bliver berørt Vejdirektoratet har som praksis ved nyanlæg og udvidelse af eksisterende veje tilstræbt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj Grænseværdien for støj ved boliger er L den = 58 db Støjdæmpende foranstaltninger på strækninger med mange boliger kan ske i form af, at der opsættes afskærmning langs vejene, at der anvendes støjreducerende belægninger, og/eller at der gives tilskud til støjisolering af facader på de støjbelastede boliger Typisk vil det være sådan, at støjdæmpende foranstaltninger gennem bymæssige områder gennemføres med støjskærme og støjdæmpende belægninger Af-

22 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 20 / 23 skærmning af spredt boligbebyggelse i det åbne land sker typisk ved etablering af sammenhængende støjvolde eller ved støjisolering af de enkelte boliger Mere præcise vurderinger af støjmæssige konsekvenser ved nye, stør re trafikanlæg og mulige støjdæmpende foranstaltninger finder sted forbindelse med en VVM-vurdering (Vurdering af Virkninger på Miljøet), hvor der sker en samlet afvejning af miljøforholdene, herunder af støjforhold i forhold til et givet vejprojekt For statsveje fastlægges endelig udformning af anlægget, herunder de konkrete støjdæmpende foranstaltninger i en anlægslov I de belyste alternativer for udvidelse af vejkapaciteten over Lillebælt er der ikke fastlagt linjeføringer, som kan konsekvensvurderes detaljeret i forhold til støjmæssige konsekvenser Imidlertid vurderes det, at alternativ P der forløber gennem sammenhængende byområder afføder det største behov for brug af støjdæmpende foranstaltninger i form af støjskærme og støjreducerende belægninger Dernæst følger alternativ N2, hvor der også bliver et vist behov afhjælpende foranstaltninger ift støj For alternativ P kan der på strækninger, hvor der sker udvidelser af eksisterende vejforløb der kan sidestilles med nyanlæg, blive tale om ny støjafskærmning og støjreducerende belægninger, som forbedrer forholdene for eksisterende støjbelastet bebyggelse, fx i de centrale dele af Middelfart og Fredericia Støjskærme som normalt udføres i 3 meters højde har en anslået anlægspris på mio kr pr løbende 1000 m En sådan afskærmning skal bekostes af vejmyndigheden, hvilket i denne situation er staten For det sydlige alternativ og for hovedparten af det nordlige alternativ vil der være tale om forløb gennem ubebyggede områder I sådanne tilfælde vil støjafskærmning - udover isolering af enkeltstående huse og bebyggelser - bestå i etablering af støjvolde Støjvolde er ikke nær så omkostningstunge, idet materialer til voldene typisk fremkommer som en del af anlægsarbejdet Endvidere kan anlæggets længdeprofil projekteres med afgravninger og nedsænkninger med henblik på at minimere støjgener Alternativ S, N og N2 vil alle kunne aflaste trafikken på den eksisterende forbindelse over Lillebælt, men reduktionen her vil næppe give mærkbare forbedringer ift støjpåvirkning 4 Konsekvenser ved tunnelføringer Der kan bringes overvejelser frem om mulige tunnelføringer af fremtidige delstrækninger på alternative linjeføringer Sådanne anlægsovervejelser sker ud fra miljømæssige og æstetiske hensyn og er mindre indgribende overfor forløb gennem by- og landskabsområder Der kan for de 4 alternativer således indgå overvejelser om, hvorvidt visse strækninger gennemføres som tunnelbyggeri - enten som boret tunnel eller som cut and cover tunnel Sådanne anlæg kan prisfastsættes, men kun som meget grove skøn, da der reelt ikke foreligger et projektgrundlag Prisfastsættelserne

Bilag 1: Sammenligning af Lillebælt-alternativer

Bilag 1: Sammenligning af Lillebælt-alternativer 29. september 2011 Bilag 1: Sammenligning af Lillebælt-er Resume Dette notat indeholder en sammenligning af de 4 er for mere vejkapacitet over Lillebælt, som Transportministeriet har peget på i den screeningsrapport,

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune

Esbjerg Kommune. Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Esbjerg Kommune Område 65 Lundsmark syd, Esbjerg/Tønder kommune Området er karakteriseret ved et fladt storskalalandskab; landbrugsjord bestående af store markarealer i omdrift med læhegn og anden bevoksning.

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 3. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00120 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerlands

Læs mere

Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi

Miljøscreening. Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi Miljøscreening Bilag 2 til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - Tillæg til Vækststrategi 2016-2028 Sommerhuse ved Kollund Østerskov, Skarrev og Loddenhøj Udviklingsområder

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST NORDSKOVVEJ 22. november 2012 1 PROGRAM 19.00-19.45 Overordnet trafikafvikling Naturhensyn Vejens forløb og stiforbindelser VVM-redegørelse Pause

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Rammeområde VIBØ.B4.07_T21 og VIBØ.C3.02_T21 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 21 2 Tillæg nr. 21 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til renovering af indvindingsboring C.6 ved overboring Aarhus Vand A/S

Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til renovering af indvindingsboring C.6 ved overboring Aarhus Vand A/S Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til renovering af indvindingsboring C.6 ved overboring Aarhus Vand A/S Anlægsbeskrivelse Der er ansøgt om tilladelse til renovering af indvindingsboring

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST )

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00240) Etablering af en

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

VVM-screening af indvindingstilladelse til markvanding

VVM-screening af indvindingstilladelse til markvanding Sidst revideret 7. juli 2014 VVM-screening af indvindingstilladelse til markvanding til Halsvej 302, 9310 Vodskov Sagsnr.: 2010-16518 Dok.nr.: Init: MSH VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere