Lillebælt. Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser. Trekantområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lillebælt. Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser. Trekantområdet"

Transkript

1 Lillebælt Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser Trekantområdet September 2011

2 Udarbejdet af COWI as, september 2011 Forsidefoto: Janne Klerk

3 Trekantområdet Lillebælt Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 1 2 Sammenfatning 3 3 Konsekvenser for natur- og miljømæssige forhold 4 31 Natur- og landskabsværdier samt fredede områder 5 32 Kulturværdier og fritidsområder Støjmæssige forhold 19 4 Konsekvenser ved tunnelføringer Parallelløsningen (P) Det sydlige alternativ (S) 22 5 Anvendt materiale 23 1 Baggrund og formål Trekantområdets sekretariat har anmodet COWI om assistance til en analyse, der på udvalgte områder formidler, uddyber og supplerer konsekvensbeskrivelsen af forskellige alternativer for øget kapacitet over Lillebælt Konsekvensbeskrivelsen er behandlet af Transportministeriet i april 2011 i en screeningsrapport vedr vejkapaciteten over Lillebælt Screeningsrapporten har indgået som en del af de Strategiske Analyser Transportministeriets screeningsrapport belyser fire alternative korridorer for en ny fast forbindelse over Lillebælt For hver korridor er der i rapporten konkretiseret en linjeføring, som er fastlagt ud fra indledende betragtninger Linjeføringerne skal betragtes som eksempler mere end helt konkrete anvisninger til, hvor potentielle forbindelser vil blive placeret Analysen for Trekantområdet er baseret på en korridortilgang med udgangspunkt i eksemplerne i screeningsrapporten Det betyder, at vurderingen for specifikke områder alene er retvisende for de eksempler på nye faste forbindelser, som er angivet i screeningsrapporten Alternative konkrete linjeføringer vil således kunne have andre konsekvenser end angivet i notatet Projektnr P A-1 Version 4 Udgivelsesdato 22 september 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt LLKR MKS MKS

4 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 2 / 23 I screeningsrapporten er der for de fire principielle alternativer foretaget en overordnet vurdering af trafikale, miljømæssige, erhvervs- og byudviklingsmæssige samt samfundsøkonomiske effekter Specielt de natur-, miljø- og støjmæssige konsekvenser af de forskellige alternativer har betydning for Trekantområdets og kommunernes stillingtagen til de enkelte alternativer Trekantområdet har derfor behov for, at der i analysen indgår en yderligere kvalificering af de nævnte konsekvenser for de fire alternativer I dette notat gives en kortfattet detaljering af de natur- og miljømæssige konsekvenser Alternativerne vurderes på lige niveau, idet dog P-alternativet kan vurderes med større præcision i detaljen pga det indsnævrede løsningsrum for denne linjeføring Fig 1: Oversigt over de 4 undersøgte alternativer til en ny Lillebæltsforbindelse Notatet skal ses som en uddybning og et supplement til Transportministeriets screeningsrapport og vil kunne indgå i en efterfølgende nærmere afvejning af fordele og ulemper ved de undersøgte alternativer

5 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 3 / 23 2 Sammenfatning Til brug for den videre proces - herunder udpegning af den mest optimale løsning set med Trekantområdets briller - er notatets hovedkonklusioner og - resultater for hvert af de 4 alternativer sammenfattet et oversigtsskema (Tabel 1), der efterfølgende er kommenteret Tabel 1 Sammenligning af de screenede linjeføringer - hovedkonklusioner Alternativ P Alternativ S Alternativ N Alternativ N2 Strækning af Natura områder der krydses (km) Strækning af fredede områder der krydses (km) Antal natur beskyttede vandløb ( 3), der krydses Total strækning af 3 beskyttede naturtyper der krydses (km) Total strækning af særlig værdifuldt landskab der krydses (km) Antal kulturmiljøområder der berøres Antal kirkeomgivelsesområder der berøres Antal ferie- og fritidsområder der berøres 0 4,17 2,55 0,54 0 2,35 0 1, ,55 0,93 2,76 1,5 7, Antal friluftsområder der berøres Støjmæssige forhold - Hovedkonklusioner Berører flest eksisterende bymæssige områder og er dermed det alternativ der kræver mest støjdæmpning Er også det alternativ, der tilgodeser Berører færrest eksisterende bymæssige områder og er det alternativ der kræver mindst støjdæmpning Har mindst effekt ift aflastning af eksisterende støjbelastet Berører næst færrest eksisterende bymæssige områder og er det alternativ der kræver næst mindst støjdæmpning Har næst- Berører næst flest eksisterende byområder og er det alternativ der kræver næst mest støjdæmpning Har

6 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 4 / 23 mest eksisterende støjbelastet bebyggelse bebyggelse mindst effekt ift aflastning af eksisterende støjbelastet bebyggelse næststørste effekt ift aflastning af eksisterende støjbelastet bebyggelse Ud fra tabellen vurderes det, at: Alternativ P har mindst indvirkning på natur- og kulturværdier samt fritidsområder, men vil have direkte konsekvenser for arealanvendelsen i eller ved eksisterende byområder Støjmæssigt er alternativet mere støjdæmpningskrævende end de øvrige alternativer, men vil også have den største positive sideeffekt ift eksisterende støjbelastet bebyggelse Alternativ S har stor indvirkning på natur- og kulturværdier samt fritidsområder Mht til støjafskærmning vurderes alternativet at være det mindst krævende, men også uden særlige positive sideeffekter for eksisterende støjbelastet bebyggelse Alternativ N berører kun Trekantområdet perifert og vurderes dermed kun at have meget begrænset betydning for kommunerne i samarbejdet mht natur- og kulturværdier, berørte fritidsområder Det samme gør sig gældende ift trafikstøj, selvom N-alternativet vil kunne aflaste de nuværende forbindelser over Lillebælt Alternativ N2 har stor indvirkning på natur- og kulturværdier samt fritidsområder Mht til støjafskærmning vurderes alternativet at være det næstmest støjdæmpningskrævende, men - til en vis grad - med positive sideeffekter for eksisterende støjbelastet bebyggelse 3 Konsekvenser for natur- og miljømæssige forhold Alternativerne er screenet og vurderet i forhold til påvirkning af natur- og miljømæssige forhold, herunder: Natura 2000-områder Fredede områder Områder eller vandløb beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3 Særlig værdifulde landskaber Kulturværdier og fritidsområder

7 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 5 / 23 Vurderingerne af særlige natur- og landskabsområder samt kulturværdier og fritidsområder er nye og udgør dermed et supplement til den tidlige screeningsrapport, mens gennemgangen af Natura 2000-områder, fredninger og 3- områder mere skal ses som en uddybning og formidling af konklusionerne i screeningsrapporten De kvantificerbare resultater af screeningen er oplistet og sammenholdt i en tabel sidst i afsnittet Her er også en sammenfatning af de vigtigste konklusioner ift de 4 alternativers mulige konsekvenser for natur og miljø De anvendte oversigtskort for de natur- og miljømæssige forhold bygger i overvejende grad på arealdata fra wwwarealinfodk (Miljøportalen) De kommunale retningslinjer for natur, kulturhistorie, landskab og friluftsliv er således ikke med, men derimod udpegninger fra de gamle amter En undtagelse er kortet over særlig værdifulde landskaber, hvor COWI har gennemført en rundringning til de berørte kommuner og forespurgt, om de har foretaget ændringer i amternes udpegninger Hvor det er tilfældet har kommunerne tilsendt deres nye udpegninger, som er blevet samlet til et nyt samlet landskabstema - Figur 6 - og anvendt som grundlag Natura Natur- og landskabsværdier samt fredede områder Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiversiteten i EU medlemslandene ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU Dette sker dels gennem udpegning af de særlige bevaringsområder kaldet habitatområderne og dels gennem direktivets artsbeskyttelse Habitatdirektivets artikel 12 pålægger medlemslandene at sikre en streng beskyttelse af række dyre- og plantearter, uanset hvor de forekommer Disse arter fremgår af direktivets bilag IV, og de kaldes derfor bilag IVarter Beskyttelsen indebærer bla forbud mod at beskadige og ødelægge yngle- og rasteområder for arterne Ved eventuel påvirkning af yngle- og rasteområder for bilag IV arterne skal der indbygges afværgeforanstaltninger i projektet for at sikre, at områdets økologiske funktionalitet for bilag IV arterne opretholdes Fuglebeskyttelsesdirektivet har til formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU Dette sker bla ved at medlemslandene forpligter sig til at udpege Fuglebeskyttelsesområder for arter der er opført på bilag I af direktivet samt sikre deres levesteder Habitatområderne og Fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000 områderne Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet er implementeret i dansk lovgivning hovedsageligt gennem Naturbeskyttelsesloven og Habitatbekendtgørelsen og dertil hørende vejledninger I Danmark er der lavet forslag til natura 2000 planer som sætter konkrete mål for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder Planerne er i august 2011 tilgængelige i udkast, men er ikke endeligt vedtagne

8 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 6 / 23 Anlægsarbejder i Natura områder Fredede områder Naturbeskyttelsesloven Værdifulde landskaber Når et anlæg tænkes at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i et Natura område medfører det, at der skal gennemføres en såkaldt Natura konsekvensvurdering Ifølge direktivet må man ikke planlægge og gennemføre aktiviteter, der kan medføre en negativ indvirkning på disse eller påvirke områdets integritet i negativ retning Habitatdirektivet giver dog en mulighed for at et projekt kan godkendes på trods af negative konsekvenser for et habitatområde, hvis det er nødvendigt af samfundsmæssige hensyn, hvis der ikke foreligger alternativer samt hvis der er indarbejdet afværgeforanstaltninger Fredede områder er udpeget for at beskytte værdifulde naturområder i Danmark Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid, hvilket beskrives i en såkaldt fredningskendelse Et fredningsnævn er myndighed i forhold til dispensation fra fredninger, hvis det ansøgte går imod fredningens formål Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om en generel beskyttelsesordning for naturtyper mv Beskyttelsen efter 3 gælder for søer og vandløb samt heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev og udpegede vandløb Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper Beskyttelsesordningen er ikke til hinder for, at arealernes hidtidige benyttelse fortsættes Tilstandsændring af beskyttet natur kræver dispensation fra kommunen Beliggenheden af 3-beskyttede områder og vandløb er vist på figur 4 Information om værdifulde naturområder fra de gamle amter, som vist på figur 5, supplerer beskrivelserne af Natura-2000 områder, fredninger og 3-beskyttet natur Områder med særlig værdifuldt landskab, som vist på Figur 6, omfatter i al væsentlighed også de områder, som af amterne er karakteriseret som værdifuld natur Som beskrevet ovenfor er denne information om særlig værdifuldt landskab opdateret med nyeste data fra kommunerne

9 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 7 / 23 Fig 2: Beliggenheden af Natura 2000-områder ift de 4 alternativer

10 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 8 / 23 Fig 3: Beliggenheden af fredede områder ift de 4 alternativer Parallelalternativet (P): Linjeføring P krydser ingen Natura 2000-områder, berører ingen fredede områder og krydser kun et enkelt 3 beskyttet vandløb Linjeføringen berører over en strækning på ca 1,5 km et område med særligt værdifuldt landskab i Lillebælt På land vil denne linjeføring berøre Staurby Skov, der ligger mellem Middelfart og Strib Følgende bilag IV arter forekommer potentielt indenfor linjeføringen: Strandtudse, springfrø, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, brun flagermus, sydflagermus, dværgflagermus og marsvin (DMU 2007) Det sydlige alternativ (S): Linjeføring S krydser Habitatområde nr 96 og Fuglebeskyttelsesområde 47

11 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 9 / 23 "Lillebælt" (over en strækning på 4,17 km) Krydsningen sker i udkanten af Natura-2000 området Ved at flytte linjeføringen godt 1 km mod nord kan habitat- og fuglebeskyttelsesområdet undgås Selvom linjeføringen flyttes skal der formentlig gennemføres en Natura 2000-vurdering af eventuelle effekter på udpegningsgrundlaget som følge af støj og sedimenttransport i forbindelse med gravearbejder til tunnel eller bro Linjeføringerne krydser et fredet område (Stenderup Hage) Dette kan undgås hvis linjeføringen flyttes 1 km mod nord (figur 3) Linjeføring S krydser 4 naturbeskyttede vandløb og over en strækning på 80 m 3-beskyttede naturtyper (figur 4) Linjeføringen berører over en strækning på ca 5,5 km særligt værdifuldt landskab En del af dette ligger i selve Lillebælt mens terrestriske områder ved Stenderup Hage og den sydlige del af Middelfart ved Skrillinge Strand også berøres Linjeføringen krydser en økologisk forbindelse ved Vonsild Skov og dette vil muligvis føre til krav om etablering af faunapassager Følgende bilag IV arter forekommer potentielt indenfor linjeføringen: Strandtudse, løvfrø, springfrø, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, brun flagermus, sydflagermus, dværgflagermus og marsvin (DMU 2007) Det nordlige alternativ (N): Over en strækning på 2,55 km, går Linjeføring N gennem Fuglebeskyttelsesområde nr 76 og Habitatområde nr 92 Æbleø, havet syd for og Nærå" (figur 2) Det skal ved en Natura 2000-vurdering godtgøres at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes Linjeføringen ligger i udkanten af det berørte Natura-2000 område og det er udelukkende marine områder i beskyttelsesområdet som berøres Linjeføringen krydser ingen fredede områder, jf figur 3 Linjeføring N krydser 7 naturbeskyttede vandløb og 3-beskyttede naturtyper (8) over strækning på 0,93 km Etablering af vejanlæg i disse kræver dispensation fra de kommunale myndigheder Linjeføringen berører et særligt værdifuldt landskab over en strækning på 8 km Størstedelen af det berørte landskab er også udpeget som Natura 2000-område og fuglebeskyttelsesområde til havs De terrestriske områder i Jylland ligger øst for Juelsminde ved Klakring Skovhaver og Barrit Tykke samt omkring Urlev og Bråskov På Fyn er det Fogense umiddelbart vest for Bogense, som berøres samt et område ved Grønnemose Endelig skærer denne linjeføring gennem et naturområde ved Storå på Nordfyn Linjeføringen går gennem økologisk forbindelser ved Lottrup Skov og nordøst for Løsning, hvilket muligvis vil føre til krav om etablering af faunapassage

12 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 10 / 23 Følgende bilag IV arter forekommer potentielt indenfor linjeføringen: Strandtudse, springfrø, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, brun flagermus, sydflagermus, dværgflagermus, vandflagermus, langøret flagermus og marsvin (DMU 2007) Det korte nordlige alternativ (N2): Linjeføring N2 krydser habitatområde nr 95"Røjle Klint og Kasmose skov" øst for Strib "(0,54 km) og kan ikke undgå at påvirke udpegningsgrundlaget (figur 2) Hvis linjeføringen flyttes ca 1 km mod vest påvirkes habitatområdet imidlertid ikke Linjeføringen krydser to fredede områder (i alt en strækning på 1,22 km, figur 3) Det fredede område ved Strib er også Natura 2000-område og kan som nævnt undgås hvis linjeføringen flyttes ca 1 km mod vest Det er imidlertid vanskeligt at undgå at det fredede område nord for Fredericia (Rands Fjord) krydses og dette vil betyde, at vådområdet inde i landet afskæres fra Vejle Fjord Området er en vigtig yngle- og rasteplads for fugle Linjeføringen krydser 13 naturbeskyttede vandløb og i alt en strækning på 2,76 km 3-beskyttede naturtyper (figur 4) Linjeføring N2 berører ca 8 km af landskab vurderet som særlig værdifuldt Områderne som berøres ligger hhv øst og nord for Strib (Røjle Klint og skov), omkring Rands fjord og syd for Vejle ved Skærup skov Området ved Skærup Skov er udpeget som økologisk forbindelse og dette kan muligvis føre til krav om etablering af faunapassager Følgende bilag IV arter forekommer potentielt indenfor linjeføringen: Strandtudse, springfrø, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, brun flagermus, sydflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, vandflagermus, langøret flagermus, odder og marsvin (DMU 2007)

13 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 11 / 23 Fig 4: Beliggenheden af beskyttede vandløb og 3 områder ift de 4 alternativer

14 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 12 / 23 Fig 5: Beliggenheden af særlige naturområder samt fritids- og friluftsområder ift de 4 alternativer

15 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 13 / 23 Fig 6: Beliggenheden af særlige landskabsområder ift de 4 alternativer De målbare resultater - fx antal berørte områder - af de screenede alternativer i relation til berørte natur- og landskabsværdier er gengivet i tabel 2

16 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 14 / 23 Tabel 2 Sammenligning af de screenede linjeføringer i forhold til Natura områder, fredede og beskyttede områder ( 3) samt særligt værdifuldt landskab Strækning of Natura område der krydses (km) Strækning af Fredede områder der krydses (km) Antal Natur beskyttede vandløb ( 3), der krydses Total strækning af 3- beskyttede naturtyper der krydses (km) Total strækning af særlig værdifuldt landskab der krydses (km) Alternativ N 2, ,93 12 Alternativ N2 0,54 1, ,76 10 Alternativ P ,5 Alternativ S 4,17 2,35 4 0,55 7,5 Med hensyn til disse kriterier kan det konkluderes at: Alternativ P er uden væsentlige miljømæssige problemer og vil miljømæssigt være den mest optimale løsning De øvrige alternativer er problematiske i større eller mindre grad men miljømæssige problemer kan dog mindskes for visse af dem: - Problemet med alternativ N er især, at den krydser 2,55 km Natura 2000-område, men en Natura 2000-vurdering kan muligvis godtgøre at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes Samtidig krydses ca 12 km særlig værdifuldt landskab, hvoraf en stor del er til havs - Problemet med alternativ S er, at den krydser et Natura 2000-område og et fredet område Disse områder kan dog undgås, hvis alternativet flyttes ca 1 km mod nord Hvis denne løsning vælges skal det godtgøres ved en Natura 2000-vurdering at udpegningsgrundlaget ikke påvirkes af bla effekter af støj og af sediment, der spildes og føres ind i området i forbindelse med gravearbejder til tunnel eller bro Alternativet krydser 7,5 km særlig værdifuldt landskab, hvoraf ca 2,5 km er i selve Lillebælt - Problemet med alternativ N2 er at det bliver vanskeligt at undgå et fredet område nord for Fredericia Desuden er det dette alternativ, der påvirker flest naturbeskyttede vandløb og naturtyper Alternativet krydser ca 10 km særlig værdifuldt natur

17 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 15 / Kulturværdier og fritidsområder De fire alternativer vil påvirke kulturmiljø- og fritidsinteresser af forskellig karakter Der er foretaget en screening af linjeføringerne i forhold til de kulturmiljøområder og kirkeomgivelsesområder, der er kortlagt i de tidligere regionplaner og videreført i de nye kommuneplaner, jf figur 6 De fire alternativer er endvidere screenet for kommuneplanlagte områder til ferie- og fritidsanlæg (lystbådehavne, campingpladser, golfbaner mv) og udflugts- og friluftsområder Det skal nævnes, at sidstnævnte tema er fra Vejle Amts Regionplan 2005 og at det i de nye kommuneplaner alene er videreført i Hedensted Kommune Datagrundlaget ses på kortet på figur 5 Screeningsresultatet er angivet som en simpel optælling af antallet af berørte kulturmiljø- og fritidsområder ved de forskellige alternativer, jf tabel 3 Samlet vurderes det, at det sydlige alternativ rummer de væsentligste konflikter i forhold til kulturmiljøinteresser Det er især på Stenderup halvøen, hvor vejanlægget kan have negativ indvirkning på flere af halvøens kulturmiljøværdier i det forholdsvis upåvirkede landskab De nordlige alternativer rummer ligeledes kulturmiljøer og kirkeomgivelsesområder, der lokalt kan påvirkes af anlægget, og hvor der i anlæggets linjeføring og udformning må foretages afvejninger i forhold til at sikre kulturmiljøinteresserne mest muligt Parallelalternativet, der er det korteste vejforløb, der ligeledes hovedsageligt forløber langs eksisterende motorvej, påvirker ingen registrerede områder Samlet set vil alternativerne - ift ferie- og fritidsområder - rumme nogle barrieremæssige udfordringer for at sikre mulige, lokale udflugtsmuligheder på tværs af vejanlægget Det gælder især ved det sydlige alternativ Tabel 3 Sammenligning af de screenede alternativer i forhold til kulturværdier og fritidsområder Antal berørte kulturmiljøområder Antal berørte kirkeomgivelsesområder Antal berørte ferie- og fritidsområder Antal berørte friluftsområder Alternativ P Alternativ S Alternativ N AlternativN

18 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 16 / 23 Fig 7: Beliggenheden af kulturmiljøer og andre kulturhistoriske værdier ift de 4 alternativer Parallelalternativet (P): På Fynssiden er der ingen kulturmiljøområder omkring det nuværende brofæste Arealinddragelsen i Staurby Skov vil dog medføre tab af lokale kulturmiljøværdier Omkring brofæstet ved Erritsø/Snoghøj vil der heller ikke være væsentlige påvirkninger af kulturmiljøer, forudsat, at forbindelsen ligger nord for den nuværende Lillebæltsbro (Snoghøj Højskole ligger umiddelbart syd for broen) Der berøres ligeledes ikke nogen kirkeomgivelsesområder Alternativets konsekvenser for kulturmiljøet vil således i givet fald kun påvirke helt lokale kulturmiljøinteresser På Fynssiden er der ingen friluftsområder omkring det nuværende brofæste

19 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 17 / 23 Kysten fra Erritsø til Snoghøj under den nuværende Lillebæltsbro er udpeget som friluftsområde, som det nye vejanlæg vil gennemskære, men formentlig stadig med mulighed for at færdes under broen Der berøres ingen kommune- eller lokalplanlagte arealer til ferie- og fritidsformål, men anlægget krydser det offentlige rekreative areal i Middelfart delvist "under broen" Det sydlige alternativ (S): Det sydlige alternativ forløber tæt på landsbyen Kauslunde, hvor et område omkring kirken er fredet og et større område er udpeget som kirkeomgivelseszone Kirken er synlig i landskabet i et ganske stort område, så her vil en linjeføring meget tæt på kirken kunne skæmme for indsigtsområderne vest for byen Alternativet berører Fønsskov Odde, der er udpeget som kulturmiljø På Jyllandssiden forløber alternativet syd om Midtskov og Sønder Stenderup, hvor der er flere kulturmiljøområder, bla Stenderup Østergaard Linjeføringen berører kirkeomgivelseszonen omkring Sønder Stenderup kirke og kulturmiljøet omkring Lykkesgård, der er en udflyttergård i det åbne landskab Endvidere forløber linjeføringen lige nord for kystmiljøet ved Frydenborg, der rummer fiskerkoloni og husmandsbrug Samlet set vil alternativet medføre store interessekonflikter i forhold til kulturmiljøinteresserne på Stenderup halvøen, der i dag er upåvirket af større vejanlæg Længere mod vest forløber alternativet syd om Sønder Bjert, der er en velbevaret landsby og udpeget som kulturmiljø Det samme er den nærliggende landsby Skartved sammen med de omgivende, kuperede landskab Alternativet forløber i den sydlige del af dette landskab og omfatter kun en mindre del Alternativet forløber endvidere lige nord for landsbyen Binderup, der ligeledes er udpeget som kulturmiljø På strækningen over Stenderup halvøen gennemskærer alternativet en række friluftsområder, hvor anlægget vil virke som barriere for de rekreative udflugtsmuligheder Det drejer sig bla om kyststrækningen mellem Midtskov og Frydenborg, samt Sønderskov Der berøres ingen kommune- eller lokalplanlagte arealer til ferie- og fritidsformål, men alternativet forløber tæt på en mindre campingplads ved Gammel Åbo Det nordlige alternativ (N): N-alternativet berører på Fynssiden ingen kulturmiljøområder eller kirkeomgivelsesområder

20 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 18 / 23 Mellem Juelsminde og Hedensted ligger et stort antal landsbykirker i det åbne land Vest for Juelsminde berøres mindre kirkeomgivelsesområder omkring Klakring Kirke og Vrigsted Kirke Alternativet forløber nord om Barritskov Hovedgård, der med sine omgivelser er udpeget som kulturmiljø Sydvest for Hornsyld forløber alternativet gennem to kulturmiljøområder ved Brå Mølle og Bråskovgård der ligger i et større relativt uforstyrret landskab Alternativet vil medføre væsentlige interessekonflikter Vest for Ølsted berøres kulturmiljøet omkring landsbyen Ølsted Nederholm, der rummer flere bevaringsværdige gårde Ved tilslutningen til E45 forløber alternativet tæt ved kulturmiljøet omkring Ussinggård Hovedgård, der omfatter ejerlavet, der strækker sig på begge sider af den eksisterende motorvej Alternativet berører på Jyllandssiden flere steder lokaliteter med kulturmiljøværdier, hvor interessekonflikter må afvejes i forhold til anlæggets linjeføring og udformning Alternativet forløber tæt på sommerhusområde ved Fogense vest for Bogense Kysten vest for Juelsminde er udpeget som friluftsområde Her vil det nye vejanlæg virke som en barriere medmindre der kan sikres mulighed for at færdes langs kysten på tværs af vejanlægget Vest for Hornsyld berøres et friluftsområde ved Bråskov og Urlev Å Alternativet forløber tæt på friluftsområde ved Ølsted Nederholm og Ussinggård Der berøres ingen kommune- eller lokalplanlagte arealer til ferie- og fritidsformål Det korte nordlige alternativ (N2): Det korte nordlige alternativ forløber øst om landsbyen Vejlby, hvor der er udpeget kirkeomgivelseszone omkring kirken Da alternativet forløber øst om byen, og de væsentligste kirkeomgivelser ligger vest for byen, vil der være begrænset interessekonflikt Ved nordkysten ligger Røjleskov Kirke højt i et åbent landskab omgivet af kirkeomgivelseszone Linjeføringen vurderes at få negative konsekvenser for oplevelsen af kirken i landskabet Nord for Fredericia føres alternativet i korridoren for Vejle-Fredericia landevejen Her berøres et kirkeomgivelsesområde ved Egeskov Kirke De største indsigtsinteresser til kirken ligger vest for byen, hvorimod der er begrænsede indsigtsinteresser øst for byen, hvor alternativet forløber

21 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 19 / 23 Det vil blive nødvendigt at inddrage yderligere areal i området omkring Rands Fjord, der er udpeget som kulturmiljø og i øvrigt fredet på grund af særlige geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske interesser Her findes bla et stort antal sten- og jernalderpladser Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at vurdere indvirkning på de kulturhistoriske interesser, der måske ikke er den tungestvejende interesse i det nødvendige indgreb ved dette alternativ Ved Gårslev og Gauerslund forløber alternativet gennem kirkeomgivelsesområder, hvor vejanlægget vil være et synligt anlæg i indsigtsområdet Nordvest for Børkop forløber alternativet gennem et udpeget kulturmiljø omkring landsbyen Sellerup, hvor der skal inddrages arealer i den sydlige del af kulturmiljøområdet Ved tilslutningen til E45 syd for Vejle vil alternativet forløbe gennem kirkeindsigtsområdet for Vinding Kirke hvor vejanlægget vil være et dominerende anlæg i det kuperede landskab Vinding landsby er ligeledes udpeget som kulturmiljø, men berøres ikke direkte Samlet set berøres en række kulturmiljøinteresser, men for flere lokaliteters vedkommende, er der tale om områder, der i forvejen er stærkt influeret af den nuværende landevejs forløb i landskabet Kysten fra Fredericia til Trelde Næs er udpeget som friluftsområde, som det nye vejanlæg vil gennemskære, men formentlig med mulighed for at færdes under broen ved kystskrænten Mellem Børkop og Vinding forløber alternativet tæt på et friluftsområde ved Skærup Å Der berøres ingen kommune- eller lokalplanlagte arealer til ferie- og fritidsformål 33 Støjmæssige forhold Når der etableres nye veje eller sker udvidelse eller større ændringer af eksisterende veje undersøger vejmyndigheden de støjmæssige konsekvenser for eksisterende boliger, som bliver berørt Vejdirektoratet har som praksis ved nyanlæg og udvidelse af eksisterende veje tilstræbt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj Grænseværdien for støj ved boliger er L den = 58 db Støjdæmpende foranstaltninger på strækninger med mange boliger kan ske i form af, at der opsættes afskærmning langs vejene, at der anvendes støjreducerende belægninger, og/eller at der gives tilskud til støjisolering af facader på de støjbelastede boliger Typisk vil det være sådan, at støjdæmpende foranstaltninger gennem bymæssige områder gennemføres med støjskærme og støjdæmpende belægninger Af-

22 Lillebælt - Udvidelse af vejkapaciteten - konsekvenser 20 / 23 skærmning af spredt boligbebyggelse i det åbne land sker typisk ved etablering af sammenhængende støjvolde eller ved støjisolering af de enkelte boliger Mere præcise vurderinger af støjmæssige konsekvenser ved nye, stør re trafikanlæg og mulige støjdæmpende foranstaltninger finder sted forbindelse med en VVM-vurdering (Vurdering af Virkninger på Miljøet), hvor der sker en samlet afvejning af miljøforholdene, herunder af støjforhold i forhold til et givet vejprojekt For statsveje fastlægges endelig udformning af anlægget, herunder de konkrete støjdæmpende foranstaltninger i en anlægslov I de belyste alternativer for udvidelse af vejkapaciteten over Lillebælt er der ikke fastlagt linjeføringer, som kan konsekvensvurderes detaljeret i forhold til støjmæssige konsekvenser Imidlertid vurderes det, at alternativ P der forløber gennem sammenhængende byområder afføder det største behov for brug af støjdæmpende foranstaltninger i form af støjskærme og støjreducerende belægninger Dernæst følger alternativ N2, hvor der også bliver et vist behov afhjælpende foranstaltninger ift støj For alternativ P kan der på strækninger, hvor der sker udvidelser af eksisterende vejforløb der kan sidestilles med nyanlæg, blive tale om ny støjafskærmning og støjreducerende belægninger, som forbedrer forholdene for eksisterende støjbelastet bebyggelse, fx i de centrale dele af Middelfart og Fredericia Støjskærme som normalt udføres i 3 meters højde har en anslået anlægspris på mio kr pr løbende 1000 m En sådan afskærmning skal bekostes af vejmyndigheden, hvilket i denne situation er staten For det sydlige alternativ og for hovedparten af det nordlige alternativ vil der være tale om forløb gennem ubebyggede områder I sådanne tilfælde vil støjafskærmning - udover isolering af enkeltstående huse og bebyggelser - bestå i etablering af støjvolde Støjvolde er ikke nær så omkostningstunge, idet materialer til voldene typisk fremkommer som en del af anlægsarbejdet Endvidere kan anlæggets længdeprofil projekteres med afgravninger og nedsænkninger med henblik på at minimere støjgener Alternativ S, N og N2 vil alle kunne aflaste trafikken på den eksisterende forbindelse over Lillebælt, men reduktionen her vil næppe give mærkbare forbedringer ift støjpåvirkning 4 Konsekvenser ved tunnelføringer Der kan bringes overvejelser frem om mulige tunnelføringer af fremtidige delstrækninger på alternative linjeføringer Sådanne anlægsovervejelser sker ud fra miljømæssige og æstetiske hensyn og er mindre indgribende overfor forløb gennem by- og landskabsområder Der kan for de 4 alternativer således indgå overvejelser om, hvorvidt visse strækninger gennemføres som tunnelbyggeri - enten som boret tunnel eller som cut and cover tunnel Sådanne anlæg kan prisfastsættes, men kun som meget grove skøn, da der reelt ikke foreligger et projektgrundlag Prisfastsættelserne

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

LILLEBÆLT - NY BANE OG VEJFORBINDELSE

LILLEBÆLT - NY BANE OG VEJFORBINDELSE STRATEGISKE ANALYSER LILLEBÆLT - NY BANE OG VEJFORBINDELSE >>> STRATEGISK ANALYSE RAPPORT 464-2013 LILLEBÆLT - NY BANE- OG VEJFORBINDELSE >>> STRATEGISK ANALYSE Rapport 464-2013 FORFATTERE: Vejdirektoratet

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

I redegørelsen fremgår det også, at der ikke findes bilag IV arter eller vil kunne påvirke Natura2000 områder direkte eller indirekte.

I redegørelsen fremgår det også, at der ikke findes bilag IV arter eller vil kunne påvirke Natura2000 områder direkte eller indirekte. Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø atur og Vand Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Tværgående planlægning J.nr. ST-4131-217-00001 Ref. chrbe Den 16. januar 2014 Att.: Hanne Wagnkilde, hwa02@helsingor.dk

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere