Indholdsfortegnelse. - Fra ophold til oplevelse?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. - Fra ophold til oplevelse?"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles) Baggrundscase (fælles) Problemformulering (fælles) Opgavestruktur (fælles) Teori og metode (fælles) Videnskabsteoretisk perspektiv (fælles) Teoretisk fundament (fælles) Metode (fælles) Undersøgelsesdesign 1: Thomas Simonsen, markedschef, Hotel Vejlefjord (fælles) Undersøgelsesdesign 2: Tina Pedersen, hoteldirektør, Hotel Vejlefjord (fælles) Undersøgelsesdesign 3: Fokusgruppeinterviews(fælles) Afgrænsning (fælles) Aakers Brand Identity Planning Model (Rikke) Strategic Brand Analysis (Rikke) Self- Analysis (Rikke) Existing Brand Image (Rikke) Brand Heritage (Rikke) Competitor- Analysis (Rikke) Competitor Brand Image/Position (Rikke) Strengths/ Vulnerabilities (Rikke) Forbrugeranalyse (Heidi) Trends (Heidi) Customer Motivations (Heidi) Segmentering (Heidi) SWOT analyse (delkonklusion) (Rikke) Brand Identity System (Rikke) Brand as Product (Rikke) Product Scope (RIkke) Product Attributes (Rikke) Quality/value (RIkke) Uses (Rikke) Users (Rikke) Country of Origin (Rikke) Brand as Organization (Rikke) Values and culture (Rikke) Programs (Rikke) Local vs. Global (Rikke) Brand as Person (Rikke) Personality (Rikke) Brand as Symbol (Rikke) Visual imagery and Metaphors (RIkke) Core and extended identity (Rikke) Core identity (RIkke) Extended identity (RIkke) Value Proposition (Heidi) Brand Identity Implementation System (Heidi) Analyse af Hotels Vejlefjords kommunikerede identitet (Heidi)

2 2.4.2 Brandposition: Anbefalinger til ny positionering (strategiske overvejelser)(heidi) Kampagnemål (Heidi) Udvælgelse af målgruppe (Heidi) Kommunikationsform (taktiske overvejelser) (Heidi) Anbefalinger til eksekvering (operationelle overvejelser) (Heidi) Indhold og udformning (Heidi) Medievalg (Heidi) Effektmåling (Heidi) Budget (Heidi) Tracking (fælles) Perspektivering (fælles) Konklusion(fælles) Litteraturliste

3 1 Indledning Oplevelsesøkonomien har for alvor manifesteret sig i vores forbrugssamfund, og aldrig har oplevelser betydet så meget, som de gør i dag. 1 Den materielle overflod har resulteret i, at forbrugerne i stigende grad vil have oplevelser for pengene. Forbrugernes søgen imod oplevelser kan sammenfattes i begrebet hedonistisk konsumption, som dækker over forbrugernes stræben mod størst muligt nydelse og ekstraordinære oplevelser. 2 Et hotelophold er ikke længere blot en overnatning, men en oplevelse som bør søge at dække forbrugerens efterspørgsel på velvære og produkter tilknyttet den gode fortælling. 3 Således beskriver Jens Ørbo, Claus Sneppen og Peter Würtz oplevelsesøkonomien i bogen Oplevelsesbaseret kommunikation fra Finanskrisen ændrede dog dette perspektiv, og fra at være et af de mest populære modeord for få år siden er oplevelsesøkonomi sygnet noget hen og ligger solidt klemt under den seneste krisetids snak om budgetunderskud, arbejdsløshed og stillestående privatforbrug. 4 Hotelbranchen er ikke en undtagelse. Branchens 267 selskaber tabte i mio. kr., hvilket er et yderligere tab set i forhold til 2008, hvor branchen var tabsgivende med 53 mio. kr. Krisen i hotelbranchen er delvist udløst af den finansielle krise samt af en stigning i udbuddet af hotelværelser, som i 2009 steg med 2,25%, og 5,34% i Med udgangspunkt i denne markedssituation, er det interessant at undersøge markedet nærmere med udgangspunkt i en specifik case. 1.1 Baggrundscase Hotel Vejlefjord, oplever på lige fod med øvrige selskaber i branchen, en økonomisk nedtur. Vejlefjord-Fonden, som ejer bl.a. Hotel Vejlefjord, præsenterede i 2009 et årsregnskab med et 1 Ørnbo, J.; Sneppen, C.; Würtz, P. (2004): Oplevelsesbaseret kommunikation. JP Erhvervsbøger. p. 69, l. 1 2 op.cit. p ibid. 4 Infomedia. 2. marts 2011: Oplevelser kender ingen grænser, Jyllandsposten 5 Dansk Brancheanalyse ApS, (2010): Hovedkonklusion, Hotelbrancheanalysen 3

4 underskud på 28,4 mio. kr. 6 Ifølge Jesper Høy, bestyrelsesformand for Vejlefjord-Fonden, kører Hotel Vejlefjord forsat med underskud 7, og via information indhentet fra Danske Kroer og Hotellers online booking system, kan det konkluderes at hotellet ofte står med tomme hotelværelser. 8 På nuværende tidspunkt er hotellets markedsføring primært rettet mod kvinder midt 20+, 9 der kan dog argumenteres for, at det, med afsæt i markedssituationen samt hotellets finansielle situation, er hensigtsmæssigt for virksomheden at udvide dennes positionering til også at dække andre kundesegmenter. Hoteldirektør for Hotel Vejlefjord, Tina Pedersen, vurderer at, 60+ segmentet er særligt interessant i denne henseende, idet segmentet har mulighed for at fylde hotellet op i hverdagen samt meget ofte besidder økonomiske midler og efterspørger oplevelser i form af forkælelse og nydelse. 10 Hovedkonklusionerne i en markedsanalyse foretaget af VisitDenmark, 60+ turisterne i Danmark, 11 understøtter nogle af disse perspektiver. Ifølge analysen er 60+ segmentet attraktivt på det danske marked for ferieoplevelser idet: 60+ segmentet foretrækker at holde ferie i Danmark i skuldersæson og udgør derfor et vigtigt segment for helårsdestinationer. Sammenlignet med andre segmenter bruger 60+ forbrugerne flere penge under ferien. 60+ segmentet udgør en stadig stigende andel af den samlede danske befolkning. Dette understøttes endvidere i en rapport af GMID, hvori det fremgår, at andelen af personer i aldersgruppen 60+ forventes at udgøre 24,7 % af den samlede danske befolkning i segmentet vælger ofte Danmark som ferieland. I perioden havde kun 7 % af 60+ rejsegrupper ikke holdt ferie i Danmark Hyttel, Elisabet D juni 2010: Nedtur for Vejlefjord: Underskud 28 mill, HorsensFolkeblad.dk 7 Søderberg, Palle. 11. september 2010: Stouby: -Vi er færdige med at fyre folk, Fredericia Dagblad 8 Bilag 1 9 Bilag 3, l Bilag 2 11 Vi er bekendt med at markedsanalysen er fra 2008, dog bekræftes det via opkald til VisitDenmark, at analysen er nyeste tilgængelige information 12 GMID, (26. nov. 2009): Consumer Lifestyles in Denmark - The ageing population 13 VisitDenmark, (2008): 60+ turisterne i Danmark, p. 2 4

5 Yderligere er dette segment interessant, idet det grå guld er velhavende og derved har stor købekraft. Andelen af velhavende pensionister er fordoblet i perioden , og det vurderes at fremtidens pensionister, trods finanskrise, vil komme til at besidde endnu større formuer grundet gode pensionsopsparinger samt værdi i form af ejendom og investeringer. 14 Med udgangspunkt i 60+ forbrugersegmentet er det interessant, at undersøge nærmere hvorledes Hotel Vejlefjord kan udvikle sin position i markedet. 1.2 Problemformulering Med udgangspunkt i overstående markedsbeskrivelse, Hotel Vejlefjords økonomiske situation samt 60+ segmentets potentiale har denne opgave til formål: At udarbejde en brandidentitetsanalyse af Hotel Vejlefjord med henblik på at udvikle hotellets position i markedet for hoteloplevelser med særligt fokus på forbrugersegmentet 60+ på det danske B2C marked. I vores bestræbelser på at give en fyldestgørende besvarelse af projektopgaven problemstilling, vil vi i opgaven arbejde med følgende delspørgsmål: Hvorledes kan Hotel Vejlefjords situation vurderes med udgangspunkt i en strategisk brandanalyse? Hvad består det nuværende brands kerne - og udvidet identitet i? Hvorledes kommunikeres brandidentiteten nu og hvorledes bør kommunikationen differentieres og tilpasses i henhold til forbrugersegmentet 60+? 1.3 Opgavestruktur Med afsæt i projektopgavens problemformulering opbygges projektopgaven i tre dele. Første del redegør for opgavens videnskabsteoretiske perspektiv, herunder det teoretiske fundament og metoden for indsamling af primær empiri. Endvidere redegøres der for projektopgavens afgrænsning. Anden del tager afsæt i Aaker s Brand Identity Planning Model. 15 Herunder 14 Larsen, Kristian B.; Svane, Elisabet. 18. august 2010: Det grå guld bliver rigere og rigere, Avisen.dk 15 Bilag 9: David A. Aaker Brand Identity Planning Model 5

6 udarbejdes en strategisk brandanalyse, en brand identitetsanalyse, samt fremsættes anbefalinger til hvorledes Vejlefjord Hotel, kan positionere sig overfor 60+ segmentet. Tredje del indeholder en perspektivering samt konklusion af projektopgaven. Af fig. 1 nedenfor fremgår en visualisering af projektopgavens strukturelle opbygning. Figur 1: Projektopgavens struktur 6

7 1.4 Teori og metode Projektopgaven bygger på henholdsvis sekundær og primær data. Følgende afsnit beskriver den videnskabsteoretiske tilgang til opgaven for derefter at redegøre for det teoretiske fundament og empiriske dataindsamling Videnskabsteoretisk perspektiv Projektopgavens videnskabsteoretiske tilgang bevæger sig indenfor to ståsteder: Humaniora og samfundsvidenskaben. Dette kan ses ved at humaniora og empiri inden for dette felt beskæftiger sig med menneskelige handlinger, hvilket er det overordnet emne for hele opgaven, idet denne tager afsæt i forbrugeren. 16 Yderligere benytter opgaven under humaniora en overordnet social konstruktivistisk tilgang med store dele fra hermeneutikken herunder. Vi bevæger os inden for social konstruktivisme, idet opgaven beskæftiger sig med kommunikation, og derved definerer viden ud fra følgende tankegang: viden er interaktion med og gør noget ved virkeligheden. 17 Samtidig er hele opgaven bygget op omkring vores forforståelse og videre fortolkning af forskellige emner, hvorfor hermeneutikken kan identificeres som værende af betydelig relevans. 18 Især den hermeneutiske spiral, der beskæftiger sig med forholdet mellem del og helhed, er et gennemgående værktøj i opbygningen af opgaven, da det er via denne at forståelse og fortolkning af tekster, sammenhænge, samt dialog sker. 19 Også analysemetoden der omhandler kildekritik, er en metode indenfor humaniora. 20 Ved kildekritik forstås at humanisten er sig bevidst, at han/hun er et subjekt, dvs. et menneske, som i sine spørgsmål til kilderne er med til at præge den viden, der kommer ud af undersøgelsen. 21 Denne metode kan opfanges i opgaven ved, at der stilles spørgsmålstegn ved udvalgte kilder, og søges alternativ teori til at be- eller afkræfte disse. Opgavens samfundsvidenskabelige tilgang er især tydelig i metodetilgangen, hvor der hersker et overordnet kritisk syn på denne. Ved at tillægge metoden en 16 Føge, Peter; Hegner, Bonnie ( ): Primus 1 almen studieforståelse, Systime, pp Langergaard; Rasmussen; Sørensen (2006), Viden, videnskab og virkelighed, Forlaget Samfundslitteratur, p op.cit. p op. sit. P Føge, Peter; Hegner, Bonnie, op.cit. p ibid. 7

8 samfundsvidenskabelig tilgang er udgangspunktet, at man som researcher stiller krav til de undersøgelser der gennemføres, herunder repræsentativiteten og validiteten Teoretisk fundament Med udgangspunkt i opgavens konkrete problemformulering anvendes David A. Aakers Brand Identity Planning Model som ramme for projektopgavens opbygning. Modellen består af tre faser: Strategic Brand Analysis, Brand Identity System og Brand Identity Implementation System, der tilsammen forener en analyse af den nuværende situation med udviklingen af en brandidentitet og slutteligt implementeringen af denne. 23 Ved branding skelnes der mellem branding 1.0 og branding Indenfor branding 1.0 er målet at få brandet til at stå for det samme over alt. 25 Dette udføres ved at tage udgangspunkt i produktet eller virksomheden, dens særlige identitet, kultur og værdier, 26 og dermed positionere virksomheden som noget særligt i forhold til de øvrige konkurrenter. 27 Denne tilgang afviger fra branding 2.0, hvor forbrugerne og øvrige stakeholders er i fokus og har indflydelse på, hvad brandet står for. Sat i en anden kontekst går branding altså fra et såkaldt indefra-ud perspektiv til et udefra-ind perspektiv. 28 Ifølge Aaker kan et brand have multiple identiteter, hvilket fremhæver en tilgang, hvori brandidentiteten er kongruent, men kommunikationen til forskellige markeder, er baseret på forskellige dele af brandidentiteten. 29 Dog uddyber Aaker denne dimension ved at påpege, at til trods for den differentierede kommunikation, der afhænger af markedskonteksten, bør de associationer, forbrugerne tilegner sig via en pågældende markedsføringsstrategi, være homogene. 30 Dermed kan det konkluderes, at denne tankegang, og dermed Aakers model og projektopgaven, bevæger sig inden for branding 1.0. Tesen for denne projektopgave er, at Hotel Vejlefjords nuværende brandidentitet er universel, men at forskellige dele af den skal kommunikeres ud, afhængigt af 22 Føge, Peter; Hegner, Bonnie, op.cit. pp Aaker, David (2010): Building Strong Brands. Pocket Books. p Buhl, Claus (2008); Integreret markedskommunikation, Samfundslitteratur, p op.cit p.. 45, l op.sit. p. 45, l op.cit. p. 45, l op.cit. pp op. cit. pp op.cit. p

9 det pågældende marked der rettes henvendelse mod. Med udgangspunkt i denne tese, vil Aakers Brand Identity Planning Model derfor fungere som et analyseredskab frem for et værktøj til at opbygge en ny brandidentitet for Hotel Vejlefjord. 31 I Brand Identity Implementation System skal det dog tilføjes, at opgaven tager en overgang fra branding 1.0 til branding 2.0, idet anbefalingerne til en positioneringsstrategi rettet mod 60+ segmentet, tager afsæt i forbrugerne. Belægget for at benytte Aakers Brand Identity Planning Model som ramme for projektopgaven består i den fleksibilitet, modellen tilbyder i forhold til tilføjelse og frasortering af elementer, hvilket giver mulighed for en bedre tilpasning i forhold til opgavens formål. Det teoretiske afsæt i de tre faser uddybes nærmere løbende gennem opgaven, hvor følgende supplerende teori understøtter opgaven: 1. Første del af modellen: Strategic Brand Analysis indeholder en forbruger-, konkurrent- samt selvanalyse. Konkurrent- og selvanalysen suppleres af en SWOT analyse 32 til at belyse de vigtigste punkter. Forbrugeranalysen inddrager teori af Louise Byg Kongsholm og Henrik Vejlgaard. 2. I perspektivet Brand Identity System analyseres hotellets brandidentitet. Analysen udarbejdes delvist på baggrund af viden tilegnet under modellens første del, samt suppleres med perspektiver af Rolf Jensen, Sidney Levy, Janet Morrison og Lis Pallesen 3. Under Brand Identity Implementation System suppleres Aaker af Preben Sepstrup og dele af hans kampagneplatform Metode Projektopgavens metodedel består i fire kvalitative interviews med henholdsvis hotellets markedschef, hoteldirektøren samt to fokusgrupper. 33 Det er vigtigt at overveje følgende spørgsmål i forbindelse med planlægning af interviews: 32 Morrison, Janet (2006): The International Business Environment Global and Local Marketplaces in a Changing World, Palgrave Macmillan. p. 32 9

10 hvorfor ønskes emnet undersøgt? hvad er baggrunden for emnet? hvordan skal undersøgelsen foretages og resultaterne behandles efterfølgende? Det er derfor vigtigt først at tydeliggøre formålet med interviewundersøgelsen/ fokusgruppen. Derefter er det centralt at tilegne sig viden om det pågældende emne, og slutteligt overveje de forskellige interview- og analyseteknikker, der ønskes benyttet i undersøgelsen 34. Følgende tre afsnit beskriver undersøgelsesdesignet for projektopgavens empiri Undersøgelsesdesign 1: Thomas Simonsen, markedschef, Hotel Vejlefjord Der er valgt at gennemføre et personligt interview med det formål, at indhente empirisk viden om, samt afdække, interviewpersonens oplevelse af Hotel Vejlefjord. 35 Interviewet er deskriptivt og forsøger at kortlægge interviewpersonens livsverden, 36 da formålet med interviewet er at få større indsigt i virksomheden for at få substans til opgavens undersøgelsesemne. Interviewet vil blive gennemført på Hotel Vejlefjord og vil inkludere en mindre rundvisning på hotellet. Denne rundvisning, samt forudgående research af hotellets historie samt faciliteter, vil resultere i, at der er forudgående antagelser, der danner basis for interviewets spørgeguide. Efter interviewets afslutning vil resultaterne blive analyseret og behandlet med henblik på at fungere som baggrundsinformation i dele af projektrapporten Undersøgelsesdesign 2: Tina Pedersen, hoteldirektør, Hotel Vejlefjord Der er igen valgt at gennemføre et personligt interview med det formål at indhente empirisk viden om samt afdække interviewpersonens oplevelse af Hotel Vejlefjord. 37 Yderligere var formålet med dette interview at få indsigt i nye perspektiver, som ikke er fremsat i forudgående interview af Thomas Simonsen, markedschef på Hotel Vejlefjord. Interviewet er 33 Bilag 2, 3, 5 og 6 34 Kvale, Steinar et al. Interview introduktion til et håndværk p Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend (2009): Interview introduktion til et håndværk, Hans Reitzel, s ibid. 37 Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend (2009): Interview introduktion til et håndværk, Hans Reitzel, p

11 endnu engang deskriptivt og forsøger at kortlægge interviewpersonens livsverden. 38 Dette skyldes, at formålet med interviewet er at få større indsigt i virksomheden samt at få uddybet og bekræftet tendenser, der blev nævnt under interviewet af hotellets markedschef. Yderligere er målet at få substans til opgavens undersøgelsesemne. Efter interviewets afslutning vil resultaterne blive analyseret og behandlet med henblik på at fungere som baggrundsinformation i dele af projektrapporten Undersøgelsesdesign 3: Fokusgruppeinterviews Formålet med interviewet er at gå i dybden med tendenser observeret og beskrevet i VisitDenmarks markedsanalyse 60+ turisterne i Danmark 39 (2008) samt at få klarlagt præferencer hos forbrugersegmentet 60+. Der findes tidligere faglige antagelser, idet resultaterne fra VisitDenmarks rapport danner baggrund for interviewforløbet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på og åben overfor nye tilgange og synsvinkler, for at sikre en høj validitet af undersøgelsen. Derved skal interviewets moderator forsøge at undlade inddragelser af egne personlige forforståelser, fordomme og meninger, men i stedet forholde sig analytisk. 40 Interviewet vil blive udført som fokusgruppeinterview. Kendetegnet ved en fokusgruppe er ifølge Bente Halkier, at den består i en kombination af gruppeinteraktion og et forsker-bestemt emne-fokus. 41 Belægget for at anvende denne type dataindsamling består derved i at fokusgruppeinterviews er gode til at producere data, som belyser normer for gruppers praksisser og fortolkninger. 42 Et yderligere belæg er, at produktionen af data kommer via den sociale interaktion, der opstår internt i gruppen. Én af de metodiske styrker, ved fokusgrupper, er netop denne interaktion, som i dette tilfælde tillader gruppen at producere mere kompleks data via indbyrdes diskussioner og kommentarer som udtrykker personlige meninger i forhold til interviewets emne. Dog skal man samtidig som researcher være opmærksom på, at der kan opstå en vis form for konformitet og polarisering i forbindelse med afholdelsen af fokusgrupper. Dette skyldes gruppe-effekten, der kan opstå, hvor de enkelte individer i gruppen påtager sig en fælles identitet og dermed fælles 38 ibid. 39 VisitDenmark, (2008): 60+ turisterne i Danmark 40 op.cit. p Halkier, Bente (2009): Fokusgrupper, forlaget samfundslitteratur. p op.cit. p

12 holdninger, frem for at være individualister. 43 At fokusgrupper ofte bruges inden for både kommunikations- og medieforskning samt marketingsforskning, 44 må også betragtes som yderst relevant, da det netop er i denne sammenhæng, at vi som researchere anvender metoden. Endnu en af fokusgruppens styrker er dens evne til at producere koncentreret data om et bestemt fænomen eller emne uden at være påtrængende over for deltagerne. 45 I fokusgruppeinterviewsene anvendes 5 moodboards: Det gode liv, Ro og mag ved vandet/i naturen, Pleje af sund krop og bevidste valg, Aktivt liv i naturen og Byliv. 46 Disse bruges til at fremme diskussionen om, hvilke tendenser de forskellige individer foretrækker - og hvorfor. Yderligere bruges de som ideer til markedsføring og dermed som hjælp til at afklare opgavens problemstilling. 47 De forskellige moodboards bruges som afslutning i interviewet, da de skal bruges til at klarlægge gruppens generelle opfattelser, erfaringer og meninger om de pågældende stemningsbilleder. 48 Emnerne og overskrifterne i de 5 forskellige moodboards er inspireret af VisitDenmarks segmentering af markedet, De 7 Danmarks oplevelser, samt udarbejdet i henhold til de muligheder, der kan virkeliggøres i forbindelse med et ophold på Hotel Vejlefjord. 49 Som rekrutteringsmetode til fokusgrupperne er der anvendt snowball sampling. 50 Snowball sampling betyder, at man går gennem ydre dele af sit eget netværk for at finde deltagere. 51 Det er herunder vigtigt at påpege, at denne tilgang kan have indflydelse på validiteten af svarene i fokusgruppen, idet der er et vis kendskab mellem moderater og interviewpersonerne. Under rekrutteringsprocessen har der været følgende screenings-kriterier: Alder: 60+ da det er opgavens målgruppe. Køn: Både mænd og kvinder for at få et så repræsentativt svar som muligt. Beskæftigelse: På alle niveauer (for at sikre repræsentativitet). 43 op.cit. p op.cit. p Halkier, op.cit. p Bilag 4 47 Halkier, op.cit. p op.cit. p VisitDenmark, (2006) Syv Danmarksoplevelser, der flytter turister 50 op.cit. p op.cit. pp

13 Civilstatus: Både gifte og singler, da begge grupper er relevante for målgruppen. De respektive deltagere er udvalgt på baggrund af en analytisk selektion. Her er det vigtigt, at relevante karakteristika i forhold til den pågældende problemstilling i opgaven er repræsenteret i udvalget. Herunder hører, at det skal vurderes, om deltagernes køn, politiske overbevisning og sociale status kan påvirke undersøgelsens resultater. 52 Med udgangspunkt i opgaves formål konkluderes det, at det mest relevante kriterium i vores udvælgelse er deltagernes alder. For at sikre repræsentativitet er der endvidere også opstillet kriterier i henhold til civilstatus, køn samt beskæftigelse. I henhold til alderskriteriet er fokusgrupperne udvalgt og opdelt med udgangspunkt i Louise Byg Kongsholms to livsfaser: Den ny senior og den rutineprægede senior. 53 Belægget for denne tilgang er at undgå for store forskelle i forbrugsmønstrene internt i gruppen. Yderligere bør denne segmentering sikre den sociale interaktion i grupperne, da man på den måde undgår en aldersmæssig begrænsning i forhold til ferietendenser, samt at chancen for, at deltagerne befinder sig i samme livssituation, er større. 54 Fokusgruppe 1 består i gruppen den ny senior. Fokusgruppe 2 består i gruppen den rutineprægede senior. De to livsfaser udspecificeres i projektopgavens afsnit , Segmentering. Ved databehandlingen af fokusgruppeinterviewene er enkelte fraser ikke transskriberet, da det ikke er muligt at høre, hvad der bliver sagt, idet respondenterne taler i munden på hinanden. Yderligere er anekdoter, som ligger uden for emneområdet og formålet med opgaven undladt, idet disse ikke har relevans for opgaven. Det er vigtigt at påpege, at dette kan have en negativ effekt på validiteten af undersøgelsen. 1.5 Afgrænsning Grundet projektopgavens fokus på oplevelsesøkonomi og oplevelsesbaseret kommunikation til B2C markedet, beskæftiger opgaven sig udelukket med Hotel Vejlefjords 52 VisitDenmark, (2006) Syv Danmarksoplevelser, der flytter turister p Kongsholm, Louise Byg (2007): Fra barnevogn til kørestol, livsfaser og forbrug. Pej Gruppen. p op.cit. p

14 leisure produkter. 55 Derved afgrænser den sig fra at beskæftige sig med Hotel Vejlefjords møde- og konference aktiviteter samt udleje af selskabslokaler, idet møde- og konference aktiviteterne er målrettet B2B markedet, og udleje af selskabslokaler ikke er en del af oplevelsesøkonomien, men blot agerer virkemiddel til at opnå oplevelsen. 56 Projektopgaven beskæftiger sig primært med kundesegmentet 60+, jf. afsnit 1.1, Baggrundscase. Vi er dog opmærksomme på, at Hotel Vejlefjord har en langt bredere og mere kompleks målgruppe. Endvidere vil opgaven, grundet dennes omfang, primært omhandle forhold på det danske konsument marked, og egentlige overvejelser omkring udenlandske markedsforhold, herunder udenlandske turister, vil ikke blive inddraget i opgaven. Vejlefjord Hotel afsætter 4 % af den årlige omsætning på ca. 58 mio. kr. til markedsføringsaktiviteter. Det vil sige ca. 2,4 2,6 mio. om året, hvoraf ca kr. bruges på at markedsføre hotellets leisure tilbud. 57 Projektopgaven afgrænser sig fra at beskæftige sig med yderligere budgettering i forbindelse med markedsføringsaktiviteter. Der vil dog tages forbehold for, at udviklingen af den endelige implementering skal kunne virkeliggøres inden for virksomhedens økonomiske rammer. Projektopgaven afgrænser sig yderligere fra at udarbejde en effektmåling af udarbejdet kommunikationsmateriale, idet opgaven udelukket er baseret på teoretiske og strategiske overvejelser i forhold til implementeringen af Hotel Vejlefjords brandidentitet til 60+ segmentet. Afsnit Tracking vil dog inddrage overvejelser, i henhold til hvordan Hotel Vejlefjord bør stille sig i forhold til fremtidige målinger. Projektopgaven anvender enkelte steder engelske termer, for at undgå at disse mister betydning ved en dansk oversættelse. Endvidere afgrænser projektopgaven sig fra at beskæftige sig med alle dimensioner under de fire perspektiver i Aakers Brand Identity Planning Model. Dette gøres med belæg i opgavens omfang og med det formål at skabe basis for at gå i dybden med enkelte dimensioner fremfor at famle bredt i opgaven. Der argumenteres yderligere for, at enkelte dimensioner anses som værende af mindre relevans for projektopgavens besvarelse. Grundet opgavens omfang vil implementeringsafsnittet holde sig på et strategisk og teoretisk niveau, og afgrænser sig derved fra at udarbejde en komplet 55 Leisure produkter omfatter alle de fritidsaktiviteter for B2C forbrugerne, bilag 3, linje Ørnbo, J.; Sneppen, C.; Würtz, P. op. cit. p Bilag 3, linje

15 kommunikationsplan samt kommunikationsprodukt. Formålet med implementeringsfasen er derved blot at opstille anbefalinger, som virksomheden kan benytte som afsæt for udviklingen af fremtidig kommunikation rettet mod 60+ forbrugersegmentet. 2 Aakers Brand Identity Planning Model David A. Aakers (2002) Brand Identity Planning Model består i tre faser: Strategic Brand Analysis, Brand Identity System samt Brand Identity Implementation System. 58 I følgende afsnit vil disse blive beskrevet særskilt for derefter at blive anvendt i henhold til opgavens problemformulering. 2.1 Strategic Brand Analysis Første fase i Aakers Brand Identity Planning Model består i en strategisk brandanalyse, som udarbejdes i henhold til tre dimensioner: forbruger-, konkurrent, og selvanalyse. 59 Formålet med den strategiske brandanalyse er at danne et overblik over markedet ud fra et internt og eksternt perspektiv, for at fastslå hvilke muligheder der foreligger for at opbygge en stærk brandidentitet på markedet. I henhold til Aaker udgør forbrugeranalysen det første element i den strategiske brandanalyse. Projektopgaven anlægger dog en anden tilgang, hvori selvanalysen behandles først. Belægget for denne tilgang, som afviger fra modellen, er, at selvanalysen anvendes som indgang til at præsentere virksomheden og brandet. Endvidere kan der argumenteres for, at det er mere hensigtsmæssigt at vurdere interne forhold forud for eksterne faktorer Self-Analysis An important input to the development of a brand identity is a careful self-analysis of one s brand and organization. 60 Formålet med selvanalysen er altså at klargøre virksomhedens position på markedet ved hjælp af en gennemgang af det nuværende brands image og arv 58 bilag 9 59 Aaker op.cit. pp op.cit. pp

16 samt organisationens værdier. Yderligere analyseres brandets styrker og svagheder. 61 Dog erstattes Aakers analyse af styrker og svagheder i stedet af en SWOT analyse, da denne er mere fyldestgørende og medtager eksterne elementer. 62 SWOT analysen fungerer som delkonklusion for Strategic Brand Analysis, og er derfor placeret i dennes afsluttende fase. Som udgangspunkt for projektopgaven vil dette afsnit belyse disse elementer samt give overblik over det eksisterende brands mission og vision Existing Brand Image Det eksisterende brands image klarlægger ifølge Aaker de associationer og konnotationer, som brandet sættes i forbindelse med. Yderligere påpeger Aaker, at der her er at tale om de funktionelle og emotionelle fordele, som forbrugeren får ved at købe produktet, frem for de generelle konnotationer der er direkte til produktet. Aaker fortsætter med at fremsætte en række spørgsmål, der fokuserer på netop dette aspekt. 64 Grundet denne opgaves formål besvares kun udvalgte af disse spørgsmål med henblik på leisure området. Dette skyldes, at flere af brand image guidespørgsmålene enten ikke har direkte påvirkning på projektopgavens besvarelse, eller at de gennemgås senere i forløbet. Et centralt spørgsmål, som Aaker stiller i forbindelse med brand imaget, er, hvordan opfattelsen af virksomhedens brand er. 65 Her er det hensigtsmæssigt at inddrage en oversigt over hotellets tidligere reklamer 66 samt hotellets hjemmeside, 67 da disse kan hjælpe til at definere fokusområder indenfor markedsføring og dermed give et overblik over, hvilket image hotellet selv ønsker. Ved en gennemgang af ovenstående kilder kan det konkluderes, at Hotel Vejlefjord i øjeblikket hovedsagelig brander sig med udgangspunkt i deres wellness- og spa afdeling, herunder især De Termiske Bade, hvorfor disse faciliteter hurtigt bliver en stor del af deres 61 op.cit. p Morrison, op. cit. p Aaker, op.cit. pp op.cit. p ibid. 66 Bilag 8 67 Hotel Vejlefjord 16

17 brandimage. Yderligere er fokus i deres markedsføringsmateriale 68 på den unikke afsides beliggenhed, der medfører udnyttelse af naturen samt en rolig atmosfære. Hotellets markedschef definerer selv hotellets nuværende image som værende den førende spa i Danmark - om ikke i hele Nordeuropa. 69 Denne position kan dog ikke dokumenteres og må derfor betragtes som værende en subjektiv mening fra en ansat frem for en faktuel situation. Dog kan man på baggrund af denne udtalelse, samt et interview med hoteldirektør Tina Pedersen, med rette i stedet vurdere denne udtalelse som værende hotellets vision. 70 Hotel Vejlefjord er en mindre og forholdsvis ny virksomhed, da den kun har eksisteret i 2 ½ år, som den står i øjeblikket. 71 Dog til trods for den forholdsvis korte levetid, har hotellet allerede haft to direktører. Den nuværende Tina Pedersen - har siddet på direktørposten siden foråret Hotellet er beliggende ved Stouby mellem Vejle og Juelsminde nær Vejle fjord. 73 Denne afsides beliggenhed gør, at hotellet er omgivet af naturskønne områder med udsigt til vandet, hvilket giver gæsterne et indtryk af at komme væk fra stressen i hverdagslivet. Disse egenskaber passer også godt sammen med hotellets værdier, som beskrives som værende fred og ro og naturoplevelser. 74 Netop den afsides beliggenhed er også én af de ting, som Hotel Vejlefjord lægger stor vægt på i deres nuværende markedsføring. 75 Som markedschef Thomas Simonsen udtaler, går dette også i tråd med hotellets mission, som er: at tilbyde den her pause i en stresset hverdag, hvor det hele bare går hurtigere og hurtigere. 76 Han fortsætter med at forklare, at det er muligheden, gæsten får for blot at være sig selv, der giver den ekstra energi og dermed fungerer som en pause i en ellers stresset tilværelse Bilag 8 69 Bilag 3, linje Bilag 2 og 3 71 Bilag 3 72 Bilag 3, linje Hotel Vejlefjord - Beliggenhed 74 Bilag 3 75 Bilag 7 76 Bilag 3, linje Bilag 3, linje

18 På baggrund af ovenstående kan det derfor konkluderes, at hotellets eksisterende brand image består i: Spa- og wellness afdelingen med fokus på De Termiske Bade samt en afsides beliggenhed, der tilbyder kunderne fred og ro i en stresset hverdag Brand Heritage Ifølge Aaker er brandets arv baseret på brandets oprindelse og historie. 78 Når man kigger på den nuværende brandarv, er det selvsagt en meget kort historie, eftersom virksomheden kun har eksisteret i 2 ½ år. Hotel Vejlefjords brandarv er dog forankret i den fortælling, der er tilknyttet til hotellet, bygningernes historiske arkitektur, de gamle stier og naturen. 79 Grundet dette er en gennemgang af stedets historie en vigtig del af dette afsnit. Hotel Vejlefjords bygninger og omgivelser har en lang historie. Stedet har eksisteret siden år 1900, hvor det oprindeligt hed Vejlefjord Sanatorium og blev brugt som behandlingssted mod tuberkulose. Faktisk blev sanatoriet bygget på netop denne afsides beliggenhed for at skabe frisk luft og ro omkring patienterne, og dermed give dem hvad de havde behov for. Endnu en vigtig del af behandlingen dengang bestod af motion. Derfor blev der anlagt 20 km kurveje i det nærliggende skovområde, og disse veje består stadig den dag i dag, hvilket også er med til at give Hotel Vejlefjord sit historiske islæt. Det er også de oprindelige bygninger og de daværende patientstuer, der i dag benyttes som hotelværelser, dog med en gennemgående renovering og ombygning inden hotellets opstart. 80 Efter en funktion som tuberkulosesanatorium i næsten 50 år, var tiderne så småt inde til fornyelse. Efter en modernisering i 1957 blev sanatoriet herefter brugt som nervesanatorium i de næste 27 år, hvorefter det igen fik ny funktion denne gang som et genoptræningscenter for hjerneskadede. 81 Først i 2008 åbnede Hotel Vejlefjord som det moderne hotel, det er i dag. På trods af den omfattende ombygning har Hotel Vejlefjord dog formået at bibeholde historien i bygningerne, mens der samtidig er kommet nye og moderne faciliteter til som blandt andet spa afdelingen 78 Aaker, op.cit. pp Bilag 7 ( Vejlefjord dengang ) 80 Bilag 3, linje 45 og bilag 7 ( Vejlefjord dengang ) 81 Bilag 7 ( Vejlefjord dengang ) 18

19 med De Termiske bade, der er med til at understøtte budskabet og værdierne om velvære, fred og ro Competitor-Analysis Competitor-Analysis har, ifølge Aaker, til formål at kortlægge markedssituationen og analysere eksisterende konkurrenter og deres nuværende samt fremtidige position på det pågældende marked. Baggrunden for denne analyse er at finde frem til konkurrenternes brand position og image samt at vurdere det mest direkte konkurrerende brands styrker og svagheder. 83 Som del af analysen vil der være en kort gennemgang af markedssituationen, som den er nu, da det er relevant for at fastslå konkurrentniveauet. Dernæst følger en identificering af Hotel Vejlefjords nærmeste konkurrent samt en analyse af denne i forhold til brand position, styrker og svagheder. Forsøg på at forudsige konkurrenternes fremtidige position vil ikke blive udført, da der kan argumenteres for, at denne del af analysen er irrelevant for denne opgaves problemformulering. Ved en målrettet gennemgang af markedssituationen indenfor hotelbranchen, fremstår det hurtigt, at konkurrencen på markedet i øjeblikket er intens. Flere hoteller har siden krisens begyndelse måttet erklære sig konkurs, og de overlevende er i stærk konkurrence om at få fyldt værelserne op Competitor Brand Image/Position Ved en nærmere gennemgang af Hotel Vejlefjords markedssituation kan der argumenteres for, at hotellet har 25 overordnede konkurrenter. 85 Denne afgrænsning sker på baggrund af hotellets Wellness Denmark certifikat, der kun udstedes til kur og spasteder, der kan opfylde en række kvalitetskrav i forbindelse med deres behandlinger og lokaliteter og qua garanterer forbrugeren en god oplevelse. 86 Dog vil en yderligere naturlig afgrænsning falde her, da det kun er et fåtal af disse kur- og spasteder, der fungerer som hotel og kan tilbyde de samme 82 Bilag 3 og bilag 7 ( Vejlefjord dengang ) 83 Aaker, op.cit. pp GMID, (u.å.): Travel and Tourism Denmark 85 VisitDenmark Hoteller med wellness certifikat 86 VisitDenmark Kvalitetsmærket spa og wellness 19

20 faciliteter, rammer og muligheder som Hotel Vejlefjord, mens de er indenfor samme prisbarometer. 87 Efter en sådan videre frasortering af konkurrenter mundes der ud i tre primære konkurrenter: Skodsborg Kurhotel og Spa, 88 Comwell Borupgaard 89 og Comwell Kellers Park. 90 Disse tre hoteller og Hotel Vejlefjord har stort set samme produktgrundlag med hensyn til behandlinger, omgivelser og faciliteter, hvilket besværliggør dét at differentiere sig på markedet. Yderligere ligger alle fire hotellers brand image ikke langt fra hinanden, da det som hovedregel er stilhed, afslappethed og behandlinger, de brander sig på. 91 Hotel Vejlefjord skiller sig dog ud på baggrund af De Termiske Bade, på hvilket grundlag der kan argumenteres for, at de ikke har nogen direkte konkurrenter, men derimod kun delkonkurrenter, om end det er på et smalt grundlag. I henhold til Aakers analysemodel må det dog siges at være mest hensigtsmæssigt at begrænse konkurrenterne til en enkelt, da det så er muligt at gå i dybden med mere håndfaste styrker og svagheder. Her er valget faldet på Comwell Kellers Park som værende den mest presserende konkurrent. Denne konklusion baseres delvis på informationer efter samtale med Hotel Vejlefjords markedschef, der selv nævner dem som den mest direkte konkurrent, 92 og delvis på baggrund af det faktum, at de geografisk set ligger tættest på Hotel Vejlefjord. Denne placering gør, at Kellers Park er den største konkurrent i forhold til forbrugerne i nærområdet, men det betyder også, at den tætte geografiske placering giver Comwell Kellers Park og Hotel Vejlefjord meget identiske rammer både med hensyn til naturen og historie. 93 Det er som tidligere nævnt vigtigt i forbindelse med analysen af Hotel Vejlefjords brandidentitet at fastlægge Comwell Keller Parks brandposition og image. Det kan her konstateres, at der er store ligheder mellem henholdsvis Hotel Vejlefjord og Kellers Park. Begge steder fokuserer på at være stedet, man tager hen, når man søger væk fra hverdagens stress og jag, og begge bruger de deres rammer og omgivelser til at lokke kunderne til. 94 På 87 VisitDenmark Hoteller med wellness certifikat 88 Skodborg Kurhotel 89 Comwell Borupgaard 90 Kellers Park 91 Kellers Park, Comwell Borupgaard, Skodborg Kurhotel og Hotel Vejlefjord 92 Bilag 3 93 Kellers Park Bygningernes historie og Hotel Vejlefjord Historien om 94 Kellers Park og Hotel Vejlefjord 20

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Velkommen til optagelsesprøven 2010 Temaet for optagelsesprøven er: BEC Design Forord Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Mange trends og tendenser er i gennem tiderne blevet sparket i gang af konjunkturernes

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Branding af folkekirken

Branding af folkekirken Branding af folkekirken - Oplevelsesevents for unge Navn: Anne-Li Kathrine Damhus Korsgaard. Studienr: 286472. Vejleder: Jakob Fulgsig Svendsen. Studieretning: Spansk og kommunikation. Institution: Sprog

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Projekt: Fagmodul, Kommunikation Line Lyngby Larsen Studienummer: 46316 Vejleder: Paul Metelmann Roskilde Universitet December 2015 Valg af restaurant

Projekt: Fagmodul, Kommunikation Line Lyngby Larsen Studienummer: 46316 Vejleder: Paul Metelmann Roskilde Universitet December 2015 Valg af restaurant Projekt: Fagmodul, Kommunikation Line Lyngby Larsen Studienummer: 46316 Vejleder: Paul Metelmann Roskilde Universitet December 2015 Valg af restaurant Indholdsfortegnelse Projektets oprindelse... 3 Problemformulering...

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19

Forord 11. Indledning 13. 1. Hvad er et brand? 19 INDHOLD Forord 11 Bogens formål................................ 11 Bogens tilgang til branding........................ 12 Indledning 13 Bogens opbygning............................. 13 1. Hvad er et brand?

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Når oplevelser skaber værdi

Når oplevelser skaber værdi Når oplevelser skaber værdi Sælg dig til vækst 16. november 2009 Bygholm, Horsens Projektet støttes af: Hvem er jeg? Jeppe Keller, Cand.Scient.Pol Udviklingskonsulent & Projektleder Strategi & Udvikling,

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

spaophold weekendophold kæresteophold ferie Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel

spaophold weekendophold kæresteophold ferie Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel Læn dig tilbage spaophold weekendophold kæresteophold ferie Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk AFSLAPNING Spaophold og weekendophold Nyd

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo)

CASEEKSAMEN. Salg service C. 26. maj 2015 INDHOLD. (lmo) CASEEKSAMEN Salg service C 26. maj 2015 På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen mellem

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt.

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt. Roskildes nye Pay off/brand Essence: Alle Tiders Roskilde skal lanceres bredt - lokalt og regionalt. Det skal sikres at udbrede brandet til også at omfavne erhvervsområderne som er vigtige i kommunen og

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Slagelse Næstvedbanen

Slagelse Næstvedbanen Fodsporet Slagelse Næstvedbanen Thomas B. Randrup Afdelingschef Mette G. Bahrenscheer Chefkonsulent Fokus Slagelse Fokus Næstved Vandet, naturen i det åbne land og de grønne områder i byerne Næstved er

Læs mere

Traditionel opfattelse:

Traditionel opfattelse: Traditionel opfattelse: Vægt påp interaktion mellem ansat og kunde Succes afhængig af empati Kunden ser signaler via kropssproget hos den ansatte Kunden hører h ord fra den ansatte Kunden hører h og siger

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Energibalance og overvægt (Matematik/Idræt)

Energibalance og overvægt (Matematik/Idræt) Energibalance og overvægt (Matematik/Idræt) Indledning og forudsigelse Sundhedsstyrelsen fastslår på deres hjemmeside, at Svær overvægt er et stigende problem, der vokser for hver dag. Hvis ikke denne

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere