Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland"

Transkript

1 Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%.

2 Tekniske Skoler Østjylland Side [1] Indholdsfortegnelse Indledning...2 Om undersøgelsen... 2 Undersøgelsesmodellen hvordan skabes Tilfredshed & Motivation samt Loyalitet?... 3 Konklusioner og anbefalinger...4 Overordnede resultater...5 Tilfredshed & Motivation samt Loyalitet... 5 Segmentering af medarbejdere... 7 Overordnede forhold som skaber Tilfredshed & Motivation... 8 Overordnet prioritering af indsatsområder for... 9 Indsatsområdernes betydning på tværs af skoler... 9 Operationelle resultater...10 Image Overordnet lederskab Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Konkret prioritering af indsatsområder for Baggrundsresultater for...18 Overordnede resultater fordelt på alder Overordnede resultater fordelt på anciennitet... 18

3 Indledning Om undersøgelsen Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig rolle for, hvordan de Tekniske Skoler i Østjylland () opfattes og er derigennem medbestemmende for skolernes fremtidige succes. Måling af og redegørelse for, hvad der driver medarbejdertilfredsheden er et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse medarbejdere. Det handler om den enkelte medarbejder og dennes trivsel på arbejdspladsen. Målet er at skabe de rammer der efterspørges af den enkelte medarbejder, for derigennem at gøre din skole til et attraktivt sted at være nu og i fremtiden. Formålene med den interne benchmarkrapport Den interne benchmarkrapport er tiltænkt den strategiske ledelse på de enkelte skoler. De overordnede formål med den interne benchmarkrapport er: Datagrundlag Dataindsamlingen er gennemført elektronisk i uge og 41 blandt alle medarbejdere på Tekniske Skoler i Østjylland. Samlet set har medarbejdere svaret på undersøgelsen, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 67%. Antallet af svar og svarprocenten for de enkelte skoler fremgår af nedenstående tabel. Statistisk usikkerhed Enhver statistisk analyse er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed, som det er centralt at holde sig for øje, når resultaterne skal fortolkes. Usikkerhedens størrelse er blandt andet afhængig af antallet af medarbejdere i undersøgelsen. Jo større svarprocent, jo større er undersøgelsens datagrundlag, og jo mindre vil usikkerheden på resultaterne være. Usikkerheden er generelt lav i s medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Ved sammenligning af resultaterne mellem to af de mindre skoler skal der være 2 indekspoint i forskel, førend man kan konkludere, at der er statistisk forskel på det pågældende resultat mellem de to skoler. Usikkerheden er mindre for de større skoler. Læsevejledning Der henvises til skolerapporten for en Læsevejledning, hvor der gives en nærmere forklaring af de anvendte metoder, figurer, prioriteringskort, tolkning af indeks etc. Projektdeltagelse Tekniske Skoler Østjylland () har varetaget den elektroniske dataindsamling. MarkedsConsult har varetaget analyse og rapportering. Intern sammenligning af de enkelte skolers resultater Ekstern sammenligning med resultater fra Dansk Medarbejderindeks 2003, herunder resultater for Offentlig myndighed samt Undervisning og forskning. Den interne benchmarkrapport skal således tydeliggøre, hvor de enkelte skoler adskiller sig mest fra hinanden og fra Dansk Medarbejderindeks Dette er værdifuld information, som kan understøtte de tiltag, de enkelte skoler vælger at forfølge på baggrund resultaterne fra skolerapporterne. Skole Antal svar Svarprocent Aarhus Tekniske Skole % Dansk Center for Jordbrugsuddannelse % Den jydske Haandværkerskole 77 78% Grenå Tekniske Skole 53 % Randers Tekniske Skole 214 % Silkeborg Tekniske Skole % % Vitus Bering Danmark 305 % Tekniske Skoler i Østjylland % Tekniske Skoler Østjylland Side [2]

4 Undersøgelsesmodellen Hvordan skabes Tilfredshed & Motivation samt Loyalitet? s medarbejdertilfredshedsanalyse er designet efter modellen bag European Employee Index. Syv forklarende forhold Image Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af virksomheder, brancher og lande. Overordnet lederskab Målet med modellen er at forklare, hvorledes tilfredshed, motivation og loyalitet skabes blandt medarbejdere. Til dette inddrages syv overordnede forklarende forhold: Virksomhedens image, Overordnet lederskab, Nærmeste leder, Samarbejde, Det daglige arbejde, Løn og ansættelsesforhold samt Faglig og personlig udvikling. Nærmeste leder Samarbejde Arbejdsbetingelser Det daglige arbejde Tilfredshed & Motivation Loyalitet Ingen af de overordnede forhold kan måles direkte med ét enkelt spørgsmål. I stedet er der for hvert forhold udvalgt 2-6 spørgsmål, som samlet set antages at give en dækkende beskrivelse af forholdet (se spørgsmålene i appendiks). For hvert forhold udregnes en indexscore samt forholdets effekt på Tilfredshed & Motivation samt Loyalitet. Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Index-scorerne for de overordnede forhold er et vægtet gennemsnit af besvarelserne for de spørgsmål, som ligger bag hvert af de overordnede forhold. Betydningen (effekten af en forbedring) beregnes på baggrund af de svar, medarbejderne har afgivet. Rapportens prioriteringskort kan anvendes som et værktøj til at identificere de forhold, hvor det vil resultere i den største effekt på medarbejdertilfredsheden, hvis medarbejdernes vurderinger forbedres. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse, motiverede og loyale en given gruppe medarbejdere er? Hvilke forhold har størst betydning for (effekt på) skabelsen af tilfredshed, motivation og loyalitet blandt denne gruppe medarbejdere? Loyalitet Loyalitet måles med seks spørgsmål, hvoraf tre omhandler medarbejderens troskab og de resterende medarbejderens engagement. Pointen er, at det ikke er tilstrækkeligt, at medarbejderne udviser en høj grad af troskab: De skal også være engagerede i deres arbejde for at yde en optimal indsats. Tekniske Skoler Østjylland Side [3]

5 Konklusioner og anbefalinger Tekniske Skoler Østjylland vs. Dansk Medarbejderindeks De overordnede resultater for Tekniske Skoler i Østjylland () er generelt tilfredsstillende. I en ekstern sammenligning ligger Tilfredshed & Motivation og Loyalitet med henholdsvis indeks og lige under det generelle niveau fra Dansk Medarbejderindeks (DMI). Konklusionen er den samme i forhold til de sammenlignelige sektorer, Offentlig myndighed og Undervisning & forskning (DMI), som således også scorer lidt lavere end. En opsplitning af loyalitetsbegrebet i Troskab og Engagement viser visse forskelle mellem og DMI. s medarbejdere er generelt kendetegnet ved en højere grad af troskab overfor organisationen. Til gengæld viser resultaterne, at s medarbejdere er mindre engagerede. Det kan på den baggrund konkluderes, at en af de væsentlige opgaver for de Tekniske Skoler i Østjylland er at skabe grobund for et øget engagement. Det lavere engagement slår også igennem i en segmentering af s medarbejdere. Her ses der således flere sofamedarbejdere (medarbejdere med begrænset engagement som fortsat ønsker at være ansat i ) samt flere på-vej-væk medarbejdere end det er tilfældet i DMI og herunder i den Offentlige myndighed og Undervisning & Forskning. I medarbejdersegmenteringen ses derudover en markant forskel i andelen af zappere. fremstår således med færre zappere (medarbejdere som trods et højt engagement, kan være tilbøjelige til at forlade organisationen) end de eksterne benchmarks fra DMI. I sammenligningen af med DMI på både de overordnede og de underliggende forhold, som skaber Tilfredshed & Motivation, minder billedet meget om de overordnede resultater. s resultater er således generelt lidt lavere end resultaterne fra de eksterne benchmarks fra DMI. Ovenstående gælder dog ikke for Nærmeste leder dimensionen, hvor s medarbejdere er markant mere tilfredse, end det generelt er tilfældet for Offentlig Myndighed (DMI) og Undervisning & Forskning (DMI). Den modsatte og mere hyppigt forekomne tendens fremkommer specielt på Overordnet lederskab og Løn- og ansættelsesvilkår, hvor s resultater er markant lavere end resultaterne fra de eksterne benchmarks. Ses der på Overordnet lederskabs underliggende forhold fremkommer den største forskel mellem og de eksterne benchmarks på evnen til at informere medarbejderne samt den overordnede ledelses etik (moral). På Løn- og ansættelsesforhold er den negative tendens generel på de underliggende forhold. Tendensen kommer således til udtryk både i selve lønnen, i de øvrige ansættelsesforhold samt i trygheden i ansættelsen. Der kan ligeledes observeres væsentlige forskelle på Samarbejdsdimensionen. I forhold til de eksterne benchmarks fremstår s medarbejdere som værende mere tilfredse med det faglige samarbejde med kolleger, men til gengæld markant mindre tilfredse med klimaet blandt medarbejderne samt det sociale samvær. Den interne benchmarking mellem de Tekniske Skoler i Østjylland afslører stor variation i resultaterne. Benchmarkingen på den overordnede Tilfredshed & Motivation og Loyalitet viser, at medarbejderne på de større skoler generelt er mere utilfredse end medarbejderne på de mindre skoler. Konkret ses de bedste resultater på DjH og, mens de laveste resultater ses på AtS. De to relativt store skoler RTS og STS ligger lige under gennemsnittet for, mens VBD som en af de store skoler skiller sig ud med en række flotte resultater. Medarbejderne på DCJ og GTS fremgår generelt med en tilfredshed lige over gennemsnittet for. Der fremkommer dog en række resultater, hvor billedet adskiller sig fra ovenstående generelle konklusion på skolernes resultater. Følgende er et udpluk: AtS medarbejdere fremstår trods de lave resultater som værende meget engagerede. VBD har trods de gode resultater 10% på-vej-væk medarbejdere. DjH, og DCJ s medarbejdere vurderer skolens image meget højt. DjH skiller sig klart ud fra de andre skoler på samarbejdsdimensionen. GTS medarbejdere vurderer den faglige og personlige udvikling markant højere end gennemsnittet. Resultatbenchmarkingen mellem de Tekniske Skoler i Østjylland tydeliggør en række klare forbedringsmuligheder. Det næste skridt er nu at bruge denne samlede viden om konstruktivt i et endnu dybere benchmarksamarbejde, så udbyttet af den interne læring i bliver størst muligt. Tekniske Skoler Østjylland Side [4]

6 Tilfredshed & Motivation samt Loyalitet Den jydske Haandværkerskole Vitus Bering Danmark Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Grenaa Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Aarhus Tekniske Skole Tilfredshed & Motivation Loyalitet Troskab Engagement Dansk Medarbejderindex 2003 Dansk Medarbejderindex Offentlig myndighed Dansk Medarbejderindex Undervisning og forskning Tilfredshed & Motivation Loyalitet Troskab Engagement Tekniske Skoler Østjylland Side [5]

7 Tilfredshed & Motivation samt Loyalitet DjH VBD Loyalitet STS GTS RTS AtS DCJ Skoler i Afdelinger i Tilfredshed & Motivation 86 Pengeinstitutter og forsikring 84 Loyalitet Offentlig myndighed Bygge og anlæg Kultur og foreninger Nærings- og nydelsesmidler IT og rådgivning Dansk Medarbejderindex 2003 Undervisning og forskning Maskinindustri Primær produktion Øvrig industri Sundhedsvæsen Transport Handel og service Post og telekommunikation Sociale foranstaltninger Tilfredshed & Motivation Dansk Medarbejderindeks 2003 (DMI) Sammenlignelige sektorer (DMI) Øvrige sektorer (DMI) Tekniske Skoler Østjylland Side [6]

8 Segmentering af medarbejdere Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofa-medarbejdere På-vej-væk-medarbejdere % % % 3% 3% 5% 5% 6% 10% 5% 7% 6% 8% 7% 9% 11% 7% 5% 9% 4% 7% 18% 9% 17% 15% 8% 5% 14% % 21% Procent 60% 50% % 55% 61% 56% 50% 59% % 58% 50% 55% 30% 20% 36% 10% 25% 22% 19% 15% 17% 14% 11% 17% 0% DjH VBD DCJ GTS STS RTS AtS Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofa-medarbejdere På-vej-væk-medarbejdere % % 8% 6% 3% 5% 3% 4% 6% 3% % 14% 19% 20% 18% % Procent 60% 50% % 30% 20% 10% 0% 55% 17% 58% 14% Dansk Medarbejderindex 2003 % 55% 19% 18% Dansk Medarbejderindex 2003 Offentlig myndighed Dansk Medarbejderindex 2003 Undervisning og forskning Tekniske Skoler Østjylland Side [7]

9 Overordnede forhold som skaber Tilfredshed & Motivation Den jydske Haandværkerskole Vitus Bering Danmark Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Grenaa Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Aarhus Tekniske Skole Image Overordnet lederskab Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesvilkår Faglig og personlig udvikling Dansk Medarbejderindex 2003 Dansk Medarbejderindex Offentlig myndighed Dansk Medarbejderindex Undervisning og forskning Image Overordnet lederskab Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesvilkår Faglig og personlig udvikling Tekniske Skoler Østjylland Side [8]

10 Overordnet prioritering af indsatsområder for Skabelse af Tilfredshed & Motivation samt Loyalitet Samarbejde Nærmeste leder Image Det daglige arbejde 60 Løn og ansættelsesvilkår personlig Faglig og udvikling Overordnet lederskab 50 Mindre Større Effekt af en forbedring Indsatsområdernes betydning på tværs af skoler % % % 20% Image Nærmeste leder Det daglige arbejde Faglig og personlig udvikling 7% 21% 24% 16% 8% 12% 16% Overordnet lederskab Samarbejde Løn og ansættelsesvilkår 9% 16% 12% 11% 7% 6% 15% % 21% 18% 15% 10% 45% 26% 27% Procent 60% 50% % 30% 20% 10% 0% 9% 15% 30% 30% 14% 11% 8% 11% 13% 24% 11% 12% 16% 13% 12% 11% 13% 11% 10% 5% 13% 10% 4% 33% 31% 29% 9% 24% 26% 25% 21% 23% 11% DjH VBD DCJ GTS STS RTS AtS Tekniske Skoler Østjylland Side [9]

11 Image de underliggende spørgsmål Den jydske Haandværkerskole Vitus Bering Danmark Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Grenaa Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Aarhus Tekniske Skole Godt image Stolt over at kunne fortælle andre om ansættelse Skolen opfattes af andre som et godt sted at være ansat Dansk Medarbejderindex 2003 Dansk Medarbejderindex Offentlig myndighed Dansk Medarbejderindex Undervisning og forskning Godt image Stolt over at kunne fortælle andre om ansættelse Skolen opfattes af andre som et godt sted at være ansat Tekniske Skoler Østjylland Side [10]

12 Overordnet lederskab de underliggende spørgsmål Den jydske Haandværkerskole Vitus Bering Danmark Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Grenaa Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Aarhus Tekniske Skole Samlet opfattelse af overordnet lederskab Evne til at træffe de rigtige beslutninger Evne til at informere medarbejderne Etik (moral) Dansk Medarbejderindex 2003 Dansk Medarbejderindex Offentlig myndighed Dansk Medarbejderindex Undervisning og forskning Samlet opfattelse af overordnet lederskab 57 Evne til at træffe de rigtige beslutninger Evne til at informere medarbejderne Etik (moral) Tekniske Skoler Østjylland Side [11]

13 Nærmeste leder de underliggende spørgsmål Den jydske Haandværkerskole Vitus Bering Danmark Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Grenaa Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Aarhus Tekniske Skole Samlet opfattelse af nærmeste leder Faglig dygtighed Evner som leder Dansk Medarbejderindex 2003 Dansk Medarbejderindex Offentlig myndighed Dansk Medarbejderindex Undervisning og forskning Samlet opfattelse af nærmeste leder Faglig dygtighed 60 Evner som leder 61 Tekniske Skoler Østjylland Side [12]

14 Samarbejde de underliggende spørgsmål Den jydske Haandværkerskole Vitus Bering Danmark Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Grenaa Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Aarhus Tekniske Skole Fagligt samarbejde med kolleger Klimaet blandt medarbejderne Det sociale samvær Dansk Medarbejderindex 2003 Dansk Medarbejderindex Offentlig myndighed Dansk Medarbejderindex Undervisning og forskning Fagligt samarbejde med kolleger Klimaet blandt medarbejderne Det sociale samvær Tekniske Skoler Østjylland Side [13]

15 Det daglige arbejde de underliggende spørgsmål Den jydske Haandværkerskole Vitus Bering Danmark Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Grenaa Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Aarhus Tekniske Skole Arbejdsopgaver og indholdet af arbejdet Fysisk arbejdsmiljø Arbejdspresset Dansk Medarbejderindex 2003 Dansk Medarbejderindex Offentlig myndighed Dansk Medarbejderindex Undervisning og forskning Arbejdsopgaver og indholdet af arbejdet Fysisk arbejdsmiljø 55 Arbejdspresset 55 Tekniske Skoler Østjylland Side [14]

16 Løn og ansættelsesforhold de underliggende spørgsmål Den jydske Haandværkerskole Vitus Bering Danmark Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Grenaa Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Aarhus Tekniske Skole Løn (herunder tillæg og bonus) ift. et lignende job andre steder Øvrige ansættelsesforhold (personalegoder etc.) ift. andre steder Tryghed i ansættelsen Dansk Medarbejderindex 2003 Dansk Medarbejderindex Offentlig myndighed Dansk Medarbejderindex Undervisning og forskning Løn (herunder tillæg og bonus) ift. et lignende job andre steder Øvrige ansættelsesforhold (personalegoder etc.) ift. andre steder Tryghed i ansættelsen Tekniske Skoler Østjylland Side [15]

17 Faglig og personlig udvikling de underliggende spørgsmål Den jydske Haandværkerskole Vitus Bering Danmark Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Grenaa Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Aarhus Tekniske Skole Muligheder for faglig og personlig udvikling Opmærksomhed omkring faglig og personlig udvikling Dansk Medarbejderindex 2003 Dansk Medarbejderindex Offentlig myndighed Dansk Medarbejderindex Undervisning og forskning 50 Muligheder for faglig og personlig udvikling Opmærksomhed omkring faglig og personlig udvikling 60 Tekniske Skoler Østjylland Side [16]

18 Konkret prioritering af indsatsområder for Specifikt prioriteringskort Image Overordnet lederskab Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Mindre Større Effekt af en forbedring Primære indsatsområder 14. Arbejdspresset Svagheder 4. Evne til at træffe de rigtige beslutninger 5. Evne til at informere medarbejderne 6. Etik (moral) 15. Løn (herunder tillæg og bonus) ift. et lignende job andre steder 19. Opmærksomhed omkring faglig og personlig udvikling Muligheder 7. Faglig dygtighed 8. Evner som leder 9. Fagligt samarbejde med kolleger 10. Klimaet blandt medarbejderne 11. Det sociale samvær 16. Øvrige ansættelsesforhold (personalegoder etc.) ift. andre steder 17. Tryghed i ansættelsen 18. Muligheder for faglig og personlig udvikling Styrker 1. Godt image 2. Stolt over at kunne fortælle andre om ansættelse 3. Skolen opfattes af andre som et godt sted at være ansat 12. Arbejdsopgaver og indholdet af arbejdet 13. Fysisk arbejdsmiljø Tekniske Skoler Østjylland Side [17]

19 Baggrundsresultater for Overordnede resultater fordelt på alder Under 39 år -49 år 50 år eller derover Image Overordnet lederskab Nærmeste Samarbejde leder Det Daglige Arbejde Løn & ansættelsesvilkår Faglig og Personlig Udvikling Tilfredshed & Motivation Loyalitet Troskab Engagement Overordnede resultater fordelt på anciennitet Ansat under 2 år Ansat 2-5 år Ansat 6-10 år Ansat i mere end 10 år Image Overordnet lederskab Nærmeste Samarbejde leder Det Daglige Arbejde Løn & ansættelsesvilkår 61 Faglig og Personlig Udvikling Tilfredshed & Motivation Loyalitet 77 Troskab Engagement Tekniske Skoler Østjylland Side [18]

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 85% (4566/5396) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 84% (2245/2685) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 84% (882/1047) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (267 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (61 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937)

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (332 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 87% (398 besvarelser ud af 458 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater Roskilde Tekniske Skole Erhvervsskoler

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (157 besvarelser ud af 185 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (4 besvarelser ud af 526 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (4 besvarelser ud af 531 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 170 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 170 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 otel- og Restaurantskolen Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 85% (494/5) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler EUD - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 2.035 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Aalborg Tekniske

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 92% (455/497) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

VIAs undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016

VIAs undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016 VIAs undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016 Harald Elmo Mikkelsen Svarprocent: 84% (1744/2088) Indhold Indhold Introduktion 4 Arbejdsglæde og tilknytning 5 Hvordan skaber du større Arbejdsglæde?

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC. Skolerapport. Svarprocent: 85% (581/683)

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC. Skolerapport. Svarprocent: 85% (581/683) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 TEC Svarprocent: 85% (581/683) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed Arbejdsglæde

Læs mere

Trivselsmåling Center for Dagtilbud og Skoler. Fortroligt. Helsingør Kommune. Svarprocent: 79% (1357/1727)

Trivselsmåling Center for Dagtilbud og Skoler. Fortroligt. Helsingør Kommune. Svarprocent: 79% (1357/1727) Trivselsmåling 13 13 Svarprocent: 79% (1357/17) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler EUD - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 2.035 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Aalborg Tekniske

Læs mere