VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING"

Transkript

1 VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING /

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED FORMÅL FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE BESTYRELSENS ARBEJDE OG ANSVAR LEDELSE OG ORGANISATIONEN BRUGERRÅD TEGNINGSREGEL TILSYN VEDTÆGTSÆNDRINGER OFFENTLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT HABILITET DEN SELVEJENDE INSTITUTIONS OPHØR REGNSKAB, REVISION OG BUDGET REGNSKABSÅR... 8

3 1. NAVN OG HJEMSTED Side Den selvejende institutions navn er Geografisk Have. 1.2 Den selvejende institutions hjemsted er Kolding Kommune. 1.3 Den selvejende institution er oprettet den 1. januar FORMÅL 2.1 Den selvejende institutions formål er at drive den botaniske have Geografisk Have i Kolding. Geografisk Have er en lokalt forankret, geografisk opdelt botanisk have af høj, faglig kvalitet og med god vedligeholdelsesstandard. Driften af Geografisk Have sker på basis af en lejeaftale med Kolding Kommune, som ejer haven. 2.2 Geografisk Have har en plantesamling af anerkendt botanisk og plantemæssig karakter. For at kunne sikre og vedligeholde den registrerede botaniske samling skal bestyrelsen tilstræbe at etablere og vedligeholde et tæt samarbejde med universiteter og botaniske haver i Danmark og udlandet. 2.3 Geografisk Have skal lægge vægt på formidling af det unikke særkende, der ligger i botanikken, havekulturen, historien og den lokale kulturarv i haven, til glæde for og i samarbejde med skoler og lokalbefolkning, såvel som faginteresserede. Haven skal være med til at øge viden og forståelse for planter samt fremme og formidle kendskab til planter og natur gennem udstillinger, aktiviteter og arrangementer. 2.4 Udviklingen og driften af størstedelen af Geografisk Have skal være i overensstemmelse med grundlæggeren Aksel Olsens idé om en botanisk have, hvor planterne er placeret sammen efter deres naturlige, geografiske oprindelse, men der skal være plads til fornyelse indenfor formålets rammer. 2.5 Geografisk Have skal danne ramme for aktiviteter af bredere kulturel karakter, herunder midlertidige arrangementer. 2.6 Geografisk Have må ikke have karakter af eller udvikle sig til en forlystelsespark eller en samling af permanente fremmedelementer, der ikke har noget med hovedformålet at gøre. 2.7 Der skal være mulighed for at supplere indtægterne i Geografisk Have ved salg fra biproduktion, af f.eks. frø eller stiklingeformerede planter. 2.8 Det forudsættes endvidere, at en del af havens areal fortsat skal kunne anvendes af Kolding Miniby. 2.9 Den selvejende institutions formål er almennyttigt. Den selvejende institution har ikke til formål at oparbejde en formue Den selvejende institutions aktiviteter skal kunne rummes af kommunalfuldmagten, da institutionen er oprettet ved indskud af kommunale midler.

4 Side 4 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE 3.1 Den selvejende institution er stiftet af Kolding Kommune ved indskud af driftsaktiver tilknyttet Geografisk Have samt visse øvrige aktiver knyttede aktiver og forpligtelser. 3.2 Hverken stifteren eller andre er forpligtet til at foretage indskud i den selvejende institution, udover det ved stiftelsen skete indskud. Eventuelt opsparet overskud på den løbende drift skal anvendes til realisering af det i vedtægternes pkt anførte formål. 3.3 Den selvejende institution hæfter alene med sin formue, og hverken stifter eller andre trejdeparter hæfter for den selvejende institutions forpligtelser. 3.4 Driften af Geografisk Have skal sikres gennem f.eks. entreindtægter og lejeindtægter fra udlejning af havens faciliteter og eventuelt driftstilskud fra Kolding Kommune og/eller tilskud fra andre parter. 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE 4.1 Geografisk Have ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 4.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kvalifikationer under hensyn til bestyrelsens samlede profil. Det tilstræbes, at bestyrelsen består af personer med den fornødne ledelsesmæssige, faglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund. 4.3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, første gang i forbindelse med stiftelsen. Genvalg kan finde sted. 4.4 Medlemmerne til bestyrelsen udpeges således: 2 medlemmer udpeges af og blandt Kolding Byråds medlemmer, 2 medlemmer udpeges af Business Kolding, hvoraf det ene skal have en juridisk baggrund. Medlemmerne behøver ikke at være blandt Business Koldings medlemmer, 1 medlem udpeges af Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2 medlemmer udpeges med almindeligt flertal blandt de af Kolding Byråd, Business Kolding og Københavns Universitet udpegede medlemmer af Geografisk Haves bestyrelse.

5 4.5 Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer valgt af Kolding Byråd, Business Kolding og Københavns Universitet sker senest den 1. december i det år, hvor den 4-årige valgperiode udløber, og de tiltræder som medlemmer af bestyrelsen pr. 1. januar det følgende år. De af bestyrelsen selv udpegede medlemmer vælges af bestyrelsen senest den 1. december i det andet år efter bestyrelsens tiltræden, således at disse tiltræder den følgende 1. januar (ved insitutionens stiftelse udpeges de bestyrelsesvalgte medlemmer dog i forlængelse af stiftelsen for en 2-årig periode). Side Bestyrelsens beslutning om at udpege 2 medlemmer af bestyrelsen, jf. pkt. 4.4, sidste punkt, sker uden deltagelse af de bestyrelsesudpegede medlemmer. Beslutningen træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende. 4.7 Ved varigt forfald af et bestyrelsesmedlem er de, som har udpeget den pågældende, berettiget til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem. 4.8 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Et medlem, der er udpeget af Kolding Byråd, kan ikke være formand. 4.9 Brugerrådet for Geografisk Have har ret til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen med observatørstatus uden stemmeret. Udpegning sker for en 1- årig periode og skal ske senest 1. december. Observatørerne tiltræder den følgende 1. januar. Observatørerne deltager ikke i behandlingen af personalesager De fastansatte medarbejdere i Geografisk Have har ret til at udpege 1 observatør uden stemmeret til bestyrelsen. Udpegning sker for en 4-årig periode og skal ske senest 1. december i det år, hvor flertallet af bestyrelsens medlemmer udpeges, jf. pkt Observatøren tiltræder den følgende 1. januar. Observatøren deltager ikke i behandlingen af personalesager. 5. BESTYRELSENS ARBEJDE OG ANSVAR 5.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af den selvejende institution. Bestyrelsen skal påse, at den selvejende institutions organisation er forsvarlig, herunder i relation til formueforvaltning og bogføring. Bestyrelsen fører endvidere tilsyn med, at den daglige ledelse udøver sit hverv i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer og det beskrevne formål. 5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 ud af 7 af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt flertal. Et medlem af bestyrelsen kan give stemmefuldmagt til et andet medlem. 5.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af disse vedtægter.

6 5.4 Bestyrelsen udarbejder et årligt budget for driften af Geografisk Have. Bestyrelsen kan instruere ledelsen om udarbejdelse af udkast hertil, som i givet fald skal foreligge tids nok til, at budgettet kan være færdigbehandlet af bestyrelsen senest 2 måneder inden regnskabsårets begyndelse. Budgettet skal godkendes af Kolding Kommune inden denne frist. Side Bestyrelsen mødes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet, dog mindst 2 gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes ved formanden. 5.6 Der føres protokol over det på møderne passerede, som underskrives af bestyrelsen. 5.7 Medlemmer af bestyrelsen og medearbejdernes observatør kan anmode om dækning af direkte omkostninger forbundet med udførelsen af bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen godkender principper herfor én gang årligt. 6. LEDELSE OG ORGANISATIONEN 6.1 Geografisk Have skal have en medarbejderstab, der i omfang og sammensætning står i rimeligt forhold til havens størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan. 6.2 Bestyrelsen ansætter en daglig leder for den selvejende institution. Den daglige leder skal have de fornødne faglige forudsætninger til at forestå driften af Geografisk Have. 6.3 Havens leder har ansvaret for den daglige ledelse af den selvejende institution indenfor de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer og det af bestyrelsen vedtagne budget. 6.4 Havens leder ansætter og afskediger det øvrige personale inden for de godkendte arbejdsplan- og budgetmæssige rammer. 6.5 Lederen orienterer løbende bestyrelsen om institutionens udvikling og økonomiske drift og sørger for, at institutionens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde og i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. 6.6 Den daglige leder skal efter bestyrelsens nærmere instrukser udarbejde forslag til regnskab og årsberetning til bestyrelsen. 6.7 Lederen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, med mindre bestyrelsen konkret træffer anden beslutning. 7. BRUGERRÅD 7.1 Kolding Kommune nedsætter et brugerråd blandt brugerne af og interessenterne for Geografisk Have med repræsentation af Geografisk Haves Venner og Kolding Miniby. Brugerrådet skal høres i forbindelse med udviklingsprojekter, som i væsentlig grad ændrer havens karakter. Brugerrådet har ingen beslutningskompetence.

7 8. TEGNINGSREGEL Side Den selvejende institution tegnes af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer i forening eller af den samlede bestyrelse. 9. TILSYN 9.1 Kolding Kommune er tilsynsmyndighed for den selvejende institution. Kolding Kommune har de rettigheder og beføjelser, som tilkommer tilsynet i almene fonde efter fondsloven, med de fornødne tilpasninger. 9.2 Følgende beslutninger skal anses som væsentlige og kræver godkendelse fra Kolding Kommue som tilsynsmyndighed: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Beslutning om ændring af den selvejende institutions vedtægter, herunder ændring af den selvejende institutions formål; Beslutning om køb af fast ejendom eller salg, pantsætning og andre dispositioner over fast ejendom; Beslutning om optagelse af lån; Ekstraordinære beslutninger, som vil kunne stride mod vedtægterne, eller som kan indebære væsentlige overskridelser af det af tilsynsmyndigheden godkendte budget; Den selvejende institutions opløsning og udlodning af eventuel formue. 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER 10.1 Vedtægtsændringer skal vedtages af bestyrelsen med mindst 6/7 stemmer. Forinden beslutning om vedtægtsændring træffes af bestyrelsen, skal udtalelse herom indhentes af Kolding Kommune. 11. OFFENTLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT 11.1 Den selvejende institution er omfattet af offentlighedsloven Bestyrelsen og ledelsen udviser åbenhed om den selvejende institutions forhold. Dog skal viden om den selvejende institutions forhold, herunder viden om forretningsmæssige forhold, holdes fortrolig, hvis det vil kunne skade den selvejende institution, at denne viden kommer til tredjemands kundskab. Oplysninger, som skal holdes fortrolige, må endvidere ikke bruges til formål, der er den selvejende institution uvedkommende. Forpligtelsen til at holde visse oplysninger fortrolige gælder også efter hvervets ophør Bestyrelsen skal på opfordring og uden unødigt ophold stille alle informationer om den selvejende institution til rådighed for Kolding Kommune som tilsynsmyndighed.

8 12. HABILITET Side Bestyrelsens medlemmer er omfattet af almindelige fondsretlige principper om habilitet og må således ikke deltage i beslutninger, hvori de har en særlig personlig eller økonomisk interesse. Såfremt kravet om tilstedeværelse af 5/7 af bestyrelsen, jf. pkt. 5.2, ikke kan opfyldes på grund af inhabilitet, kan den pågældende beslutning træffes ved enighed mellem de resterende habile bestyrelsesmedlemmer. Hvis færre end 3 bestyrelsesmedlemmer er habile, skal den pågældende beslutning dog forelægges tilsynsmyndigheden til godkendelse. 13. DEN SELVEJENDE INSTITUTIONS OPHØR 13.1 Beslutning om den selvejende institutions ophør træffes efter disse vedtægters bestemmelser om vedtægtsændringer, jf. pkt Kolding Kommune træffer bestemmelse om, hvorledes Geografisk Haves eventuelle opsparede nettoformue skal anvendes i tilfælde af den selvejende institutions ophør. 14. REGNSKAB, REVISION OG BUDGET 14.1 Den selvejende institutions årsrapport revideres af en af bestyrelsen valgt revisor. Revisor vælges på ubestemt tid og fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny revisor i stedet Den reviderede og af bestyrelsen godkendte årsrapport skal af bestyrelsen fremsendes til Kolding Kommune til godkendelse senest 4 måneder efter udløbet af regnskabsåret Retningslinjerne for udarbejdelse og godkendelse af budget fremgå af pkt REGNSKABSÅR 15.1 Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den selvejende institutions stiftelse til den førstkommende 31. december. Kolding, d. For Kolding Kommune som stifter: Jørn Pedersen Borgmester Rikke Vestergaard Kommunaldirektør

9 Bekræftet af bestyrelsen: Side 9 [ ] Formand [ ] Næstformand Kasserer [ ] [ ] Bekræftet af ledelsen: Tine Meide Kierkegaard

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere