Jyllinge Vandværk INDHOLD: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. a.m.b.a. Torsdag den 19. marts 2015 kl på Hotel Søfryd, Søfrydvej 10, Jyllinge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyllinge Vandværk INDHOLD: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. a.m.b.a. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 på Hotel Søfryd, Søfrydvej 10, Jyllinge."

Transkript

1 Jyllinge Vandværk a.m.b.a. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Torsdag den 19. marts 2015 kl på Hotel Søfryd, Søfrydvej 10, Jyllinge. INDHOLD: Dagsorden Bestyrelsen orienterer Regnskab Ledningsrenovering Vandkvaliteten Vand Grand Prix Elektroniske vandmålere

2 NAVNE OG ADRESSER Bestyrelsen Anne-Marie Kristensen, Kildehøj Erik Hedegaard-Sørensen, Dragevej Søren Witt, Strandvejen Annie Bang Olsen, Gondolvej René Gandløse, Korskildevej Suppleanter Lone Sælsen, Pibergårdsvej 9. Morten Aagreen, Korvetvej 18. Valgt revisor Mikkel Brahm, Kildehøj Valgt revisorsuppleant Mogens Petersson, Kajakvej 29. Vandværkets ansatte Vini Lindberg, kontorleder Jan Andersen, driftsleder JYLLINGE VANDVÆRK a.m.b.a. Kometvej 61, 4040 Jyllinge Kontortid: Man. - ons. kl Telefon Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyllinge Vandværk a.m.b.a. TID: Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19 STED: Hotel Søfryd, Søfrydvej 10 i Jyllinge. DAGSORDEN: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4) Budget for de kommende år forelægges til godkendelse. 5) Behandling af indkomne forslag. 6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Valg af medlemmer På valg er Anne-Marie Kristensen, Erik Hedegaard-Sørensen og René Gandløse. Alle er villige til genvalg. Valg af suppleanter På valg er: Lone Sælsen og Morten Aagreen. Begge er villige til genvalg. 7) Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg som revisor er Mikkel Brahm, og på valg som revisorsup - pleant er Mogens Petersson. Begge er villige til genvalg, men ønsker at bytte plads, således at Mikkel Brahm bliver revisorsuppleant, og Mogens Petersson bliver revisor. 8) Eventuelt. Denne indkaldelse til generalforsamling er udsendt til alle husstande i området. Vandværkets bestyrelse gør opmærksom på, at det kun er andelshavere, der har stemmeret til generalforsamlingen. Ved ledningsbrud uden for kontortid - ring Produktion og tryk: Grønagers Grafisk :: 2 Jyllinge Vandværk

3 Jyllinge Vandværks bestyrelse orienterer Politisk uenighed om Vandsektorloven Der var lagt op til, at Vandsektorloven skulle revideres af Folketinget senest Dansk Folkeparti, De Konservative og Venstre udvandrede fra forhandlingerne, så der er ikke noget nyt før efter næste valg en gang i Vi kommer til at betale Skat Landskatteretten har givet Skat medhold i Skats ansættelser af anlægsaktiver og afskrivningsprincipper. Princippet er, at Skat har langt lavere vurderinger af anlægsaktiver end de, der er foreslået i forbindelse med pålæg om indtrædelse i Vandsektorloven. Sagen er anket til Højesteret. I bedste fald falder der dom om 3 til 8 år. I mellemtiden har Skat ret til at opkræve skat fra alle vandværker, som man mener har overskud. Her bliver vi ramt men værre skatten bliver opkrævet hos forbrugerne. Et foreløbigt overblik siger, at forbrugere skal af med mellem 3 til 4 milliarder kroner på landsplan. Det her er virkeligt det værste af det værste. Hvorfor skal vi som forbrugere til at betale skat for rent vand! Skift til nyt revisionsselskab I forbindelse med at revisor Valdemar Hansen, HR-Revision, er gået på pension, har vi valgt at skifte til revisionsselskabet Deloitte, der besidder stor ekspertise i håndteringen af de krav, som Vandsektorloven stiller til os. Deloitte er blandt andet kendetegnet ved, at de har rigtig mange vandværker omfattet af Vandsektorloven som kunder. I forbindelse med revisorskift ændrer vi principper i årsrapporten. Væsentlige ændringer fremgår af vores aktiver og passiver. Fjernaflæsning af målere er aktuelt nu Der er nu installeret ca.1000 fjernaflæsningsmålere. Vi besluttede, at disse målere skulle fjernaflæses pr Alle forbrugere har via SMS fået information. Øvrige forbrugere, der endnu ikke har fjernaflæsningsmålere, har fået tilsendt målerkort for Vi forventer at have installeret fjernaflæsningsmålere hos alle forbrugere inden udgangen af Hvorfor gør vi nu det? Det sparer tid - jeres tid og vi aflæser pr Mere præcist kan det ikke blive. BNBO Boringsnære Områder Roskilde Kommune er fremme i skoene, kommunen har allerede nu fået udarbejdet rapport fra Rambøll for de enkelte vandværker. Planen bliver effektueret i forbindelse med de lokale vand-planer BNBO = Boringsnære områder, betyder, at det er vigtigt, at der sikres et beskyttelsesområde i forhold til de enkelte boringers placering. Vores boringer har alle fået prædikat sårbare eller meget sårbare. Det skyldes, at de fleste boringer er i sand med lidt lerdække. Dit vandværk som fødevarevirksomhed Det er vores ansvar at levere rent drikkevand, det har vi indtil nu levet op til, og det er vi glade for har været et år, hvor driftsleder Jan Andersen har fået diplom i Ledelseskvalitet. Samtidig har vi tilmeldt os Tethys Ledelsessystem, som Roskilde Kommune har godkendt, og som er et vældig godt hjælpeværktøj i hverdagen. Brandvand til Jyllingehallen Desværre brændte Jyllingehallerne næsten ned. Det betød, at vi afleverede ca. 500 m 3 vand. Beredskabet har betalt regningen. Vi understreger, at vi kun opkræver, hvis der er tale om betydelige mængder. Vand Grand Prix 2014 Vi deltog, fordi vi blev opfordret, og fordi, vi syntes det kunne være spændende. Vi blev hverken nr. 1, 2 eller 3 - men vi fik følgende anerkendelse: FLOT RANKT FINT HARMONISK RENT FRA FØRST TIL SIDST, MED TILPAS HÅRDHED Tættere vandværkssamarbejde Jyllinge Vandværk, Nordmarken Vand samt Værebro Vandværk har etableret et fælles samarbejde, med formålet: Hvordan sikrer vi rent drikkevand, på langt sigt, billigst muligt. Gulddysseskoven Vi genoptager samarbejdet vedrørende Gulddysseskoven. Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og HOFOR, samt de 5 nordligste vandværker i kommunen er med. Det er vigtigt at fremme natur beskyttelsen af disse områder. Alle vandværker får grundvand herfra. Vi håber du/i har lyst til at komme til generalforsamlingen der sker meget inden for vandsektoren, vi vil gerne oplyse nærmere om dette på generalforsamlingen den 19. marts 2015 kl. 19 på Hotel Søfryd. 3 ::

4 Ekstrakt af regnskab og budget - * i hele INDTÆGTER Vandafgift, pr. m 3 Fast afgift Salg af målertal til Roskilde Forsyning Årets andel af over-/underdækning REALISERET * BUDGET * REVIDERET BUDGET * BUDGET INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER Almindelig vedligeholdelse og drift af selve vandværket Almindelig vedligeholdelse og drift af ledningsnettet Øvrige driftudgifter (el, konsulenthjælp, vandanalyser mm.) Driftlederudgifter inkl. værktøj, bil m.m Administrationsløn inkl. honorar til bestyrelsen Administrationsomkostninger i øvrigt, heraf: Generalforsamlig, trykning af indkaldelse Generalforsamling, porto/forsendelse Afskrivninger produktions- og distributionsanlæg OMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT SEKUNDÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Opkrævnings- og aflæsningsgebyrer Finansiering SEKUNDÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER I ALT ÅRETS RESULTAT FØR SKAT SKAT AF ÅRETS RESULTAT ÅRETS RESULTAT AKTIVER Anlægsaktiver Omsætningsaktiver (likvidbeholdning, tilgodehavender mm.) AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Diverse gæld PASSIVER I ALT REGNSKABET ER UDEN STATSAFGIFT OG MOMS :: 4 Jyllinge Vandværk Det reviderede og underskrevne regnskab vil blive udleveret på generalforsamlingen, men kan også fås ved henvendelse til kontoret.

5 I 2014 har vi koncentreret os om udskiftning af de lange vandstik, der går på tværs af villa vejene. Det er på dem, vi finder flest lækager. Vores undersøgelser viste, at der var lækager på Jupitervej, Plutovej og Baunegårdsvej. Her er der nu udskiftet stophaner, anboringsbøjler og de lange stik fra hovedledningen til stophanen. De korte stik i samme side som hovedledningen har vi kontrolleret med lytteudstyr for lækager. Eftersom vores spildprocent er reduceret fra 8,3% i 2013 til ca. 6%, ser det ud til, at vi har renoveret de rigtige veje. På et stykke af Nordmarksvej og på Højdedraget lå de sidste gamle eternit hovedledninger, der fandtes på Ledningsrenovering Nordmarksvej/Højdedraget Ledningsrenovering på Højdedraget vores ledningsnet. Det er rør fra det gamle nu nedlagte vandværk, der lå i Bleghaven. De er nu udskiftet med plastrør, der er svejst sammen. På Højdedraget kunne vi selv trække 104m ny ledning gennem det gamle eternitrør. På Nordmarksvej blev 33m rør skiftet ved en såkaldt rørsprængning, hvor det nye rør trækkes gennem det gamle eternitrør, der samtidig sprænges (brækkes i stykker). Alle vandværkets hovedledninger er nu lavet af plastrør. De ældste rør af første generation PVC plastrør står dog også for tur til udskiftning. De har ikke lige så lang levetid som de senere generationer af plastrør. Vi fortsætter med udskiftning af vandledninger i 2015 og vælger de veje, hvor vi har mistanke eller viden om, at der er utætheder. Ved ledningsbrud uden for kontortid - ring Anlægsbudget i kr Større ledningsudskiftninger samt løbende renoveringer SRO computer 75 Ledningsnetmodel 150 Målere Diverse maskinanlæg samt bil 300 SAMLET ÅRLIGT BUDGET Jyllinge Vandværk 5 ::

6 Drikkevandsanalyse Analyse parameter Målt værdi Max/min grænse værdi Betydning Hårdhed 19,8 dh Er bestemt af vandets indhold af calcium og magnesium. Opgives i grader hårdhed, dh. 0-8: Blødt vand, 8-12: Middelhårdt vand, 12-18: Temmelig hårdt vand, 18-30: Hårdt vand. Dosér vaskepulver efter vandets hårdhed. Mangan Mindre end 0,005 0,02 mg Forekommer ofte sammen med jern og giver stort set samme ulemper som jern. Dog optræder ulemperne allerede ved lavere indhold. Mangan i vandet viser sig ved et sort, lidt olieagtigt, fedtet stof. Nitrat 0,74 50 mg Nitrat er et plantenæringssalt, der findes især i de øvre muldlag. Naturligt indhold af nitrat i grundvandet stammer især fra den kvælstofomsætning, der foregår ved dyrkning af jorden. Jern 0,016 0,2 mg Forekommer naturligt og i rigelige mængder i de geologiske lag og er et stof, der sjældent er skadeligt. Det kan fjernes ved iltning eller filtrering af vandet. Såfremt det ikke fjernes, kan det give metalsmag og uklarhed af vandet, samt aflejringer i ledningsnettet og i armaturer. Højt jernindhold i vandet giver også gener i form af gulfarvning ved tøjvask og afsætninger i kummer og vaske. Coliforme bakterier Mindre end 1 Mindre end 1 pr. 100 ml Coliforme bakterier findes naturligt i jord, overfladevand og forrådnende planter men ikke i drikkevand. Tilstedeværelsen af coliforme bakterier i drikkevandet tyder derfor på en forurening - typisk fra overfladevand. Kimtal Kim er naturligt forekommende jord- og vandbakterier m.v., som lever af vandets organiske indhold. Kimtal 22 C er udtryk for antallet af kuldeelskende bakterier. Et højt indhold af kim giver vandet dårlig holdbarhed. Forhøjet indhold af kim kan skyldes vækst i filtre og rentvandsbeholdere, hydroforer m.v. De er sjældent sygdomsfremkaldende, men grænseværdien er fastsat under hensyntagen til svagelige personer. Kimtal 37 Mindre end 1 20 Bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur, kan være sygdomsfremkaldende. Pludselige stigninger kan være tegn på forurening. Bør ikke forekomme i drikkevand. Ilt 10,1 5 mg mindst Grænseværdien for iltindhold gælder kun ved indgangen til ejendommen. Grundvand indeholder små mængder af ilt. Iltning på vandværket tilfører drikkevandet den ilt, der giver en frisk smag og forhindrer bakterier, der lever under iltfattige forhold, i at opformeres. Nikkel Mindre end 0,72 20ug Nikkel er et naturligt forekommende stof i de geologiske lag. Nikkel kan fremkalde allergi og eksem. De første 4 værdier er målt på vandværket De sidste 5 er målt på ledningsnettet Afgangstemperaturen fra Vandværket er året rundt ca. 9. I sommer og efterårsmånederne stiger vandets temperatur hos forbrugerne. Takstblad for 2015 Ekskl. moms Inkl. moms 1. Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig (forbruger) kr. 760,00 950,00 2. Pris pr. m 3 kr. 8,60 10,75 2a. Vand fra brandhaner. Mængden skønnes af vandværket. Pris pr. m 3 kr. 8,60 10,75 3. Pris pr. m 3, miljøafgift til staten kr. 5,86 7,33 4. Pris pr. m 3, drikkevandsafgift til staten kr. 0,67 0,84 5. Ubebyggede grunde m. stophane, årligt kr. 760,00 950,00 SÆRLIGE GEBYRER rykkergebyr ved for sen indbetaling. Kr. 100,00 momsfrit 7. Lukkebrev, som fremsendes almindeligt og anbefalet. Kr. 100,00 momsfrit. 8. Åbningsgebyr - omkostninger ved selve lukningen og genåbningen betales efter regning og inden genåbning kan finde sted. Efter regning 9. Gebyr når indlevering/indtastning af aflæsning af måler har overskredet tidsfristen, så Vandværket fysisk må foranledige aflæsningen. Kr. 200,00 momsfrit 10. Gebyr for ekstra medgået tid ved målerudskiftning, hvis måleren ikke er let tilgængelig. Kr. 200,00 momsfrit :: 6 Jyllinge Vandværk

7 Vand Grand Prix 2014 I oktober måned 2014 deltog vi sammen med andre vandværker fra hele Danmark i dysten om at have Danmarks mest velsmagende drikkevand. Vandet fra Jyllinge Vandværk fik denne flotte bedømmelse: Flot, rankt, fint harmonisk rent fra først til sidst, med tilpas hårdhed. Førstepladsen gik til Arwos ved Aabenraa, TREFOR Vand (Kolding) fik andenpladsen og tredjepladsen gik til Kostræde Ny Vandværk ved Vordingborg. Vand smager meget forskelligt fra egn til egn. Endnu tydeligere er forskellene fra land til land. Det kender vi nok alle fra ferier i udlandet. Mange steder kan hanevand slet ikke drikkes. Du kan også få metoder og tips til, hvordan man kommer ukrudt og insekter til livs uden kemiske hjælpemidler. Skyllemiddel Ved forskellige tiltag i vores dagligdag kan vi alle være med til at beskytte vores natur og grundvand. Eksempelvis indeholder skyllemiddel stoffer, der be laster vandmiljøet og skader alger og fisk, når det ledes ud i naturen. Skyllemiddel kan påvirke vandmiljøet, da renseanlæg gene ikke fuldstændigt kan fjerne alle kemiske stoffer. Alt hanevand i Danmark er naturligt og stammer fra grundvandsmagasiner. I flere andre lande anvender man renset overfladevand som drikkevand. I Danmark leverer de danske vandværker rent og urenset drikkevand af høj kvalitet. Vi støtter og deltager i Vand Grand Prix, da det er med til at sætte fokus på vores unikke og rene drikkevand i Danmark. Det skal vi passe på! Vi bor oven på vores drikkevand, og vi kan alle være med til at beskytte grundvandet ved at undgå sprøjtegifte i vores haver. Vand Grand Prix 2014 Deltager Jyllinge Vandværk A.m.b.a. Vandet er: Flot, rankt, fint harmonisk, rent fra først til sidst med en tilpas hårdhed Drop sprøjtegifte og ukrudtsmidler I vores indvindingsområde er de beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet ikke særlig tykke. Derfor er vi meget sårbare over for sprøjtegifte og ukrudtsmidler. Ved at undgå sprøjtegifte og ukrudtsmidler er vi med til at sikre, at der også i fremtiden er rent vand til vore børn og børnebørn! Du kan læse mere om sprøjtegifte på Miljøstyrelsens hjemmeside: På godthavemiljoe.dk kan du se en oversigt over, hvor meget de forskellige sprøjtegifte påvirker miljøet og sundheden. 7 ::

8 AFSENDER: Jyllinge Vandværk a.m.b.a. Kometvej Jyllinge Elektroniske vandmålere I 2012 begyndte vi at udskifte vandmålere til Kamstrups fjernaflæsningsmålere. FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ Her kan du også tilog framelde vores SMS service. Halvdelen af vores 1920 målere er nu udskiftet til elektroniske målere. Fra årsaflæsningen og fremover overtager vandværket aflæsningen af Kamstrup målerne. Målerne udsender jævnligt et radiosignal, som vi kan modtage i en data opsamler, der via bluetooth forbindelse til en mobiltelefon sender aflæsningen til vores målerkartotek. Et kort på mobiltelefonen markerer alle målerne med en prik, der forsvinder, når måleren er aflæst. Vi kører op og ned ad vejene i vandværkets område, og registrerer på denne måde målerstanden på det aktuelle aflæsningstidspunkt, samt målerstanden den sidste dag i måneden før. Det tager 3 4 timer at aflæse målere. Forbrugere med Kamstrup målere modtog ikke de sædvanlige selvaflæsnings-kort i december måned Vi orienterede om fjernaflæsningen i avisen, på vores hjemmeside og via sms. Fremover orienteres forbrugerne om, at målerne fjernaflæses når deres måler udskiftes. Der har været et par henvendelser om, hvorvidt man kan logge ind og følge forbruget på en hjemmeside på samme måde, som man kan med de nye elmålere. Vandværket er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere en log-in funktion. Vi anbefaler stadig, at man selv jævnligt aflæser sin vandmåler, så eventuelle utætheder opdages, inden der spildes for meget vand.

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af?

Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Hvor kommer vandet fra - og hvor bliver det af? Information om Gladsaxes vand- og kloakforsyning Indhold indhold Forord 1 Fra boring til vandhane 2 Gode råd om drikkevand 3 Spørgsmål og svar om vand 6

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

Tisvilde Vandværk A.m.b.a. Tisvilde Vandværk A.m.b.a. ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Idrætshuset Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje Lørdag den 13. juni 2015 kl. 10.00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand

Læs mere

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011 Hans Jørgen L. Larsen Hvalsø Vandværk 1961-2011 2011 Indholdsfortegnelse Forord; Claus Bo Petersen, formand for Hvalsø Vandværk s. 2 Vand og mennesket gennem tiderne s. 3 Vandets kredsløb af Mogens Underbjerg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Stort tema om vandsektorloven

Stort tema om vandsektorloven vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 191 2013 Læs også: Ny rapport slår fast: Forbrugerejede vandværker er mest effektive FVD fortsætter kampen for at komme ud af

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Generalforsamlingen år 2014

Generalforsamlingen år 2014 Generalforsamlingen år 2014 Regnskabsåret 2013 Blokhus Vandværk A.m.b.a. www.blokhusvand.dk Side 1 Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus,

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere