LOKALPLAN 5-06 Tinggården 2, boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 5-06 Tinggården 2, boliger"

Transkript

1 LOKALPLAN 5-06 Tinggården 2, boliger KØGE KOMMUNE 1982

2 ØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-06 TINGGÅRDEN 2, HERFØLGE (Tillæg til partiel byplanvedtægt nr. 15). INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE : 1. Lokalplanens baggrund. 2. Lokalplanens forhold til anden planlægning. 3. Beskrivelse af lokalplanforslaget. 4. Lokalplanens retsvirkninger. LOKALPLANEN : 1. Lokalplanens formål. 2. Lokalplanens område. 3. Områdets anvendelse. 4. Udstykning. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold. 6. Bebyggelsens omfang og placering. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden. 8. Ubebyggede arealer. 9. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. 10. Aflysning. KORTBILAG : 1. Lokalplanområdets afgrænsning. 2. Illustrationsplan og arealanvendelse. 3. Veje og stier. 4. Bygningers anvendelse. 5. Facadeskitser. 6. Afstandsforhold. 7. Ha gsanlæg.

3 KØGE KOMMUNE. LOKALPLAN 5-06 TINGGÅRDEN 2, HERFØLGE (Tillæg til partiel byplanvedtægt nr. 15). REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Planlægningen af Tinggården 2 er foregået i samarbejde med beboerne. Beboergruppens deltagelse har først og fremmest været koncentreret omkring programmeringsfasen, hvorunder de overordnede målsætninger og funktionskrav fastlægges. Programmeringsarbejdet er faldet i tre faser: Første fase kan beskrives som»initiativfasen«, hvorunder der i et i samarbejde mellem administration, teknikere og et af beboere i Tinggården 1, nedsat»byggeudvalg«, udarbejdedes et grundlag for invitation af fremtidige beboere. Der udarbejdedes en oversigt over projektets muligheder og begrænsninger med henblik på klart at præcisere, hvilke begrænsninger, der i kraft af byggeriets karakter (almennyttigt boligbyggeri) måtte betragtes som givne, samt hvilke muligheder for beslutning, der i denne forbindelse kunne udlægges til diskussion i beboergruppen. Fasen afsluttedes med udarbejdelse af en informationsfolder samt annoncering efter interesserede brugere. Anden fase indledtes med et orienteringsmøde, hvorunder de interesserede blev præsenteret for projektets muligheder. Arbejdet i denne fase fik herefter - på baggrund af en relativ beskeden tilslutning - form af en række emnemøder, hvorunder de overordnede problemstillinger blev behandlet. Møderækken omhandlede følgende emner: 1. den overordnede målsætning. 2. bebyggelsens hovedstruktur 3. boliggruppen. 4. boligen, hovedprincipper.

4 Til hvert møde forelå oplæg fra teknikergruppen med en tilhørende checkliste, som udgjorde dagsorden for de enkelte møder. I flere tilfælde måtte møderne, på grund af deltagerantallet udformes som gruppearbejde med afsluttende plenumdiskussioner. På basis af møderækken udarbejdedes første del af byggeprogrammet omhandlende hovedprincipper. Sideløbende med emnemøderne skitseredes principløsninger og diagramatiske redegørelser og fasen afsluttedes med udarbejdelse af og behandling af et dispositionsforslag. Tredje fase omhandlede en række mere detaljerede programkrav. Arbejdet foregik tilsvarende anden fase, som en række emnemøder på baggrund af dispositionsforslag og oplæg fra teknikere. Følgende emner blev behandlet: 1. fællesanlæggenes detailudformning 2. boligens detailudformning 3. materialer 4. energiforsyning 5. uderummenes anvendelse Efter denne møderække udarbejdedes anden del af byggeprogrammet omhandlende mere detaljerede funktionskrav og fasen afsluttedes med udarbejdelse af projektforslag. I projekteringsfasen følges projektet af den, under programmeringen nedsatte projektfølgegruppe, bestående af beboere fra Tinggården 1, interesserede beboeremner til Tinggården 2, teknikere, administrationsselskab og byggeforskningsinstitut.

5 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØEN PLANLÆGNING Dispositionsplanen Dispositionsplanen for Køge Kommune fra 1974 udpegede 1974 Herfølge byenhed til boligområde. De hovedretningslinier for planlægningen i Herfølge-området som dispositionsplanen rummede blev senere uddybet i partielle dispositionsplaner. Partiel dispositionsplan Partiel dispositionsplan for byenheden Herfølge (1974) dan nede udgangspunkt for den planlægning, der har fundet sted i Herfølge Midt og således også for det område, hvor Tinggården ligger. Byplanvedtægt nr. I 1975 blev der udarbejdet en byplanvedtægt (nr. 15) for 15 Tinggårdsområdet, dvs. området fra Tinggårdens 1. etape og til Møllebækvejens kommende forlængelse mod øst. Lokalplan 5-01 I 1977 blev der udarbejdet lokalplan for Tinggården (5-01) som tillæg til byplanvedtægt nr. 15. Heri blev de bebyggelsesregulerende bestemmelser for Tinggårdens 1. etape fast-. lagt. 15rammer Den hidtidige lokalplanlægning har fundet sted på baggrund af 15-rammernes midlertidige rammebestemmelser. Kommuneplanen I Køge Kommunes forslag til kommuneplan er det fremtidige byområde øst for Tessebøllevej udlagt til boligformål. Det er tanken at området skal rumme ialt boliger. Det nye boligbyggeri skal sikre et alsidigt sammensat udbud af varierende boligtyper for at skabe en bred befolkningsmæssig sammensætning. Udbygningen af lokalplanområdet er en etape i udbygningen af dette boligområde. Det er tanken at boligområdet skal udbygges indenfor kommuneplanens planperiode i denne tidsfølge : Enfamiliehuse Tæt/lav Ialt Centerforhold, De eneste butikker der findes i området i dag ligger i tilknytbutikker, skoler og ning til den ældste del af Herfølge by. institutioner Det er først og fremmest dagligvarebutikker. Kommuneplanen reserverer areal i det nye boligområde til etablering af butikker til områdets daglige forsyning. Det skal foregå i et lokalcenter således at der skabes rimelige gangafstande fra boligen. Lokalcentret skal kunne rumme evt. skole og institutioner.

6 Herfølge skole er en tre-sporet skole som i skoleåret 80/81 havde ca. 650 elever. Under forudsætning af at udbygningen i Herfølge foregår i den takt boligprogrammet forudsætter, vil det medføre behov for yderligere en skole i Herfølge Midt området. Lokalcentrets og skolens placering er efter kommuneplanforslaget et stykke syd for Tinggården og nord for Møllebækvejens forlængelse. Indenfor daginstitutionsområdet er der i dag en forholdsvis god dækning i forhold til kommunens gennemsnit. Der mangler dog fritidshjemspladser. Friarealer Trafik Herfølge Midt er relativt dårligt forsynet med bolignære friarealer. Derfor fastlægger kommuneplanen at de nye boligbebyggelser forsynes med arealer til nærrekreative formål og fritidsformål. Ved Møllebakken nord for VedsØllevej reserveres der areal til en aktivitetspark. De nye boligbebyggelser øst for Tessebøllevej vil først og fremmest blive betjent fra Tessebøllevej og Møllebækvejens forlængelse. Tessebøllevej vil blive fredeliggjort for gen nemkørende trafik. Den vil desuden i en del af planperioden (til 1991) fungere som busvej indtil der på et senere tidspunkt anlægges en speciel busvej længere mod øst. Det er et mål at gangafstanden mellem bolig og busstop bliver på 400 m (dog højest 600 m). Rammer for lokal- Lokalplanområdet er en del af område 5BN1 i kommunepla planlægningen nens rammedel. For område 5BN1 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen : En lokalplan i dette område skal udarbejdes efter følgende rammebestemmelser : 1. Området skal anvendes til boligformål, det vil sige åben lav og tæt lav boligbebyggelse. 2. I område 5BN1 må der også opføres bygninger til offentlige formål og butikker til områdets daglige forsyning. 3. I området vil der kunne tillades erhverv, hvis erhvervstypen er angivet i lokalplanen, og hvis de kan indpasses uden at genere omgivelserne. 4. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke blive større end 40.

7 5. Mindst 20% af arealet i området som helhed skal anvendes til fælles friareal. 6. Der må ikke opføres bygninger med mere end 2 1/2 etage og de må ikke være højere end 12,5 m. Enkelte bygninger kan dog tillades opført i 3 1/2 etage, når sær lige omstændigheder taler for det og efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. De må ikke være højere end 15 m. 7. I område 5BN1 må der ikke bygges flere end 750 boliger og ikke færre end 550 boliger i området som helhed. Zoneforhold og Området er beliggende i byzone og er omfattet af 15-rammer 15-rammer (område B 504). Bestemmelserne i 15-rammerne er stort set i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser, dog således at disse åbner mulighed for et større antal boliger og en max. bebyggelsesprocent på 40 (istedet for 25). BESKRIVELSE AF LOKALPLANFORSLAGET Områdets afgræns- Lokalplanområdet omfatter et 2,5 ha stort område beliggenning de syd for Tinggården 1. Mod vest grænser det op til et eksisterende villaområde og mod syd vil der senere foregå en yderligere udbygning med nye boligbebyggelser, samt centerbebyggelse. Mod øst grænser Tinggården 1 og 2 op til grønne områder, der vil danne et grønt bælte gennem det samlede byområde. Landskabet Området, der i dag anvendes som landbrugsareal, er relativt fladt med en svag hældning mod øst. Nordøst for området sker der en markant stigning i terrænet. Hovedstruktur Bebyggelsen der vil omfatte ca. 80 boliger fordelt på forskellige boligstørrelser, er baseret på en videreføring af bebyggelsesprincippet i Tinggården 1. Bebyggelsen opbygges af 6 boliggrupper, der hver for sig lukker sig om indre grønninger. Disse står i forbindelse med grønningerne i Tinggården 1. Boliggrupperne sammenbindes af et centralt»aktivitetsstrøg«, hvori de overordnede fællesanlæg placeres. Dette strøg giver mulighed for en god direkte forbindelse mellem privatbolig og fællesareal. Veje, stier og Tinggården 2 vil blive betjent fra stamvejen Tinggården ligeparkering som Tinggården 1 idag bliver det. Stamvejen forlænges mod syd langs arealets vestlige afgrænsning. Vejen indrettes som

8 stillevej og kan senere forlænges til forbindelse med Møllebækvejen. Udover den eksisterende stikvej til betjening af Tinggården 1 anlægges to boligveje, nord og syd om Tinggården 2. Disse veje skal fremover betjene den samlede bebyggelse. Bebyggelsens parkeringsanlæg etableres i tilknytning til disse veje. I forbindelse med den nordlige stikvej anlægges supplerende parkering for Tinggården 1. Bebyggelsen ønskes friholdt for biltrafik, og der kan i den forbindelse accepteres gangafstande på op til 100 m fra parkeringsplads til boligen. Der skal være mulighed for taxa-, renovations- og anden servicekørsel i bebyggelsen. Langtidsparkering tillades derimod kun på parkeringspladser langs vejene. Fra Tinggården 2 etableres der stiforbindelse til den fremtidige kommunale hovedsti i grønningen. Friarealer Bebyggelsen Hver boliggruppe omslutter et fælles uderum - en grønning- - som indeholder private havearealer, småbørnslegepladser og udlæg til nyttehaver. Grønningerne, som udgør bebyggelsens nærrekreative arealer modsvares af stræder og»aktivitetsstrøg«, som er bebyggelsens samlende element. Aktivitetsstrøget udformes som et afvekslende forløb med torve og stræder. I forbindelse med torvet placeres overordnede fællesanlæg som møderum, selskabslokaler og vaskeri, mens der i strøgets yderpunkter ved henholdsvis vej og grønning placeres værkstedsprægede lokaler og legeplads/børnehus. Bebyggelsen består af længehuse grupperet i U- og L-formede boliggrupper omkring indre grønninger. Mellem boliggrupperne udlægges adgangsstræder i en bredde af 8,40 m samt et centralt torv i dobbelt bredde. Mod grønningen fremtræder husene med en etage, mod stræder og torve med to til tre etager. I boliggruppernes»hjørner«placeres fællesrum i stueetgagen med to-etages lejligheder i de overliggende etager. Tage er dækket med naturfarvet bølgeeternit, taghældning ca. 30. Facader i stueetagen udføres fortrinsvis i tunge konstruktioner (murværk, beton), mens 1. salen udføres som lette facader beklædt dels med naturfarvet eternit dels farvede beklædninger i farver afstemt efter Tinggården 1. Boligerne Boligerne er tilsvarende Tinggården 1 baseret på afgivelse af en del af boligarealet til fællesareal. Fællesandelen er i det foreliggende projekt ca. 12,5%, hvoraf ca. 7,5% anven des i familiegruppernes fællesareal og ca. 5% disponeres som mere specialiserede fællesanlæg (aktivitetsstrøget). Al-

9 le boliger indeholder et alrum, som vender mod fællesarealerne. I hovedparten af boligerne er alrummet kombineret med opholdsrummet til et sammenhængende rum, hvor opholdsdelen har forbindelse til have. I boliger placeret på strøgets nordside er der af orienteringsmæssige årsager selvstændigt opholdsrum på 1. sal. Hovedparten af boligerne er i to etager, idet der dog i bebyggelsens udkant med god forbindelse til p-pladserne tænkes placeret et mindre antal et-plansboliger. Ligeledes findes der i forbindelse med 1- og 2-rums boliger et antal boliger i flere boliglag (2 og 3 etager), som samles omkring og sammenbygges med fælleshusene. Flexibilitet Boligerne indrettes som i Tinggården 1 med flexible»tillægsfag«mellem boligerne - dog i begrænset omfang. Ligeledes indrettes supplementsrum - specielt på 1. sal- - hvorved opnås mulighed for flere boligtyper med supplerende toilet på 1. sal ved senere tilslutning af S-rum.

10 Udvidelsesmulig- I boliger med gennemgående opholdsrum findes mulighed heder for udvidelse af opholdsrummet, ligesom der for et begrænset antal boliger er mulighed for tilbygning af supplerende værelsesfag. Udvidelsesmuligheder er markeret på kortbilag. Mini-kollektiver Endelig har det fra beboergruppen været et ønske, at der ved sammenlægning af lejligheder kunne etableres mini-kollektiver indenfor de enkelte boligblokke. Der findes indenfor de skitserede planløsninger mulighed for sådanne sammenlægninger - og evt. senere tilbageføring til»normale«lejligheder. Boligtyperne i Tinggården 2 fordeler sig således : Lejrheder_ Antal Pct. Areal mz Heraf fælles 1 rum 6 7,5 52,8 6,6 2 rum 24 30,0 69,5 8,7 3 rum 37 46,25 84,6 10,6 4 rum 13 16,25 106,8 13,1 Supplementsrum 17 31,0 3,9 Overordnede De overordnede fællesanlæg indeholder funktioner og faci fællesanlæg liteter, som kan benyttes af alle bebyggelsens beboere. Det er f.eks. værksteder, indkøbscentral, hobbyrum m.m. Ligeledes forudsættes det, at de overordnede fællesanlæg i en vis grad også kan benyttes af beboere i Tinggården 1, ligesom beboere i Tinggården 2 kan benytte f.eks. forsamlingshuset i Tinggården 1. Disse anlæg placeres centralt i bebyggelsen, og danner så sammen med boliggruppernes fællesarealer rammen om»aktivitetsstrøget«. Bolignære Hver boliggruppe har sine»egne«fællesarealer, som er be fællesanlæg liggende indbygget centralt i de enkelte boliggrupper. Boliggruppernes fællesarealer orienteres mod såvel aktivitetsstrøg som boliggruppernes udearealer - grønningerne. Arealerne skal rumme funktionerne : Fællesspisning, hyggeafslapning i forbindelse med avislæsning og lignende, småbørnsleg og gruppemøder. Et boliggruppefællesareal (ca m2 ) skal kunne rumme ca. 30»siddende«personer til spisning, møde etc. Beplantning og Grønningerne i de enkelte boliggrupper er først og fremindretning af mest et fællesareal for gruppens beboere, og de private ha udearealer ver er derfor indskrænket til en 3-4 m bred zone langs blokkene.

11 Resten af arealet henligger som en åben græsflade med en beplantning i lette grupper forløbende fra nord til syd. I grønningen kan anlægges nyttehaver indenfor de viste felter. I den private zone plantes frugttræer fritstående eller som espaliertræer samt slyngplanter. Mellem lejemålene afskærmes med frugtbuske. I stræderne anlægges private havezoner kun udfor boliger, hvis udearealer i grønningen er nord- eller østvendt og kun som en 2-3 m bred zone langs facaden. Den øvrige del af stræder og torve udføres i princippet med en hård belægning som f.eks. asfalt. Beplantningen her består af enkelte større løvtræer samt frugttræer og slyngplanter op ad facadernes espalier. Energiforsyning Bebyggelsen forsynes med varme fra en fælles varmecentral, beliggende ved indkørslen til boligområdet. Varmeforsyningen søges etableret som et halmfyringsan læg. Dette skal i givet fald forbindes med et lager der kan opbevare halm til ca. 1 uges forbrug i den koldeste tid. Dette lager bliver ca. 200 mz stort med en bygningshøjde på 4-5 m. Til fyret skal regnes med en 25 m høj skorsten forsynet med filterenhed så støv- og sodgener undgås. Tilkørslen med halm sker på lastbiler 1-2 gange pr. dag på den koldeste årstid. Frakørsel med aske sker ca. 2 gange pr. uge på den koldeste årstid. Varmeforsyningen kan alternativt baseres på fyringsolie med forberedelse for anvendelse af naturgas. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at der ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

12

13

14

15 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-06 TINGGÅRDEN 2, HERFØLGE (Tillæg til partiel byplanvedtægt nr. 15). I henhold til kommuneplanloven (lov nr 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens 1.1 formål 2 Lokalplanens 2.1 område Lokalplanens formål er : - at sikre at området efter en samlet plan kan bebygges med ca. 80 boliger opført som tæt, lav boligbebyggelse i 1, 2 og enkelte steder i 3 etager. - at fastlægge vej-, sti- og parkeringsforhold således at området trafikalt kan forsynes på en sikker og klar måde. - at sikre tilstrækkelige friarealer til bebyggelsen og at opholdsarealerne får en udformning og placering som er i overensstemmelse med planens mål. - at sikre, at bebyggelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen og anden planlægning iøvrigt. Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter dele af matr. nr. 8a, 8t og 9a af Herfølge by, Herfølge. 3 Områdets 3.1 anvendelse 3.2 Området må kun anvendes til boligformål som tæt lav bebyggelse. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af : - at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde at områdets karakter af boligområde ikke brydes. - at virksomheden ikke er til gene for de omboende. - at virksomheden ikke medfører parkeringsbehov udover det som området som boligområde kan rumme. Ejendommen må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for virksomhed. 3.3 Indenfor området kan der opføres eller indrettes fælles anlæg, såsom værkstedslokaler, selskabslokaler, vaskeri, redskabsskure som vist på kortbilag 4. 4 Udstykning 4.1 Der kan indenfor området udskilles areal til offentlige veje og stier.

16 5 Vej-, sti- og 5.1 parkeringsforhold Indenfor området udlægges der areal til veje, stier og parkering med en beliggenhed og i et omfang som vist på kortbilag 3. Vejen A-A udlægges som stillevej i en bredde af 10 m med foranstaltninger og fortov som vist på kortbilag 3. Vejene B-B udlægges i en bredde af 6m. Der skal udlægges areal til 1 1/2 parkeringsplads pr. bolig. Der skal anlægges 2/3 parkeringsplads pr. bolig ved bebyggelsens ibrugtagen. Resten anlægges når byrådet kræver det. Kørende adgang til området må kun finde sted som vist på kortbilag 3. Oversigtsarealer mod stamvejen A-A skal etableres som vist på kortbilag 3. 6 Bebyggelsens 6.1 omfang og placering Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 40. Der må højst bygges 80 boliger indenfor området. Bygninger må ikke opføres i mere end 2 etager bortset fra at bebyggelsen enkelte steder kan opføres i 3 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, målt efter reglerne i bygningsreglementet, der overstiger : 2 etagers bygninger 8,5m 3 etagers bygninger 10,5 m Fælles bygninger må opføres i max. 2 etager. Byrådet kan tillade, at dele af en fællesbygning opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til drift eller indretning gør det nødvendigt. Tages vinkel med det vandrette plan skal følge de på kortbilag 6 viste snit og er mellem 25 og 35. Beboelsesbygningerne skal iøvrigt opføres i overensstemmelse med de på kortbilag 5 og 6 viste principtegninger. Bebyggelsen skal opføres i overensstemmelse med den på kortbilag 2 og 4 viste retningsgivende bebyggelsesplan. Byrådet vil kunne tillade at visse detaljer i planen fraviges, hvis væsentlige forhold taler for det, og hvis disse ændringer er af mindre betydning for planens helhed.

17 6.8 Bebyggelse skal opføres som vist på kortbilag 6 med en min. afstand mellem facader på 8,4 m, uanset at bygningsreglementets bestemmelser om det skrå højdegrænseplan derved overskrides. 6.9 Små ildsteder og skorstene kan etableres i den enkelte bolig, efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Tilbygning til de enkelte beboelsesbygninger kan finde sted som angivet på kortbilag 4, men kun efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde Garager og carporte kan opføres på parkeringsarealerne, men kun med byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde og efter en samlet plan Udhuse og lignende mindre bygninger udover de på kortbilag 4 viste, må opføres med max. grundflade på 10 ni, og max. højde på 2,40 m. Mod naboskel må højden ikke overstige 1,80 m. Andre bygningsanlæg må ikke opføres. Overdækning af terrasser kan finde sted efter en samlet plan godkendt af byrådet På kortbilag 4 er vist 2 udhuse i bebyggelsens østlige del, som er. placeret i skel. Disse udhuse kan opføres i overensstemmelse med bebyggelsens øvrige udhuse, uanset at bygnings reglementets bestemmelser om højder og afstande overskrides. Bebyggelsens 7.1 Ingen form for skiltning eller reklamering må finde sted ydre uden byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde (jvf. 3). fremtræden 7.2 Til udvendige bygningssider skal anvendes jordfarver. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan dog også anvendes andre farver. Blanke og reflekterende tagma terialer må ikke anvendes. På den del af en bygningstagflade, som eventuelt indrettes til energisparende foranstaltninger (solfangere og lignende), kan dog anvendes blanke og reflekterende materialer efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 7.3 Til udvendige bygningssider, herunder tage, må Øvrigt ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 7.4 El-ledninger, herunder ledninger til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal udføres som jordkabler.

18 7.5 Antennemaster og tagantennemaster må ikke etableres indenfor området. Der kan dog af byrådet, i særlige tilfælde, gives tilladelse til radioamatører med licens, til opsætning af typegodkendte antenner, såfremt disse ikke er til gene for omgivelserne. 8 Ubebyggede 8.1 Eksisterende bevoksning indenfor området må ikke fjernes arealer uden byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 8.2 Beplantning, belysning, udformning og befæstelse af fælles udearealer, herunder parkeringsareal samt terrænregulering må kun udføres efter en af byrådet godkendt samlet plan, som er i overensstemmelse med de på kortbilag 2 og 3 viste principper og beskrivelsen i redegørelsen. 8.3 De på kortbilag 2 viste»fælles opholdsarealer«må ikke bebygges, men udlægges som fælles opholdsarealer for bebyggelsen. Indenfor områderne kan der opføres enkelte mindre fællesbygninger, som Leks. legehuse, redskabsskure og lign., når disse ikke overskrider 102 bebygget areal pr. bygning, og iøvrigt udformes sådan, at de harmonerer med den øvrige bebyggelse og efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 8.4 Terrænregulering på mere end ± 0,50 m i forhold til det eksisterende terræn må kun foretages med byrådets tilladelse. I det sydøstlige hjørne af grunden findes en lunke i terrænet som kan opfyldes (ca. 1,5 m). 8.5 Mod de fælles grønninger må der kun hegnes med levende hegn. Øvrige hegn skal etableres med en udformning og et udseende, der harmonerer med bebyggelsen. Hegning må Øvrigt kun finde sted efter en samlet plan, der forinden er godkendt af byrådet. 8.6 Der kan etableres nyttehaver i de fælles grønninger som vist på kortbilag Oplagring udenfor bygninger eller dertil indrettede indhegninger må ikke finde sted. 8.8 Campingvogne må anbringes indenfor det dertil indrettede areal (vist på kortbilag 2). Større både må ikke placeres indenfor området.

19 9 Forudsætninger 9.1 Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før de i 5 stk. for ibrugtagen 1 og 8 stk 2 nævnte anlæg og beplantninger er etableret. afny bebyggelse 9.2 Samtlige boliger i området skal tilsluttes en fælles varmecentral. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted. Varmecentralen kan bruge halm som energikilde, alternativt fyringsolie eller naturgas. Varmecentralens placering ses af kortbilag Aflysning 10.1 Nærværende lokalplan aflyser de på kortbilag 1 viste arealer af lokalplan 5-01 Tinggården 1. Nærværende forslag til lokalplan 5-06, Tinggården 2, er i byrådets møde den 4. maj 1982 vedtaget som forslag til lokalplan for området. Øge Byråd, den 6. maj 1982 P. b. v. Sign Jørgen Jørgensen/Sign. Frede Jensen Nærværende forslag til lokalplan 5-06, Tinggården 2, er i byrådets møde den 7. september 1982 godkendt som endelig lokalplan for området. Øge Byråd, den 5. oktober 1982 P. b. v. Sign. Jørgen Jørgensen/Sign. Ole Andersen Indført i dagbogen den 7. oktober 1982 Retten i Øge LYST

20

21

22

23

24

25

26

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN Håndværk og liberalt erhverv, Herfølge syd

LOKALPLAN Håndværk og liberalt erhverv, Herfølge syd LOKALPLAN 5-04.8 Håndværk og liberalt erhverv, Herfølge syd KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.8 HANDVÆRK OG LIBERALT ERHVERV, HERFØLGE SYD (tillæg til rammeplan 5-04) REDEGØRELSE LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN Sivvej, boliger

LOKALPLAN Sivvej, boliger LOKALPLAN 4-08.8 Sivvej, boliger KØGE KOMMUNE 1986 LOKALPLAN 4-08.8 BOLIGER VED SIVVEJ TILLÆG TIL RAMMELOKALPLAN 4-08 Indholdsfortegnelse: Lokalplanens baggrund...s. 3 Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-10 STADION I HERFØLGE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Det eksisterende Herfølge stadion er idag beliggende på et areal syd

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN Holmebækhuse, boliger

LOKALPLAN Holmebækhuse, boliger LOKALPLAN 5-04.5 Holmebækhuse, boliger KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.5 HOLMEBÆKHUSE - tæt-lav bligbebyggelse i Herfølge Syd (tillæg til rammeplan 5-04) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 6-02.4 ANDELSBOLIGER PÅ GARTNERJORDEN I LELLINGE INDHOLDSFORTEGNELSE: side Lokalplanens formål og indhold 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN Ved Porten, boliger

LOKALPLAN Ved Porten, boliger LOKALPLAN 4-08.3 Ved Porten, boliger KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-08.3 BOLIGER "VED PORTEN". DENNE LOKALPLAN Denne lokalplan er et tillæg til rammelokalplan for Klemmenstrupgård lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

LOKALPLAN Ved Løkken, boliger

LOKALPLAN Ved Løkken, boliger LOKALPLAN 4-08.4 Ved Løkken, boliger KØGE KOMMUNE 1991 KØGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-08.4 BOLIGER "VED LØKKEN", KLEMMENSTRUPGÅRD INDHOLDSFORTEGNELSE: Side REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 5-09 Antennemast, Herfølge

LOKALPLAN 5-09 Antennemast, Herfølge LOKALPLAN 5-09 Antennemast, Herfølge KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-09 ANTENNEMAST, HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE : 1. Lokalplanens baggrund 2. Dispositionsplanen 1974 3. 15 rammer

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 218 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde ved D~esvej nord for Danagarden

LOKALPLAN NR. 218 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde ved D~esvej nord for Danagarden LOKALPLAN NR. 218 for et boligområde ved D~esvej nord for Danagarden HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 218 FOR ET BOLIGOMaDE VED DØESVEJ. NORD FOR DANAGARDEN INDHOLDSFORTEGNELSE Side S;

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

STEMPELMÆRKE D

STEMPELMÆRKE D O %M O KK cl M STEMPELMÆRKE D 132664 00 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 80 Lokalplan for et område til boligformål, beliggende i Søndenå kvarteret ved de Lichtenbergsvej (ifølge kommuneplanens "Rammer til

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere