NOTAT 2010/2-8A Den 25. marts 2010 Jnr jnr Vandforsyning. Projektbeskrivelse VANDFORSYNING I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT 2010/2-8A Den 25. marts 2010 Jnr. 08.004-088 jnr. 08.216-021 Vandforsyning. Projektbeskrivelse VANDFORSYNING I DANMARK"

Transkript

1 Projektbeskrivelse NOTAT 2010/2-8A Den 25. marts 2010 Jnr jnr Vandforsyning VANDFORSYNING I DANMARK Drikkevand rent vand, men hvordan? I Danmark bruger vi knap 1 mia. m 3 vand årligt. 99 procent af det hentes direkte fra grundvandet næsten uden behandling. Det miljøpolitiske mål har været og er fortsat at godt drikkevand skal kunne opnås gennem en simpel iltning og filtrering af grundvand. I andre lande baseres en stor del af drikkevandsforsyningen på overfladevand fra søer, kanaler m.m., hvilket stiller store krav til behandling inden det når forbrugeren. To trediedele af Danmark er dyrket som intensivt landbrug. Det er under disse dyrkede flader at langt det meste af grundvandet dannes. Det er også fra disse dyrkede flader, nogle af de stoffer, der kan forurene grundvandet, kommer. Det er især nitrat og pesticider. I perioden er brugen af sprøjtegifte steget med 45 procent. I gennemsnit lukkes der årligt 100 vandboringer som følge af pesticid-forurening. Da produktionen af vand tager mange år skyldes forurening typisk tidligere tiders brug af pesticider. Andre forureninger end fra overfladebelastningen kan være en trussel mod det rene vand i hanerne. I efteråret kunne avisen Ingeniøren fortælle at 228 af landets almene vandforsyninger sendte vand med for mange colibakterier ud til danskerne. Kortlægningen kom i kølvandet på forureningssager som fx i Greve og Køge kommuner, hvor borgerne måtte undvære deres drikkevand i flere uger. Miljøministeren kaldte det for dybt uacceptabelt og lovede en handlingsplan for at sikre kvaliteten af drikkevand inden årets udgang. Det skulle bl.a. føre til forbedret kommunalt tilsyn, ledelsessystemer på vandværkerne, øget egenkontrol og oplysninger til borgerne om drikkevandskvaliteten. Planen er endnu ikke dukket op og kan blive overhalet indenom af kommende EU-regler. Ingen bedring i vandsituationen i 15 år I 1996 udviklede og gennemførte Teknologirådet en afstemningskonference om hvordan vi sikrer rent drikkevand i fremtiden. På konferencen deltog 60 borgere, 60 politikere fra Folketinget, amter og kommuner samt 60 fagfolk. De blev præsenteret for fem handlingsplaner for at sikre rent vand og skulle stemme på den, de fandt bedst. De væsentligste aktører på drikkevandsområdet havde fået til opgave til lejligheden at udforme deres handlingsplan. De fem var Landbrugsrådet, Dansk Agrokemisk Forening (nu Dansk Planteværn), Amtsrådsforeningen, Økovandspejlet (miljø NGO) samt Danske Vandværkers Forening. Planen fra sidstnævnte vandt, men kun med én stemme mere end Økovandspejlets plan, der sagde helt stop for landbrugets anvendelse af pesticider, mod kompensation. Næsten halvdelen af borgerne stemte på denne plan, det samme gjorde knap en trediedel af politikerne og fagfolkene. Teknologirådet bad efterfølgende analysefirmaet Vilstrup efterprøve afstemningsresultaterne ved at lave en egentlig befolkningsundersøgelse på konferencens konkrete afstemninger. Resultatet blev næsten på decimaler identisk med konferencens. Konferencen fik, sammen med Teknologiråds-rapport om muligheder i 100 % økologisk landbrug, stort gennemslag og betød øget politisk opmærksom på drikkevandet. Det såkaldte Bichel-udvalg blev nedsat til at kulegrave alle aspekter ved at bruge bekæmpelsesmidler i landbruget, bl.a. de samlede konsekvenser af en afvikling over 10 år af brugen af pesticider. Antallet af stoffer som drikkevandet kontrolleredes for blev øget 1

2 fra 8 til 23 stoffer og vandværkerne fik lovhjemmel til at opkøbe arealer omkring drikkevandsboringer for at gøre dem til sprøjtefri zoner, forudsat at det kunne ske ad frivillighedens vej. På trods af viden og indsats er der imidlertid ingen tegn på at vores grundvand har fået det bedre, tværtimod.. Krav om god økologisk kvalitet Til forskel fra for 15 år siden er der i dag nogle konkrete mål for hvordan vandets kvalitet skal være. EU s vandramme-direktiv pålægger samtlige medlemslande at opnå god økologisk kvalitet i alle former for vandmiljøer søer, åer, fjorde, grundvand inden Det vil sige at opnå en tilstand, der kun er svagt ændret i forhold til en uberørt tilstand uden påvirkning af mennesker. Selvom tre vandmiljøplaner herhjemme hidtil bl.a. har reduceret kvælstofudledningen med 50 procent lever vores vand stadig ikke op til EU's standarder. Halvdelen af de danske åer, 2/3 af søerne og næsten 90 % af fjordene og kystområderne er under standard. Indsatsen vurderes at kræve betydeligt stærkere virkemidler end ved de tidligere vandmiljøplaner. For at efterleve vandrammedirektivet har Miljøministeriet netop udsendt 23 vandplaner i en teknisk forhøring, én plan for hver af de 23 vandoplande i Danmark. Senere på året, formentlig i tredje kvartal, udsendes de justerede vandplaner i en 6 måneders høring. Herefter udformes de endelige vandplaner som kommunerne skal arbejde videre med i 2011 og 2012 ved at lave hver sin konkrete handleplan, som beskriver indsats og hvilke af de virkemidler, der stilles til rådighed, der skal tages i brug. En betydelig del af de 13,5 mia. kr der investeres i landbrugets udviklingsplan - Grøn Vækst-planen - i går til indsatserne i vandplanerne. Hertil skal lægges brugerfinansierede udgifter særligt på spildevands- og vandforsyningsområdet. Et nyt overvågnings - og miljøovervågningsprogram træder i kraft i 2011 og skal holde øje med om planerne virker. Anbefalede virkemidler falder ikke i god jord På Fyn har en landboforening gransket udkastet til vandplaner og anslår at det kan komme til at koste en tredjedel af det fynske landbrugsareal, hvis de fire fynske vandplaner gennemføres i deres nuværende form. En vandplan opstiller mål for miljøstandarden og forslag til indsatsen i det enkelte vandopland. Fx hvor mange hektar, der skal udlægges til ekstra vådområder og ekstra efterafgrøder og vandløb der skal genåbnes. Nogle landmænd vil skulle halvere kvælstoftilførslen til deres afgrøder og det vil stort set gøre det umuligt at få økonomi i planteavlen, vurderer landboforeningen, der samtidig ser Danmark som overambitiøs i forhold til andre lande. Hvor mange penge skal samfundet bruge på at vandkalve og salamandre kan boltre sig i vores vandløb, spørger de i disse dage på Fyn. Borgmestre omkring Limfjorden ser vandplanernes kvælstof-reduktionskrav som så skrappe at det bliver umuligt at drive almindeligt landbrug. Andre lande, fx Tyskland og Holland, hævdes at planlægge at få længere tid til at tilpasse sig, hvilket statsministeren nu synes at Danmark skal følge af hensyn til at bevare en levedygtig fødevaresektor. Landbruget hilser ekstratid velkomment fordi den skal bruges til at indtænke andre virkemidler til at nå målene end at reducere udledningen af kvælstof. På samme måde er en række af miljøtiltagene i den næsten et år gamle Grøn Vækst-plan, der skulle have været indført i år, nu sat på på standby fra politisk side. Et besluttet kvælstof-kvote-system har ingen landmænd råd til iøjeblikket, vurderer regeringen. Kravet om 25 meters pesticidfrie randzoner om vandboringer er nu reduceret til 10 meter af hensyn til landbrugets konkurrenceevne. De nuværende pesticidafgifter lempes og en vedtaget omlægning af afgifterne for at reducere forbruget udskydes foreløbig til efteråret, det samme 2

3 gør etablering af ådale og forbedring af vandløb. Miljøministeren forklarer forsinkelserne med at lovforslagene er teknisk vanskelige og kræver koordinering på tværs af ministerierne. Ligesom i Grøn Vækst-planen har Danmark i vandplanerne valgt at udelade effekten af klimaforandringer og udskyde dette til næste generation af vandplaner efter Det begrundes af miljøministeren i et svar til Folketinget med at tilpasning til klimaforandring er en langsigtet proces, og der er stadig usikkerhed om, hvilke konksekvenser klimaforandringerne har for vandmiljøet, og hvor hurtigt de vil slå igennem. Eksperter vurderer at klimaændringer vil få store konsekvenser for vandmiljøet, herunder grundvandsressourcerne. EU opfordrer til at inddrage offentligheden Artikel 14 i vandrammedirektivet fremhæver de europæiske borgeres vigtige rolle i at hjælpe med at afveje de miljømæssige, økonomiske og sociale faktorer i vandplanerne. Med direkte henvisning til Århuskonventionen anbefaler EU som best practice at offentligheden får mulighed for at påvirke planerne og arbejdsprocesserne. Hvor dette fungerer godt bidrager borgere aktivt til udviklingen og gennemførelsen af vandplanerne så deres viden og erfaring kan gøre gavn, og så der kan udarbejdes fælles løsninger på problemerne. Nye vandselskaber i kommunerne Med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne ansvaret for at udføre opgaverne med vores drikkevand. Blot tre år efter er de kommunale vandforsyninger nu blevet udskilt fra kommunen og organiseret i selvstændige aktieselskaber. Det skal sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugeren. Som led i reformeringen er etableret en stærk central styring og regulering i miljøministeriet, der formidler mål og virkemidler til kommunernes opgavevaretagelse på vandområdet. Et statsligt forsyningssekretariat placeret i Konkurrencestyrelsen vil fremover regulere vandsektoren på den økonomiske side. Her fastsættes et beregnet prisloft for hvilke takster hvert vandselskab kan opkræve for vand og spildevand med balance mellem det enkelte selskabs udgifter og indtægter. Sekretariatet, der finansieres af vandselskaberne, er også ansvarlig for at benchmarke de enkelte selskaber og informere offentligheden. FORMÅL OG PROJEKTIDÉ Som led i den offentlige høringsperiode for vandplanerne afholdes en afstemningskonference, der skal præsentere forskellige løsningsmuligheder og virkemidler i indsatsen for at sikre rent grundvand og opnå god økologisk kvalitet. Løsningerne fremlægges som motiverede handlingsplaner og sættes derefter til afstemning. I salen er borgere (lægfolk), fagfolk og politikere (stat, regioner, kommuner) fordelt med 1/3 af hver. Projektets formål er at bidrage til debatten om, hvordan vi fremover vil prioritere rent grundvand og skabe god økologisk kvalitet, og hvilke virkemidler der vil være nødvendige at præsentere de involverede parters opfattelse af grundvandsproblemerne og deres bud på løsningen heraf at synliggøre hvilke grupper i samfundet, der ønsker hvilke handlingsveje og virkemidler (borgere, politikere, fagfolk) at bidrage til at udbrede en best practice, der består i at borgere inddrages i udvikling af indsatsen på vandområdet, både centralt og i kommunerne Kommunalreformen i 2007 ændrede forhold for vandforsyningen og grundvandsbeskyttelsen, blandt andet i fordelingen af myndighedsansvar. Implementeringen af vandreformens nye vandselskaber medfører yderli- 3

4 gere væsentlige ændringer i rammerne for indsatsen og i forholdet mellem drift og myndighed. I lyset af de senere års betydelige fokus på at etablere de administrative rammer for landets vandforsyninger kan der være behov for et fokus på den konkrete indsats nemlig at fremtidssikre kvaliteten og forsyningssikkerheden af vores drikkevand inden for de nye rammer. En hjørnesten i den fremtidssikring er fortsat at kunne håndtere landbrugets overfladebelastning af vores grundvandsressourcer. Rent drikkevand er den allervigtigste fødevare for mennesker og den afgørende faktor for plante- og dyreliv. Hvilke krav til håndtering, beskyttelse og kvalitetskontrol matcher sådan en status? Projektet vil kunne bidrage til udformning af de statslige vandplaner og dermed til grundlaget for kommunernes indsats og handleplaner i Hvordan styrke demokratiske forhold omkring dansk vandforsyning indsigt, indflydelse og lige adgang for alle til rent drikkevand? Hvordan sikre tydelig ansvarsdeling og handling, når driftselskabs-bestyrelser, kommunen som myndighed og staten tilsammen skal varetage fælles mål? Hvordan skal vi prioritere indsatsen for at beskytte grundvandet? Hvordan er sammenhængen mellem teknologi og effektiv kontrol af vandkvaliteten hvad er det (miljø)teknologiske behov? Hvilke virkemidler skal tages i brug for at fremtidssikre vores drikkevand og vil de virke? MÅLGRUPPE OG FORMIDLING Målgruppen for projektet er primært de politiske beslutningstagere, regeringen, Folketinget, regioner og kommuner samt øvrige aktører i vandforsyningen, ikke mindst de centrale vand-myndigheder og vandselskaberne. Projektet vil tillige have et generelt oplysende sigte ved at bidrage til en status for dansk vandforsyning samt vurderinger for den fremtidige udvikling og behovet for nødvendige indsatser. Heri kan indgå et retroperspektiv i forhold til udviklingen siden Teknologirådets seneste drikkevandsprojekt blev gennemført. Der udarbejdes et faktuelt oplysningsmateriale om grund- og drikkevand i Danmark som sendes til deltagerne forud for konferencen. I materialet indgår i skisteform de handlingsplaner, der vil blive præsenteret på topmødet. Efter topmødet suppleres materialet med afstemningstemaer og resultaterne herfra og udgives som et katalog. Konferencen formidles i rådets nyhedsbrev Rådet til tinget, der udover Folketingets medlemmer også vil blive formidlet til samtlige folkevalgte i regioner og i kommuner. Formidlingen skal endvidere sigte på at stimulere den offentlige debat, fx gennem aktiv pressekontakt. Der kan gøres en særlig indsats i forhold til kommunerne ved at formidle projektets materialer og evt. Teknologirådets proces- og metodekompetencer i at udbrede EU s anbefaling om best practice, der består i at inddrage offentligheden i udformningen af de lokale handleplaner og indsats. 4

5 METODE Projektet gennemføres som en afstemningskonference, metodisk i lighed med principperne i Teknologirådets konference i Fem af de væsentligste interessenter på vandforsyningsområdet får til opgave at fremlægge en handlingsplan for hvordan vi sikrer rent drikkevand i Danmark fremover. Handlingsplanerne vil være udarbejdet til lejligheden og alle følge en fælles opskrift af hensyn til at deltagerne skal kunne sammenligne dem indbyrdes. Konferencen vil bestå af en fremlæggelse af de forskellige handlingsplaner, en aktør fra hver af interessenterne fremlægger og svarer på afklarende spørgsmål fra deltagerne i salen. En ordstyrer/ advokat -funktion skal sikre at interessenterne i deres fremlæggelse kommer hele vejen rundt, at der argumenteres rimeligt for de enkelte udsagn samt at løse udsagn ikke står uimodsagte. En baggrundsgruppe af sagkyndige og evt. interessenter nedsættes og har til formål at bidrage til udarbejdelse af konferencemateriale, opskrift på kriterier og indhold i handlingsplaner, afstemningstemaer m.m. Fra Teknologirådet medvirker projektleder Anne Funch Rohmann samt en projektmedarbejder og sekretær. 5

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen De vigtigste resultater fra Aquarius Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen Partnerne i Aquarius I projektet er der 15 partnere fra seks lande og syv pilotprojekter i området omkring Nordsøen. Side

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Fremtidens regionplan som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan. Søren Bredal Henriksen, Paw Bro Larsen og Jacob Winkel

Fremtidens regionplan som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan. Søren Bredal Henriksen, Paw Bro Larsen og Jacob Winkel Fremtidens regionplan som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan Søren Bredal Henriksen, Paw Bro Larsen og Jacob Winkel Afgangsprojekt Landinspektøruddannelsen Aalborg Universitet

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

Nr. 01 marts 2009/61. årgang

Nr. 01 marts 2009/61. årgang Nr. 01 marts 2009/61. årgang Nr. 1 marts 2009/61. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Ansvarlig udgiver Dansk Byplanlaboratorium Redaktion Christina Hoffer (ansv.) Dennis Lund Redaktionsudvalg Peer

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Arbejdspapir Deloitte Business Consulting A/S 2014 Indhold 1. Introduktion 2. Den reguleringsmæssige

Læs mere