Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade."

Transkript

1 Nyhedsbrev Juni 2010 Indeks side 2 Saltudskylning i Limfjorden EU stridigt Yderligere forsinkelser af miljømålsindsatsen EU retssag mod Danmark på vej. Indeks side 3 Vadehavet den næste nationalpark Så er der igen penge til vandl øbsforbedringer Indeks side 4 De fysiske spærringer er hovedproblemet Indeks side 5 Kommunerne bagud med spildevandsrensning Ny t elfiskeudst yr på markedet Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

2 Saltudskylning i Limfjorden EU stridigt Danmarks Sportsfiskerforbund har i et høringssvar på miljøgodkendelsesudkastet til udvidelse af saltlagrene ved Ll. Torup påpeget, at godkendelsen i den foreliggende form vil være i strid med ikke mindre end 5 EU direktiver, nemlig habitatdirektivet, vandrammedirektivet, VVM direktivet, skaldyrdirektivet og nitratdirektivet. Udledningerne fra udskylningerne af saltkaverner vil påvirke habitatområderne Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord på en sådan måde, at hverken habitatdirektivet eller vandrammedirektivets målsætninger vil kunne overholdes. Den ekstraordinære udskylning af salt vil ligeledes medfører en overkoncentration af salt i nærområdet i strid med kravene i skaldyrdirektivet. Endelig er den tilgrundliggende miljøvurdering i henhold til VVM direktivet utilstrækkelig og ufyldestgørende. Læs hele høringssvaret i vedhæftede fil. Yderligere forsinkelser af miljømålsindsatsen En række af de grønne initiativer i Grøn Vækst er blevet forsinkede, men de er på vej, forsikrer miljøminister Karen Ellemann (V) og fødevareminister Henrik Høegh (V). Et af de markante natur- og miljøtiltag i aftalen er beslutningen om at oprette hektar obligatoriske sprøjtefrie og gødningsfrie randzoner omkring vandløb og søer. Det lovforslag skulle have været fremsat i dette forår, men bliver nu i stedet fremsat til efteråret. Forsinkelsen skyldes blandt andet, at EU kræver præcis kortlægning af alle randzonerne, før der kan blive udbetalt kompensation til landmændene. Kompensationen skal komme fra EU s landdistriktsmidler. I Grøn Vækst fremgik det desuden, at der i efteråret 2009 skulle fremsættes et lovforslag om en ny pesticidafgift, der tager højde for pesticidernes skadesvirkninger. Dette lovforslag bliver også først fremsat til efteråret. Et tredje forsinket element i Grøn Vækst er et stort, samlet forslag fra Miljøministeriet, der handler om etablering af ådale, naturforbedringer af vandløb, sprøjtefri zoner om vandboringer og kommuners mulighed for at placere store landbrug og biogasanlæg. Forslaget skulle være fremsat i dette forår, men bliver nu fremsat til efteråret. Et fjerde forslag, der ikke er blevet fremsat, er en revision af husdyrloven. Her har regeringen og Dansk Folkepart lavet forlig med Radikale, men endnu er partierne ikke kommet til enighed. Ifølge oplysninger på EU-kommissionens hjemmeside opdateret den 25.marts 2010 har fjorten medlemslande vedtaget deres vandplaner, fire medlemslande har afsluttet den offentlige høring, men endnu ikke vedtaget planerne, og ni lande har enten ikke påbegyndt høringen eller endnu ikke afsluttet den. EU retssag mod Danmark på vej. Nu er EU-kommissionen også ved at være træt af den danske regerings smølen med Vandrammedirektivets vandplaner. Kommissionen har nu taget første skridt til en retssag mod Danmark. Det sker i form af en såkaldt advarsel, som Danmark får to måneder til at svare på. Planerne skulle have været indsendt senest i december De danske planer bliver op mod halvandet år forsinket, da de først udsendes i seks måneders høring til efteråret. Derefter udarbejdes den endelige version af planerne for de 23 vandoplande, som Danmark er delt op i. Tidsfristen for vandplanerne har været kendt i årevis. I alt 12 EU-lande får en advarsel. Blandt de nordeuropæiske er det udover Danmark kun Litauen, der er bagefter med sine vandplaner. Miljøminister Karen Ellemann (V) siger til Ritzau, at forsinkelsen skyldes, at de danske planer er grundige, og at miljømålene vil blive nået. Det er dog uklart, hvornår det vil ske. Da de første udkast til de stærkt forsinkede vandplaner blev offentliggjort i januar, blev de mødt med voldsom kritik fra landbruget og en række folketingsmedlemmer fra Venstre, der talte for, at man udsatte opfyldelsen af målene til 2027, som er sidste frist i EU s vandrammedirektiv. Kritikken førte til en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som lægger op til at udskyde en stor del af landbrugets indsats for at begrænse udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet til efter Udkastene lagde allerede på forhånd op til, at målsætningen om god vandkvalitet ikke kunne nås i 2015 alle steder. Samtidig er det uklart, hvordan landbrugets kvælstofudledning kan nedbringes til det ønskede niveau.

3 Vadehavet den næste nationalpark Miljøminister Karen Ellemann (V) har netop sendt et forslag til Nationalpark Vadehavet i offentlig høring. Hermed inviteres alle borgere, lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder til at drøfte rammerne for Nationalpark Vadehavet i de næste fire måneder frem til høringsfristen 9. september Det forventes, at Nationalpark Vadehavet kan åbnes i løbet af efteråret. Forslaget sætter rammerne for udviklingen af den cirka hektar store nationalpark det svarer rundt regnet til fodboldbaner. Udover selve Vadehavet omfatter nationalparken vadehavsøerne, Skallingen, Varde ådal, Marbæk-området og dele af marsklandet bag digerne på fastlandet. I forslaget kan man også læse om formålet med nationalparken, om de overordnede målsætninger, og se forslaget til hvordan nationalparkbestyrelsen sammensættes. Skov- og Naturstyrelsen gennemfører i samarbejde med de fire Vadehavskommuner, Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, en række offentlige informations- og debatmøder i løbet af debat- og høringsperioden. På hjemmesiden for nationalparker er det desuden muligt at bidrage med synspunkter i nationalparkdebatten. Regeringen har udpeget i alt fem områder som nationalparker: Thy, Mols Bjerge, Vadehavet, Skjern Å og Kongernes Nordsjælland. Thy og Mols Bjerge blev indviet i august 2008 og august Nu er turen så kommet til Vadehavet. Så er der igen penge til vandl øbsforbedringer Fødevareministeriet giver tilskud til at beskytte den akvatiske fauna og flora, samtidig med at vandmiljøet forbedres. Det er primært kommuner, der kan søge om tilskud. Ansøgningsfristen er den 20. juni Ordningen omfatter tre forskellige indsatsområder: Vandløbsrestaurering Beskyttelse og forbedring af miljøet inden for rammerne af NATURA 2000 Direkte udsætning af levende akvatiske organismer Tilskudsordningen indgår i det danske fiskeriudviklingsprogram Programmet finansieres af Fødevareministeriet og EU s Fiskerifond (EFF). Projekter som genskaber de oprindelige forhold i vandløbene vil blive prioriteret højest. Det kan være projekter hvor man nedlægger opstemninger og derved genskaber de oprindelige stryg i de tidligere opstuvede områder opstrøms opstemningerne. Læs mere om denne ordning.

4 De fysiske spærringer er hovedproblemet Den største udfordring i bestræbelserne på at opnå god økologisk tilstand i danske vandløb er fortsat de mange fysiske spærringer. Det fremgår af et symposium om vandmiljøet, som netop er blevet afholdt. Ud over negative effekter af tilførte pesticider, som måske også vil øges i et fremtidigt ændret klima, er størstedelen af vore vandløb stadig stærkt fysisk forstyrrede som følge af kanalisering, årlige grødeskæringer og anden vedligeholdelse af hensyn til landbrugets afvandingsinteresser. Fysiske spærringer forhindrer desuden mange steder, at der kan genskabes naturlige fiskesamfund. Andre fysiske ændringer som opfyldning af vandhuller samt oppløjning af enge og andre artsrige vådområder er fortsat med til at forringe naturtilstanden. Erfaringer fra genopretning af blandt andet Gudenåen viser, at man bør satse på den»rigtige«løsning frem for»lappeløsninger«som ikke virker, skal laves om og derfor bliver dyrere i længden. Hovedkonklusionen fra symposiet var, at vores ferske økosystemer stadig er stærkt forstyrrede af næringssalte og dårligt fysisk miljø, og accelererende klimaforandring med mulig indvandring af nye arter og belastning med pesticider gør, at der er lang vej, før systemerne opnår de målsatte tilstande. Opnåelse af en god miljøtilstand forudsætter derfor fortsat en markant indsats over mange år. Danmark er via EU-lovgivningen forpligtet til, at de danske søer og vandløb opnår mindst»god økologisk tilstand«i Derfor er både Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet indarbejdet i dansk lovgivning. Hvor og hvordan målet skal nås, er beskrevet i de udkast til vand- og naturplaner, som staten netop har haft i høring hos kommunerne. Det er nemlig kommunerne, der har ansvaret for at sikre opfyldelsen af målene. Planerne er en del af regeringen og Dansk Folkepartis aftale om»grøn Vækst«, hvor der over en årrække afsættes 1 mia. kr. til bl.a. nye vådområder og ådalsprojekter for at reducere tilførslen af kvælstof og fosfor til havmiljøet og søerne, ligesom de fysiske forhold på udvalgte strækninger af km vandløb skal forbedres. Kommunerne er ivrige efter at iværksætte projekter til opfyldelse af målene. Hjørring Kommune har for eksempel allerede lavet en detaljeret vurdering af, hvilke vandløbsstrækninger og søer som skal restaureres, de nødvendige virkemidler og omkostningerne hertil. Det tyder umiddelbart på, at det bliver betydeligt dyrere end budgetteret af Miljøministeriet. Der er derfor grund til nøje at vurdere, hvilke virkemidler der mest effektivt bør anvendes. Er det for eksempel muligt at skabe fysisk set gode vandløb alene ved at reducere omfanget af grødeskæringen eller lade den helt ophøre, og er det meningsfuldt i det samme vandløb kun at gøre det på delstrækninger, hvor tilstanden er dårlig, og ikke samtidig hvor tilstanden allerede er god? Eller er anlæggelsen af søer i forbindelse med vandløb helt problemfrit? Anlæggelsen af lavvandede søer i direkte forbindelse med vandløb som et led i Vandmiljøplan II og III - med det formål at reducere næringsstoftilførslen til havet og søer og i tilgift skabe store naturværdier lokalt - viser sig også at have nogle utilsigtede negative effekter. Unge ørreder og laks kan på deres vej mod havet have svært ved at passere lavvandede søer, der anlægges direkte i vandløbene, ligesom også forhøjede vandtemperaturer, større partikeltransport og iltsvind i vandløbene har uheldige effekter på for eksempel smådyr og fisk på nedstrøms liggende vandløbsstrækninger. Dertil kommer, at projekterne ikke nødvendigvis fjerner den tilsigtede mængde kvælstof eller skaber varige forbedringer af biodiversiteten. Umiddelbart lyder det fantastisk, at der er udsigt til god økologisk tilstand i vore søer og vandløb i Men hvad er»god økologisk tilstand» og hvordan vurderer man det fyldestgørende? Planter, smådyr og fisk reagerer forskelligt på de menneskeskabte miljøfaktorer. I erkendelse heraf, forudsætter vandrammedirektivet, at der bruges flere organismegrupper for at få et så dækkende billede som muligt af tilstanden og årsagerne til denne i søer og vandløb. Det er bare endnu ikke tilfældet i Danmark, hvor der kun bruges hhv. algemængde i søer eller artssammensætning af smådyr i vandløb. Det betyder, at bedømmelsen af den samlede økologiske tilstand baseres på en enkelt nøgleparameter. Ud over den usikkerhed, der er forbundet med denne simplificering, er der stor risiko for, at der gennemføres projekter, som måske forbedrer nøgleparameteren, men ikke er tilstrækkelige i forhold til en bredere gruppe af vigtige organismer.

5 Kommunerne bagud med spildevandsrensning Det kniber for mange danske kommuner at leve op til tidsrammerne for rensning af spildevand i det åbne land, hvilket kan medføre store vanskeligheder med opfyldelsen af vandrammedirektivets miljømål. Oppositionen kræver, at regeringen sætter kommunerne stolen for døren. Kommunerne skal inden 2015 skal have forbedret spildevandsrensningen hos husstande i det åbne land, men det er allerede på forhånd aftalt, at husstande inden 2012 skal have renset spildevandet ordentligt, jf. amternes regionplaner. Og det er her, det halter mest, idet det på nuværende tidspunkt ser ud til, at kun af de husstande når en forbedret spildevandsrensning i Dermed falder forudsætningerne for at nå miljømålene fuldt ud i 2015 som lovet. Ny t elfiskeudst yr på markedet Stampes Elektro i Ringkøbing har udviklet nyt elfiskeudstyr, der er CE-mærket og dermed lever op til de nye skærpede krav fra myndighederne. Udstyret består af ensretterbokse samt en- og tohånds elektrodesæt med forskydelig dødemandsanordning. Ensretterboksene kan tilsluttes 1- og 3-fasede generatoranlæg, der dog skal være så nye, at de er CE-mærket. DTU-Aqua har haft lejlighed til at afprøve et tohåndselektrodesæt under fiskeri i Storå i Vestjylland. Elektodesættet er hensigtsmæssigt udformet og behageligt at fiske med i længere tid. Det er således nu muligt at købe dansk udstyr til elektrofiskeri. Læs mere om Stampes Elektro.

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele.

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 60 Offentligt By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Nykøbing F Miljøcenter Odense Miljøcenter Ribe Miljøcenter Ringkøbing

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Oktober II 2007. Indeks side 6. 13 spørgsmål til partierne. Foretræde om Tangeværket

Oktober II 2007. Indeks side 6. 13 spørgsmål til partierne. Foretræde om Tangeværket Nyhedsbrev Oktober II 2007 Indeks side 2 13 spørgsmål til partierne Indeks side 3 Foretræde om Tangeværket Sæson for ulovligt fiskeri Indeks side 4 Telefondøgnvagten åben Millioner til vandløbsrestaurering

Læs mere

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2010-2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2010-2015 Limfjorden Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden Offentlig høring, juni 2013 Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren

Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren Nyhedsbrev Juni 2009 Indeks side 2 Tre afgørelser tre sejre Bæveren stortrives i Vestjylland Grøn vækst kort fortalt Indeks side 3 Kommunerne utilfredse med grøn vækst Husdyr-rejsehold på rundtur til kommuner

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Arbejdspapir Deloitte Business Consulting A/S 2014 Indhold 1. Introduktion 2. Den reguleringsmæssige

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2010

Økonomi og Miljø $ 2010 Økonomi og Miljø $ 2010 Economy and Environment $ 2010 $ English Summary Landbrug Rekreative værdier i by og land Energiforbrug og drivhusgasudledning International klimapolitik Økonomi og Miljø 2010 Signaturforklaring:

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå

Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Fase 1. Teknisk analyse September 2007 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Rapport titel: Ringsted Kommune Rønnedevej 9 4100 Ringsted Watertech a/s Algade 52 DK-4000 Roskilde

Læs mere