k 0 6 Ç Yrd Anmelder: Sofiendalsvej 37, Thomas Højlund 4690 Haslev. advokat (H) Lille Strandstræde København K. Endeligt skøde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k 0 6 Ç Yrd Anmelder: Sofiendalsvej 37, Thomas Højlund 4690 Haslev. advokat (H) Lille Strandstræde København K. Endeligt skøde."

Transkript

1 k 0 6 Ç åo Matr. nr. 11-dz Haslev b 7 Købernes bopæl:.0 E Haslev. Galgebakken 1, Herlufmagle. g Yrd Beliggenhed: Anmelder: Sofiendalsvej 37, Thomas Højlund 4690 Haslev. advokat (H) Lille Strandstræde København K. Endeligt skøde. Underskrevne Sonja Jensen og Mogens Jensen, Sofiendalsvej 37, 4690 Haslev, - sælger og endeligt skøder herved til medunderskrevne Jens Højlund og Vivi Holm Galgebakken 1, 4160 Herlufmagle, den os tilhørende ejendom matr. nr. 11-dz Haslev by, Haslev, beliggende Sofiendalsvej 37, 4690 Haslev. Ejendommens areal udgør ifølge tingbogen m2. Overdragelsen sker på følgende vilkår: 1. Ejendommen sælges, som den er og forefindes, beset af køberne med de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg (fjernvarme med automatik), faste lampesteder, fastskruet badeværelsesudstyr, herunder lamper, spejle, hylder, emhætte, bordkomfur, indbygningsovn, køleskab, brændeovn, postkasse, renovationsstativ, eksiste- I Il G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K _0_65 A A k

2 rende faste tæpper og udendørs lamper samt møblement i udestue, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende, og iøvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgerne og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber og grundejerforening. Det medfølgende løsøre er gældfrit og overdrages i brugbar stand på overtagelsesdagen. Køberne er bekendt med og respekterer de på ejendommen lyste servitutter, nemlig: 28/ Skøde angående ekstraordinær hegnspligt samt renovation. 5/ Dok. angående beslutning om fastsættelse af byggelinier i henhold til lov 275 af 28/ / Skøde om ekstraordinær hegnspligt. 9/ Skøde om forbud mod opførelse af nogen bygning. 17/ Overenskomst med Haslev Fjernvarme om eneret til levering af varme og varmt vand. løvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 2. Ejendommen overtages af køberne den 15. juni 1989, fra hvilken dato den henligger for købernes regning og risiko i enhver henseende. Risiko for ildsvåde er dog overgået fra slutsedlens dato den 10/5 1989, således at køberne i skadestilfælde er berettiget til at oppebære brandforsikringssummerne, der ifølge police med forsikringsselskabet Baltica udgør fuld- og nyværdi, dog til anordningsmæssig anvendelse og uden præjudice for sælgerne eller panthaverne, mod forinden at opfylde nærværende handel. Køberne ønsker ejendommen forsikret i Lærerstandens Brandforsikring. Køberne er bekendt med og accepterer, at murværk bør eftergås for eventuelle murbier - dog indestår sælgerne for, at ejendommen er fri for insektangreb.

3 Sælgerne fraflytter og afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand senest overtagelsesdagen kl Ejendommen overtages fri for lejemål af nogen art. 3. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for købernes regning og med denne dato som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo betales kontant på anfordring. Ydelser, der forfalder før eller på skæringsdagen, betales af sælgerne. Sælgerne foranlediger fdrbrugsmålere aflæst på overtagelsesdagen og afmelder evt. betalingsservice (PBC). 4. Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver syvhundredefiretifemtusinde kroner, der berigtiges på følgende måde: A. Køberne overtager den i ejendommen indestående prioritetsgæld til: 1. Kreditforeningen Danmark, opr. kr ,00, (obligationslån) til rente 8% p.a., utinqlyst til rest pr. 1/ kr ,54 2. Kreditforeningen Danmark, ejerskiftelån, obligations mix-lån, til rente 9% p.a., stort og løvrigt på de i slutsedlen aftalte vilkår. kr ,00 Ad 1-2: Lånene er med statutmæssige forpligtelser forhold til gældens oprindelige beløb. Eventuelle andele.i reserve- og administrationsfond tilfalder køberne uden vederlag. B. Køberne har hos statsaut. ejendomsmægler Frands Laurtransport kr ,54 Form. 267 G Otto B. Wroblcwski, Nytorv 19, 1450 København K

4 transport kr ,54 sen, Jernbanegade 59, 4690 Haslev, deponeret kr ,00 C. Ved skødets underskrift, dog senest 8 dage før overtagelsesdagen, deponeres yderligere i sælgernes pengeinstitut: Bikuben, Jernbanegade 17, 4690 Haslev kr ,00 Ad B og C: Det påhviler berigtigende advokat/depositar af den kontante udbetaling, at indfri pantegæld, der ikke skal overtages af køberne, at betale eventuelle restancer vedrørende ejendommen, at frigive/betale ejendomsmæglerens tilgodehavende, og når nærværende skøde foreligger tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, at stille restbeløbet reguleret med den kontante refusionssaldo til disposition for sælgerne. D. For restkøbesummem kr ,46 udsteder køberne til sælger eller ordre pantebrev til rente 9% p.a. og iøvrigt 'på de i slutsedlen aftalte vilkår. Ialt købesum kr ,00 5. Køberne overtager ingen gæld udenfor købesummen. Anden forfalden gæld pr. skæringsdagen indfries af sælgerne i forbindelse med handelens berigtigelse. Gæld, der afvikles gennem - forbrug, samt gæld, som afvikles gennem grundejerforening, betales af'keberne fra overtagelsesdagen. Sælgerne erklærer, at der sælgerne bekendt ikke påhviler ejendommen uting-, lyste rettigheder eller forpligtelser, at samtlige forfaldne beløb vedr. tilslutning og anlægsarbejder til vej, fortov, fælles anlæg, el, gas, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg er betalt,.og at der sælgene bekendt ikke er udført arbejde eller afsagt kendelser vedr. førnævnte, for hvilke udgif-

5 terne senere vil blive pålagt ejendommen. 6. Sælgerne erklærer på tro og love, at der ikke på den solgte ejendom findes skov eller fredskovpligtigt areal. Sælgerne erklærer endvidere, at de på ejendommen værende bygninger, samt disses indretninger og installationer sælgerne bekendt er lovlige. Sælgerne oplyser, at der sælgerne bekendt ikke findes angreb af svamp eller insekter i ejendommen, og at denne er forsikret herimod i forsikringsselskabet Baltica, jfr. pkt. 2. Inden overtagelsesdagen foranlediger og bekoster sælgerne reparation af skorstenspibe samt udskiftning af tagrende og nedløb mod øst i håndværksmæssig korrekt udførelse. Køberne er evt. indstillet på at få refunderet kontant kr ,00 og selv foranledige og bekoste mangler ved skorstenspibe udbedret. 8. Alle med denne handels berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til advokat Thomas Højlund, Lille Strandstræde 20, 1254 København K, der berigtiger handelen, betales af køberne. Sælgerne betaler samtlige omkostninger ved optagelse af ejerskiftelånet, salær til evt. egen advokat samt mæglersalær til statsaut. ejendomsmægler Frands Laursen, Jernbanegade 59, 4690 Haslev. Haslev, den 7/6-89 Herlufmagle, den Som sælgere: Som købere: M. Jensen Jens Højlund Sonja Jensen Vivi Holm Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

6 Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed, f.s.v. angår sælgerne: Navn: Frands Laursen Stilling: stats. ejendomsmæg. Bopæl: 4690 Haslev Navn: Carsten Dinesen Stilling: ejendomsmæglerass. Bopæl: Rønhave Parkvej 39 A, 4736 Karrebæksminde. ejendom matr. nr. X). irk0, q-l,-- "411Ztes 2"Lr ejerlav er under lebenr.65iss- j pr. 1/ ). 19 Z, vurderet til ejendomsværdi (c) CJ Zi-C3-0 kr. heraf grundværdi \(0--4- Res kr. Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. Haslev kommunes ejendomsskattekont 19 ';',?:.c21 IN4dFØRT D.A.G80G.C E?..'B9 070 LYST -$XøViet er er.dellg; Genpartens rigtighed bekræftes M. Nielsen K. Henriksen E. Rasmussen E. Hansen

7 rn Nw a) E 0, Ejerlav : Haslev By, Haslev Matr.nr.: 11 DZ Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for indviduel retsforfølgning Afgift DKK Akt skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Gade og husnr.: Sofiendalsvej 37 Anmelder. Navn: Adresse: Tlf. nr.: Bolig Service CImPrbriterin2 Holmens Kane København K Ttf asp Debit rør; Lærer': Jens 4690 " PANTEBREV b tionslån ' med variabel rente og indbygget konvertering til fast rente i serie 53D JordemOder SOfiendalsVej HasleV erkender hermed at skylde Kreditor: Realkredit Danmark A/S, J CVR nr Københa rs Plads 2,1590 KøbenhavnV Lånets størrelse: DKK Rente og betalingsvilkår: Rente: 2,77% årligt Renten er foreløbigt ansat Bidrag. 0,40000% årligt Lånet afvilles som annuitetslån over 30 år. Der henvises i øvrigt til, pantebrevets "Særlige bestemmelser". GENPART ill 0000n28 TA K Opsigelse: Der henvises til pantebrevet ",Særlige bestemmelser". Den pantsatte ejendom: 11 DZ Haslev By, Haslev Oprykkende panteret efter: Ingen Respekterede servitutter m.v.: De før den lyste respekteres Nbl Bopælsforandring skal meddeles Realkredit Danmark Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet se sidste side punkt 9a Reference nr T Side 1 af

8 SÆRLIGE BESTEMMELSER 1. Udlånsbetingelser. Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med pantebrevet. Debitor er underkastet Realkredit Danmarks til enhver tid gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til Realkredit Danmark. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret til debitor. 2. Terminsydelse. Ydelsen, der indeholder rente, afdrag og bidrag, forfalder 1. marts for perioden 1. januar marts 11. juni for perioden 1. april juni 1. september for perioden 1. juli september 11. december for perioden 1. oktober december Ydelsen betales kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag itenninainårieden, som ikke er er en lørdag, søndag eller Hvis' forq :), morarenter bggebyrer i henhold Danrnark',til enh4ei fastsatte beittlirigifnist; ;- aotii der påløber Realkredit Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og øvrige betalinger, kan alene betales i lånets valuta. Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for lånets udbetaling vil fremgå af låneafregningen. Ydelseme er fastsat således, at der i lånets løbetid opnås dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer. Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalingsdagen. Forfaldstiden for første terminsbetaling fremgå af låneafregningen. I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for at afvilde lånet fuldt ud. 3. Rente. Den under "Rente- og betalingsvilkår" anførte rente er foreløbig ansat. Renten og dermed ydelsen fastsættes på baggrund af kuponrenten for obligationen, der fastsæt-tes som beskrevet nedenfor. Den variable kuponrente og dermed lånets rente beregnes som det ikke-vægtede gennemsnit af Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats over en periode på 5 bankdage sluttende den fjerde sidste bankdag i henholdsvis marts og september tillagt et for obligationen fastsat rentetillæg på 0,5 %-point Gennemsnittet beregnes på basis af CIBOR rentesatsen angivet med fire decimaler og afrundes til to decimaler. Den således beregnede rente er gældende for det efterfølgende halvår startende den førstkommende 1. april eller 1. oktober. Såfremt lånets første termin forfalder 11. juni eller 11. december, og der finder en rentefastsættelse sted i perioden fra lånets udbetaling og indtil forfald af lånets første termin, vil lånets rente i første termin være beregnet på baggrund af en rente, der udgør et vægtet gennemsnit af den variable kuponrente på udbetalingstidspunktet og den variable kuponrente, der vil være gældende efter rentefastsættelsen 1. april henholdsvis 1. oktober. Såfremt Nationalbanken ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats vil Realkredit Danmark beregne rente som anført i det ovenstående på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. For obligationen er derudover fastsat en konverteringsrente på 5,5% og en fast kuponrente på 6%. Hvis det beregnede gennemsnit af CIBOR, som beskrevet ovenfor, er lig med eller overstiger den for obligationen gældende knnv'erteringsrente,:kastsættei lånets rente som den for obligationen gældende faste kuponrente ""for alle følgende halvår startede den'føratkommende 1: april eller 1. oktober. Obligationen er på åbningstidspunktet inkonverterbar. Når obligationen er inkonverterbar, kan lånet alene indfries ved indlevering af obligationer, jf. afsnit 9. Obligationen er inkonverterbar, indtil det beregnede gennemsnit af CIBOR, som beskrevet ovenfor, er lig med eller overstiger den for obligationen gældende konverterings-tent:e: Fra det enpunkt det beregnede gennemsnit af CIBOR t4' lig i4.,4 overstiger den for obligationen gælderide;kn#erteringsrente, er obligationen konverterbar, og obiligitinniewil. konverterbar i resten af obligationeiis,wiie4re'rartende den førstkommende 1. april eller 1. oktober. Når obligationen er konverterbar kan indfrielse af lånet ske kontanteller ved indlevering af obligationer, jf. afsnit 9. ''' Såfremt lånet Udbetales ved overførsel af obligationer, skal der tillige b4iles vedhængende kuponrente, som opkræves i forbindelse Medetalingen. udb, 4. Bidrag. Der betales et løbende bidrag jf. "Rente og betalingsvilkår" ovenfor, der beregnes af lånets til enhver tid værende restgæld, dog betales altid det af Realkredit Danmark til enhver tid fastsatte årlige minimumsbeløb pr. lån. Bidraget betales kvartalsvis bagud. Realkredit Danmark kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget i overensstemmelse med udlånsregulativet for grupper af lån, herunder også for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån, Reference nr T Side 2 af 6 0 O OO

9 hvor betalingsforpligtelsen overfor Realkredit Danmark har været misligholdt Ændringer i bidraget træder i kraft med 3 måneders varsel fra afgivelsen af ændringsmeddelelsen. 5. Gebyrer. Realkredit Danmark kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser i overensstemmelse med udlånsregulativet 6. Morarente. Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden. Realkredit Danmark forbeholder sig ret til ændring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse med udlånsregulativet 3. Hæftelse., Debitor hæfter b pantsa.ttesiii;"'" alkredit Danmark såvel med det Debitor` ov agez såøtudrg åred kn inderskrift på nærværende rey det rso.ansvar for ældre lån Realkredit Dinniarkniediiint i ejendommen. Debitor er bekendt med, at sådanne ældre lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er fælles for denne serie og de serier, med hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver større end lovens krav, kan der overføres midler herfra til Realkredit Danmark. Hvis seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens krav, kan Realkredit Danmark beslutte, at der opkræves ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe denne op til en passende størrelse. Debitor er forpligtet ti at indbetale sådanne bidrag med 3 måneders varsel Også lån eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, hvis der er taget forbehold herfor ved indfrielsen. 7. Forfald. Lånet forfalder til indfrielse ved den første"ordinære forfaldsdato, der ligger efter den måned hvori den fastsatte afdragstid ophører. Lånet er uopsigeligt fra Realkredit Danmark side, så længe debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev. I modsat fald er Realkredit Danmark berettiget til straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Realkredit Danmark har til enhver tid adgang til at lade et pant besigtige. Realkredit Danmark kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted. Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges, lægger Realkredit Danmark navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte eller indirekte har påført Realkredit Danmark tab. Realkredit Danmark kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen. Realkredit Danmark kan uden hensyn til uopsigeligheden uden varsel kræve lånet helt eller delvist indfriet i følgende situationer. a) Hvis der indtræder et af de i pantebrevsformular B, pkt. 9, angivne tilfælde af misligholdelse. b) Hvis debitor har afgivet urigtige angivelser i skemaer, låneansøgninger m.v., som har indflydelse på værdiansættelsen eller kreditvurderingen, idet dette betragtes som svigtende forudsætning for Realkredit Danmark lånetilbud. c) Hvis ejendommen inden 2 år fra lånets udbetaling helt eller delvist overgår til anden anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomskategori, og lånet efter værdiansættelsesregleme for den nye ejendomskategori kun kunne have været ydet med en anden lånetype, lavere værdiansættelse, lavere lånegrænse, kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet eller hvis lånetypen ikke kunne have været ydet. Tidspunktet for overgangen til anden ejendomskategori regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen, hvis dette ligger senere. Hvis lejekontrakt eller handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den hidtidige anvendelse. Ved forhåndslån regnes 2 årsperioden fra det tidspunkt, hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån. Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til indfrielse, hvis ejendommen, inden lånet er fuldt betalt, overgår til anden ejendomskategori. Debitor har pligt til straks at underrette Realkredit Danmark om ændret anvendelse. d) Hvis det til ejendommen hørende driftsinventar og driftsmateriel, herunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art, og for landbrugsejendomme tillige den til Reference nr T Side 3 af 6 g

10 ejendommen hørende besætning eller produktions og leveringsrettigheder sælges eller pantsættes, så pantets værdi efter Realkredit Danmark skøn forringes væsentligt. 9. Indfrielse I den periode hvor obligationen er inkonverterbar, kan indfrielse af lånet alene foretages ved aflevering til kreditor af en til restgælden svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer. I den periode hvor obligationen er konverterbar, kan debitor efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt ved erlæggelse af den skyldige restgæld med renter og andre beløb, som debitor i følge vedtægterne og pantebrevsvilkårene måtte være skyldig. I den måned, i hvilken en ydelse forfalder, sker indfrielse på grundlag af den nye restgæld. Førtidig indfrielse af lån kan ske ved indlevering til Realkredit Danmark af en til realkreditobligationsrestgælden simrende post realkreditobligationer af samme serie, årgang og rentefod soni'de, hvoinied lånet er effektueret. Realkreditobligationerme må ilske være`udtruime eller opsagte. Realkredit Danmark kan fastsætte et gebyr for indfrielsen. Derudoi.kr -indfrielse 'ske kontant med det beløb, der kræves til iultening og indløsning af realkreditobligationsrestgælden. Hvis gælden ønskes indfriet kontant, skal skriftlig opsigelse være Realkredit Danmark i hænde senest ved udløbet af opsigelsesfristen for obligationsterminerne, som er : 31. oktober for obligationsterminen 2. januar 31. januar for obligationsterminen 1. april 30.april for obligationsterminen 1. juli 31.juli for obligationsterminen 1. oktober Hvis de nævnte datoer for opsigelsesfristens udløb er en lørdag, søndag eller helligdag, skal opsigelse dog være Realkredit Danmark i hænde senest sidste bankdag før opsigelsesfristens udløb. Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontant betaling, kan ikke indfries med realkreditobligationer. Efter samme regler kan debitor betale ekstraordinære afdrag på gælden. Realkredit Danmark bestemmer, om sådanne afdrag skal afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller på restgæld alene. Beregningen af indfrielsesbeløbet foretages af Realkredit Danmark 10. Force Majeure. Realkredit Danmark er ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage og naturkatastrofer. Ligeledes er Realkredit Danmark ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes strejke, lockout og blokade. Dette gælder uanset, at Realkredit Danmark selv er part i konflikten, og den kun rammer dele af Realkredit Danmark funktioner. 11. Fuldmagt. Debitor bemyndiger Realkredit Danmark til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings og Boligregistret (BBR), så længe Realkredit Danmark har pant i ejendommen. Under særlige forhold er følgende bestemmelser gældende: 12.Forhåndslån Hvis dette lån ydes som et forhåndslån, gælder følgeode: Lånet fcirfalcier, hvis gårantiforpligtelseme ikke opfyldes, eller linet ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmaling opnår sikkerhed inden for de i realkreditloven fastsatte maksimale lånegrænser for den pågældende ejendomskategori, eller byggeriet Ikke påbegyndes eller afsluttes inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån. 13.Jordbrugslån Ved jordbrugslån gælder følgende: Lån; der ydes ud over en grænse på 45% i forbindelse med jordbrugslån, forfalder, hvis jordbrugslånet efter ekstrifordinier indfrielse udgør mindre end 20% af ejendommentierdi:',;; 14.Indfrielse af eksisterende pantsiloi'ede Hvis dette pantebrev oprettes til ktiiiveiiering af et.eksisterende pånisikret lån i ejendommen, gælder følgende : Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat, er jeg/vi uanset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en prioritetsstilling iejendonimen, hvor hovedstolen(e) på lånet(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e) på det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet(ene) ikke overstiger løbetiden på det/de indfriede lån. Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til Realkredit Danmark til om nødvendigt at underskrive de nødvendige dokumenter. --oo0oo--- Realkredit Danmark kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort af debitor. Reference nr T Side 4 af 6

11 Dato: Jens Højlund: Vivi Holm: Underskriftsvilkår. Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i henhold til Kreditaftalelovens 8. Hvis pantebrevet kun underskrives af een debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab, eller at den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B. Som debitor og pantsætter. Ægtefælles tiltrædelse af pantsætningen For så vidt debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen. Underskrift Til vitterlighed om ægte unde ), dateringens rigtighed og udstederens(nes) m Underskrift Navn: Stilling: Bopæl: Mette Brier rådgiver Dådyrvei 4890 Haslev Underskrift s med blokbogstaver) (Skal udfyldes med blokbogstaver) Navn: Olander Kåre Larsen Stilling: privatrådgiver Bopæl: Kongensgede Ringsted Anden adkomsthavers tiltrædelse af pantsætningen Hvis en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og udstederens(nes) myndighed: Underskrift Navn: (Skal udfyldes med blokbogstaver) Underskrift Navn: (Skal udfyldes med blokbogstaver) Stilling: Bopæl: Bopæl: Reference nr T Side 5 af 6

12 * ** * *** Side: 7 * * * 5 E * * * * * * * * Retten i Ringsted *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 11 DZ, Haslev By, Haslev Ejendomsejer: Jens Anker Højlund m.fl. Lyst første gang den: under nr. 864 Senest ændret den : under nr. 864 Anm: Pantebrev Danske kredit Realkredit, Dkk Retten i Ringsted den Akt.nr.: 0 65 Karin Henriksen

13 Reference: Ej erlav: Matr. nr.: Gade og husnr.: Haslev By, Haslev 11 dz Sofiendalsvej 37 Afgift: DKK Anmelder: Danske Bank Kredit S - e Holm- I. anal benhavn K efon Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Sælgerpantebrev (Sæt kryds) Bank Bolig Service Omprioritering Holmens Kanal København K Tlf Danske Bank A/S hæfter for disse oplysninger Pålydende, nyt lån DKK Te-.),00 - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån DKK - Indfrielsessum, indfriede lån DKK - Omkostninger, indfriede lån DKK - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DKK Afgiftspligtigt beløb DKK 2/. 7- Ved beregningen er anvendt kursværdier Ved beregningen er anvendt nominelle værdier Debitors navn og bopæl: Kreditors navn og bopæl: Lånets størrelse: føns HØjlup Vivi Holm Sofiendalsvej Haslev GENPART Ti; 1.300,00 K erkender herved at skylde Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. DKK 'i90.000,00 skriver danske kroner syvhundredenititusinde 00/106:' Lånetype, rente- og betalingsvilkår Lånet er et stående lån (afdragsfrit) over 30 år. Lånet skal betales tilbage på Ø gang 30 år efter 14tiets Udbetaling. Kreditor kan dog til enhver tid, når pantebrevet har løbet i mindst 10 år, med 3 måneders skriftligt varsel kræve, at debitor begynder at betale pantebrevet tilbage som et annuitetslån med variabel rente og dermed variabel ydelse og over en periode, der vil medføre, at pantebrevet vil være indfriet i sin helhed 30 år efter lånets udbetaling, og i øvrigt på vilkår som fastsat af kreditor. Pantebrevet skal forrentes fra udbetalingsdagen med en variabel rente, der svarer til renten på indskudsbeviser, som til enhver tid er fastsat af Danmarks Nationalbank. Renten på indskudsbeviser (referencerente), er p.t. på 2,15 procent om året. Her til kommer et rentetillæg på 1,60 procentpoint, der er fastsat af kreditor. Det giver i alt en rente på p.t. 3,75 procent om året. Rentetillægget er fast, indtil der er gået 10 år fra første termin Herefter kan kreditor ændre rentetillægget op eller ned i overensstemmelse med kreditors til enhver tid værende ret til at ændre rente jf. kreditors "Almindelige forretningsbetingelser forbrugere". NB. Bopælsforandring skal meddeles kreditor Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 4/sidste side, pkt. 9a. Side 1 af 4

14 Hvis Danmarks Nationalbank ikke længere fastsætter rente på indskudsbeviser, er kreditor befettiget til at vælge en anden tilsvarende referencerente. I pantebrevets løbetid betales alene renter, medmindre debitor begynder at betale pantebrevet tilbage. Renten beregnes kvartalsvis bagud og betales hver 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december termin. Første rentebetaling er den 31. december 2004 termin, hvor debitor betaler rente for perioden 30. december 2004 til 31. december Sidste rettidige betalingsdag er de nævnte terminsdatoer. Opsigelse: Debitor kan indfri pantebrevet helt eller delvis når som helst. Den pantsatte ejendom: Matr. nr. 11 dz Haslev By, Haslev Oprykkende panteret efter: DKK ,00 Realkredit Danmark obligationslån med variabel rente og indbygget konvertering til fast rente ed b:digyn til de servitutter og andre byrder, der nu påhviler ejendommen henvises til ejenenimen.s blad i tingbogen. Ejerskifte Lebedage øvrige lånevilkår Morarenter Kreditoplysninger Udlejningsklausul: Pantebrevet forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte, herunder i tilfælde af tvangsauktion. Pantebrevsformular A, pkt. 8 og pkt. 10 er således fraveget i dette pantebrev. Overdragelse eller overgang til medejer, ægtefælle, registreret partner, livsarvinger eller samlever af samme eller af modsat køn, hvormed der i de seneste 2 år har været etableret etægteskabslignende forhold med fælles folkeregisteradresse, betragtes ikke som ejerskifte. Hvis renten/ydelsen ikke betales rettidigt, forfalder pantebrevet til indfrielie; Jigesom der: påtø ber morarenter og gebyrer i overensstemmelse med de regler, kreditor til hår fastsat herom. Pantebrevsformular A, pkt. 2, bestemmelser om løbedage, gælder ikkefor dette. pantebrev. For pantebrevet gælder i øvrigt kreditors til enhver tid gældende "Almindelige forretnings- betingelser forbrugere"; i det omfang dise ikke er 'friveget ved bestemmelserne i dette pantebrev. Hvis et beløb, som debitor skal betale ifølge dette pantebrev, ikke betales rettidigt, skal debitor betale morarenter af beløbet fra og med forfaldsdagen til den dag betalingen sker. Morarentesatsen for restancer fastsættes til kreditors til enhver tid gældende restancerente for lån. Debitor har ved underskrift på dette pantebrev modtaget kreditoplysninger i h.t. Kreditaftalelovens 8a og 8b. Kreditor kan forlange kapitalen indfriet, hvis ejendommen udlejes. Opsigelse kan dog ikke ske, hvis der senest 14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets terminsydelser i lejeperioden. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis ejendommen lejes ud til familiemedlemmer i lige linje. Side 2 af 4

15 I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 4). Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at den pantsatte ejendom ikke er omfattet af 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger. Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab, og den pantsatte ejendom er omfattet af 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger, giver medunderskrevne xrdefælleiregistrerede partner samtykke til pantsætningen. (Er ægtefællen/den registrerede partner medejer og skal denne være meddebitor, skal der i stedet underskrives som debitor). Dato: Som ægtefælle/som debitor og pantsætter Som debit Høj lund Som debi or - Vivi Holm Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og underskriverens/underskrivernes myndighed. Navn: Stilliij Bopæi:. Navn: Stilling: Bopæl: Olander Kåre Larsen.prive~ghter. Knag«41.00 Underskrift: Underskrift:

16 a g E * ** * * * * * * * * * *** * * * Retten i Ringsted *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 11 DZ, Haslev By, Haslev Ejendomsejer: Jens Anker Højlund m.fl. Lyst første gang den: under nr. 866 Senest ændret den : under nr. 866 Anm: Pantebrev Danske kredit Realkredit, Dkk Retten i Ringsted den Side: 5 Akt.nr.: 0 65 Karin Henriksen

17 Matr. nr. Stempel kr. '25 )Akt: Skab nr. 90Ø( (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. ~løv by og sogn 11 dz Anmelder: Radar jerptcrarme M.B. EKSTRAKT-AFSKRIFT af OVERENSKOMST (Forbrugerkontrakt) mellem Haslev Fjernvarme I. m. b. a., Haslev, og Herr Mogens Jensen & Sonja Jensen boende: Soflendaløvskj 37, Haslev angående levering af varme til ejendommen i Haslev by og sogn Hald.«by og sagn 11 dz Matr. nr.: tporlendslevej 31 beliggende:. i Haslev. Form. 67 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

18 Af hensyn til stemplingen bemærkes, at den højeste årlige ydelse ikke antages at overstige kr., hvorfor overenskomsten er stemplet med kr. 25, oo Nærværende kontrakt respekterer de på ejendommen ved dokumentets anmeldelse til dagbogen tinglyste hæftelser og servitutter. Særlige bestemmelser: I medfør af kommuneplanlovens 36, stk. 1, meddeler undertegnede Haslev byråd herved samtykke til, at nærværende deklaration tinglyses på ejendommen, idet deklarationen ikke nødvendiggør udarbejdelse af en lokalplan. aslev, den /Y/// Ib Nor T edersen / P. 0. Poulsen

19 1. Haslev Fjernvarme Interessentskab med begrænset ansvar i det følgende kaldet H.F. forpligter sig til, så længe denne kontrakt står ved magt, at levere varme i form af varmt vand til de tilsluttede ejendommes normale opvarmning og normale forsyning med varmt brugsvand på nedennævnte vilkår. H.F. leverer varme inden for de aftalte tidsperioder og inden for det aftalte maximumsforbrug og er forpligtet til at sikre den normale forsyning på driftsteknisk forsvarlig måde, men påtager sig dog intet ansvar for eventuelle driftsafbrydelser og ej heller for hindringer for leveringen, der måtte skyldes force majeure. I tilfælde af afbrydelse i varmeforsyningen sørger H.F. hurtigst muligt for, at normal forsyning igen kan finde sted. Erstatning for direkte eller indirekte skader eller tab som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i driften er dog under alle omstændigheder udelukket. H.F. forbeholder sig ret til i kortest mulig tid at afbryde varmeforsyningen om sommeren for reparationer af eller udvidelser og tilslutninger til det bestående anlæg. 2. Ejeren forpligter sig til på egne og efterfølgende ejeres vegne inden for kontraktperioden at købe ejendommens varmeforbrug af H.F. ifølge nærværende kontrakt og de til enhver tid gældende vedtægter. Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed for forbindelse mellem stikledningen og ejendommens varmeanlæg med dertil hørende ventil- og målerarrangement. Rummet, hvori denne forbindelse sker, skal H.F.'s personale til enhver tid have uhindret adgang til. Ejeren sørger for renholdelse og belysning af dette rum. H.F.'s eventuelle plomber på ventiler og måler må under ingen omstændigheder brydes. Hovedledninger, stikledninger, hovedstopventiler og fjernvarmeunit ejes af H.F., men det tilkommer ejeren af den tilsluttede ejendom at holde de dele af disse installationer, der findes inden for ejendommens område, forsikrede mod brand, vandskade o. lign. 3. Ejeren skal tillade, at der føres et mindre antal rør gennem ejendommens kælderrum, gårdsplads, have eller lignende til forsyning af andre ejendomme, for så vidt der ikke herved opstår væsentlige hindringer for rummets eller pladsens benyttelse og mod bedst mulig retablering, og H.F. skal have adgang til eftersyn af disse ledninger. I tilfælde af, at varmeforsyningen til ejendommen af en eller anden grund ophører, skal H.F. fortsat have lov til at lade disse ledninger ligge og stadig have adgang til dem for fornødent eftersyn. 4. Tilslutningsafgift til varmecentralen betales med et grundbeløb på kr. samt efter de på tilmeldelsesblanketten anførte takster. Ved eventuel senere udvidelse af ejendommens varmeanlæg betales det mertilsluttede efter de på udvidelsestidspunktet gældende takster. For denne tilslutningsafgift fører H.F. stikledning ind i ejendommen efter de på tilmeldelsesblanketten anførte vilkår, samt leverer 1 sæt manøvrearrangement for regulering af ejendommens varmeanlæg. Manøvrearrangementet består af 1 stk. blandebeholder - 1 stk. måler - 1 stk. automatisk temperaturventil - 2 stk. 'skalaventiler - 4 stk. skydeventiler samt 3 stk. termometre, og skal på ejerens bekostning opsættes, isoleres og forbindes med ejendommens varmeanlæg samt med stikledninger efter et af H.F. leveret diagram. Manøvrearrangementet vedligeholdes af H.F. I årlig målerleje betales kr. 5. Varmen til centralopvarmning og til opvarmning af varmt brugsvand leveres i form af cirkulerende vand med et tryk af højst 3,5 kg/cm' efter reguleringsventilen og af en temperatur, der reguleres efter vejrforholdene, årstiderne og inden for døgnet fra ca. 50 til ca Ejendommens varmeanlæg bør i ejerens egen interesse være dimensioneret som et normalt system for en fremløbstemperatur på 85 og en returtemperatur på 65 C ved en udvendig temperatur på 15 C. Aftapning af det cirkulerende varme vand fra varmecentralen er forbudt, og ejeren er ansvarlig for, at aftapning ikke finder sted. Opvarmning af brugsvand skal ske i en varmt vandsbeholder, der kan tilsluttes ejendommens fjemvarmeunit. Anlægget skal være i driftsmæssig orden og trykprøves med 4,5 kg/cm2,inden det tilsluttes. Alle reparationer, ændringer eller udvidelser af varmeanlægget eller af de opvarmede rum, som kan medføre ændringer i varmeforbruget, skal, før sådanne foretages, skriftlig meddeles H.F. Undlader ejeren at give en sådan meddelelse, hæfter han for den som følge heraf eventuelt for lidt betalte indskudsafgift samt andel i faste udgifter beregnet fra den dag, ændringen er sket. Arbejdet på de varmecentralen tilsluttede anlæg må kun udføres af installatører, der er autoriseret af H.F., og som har pligt til at anmelde alle ændringer til H.F. I tilfælde af, at der udvises uagtsomhed ved vedligeholdelsen af ejerens anlæg på en sådan måde, at der herved efter H.F.'s skøn påføres dette tab, og for så vidt ejeren ikke efter skriftlig henstilling fra H.F. herom retter de påtalte fejl eller mangler på tilfredsstillende måde, er H.F. berettiget til enten at lade de pågældende arbejder udføre for ejerens regning og risiko eller at afbryde varmeforsyningen. Såfremt reparationer eller lignende nødvendiggør aftapning af varmeanlæggets rørsystem, må påfyldning ikke finde sted, før meddelelse herom er givet til, og tilladelse hertil er modtaget fra H.F. 6. Ejendommens varmeforbrug betales pr. m 3 vand efter en i systemet indskudt vandmåler. Det er ejerens pligt at indregulere ejendommens varmeanlæg, således at der altid så vidt muligt sker et temperaturfald på ca igennem dette, og H.F.'s personale har til enhver tid ret til at kontrollere, om dette overholdes. Hver af parterne har ret til til enhver tid at forlange måleren justeret af H.F. Forlanger ejeren det, betaler han omkostningene herved, såfremt fejlen ved justeringen viser sig at være under ± 5 0/0. I modsat fald betales omkostningerne af H.F. Viser måleren mindre fejl end ± 10 i/o, har justeringen ingen indflydelse' på tidligere afgregninger.

20 Ved større fejl i målerens udvisen inden for et bestemt tidsrum skal afregning enten finde sted på grundlag af sidste års forbrug i det samme tidsrum, eller der skal afregnes efter graddagsmetoden efter de opgivne maksimalbelastninger og den af Teknologisk Institut udsendte graddagsopgørelse. Bestyrelsen har ret til at træffe specielle aftaler med særlige forbrugere angående måling og fastsættelse af varmeafgifternes størrelse, når sådanne aftaler er begrundet i rimelige interesser hos vedkommende forbruger og ikke er egnet til at skade H.F.'s interesse iøvrigt. 7. H.F. har ret til for egen regning at opsætte kaloriemåler og afregne efter denne under hensyntagen til forbrugernes gennemsnitlige nedkøling af det cirkulerende vand. 8. De årlige udgifter betales af ejeren med: a) den ifølge vedtægterne fastsatte årlige afgift i forhold til den til enhver tid tilsluttede max. belastning målt i kcal/h, til forrentning og afdrag af lån. b) det til ejendommen leverede kvantum varmt vand, udmålt i m3 i henhold til den i systemet indsatte måler. Bestyrelsen fastsætter prisen pr. m 3 leveret varmt vand i forhold til driftsomkostningerne i vedkommende fyringsperiode. Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj. Til dækning af varmeforbruget opkræves månedsvis forud andel i de faste udgifter samt å conto-beløb af driftsudgifterne (juli og december undtaget). Pr. 31. maj foretages endelig årsregulering af den virkelige andel i fyringsudgifterne. De ifølge regninger skyldige beløb er straks forfaldne til betaling. I tilfælde af, at betaling ikke sker inden 14 dage efter fastsat forfaldstid, påløber renter med 3 /o over den til enhver tid i Haslev Sparekasse gældende højeste rente for indlån på 6 mdr.s opsigelse, og ved betalingsrestance udover een måned kan bestyrelsen bestemme, at forbindelsen til varmecentralen straks afbrydes, og fornyet tilslutning til anlægget gøres afhængig af betaling af alle i henhold til nærværende kontrakt skyldige beløb med påløbne renter samt udgifter ved afbrydelse og fornyet tilslutning. Dersom ejeren, der har optaget lån som hjælp til betaling af sin tilslutningsafgift, måtte være i restance med betaling af nogen ydelse på det således optagne lån, er H.F. berettiget til på anfordring fra vedkommende långiver at afbryde forbindelsen til varmecentralen, og fornyet tilslutning kan først finde sted, når forfaldne ordinære afdrag og renter samt omkostninger ved afbrydelsen er betalt. I tilfælde af mellemliggende ejerskifte har den nye ejer ingen adgang til at opnå tilslutning til varmecentralen, før den tidligere ejers restancer i henhold til ovenstående er betalt. 9. I tilfælde af ejerskifte er den nye ejer berettiget og forpligtet til at overtage den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for værket. Refusionsopgørelse vedrørende de løbende udgifter i forbindelse med varmeleveringen er H.F. uvedkommende. 10. Nærværende kontrakt er gældende i 25 år fra underskriftsdatoen og kan til denne tid opsiges af hver af parterne med 1 års varsel. Opsiges kontrakten ikke, løber den videre, indtil den med 1 års varsel opsiges af en af parterne til ophør en 31. maj. Varmeleveringen kan antagelig påbegyndes men H.F. påtager sig intet ansvar for overskridelse af denne tidsfrist. 11. I tilfælde af salg, arveudlæg eller anden overdragelse af ejendomsretten til den her omhandlede ejendom er nærværende overenskomst bindende for den nye ejer. Nærværende kontrakt begæres tinglyst som servitut på den fornævnte ejendom. Med hensyn til servitutter og pantehæftelser m. v. henvises til ejendommens blad i tingbogen. Kontrakten skal altid, uden særskilt påtegning, respektere størst muligt kredit- og hypotekforeningslån, samt pantebreve til sparekasse, bank eller andre offentlige institutioner for lån ydet uden kaution. Alle omkostninger ved denne kontrakts oprettelse, stempling og tinglysning betales af H.F., hvorimod eventuelle udgifter ved ejerens berigtigelse af sin adkomst bekostes af ej eren. Påtaleberettiget er Haslev Fjernvarme, I. m b. a., ved dens formand og næstformand. H.F.'s bestyrelse kan meddele tilladelse til kontraktens respekt af yderligere prioriteter og/eller servitutter. Ved sin underskrift forpligter forbrugeren sig overensstemmende med såvel nærværende kontrakt som den til enhver tid gældende vedtægt. Et eksemplar af vedtægten og kontrakten er samtidig overleveret forbrugeren, der erklærer at være bekendt med vedtægten. Haslev, den o5o983 sign. M. Jensen ania Jensen Som.jer og forbruger HASLEV FJERNVARME Interessentskab med begrænset ansvar. INDFØ RT I DAGBOGEN RING3TED RETSKREDS ' p.b.v. sign. Frits Jørgensen sign. E. Pitzner-Jørgensen INDFØRT I DAGBOGEN 1):!:;TED RETSKREDS TIDAGB4GEN 17.02, LYST 3enpartens rigttgbed bekræfte,: M. Nielsen..Igan peteraen offset. hevalev NUM.

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Bygningen er opført af Post- og Telegrafvæsenet og benyttes som posthus.

Bygningen er opført af Post- og Telegrafvæsenet og benyttes som posthus. ,1 0. 0. 0 0 E 1 MAtr. nr. 14 avra. Værløse By, Værløse (Ejerlejlighedsnr.) (Ejerleilighedsnr.) Gade og husnr. bade-og nusnr. Bymidten 70 A Sk2, nr. ft,les"*ddinmerk(kbret) (Udfyldes af dommerkontoret)

Læs mere

Tinglysningsafgift kr ,00. Endeligt skøde. Charlotte Romme og Jens Molby Romme Emilsvej Glostrup

Tinglysningsafgift kr ,00. Endeligt skøde. Charlotte Romme og Jens Molby Romme Emilsvej Glostrup Tinglysningsafgift kr. 14.000,00. jerlav: Glostrup By, Glostrup atr.nr.: 7 FT eliggende: milsvej 23 600 Glostrup Anmelder: Advokat Jytte Holm-Larsen Kongevejen 54 2840 Holte Tlf. 45 46 93 00 Endeligt skøde

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø C 37- Matr.nr. 1 F Kobbelgårde, Dråby GENPART 337661 03 0000.0018 31.01.2007 TA 9.700p00 K ANMELDER: DanBolig Ansv. Indehaver: Palle Andersen Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE Jernbanegade 11 B 3600

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

SKØDE. Kasse- og regnskabsudvalget under Haslev Kommune sælger, skøder og endelig overdrager herved med samtykke fra Sorø Amt til underskrevne

SKØDE. Kasse- og regnskabsudvalget under Haslev Kommune sælger, skøder og endelig overdrager herved med samtykke fra Sorø Amt til underskrevne Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 ok af Stempel: (f2 kr.,)0 øre (i København kvarter) Haslev by og eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. T tingbogen, s o gn. art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

registreringsafgift kr ,- ENDELIGT SKØDE

registreringsafgift kr ,- ENDELIGT SKØDE MÆGLERNE registreringsafgift kr. 4.700,- Matr. nr. 4 Y, Jyllinge By, Jyllinge Gade & Hus nr. Hagenæs 2 4040 Jyllinge Købers bopæl: Jan Kirk-Iversen & Pia Kirk-Iversen Kornvænget 80 3650 Ølstykke Anmelder:

Læs mere

Stempel kr ,00 Tinglysning kr ,00 I alt kr ,00 ENDELIGT SKØDE

Stempel kr ,00 Tinglysning kr ,00 I alt kr ,00 ENDELIGT SKØDE ADVOKATAKTIESELSKABET RABENHORST & THORLACIUS Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) RET&RA D Stempel kr. 5.700,00 Tinglysning kr. 1.400,00 I alt kr. 7.100,00 J.nr.: 125-0024 JA/JPG Matr.nr.:

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring.

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring. 7,. /., ---- T a., 1 Akt: skah nr 482 (Udfyldes af inglysningskontoret) Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t Advokat MAX L. JEPSEN Advokat - møderet for Landsret Ringvejen 20 7130Juelsminde

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

7Û-0, 37f 7; 4/tf 4(c/ ADVOKATFIRMAET. FRODE MØLLER PEDERSEN & KIM STEEN Møderet for Højesteret

7Û-0, 37f 7; 4/tf 4(c/ ADVOKATFIRMAET. FRODE MØLLER PEDERSEN & KIM STEEN Møderet for Højesteret 7Û-0, 37f 7; 4/tf 4(c/ a E ADVOKATFIRMAET Møderet for Højesteret ORVEGADE 4 BOX 31 4640 FAKSE Fax 5671 3996 Giro 523-0349 Tlf 5671 3065 Matr.nr. 46 D Haslev by, Haslev Beliggende: Præstevænget 20, 4690

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Hans Egon Tandrup Christensen Stenbukken 41, 365o Ølstykke

Hans Egon Tandrup Christensen Stenbukken 41, 365o Ølstykke Matr. nr. 11-af Slangerup by, Slangerup Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Beliggende: Kingovej 1 355o Slangerup Anmelder: Advokaterne H.J. Bach - J.Christensen Bakkevej 1, 3650 Ølstykke 3o76-o6

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ishøj Søndergade 16, 2635 Ishøj. ælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne

ENDELIGT SKØDE. Ishøj Søndergade 16, 2635 Ishøj. ælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne atr. nr.: Del nr. 1 af 4 B Ishøj By, Ishøj eliggende: Ishøj Søndergade 16 2635 Ishøj Anmelder: DirekteAdvokatfirma A/S Gothersgade 9-11, P.O. BOX 2289 1025 København K Tlf.: 70 105 105 J.nr. 13483-001

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Tinglysningsafgift kr ,00 J ENDELIGT SKØDE. ELISA THALSØ og EDVARD THALSØ, Strandhøj 21, 3630 Jægerspris, hver for den ideelle halvpart,

Tinglysningsafgift kr ,00 J ENDELIGT SKØDE. ELISA THALSØ og EDVARD THALSØ, Strandhøj 21, 3630 Jægerspris, hver for den ideelle halvpart, Matr.nr. 3-b og 21-b, Vejleby by, Ferslev Tinglysningsafgift kr. 9.200,00 J Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Akt. Skab nr. Købers Bopæl: Strandhøj 21, 3630 Jægerspris Gade og husn y. Vestervej

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Undertegnede. SVEND AAGE CLAUSEN, Moselgade 32, 4. tv., 23oo København S sælger og endeligt overdrager herved til

ENDELIGT SKØDE. Undertegnede. SVEND AAGE CLAUSEN, Moselgade 32, 4. tv., 23oo København S sælger og endeligt overdrager herved til 600 4322 br/jbl ADVOKAT POVL KROGER. LANDSRETSSAGFØRER MØDERET FOR HØJESTERET ADVOKAT OLE BUSCK-RASMUSSEN MØDERET FOR HØJESTERET ADVOKAT NIELS KROGER MØDERET FOR LANDSRET ALLEHELGENSGADE 19. 4000 ROSKILDE.

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV Grund, Kirkebakken 11, 7870 Roslev, matr.nr. 9au Roslev By, Roslev Skive Kommune udbyder en grund beliggende Kirkebakken 11, 7870 Roslev til salg i henhold til

Læs mere

27.SEP.1990* SKØDE

27.SEP.1990* SKØDE 5,;(71 (C V?) S / Ø Ma tr. nr. 9 gl2 Glostrup by, Glostrup Beliggende: Ingersvej 10, 2600 Glostrup 27.SEP.1990*00676 5 SKØDE Anmelder: Advokat Jesper Lett Østergade 3-5 1100 København K tlf. 33-12 00.66

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere