Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6"

Transkript

1

2

3 Indhold 0 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb? Samarbejde omkring behandling forløbsbeskrivelse Særlige indsatsområder Mennesket med en sindslidelse og samtidigt misbrug Samarbejde om patienter i gråzonen mellem kommunale indsats og regional behandling. 8 - Retspsykiatri Forebyggelse og rehabilitering Børne- og ungeområdet Overgangen fra ung til voksen Børn i familier med en sindslidende Andre særlige målgrupper Visitation Færdigbehandling Varsling

4 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Region Syddanmark og kommunerne i regionen har udarbejdet en fælles samarbejdsaftale på psykiatriområdet, for at sikre den bedst mulige behandling af mennesker med sindslidelser. Det er regionens og kommunernes opgave og ansvar, at mennesker med en sindslidelse oplever, at der tages hånd om dem, og at overgange mellem sektorerne sker gnidningsløst og smidigt. Formålet med samarbejdsaftalen er at sætte rammen for samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Aftalen er en overordnet aftale, der beskriver opgaver og samarbejde mellem regionen og kommunerne. Aftalen handler om den fælles målgruppe. Det vil sige mennesker med en sindslidelse, der både har brug for et regionalt behandlingstilbud og et kommunalt støttetilbud. For denne fælles målgruppe er det vigtigt at sikre et koordineret, sammenhængende og smidigt behandlingsforløb uden unødig ventetid, og det kræver samarbejde. Hele samarbejdsaftalen og denne korte version kan rekvireres ved henvendelse til psykiatristaben i Region Syddanmark, kommunens psykiatriområde eller downloades fra Samarbejdsaftalens øvrige formål er at: Sikre det mest effektive behandlingstilbud på det mindst indgribende niveau. Understøtte kontinuiteten og brugerinddragelsen i behandlingen og den sociale indsats. Sikre muligheden for individuelle løsninger. Sikre tilgængelighed, dvs. at tilbudene er synlige og lette at komme i kontakt med. Synliggøre opgaveansvaret og opgavefordelingen mellem region og kommune. Sikre at de samlede ressourcer koordineres optimalt. Opgaverne koordineres og placeres dér, hvor ressourcerne gør mest mulig gavn for den sindslidende. Sikre en fælles og samordnet udvikling af tilbud. 4

5

6 2 Hvordan sikrer vi det gode forløb? Alle, der modtager et tilbud i regionalt eller kommunalt regi skal have en kontaktperson Kontaktpersonen skal sørge for, at videreformidle relevant information og inddrage relevante parter. Er der flere instanser/myndigheder involveret, kan der udpeges én koordinerende kontaktperson De involverede parter aftaler, hvem der har den koordinerende rolle. Koordinationen sker i samarbejde med mennesket med en sindslidelse. Den koordinerende kontaktperson fungerer som bindeled mellem de forskellige tilbud og skal sikre kontinuitet og sammenhæng i forløbet. Gensidig information Hvis personalet med kontakt til mennesket med en sindslidelse observerer ændringer i tilstanden, der kræver handling fra andre instanser/myndigheder, har personalet i samarbejde med pågældende ansvar for at kontakte disse. Vi skal stræbe efter et godt og gnidningsløst samarbejde mellem kommunen, regionen, mennesket med en sindslidelse og den praktiserende læge for at sikre en optimal indsats. Man skal altid kontakte den praktiserende læge ved ændringer i den generelle helbredstilstand hos mennesket med en sindslidelse, f.eks. i forbindelse med udskrivning. Information til mennesket med en sindslidelse Under indlæggelse eller ved ambulant behandling skal kontaktpersonen orientere mennesket med en sindslidelse om sygdommen, behandlingsplanen, det videre forløb og muligheder for at modtage hjælp fra afdelingen eller andre. Mennesket med en sindslidelse skal informeres mundtligt og skriftligt om, hvordan han eller hun kommer i kontakt med afdelingen og/eller andre relevante parter. Især hvis der opstår spørgsmål efter endt behandling/udskrivning. Inddragelse af familie og netværk Familie og netværk er en vigtig ressource i behandlingsforløbet, og de skal i videst muligt omfang informeres om og inddrages i et samarbejde omkring behandlingen. Medarbejderne i region og kommunerne skal være imødekommende i kontakten med familie og netværk. I de tilfælde, hvor der ikke er givet samtykke til videregivelse af oplysninger, skal vi orientere på et overordnet plan om behandlingsforløb og psykisk sygdom. Medbestemmelse og rettigheder Det er de individuelle behov hos mennesket med en sindslidelse, der er udgangspunktet for indsatsen. Der skal være reelle valgmuligheder mellem fagligt relevante tilbud, og man skal i videst muligt omfang inddrage mennesket med en sindslidelse i beslutninger om indsatsen. Tilgængelighed Ved akut behov skal behandling være let tilgængelig og gives på det mest effektive og mindst indgribende niveau. Det skaber tryghed, øger tilliden til det psykiatriske system, og en hurtig indsats kan betyde, at vi forebygger alvorligere tilbagefald. Tværfaglighed Indsatsen skal hvile på et højt fagligt niveau præget af koordination, smidighed og synligt samarbejde mellem de regionale og kommunale tilbud. 6

7 Samarbejde omkring behandling (primært indlagte) 3 Psykiatrisk behandlingstilbud Menneske med en sindslidelse / familie / netværk Kommune Praktiserende læge Orientering og inddragelse af familie og netværk Orientering om behandlingsopstart Opstart af behandlingsforløb Orientering om igangværende behandling/tilbud Orientering om forventet behov for kommunale tilbud efter behandlingens afslutning Indkaldelse af relevante parter til samarbejdskonference Deltagelse i samarbejdskonference Inddragelse m.h.p. tværsektoriel vurdering Orientering om afholdelse af samarbejdskonference og om udfaldet Under behandlingsforløbet Orientering og inddragelse af familie og netværk Information om kommunale tilbud Orientering om evt. ændringer i kommunale tilbud Indkaldelse af relevante parter til udskrivningskonference Deltagelse i udskrivningsskonference Orientering om afholdelse af samarbejdskonference og om udfaldet Orientering om forventet færdigbehandlingsforløb Afslutning af behandlingsforløb Orientering og inddragelse af familie og netværk Varsling af færdigbehandlingsdato 7

8 4 Særlige indsatsområder Samarbejdsaftalen sætter fokus på en række særlige indsatsområder. Særlige indsatsområder er områder, hvor der kræves et særligt intensivt samarbejde mellem regionen og kommunen. Mennesker med en sindslidelse og samtidigt misbrug Region Syddanmark og kommunerne har et delt behandlingsansvar, for mennesker med en sindslidelse og samtidigt alkohol eller stofmisbrug (dobbeltdiagnosticerede). Behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark har ansvaret for den psykiatriske behandlingsindsats, mens kommunerne har ansvaret for behandlingen for alkoholmisbrug og den lægelige behandling for stofmisbrug. Det er derfor vigtigt, at region og kommuner fastholder et tæt samarbejde omkring den enkelte i målgruppen. Kommunerne har myndighedsansvaret, forsyningsansvaret og finansieringsansvaret for at tilbyde vederlagsfri behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunerne har både ansvaret for den lægelige og den sociale behandling på begge misbrugsområder. For begge typer misbrug er der behandlingsgaranti. Voksne med en sindslidelse og samtidigt misbrug har mulighed for selv at henvende sig ved stof- og alkoholbehandling og har endvidere ved alkoholbehandling mulighed for at være anonym under behandlingen. Det er kommunerne, der varetager visitationen til begge behandlingstilbud. Behandlings og handleplaner Behandlingsplanen i den regionale behandlingspsykiatri og handleplanerne i den kommunale sociale indsats skal i videst muligt omfang være overensstemmende. Gensidig informationsudveksling og inddragelse sikrer koordination. De involverede parter har mulighed for at indkalde til koordineringsmøde, hvis man finder det nødvendigt. Indkalder man til koordineringsmøde er alle inviterede parter forpligtet til at deltage. Koordineringsmøderne kan eventuelt holdes telefonisk. Ved udarbejdelse af behandlings- og handleplaner skal man som minimum orientere den praktiserende læge om indholdet af planerne. Ansvarsoverdragelse Mennesker med en samtidig sindslidelse og misbrug er en fælles opgave, hvor samarbejde er nødvendigt for at få resultater. Når et menneske med en samtidig sindslidelse og misbrugsproblematik henvender sig, er det vigtigt straks at etablere kontakt mellem de regionale og kommunale tilbud til dobbeltdiagnosticerede. Den myndighed, der først får kontakt med mennesket med samtidig sindslidelse og misbrug er ansvarlig for sagen, og er kontaktperson for den pågældende og for familie og netværk, indtil sagen er afleveret til og modtaget af en anden myndighed. Det er i hele forløbet vigtigt at orientere og inddrage den praktiserende læge. Den konkrete arbejdsdeling bliver aftalt i lokale samarbejdsaftaler mellem behandlingsstederne. Vi stræber efter ensartethed i de lokale aftaler. 8

9 4 Samarbejde om patienter i gråzonen mellem kommunal indsats og regional behandling Der vil være tvivlstilfælde, hvor det er svært at afgøre om en borger behøver behandling i psykiatrien i regionalt regi eller en social indsats i kommunalt regi. Der vil også være personer, der ligger på grænsen til at være behandlingskrævende. Disse gråzonepatienter er et fælles regionalt og kommunalt ansvar. Det er vigtigt, at man etablerer et samarbejde om mennesket med en sindslidelse, der ikke åbenlyst tilhører målgruppen for tilbud i enten region eller kommune. Samarbejdet bør man etablere lokalt. I forhold til denne målgruppe, har den myndighed, der har kontakten til pågældende, ansvar for at tage kontakt til andre relevante myndigheder og indkalde til et samarbejdsmøde, hvor den fremtidige indsats kan blive fastlagt. Man kan eventuelt holde samarbejdsmødet telefonisk. Retspsykiatri For personer med sindslidelser, der er idømt en retslig foranstaltning, har både kommuner, region og kriminalforsorgen et ansvar for opgaveløsningen i de tilfælde, hvor der er tale om en behandlingsdom med tilsyn. Forebyggelse og rehabilitering Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem mennesket med en sindslidelse, pårørende og fagfolk. Formålet er, at den sindslidende opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv, på trods af at han eller hun er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. Rehabilitering tager udgangspunkt i hele livssituationen hos mennesket med en sindslidelse og i hans eller hendes beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Regioner, almen praksis og kommuner deler ansvaret for den patientrettede forebyggelse. Regionerne har ansvaret for den del af den patientrettede forebyggelse som foregår i tilknytning til patientbehandlingen i sygehusvæsenet og i almen praksis, mens kommunerne har ansvaret for den del af forebyggelsen, som ikke foregår i forbindelse med patientbehandlingen. Samarbejdet mellem kommune, region og kriminalforsorg er særligt vigtigt i forhold til hjemmeboende med en sindslidelse og en behandlingsdom. Der er typisk mange myndigheder involveret i denne indsats. Koordination af indsats og formidling af information mellem parterne er derfor særlig vigtig. I disse sager etableres et samarbejdsforum, som indkaldes ved behov. I samarbejdsforummet deltager repræsentanter for det lokale politi, retspsykiatrien, kommunen, evt. sociale tilbud og kriminalforsorgen. Alle parter kan indkalde til møde i samarbejdsforummet. 9

10 4 Børne- og ungeområdet Målet for samarbejdet på børne- og ungeområdet er at skabe et smidigt samarbejde til gavn for børnene, de unge og deres forældre. Det indebærer blandt andet, at Region Syddanmark og kommunerne: skal arbejde for så fyldestgørende henvisninger som muligt, således at man kun henviser børn og unge i den psykiatriske målgruppe skal sikre, at de kommunale myndigheder bliver inddraget i relevante sager så tidligt tidspunkt som muligt skal sikre, at der i eventuel ventetid på udredning og/eller behandling iværksættes initiativer til gavn for barnet, den unge og familien som helhed sammen skal minimere dobbeltarbejde. Dette ved at være tydelige omkring behovet for dokumentation, undersøgelser m.m. hos den anden part, inden et forløb kan blive iværksat, fortsætte eller afsluttes Børne- og ungdomspsykiatrien skal: efter en konkret vurdering skriftligt underrette kommunen, såfremt et barn/en ung har særlige behov inddrage kommunen så tidligt som muligt, når man vurderer, at barnet/den unge har særlige behov - også selvom den psykiatriske udredning endnu ikke er færdig holde kommunen løbende orienteret om barnets/den unges behandling i børne- og ungdomspsykiatrien ud fra patientens diagnose, psykiatriske status og prognose komme med principielle forslag til foranstaltninger, der kan hjælpe barnet videre forslagene skal stilles med respekt for kommunens myndighedsansvar 10

11 4 Kommunen skal: efter en konkret vurdering af sagens karakter, gennemføre en undersøgelse efter Servicelovens 50 og herefter udarbejde en helhedsorienteret handleplan gennemføre handleplanen (børne- og ungdomspsykiatrien kan medvirke til udarbejdelse af handleplan) kvittere for modtagne informationer/anbefalinger holde den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling orienteret om den sociale handleplan - herunder trufne afgørelser og iværksatte foranstaltninger, forudsat at forældrene og den unge samtykker Det skal understreges, at den kommunale udredning forud for henvisning til psykiatrisk behandling, er af stor betydning for en hurtig og smidig udredning i psykiatrien. Der vil blive udarbejdet en mere detaljeret samarbejdsaftale på børneog ungeområdet i løbet af Overgangen fra ung til voksen Kommunerne og Region Syddanmark er enige om, at der er behov for særlig opmærksomhed fra både kommunerne og regionen i overgangen fra ung til voksen. Overgangen fra ung til voksen betyder, at den unge og familien på grund af lovgivningen og den forskellige organisering i kommunen og regionen får flere skift i tilbud, behandlere og kontaktpersoner. I forhold til de unge på , der i den regionale psykiatri tilhører målgruppen for børne- og ungdomspsykiatrien, er det vigtigt at sætte særligt fokus på overgange, og der arbejdes på at lave lokale aftaler. Børn i familier med en sindslidende Alle involverede parter i kommunen og regionen er forpligtet til, når de i er inddraget i et forløb med et menneske med en sindslidelse, at spørge til, om der er børn i familien vurdere om der er brug for en særlig indsats over for disse børn foretage den nødvendige formidling af oplysninger, når hjælp vurderes at være nødvendig. Personale i behandlingspsykiatrien, praktiserende læger, personale i de kommunale forvaltninger, sociale tilbud, skoler m.v. har en skærpet underretningspligt. Det betyder, at man skal underrette kommunen, hvis man får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn under 18 år har behov for særlig støtte. Underretningspligten står altid over de almindelige regler om tavshedspligt for sundhedspersoner. Af hensyn til behandlingsalliancen med mennesket med en sindslidelse bør der dog i videst muligt omfang indhentes samtykke til, at der rettes henvendelse til kommunen. Andre særlige målgrupper Der arbejdes sideløbende med at iværksætte samarbejdsaftaler for andre særlige målgrupper. Det drejer sig om: Ældre med sindslidelser - gerontopsykiatri Demens Traumatiserede flygtninge For de tre grupper bliver der udarbejdet aftaler inden for perioden I mellemtiden gælder allerede eksisterende lokale aftaler, hvor de findes. 11

12 5 Visitation Henvisning og visitation til regionale behandlingstilbud Praktiserende læger, vagtlæger, praktiserende speciallæger og de socialpsykiatriske tilbud kan alle henvise til regional psykiatrisk behandling. Kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og praktiserende psykologer kan endvidere henvise til børne- og ungdomspsykiatrien. Inden henvisning skal man foretage en indledende udredning og eventuelle test. Praktiserende speciallæge/regionen vurderer ud fra henvisningen, om patienten tilhører målgruppen for specialiseret psykiatrisk behandling. Eventuelt indhentes supplerende dokumentation fra henviser. Når en henvisning afvises, skal der foreligge en begrundelse for afvisningen til henviser. Uvisiterede akuttilbud er undtaget fra reglerne om henvisning. Henvisning til Rehabiliteringscenteret for traume- og torturofre (RCT Fyn og RCT Jylland) og Center for traume- og torturoverlevere (CETT) foregår gennem praktiserende læge for RCT Jyllands og CETTs vedkommende og gennem kommunen (med lægehenvisning) for RCT Fyns vedkommende. Visitation til kommunale og regionale socialpsykiatriske tilbud Behandlingspsykiatrien skal altid henvise til kommunens myndighedspersoner, der efter en samlet vurdering af behovet for støtte/hjælp, laver en eventuel visitation til et regionalt eller kommunalt socialpsykiatrisk tilbud. Når man i behandlingspsykiatrien på et tidspunkt tilbyder mennesket med en sindslidelse hjælp til at lægge planer for sin fremtid, skal kommunen inddrages så tidligt som muligt. Tidligt er første gang, behandleren overvejer eller tænker på fremtidige behov for et kommunalt eller privat tilbud. Det er vigtigt, at man kan tale om fremtiden med mennesket med en sindslidelse og at man kan give støtte/ vejledning til at tage konkrete kontakter til det kommunale system. Man kan ikke love noget konkret, før kommunen er kommet med en endelig tilkendegivelse. Tidlig kontakt til den kommunale myndighed forebygger bristede forhåbninger hos mennesket med sindslidelse. Visitation til kommunale tilbud Når mennesket med en sindslidelse og eventuelt familie og netværk ønsker et kommunalt støttetilbud efter Serviceloven, arbejdsmarkedslovgivningen eller Sundhedsloven, skal der rettes henvendelse til kommunen. Henvendelsen kan komme fra de kommunale myndigheder, kontaktpersoner i forvaltningerne, privatpraktiserende læger/speciallæger eller kontaktpersoner og medarbejdere i behandlingspsykiatrien. Henvendelsen kan også komme fra mennesket med en sindslidelse selv. Den enkelte kommune kan oplyse om proceduren for, hvordan man søger om støtte, og hvordan visitationen foregår. Hos mange kommuner er oplysningerne tilgængelige på deres hjemmeside. 12

13 Færdigbehandling 6 En patient er færdigbehandlet, når hans eller hendes tilstand ikke vurderes at ville blive bedre ved fortsat sygehusbehandling. Det er en lægefaglig vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår patienten er færdigbehandlet. Når patienten efter endt behandling skal modtage et kommunalt tilbud, skal kommunen tidligst muligt varsles om færdigbehandlingstidspunktet, jævnfør nedenstående varslingsregler for nærmere information omkring hvornår og hvordan, der varsles. Kan kommunen ikke modtage mennesket med en sindslidelse ved færdigbehandlingstidspunktet, træder bestemmelserne om betaling for færdigbehandlede patienter i kraft. 13

14 7 Varsling Udskrivning Ved planlægning af afslutning af behandling skal alle relevante parter indkaldes til en udskrivningskonference. Udskrivning kan også efter aftale ske via telefonisk kontakt. Behandlingspsykiatrien skal udarbejde en udskrivningsaftale efter psykiatriloven og kommunen skal udarbejde en handleplan for den videre indsats efter forskrifterne i serviceloven. Hvis mennesket med en sindslidelse ikke ønsker at indgå udskrivningsaftale, skal der i et samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og kommunen udarbejdes en koordinationsplan i henhold til psykiatriloven. I tilfælde, hvor der indgår andre aktører i forløbet, for eksempel praktiserende læge m.v., skal man inddrage disse i arbejdet med at planlægge det videre forløb. Personalet i behandlingspsykiatrien har ansvar for at kontakte relevante parter med henblik på at koordinere den opfølgende indsats. Der kan være tale om egen læge, kommunen med henblik på støttetilbud, hjemmehjælp eller socialt tilbud i form af et botilbud, et socialpsykiatrisk tilbud, beskæftigelse eller revalidering. Behandlingspsykiatrien skal også hvis der er opnået samtykke fra mennesket med en sindslidelse kontakte familie og netværk, ligesom der i hvert tilfælde skal vurderes, om der er behov for at udpege en koordinerende kontaktperson. Varsling af kommunen og færdigbehandlingsvarsel Det behandlende personale skal varsle kommunen så tidligt som muligt før planlagt afslutning af behandling, hvis der skal iværksættes en kommunal indsats efter udskrivningen. Kommunen varsles senest 3 hverdage før færdigbehandlingsdagen på hverdage mellem kl. 7 og kl. 15. Det kan mellem den enkelte kommune og det enkelte sygehus aftales nærmere, inden for hvilket tidsrum, varslingen skal ske, ligesom det også aftales til hvem varslingen gives. Indtil der er etableret mulighed for elektronisk varsling, anvender man færdigbehandlings/varslingsskemaet som kan findes på www. regionsyddanmark.dk/psykiatri. Så snart man kan fastsætte færdigbehandlingsdagen, giver det psykiatriske behandlingstilbud et formelt skriftligt varsel til kommunen. På den varslede færdigbehandlingsdag, eller eventuelt den følgende dag, skal mennesket med en sindslidelse være færdigbehandlet og klar til, at behandlingen ophører og til eventuelle tiltag, der er aftalt ved udskrivningskonferencen. I modsat fald skal man annullere færdigbehandlingen (skriftligt). For de patienter, der er færdigbehandlet indenfor de første tre dage efter indlæggelsen, og kan udskrives til uændret kommunalt tilbud, aftaler det psykiatriske behandlingstilbud med den kommunale kontaktperson, hvornår udskrivning kan finde sted. Kan der ikke opnås enighed om udskrivningstidspunktet træder varslingsfristen i kraft. Det er i forhold til varslingsfristerne forudsat, at kommunen i henhold til patientforløbsbeskrivelsen tidligere er blevet informeret om, at den pågældende er indlagt til behandling og orienteret om forventet udskrivningstidspunkt og plejebehov. 14

15 Varsling 7 Annullering af færdigbehandling Dagen for færdigbehandling annulleres i følgende situationer: tilstanden bliver værre og behandlingen kan ikke afsluttes på den varslede dag, og færdigbehandlingen udskydes mere end én dag. et færdigbehandlet menneske med en sindslidelse, der endnu ikke er udskrevet, igen får et behov for behandling. Når den genoptagede behandling kan afsluttes, iværksættes varslings-/ afslutningsproceduren på ny. Annullering af færdigbehandlingsdato bør foregå skriftligt. Mundtlig annullering bør efterfølges af en skriftlig bekræftelse. Den skriftlige annullering af færdigbehandlingsdatoen sender man til samme sted i kommunen som varslingsblanketten. Samarbejdsaftalen, Grundaftalen samt de specifikke aftaler mellem Region Syddanmark og de enkelte kommuner kan læses på 15

16

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Der vil i et samarbejde mellem regionen og kommunerne ske en løbende opfølgning, evaluering og erfaringsopsamling på aftalen.

Der vil i et samarbejde mellem regionen og kommunerne ske en løbende opfølgning, evaluering og erfaringsopsamling på aftalen. Vi har i det syddanske område gode traditioner for samarbejde inden for det psykiatriske område. Det gode samarbejde kan hele tiden udvikles og forbedres, og derfor er der nu udarbejdet den første fælles

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser HØRINGSFORSLAG Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser 29. februar 2008 2 Indledning Region Syddanmark, kommunerne i regionen samt praksisudvalget i regionen har udarbejdet en regional

Læs mere

Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser

Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser 75 Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser 15. juli 2008 76 Indledning Region Syddanmark, kommunerne i regionen samt praksisudvalget i regionen har udarbejdet en regional samarbejdsaftale

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Hvor opgaveansvaret overgår til anden myndighed som følge af strukturreformen, må der dog indgås nye aftaler.

Hvor opgaveansvaret overgår til anden myndighed som følge af strukturreformen, må der dog indgås nye aftaler. Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse

Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse 1. Udfordringer Personer med sindslidelser er sårbare, og sundhedsvæsenet har en forpligtelse til at tilbyde en tilrettelagt indsats til de borgere, som har særligt

Læs mere

Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Fanø Kommune.

Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark og Fanø Kommune. Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser, der

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Afdelingen for Kommunesamarbejde Dato: 22. december 2006 Journalnr.: 06/349 Initialer: JMS Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Introduktion Følgende forslag til specifikke aftalepunkter

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

ledelsessekretariatet i Psykiatrien Sundhedsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark Indsatsen for mennesker med sindslidelser

ledelsessekretariatet i Psykiatrien Sundhedsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark Indsatsen for mennesker med sindslidelser ledelsessekretariatet i Psykiatrien Journalnr.: - Dato: Initialer: AL Sundhedsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark Indsatsen for mennesker med sindslidelser Forslag af 19. december

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser

Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser 1. Overordnede mål og principper for indsatsen for mennesker med en sindslidelse Formålet med den psykiatriske sundhedsaftale er at sikre rammerne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Vedr. behandling af patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) Aftalens formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser,

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER AMAGER OG KØBENHAVNS KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER AMAGER OG KØBENHAVNS KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 16. februar 2011, Centerchef Lone Borberg Psykiatrisk Center Amager 25. marts 2011, Kontorchef Gitte Bylov Larsen Københavns Kommune Indholdsoversigt

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om børn og unge med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser, der

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Jf. Lov om Sundhed

Kvalitetsstandarder Jf. Lov om Sundhed Kvalitetsstandarder Jf. Lov om Sundhed Kvalitetsstandard En sammenhængende indsats til borgere med skizofreni samt Lolland Kommunes indsats jf. forløbsprogrammet for borgere med skizofreni Godkendt maj

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark. Indsatsen for mennesker med sindslidelser. Forslag af 19.

Sundhedsaftale mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark. Indsatsen for mennesker med sindslidelser. Forslag af 19. ledelsessekretariatet i Psykiatrien Dato: 22. maj 2012 Journalnr.: - Initialer: AL Sundhedsaftale mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark Indsatsen for mennesker med sindslidelser Forslag af 19.

Læs mere

Samarbejde og koordinering af indsatsen

Samarbejde og koordinering af indsatsen Samarbejde og koordinering af indsatsen Knud Ramian, Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Overheads downloades fra www.knudramian.pbwiki.com Introduktion til dagen Hvad ved vi om tværsektorielt

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Koncept for Ambulant psykiatri

Koncept for Ambulant psykiatri Koncept for Ambulant psykiatri Psykiatrien i Region Syddanmark 1. version 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indledning.. s. 4 Del 1: Indsatser for udvikling af fremtidens ambulante psykiatri 1.1 Sammenhæng

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet

Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014. Side

Læs mere