UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om International Handel 2008/2135(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om frihandelsaftale mellem EU og Indien (2008/2135(INI)) Udvalget om International Handel Ordfører: Sajjad Karim PR\ doc PE v02-00

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...11 PE v /15 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om frihandelsaftale mellem EU og Indien (2008/2135(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til den fælles strategiske handlingsplan Indien-EU af 7. september 2005, navnlig afsnittet om udvikling af handel og investering, og den reviderede udgave heraf, der henviser til den fælles erklæring fra det fjerde økonomiske topmøde mellem EU og Indien den 28. november 2003 og især det fælles initiativ EU/Indien til forøgelse af handel og investeringer, der henviser til konklusionerne fra det niende møde i Indien-EU-rundbordsdrøftelserne i Hyderabad den september 2005, der henviser til rapporten fra handelsgruppen på højt plan EU/Indien til det syvende topmøde mellem EU og Indien i Helsinki den 13. oktober 2006, der henviser til den fælles erklæring fra det niende topmøde mellem EU og Indien afholdt i Marseille den 29.september 2008, der henviser til den fælles erklæring fra det niende erhvervstopmøde mellem EU og Indien afholdt i Paris den 30. september 2008, der henviser til WTO's beslutning om aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) og folkesundhed, der blev vedtaget den 29. november 2005, der henviser til sin holdning af 1. december 2005 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tvangslicens til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af farmaceutiske produkter med henblik på eksport til lande med folkesundhedsproblemer 1, der henviser til aftalememorandumet om bilateralt samarbejde mellem Kontoret for Controller General of Patents, Designs and Trade Marks og Den Europæiske Patentmyndighed, der blev undertegnet den 29. november 2006, der henviser til OECD's retningslinjer om Multinationale Selskaber og trepartserklæringen om principperne vedrørende multinationale virksomheder og socialpolitik fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. marts 2006 om "Gennemførelse af partnerskabet for vækst og beskæftigelse: At gøre Europa til et ekspertisecenter for Virksomhedernes Sociale Ansvar (VSA)" (KOM(2006)0136), 1 EUT C 285 E af , s. 79. PR\ doc 3/15 PE v02-00

4 der henviser til OECD's beskæftigelsesstatistikker for 2007/2008, der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 5. februar 2008 "En særlig plads til børn i EU's eksterne foranstaltninger" (KOM(2008)0055), der henviser til aftalen mellem Indien og USA fra 2004: "Det næste skridt i retning af et strategisk partnerskab" og den civile atomenergiaftale forhandlet under præsident George W. Bush's statsbesøg i Indien den 2. marts 2006, der henviser til sin beslutning af 4. april 2006 om evaluering af Doha-runden efter WTO's ministerkonference i Hongkong 1, der henviser til ministererklæringen fra den fjerde WTO-ministerkonference, som blev vedtaget den 14. november 2001 i Doha, særlig artikel 44 om særlig og differentieret behandling, der henviser til energitopmødet mellem EU og Indien, der blev afholdt i New Delhi den 6. april 2006, der henviser til det tredje møde i energipanelet for EU og Indien den 20. juni 2007, der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om forslag til et strategisk partnerskab mellem EU og Indien 2, der henviser til den undersøgelse om menneskerettigheds- og demokratiklausuler i EU's internationale aftaler, der blev gennemført på initiativ af Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder 3, der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. oktober 2006 "Det globale Europa - I konkurrencen på verdensmarkedet. Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse" (KOM(2006)0567), der henviser til den kvalitative undersøgelse om en potentiel frihandelsaftale mellem EU og Indien foretaget af Centre for the Analysis of Regional Integration at Sussex, der henviser til den økonomiske analyse af 15. marts 2007 udarbejdet efter anmodning fra CEPII - CIREM 4 om den økonomiske indflydelse af en potentiel frihandelsaftale mellem EU og Indien, der henviser til den af ECORYS udførte globale analyserapport og udkast til foreløbig rapport om vurdering af EU/Indien-frihandelsaftalens virkninger for en bæredygtig samhandel, 1 EUT C 293 E af , s EUT C 227 E af , s DGExP/B/PolDep/Study/2005/06. 4 N Trade SPECIFIC CONTRACT No. SI PE v /15 PR\ doc

5 der henviser til sin beslutning af 28. september 2006 om EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Indien 1, der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om TRIPS-aftalen og adgang til medicin 2, der henviser til sin beslutning af 14. februar 2006 om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler 3, der henviser til sin beslutning af 1. februar 2007 om menneskerettighedssituationen for dalitterne i Indien 4, der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2007 om et globalt Europa - eksterne aspekter af konkurrenceevnen 5, der henviser til sin beslutning af 4. september 2008 om handel med tjenesteydelser 6, der henviser til sin beslutning af 10. juli 2008 om påståede massegrave i den indisk kontrollerede del af Kashmir 7, der henviser til Parlamentets fælles beslutning af 23. september om forberedelsen af topmødet mellem EU og Indien (Marseille, den 29. september 2008), der henviser til landestrategipapiret for Indien ( ), der henviser til Europa-Parlamentets delegations (INTA-medlemmer) besøg i New Delhi i november 2008, der henviser til forretningsordenens artikel 45, der henviser til betænkningen fra Udvalget om International Handel (A6 0000/2008), A. der henviser til, at EU bør fortsætte med at prioritere det multilateralt regelbaserede handelssystem oprettet gennem WTO, B. der henviser til, at Doha-udviklingsdagsordenen er af afgørende betydning for både EU og Indien; og at en frihandelsaftale ikke udelukker bilaterale WTO+ - aftaler, C. der henviser til, at de politiske forbindelser med Indien er baserede på det strategiske partnerskab fra 2004, på den fælles handlingsplan fra 2005 og på samarbejdsaftalen fra 1 EUT C 306 E af , s EUT C 175 E af , s EUT C 290 E af , s «4EUT C 250 E af , s EUT C 102 E af , s Vedtagne tekster, P6_TA(2008) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0366. PR\ doc 5/15 PE v02-00

6 1994; der henviser til, at frihandelsaftalen bør udvides efter artikel 24 i samarbejdsaftalen, D. der henviser til, at EU er Indiens største kilde til direkte udenlandske investeringer med 10,9 milliarder euro investeret i 2007; at EU stod for 65 % af alle direkte udenlandske investeringer i Indien i 2007; at Indiens direkte udenlandske investeringer i EU steg fra 0,5 milliarder euro i 2006 til 9,5 milliarder euro i 2007, E. der henviser til, at Indien i 2000 var EU's 17. største handelspartner, og i 2007 var landet handelspartner nummer 9; der henviser til at EU's handel med varer med Indien mellem 2000 og 2006 steg med omkring 80 %, F. der henviser til, at Indiens handels- og lovgivningsmæssige rammer stadig er relativt restriktive; der henviser til, at Verdensbanken i 2008 placerede Indien som nr. 122 (ud af 178 økonomier) målt efter, hvor let det er at drive forretningsvirksomhed, G. der henviser til, som oplyst i 8. udgave fra 2007 af UNDP's Human Development Report, at Indien er nr.128 på indekset for menneskelig udvikling (ud af 177 lande), 35 % af den indiske befolkning lever af 1 dollar om dagen og 80 % af befolkningen lever af mindre end 2 dollars om dagen; der henviser til, at Indien ligger som nr. 62 blandt 108 i fattigdomsindekset for lande under udvikling, H. der henviser til, at Indien er det land, der drager langt den største fordel af den generelle toldpræferenceordning (GSP); der erindrer om, at EU's præferenceindførsel fra Indien beløb sig til 11,3 milliarder euro i 2007, I. der erindrer om, at begge parter endnu engang forsikrer om deres engagement i toldnedsættelser, gradvis gensidig liberalisering af etablering og handel med tjenesteydelser; der erindrer om, at frihandelsaftalen bør behandle investeringsspørgsmål, J. der henviser til, at markedsadgangen er hæmmet af ikke - toldmæssige hindringer for handel så som sundheds- og sikkerhedskrav eller tekniske hindringer, kvantitative begrænsninger, konformitetsprocedurer, handelsforsvarsmekanismer, toldprocedurer, intern beskatning og manglende gennemførelse af internationale normer og standarder, K. der erindrer om, at der skal tages behørigt hensyn til anerkendelse af, til passende og effektiv beskyttelse samt til gennemførelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, L. der henviser til, at artikel 1(1) i samarbejdsaftalen fastsætter principper om respekt for menneskerettigheder og demokrati; der henviser til, at den udgør en yderst vigtig del af frihandelsaftalen, M. der erindrer om, at ifølge det globale sultindeks for 2008, er Indien nr. 66 ud af 88 nationer (udviklingslande og lande i overgangsfase), N. der erindrer om, at frihandelsaftalen bør indeholde forpligtelser om sociale og miljømæssige standarder og bæredygtig udvikling, O. der erindrer om, at undersøgelser viser, at jo mere ambitiøs frihandelsaftalen er, jo flere PE v /15 PR\ doc

7 positive økonomiske indvirkninger har det for både EU og Indien, P. der erindrer om, at Indien ikke har underskrevet ikke-spredningstraktaten; at Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale har ophævet forbudet med Indiens handel med nukleart materiale og at nuklearsamarbejdsaftalen mellem USA og Indien er blevet godkendt af USA's kongres, Q. der henviser til, at der blev vedtaget en horisontal luftfartsaftale og en revideret fælles handlingsplan, på det 9. topmøde mellem EU og Indien; der henviser til, at det europæiske handels- og teknologicenter i Indien er åbnet, Generelle spørgsmål 1. mener, at frihandelsaftalen bør være omfattende, kompatibel med og et supplement til WTO's regler og forpligtelser, og at Doha-udviklingsdagsordenen er stadig er både EU's og Indiens handelsprioritet; 2. minder om, at det strategiske partnerskab mellem EU og Indien er baseret på fælles principper og værdier, som anført i samarbejdsaftalen mellem EF og Indien i 1994 og den fælles handlingsplan fra 2005; den nye konkurrencebaserede frihandelsaftale, bør fuldende samarbejdsaftalen fra 1994, som den bør være forbundet med både retligt og institutionelt; 3. glæder sig over resultatet af det 9. topmøde mellem EU og Indien og over den reviderede fælles handlingsplan; minder om EU's og Indiens løfte om at fremskynde forhandlinger om frihandelsaftalen; er skuffet over forhandlingernes langsommelighed; opfordrer begge parter til at indgå en omfattende, ambitiøs og velafbalanceret frihandelsaftale inden udgangen af 2009; 4. opmuntrer den indiske forbunds- og statsregering til at afstemme politikker og procedurer for at give mulighed for det størst mulige udbytte; 5. gør opmærksom på det fremtidige potentiale for en stigning i handel og investeringer mellem EU og Indien; opfatter frihandelsaftalen mellem EU og Indien som en "win-win"- situation; Varehandel 6. understreger, at den bilaterale handel forventes at overstige 70,7 milliarder euro inden 2010 og 160,6 milliarder inden 2015; 7. beklager, at Indien opretholder princippet om asymmetri; beder indstændigt Kommissionen om at presse på for en gensidig og symmetrisk frihandelsaftale; 8. bemærker, at der gennemsnitligt har været et fald i Indiens toldsatser; understreger, at disse toldsatser fortsat er et virkeligt problem for EU's industri; 9. betragter det som vigtigt, at frihandelsaftalen bekræfter bestemmelserne i aftalen om tekniske handelshindringer og i Sundheds- og Plantesundhedsoverenskomsten; opfordrer Kommissionen til at behandle uløste problemstillinger så som dyrevelfærd; PR\ doc 7/15 PE v02-00

8 10. bemærker at Indien er bekymret over den manglende harmonisering af mikrobiologiske standarder i EU, over virkningerne af REACH samt over bekostelige certifikater og overensstemmelsesprocedurer; understreger, at disse problemstillinger skal løses i frihandelsaftalen; anmoder begge parter om at sikre sig, at regulering og ikke-toldmæssige hindringer ikke står i vejen for handelen; 11. erkender, at Indiens standardiseringssystem er under udvikling; anmoder det indiske standardiseringskontor (Bureau of Indian Standards) om at hæve sine standarder på niveau med internationale standarder og at øge gennemsigtigheden ved at forbedre sine test- og certificeringsprocedurer; 12. understreger, at frihandelsaftalen indeholder en bindende mekanisme for mellemstatslig tvistbilæggelse, bestemmelser om mægling i forbindelse med ikke-toldmæssige hindringer, anti-dumpning og udligningstold samt en generel undtagelsesklausul baseret på artikel XX og XXI i GATT-aftalen; Handel med tjenesteydelser og etablering 13. anerkender, at tjenesteydelser er den hurtigst voksende sektor i den indiske økonomi; konstaterer, at Indien har offensiv interesse i en liberalisering af GATS Mode 1 og Mode 4; bemærker, at EU ønsker at afslutte liberaliseringen af markedsadgang og national behandling i Mode 3 for flertallet af tjenester, afskaffelse af godkendelsen fra Foreign Investment Promotion Board og at indføre mulighed for fuldstændigt ejerskab af datterselskaber i finanssektoren; 14. konstaterer, at den tosidede handel med tjenesteydelser i 2015 forventes at overstige 205,5 mia. ; 15. gør opmærksom på, Indiens sektor for tjenesteydelser hæmmes af en række horisontale barrierer; understreger, at udfordringen for frihandelsaftalen ikke kun består i en fremskyndelse af liberaliseringen af de indiske sektorer for tjenesteydelser, men også i at lette gennemførelsen af en række reformer, der skal supplere hinanden; 16. opfordrer Indien til at indføre en hensigtsmæssig databeskyttelseslovgivning for overførsel af persondata fra EU; 17. glæder sig med hensyn til sektoren for telekommunikation over, at restriktionerne på udenlandsk ejerskab er blevet lempet; beklager, at der stadig findes internt betingede begrænsninger; kræver en lempelse af restriktionerne for tjenesteydere; 18. mener, at telekommunikations- og it-sektorerne er de vigtigste vækstfaktorer i den indiske økonomi; bemærker, at Indien anser høje og forskellige mobiltermineringstakster for at udgøre en hindring for adgang til det indre marked; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage dette problem op til behandling i forbindelse med frihandelsaftalen; 19. bemærker, at Indien er i færd med gradvist at liberalisere landets banksektor; opfordrer Indien til at tillade større konkurrence; PE v /15 PR\ doc

9 20. hilser Indiens tilsagn om at tillade udenlandske advokatfirmaer at arbejde i landet velkommen; anmoder Kommissionen om at presse på for en liberalisering af juridisk rådgivning som led i frihandelsaftalen; 21. konstaterer, at målet med frihandelsaftalen ikke kan nås fuldt ud uden tilsagn i forbindelse med Mode 4; Investeringer 22. opfordrer Kommissionen til i frihandelsaftalen at tilføje et kapitel om investeringer, hvormed der eventuelt kan indføres en ordning med et informationskontor for investorer; 23. glæder sig over oprettelsen af det europæiske forretnings- og teknologicenter; Offentlige indkøb 24. beklager, at Indien ønsker at lade offentlige indkøb indgå i frihandelsaftalen; anmoder Kommissionen om under forhandlingerne at sikre effektive og gennemsigtige ordninger for offentlige indkøb; Handel og konkurrence 25. tilskynder til gennemførelse af den nye indiske konkurrencelovgivning; mener, at EU bør lade traktatens artikel 81 og 82 indgå i frihandelsaftalen for at sikre tilsagn vedrørende konkurrencepolitikken; Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret 26. hilser Indiens tilsagn om indførelse af en effektiv ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder velkommen; opfordrer til en konsekvent gennemførelse og håndhævelse af denne ordning; 27. henstiller til EU og Indien at sikre, at TRIPS-aftalen ikke udelukker adgang til livsvigtige lægemidler, så længe Indien udvikler sin kapacitet fra at omfatte en generisk til en forskningsbaseret medicinalindustri; 28. beklager, at den indiske lov om ændring af patenter ikke indeholder nogen bestemmelser om dataeksklusivitet; bemærker, at den manglende databeskyttelse og dataeksklusivitet giver anledning til stor bekymring hos de medicinalfirmaer fra EU, der er aktive i Indien; Handel og bæredygtig udvikling 29. opfordrer EU og Indien til at sikre, at de direkte udenlandske investeringer ikke stimuleres på bekostning af en forringelse af de grundlæggende standarder og lovgivningsbestemmelser vedrørende miljø, arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og sikkerhed; 30. betoner, at bestemmelserne om menneskerettigheder og demokrati udgør et meget væsentligt aspekt af frihandelsaftalen; er bekymret over den vedvarende forfølgelse af religiøse mindretal og menneskerettighedsforkæmpere i Indien samt udenretslige PR\ doc 9/15 PE v02-00

10 henrettelser og umarkerede massegrave i den indisk administrerede del af Kashmir; opfordrer den indiske regering til at give FN's særlige udsendinge adgang til at undersøge disse massegrave; 31. henstiller til Indien at sikre, at frihandelsaftalerne også kommer dalitter og adivasier samt andre marginaliserede stammer og kaster til gode; 32. glæder sig over, at EU og Indien har forpligtet sig til at samarbejde om civil nuklear forskning; bemærker, at Indien ikke har undertegnet traktaten om ikkespredning af kernevåben (NPT); konstaterer, at Indien har fået tildelt en fritagelse af NSG; opfordrer Indien til at undertegne traktaten om ikkespredning; Europa-Parlamentets rolle 33. forventer, at Kommissionen og Rådet søger at forelægge aftalen i en form, som ville kræve Parlamentets samstemmende udtalelse i henhold til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit; 34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne og i Indien. o o o PE v /15 PR\ doc

11 BEGRUNDELSE Indledning Indien er som følge af sin størrelse, sin befolkningstilvækst på 2 % og sin dynamiske økonomiske vækst (8,8 % om året) i de seneste to årtier, begyndt at tegne sig som en væsentlig innovatør, udvikler, producent og eksportør af højteknologiske varer og tjenesteydelser og som en af verdens atommagter, der er i stand til at påvirke kursen på den globale økonomi og sikkerhed, hvilket giver Indien større ansvar i internationale sammenhænge, såsom FN, WTO eller Det Internationale Atomagentur samt inden for regionale organisationer i Asien. EU er verdens største økonomiske samarbejdsområde, og Indien har verdens næsthøjeste indbyggertal. EU er Indiens største fremmede investor og handelspartner, og parterne har mange økonomiske filosofier og mål til fælles. Det er derfor yderst vigtigt for begge parter, at der etableres en økonomisk alliance. Handlingsplanen mellem EU og Indien anerkender dette vigtige aspekt ved forbindelsen, og med det formål for øje, stræber de ved fælles hjælp og med held efter at opnå et øget samarbejde inden for en række vigtigt områder, som omfatter handel og investering. Generelle spørgsmål I overensstemmelse med henstillingen fra handelsgruppen på højt plan i 2006, indledte EU og Indien i juni 2007 forhandlinger om en omfattende frihandelsaftale. Frihandelsaftalen med Indien udgør en del af Kommissionens globale europæiske strategi og fungerer sammen med lignende forhandlinger med Korea og ASEAN-landene som et springbræt og ikke som en anstødssten for international liberalisering. Denne betænkning opfordrer til, at der indgås en omfattende frihandelsaftale, som kan forbedre markedsadgangen for varer og tjenesteydelser, og som reelt omfatter alle former for handel og bestemmelser om reguleringsmæssig gennemsigtighed på områder, der er relevante for samhandel og gensidige investeringer, herunder standarder og overensstemmelsesvurderinger, sundhed og plantesundhed, intellektuel ejendomsret, håndhævelse, handelslettelser og toldregler, offentlige udbud, handel og konkurrence samt handel, udvikling og menneskerettighedsklausuler som en central del af aftalen. Betænkningen anerkender ligeledes, at Den Europæiske Union fortsat bør prioritere et regelbaseret internationalt handelssystem, der er etableret via Verdenshandelsorganisationen (WTO), som ved at opstille hensigtsmæssige regler og sikre overholdelsen heraf, skaber de bedste muligheder for at garantere, at den internationale handel forgår på en loyal og retfærdig måde. Varehandel PR\ doc 11/15 PE v02-00

12 I perioden mellem 2000 og 2007 blev værdien af varehandelen med Indien mere end fordoblet. Eksporten steg fra 13,7 mia. euro til 29,5 mia. euro, mens importen steg fra 12,8 mia. euro til 26,3 mia. euro. I 2007 stod Indien for 2,4 % af EU's eksport og 1,8 % af EU's import og var således EU's niende vigtigste samhandelspartner. Det er vigtigt, at frihandelsaftalen bekræfter bestemmelserne i WTO-aftalen om tekniske handelshindringer, fastsætter regler, som letter adgangen til hinandens markeder og omfatter bestemmelser vedrørende anerkendelse af internationale standarder, der henviser til de generelle principper, såsom proportionalitetsprincippet, ulovlige begrænsninger, gennemsigtighed og forbudet mod forskelsbehandling. Aftalen bør ligeledes indeholde bestemmelser vedrørende de generelle principper i WTOaftalen om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger. Ordføreren opfordrer i denne henseende Kommissionen til at behandle uafklarede spørgsmål, såsom dyrevelfærd, og understreger, at de nødvendige sundheds- og plantemæssige foranstaltninger ikke bør anvendes til at beskytte nationale landbrugsproducenter mod økonomisk konkurrence. Ordføreren anerkender, at Indiens system for standarder er i udvikling, og at Bureau of Indian Standards er nået langt, men påpeger dog, at det fortsat er nødvendigt at forbedre systemets funktion ved at øge dets standarder til et niveau svarende til de internationale standarder samt forbedre gennemsigtigheden. Handel med tjenesteydelser og etablering Servicesektoren er den hurtigst voksende sektor i den indiske økonomi. Indien har navnlig offensive liberaliseringsinteresser inden for GATS handelstype 1 (telecentre og softwareudvikling) og mode 4 (forretningsvisa, softwareingeniører, bogholdere og advokater i begge retninger), og EU ønsker at fuldføre liberaliseringen for så vidt angår markedsadgang og national behandling inden for mode 3 i de fleste tjenester, afskaffe godkendelsen fra Foreign Investment Promotion Board og tillade 100 % ejede datterselskaber inden for finanssektoren. Generelt er Indiens servicesektor underlagt en række horisontale barrierer, såsom forældede love, og udfordringen for frihandelsaftalen består derfor ikke blot i at fremskynde liberaliseringen inden for de indiske servicesektorer, men derimod også i at gøre det lettere at gennemføre en række supplerende reformer for at højne kvaliteten af reguleringen. Indiens servicesektorer kan inddeles i tre kategorier: For det første sektorer, som har gennemgået en væsentlig liberalisering og ikke begrænses af nogen udtrykkelige barrierer (computerrelaterede ydelser og telekommunikation), for det andet sektorer, som er moderat liberale med få direkte barrierer (bygge- og anlægsvirksomheder, sundhed, uddannelse, forsikring, distribution, bankvæsen og andre finansielle ydelser), og for det tredje sektorer, som for en stor del fortsat er utilgængelige for udlændinge (juridiske ydelser og bogføringsrevision). Indien indtager en førende position inden for eksporten af en lang række ydelser gennem PE v /15 PR\ doc

13 mode 1 og er desuden en førende leverandør af traditionelle it-ydelser. Landet er nu på vej til at blive en stor eksportør af business process outsourcing. Ordføreren fastslår ligeledes, at der for så vidt angår mode 1-ydelser, allerede er indgået aftaler inden for de liberale erhverv, sundheds- og uddannelsesmæssige ydelser relateret til computererhverv, turisme, finansiel dataoverførsel og andre serviceydelser for erhvervslivet. Ordføreren finder, at Indien derfor muligvis er indstillet på at øge dækningen af delsektorer til forskning og udvikling, tandpleje og sundhedsrelaterede sektorer samt telefonbaserede sektorer. Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Boston Consulting vil der blive skabt 6 millioner nye arbejdspladser til en værdi af 109,2 mia. euro frem til 2020 via mode 1. Dette afspejler, hvor vigtig leveringen af denne type serviceydelser er for Indien, og at dette emne skal behandles i frihandelsaftalen. Ordføreren understreger, at det fulde formål med frihandelsaftalen ikke kan opfyldes uden mode 4-ydelser, som på nuværende tidspunkt begrænses af en række barrierer, såsom visaformaliteter, diverse forbud, lønforskelle, forskelsbehandling og manglende anerkendelse af faglige kvalifikationer. Fjernelsen af disse hindringer ville medføre en gevinst ikke blot for Indien, men også for de importerende EU-medlemsstater. Ordføreren henstiller til medlemsstaterne, at det inden for mode 4-ydelser drejer sig om at muliggøre effektiv adgang, opnå gensidig anerkendelse af kvalifikationer og licenser samt den tiltagende sektormæssige dækning i mode 4, opholdets varighed og at undgå dobbeltbeskatning af socialsikringsydelserne i forbindelse med indiske tjenesteydere i udlandet. Ordføreren betragter dette som et meget følsomt område for EU-medlemsstaterne, hvor der formentlig ikke vil blive opnået de store ændringer, men understreger, at der er enorme fordele at hente. Investeringer EU er for Indien en vigtig kilde med hensyn til direkte udenlandske investeringer, der tegner sig for ca. 20 % af Indiens samlede direkte udenlandske investeringer, og Indiens direkte investeringer i joint ventures og helejede datterselskaber i EU (fra april /2007) udgjorde 4 315,87 mio. euro, hvilket gør EU til Indiens største modtager af Indiens oversøiske investeringer. Investeringsstrømmen mellem EU og Indien er vokset trods den omstændighed, at Indiens investeringssystemer fortsat udelukker mange EU-virksomheder fra at investere i Indien. Ordføreren konstaterer, at Indien allerede har undertegnet internationale aftaler om investeringsbeskyttelse med 18 EU-medlemsstater. Han opfordrer Kommissionen til at indarbejde et kapitel vedrørende investeringer i og som en vigtig del af frihandelsaftalen, dog ikke nødvendigvis som erstatning for eksisterende internationale aftaler, og således gøre det lettere at investere i hinandens markeder ved at fremme og beskytte investeringsaftaler. Han foreslår, at der med en sådan investeringsaftale oprettes et system med kun et enkelt informationssted for investorer fra begge økonomier, der kan tilbyde forklaringer til investorerne om forskellene i investeringsreglerne og - procedurerne samt yde juridisk rådgivning. Offentlige indkøb PR\ doc 13/15 PE v02-00

14 I modsætning til EU har Indien ikke undertegnet den nuværende aftale om offentlige indkøb og er derfor ikke forpligtet til at overholde denne aftale, men Indien er dog ikke imod en aftale om gennemsigtighed inden for offentlige kontrakter. Der er områder, der vækker bekymring for Indiens vedkommende, såsom kravet om "national behandling", definitionen på og anvendelsesområdet for offentlige kontrakter og spørgsmålet om udbudsmetoder. Ordføreren anser det for vigtigt, at frihandelsaftalen indeholder et bindende regelsæt, som omfatter passende gennemsigtighedsbestemmelser, der er nødvendige med henblik på at opbygge et effektivt og gennemsigtigt udbudsystem. Handel og konkurrence Ordføreren glæder sig over, at Indien netop har vedtaget en ny konkurrencelov, hvis ordlyd er blevet hilst velkommen vidt omkring, men understreger, at det endnu ikke er muligt at vurdere gennemførelsen heraf, idet den endnu ikke er trådt i kraft. Han mener, at EU bør lade traktatens artikel 81 og 82 indgå i frihandelsaftalen for at sikre tilsagn vedrørende konkurrencepolitikken. Endvidere påpeger han, at et effektivt og gennemsigtigt konkurrencesystem og samarbejdsaftalen kan vise sig nyttig med henblik på at bekæmpe etablerede udbyderes misbrug af en dominerende stilling. Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret Indien har i de senere år styrket sit system vedrørende intellektuel ejendomsret og har en lovgivning, der er i overensstemmelse med aftalen om ophavsrettigheder inden for handel. Indien har ligeledes givet et fast tilsagn om at garantere en effektiv ordning for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Der er dog stadig visse uoverensstemmelser vedrørende nogle af disse bestemmelser og bekymring med hensyn til ordningens gennemførelse og håndhævelse. Det er nødvendigt at garantere, at gennemførelsen af lovgivningen til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder sker på effektiv vis, at der uddannes og skabes et personale inden for dette område, at det er muligt for de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet at forhindre og retsforfølge overtrædelser, samt at kontorer for intellektuelle ejendomsrettigheder moderniseres. I denne henseende er Kommissionens planer om at indføre TIDP II som en opfølgning af TIDP (handels- og industriudviklingsprojekt), der har til formål at tilbyde uddannelse i retshåndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at beskytte såvel virksomheder som forbrugere, et positivt initiativ. Ordføreren glæder sig over det fælles arbejdsprogram om samarbejde mellem parterne på patentområdet, navnlig regelmæssige konsultationer på ekspertniveau for så vidt angår procedurerne for patentudstedelse, uddannelse og udvikling af menneskelige ressourcer. Handel og bæredygtig udvikling Det er vigtigt, at det i frihandelsaftalen anerkendes, at bæredygtig udvikling er en hovedmålsætning for EU og Indien, som har til formål at garantere og forenkle overholdelsen PE v /15 PR\ doc

15 af internationale miljønormer og sociale standarder. Både EU og Indien skal sikre, at de direkte udenlandske investeringer ikke stimuleres på bekostning af en forringelse af de grundlæggende standarder og lovgivningsbestemmelser vedrørende miljø, arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og sikkerhed. Bestemmelser om menneskerettigheder og demokrati udgør et meget væsentligt aspekt af frihandelsaftalen. På topmødet mellem EU og Indien i Marseille, bekræftede EU og Indien deres bestræbelser på at styrke deres konsultationer i FN's Menneskerettighedsråd og fortsætte dialogen om menneskerettigheder med det formål at fremme budskabet om, at menneskerettighederne er universelle. Der hersker imidlertid fortsat bekymring over den vedvarende forfølgelse af religiøse mindretal og menneskerettighedsforkæmpere i Indien samt udenretslige henrettelser og umarkerede massegrave i den indisk administrerede del af Kashmir. Ordføreren opfordrer den indiske regering til at give FN's særlige udsendinge adgang til at undersøge disse massegrave. Europa-Parlamentets rolle Ordføreren mener, at legitimiteten og den offentlige accept af en aftale kræver, at Parlamentet i høj grad inddrages på hvert trin i forhandlingerne og får mulighed for at give udtryk for sin holdning til, hvorvidt den forhandlede tekst er acceptabel. Han forventer, at Kommissionen og Rådet søger at forelægge aftalen i en form, som ville kræve Parlamentets samstemmende udtalelse i henhold til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit. PR\ doc 15/15 PE v02-00

P6_TA(2009)0189 Frihandelsaftale mellem EU og Indien

P6_TA(2009)0189 Frihandelsaftale mellem EU og Indien P6_TA(2009)0189 Frihandelsaftale mellem EU og Indien Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2009 om frihandelsaftale mellem EU og Indien (2008/2135(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 356 Offentligt Samlenotat EU/USA-frihandelsforhandlinger KOM-dokument foreligger ikke. Revideret notat 1. Resumé Kommissionen anbefaler åbning af forhandlinger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0304 Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (aftale om handelslettelser)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand

VEDTAGNE TEKSTER. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0064 Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2016 om indledning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.11.2007 B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Joseph Daul, Daniel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Betragtning A A. der henviser til, at Australien og New Zealand er blandt EU's ældste og tætteste partnere, deler fælles værdier

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2016/2075(INI) 9.12.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af de eksterne aspekter af toldmyndighedernes resultater og forvaltning som redskab

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage på Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE

WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE 23. november 2005/FH WTO Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 7719 WTO: AFGØRENDE FORHANDLINGSRUNDE Resumé: Udfaldet af WTO-mødet i Hong Kong kan blive afgørende for, om det lykkes at afslutte den

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. februar 2016 (OR. en) 6622/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: RÅDET (KONKURRENCEEVNE) delegationerne Tidl. dok. nr.: 6260/16 Vedr.: MI 111 COMPET 103

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.3.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0313/2007 af Mauro Guizzardi, italiensk statsborger, om den argentinske statsgæld og landets manglende

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON DA EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON Del B specifikke spørgsmål 1. Meddelelsen om det globale Europa betragtes som Kommissionens politiske erklæring om international handel

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) 12117/07 DCL 1 AVIATION 136 RELEX 588 CDN 18 AFKLASSIFICERING af dokument: ST 12117/07 RESTREINT UE af: 25. juli 2007 ny status:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om International Handel 2008/2171(INI) 17.10.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) Udvalget om International

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0469 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0469 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0469 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr.: 2017-109 Center for Europa og Nordamerika Den 28. september 2017 SAMLENOTAT 1. Modernisering af EU-Chile associeringsaftalen...

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 25.11.2004 B6-0193/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Frithjof Schmidt,

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere