NOTAT. ICF baseret redskab til brug hos borgere med psykiske lidelser, der opholder sig på Skovvænget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. ICF baseret redskab til brug hos borgere med psykiske lidelser, der opholder sig på Skovvænget"

Transkript

1 NOTAT ICF baseret redskab til brug hos borgere med psykiske lidelser, der opholder sig på Skovvænget Baggrund 26. oktober 2015 Psykiske lidelser dækker over flere diagnoser og tilstande og kan derfor ikke defineres til en afgrænset målgruppe. Forud for vurdering af behov for rehabilitering til den brede målgruppe borgere med psykiske lidelser, er det nødvendigt at afdække den enkelte borgers helbredstilstand (herunder såvel ressourcer som begrænsninger), ønsker og mål for rehabilitering. For at undgå at hver faggruppe og sektor anvender hver sin indfaldsvinkel/metode til at afdække borgerens helbredstilstand, vil vi med dette projekt udarbejde og afprøve et ICF baseret redskab, der kan anvendes af alle faggrupper og på tværs af sektorer. ICF (international klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand) blev udarbejdet af WHO i 2001, og udkom på dansk i 2003 (1,2). ICF er en bio-psyko-social model, med samspil mellem komponenterne kroppens funktioner (inkl mentale funktioner) og anatomi, aktivitet, deltagelse, omgivelsesfaktorer og personlige faktorer. ICF er en omfattende klassifikation med 1424 ICF kategorier. For at gøre ICF anvendelig i praksis har WHO udarbejdet Core Sets, der indeholder de mest relevante ICF kategorier til beskrivelse og vurdering af en patient/borgers specifikke helbredsrelaterede tilstand i en specifik kontekst (3). Aktuelt er udarbejdet 32 Core Sets hvoraf to omhandler psykiske lidelser hhv. bipolære lidelser og depression (4,5). Ved at foretage en ikke systematisk litteratursøgning i PubMed fandtes ingen resultater på søgeordene ICF og Scizophreni. Ved at udvide søgningen til psykiske lidelser fandtes et studie, hvor der til patienter med mentale lidelser blev udarbejdet et ICF baseret Core Set indenfor aktivitet og deltagelseskomponenterne. Metoden til udarbejdelse af dette Core Set var dels litteratursøgning med identificering af outcome, instrumenter og mål. Søgningen var afgrænset til RCT studier og sygdomsspecifikt til affektive, somatoform, angst og tilpasningsforstyrrelser. Resultaterne fra litteratursøgningen blev omsat til meningsgivende begreber og efterfølgende linket til ICF kategorier. De udvalgte ICF kategorier blev valideret og komplementeret i fokusgrupper (med deltagelse af patienter). Til at samle resultater fra hhv. litteratursøgningen og fokusgruppeinterviewene blev der nedsat et ekspertpanel, hvis opgave var, at opnå konsensus på de vigtigste ICF kategorier. Resultatet inkluderede 27 ICF kategorier relateret til alle 9 kapitler under komponenten aktivitet og deltagelse (6). I et andet studie var formålet at udarbejde en ICF guide/redskab som standard til brug i plejen af patienter med psykiske sygdomme. De mange forskellige fagpersoner, der havde kontakt med patienten, anvendte redskabet i forbindelse med rapportering, til deling af informationer omkring den enkelte patients funktioner, inklusiv status på rehabilitering, psykisk og mental tilstand, daglige aktiviteter, ændringer i omgivelser m.m. Materialet til studiet var plejerapporter fra 80 patienter med psykiske sygdomme. Fra materialet blev udtrukket meningsgivende sætninger og udsagn, der blev sammenholdt med ICF kategorier. Resultatet viste, at de hyppigste fund var indenfor aktivitet og deltagelse (samlet) med 148 kategorier, kroppens funktioner med 60 kategorier, anatomi med 3 kategorier og omgivelsesfaktorer med 7 kategorier (7). 1

2 Nationalt har vi kendskab til anvendelse af ICF indenfor psykiatrien i projektet: Psykiatri på tværs sammen kan vi mere (ikke publiceret). I projektet udvalgte repræsentanter fra personalet indenfor behandlingspsykiatrien i fællesskab ICF kategorier, der indgik som tjekliste til en systematisk beskrivelse af patientens aktuelle tilstand. I projektet konkluderes, at redskabet kunne anvendes på tværs af sektorer og medvirke til at kunne tilrettelægge en mere målrettet rehabiliteringsplan, hvori både behandling og sociale indsatser indgik. Recovery-tanken stiller krav til behandlingspsykiatrien og socialpsykiatriens tilgang til borgeren/patienten. Redskabet flytter fokus fra diagnoser og behandling til borgerens hverdagsliv, og understøtter dermed borgerens recovery-proces. Personalet gav udtryk for, at det ICF baserede redskab hhv. styrkede deres faglighed og skabte større arbejdsglæde, gav hurtigere sagsbehandling i kommunen, mere målrettet tildeling af ydelser, grobund for en sammenhængende rehabiliteringsplan, synliggørelse af borgerens/patientens egne ønsker og behov, fokus på tværfaglige indsatser og anerkendelse og værdisætning af allerede tilstedeværende viden om borgeren/patientens funktionsniveau. På Skovvænget ønsker man, i samarbejde med MarselisborgCentret v. Hanne Melchiorsen, at udarbejde et ICF baseret redskab til brug i beskrivelse af borgerens funktioner, såvel styrker som begrænsninger. Skovvænget er et af Region Hovedstadens bo- og rehabiliteringstilbud under Servicelovens 107, 108 og har til opgave at støtte borgere med psykiske lidelser med et botilbud og et tilbud om rehabilitering til at håndtere personlige og sociale problemstillinger. Skovvænget har døgntilbud til 30 borgere samt et dagtilbud, hvor brugere kan lave aktiviteter individuelt eller i samvær med andre. Der er mange udadrettede udflugter og aktiviteter, og alt efter interesse kan brugere udvikle kreative, sociale og fysiske kompetencer (8). Formål At udvikle et ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos borgere med psykiske lidelser, der opholder sig på Skovvænget. Målgruppe for det ICF baserede redskab Voksne borgere med psykiske lidelser, der indgår i et længerevarende bo- og rehabiliteringstilbud. Metode 1. Udvælge deltagere (fagpersoner), der er medarbejdere på Skovvænget og dermed har viden om og erfaring ift. målgruppen deltagerne skal varetage opgaver svarende til punkterne 3 og Udarbejde undervisningsmateriale om ICF og metode (Delphiteknik) til deltagerne. 3. Udarbejdelse af Comprehensive ICF redskab (et omfattende antal ICF kategorier med typiske problemområder for målgruppen). 4. Udarbejdelse af Brief ICF redskab (et reduceret antal ICF kategorier med vigtige problemområder for målgruppen) til anvendelse i egen praksis. 5. Sammenfatte resultater i et kort notat. 2

3 Resultater 1. Udvælge deltagere (fagpersoner), der er medarbejdere på Skovvænget og dermed har viden om og erfaring ift. målgruppen 1.1. Deltagere i processen 22 medarbejdere på Skovvænget blev opfordret til at deltage i opgaven med udvælgelse af ICF kategorier til et ICF baseret redskab. Deltagernes faglige baggrund fremgår af tabel 1. Tabel 1 Fordeling af faglig baggrund blandt de 22 adspurgte deltagere Faglig baggrund Antal Social og sundhedsassistent 5 Pædagog 7 Lærer 1 Psykolog 1 Sygeplejerske 5 Kandidat 3 2. Udarbejde undervisningsmateriale om ICF og metode (Delphiteknik) til deltagerne Forud for udførelse af opgaven modtog deltagerne webbaseret introduktion i form af to korte præsentationer hhv. kort gennemgang af ICF og Delphiteknikken. Endvidere blev opgavens indhold løbende præciseret i følgebreve til de tre Delphirunder. Comprehensive ICF redskab blev udarbejdet vha. Delphiteknikken, der er opbygget som konsensus ved 3 -spørgerunder. Delphiteknikken er en struktureret kommunikationsproces med 4 karakteristika: anonymitet, gentagelse med kontrolleret feedback, statistisk grupperespons og ekspert input. Runderne foretages med dages interval. 3. Udarbejdelse af Comprehensive ICF redskab (et omfattende antal ICF kategorier med typiske problemområder for målgruppen) I første Delphirunde blev deltagerne bedt om at tilkendegive hvilke kategorier, de fandt relevante blandt ICF-kategorier på 2. niveau (362 kategorier), vurderet i forhold til målgruppen. Blandt indkomne besvarelser blev der foretaget en konsensusberegning, hvor kategorier med en konsensus < 40 % udgik, kategorier med en konsensus => 75 % gik direkte til Comprehensive ICF redskabet og kategorier mellem 40 og 74 % gik videre til næste Delphirunde. I den anden Delphirunde modtog deltagerne, udover det reducerede antal ICF kategorier fra første Delphirunde, feedback på egne og i anonymiseret form, de andre deltageres besvarelse til hver ICF kategori samt deltagernes enighedsprocent. Tredje Delphirunde svarer til anden runde, med feedback fra besvarelserne i anden runde. Resultater fra de tre Delphirunder inkl. antal deltagere i hver runde, fremgår af tabel 2. 3

4 Tabel 2 Resultater fra Delphirunder Delphirunde Deltagere Deltagere ICF Konsensus Konsensus Konsensus med i kategorier < 40% >= 75% >40 og tilsagn processen ved start <75% Comprehensive ICF redskabet udgør i alt 105 ICF kategorier, bilag 1. Resultatet er fremkommet ved at sammenlægge ICF kategorier med konsensus >= 75% fra de tre runder, svarende til i alt 71, samt 34 ICF kategorier fra tredje Delphirunde der ligger mellem >40 og <75 % konsensus. Fordelingen af de 105 ICF kategorier er: Kroppens funktioner 18, kroppens anatomi 1, aktivitet og deltagelse 64 og omgivelsesfaktorer Udarbejdelse af Brief ICF redskab (et reduceret antal ICF kategorier med vigtige problemområder for målgruppen) til anvendelse i egen praksis Processen fra Comprehensive til Brief ICF redskab var planlagt til at foregå som én Delphirunde, hvor deltagerne i tværfaglige teams (de samme personer, som deltog i udvælgelsen til Comprehensive ICF redskab) skulle diskutere sig frem til de vigtigste ICF kategorier i forhold til målgruppen. Tilmeldingen til denne proces var meget lav, hvorfor der i stedet blev arrangeret en temadag for medarbejderne på Skovvænget, med det formål at få udarbejdet et Brief ICF redskab. På temadagen deltog 17 medarbejdere, der kort blev introduceret til ICF, Delphiteknikken, projektets foreløbige resultater samt formål og forventninger til temadagen. Herefter blev der introduceret til gruppearbejde, hvor fire tværfaglige grupper, hver med fire til fem deltagere, skulle udvælge 40 ICF kategorier fra Comprehensive redskabet med 105 ICF kategorier. De udvalgte kategorier skulle svare til områder, de fandt som de vigtigste at få afdækket hos borgerne i forbindelse med udredningen. Ved at vælge begrebet områder ville der være fokus på såvel ressourcer som begrænsninger. Endvidere blev deltagerne bedt om, at tage udgangspunkt i komponenten aktivitet og deltagelse, da mødet med borgeren ofte omhandler handlinger og aktiviteter og på den måde bliver mere praksisnær. Efter tre timer havde alle fire grupper diskuteret sig frem til 40 ICF kategorier/områder, de fandt som de vigtigste for målgruppen. Ved gennemgang af de indkomne besvarelser var der for 28 af de 105 ICF kategorier en konsensus på 75 %, svarende til, at tre af de fire grupper havde valgt ICF kategorien som vigtig. Efterfølgende blev resultatet sammenholdt med Generic Set, der indeholder syv ICF kategorier, WHO anbefaler indgår i alle Core Set (3). Her viste det sig, at fem af de syv kategorier ikke var med i deltagernes udvælgelse. Ved at tilføje de fem ICF kategorier blev det samlede resultat på 33 ICF Kategorier. Brief ICF redskabet udgør i alt 33 ICF kategorier, bilag 2. Fordelingen af de 33 ICF kategorier er: Kroppens funktioner 5, aktivitet og deltagelse 26 og omgivelsesfaktorer 2. 4

5 5. Perspektivering Det udarbejdede Brief ICF redskab skal efterfølgende anvendes i praksis. I den videre proces kan vi anbefale følgende: At afprøve Brief ICF redskabet på et mindre antal borgere og efterfølgende diskutere med de øvrige medarbejdere (evt. på en temadag) hvilke udfordringer, der opstod: - er begreberne i ICF kategorierne med tilhørende definitioner, in- og eksklusioner forståelige, eller er der behov for at tilføje hjælpetekster? - er ICF kategorierne dækkende i forbindelse med en udredning af borgernes problemer og ressourcer? Har der manglet kategorier, der evt. kunne hentes fra Comprehensive ICF redskabet, eller har der været overflødige ICF kategorier? - Hvordan får man afdækket borgerens problemer og ressourcer? Ved spørgsmål, hvordan spørges der? Ved observationer, hvad observeres? Ved at indhente oplysninger fra andre dokumenter? På baggrund af besvarelser fra ovenstående anbefaling, at opkvalificere Brief ICF redskabet med det formål at få redskabet gjort klart, forståeligt og anvendeligt for alle medarbejdere i forbindelse med udredningen af borgerens problemer og ressourcer. Udvide Brief ICF redskabet til at omfatte en større målgruppe - herunder at tage kontakt til samarbejdende institutioner (socialpsykiatri o.a.) og i et samarbejde at udarbejde et fælles redskab, der dækker en større målgruppe. Et sådan redskab vil være anvendeligt i overgange mellem institutioner/sektorer og dokumentationen vil følge borgeren. Med et sådant redskab vil man undgå dobbeltudredning, afskrivning med evt. tolkninger og på den måde højne kvaliteten af såvel udredning som dokumentation og dermed mulighed for at spare ressourcer. 6. Referencer 1. WHO International Classification of Functioning, Disability and health: ICF. Geneva: WHO, Schiøler G, Dahl T. ICF International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand, Munksgaard ICF Core Sets. Manual for Clinical Practice. Birckenbach J. Cieza A. Rauch A. Stucki G Vieta E, Cieza A, Stucki G, Chatterji S, Nieto M, Sánchez-Moreno J, Jaeger J, Grunze H, Ayuso- Mateos JL. Developing core sets for persons with bipolar disorder based on the International Classification of Functioning, Disability and Health. Bipolar Disord Feb-Mar;9(1-2): Cieza A, Chatterji S, Andersen C, Cantista P, Herceg M, Melvin J, Stucki G, de Bie R. ICF Core Sets for depression. J Rehabil Med Jul;(44 Suppl): Brütt AL, Schulz H, Andreas S. Development of an ICF-based core set of activities and participation for patients with mental disorders: an approach based upon data. Clin Rehabil Aug;27(8): Development of ICF Code Selection Tools for Mental Health Care. Manabe S, Miura Y, Takemura T, Ashida N, Nakagawa R, Mineno T, Matsumura Y. Methods Inf Med. 2011;50(2):

6 Bilag 1 ICF baseret redskab (Comprehensive Code Set) til borgere med psykisk sårbarhed KROPPENS FUNKTIONER KAPITEL 1: Mentale funktioner b110 Bevidsthedstilstand Overordnede mentale funktioner bestemmende for opmærksomhedsniveau og vågenhed omfattende klarhed og kontinuitet af vågenhedstilstand. Inkl.: Grad, varighed og kvalitet af bevidsthedstilstand, tab af bevidsthed, koma, vegetativ tilstand, omtågethed, trance, besættelsestilstand, bevidsthedsændring pga. stofpåvirkning, delirium, stupor. Ekskl.: Orienteringsevne (b114); energi og handlekraft (b130), søvn (b134) b114 Orienteringsevne Overordnede mentale funktioner bestemmende kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser Inkl.: Orientering i tid, sted og egne data, orientering om sig selv og andre, desorientering i tid, sted og egne data Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), opmærksomhed (b140), hukommelse (b144). b117 Intellektuelle funktioner Overordnede mentale funktioner, som kræves til forståelse og integrering af forskellige mentale funktioner, inklusive alle kognitive funktioner og deres udvikling over et livsløb. Inkl.: Mentale funktioner vedrørende mental retardering, intellektuel udvikling, udviklingshæmning, demens. Ekskl.: Hukommelse (b144), tænkning (b160), overordnede kognitive funktioner (b164). b122 Generelle psykosociale funktioner Overordnede mentale funktioner, som de udvikles gennem livet, og som kræves til forståelse og konstruktiv integration af mentale funktioner, der medfører dannelse af interpersonelle færdigheder nødvendige til etablering af gensidige sociale relationer både med hensyn og formål. Inkl.: som ved f.eks. Autisme b126 Temperament og personlighed Overordnede medfødte mentale funktioner bestemmende for en persons tilbøjelighed til at reagere på bestemte måder i forskellige situationer, inklusive de psykiske karakteristika, som gør et individ forskellig fra andre. Inkl.: Mentale funktioner vedrørende udadvendthed, indadvendthed, velvillighed, samvittighedsfuldhed, psykisk og emotionel stabilitet og åbenhed overfor oplevelser; optimisme; lyst til fornyelse; tillidsfuldhed; pålidelighed Ekskl.: Intellektuelle funktioner (b117), energi og handlekraft (b130), psykomotoriske funktioner (b147); følelsesfunktioner (b152) b130 Energi og handlekraft Overordnede mentale funktioner af fysiologiske og psykologiske art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde. Inkl.: Energiniveau, motivation, appetit, trang (inkl. til stoffer, som kan misbruges) og impulskontrol Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), temperament og personlighed (b126), søvn (b134), psykomotoriske funktioner (b147); følelsesfunktioner (b152) b134 Søvn Generelle mentale funktioner for periodisk, reversibel og selektiv fysisk og psykisk frigørelse eller afkobling fra ens nære omgivelser ledsaget af karakteristiske psykologiske ændringer. Inkl.: funktioner vedrørende søvnmængde, indsovning, gennemsovning, søvnkvalitet, funktioner vedrørende søvncyklus som f.eks. insomnia, hypersomnia, narkolepsi. 6

7 Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), energi og handlekraft (b130), opmærksomhed (b140), psykomotoriske funktioner (b147) b140 Opmærksomhed Specifikke mentale funktioner bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt. Inkl.: Fastholdelse af opmærksomhed, skiften i opmærksomhed, opdeling af opmærksomhed, deltagende opmærksomhed; koncentration; afledelighed Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), energi og handlekraft (b130), søvn (b134), hukommelse (b144), psykomotoriske funktioner (b147), opfattelse (b156) b144 Hukommelse Specifikke mentale funktioner bestemmende for registrering, lagring genkaldelse af information efter behov. Inkl.: Korttids- og langtidshukommelse, umiddelbar erindring, nær- og fjernhukommelse; hukommelsesmæssig spændvidde; genkaldelse af erindring; nominel, selektiv og dissociativ amnesi Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), orientering (b114), intellektuelle funktioner (b117), opmærksomhed (b140); opfattelse (b156); tænkning (b160), overordnede kognitive funktioner (b164), særlige sprogfunktioner (b168); regnefunktioner (b172) b147 Psykomotoriske funktioner Specifikke mentale funktioner som styrer motoriske og psykologiske forhold på det kropslige plan. Inkl.: Psykomotorisk kontrol, psykomotorisk hæmning, excitation og agitation, katalepsi, katatoni, negativisme, ambitendens, ekkopraksi, ekkolali; koordinering af psykomotoriske funktioner Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), orienteringsevne (b114), intellektuelle funktioner (b117), energi og handlekraft (b130), opmærksomhed (b140), særlige sprogfunktioner (b167), fastlægge rækkefølge af komplekse bevægelser (b176) b152 Følelsesfunktioner Specifikke mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet. Inkl.: funktioner bestemmende for fyldestgørende følelser, regulering og spændvidde af følelserne; affekt; tristhed, lykkefølelse, kærlighed, frygt, vrede, had, anspændthed, angst, glæde, sorg; emotionel labilitet; følelsesaffladning Ekskl.: Temperament og personlighed (b126), energi og handlekraft (b130). b156 Opfattelse Specifikke mentale funktioner bestemmende for genkendelse og fortolkning af sensoriske stimuli (apperception). Inkl.: Opfattelse af syns-, hørelses-, lugt-, smags-, berørings-, og visuospatielle sanseindtryk, hallucinationer eller illusioner Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), orienteringsevne (b114), opmærksomhed (b140), hukommelse (b144), sprogfunktioner (b167), syn og tilknyttede funktioner (b210-b229), hørelse og vestibulære funktioner (b ); andre sansefunktioner (b250-b279) b160 Tænkning Specifikke mentale funktioner forbundet med sindets idé- og forestillingsmæssige komponenter. Inkl.: Funktioner vedrørende hastighed, form, kontrol og indhold af tanker; målrettet tænkning, ikke målrettet tænkning; logisk tænkning som ved tankepres, tankeflugt, tankestop, tankeinkohærens, tangiel tænkning, omstændelighed, vrangforestillinger, tvangstanker Ekskl.: Intellektuelle funktioner (b117), hukommelse (b144), psykomotoriske funktioner (b147), opfattelse (b156); overordnede kognitive funktioner (b164); sprogfunktioner (b167); regnefunktion (b172) b164 Overordnede kognitive funktioner Specifikke mentale funktioner først og fremmest knyttet til hjernens pandelapper omfattende kompleks målrettet adfærd som beslutningstagning, abstrakt tænkning, planlægning og gennemførelse af planer, mental fleksibilitet og tilpasning af adfærden efter omstændighederne, såkaldte eksekutive funktioner Inkl.: abstraktion og organisering af ideer; administration af tid, indsigt og dømmekraft, begrebsdannelse, kategorisering, kognitiv fleksibilitet Ekskl.: Hukommelse (b144), tænkning (b160), sprogfunktioner (b167), regnefunktioner (b172) 7

8 b167 Sprogfunktioner Specifikke mentale funktioner vedrørende genkendelse og anvendelse af tegn, symboler og andre sproglige komponenter Inkl.: modtagelse og tydning af talt, skrevet og andre former for sprog f.eks. tegnsprog; udtryksevne for talt, skrevet og andre former for sprog; integrative sprogfunktioner, som indgår i impressiv, ekspressiv, Brocas og Wernickes afasi samt ledningsafasi Ekskl.: Opmærksomhed (b140), hukommelse (b144), opfattelse (b156), tænkning (b160), overordnede kognitive funktioner (b164), regnefunktioner (b172), fastlægge rækkefølge af sammensatte bevægelser (b176); Kapitel 2 Sanser og smerte; Kapitel 3 Stemme og tale b180 Oplevelse af eget selv og af tidsforløb Specifikke mentale funktioner vedrørende bevidsthed om egen identitet, egen krop, den ydre virkelighed og tidsforløb Inkl.: oplevelse af eget selv, egen krop og tidsforløb KAPITEL 2: Sanser og smerte b230 Hørelse Opfattelse af lyde og skelnen af lokalisation, tone, styrke og kvalitet af lyde. Inkl.: hørelse, skelnen af lyde, lokalisering af lydkilde, lateralisering af lyd, skelnen af tale, tilstande som døvhed, nedsat hørelse, høretab Ekskl.: opfattelse (b156) og sprogfunktion (b167) b280 Opfattelse af smerter Opfattelse af ubehagelige fornemmelser som tegn på potentiel eller aktuel skade eller tilstand på dele af kroppen. Inkl.: opfattelse af generel eller lokaliseret smerte i en eller flere dele af kroppen, smerte fra dermatom, jagende smerte, brændende smerte, dump smerte, skærende smerte; tilstande som myalgi, analgesi og hyperalgesi KROPPENS ANATOMI KAPITEL 1: Nervesystemet s110 Hjernen AKTIVITETER OG DELTAGELSE KAPITEL 1: Læring og anvendelse af viden d110 Se Bruge synssansen bevidst til oplevelse af visuelle stimuli som at kigge på en sportsbegivenhed eller på børn, der leger. d115 Lytte Bruge høresansen bevidst til oplevelse af auditive stimuli som at lytte til radio, musik eller en forelæsning. d120 Anden formålsbestemt sanseoplevelse Bruge kroppens andre sanser bevidst til oplevelse af stimuli som berøring og føle overflader, smage på konfekt og lugte til blomster. d135 Øve Gentage sekvenser af begivenheder eller symboler som en grundlæggende læringskomponent som at lære remser eller øve sig i at fremsige vers. d155 Tilegne sig færdigheder Udvikle basale og komplekse kompetencer i sammensatte handlinger eller opgaver med det formål at påbegynde og gennemføre erhvervelsen af en færdighed, som f.eks. håndtering af værktøj eller spil som skak. Inkl.: tilegnelse af basale og komplekse færdigheder d160 Fokusere opmærksomhed Bevidst fokusering på specifikke stimuli som f.eks. udelukkelse af distraherende lyde. d163 Tænke 8

9 Formulere og bearbejde ideer, begreber og forestillinger, hvad enten de er målrettede eller ej, enten alene eller sammen med andre, som f.eks. at skabe fiktion, bevise en teori, lege med ideer, brainstorming, meditere, spekulere eller reflektere. Ekskl.: problemløsning (d175); tage beslutninger (d177) d166 Læse Forstå og fortolke skriftsprog (bøger, instruktioner eller aviser i tekst eller Braille) med det formål at tilegne sig almindelig viden eller særlig information. Ekskl.: lære at læse (d140) d170 Skrive Anvende eller frembringe symboler eller sprog til at viderebringe information som f.eks. at skrive en rapport om begivenheder eller at skrive et brev. Ekskl.: lære at skrive (d145) d172 Regne Anvende beregning efter ved hjælp af matematiske principper til løsning af formulerede problemer og frembringe resultater som f.eks. at lægge tre tal sammen eller beregne et resultat ved at dividere et tal med et andet. Ekskl.: lære at regne (d150) d175 Problemløsning Løsning af spørgsmål eller situationer ved at identificere og analysere emner, udvikle muligheder og løsninger, evaluere mulige virkninger af løsninger og gennemføre en valgt løsning som f.eks. ved løsning af en uoverensstemmelse mellem to personer. Inkl.: løse enkle og komplekse problemer Ekskl.: tænke (d163); tage beslutninger (d177) d177 Tage beslutninger Vælge mellem muligheder, implementering af valg og vurdering af virkningen af beslutninger som f.eks. at vælge og købe en særlig genstand eller beslutte at påtage sig én opgave blandt flere opgaver, som skal udføres. Ekskl.: tænke (d163); problemløsning (d175) KAPITEL 2: Almindelige opgaver og krav d210 Påtage sig en enkelt opgave Udføre enkle, komplekse og sammenhængende handlinger relaterede til de mentale og fysiske komponenter i en enkelt opgave som f.eks. at igangsætte en opgave, planlægge tid, plads og materialer til en opgave, fastsætte tempoet for en opgaves udførelse og udføre, gennemføre og fastholde en opgave. Inkl.: påtage sig en enkel eller kompleks opgave; påtage sig en opgave selvstændigt eller i en gruppe Ekskl.: tilegne sig færdigheder (d155); problemløsning (d175); tage beslutninger (d177); påtage sig flere opgaver (d220) d220 Påtage sig flere opgaver Udføre enkle eller komplekse og sammenhængende handlinger som komponenter af sammensatte, integrerede og komplekse opgaver, samtidigt eller efter hinanden. Inkl.: påtage sig flere opgaver; gennemføre flere opgaver; udføre flere opgaver selvstændigt eller i en gruppe Ekskl.: tilegne sig færdigheder (d155); problemløsning (a175); tage beslutninger (d177); påtage sig en enkelt opgave (d210) d230 Udføre daglige rutiner Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter som f.eks. at overholde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af dagen. Inkl.: styre og gennemføre daglige rutiner; styre ens eget aktivitetsniveau Ekskl.: påtage sig flere opgaver (d220) d240 Klare stress og andre psykologiske krav Gennemføre enkle, komplekse og sammensatte handlinger til styring af og kontrol over de psykologiske krav, der stilles til udførelse af opgaver, som kræver særligt ansvar, og som involverer stress, distraktion eller kriser som f.eks. at køre bil i tæt trafik eller passe mange børn. 9

10 Inkl.: klare ansvar; klare stress og kriser d298 Andre specificerede almindelige opgaver og krav d299 Almindelige opgaver og krav uden specifikation KAPITEL 3: Kommunikation d310 Forstå mundtlige meddelelser Forstå bogstavelige og underforståede meninger i talesprog som f. eks at forstå om en udtalelse udtrykker en kendsgerning eller er et billedligt udtryk. d315 Forstå nonverbale meddelelser Forstå bogstavelige og underforståede betydninger af meddelelser, som formidles med fagter, symboler og tegninger. Inkl.: kommunikation ved at forstå kropstegn, almindelige tegn og symboler, tegninger og billeder d325 Forstå skriftlige meddelelser Forstå bogstavelige og underforståede betydninger af meddelelser formidlet i skriftsprog. d329 Forstå anden specificeret eller uspecificeret meddelelse d330 Tale Fremsætte mundtlige meddelelser med bogstavelige og underforståede betydninger som f.eks. at gøre rede for kendsgerninger eller fortælle en historie. d335 Bruge nonverbale meddelelser Anvende fagter, tegn og tegninger til formidling af meddelelser som f.eks. at ryste på hovedet for at udtrykke uenighed eller lave en tegning eller et diagram for at forklare kendsgerninger eller komplekse tanker. Inkl.: frembringe kropstegn, tegn, symboler, tegninger og billeder d345 Skrive beskeder Fremstilling af meddelelse med bogstavelige og indforståede betydninger formidlet i skriftsprog. d350 Samtale Indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller flere personer, som kan være bekendte eller fremmede, i formelle og uformelle sammenhænge. Inkl.: indledning, opretholdelse og afslutning af samtale; føre samtale med én eller flere personer d355 Diskussion Indlede, opretholde og afslutte en diskussion med argumenter for og i mod eller gennemføre en debat med tale, skrift eller andre sprog med en eller flere personer, som kan være bekendte eller fremmede, i formelle eller uformelle sammenhænge. Inkl.: diskussion med en eller flere personer d360 Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker Anvende udstyr, teknikker og andre midler med kommunikationsformål som f. eks. at ringe til en ven. Inkl.: brug af telekommunikationsudstyr, skriveudstyr og kommunikationsteknologi KAPITEL 4: Bevægelse og færden d455 Bevæge sig omkring Bevæge sig fra et sted til et andet på andre måder end ved at gå som f.eks. ved at klatre over en sten, løbe ned ad en gade, hoppe, springe, slå kolbøtter eller rende rundt om genstande. Inkl.: kravle, klatre, løbe, jogge, hoppe, springe og svømme Ekskl.: forflytte sig (d420); gå (d450) d470 Bruge transportmidler Bruge transportmidler som passager til at færdes omkring som f.eks. at blive kørt i en bil eller køre med bus, rickshaw, hestetrukken vogn, private eller offentlig taxi, bus, tog, sporvogn, undergrundsbane, skib eller fly. Inkl.: bruge transportmiddel, der trækkes af en person; anvendelse af private motoriserede eller offentlige transportmidler Ekskl.: færden med brug af udstyr (d465); køre (d475) KAPITEL 5: Omsorg for sig selv 10

11 d510 Vaske sig Vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler f.eks. tage bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og tørre sig med håndklæde. Inkl.: vaske kropsdele, vaske hele kroppen og tørre sig Ekskl.: kropspleje(d520); gå på toilet (d530) d520 Kropspleje Pleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring f.eks. hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele. Inkl.: hudpleje, tandpleje, hårpleje, neglepleje Ekskl.: vaske sig (d510); gå på toilet (d530) d530 Gå på toilet Planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter (menstruation, urin og afføring) og efterfølgende rengøring. Inkl.: styre af vandladning, afføring og menstruation Ekskl.: vaske sig (d510); kropspleje (d 520) d540 Af- og påklædning Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med på- og afklædning, at tage fodbeklædning på og af i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold som f.eks. iføre sig, rette på og afføre sig skjorter, bluser, bukser, undertøj, sarier, kimonoer, strømpebukser, hatte, handsker, frakker, sko, støvler, sandaler og hjemmesko. Inkl.: tage tøj på og af inkl. sko og strømper og vælge passende påklædning d550 Spise Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en, få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde, skære eller bryde maden i stykker, åbne flasker og dåser, anvende spiseredskaber, deltage i måltider og i festligheder. Ekskl.: drikke (d560) d560 Drikke Holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde, blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og dåser, bruge sugerør eller drikke af rindende vand fra en hane eller en kilde; amning. Ekskl.: spise (d550) d570 Varetage egen sundhed Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende ved f.eks. at indtage varieret kost, have passende niveau af fysisk aktivitet, holde sig varm eller afkølet, undgå skader på helbredet, dyrke sikker sex inkl. anvendelse af kondomer, lade sig vaccinere og følge regelmæssige helbredsundersøgelser. Inkl.: sikre sit fysiske velvelvære, have hensigtsmæssige kost- og motionsvaner; tage vare på egen sundhed KAPITEL 6: Husførelse d610 Skaffe sig bolig Købe, eje, møblere og indrette et hus, lejlighed eller anden bolig. Inkl.: købe eller leje bolig og møblere boligen Ekskl.: skaffe sig varer og tjenesteydelser (d620); passe ejendele (d 650) d620 Skaffe sig varer og tjenesteydelser Vælge, tilvejebringe og transportere varer, som er nødvendige i dagliglivet som f.eks. at vælge, købe, transportere og opbevare mad, drikke, tøj, rengøringsmidler, brændsel, husholdningsgenstande og værktøj; tilvejebringe brugsgenstande og service. Inkl.: indkøbe og anskaffe daglige fornødenheder Ekskl.: skaffe sig bolig (d610) d630 Lave mad Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre som f.eks. at sammen sætte et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke, fremskaffe ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og drikke til tilberedning, lave varm og kold mad og drikke, servere maden. 11

12 Inkl.: tilberede enkle og sammensatte måltider Ekskl.: spise (d560); drikke (d570); skaffe sig varer og tjenesteydelser (d620); lave husligt arbejde (d640); passe ejendele (d650); omsorg for andre (d660) d640 Lave husligt arbejde Holde hus ved at gøre rent, vaske tøj, bruge husholdningsmaskiner, opbevare mad og smide affald ud, f.eks. ved at feje, moppe, tørre borde, vægge og andre overflader af; holde orden i værelser og stuer, i skabe og skuffer; samle, vaske, tørre og stryge tøj; gøre fodtøj rent; bruge kost, børster og støvsuger; bruge vaskemaskine, tørretumbler og strygejern. Inkl.: tøjvask og tørring af tøj; rengøre kogested og køkkenredskaber; rengøring af opholdsrum; anvende husholdningsmaskiner, opbevare daglige fornødenheder og bortskaffe affald Ekskl.: skaffe sig bolig (d610); skaffe sig varer og tjenesteydelser (d620);lave mad (d630); passe ejendele (d650); hjælpe andre (d660) d650 Passe ejendele Vedligeholde og reparere personlige ejendele omfattende beklædning, bolig og indbo, køretøjer og hjælpemidler som f.eks. ved at male og tapetsere, reparere møbler og installationer, sikre at køretøjer virker, passe og fodre kæledyr og husdyr; vande planter. Inkl.: fremstille og reparere tøj, vedligeholde boligen, møbler og husholdningsmaskiner, vedligeholde køretøjer og hjælpemidler, passe planter (inden- og udendørs) og passe dyr Ekskl.: skaffe sig bolig (d610); skaffe sig varer og tjenesteydelser (d620); lave mad (d630); hjælpe andre (d660); have ulønnet beskæftigelse (d850) KAPITEL 7: Interpersonelt samspil og kontakt d710 Basalt interpersonelt samspil Samspil med mennesker på en kontekstuelt og socialt passende måde f.eks. ved at vise hensyn og respekt, når det er passende eller reagere på andres følelser. Inkl.: vise respekt og varme, sætte pris på, reagere på andres behov, vise taknemlighed og passende tolerance; give og modtage kritik; reagere på sociale signaler og anvende passende fysisk kontakt i sammenhængen d720 Komplekst interpersonelt samspil Vedligeholde og pleje samspil med andre mennesker på en kontekstuelt og socialt passende måde f.eks. ved at kunne styre af følelser og impulser, styre verbale og fysiske aggressioner og handle selvstændigt i socialt samspil; handle i overensstemmelse med sociale regler og konventioner. Inkl.: skabe og afslutte kontakter; styre sin adfærd i samværet; opføre sig i overensstemmelse med sociale regler; bevare socialt rum d730 Kontakte fremmede Indlede midlertidig kontakt og forbindelse med fremmede med særlige formål som når man spørger om vej eller køber noget. d740 Skabe formelle relationer Skabe og opretholde særlige kontakter i formaliserede sammenhænge som med arbejdsgivere, professionelle eller tjenesteydere. Inkl.: have kontakt med myndighedspersoner, med underordnede og med ligestillede d750 Skabe uformelle sociale relationer Indlede kontakt med andre som f.eks. uformel kontakt med folk som bor i lokalområde, med kolleger, studerende, legekammerater eller personer med samme baggrund eller profession. Inkl.: uformelle kontakter med venner, naboer, bekendte og ligesindede d760 Skabe familiære relationer Skabe og opretholde slægtsrelationer som f.eks. med medlemmer i kernefamilie, slægten, pleje- og adoptionsfamilie og stedforældre, fjernere kontakter som halvfætre og -kusiner eller værger. Inkl.: forældre-barn og barn-forældre kontakt, søskendeforhold og relationer i slægten d770 Skabe intime relationer Skabe og opretholde tætte eller romantiske relationer til mennesker som ægtefælle, kæreste eller seksualpartner. Inkl.: forelskelse, ægteskab, seksuelle kontakter KAPITEL 8: Vigtige livsområder d810 Uformaliseret uddannelse 12

13 Læring i hjemmet eller i en anden ikke-institutionel sammenhæng som f.eks. at lære praktiske og andre færdigheder af forældre eller familiemedlemmer eller skolegang i hjemmet. d825 Erhvervsuddannelse Deltagelse i alle aktiviteter i et uddannelsesforløb og lære det pensum, der er nødvendigt for at få beskæftigelse i et fag. d840 Praktik Deltagelse i programmer til forberedelse af beskæftigelse som f.eks. erhvervspraktik, turnus, læretid og praktikanttjeneste. Ekskl.: erhvervsuddannelse (d825) d845 Finde, have og fratræde et job Søge, finde og vælge beskæftigelse, blive ansat og acceptere ansættelse, fastholde og blive forfremmet i et job, et fag, en ansættelse eller profession og fratræde et job på passende måde. Inkl.: søge beskæftigelse; skrive ansøgning eller curriculum vitæ; kontakte arbejdsgivere og forberede sig til ansættelsessamtaler; fastholde et job; holde øje med egen arbejdsudførelse; sige op; fratræde et job d850 Have lønnet beskæftigelse Deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig som f.eks. at søge et arbejde og få det, udføre de nødvendige opgaver i jobbet, møde på arbejde til tiden, lede andre arbejdere eller selv blive ledet, udføre de nødvendige opgaver alene eller i gruppe. Inkl.: deltids- og fuldtidsbeskæftigelse d855 Have ulønnet beskæftigelse Udføre alle slags ulønnet arbejde på fuldtid eller deltid inkl. planlægning af arbejdet, udføre de nødvendige opgaver i jobbet, møde på arbejde til aftalt tid, lede andre eller selv blive ledet, udføre de krævede opgaver alene eller i gruppe som f.eks. frivilligt arbejde, velgørenhedsarbejde, arbejde for lokalsamfundet eller religiøse grupper uden løn, arbejde i og omkring sit hjem uden løn. Ekskl.: kapitel 6 Husførelse d859 Have andet specificeret arbejde og beskæftigelse d860 Varetage basale økonomiske transaktioner Varetage enhver form for enkle økonomiske transaktioner som indkøb af mad, bytte varer eller tjenester og spare af penge op. d865 Varetage komplekse økonomiske transaktioner Varetage enhver form for komplekse økonomiske transaktioner som involverer udveksling af kapital eller fast ejendom, skabe profit eller økonomisk værdi som f.eks. køb af forretning, fabrik, udstyr, styring af bankkonto eller handle med værdipapirer. d870 Have økonomisk selvforvaltning Have kontrol over økonomiske ressourcer fra private eller offentlige kilder med det formål at skabe økonomisk sikkerhed for aktuelle og fremtidige behov. Inkl.: personlige økonomiske ressourcer og offentlige ydelser KAPITEL 9: Samfundsliv, socialt liv og medborgerskab d910 Deltage i fællesskaber Deltage i alle aspekter af fælles socialt liv som f.eks. at være medlem af almennyttige foreninger, grupper eller klubber eller professionelle organisationer. Inkl.: uformelle og formelle foreninger; højtideligheder Ekskl.: have ulønnet beskæftigelse (d855); deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter (d920); deltage i religion og åndsliv (d930); politisk liv og medborgerskab (d950) d920 Deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter Deltage i enhver form for leg, forlystelses- eller fritidsaktivitet som uformelle eller organiserede lege og spil og idræt, motionsprogrammer, afslapning, fornøjelse eller adspredelse, besøge kunstgallerier, museer, biografer og teatre; deltagelse i kunsthåndværk og hobbyaktiviteter, underholdningslæsning, spille et musikinstrument; sightseeing, turistture og fritidsrejser. Inkl.: leg, idræt, kunst og kultur, kunsthåndværk, hobbyer og samvær Ekskl.: ride i transportøjemed (d480); lønnet og ulønnet beskæftigelse (d850 og d855);deltage i religion og åndsliv (d930); politisk liv og medborgerskab (d950) 13

14 d930 Deltage i religion og åndsliv Deltage i religiøse eller åndelige aktiviteter, organisationer og aktiviteter til selvudfoldelse; finde mening, religiøse og åndelige værdier og etablere forbindelse til guddommelige kræfter som f.eks. ved at komme i en kirke, tempel, moské eller synagoge, bede og synge med religiøst formål og åndelig forventning. Inkl.: institutionaliseret religions- og åndsliv d940 Menneskerettigheder Opnå alle nationalt og internationalt anerkendte rettigheder som alles ret alene i deres egenskaber af mennesker som f.eks. menneskerettigheder som fastlagt i De Forenede Nationers deklaration om menneskerettigheder (1948) og De Forenede Nationers standardregler om lige muligheder for handicappede (1993); retten til selvbestemmelse eller autonomi; retten til at bestemme over sit eget liv. Ekskl.: politisk liv og medborgerskab (d950) d950 Politisk liv og medborgerskab Deltage i en borgers sociale, politiske og styrende roller, have lovfæstede rettigheder som borger og nyde rettigheder, beskyttelse, privilegier og pligter forbundet hermed inkl. stemmeret og valgbarhed og retten til at danne politiske organisationer; nyde en borgers rettigheder og friheder (ytringsfrihed, organisationsfrihed, religiøs frihed, beskyttelse mod ubegrundet ransagelse og anholdelse, retten til advokat, til rettergang og andre lovfæstede rettigheder og beskyttelse mod diskriminering); have lovfæstede borgerrettigheder. Ekskl.: menneskerettigheder (d940) OMGIVELSESFAKTORER KAPITEL 1: Produkter og teknologi e110 Produkter og stoffer til indtagelse En hver natur- eller menneskeskabt genstand eller et hvert stof indsamlet, forarbejdet eller fabrikeret til menneskelig indtagelse. Inkl.: fødevarer og medicin e115 Produkter og teknologi til personligt brug i hverdagen Udstyr, produkter, og teknologi, som anvendes af mennesker i daglige aktiviteter, inkl. sådanne som er tilpasset eller særligt fremstillet til, implanteret i, placeret på eller nær personen, som anvender dem. Inkl.: almindelige genstande og hjælpemidler og teknologi til personlig anvendelse e120 Produkter og teknologi til personlig indendørs og udendørs mobilitet og transport Udstyr, produkter og teknologi, som anvendes af mennesker til at bevæge sig rundt indendørs og udendørs inkl. sådanne som er særligt tilpasset eller specialfremstillet til personen, som anvender dem. Inkl.: almindelige produkter, hjælpemidler og teknologi til personlig indendørs og udendørs mobilitet og transport e125 Produkter og teknologi til kommunikation Udstyr, produkter og teknologi, som anvendes af mennesker til at afgive og modtage information inklusive de, der er tilpasset eller specialfremstillet til personen og placeret i, på eller tæt ved personen, som anvender dem. Inkl.: almindelige produkter, hjælpemidler og teknologi til kommunikation KAPITEL 3: Støtte og kontakt e310 Opvækstfamilie Personer knyttet sammen ved fødsel, ægteskab eller anden relation, og som kulturelt opfattes som nærmeste pårørende f.eks. samlever, forældre, søskende, børn, plejeforældre, adoptivforældre og bedsteforældre. Ekskl.: slægtninge (e315); personlige omsorgspersoner og personlige hjælpere (e340) e315 Slægtninge Personer, der er beslægtede gennem familie, ved indgåelse af ægteskab eller på anden måde, og som kulturelt opfattes som en slægt herunder tanter, onkler, nevøer og niecer. 14

15 Ekskl.: opvækstfamilie (e310) e320 Venner Personer, som har tæt kontakt og kommer varigt sammen, og hvis relationer er karakteriseret af tillid og gensidig støtte. e325 Bekendtskaber, ligesindede, kolleger, naboer og medlemmer af lokalsamfundet Personer, som kender til hinanden som bekendte, ligesindede, kolleger, naboer og personer i lokalområdet, på arbejdsplads, i skole, fritid eller andre sammenhænge, og som har fælles demografiske træk som alder, køn, religiøst tilhørsforhold, etnisk tilhørsforhold eller har fælles interesser. Ekskl.: foreninger og formaliserede ydelser (e555) e330 Personer med ledende eller overordnet rolle Personer, som har beslutningskompetence for andre, og som har socialt defineret indflydelse eller magt bestemt af deres sociale, økonomiske, kulturelle eller religiøse roller i samfundet som f.eks. lærere, sagsbehandlere, arbejdsgivere, vejledere, religiøse ledere, stedfortrædende beslutningstagere, vagtfolk og tillidsvalgte personer. e340 Personlige omsorgsgivere og personlige hjælpere Personer, som giver nødvendig assistance til andre i deres daglige aktiviteter og udførelse af arbejde, uddannelse eller anden hverdagsaktivitet, og som bevilges via offentlige eller private midler eller på frivillig basis f.eks. hjemmehjælp og hjemmepleje, personlige hjælpere, transporthjælpere, hjemmeservice, barnepige og andre, der fungerer som primære omsorgsgivere. Ekskl.: opvækstfamilien (e310); bekendtskaber, ligesindede, kolleger, naboer og personer i lokalområdet (e325); almindelige sociale støtteordninger (e575), sundhedspersonale (e355) e345 Fremmede Personer, som hverken er bekendte eller beslægtede, eller som endnu ikke har etableret en kontakt eller forbindelse herunder personer, som er ukendte for den enkelte, men som man deler vilkår med f.eks. lærervikarer, medarbejdere, omsorgsgivere. e355 Sundhedspersonale Personer, som arbejder inden for sundhedsvæsenet som f.eks. læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, audiologopæder, audiologer, bandagister og socialrådgivere. Ekskl.: andre professionelle (e360) e360 Andre professionelle Personer, som arbejder også uden for sundhedsvæsenet herunder socialarbejdere, jurister, lærere, arkitekter og designere. Ekskl.: sundhedspersonale (e355) e398 Anden specificeret støtte og kontakt KAPITEL 4: Holdninger e410 Individuelle holdninger i nærmeste familie Den nærmeste families generelle eller specifikke opfattelser af og synspunkter på personen eller andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger. e415 Individuelle holdninger blandt slægtninge Slægtninges generelle eller specifikke opfattelser af og synspunkter på personen eller andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger. e420 Individuelle holdninger blandt venner Venners generelle eller specifikke opfattelser af og synspunkter på personen eller andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger. e425 Individuelle holdninger blandt bekendte, ligesindede, kolleger, naboer og mennesker i lokalsamfundet Generelle eller specifikke opfattelser og synspunkter hos bekendte, ligesindede, kolleger, naboer og mennesker i lokalsamfundet om personen eller om andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger. e440 Individuelle holdninger blandt omsorgsgivere og personlige hjælpere 15

16 Generelle eller specifikke opfattelser og synspunkter hos omsorgsgivere og personlige hjælpere om personen eller om andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger. e450 Individuelle holdninger blandt sundhedspersonale Sundhedspersonales generelle eller specifikke opfattelser af og synspunkter på personen eller andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger. e455 Individuelle holdninger blandt andre professionelle Andre professionelles generelle eller specifikke opfattelser af og synspunkter på personen eller andre forhold (f.eks. sociale, politiske og økonomiske emner), som påvirker den enkeltes adfærd og handlinger. e470 Sociale normer, konventioner og ideologier Skikke, konventioner, regler og abstrakte værdisystemer og normative overbevisninger (f.eks. ideologier, normative verdenssyn, og moralfilosofier), som opstår i sociale sammenhænge, og som for samfund eller personer kan påvirke eller skabe fælles eller individuel praksis og adfærd som f.eks. sociale moralnormer, etikette og religiøs adfærd og skik og brug; religiøse dogmer og deraf afledte normer og konventioner; normer for styring af ritualer eller sociale sammenkomster. 16

17 Bilag 2 ICF baseret redskab (Brief Code Set) til borgere med psykisk sårbarhed 33 ICF kategorier KROPPENS FUNKTIONER b126 Temperament og personlighed Overordnede medfødte mentale funktioner bestemmende for en persons tilbøjelighed til at reagere på bestemte måder i forskellige situationer, inklusive de psykiske karakteristika, som gør et individ forskellig fra andre. Inkl.: Mentale funktioner vedrørende udadvendthed, indadvendthed, velvillighed, samvittighedsfuldhed, psykisk og emotionel stabilitet og åbenhed overfor oplevelser; optimisme; lyst til fornyelse; tillidsfuldhed; pålidelighed Ekskl.: Intellektuelle funktioner (b117), energi og handlekraft (b130), psykomotoriske funktioner (b147); følelsesfunktioner (b152) b130 Energi og handlekraft* Overordnede mentale funktioner af fysiologiske og psykologiske art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde. Inkl.: Energiniveau, motivation, appetit, trang (inkl. til stoffer, som kan misbruges) og impulskontrol Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), temperament og personlighed (b126), søvn (b134), psykomotoriske funktioner (b147); følelsesfunktioner (b152) b134 Søvn Generelle mentale funktioner for periodisk, reversibel og selektiv fysisk og psykisk frigørelse eller afkobling fra ens nære omgivelser ledsaget af karakteristiske psykologiske ændringer. Inkl.: funktioner vedrørende søvnmængde, indsovning, gennemsovning, søvnkvalitet, funktioner vedrørende søvncyklus som f.eks. insomnia, hypersomnia, narkolepsi. Ekskl.: Bevidsthedstilstand (b110), energi og handlekraft (b130), opmærksomhed (b140), psykomotoriske funktioner (b147) b152 Følelsesfunktioner* Specifikke mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet. Inkl.: funktioner bestemmende for fyldestgørende følelser, regulering og spændvidde af følelserne; affekt; tristhed, lykkefølelse, kærlighed, frygt, vrede, had, anspændthed, angst, glæde, sorg; emotionel labilitet; følelsesaffladning Ekskl.: Temperament og personlighed (b126), energi og handlekraft (b130). b280 Opfattelse af smerter* Opfattelse af ubehagelige fornemmelser som tegn på potentiel eller aktuel skade eller tilstand på dele af kroppen. Inkl.: opfattelse af generel eller lokaliseret smerte i en eller flere dele af kroppen, smerte fra dermatom, jagende smerte, brændende smerte, dump smerte, skærende smerte; tilstande som myalgi, analgesi og hyperalgesi AKTIVITETER OG DELTAGELSE d155 Tilegne sig færdigheder Udvikle basale og komplekse kompetencer i sammensatte handlinger eller opgaver med det formål at påbegynde og gennemføre erhvervelsen af en færdighed, som f.eks. håndtering af værktøj eller spil som skak. Inkl.: tilegnelse af basale og komplekse færdigheder d177 Tage beslutninger Vælge mellem muligheder, implementering af valg og vurdering af virkningen af beslutninger som f.eks. at vælge og købe en særlig genstand eller beslutte at påtage sig én opgave blandt flere opgaver, som skal udføres. Ekskl.: tænke (d163); problemløsning (d175) 17

Bilag 1 ICF Coreset Revision af Vejledning i udredning af hørevanskeligheder GOD PRAKSIS

Bilag 1 ICF Coreset Revision af Vejledning i udredning af hørevanskeligheder GOD PRAKSIS ICF omfattende sammenholdt med GP og Koder, der er markeret med * findes kun i GP, og er således ikke nævnt i ICF Core set erne ICF kode Beskrivelse af Kode God praksis Kroppens funktioner b117 b126 b130

Læs mere

FSIII Beskrivelse af funktionsevnetilstande (Servicelov)

FSIII Beskrivelse af funktionsevnetilstande (Servicelov) FSIII Beskrivelse af funktionsevnetilstande (Servicelov) version 1.31 (01.11.16) ICF-subset Version Dato Kommentar 1.2 11.08.16 Fjernet ICF-koder 1.3 21.10.16 Fjernet supplerende kommentarer. 1.31 01.11.16

Læs mere

ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer.

ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer. ICF-kernesæt August 2009 Til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse samt kontekstuelle faktorer. AKTIVITETER OG DELTAGELSE Kap. 1. Læring og anvendelse af viden Formålsbestemte sanseoplevelser

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

FSIII SEL tilstande. Version 1.0. Juni 2015

FSIII SEL tilstande. Version 1.0. Juni 2015 FSIII SEL tilstande Version 1.0 Juni 2015 1 FSIII ICF subset Supplerende kommentarer FSIII KROPPENS FUNKTIONER b114 Orienteringsevne Overordnede mentale funktioner bestemmende kendskab til og konstatering

Læs mere

FSIII Beskrivelse af funktionsevnetilstande (serviceloven) v. 1.1

FSIII Beskrivelse af funktionsevnetilstande (serviceloven) v. 1.1 FSIII Beskrivelse af funktionsevnetilstande (serviceloven) v. 1.1 ICF-subset Versionskommentar: "Opfattelse af smerter" er fjernet som funktionsevnetilstand, da det er en helbredstilstand. Derudover er

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 18 64 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv individuelt behovsforhold barnets udviklingsmæssige behov forhold vedrørende en person, der kan imødegå

Læs mere

ICF funktionsevneudredning 3Kløveren

ICF funktionsevneudredning 3Kløveren ICF funktionsevneudredning 3Kløveren CPR: ICF Udfyldt af : Navn: Dato: Adresse: Afsluttet: By: Behandlende læge: Telefon: Andre sundhedspersoner: ICD 10: Sundhedsoplysninger: Kroppens funktioner Kapitel

Læs mere

ICF-baseret afklaring

ICF-baseret afklaring ICF-baseret afklaring På Instituttet for Blinde og Svagsynede arbejder vi ud fra ICF (International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand). I denne rapport er de

Læs mere

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF

ICF som referenceramme. AU-centrets erfaringer med brug af ICF ICF som referenceramme AU-centrets erfaringer med brug af ICF Formål med ophold på AU- centret Revalidering Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32. Målgruppe: Yngre med erhvervet hjerneskade. Ydelse:

Læs mere

Vurdering af funktionsevnen hos

Vurdering af funktionsevnen hos side 22 Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge I artiklen beskrives arbejdet med at udarbejde et ICF-redskab til vurdering af funktionsevnen Mange flygtninge har både fysiske og psykiske

Læs mere

Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT

Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) NOTAT Titel Spørgeskema til afdækning af rehabiliteringsbehov linket til ICF Brief Code Set (2013) CFK Folkesundhed

Læs mere

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP DOMÆNER Primær personers samvær med barnet Bevægelse og færden: Mundmotoriske færdigheder At holde en kropsstilling At ændre kropsstilling Færdes indendørs Færdes udendørs

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering 14. november 2012 Hvad er rammerne?

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

CPR. Navn. Adresse. Telefon. Mobil. Mailadresse. Titel. Gyldig fra til

CPR. Navn. Adresse. Telefon. Mobil. Mailadresse. Titel. Gyldig fra til Stamdata CPR Navn Adresse Telefon Mobil Mailadresse Specialark Titel Gyldig fra til Emner Social anamnese Gift Ugift Fraskilt Enke/enkemand Bor alene Bor sammen med Bolig Lejlighed / Hus / Andet Er bolig

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

Fælles Sprog III (FSIII)

Fælles Sprog III (FSIII) Fælles Sprog III (FSIII) Årskursus Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter Svendborg, 12. november 2012 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk At borgeren oplever Målet med FSIII At der er sammenhæng, helhed

Læs mere

Udarbejdet for Esbjerg Kommune af Merete Tonnesen og Thomas Maribo, DEFACTUM på MarselisborgCentret, august Side 1

Udarbejdet for Esbjerg Kommune af Merete Tonnesen og Thomas Maribo, DEFACTUM på MarselisborgCentret, august Side 1 RESUMÉ Udvikling og oversættelse af et ICF baseret spørgeskema til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos mennesker med kronisk sygdom. Udarbejdet for Esbjerg Kommune af

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde BILAGSLISTE

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde BILAGSLISTE ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter BILAGSLISTE Helbredstilstand eller sygdom

Læs mere

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike

ICF - modellen. Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering og ICF Margrethe Bennike ICF - modellen 1 Bogstaverne i koderne beskriver hovedområdet b: Body functions, s: body Structure, d: Daily life (aktivitet og deltagelse), e: Environment - omgivelser Socialrådgiverdage 2013 Rehabilitering

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

ICF-CY kapitler på området for børn og unge med handicap

ICF-CY kapitler på området for børn og unge med handicap kapitler på området for børn og unge med handicap www.aarhus.dk/effekt EFFEKTVURDERING kapitler Faktor 1: Udvikling og adfærd -kapitler under undertemaet: Følelses- og adfærdsmæssige og identitetsforhold

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

Side 1 af 21 64 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv egenomsorg Term anvendt i Voksenudredningsmetoden omsorg for sig selv Term anvendt i Udredningsværktøj

Læs mere

BørneLAP Bilag 10 - Tjekliste

BørneLAP Bilag 10 - Tjekliste Udvalgte dele af Kroppens funktioner og anatomi Mentale funktioner Sanser og smerte Stemme og tale Bevægeapparatet Andre kropsfunktioner Overordnede mentale funktioner: Bevidsthed/arousal Orienteringsevne,

Læs mere

ICF-CY. International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version

ICF-CY. International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version ICF-CY International Classification of Functioning, Disabiity and Health, Children and Youth Version Historisk baggrund for ICF-CY: 2001: WHO godkender og publicerer det internationale klassifikationsredskab

Læs mere

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF

Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF Unge med vedvarende fysisk funktionsnedsættelse - ideskitse til brug af ICF En kortfattet indføring i anvendelsen af ICF med udgangspunkt i Projekt ForSpring, som beskriver et rehabiliteringsforløb med

Læs mere

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term

inklusion social inklusion inklusion (formidlingsterm) Foretrukken term eksklusion social eksklusion eksklusion (formidlingsterm) Foretrukken term 1 af 5 16-12-2013 09:12 Artikler 15 artikler. inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng social inklusion inklusion (formidlingsterm) inklusion, hvor en person

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 15 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv inklusion tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng eksklusion tilstand,

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser

Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser Funktionsevnetilstande mappet til servicelovsindsatser version 1.0 (15.01.2016) Flere indsatser knytter sig til en funktionsevnetilstrand Funktionsevnetilstande-områder Funktionsevnetilstande Indsats Egen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Slagelse Kommune. Hvordan udvikles et fælles sprog der kan skabe grundlag for tværfaglig- og tværsektoriel koordinering?

Slagelse Kommune. Hvordan udvikles et fælles sprog der kan skabe grundlag for tværfaglig- og tværsektoriel koordinering? Slagelse Kommune Hvordan udvikles et fælles sprog der kan skabe grundlag for tværfaglig- og tværsektoriel koordinering? Om os Den 16. største kommune i Danmark 77.500 indbyggere Ca. 7.260 medarbejdere

Læs mere

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Session 4: Skal vi kvalitetssikre beskrivelse af funktionsevnen i overgangen mellem sygehus og kommune for patienter/borgere

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Hvordan udvælger vi målgruppen?

Hvordan udvælger vi målgruppen? Hvordan udvælger vi målgruppen? Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom Oplæg på ERFA-møde på MarselisborgCentret den 23. november 2011 om monitorering og kvalitetssikring af patientuddannelse

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Page 1 of 22 79 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv udredningsklassifikation klassifikation, der anvendes med henblik på myndighedsudredning funktionsnedsættelse

Læs mere

Kort introduktion til ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health

Kort introduktion til ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health ICF i praksis Udarbejdet af arbejdsgruppe i Forskning og Udvikling, DEFACTUM 1, maj 2016 Her sætter vi fokus på den konkrete brug af ICF i en dansk praksis. ICF blev i 2001 godkendt i WHO, som en international

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer

ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer Sidst redigeret 1310100 Grå felter: Kort tjekliste Hvide felter: Omfattende tjekliste Data Eks. Køn, alder, højde,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde.

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde. Planlægning af målrettede indsatser, der peger hen imod Fælles mål Forudsætninger for udvikling af kommunikation og tale/symbolsprog Tilgange: software, papware, strategier og metoder... Dagene vil veksle

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner KRÆFTFORLØB Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner Behovsvurdering ved rehabilitering og palliation Samarbejde mellem de praktiserende

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Geelsgårdskolen d. 4.3.09 ELEVBESKRIVELSE

Geelsgårdskolen d. 4.3.09 ELEVBESKRIVELSE Geelsgårdskolen d. 4.3.09 ELEVBESKRIVELSE Vigtigt: Denne manual indeholder alle de punkter, der kan være relevante at beskrive for en elev på et af Geelsgårds spor. I skal kun udfylde de punkter, der er

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Aften 3 Dag 3 Underviser

VELKOMMEN. Dokumentation. Aften 3 Dag 3 Underviser VELKOMMEN Dokumentation Aften 3 Dag 3 Underviser Hvad er en utilsigtede hændelse? Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Lovgrundlag Hvem kan få Mål 1.1.2.2. Demensfaglig Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

A - Stamdata faktuelle oplysninger

A - Stamdata faktuelle oplysninger A - Stamdata faktuelle oplysninger A1. Oprettelsesdato [Skriv her ] A2. Borgerens cpr.nr., navn og adresse, evt. telefonnr. A3. Nærmeste pårørendes navn og adresse og telefonnr., cpr.nr. hvis ægtefælle

Læs mere

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer 1 Agenda Hvad er FSIII Hvorfor Fra FSI & FSII til FSIII FSIII de 3 grundelementer God sagsbehandling FSIII og GS forskelle og ligheder FSIII og GS mulighederne

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Aften 3 Dag 3 Underviser. Hvad er en utilsigtede hændelse?

VELKOMMEN. Dokumentation. Aften 3 Dag 3 Underviser. Hvad er en utilsigtede hændelse? VELKOMMEN Dokumentation Aften 3 Dag 3 Underviser Hvad er en utilsigtede hændelse? Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere