Birk Centerpark 4 Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birk Centerpark 4 Herning"

Transkript

1 Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning

2 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark 4, 7400 Herning. 3. Formål Stk. 1. At organisere alle mænd og kvinder, der arbejder indenfor afdelingens geografiske og faglige områder, hvor forbundet har eller har mulighed for at få overenskomster. Stk. 2. At fremme mulighederne for højere løn, ligestilling og bedre arbejds- og miljøvilkår, herunder at søge oprettet overenskomster ved alle arbejdsgivere, der ikke er dækket af kollektive overenskomster. Stk. 3. At udføre et effektivt oplysningsarbejde samt virke for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og øvrige medlemmers uddannelse bl.a. ved oprettelse af og støtte til studiekredse og kursusvirksomhed. Stk. 4. At være behjælpelig med oprettelse af klubber på arbejdspladserne. Stk. 5. At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere, samt understøtte dem under anerkendte stridigheder. Stk. 6. At tage aktiv del i såvel lands-, regional- som kommunalpolitisk arbejde, til støtte for arbejderbevægelsen. Stk. 7. At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk-, kulturelt- og uddannelsesmæssigt demokrati. Stk. 8. At søge samarbejde med andre faglige organisationer, for derigennem at forbedre medlemmernes vilkår. Stk. 9. At fremme og støtte gennemførelse af forbundets formålsparagraf. 4. Optagelse af medlemmer Stk. 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtager, der er fyldt 18 år, som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens geografiske område og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i forbundet. Derudover optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 til 17 år med forældres eller værges samtykke og i henhold til forbundets love samt arbejdsmiljøloven. Stk. 2. Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til vedtægternes 10 eller øvrige tillidshverv, når varetagelse forudsætter personlig myndighed. 2

3 5. Medlemskabets gyldighed Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål samt afdelingens og forbundets love ikke modarbejdes. 6. Indmeldelse Stk. 1. Ved indmeldelse eftersendes et medlemsbevis fra forbundet, (LO Pluskort), og der udleveres/eftersendes et eksemplar af forbundets love og afdelingens vedtægter. Stk. 2. Ud over de af forbundet og a-kassen pålagte kontingenter betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift. Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke for afdelingens gældsforpligtigelser. Stk. 4. Gyldigt medlemsbevis er medlemmets legitimation ved udøvelse af alle faglige formål. 7. Overflytning Stk. 1. Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold forelægges spørgsmålet til afgørelse i hovedbestyrelsen i forbundet. 8. Restancer og udtræden Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. Stk. 2. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler. 9. Generalforsamling Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed og består af de fremmødte medlemmer. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal, og indkaldes med mindst 21 dages varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden. Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i afdelingens oplysningsblad Oplysningsblad Midtjylland. Stk. 3. Forslag (bortset fra personvalg), som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen v/formanden inden udgangen af januar måned, og forslagene vil ligge til gennemsyn på afdelingskontoret Birk Centerpark 4, 7400 Herning de sidste 3 dage inden generalforsamlingen. 3

4 Stk. 4. Vedtægtsændringer skal altid være et selvstændigt punkt på dagsordenen. Stk. 5. Orientering om kontingent og budget skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen. Stk. 6. Generalforsamlingen vælger et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer. Stk. 7. Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, således at ingen, der ikke er medlemmer, bortset fra inviterede gæster, deltager i generalforsamlingen. 10. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10 % af afdelingens medlemmer skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som nævnt i 9 stk. 2, eller ved personligt brev, dog uden den nævnte tidsfrist, men senest 30 dage efter modtagelse af begæring herom. Stk. 3. Mindst 90 % af de medlemmer, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved denne. Stk. 4. Er ovennævnte forhold ikke opfyldt, skal dirigenten afvise generalforsamlingen som ikke beslutningsdygtig og dermed ugyldig. 11. Afdelingens ledelse. Stk. 1. Afdelingens ledelse består af formand, 2 næstformænd og 21 bestyrelsesmedlemmer. På det tidspunkt, hvor der ikke fra én af de faglige grupper, er én ansat medarbejder repræsenteret i bestyrelsen, udvides bestyrelsen med en medarbejderrepræsentant, som vælges af 3F ansatte medarbejdere. Stk. 2. Mellem de ordinære generalforsamlinger, består kontorets ledelse af formand, de 2 næstformænd, a-kasseleder, vice a-kasseleder og økonomiansvarlig. Stk. 3. De 21 bestyrelsesmedlemmer vælges på de årlige ordinære gruppegeneralforsamlinger, i forhold til gruppernes medlemstal den 31. december, året forud for generalforsamlingen valgperioden er 2 år. Derudover vælges et passende antal suppleanter - valgperioden er 1 år. Grupperne meddeler valgene til orientering på generalforsamlingen, hvor valgene føres til protokol. Ingen enkelt arbejdsplads, kan repræsentere/udgøre et flertal i afdelingsbestyrelsen. Stk. 4. Afdelingsformand og næstformændene vælges på afdelingens generalforsamling og er på valg hvert 3. år. Formanden vælges året efter den ordinære kongres, og næstformændene vælges de følgende år. Stk. 5. Bestyrelsen leder afdelingen i overensstemmelse med forbundets, a-kassens og afdelingens love samt generalforsamlingens beslutninger, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 4

5 Stk. 6. Bestyrelsen afholder møder 1 gang pr. måned med undtagelse af juli måned, ekstraordinære møder indkaldes efter behov. Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer, der udebliver fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at melde afbud, betragtes som fratrådt og bestyrelsessuppleanten indkaldes. 12. Gruppernes ledelse og ansvarsområder. Stk. 1. Afdelingens faglige områder er gruppeopdelt. Gruppernes ledelse består af gruppeformand, og en gruppebestyrelse på max. 9 medlemmer. Stk. 2. De enkelte gruppebestyrelser er ansvarlig for, at de enkelte arbejdspladser inddrages i den faglige proces, ligesom fagforeningens aktiviteter på arbejdspladserne løbende udvikles. Områder som lønforhold, herunder statistiske oplysninger, oprettelse af lokaloverenskomster og analyse af arbejdspladsforhold, varetages af grupperne. Grupperne varetager ligeledes uddannelsesmæssige forhold, samt oplysnings- og agitationsvirksomhed. Stk. 3. Valg i grupperne sker på de enkelte gruppegeneralforsamlinger, i henhold til gruppens vedtægter. Gruppernes vedtægter skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Stk. 4. Grupperne konstituerer sig efter behov. Stk. 5. Enhver valgt til gruppe- eller afdelingsbestyrelse, der påbegynder ordinær beskæftigelse, udenfor den gruppes overenskomstområder, hvori vedkommende er valgt, fratræder ved næste generalforsamling. Stk. 6. Gruppebestyrelsernes personmæssige sammensætning bør altid afspejle gruppernes branchemæssige sammensætning. Stk. 7. Det skal tilstræbes at gruppebestyrelsen er så bredt sammensat som muligt, ud fra de geografiske områder afdelingen dækker. Stk. 8. Valgene til gruppebestyrelser afgøres ved almindeligt stemmeflertal ved skriftlig afstemning. Ved valg, hvor der er mere end én kandidat, foretages skriftlig afstemning, og der kræves simpelt absolut flertal, dvs. at mere end halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer skal falde på én kandidat, for at denne betragtes som valgt. Såfremt dette ikke opnås foretages der omvalg mellem de 2 kandidater, der har fået flest stemmer i første valgrunde. Stk. 9. Det påhviler enhver valgt og ansat pligt til at gennemgå en fortløbende og alsidig uddannelse inden for fagbevægelsen. 13. Kongres og delegeretmøde Stk. 1. Formand, de 2 næstformænd, a-kasseleder og økonomiansvarlig, er selvskrevne til at deltage i forbundets kongres, og i a-kassens delegeretmøde. Stk. 2. Øvrige delegerede og suppleanter til forbundets kongres og a-kassens delegeretmøde, vælges på de årlige ordinære gruppegeneralforsamlinger, i forhold til gruppernes medlemstal den 31. 5

6 december, året forud for kongressens afholdelse. Valgene foretages på gruppernes ordinære generalforsamlinger i 1. kvartal, året forud for kongressens afholdelse. Grupperne meddeler valgene til orientering på generalforsamlingen, hvor valgene føres til protokol i prioriteret rækkefølge. Stk. 3. Er formand, de 2 næstformænd, a-kasseleder og økonomiansvarlig, forhindret i at deltage i kongressen eller a-kassens delegeretmøde, tildeles den eller de delegerede pladser grupperne, i forhold til deres opgjorte medlemstal. 14. Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen udpeger en sekretær, der fører protokollen ved bestyrelsesmøder og på generalforsamlingen. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale. Ansættelse af a-kasseleder skal dog ske under forudsætning af forbundets a-kasses godkendelse. Ved ny ansættelser nedsætter daglig ledelse et ad-hoc udvalg til at varetage denne opgave, og tillidsrepræsentanten på det pågældende område inviteres med i udvalget. Valgte og ansatte på kontoret er omfattet af Funktionærloven. Stk. 3. Bestyrelsen er forpligtet til at holde afdelingens midler og ejendomme behørigt forsikret. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter afdelingskontingentet. Stk. 5. Bestyrelsen nedsætter et økonomi og personaleudvalg. Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og ad hoc-udvalg efter behov. Stk. 7. Misbruger en valgt eller ansat afdelingens midler, skal bestyrelsen straks suspendere vedkommende. Der kan konstitueres en person fra bestyrelsen i vedkomnes plads, indtil nyvalg eller ansættelse kan finde sted. Stk. 8. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen en af næstformændene indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil valg kan finde sted. Stk. 9. Hvis en valgt fastlønnet tillidsrepræsentant i afdelingen ikke genvælges, skal nyvalg før dette er gyldigt, bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes indenfor 14 dage med mindst en uges varsel. Hvis der ikke sker genvalg, fratræder vedkommende med en godtgørelse svarende til de i funktionærlovens gældende opsigelsesregler. Stk. 10. Medlemmer af bestyrelsen afgår senest med udgangen af den måned, hvor de i henhold til gældende lovgivning er berettiget til at oppebære folkepension. 6

7 15. Tegningsregler Stk. 1. Formanden tegner afdelingen i alle anliggender, dog med baggrund i bestyrelsens beslutninger. Ved formandens forfald tegnes afdelingen af næstformanden jf. 14 stk. 9. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal dog altid behandles på en generalforsamling. 16. Regnskab Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Afdelingens økonomiansvarlig fører regnskabet med datoangivelse af samtlige indtægter og udgifter. Stk. 3. Den økonomiansvarlige er pligtig til på forlangende af formanden, bestyrelsen eller revisorerne til enhver tid at redegøre fuldstændig for regnskabet. Stk. 4. Den økonomiansvarlige skal i samarbejde med bestyrelsen udarbejde et budget for afdelingen. Stk. 5. Kontante midler ud over de til den daglige drift nødvendige indsættes i et pengeinstitut (Arbejdernes Landsbank) i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning. Stk. 6. Den økonomiansvarlige er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, samt at afdelingens forpligtelser overholdes over for forbund og tredjemand. Stk. 7. Den økonomiansvarlige forelægger kvartalsvis en regnskabsoversigt for bestyrelsen, og endvidere forelægges der på de ordinære generalforsamlinger et revideret regnskab til godkendelse. Stk. 8. Konstateres der uregelmæssigheder i regnskabet, kan bestyrelsen suspendere den økonomiansvarlige og ansætte en anden. 17. Revision Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges 1 statsautoriseret eller registreret revisor, der reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om foretaget revision og eventuelle bemærkninger. Stk. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den statsautoriserede eller registrerede revisor. Stk. 3. Herudover vælger generalforsamlingen 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter, hvoraf halvdelen er på valg de lige årstal, og den anden halvdel de ulige årstal. Bilagskontrollanterne og deres suppleanter må ikke være medlemmer af afdelingens bestyrelse. Bilagskontrollanterne reviderer regnskabet i samarbejde med den statsautoriserede eller registrerede revisor. Stk. 4. Honorar til bilagskontrollanter fastsættes af bestyrelsen. Stk. 5. Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med bestyrelsens udførelse af deres hverv, bl.a. ved kritisk kontrol af udgiftsbilag, og skal på den ordinære generalforsamling fremlægge en rapport 7

8 over det udførte arbejde. Bilagskontrollanterne kan altid kræve det nødvendige materiale forelagt herunder bestyrelsens beslutningsprotokol. Stk. 6. Bilagskontrollanterne skal udarbejde en revisionsprotokol, som skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter revisionen samt på den ordinære generalforsamling. Stk. 7. Det påhviler afdelingsbestyrelsen at udarbejde en katastrofeplan, jf. a-kassens forretningsgangsbeskrivelse. 18. Afdelingens ophør Stk. 1. Afdelingen kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmerne har stemt herfor. Stk. 2. Såfremt det besluttes, at afdelingen skal ophøre, tilfalder afdelingens midler og effekter den eller de afdelinger, der fremover dækker det geografiske område, eller forbundet. Stk. 3. Sammenlægning med en anden afdeling kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning, og kun når dette er godkendt af forbundets hovedbestyrelse. Disse love- og vedtægter er således vedtaget på afdelingens generalforsamling, den 29. marts men træder først i kraft pr. 1. juni Formand: Dirigent: 8

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 1 Januar 2014 H.P. Hanssens Gade 21 6200 Aabenraa Nørregade 20 6330 Padborg Nissumgade 3 6780 Skærbæk Ulsnæscentret Sundsnæs 11 1. sal 6300 Gråsten

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK

Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK FORMÅLSPARAGRAF. EFKs formål er i samarbejde med Ejendom og Servicefunktionærernes landssammenslutning (ESL) og

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere