Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice"

Transkript

1 Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015

2 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side 5 Hvem kan få hjemmehjælp? side 6 Hvem kan få madservice? side 6 Hvor henvender du dig? side 7 Sådan vurderes dit behov for hjælp side 7 Bisidder side 8 Hvad omfatter hjælpen personlig pleje og praktisk hjælp? side 8 Personlig pleje og praktisk hjælp omfatter ikke side 10 Hvem kan levere hjælpen side 11 Hvornår udføres hjælpen/afmelding af aftalt hjælp side 13 Hvad omfatter hjælpen madservice? side 14 Madservice omfatter ikke side 14 Hvem kan levere hjælpen side 14 Hvornår udføres hjælpen?/ Afmelding af aftalt hjælp side 15 Hjemmejournal (dokumentationsmateriale) side 16 Fleksibel hjemmehjælp side 16 Hvad koster det? side 17 Hvordan sikrer vi kvaliteten af hjælpen side 18 Et godt samarbejde side 18 Dit hjem personalets arbejdsplads side 19 Ændringer i aftalen erstatningshjælp side 21 Hvis hjælpen udebliver side 21 Hvis hjælperen beskadiger noget i dit hjem side 21 Hvis du ikke er tilfreds med hjælpen klagevejledning side 22 Persondataloven side 22 Hvad siger loven side 23 Adresse og telefonnummer på Visitationsenheden på Rådhuset se bagsiden - 3 -

3 Forord Kære borger Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om hjemmehjælpen og madservice i Herning Kommune. I folderen kan du bl.a. læse om, hvordan du bliver godkendt til hjemmehjælp og madservice, samt hvilke former for hjælp du kan få tildelt. I Herning Kommune arbejder vi løbende på at udvikle og nytænke vores tilbud. Vores fokus er hjælp til selvhjælp. Derfor tilbyder vi vejledning i nye måder at håndtere de daglige gøremål på, og alternativt tilbyder vi hjælp til træning. Målet er, at du bliver bedre i stand til at klare dig selv, så du får højere livskvalitet i hverdagen. Når du er bevilget madservice, praktisk hjælp eller personlig pleje, kan du frit vælge mellem Herning Kommunes godkendte leverandører. Du kan læse mere om mål og rammer for madservice og hjemmehjælp i vores kvalitetsstandarder. Her kan du også finde information om dine rettigheder og pligter. Du kan også finde kvalitetsstandarderne på Herning Kommunes hjemmeside: brug søgefeltet og skriv hvilken ydelse, som du er interesseret i eksempelvis hjemmehjælp, personlig pleje eller andet. Du kan også få oplysning om kvalitetsstandarderne ved at ringe til Visitationsenheden på tlf God læselyst! Anne Marie Søe Nørgaard Formand for Social- og Sundhedsudvalget Herning Kommune - 4 -

4 Formål med Serviceloven - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, - at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og - at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte 1. Tilbuddene bliver givet ud fra et helhedssyn og bliver tilrettelagt, så de er til stede, når behovene opstår. Grundlag for bevilling Herning Kommunes overordnede værdigrundlag føres ud i livet vedrørende dit behov for madservice og hjemmehjælp på følgende måde: Grundlaget for bevilling er, at du hjælpes til at være mest muligt uafhængig af hjælp og i stand til at leve godt med en eventuel funktionsnedsættelse. Dette inkluderer en målrettet indsats i forhold til træning og indlæring af kompenserende metoder, så du kan klare dig selv. Derfor har Herning Kommune fokus på hjælp til selvhjælp. Visitationsenheden vil altid foretage en individuel 1 Servicelovens

5 helhedsvurdering med henblik på rådgivning, undervisning og potentiale for træning før bevilling af ydelser. Hvem kan få hjemmehjælp? Det kan borgere, der vurderes at have behov for pleje og/eller praktisk hjælp til nødvendige opgaver i hjemmet. Du kan få hjælp midlertidigt eller i længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret vurdering. Det er Herning Kommunes visitatorer, der foretager denne vurdering. Du skal betragte hjælpen som hjælp til selvhjælp. Dvs. som supplerende hjælp eller støtte til opgaver, du efter råd, vejledning og evt. træning enten er ude af stand til at udføre på egen hånd, eller har meget vanskeligt ved. Dvs. at personalets vigtigste opgave er at støtte dig i at gøre mest muligt selv, og hjælpe dig med det, du ikke kan. Eksempel: Du vil få hjælp/støtte til den del af en plejeopgave, som du ikke selv kan klare. Resten af opgaven skal du selv klare, enten mens hjælperen er der, eller efter at denne er gået. Hvem kan få madservice? Det kan borgere, som ikke i tilstrækkelig grad kan skaffe eller fremstille ernæringsrigtig middagsmad. Visitation til at modtage madservice sker efter en individuel, konkret vurdering. Det er Herning Kommunes visitatorer, der foretager vurderingen. Hvis en borger er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, har vedkommende dog automatisk mulighed for at benytte sig af madserviceordningen

6 Hvor henvender du dig? Hvis du får brug for hjælp i hjemmet, kan du selv, din læge, din familie, din nabo eller sygehuset kontakte Visitationsenheden, Herning Kommune. En visitator vil så sammen med dig og eventuelle pårørende eller en bisidder vurdere dit behov for hjælp. Visitatoren vurderer dit behov for hjælp til pleje inden for 5 hverdage, og dit behov for hjælp til praktiske opgaver og madservice inden for 4 uger. Der vil herefter blive udarbejdet en afgørelse. Det fremgår af afgørelsen, hvilke ydelser du har fået bevilget, og hvad målet er med ydelsen samt hvilke ydelser du ikke er bevilget i forhold til din anmodning om hjælp. Alle bevillinger og afslag skal begrundes. Formålet og perioden for pleje og praktisk hjælp fremgår også af afgørelsen. Hjælpen/støtten begynder efter nærmere aftale med leverandøren. Afgørelsen indeholder en klagevejledning. Sådan vurderes dit behov for hjælp Kommunens visitator bedømmer dit behov for hjælp/støtte ud fra din samlede situation. På den baggrund vurderes dit konkrete behov for hjælp/støtte. I vurderingen tages hensyn til: Din mulighed for selv at klare eller tage del i opgaverne i hjemmet via rådgivning eller alternativt via træning. Om der er en ægtefælle/samlever eller andre i hjemmet, som kan hjælpe til. Som udgangspunkt bliver der ikke givet støtte til madlavning, rengøring, tøjvask og andre praktiske gøremål, hvis der er en ægtefælle eller andre i hjemmet, der kan gøre dette. Om der er familie i nærheden, som kan og vil hjælpe

7 Dine boligforhold, herunder boligens størrelse, og om toilet- og badeforhold er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til din situation. Det bliver vurderet, om hjælpemidler eller en ændret indretning af boligen kan betyde, at du selv kan klare de daglige gøremål. Dit behov for hjælp bliver revurderet ca. én gang om året, eller efter behov, af en visitator fra kommunen. Visitatoren vil kontakte dig forud for et besøg for at aftale tidspunktet for besøget. Hjælperne vil derudover løbende følge dit behov for hjælp. Bisidder Hvis du ønsker det, kan du vælge at have en bisidder med, når dit behov for hjemmehjælp skal drøftes. Det er helt op til dig, hvem du vælger. Det kan være en pårørende, en kontaktperson, en hjemmevejleder eller en god ven. Hvis familie eller venner ikke bor i nærheden, kan du i stedet vælge at have en frivillig bisidder med til samtalen. Ældrerådet i Herning Kommune har udpeget to medlemmer, der tilbyder at være til stede under samtalen. Du kan få yderligere oplysninger om frivillige bisiddere i Visitationsenheden. Hvad omfatter hjælpen personlig pleje og praktisk hjælp? Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer

8 Herning Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og pleje. Disse afspejler de politiske beslutninger, der er taget i Herning Kommunes Byråd. I disse kvalitetsstandarder beskrives målgruppen, grundlaget for bevilling med mere. Ligeledes præciseres det i den enkelte kvalitetsstandard, hvilke opgaver der indgår i ydelsen, og hvilke opgaver der ikke indgår i ydelsen. Kvalitetsstandarderne er grundlaget for sagsbehandlerne, når de træffer afgørelser på baggrund af en ansøgning om hjælp. Hvis du er bevilget hjemmehjælp, kan du se, hvor meget støtten kan indeholde, ved at læse den kvalitetsstandard, der svarer til din bevilling. Målet med støtten er at gøre dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt. Du og medarbejderen vil derfor arbejde sammen om de forskellige opgaver, så du i videst muligt omfang deltager aktivt og dermed har størst mulig indflydelse på opgaveudførelsen. Kvalitetsstandarderne er herudover også et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed på ældreområdet. Kvalitetsstandarderne skal i Herning Kommune være: Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens faktiske serviceniveau. Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter. En forudsætning for, at borgerne kan deltage i den lokale demokratiske debat om mål og indhold i ydelserne, og et redskab for borgerne til at vurdere, om serviceydelserne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger

9 Personlig pleje vil typisk være: Hjælp til opgaver, som du er bevilget, og som du til stadighed ikke selv kan klare. Hjælp til personlig hygiejne, f.eks. af- og påklædning og morgen- /aftentoilette. Hjælp/støtte ved spisesituationer. Hjælp/støtte til at komme i og op af sengen. Støtte til træning. Støtte, vejledning og omsorg. Praktisk hjælp vil typisk være: Rengøring af de rum, som anvendes dagligt, typisk soveværelse, badeværelse, entré/gang, opholdsstue og køkken. Rengøringen kan f.eks. omfatte støvsugning, at støve af, gulvvask, rengøring af toilet og bad samt skift af sengetøj. Rengøring vil, efter en konkret vurdering, som oftest blive tildelt hver 3. uge eller hver 2. uge. I særlige tilfælde kan der tildeles hjælp en gang om ugen. Uanset hvor tit du er bevilget rengøring, så svarer én rengøring typisk til en 2-værelses lejlighed. Tøjvask (egen vaskemaskine/fællesvaskeri). Hjælp til at bestille varer og/eller sætte varer på plads. Hvis du ikke selv kan bære varer hjem fra forretningen, og du ikke har pårørende, der kan hjælpe dig med at handle ind, kan du ansøge Herning Kommune om hjælp til at få bragt dagligvarer ud. Personlig pleje og praktisk hjælp omfatter ikke: Indkøb ved hjemmehjælper. Udvendig og indvendig vinduespudsning. Hovedrengøring

10 Oprydning og opvask efter gæster. Ekstra tid til pasning af dyr. Pudsning af kobber- og sølvtøj. Rengøring efter håndværkere og ved flytning. Snerydning. Bagning. Syltning. Tilberedning af varm mad. Tøjvask uden for eget hjem (møntvask). Stryge tøj. Kvartalsydelser. Du kan dog, efter aftale med din leverandør, bytte dig til de af ovennævnte ydelser, der foregår i hjemmet. Du kan læse mere om denne mulighed i afsnittet Fleksibel hjemmehjælp side 17. Hvem kan levere hjælpen? Du skal vælge, om du vil have hjælpen ydet fra den kommunale leverandør eller ét af de private firmaer, som kommunen har godkendt. I forbindelse med visitationsbesøget vil du få udleveret informationsmateriale om de godkendte leverandører. Informationsmaterialet giver dig en præsentation af hver enkelt leverandør. NB: Frit valg gælder ikke, hvis du bor på plejehjem eller i plejehjemslignende bolig. Årsagen til, at beboerne på plejehjem og i plejehjemslignende boliger ikke er omfattet af fritvalgsordningen, er, at disse beboere har særlige plejebehov, der bedst varetages ved en samlet og koordineret indsats, hvor leverandøren har base

11 under boligenhedens tag. Det vil derfor i disse tilfælde kun være den kommunale leverandør, der yder hjemmehjælp. Visitationsenheden sikrer, at informationsmaterialet løbende bliver opdateret. Herved sikrer vi, at du har et godt grundlag at træffe dit valg af leverandør ud fra. Såvel de private som de kommunale leverandører er forpligtet til at efterleve Byrådets kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis du ønsker at ændre dit valg af leverandør, skal du henvende dig til Visitationsenheden. Du har dog tidligst ret til at overgå til ny leverandør én måned efter udgangen af den måned, hvor du har anmodet Visitationsenheden om at skifte leverandør. Du kan få yderligere oplysninger om fritvalgsordningen hos Visitationsenheden. Ud over den kommunale hjemmehjælp og de godkendte private firmaer er der følgende valgmuligheder med hensyn til leverandør: Egen hjælper (Servicelovens 94). NB: Ordningen gælder ikke for beboere på plejehjem og i plejehjemslignende boliger (se evt. nederst på side 12). Du har mulighed for selv at udpege én person til at hjælpe dig med pleje og/eller praktisk hjælp. Herning Kommune skal godkende den person, du vælger. Hvis personen kan godkendes, bliver vedkommende ansat af Herning Kommune efter gældende overenskomst og arbejdsmiljøregler. Arbejdsfunktionen kan vedrøre let pleje og/eller praktisk hjælp

12 Kontant tilskud til hjælp, som modtageren selv antager (Servicelovens 95, stk. 2) (retten gælder for hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere). Borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje samt hjælp til løsning af praktiske opgaver har ret til at få udbetalt et kontant tilskud til køb af den hjælp, de er berettiget til. Retten gælder for personer: Som selv vil kunne være arbejdsleder. Som efter kommunens vurdering har behov for personlig hjælp og pleje, og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen. Visitationsenheden kan oplyse dig nærmere om ordningerne vedrørende egen hjælper og kontant tilskud. Hvornår udføres hjælpen? / Afmelding af aftalt hjælp Hjælpen bliver kun udført, når du selv er til stede i hjemmet. Hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, er det vigtigt, at du giver besked til dit områdekontor eller det private firma. Af hensyn til planlægningen er rettidig aflysning for hjælp i dagtimerne kl dagen før hjælpen i dagvagt skulle have været leveret. For leverandører af pleje om aftenen og pleje om natten er tidspunktet for rettidig aflysning kl samme dag, som vagten begynder. Aflysningen skal meddeles direkte til leverandøren. Har du ikke meldt afbud til bevilget hjælp/dagligvareudbringning, og der ikke lukkes op hos dig, vil personalet af hensyn til din sikkerhed kontakte pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil personalet efter nøje overvejelser

13 rekvirere en låsesmed. Dette sker for at sikre, at du ikke ligger hjælpeløs i dit hjem. Du skal selv betale udgiften til låsesmeden. Pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet og på alle ugens dage. Praktisk hjælp udføres kun i dagtimerne på hverdage. Tidspunkterne for hjælpens udførelse aftales mellem dig og leverandøren. Hvad omfatter hjælpen - madservice? Levering af alm. fuldkost. Efter en uddybende faglig vurdering, fra læge eller sygeplejerske, kan der leveres særlig diætmad, f.eks. ernæringstæt kost og diabeteskost. Råd og vejledning Mulighed for at købe gæstemad Madservice omfatter ikke: Opvarmning af den leverede kølemad Dække bord Opvask Køleskab Mikroovn Hvem kan levere hjælpen? Du skal vælge, om du vil have hjælpen ydet fra den kommunale leverandør eller ét af de private firmaer, som kommunen har godkendt. I forbindelse med visitationsbesøget vil du få udleveret informationsmateriale om de godkendte leverandører. Informationsmaterialet giver dig en præsentation af hver enkelt leverandør

14 NB: Frit valg gælder ikke, hvis du bor på plejehjem eller i plejehjemslignende bolig. Årsagen til, at beboerne på plejehjem og i plejehjemslignende boliger ikke er omfattet af fritvalgsordningen, er, at disse beboere har særlige plejebehov, der bedst varetages ved en samlet og koordineret indsats, hvor leverandøren har base under boligenhedens tag. Det vil derfor i disse tilfælde kun være den kommunale leverandør, der yder madservice. Visitationsenheden sikrer, at informationsmaterialet løbende bliver opdateret. Herved sikrer vi, at du har et godt grundlag at træffe dit valg af leverandør ud fra. Såvel de private som de kommunale leverandører er forpligtet til at efterleve Byrådets kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis du ønsker at ændre dit valg af leverandør, skal du henvende dig til Visitationsenheden. Du har dog tidligst ret til at overgå til ny leverandør én måned efter udgangen af den måned, hvor du har anmodet Visitationsenheden om at skifte leverandør. Du kan få yderligere oplysninger om fritvalgsordningen hos Visitationsenheden. Hvornår udføres hjælpen? / Afmelding af aftalt hjælp Modtageren skal være hjemme på leveringsdagen i et tidsrum på 2 timer, som i forvejen oplyses af leverandøren eller lave en aftale med chaufføren om at stille maden uden for døren Når maden leveres ifølge aftale uden for døren, er holdbarheden ikke længere leverandørens ansvar. Der vil i disse tilfælde være en seddel i kassen, hvorpå der står, hvornår maden er leveret

15 Afbestilling af madservice skal ske senest kl , 3 hverdage før leveringen skulle have fundet sted. Samme frist gælder, hvis du ønsker at melde dig helt ud af madservice-ordningen. Du er selv ansvarlig for at afmelde maden, uanset årsag. Hjemmejournal (dokumentationsmateriale) I hjemmejournalen, som ligger i dit hjem, findes oplysninger om dine stamdata, leverandør og medicin-lister. Al dokumentation sker elektronisk. Fleksibel hjemmehjælp Du har efter lov om fleksibel hjemmehjælp ret til at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, du er visiteret til, og også ret til at bytte mellem pleje og praktisk hjælp. Bytteretten skal holdes inden for den tid, der normalt anvendes i dit hjem til den visiterede hjælp. Hvis du alene modtager praktisk hjælp, kan du ikke bytte til ydelser inden for personlig pleje. En visiteret ydelse, der byttes, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Leverandøren har pligt til at dokumentere anvendelse af fleksibel hjemmehjælp i hjemmejournalen/den elektroniske hjemmejournal. Hvis du gentagne gange fravælger den samme ydelse, skal leverandøren sikre, at der sker en revurdering med henblik på at få hjælpen justeret. Det er leverandørens ansvar, at du får den nødvendige hjælp. I praksis er det derfor leverandørens medarbejdere, der skal vurdere, om det er forsvarligt helt eller delvist at fravælge de tildelte ydelser til fordel for andre ønsker. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for andre

16 ydelser, skal leverandøren tage udgangspunkt i den konkrete afgørelse og yde hjælp i overensstemmelse med dennes ordlyd. Uanset hvilken ydelse medarbejderen udfører i dit hjem, skal Arbejdsmiljølovens regler overholdes. Du har, som nævnt, mulighed for helt eller delvist at vælge en anden hjælp end den, der er truffet aftale om. Det kan f.eks. være at bytte støvsugning ud med en gåtur. Det kan evt. også være at bytte rengøring af de arealer, du plejer at få rengjort. I stedet kan du så, for en enkelt gangs skyld, få rengjort andre arealer efter aftale med din leverandør. Længerevarende og midlertidig hjælp Når visitatoren kigger på din ansøgning om hjemmehjælp, bliver der taget stilling til, om dit behov for hjælp er midlertidigt eller af længere varighed. Der er ikke fastsat grænser for, hvor lang tid der kan fås midlertidig hjælp. Du kan derfor få midlertidig hjælp, indtil visitatoren skønner, at du er i stand til selv at klare de opgaver, du har fået midlertidig hjælp til. 2 Hvad koster det? Hjemmehjælp er gratis. Prisen for madservice - inklusiv levering (2015-takst): Type Almindelig portion Pris 50,00 kr. *Afhentet: 43,00 kr. Lille portion 45,50 kr. *Afhentet: 38,50 kr. Diæt portion 50,00 kr. *Afhentet: 43,00 kr

17 Hvordan sikrer vi kvaliteten af hjælpen? Kvaliteten af, og borgernes tilfredshed med, den udførte hjemmehjælp og madservice bliver løbende evalueret i forbindelse med revisiteringerne. Når du får besøg af en visitator, vil vedkommende ikke alene vurdere dit nuværende behov for hjælp eller støtte, men ligeledes udføre en kvalitetskontrol af den hjælp eller støtte, du får. Desuden vil der i nogle tilfælde også kunne blive tale om et uanmeldt besøg fra en visitator, hvor besøget har til formål at belyse, om du får den hjælp eller støtte, du er berettiget til. Et godt samarbejde Hjælpen bygger på et gensidigt tillidsforhold mellem dig og hjælperne. Uanset om hjælpen bliver givet af Herning Kommune eller af et privat firma, gælder det, at: Personale til personlig pleje har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Du får en ny hjælper, hvis det viser sig efter flere besøg, at du og hjælperen ikke kan samarbejde. Alternativt har du mulighed for at skifte leverandør. Hjælperen har tavshedspligt. Hjælperen bærer ID-kort. Hjælpere har forevist straffeattest i forbindelse med ansættelsen. Omvendt forventer vi, at du respekterer: At hjælperen har tavshedspligt. At hjælperen ikke må modtage gaver og pengebeløb. At hjælperen ikke må købe personlige effekter hos dig. At hjælperen har til opgave at støtte dig i at kunne mest muligt selv. At hjælperen har pligt til at fortælle visitatoren om forhold, der har betydning for den bevilgede hjælp. Det kan f.eks

18 være ændringer i din helbredstilstand. At hunde skal være afskærmet fra arbejdspladsen. At der ikke ryges i hjemmet, mens hjælpen/støtten udføres, og at der luftes godt ud forinden. At du ikke har gæster, mens du får hjælp eller støtte. At adgangsforhold til din dør er i orden (dvs. god belysning, sne er ryddet, osv.). Dit hjem personalets arbejdsplads Hjælperne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, når de arbejder i dit hjem. Det betyder, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der vil derfor blive foretaget en vurdering af dit hjem som arbejdsplads. Arbejdspladsvurderingen skal sikre, at eksempelvis hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater mv., som personalet skal bruge, er i orden. Der skal være de nødvendige rengøringsmidler og arbejdsredskaber i dit hjem. Du skal selv stille rengøringsmidler og arbejdsredskaber til rådighed. For at sikre et godt arbejdsmiljø, skal redskaberne, herunder rengøringsmidlerne, være i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Kropsplejemidler skal også være miljøvenlige, og du skal selv stille dem til rådighed. Desuden kan det være nødvendigt, at du stiller f.eks. en lille kommode eller et sengebord til rådighed til opbevaring af eksempelvis vaskefad og handsker. Det kan være nødvendigt både for din og hjælperens skyld at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Tekniske hjælpemidler kan være plejeseng, toiletstol, lift mv

19 Da hjemmeplejen også fungerer som uddannelsessted, kan hjælperen være ledsaget af elever, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. Det er desuden meget væsentligt, at der stilles krav til, at hunde skal være afskærmet fra arbejdsområdet i de tidsrum, hvor hjemmehjælperen er til stede. Dette kan ske ved at binde hunden via halsbånd eller lignende eller ved simpelt hen at lukke hunden inde i et rum, en hundegård eller lignende. Hvis en hjemmehjælper oplever sig truet eller chikaneret i dit hjem, har vedkommende ret til at forlade hjemmet, efter at have begrundet årsagen over for dig. Såfremt de specifikke krav, som er beskrevet i denne folder, samt generelle krav i Arbejdsmiljøloven, ikke overholdes i dit hjem, da vil leverandøren være fuldt berettiget til ikke at levere den hjælp, du ellers ville være berettiget til. Ændringer i aftalen erstatningshjælp Der kan ske ændringer i aftalen i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom blandt andre hjemmehjælpsmodtagere eller hos hjælperne. Ved ændringer til dagen bliver du kontaktet af leverandøren senest samme dags morgen. Ved akut opståede problemer i løbet af dagen, som medfører forsinkelse, vil du blive kontaktet så hurtigt som muligt. Du bliver tilbudt erstatningshjælp, hvis der opstår uforudsete situationer, hvor det er nødvendigt at flytte hjælpen

20 Hjælp til pleje skal gives. Hvis hjælpen undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, vil du blive tilbudt erstatningshjælp samme dag. Du kan også aftale et andet tidspunkt, hvis det passer dig bedre. Du vil blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt. Hvis hjælpen udebliver I første omgang anbefaler vi, at du kontakter din leverandør. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Visitationsenheden. Visitationsenhedens telefonnummer står i afgørelsesbrevet og på bagsiden af denne serviceinformation. Hvis hjælperen beskadiger noget i dit hjem Du kan IKKE få økonomisk godtgørelse, hvis hjælperen ved et hændeligt uheld kommer til at beskadige noget i dit hjem. Du vil heller ikke få økonomisk godtgørelse, hvis den beskadigede ting har reduceret værdi som følge af slitage og ælde. Du kan derimod få erstatning for det ødelagte, hvis det skyldes en fejl begået af hjælperen. Et hændeligt uheld kan f.eks. være, at hjælperen i forbindelse med støvsugning kommer til at vælte en vase. En fejl kan f.eks. være at hjælperen kommer til at kogevaske dine bukser og bluser så de krymper. Ved uheld skal du kontakte din leverandør, som tager stilling til eventuel erstatningspligt

21 Hvis du ikke er tilfreds med hjælpen klagevejledning Vi håber naturligvis, at du bliver tilfreds med hjælpen. Skulle der opstå problemer omkring udførelsen af hjælpen, eller der er problemer med at samarbejde med hjælperen, er det bedst, at du først henvender dig til distriktslederen ved den kommunale leverandør i dit område eller til det private firma, hvis du har valgt at få hjælp fra et privat firma. Du er altid velkommen til at kontakte Visitationsenheden, som vil vejlede dig omkring en evt. klage. Klagemulighed vil være beskrevet i afgørelsesbrevet. Persondataloven Efter optagelse i hjemmehjælpsordningen vil der blive registreret nogle personlige data om dig. Herning Kommune anser det for nødvendigt at videregive oplysninger om navn, adresse og CPR-nr. til leverandørerne. Derfor skal du være opmærksom på, at Herning Kommune videregiver disse personlige oplysninger til den leverandør, du vælger, jf. persondatalovens 8, stk. 2, 4. Herning Kommune er dataansvarlig, og det er derfor et krav, at leverandøren databehandler i henhold til persondataloven. Af Persondatalovens fremgår det, at borgere skal oplyses om, hvilke personlige data der elektronisk er registreret om dem. Du få oplyst, hvilke data der er / vil blive registreret ved at henvende dig til Visitationsenheden

22 Hvad siger loven? I Lov om Social Service (Serviceloven) 83 står bl.a.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1. personlig hjælp og pleje. 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3. madservice Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Lov om Social Service 94 beskriver: En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed, samt om betaling mv. Lov om Social Service 94a om fleksibel hjemmehjælp: Personer, der modtager hjælp efter 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. En tilkendt ydelse, der fravælges, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Lov om Social Service 95, stk. 2 vedrørende kontant tilskud: En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager

23 - 24 -

24 - 25 -

25 - 26 -

26 Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Adresse og telefonnummer Visitationsenheden Torvet, 7400 Herning Træffetider: Mandag og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere