Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie"

Transkript

1 Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning for 2004 December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 J.nr Denne vejledning er udarbejdet af Direktoratet for FødevareErhverv, Animalsk Kontor, i samarbejde med Landbrugets organisationer. December 2003 Foto på omslag: Fintan Damgaard. Kvægflok på græs. ISBN: (papirudgave) ISBN: (elektronisk udgave) ISSN:

3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Oversigt over præmiebeløb Generelle forhold 9 2. Slagtepræmie 14 - Slagtepræmie for kalve 14 - Slagtepræmie for kvæg fra 8 måneder 14 - Præmie fra den nationale konvolut Handyrpræmie Mærkning af kvæg Besætningsliste/indberetning Beregning af holdeperiodernes længde og dyrs alder i måneder Foderareal 25 Generelle forhold 25 Foderareal grundlag for handyrog ammekopræmie 30 Skema til beregning af antal storkreaturer og foderareal i år Foderareal grundlag for ekstensiveringspræmie Slagteriets indberetning Producentskifte Præmier ved forsendelse/eksport af levende kvæg Kontrol og sanktion Retsgrundlag 52 Stikordsregister 53

4

5 FORORD Forord I denne vejledning orienterer vi om reglerne for slagtepræmier for kvæg og handyrpræmier for Igennem de seneste år er kvaliteten af de oplysninger, der ligger om de enkelte dyr i CHR, blevet væsentligt forbedret. Det medvirker til, at udbetalingerne kan gennemføres indenfor de givne tidsrammer. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med reglerne for at opnå husdyrpræmier, som er beskrevet i denne vejledning. Med venlig hilsen Animalsk kontor Direktoratet for FødevareErhverv 5

6 PRÆMIEBELØB Oversigt over præmieordninger og foreløbige præmiebeløb for slagtninger i 2004 Præmiebeløbene er angivet i kr. pr. dyr Tyre Kalve Andet kv¾g 185 kg slagtet v¾gt og derover 1Ð7 mœneder Fra 8 mœneder Med handyrpr¾mie Handyrpr¾mie Uden handyrpr¾mie Slagte- Kalve 372 Pr¾mie Kv¾g fra 8 mœneder Fast National Pr¾mie 500 Konvolut Rest- Pr¾mie Pr¾mier i alt Krav om foderareal se kap. 7 nej nej nej Præmiebeløb for 2004 vil blive omregnet til danske kroner efter gennemsnittet af eurokurserne i december I denne vejledning er anvendt eurokursen pr. 31.oktober 2003 (EUR = 7,43320 kr.) 6

7 PRÆMIEBELØB Stude *(rest- og fastpr¾mie kun ved slagtev¾gt over 185 kg) Fra 9 mœneder Med 1 pr¾mie for stude Holdt fra 19. til og med 22. mœned Med 2 pr¾mier for stude Alle stude over 9 mœneder Uden pr¾mier for stude * 250*250*250* se kap. 7 se kap. 7 nej 7

8 FORORD De vigtigste forudsætninger, for at du kan opnå præmie for slagtede dyr, er følgende: alt kvæg i din besætning skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), se kap. 5. alt kvæg i din besætning skal være isat godkendte CKR-øremærker, se kap. 4. alle hændelser (f.eks. fødsel, indgang eller afgang fra bedriften) skal inden for 3 dage registreres i staldregistreringsblokken eller i en udskrift fra edb-programmet Dyreregistrering, se kap. 5. alle hændelser (f.eks. fødsel, indgang eller afgang til slagteri) skal være indberettet til CHR inden for 7 dage, se kap. 5. dyrene skal være på din bedrift i de fastsatte holdeperioder, se kap. 6. slagtning skal finde sted mindre end 1 måned efter, at dyrene har forladt din bedrift, se kap. 2 og 3. slagteriet skal indberette det slagtede dyr til direktoratet på dine vegne, se kap. 8. slagtning skal finde sted på et autoriseret slagteri, se kap. 8 for dyr, der forsendes eller eksporteres, gælder særlige regler, se kap. 10. du skal anmelde foderareal, hvis du søger om handyrog ammekopræmier til mere end 15 storkreaturer (SK) inklusiv beregnede malkekøer og omregnede moderfår, se kap. 7. du skal anmelde foderareal, hvis du ønsker at opnå ekstensiveringspræmie, se kap. 7. du skal medvirke ved eventuel kontrol på din bedrift, se kap

9 GENERELLE FORHOLD 1. Generelle forhold Nyt i 2004 Hvis det nationale præmieloft for handyr og stude på dyr overskrides, vil antallet af præmier til alle producenter, der har søgt om handyrpræmie, blive nedsat forholdsmæssigt. Sanktionsbestemmelserne er under ændring, men den endelige formulering forelå ikke ved redaktionens afslutning af vejledningen. Så snart de nye bestemmelser kendes, vil direktoratet orientere om dem på internettet på hjemmesiden Vedvarende græsarealer I henhold til artikel 5 i Rådsforordning nr. 1782/2003 (rådsforordningen om det fremtidige nye støttesystem) skal vedvarende græsarealer (græs i mindst 5 år) pr. april 2003 bevares som vedvarende græs. De nærmere regler kendes endnu ikke. Det betyder dog som udgangspunkt, at en landmand, ikke efter april 2003 må pløje sine vedvarende græsarealer op og ændre dem til andre afgrøder. Kun i meget begrænsede tilfælde, f.eks. ved skovtilplantning med løvtræ, kan dette ske. Præmieniveauet Slagte- og handyrpræmierne er uændrede i 2004 i forhold til

10 GENERELLE FORHOLD Hvem kan få præmie? En producent, som kan få slagte- og handyrpræmie, kan være en person, et selskab eller et producentfællesskab. Bedrift En bedrift består af samtlige produktionsenheder (ejendomme, kvægbesætninger og arealer), som drives af en producent, og som er beliggende i Danmark. Besætning Ved en besætning forstås i denne vejledning alle bedriftens tilhørende kvægbesætninger. Ved præmieloft forstås, enten det antal SK som det anmeldte foderareal giver mulighed for, eller begrænsningen efter 15 storkreaturreglen. Husdyrpræmier I denne vejledning forstås ved husdyrpræmier: slagtepræmie for kalve slagtepræmie for kvæg fra 8 måneder og derover præmie fra den nationale konvolut handyrpræmie (tyre- og studepræmier) ekstensiveringspræmie. Deltagelse i præmieordningerne Du tilmeldes automatisk præmieordningen, når direktoratet modtager den første indberetning fra slagteriet om slagtning af et af dine dyr. Hvis du forsender et dyr til et andet EU-land eller eksporterer et dyr til lande uden for EU, tilmeldes du automatisk 10

11 GENERELLE FORHOLD præmieordningen, når direktoratet modtager den første ansøgning fra dig. Udtrædelse af præmieordningerne Ønsker du at udtræde af ordningerne, skal du skriftligt framelde dig over for direktoratet. Frameldingen har virkning fra modtagelsen i direktoratet og til udgangen af året. Er du udtaget til kontrol, kan du dog først udtræde af ordningerne efter, at kontrollen har fundet sted. Udbetaling af forskud på præmier I november/december 2004 vil direktoratet udbetale forskud på 60% af: slagtepræmien for kalve slagtepræmien for kvæg handyrpræmien (tyre- og studepræmier) ammekopræmien. Forskuddet på slagte- og handyrpræmien vil omfatte dyr, der er slagtet i løbet af de første 39 uger af Slutudbetaling Det resterende beløb forventes at blive udbetalt i maj 2005, dog senest 30. juni 2005 I forbindelse med slutudbetalingen vil der blive udbetalt beløb fra den nationale konvolut (tillæg til slagtepræmien) og ekstensiveringspræmie. Uberettigede udbetalte beløb Hvis du uberettiget har modtaget præmiebeløb, skal du tilbagebetale beløbet pålagt renter fra det tidspunkt, hvor tilbagebetalingskravet er fremsat. 11

12 GENERELLE FORHOLD Producentoplysninger Præmiebeløb vil blive indsat direkte på din konto. Hvis du ønsker at ændre dit bank- eller girokontonummer, skal du udfylde et stamdatakort og indsende dette til Direktoratet for FødevareErhverv. Hvis du er ny ansøger og ikke tidligere er blevet registreret i direktoratet, skal du udfylde stamdatakortet og felterne med bankoplysninger med alle oplysninger, inklusiv CVRnummer og eventuelt SE-nr. og indsende dette til Direktoratet for FødevareErhverv, Den Centrale Enhed. Stamdatakort kan du få tilsendt ved at henvende dig til direktoratet eller du kan hente det på direktoratets hjemmeside. Hvis du har adresseændringer, skal du henvende dig med ændringen på et af nedenstående steder, afhængig af, hvilken type virksomhed, du har. Er din virksomhed registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (selskaber m.fl.), skal du henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Hvis du har en personlig ejet virksomhed, skal du henvende dig til den lokale Told og Skat myndighed Hvis du ikke er virksomhedsregistreret, dvs. ikke har et CVR-/SE-nr., men bruger dit CPR-nummer, skal du henvende dig på det lokale folkeregister. Overfor direktoratet skal du altid anvende det samme CVR/SE-nr., uanset hvilke ordninger, det drejer sig om. Det er en forudsætning, at du anvender samme CVR/SEnr. i direktoratet og i CHR. Hvis du ikke er momsregistreret, skal vi bruge dit cpr.nr. 12

13 SLAGTEPRÆMIE Uforudsigelige forhold Hvis der indtræffer uforudsigelige og ekstraordinære forhold (force majeure), som f.eks. brand eller producentens alvorlige sygdom eller død, kan retten til præmie bevares, selv om ordningens krav ikke er opfyldt. Direktoratet skal have skriftlig underretning om forholdet inden 10 arbejdsdage efter, at de ekstraordinære forhold er konstateret. Dokumentation skal vedlægges. Anvendelse af internet Animalsk kontors vejledninger, stamdatakort og skemaer kan findes på internettet på adressen: hvor du også kan finde oplysninger om dine husdyr. Endvidere kan vejledninger, stamdatakort og skemaer bestilles på adressen: Overførsel af data Oplysningerne i dine ansøgninger om kvægpræmier vil blive overført til Fødevareministeriets grunddataregister det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). CHR er et basisregister for hele Fødevareministeriets område. Registret anvendes som et redskab for samtlige institutioner under ministerområdet i forbindelse med administration, støtteudbetaling og kontrol ved gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. En række af registrets oplysninger vil blive videregivet til Fødevaredirektoratet og Plantedirektoratet i henhold til særlig aftale. Dataansvarlig for CHR er Fødevareministeriets departement, Holbergsgade 2, 1057 København K. 13

14 SLAGTEPRÆMIE 2. Slagtepræmie Slagtepræmien for kvæg ydes for kalve og for kvæg fra 8 måneder. Der ydes endvidere et særligt tillæg fra den nationale konvolut til slagtepræmien for handyr. Det er en forudsætning for at få slagtepræmie, at dyret er holdt på din bedrift i den foreskrevne holdeperiode, se nærmere i kap. 6, og bliver slagtet på et autoriseret slagteri. Der er ikke krav om anmeldelse af foderareal. Slagtepræmie for kalve Du kan opnå præmie for kalve, som er over 1 måned, men er under 7 måneder. Du har ret til præmie hvis: kalven er mere end 1 måned, men under 3 måneder, og du har holdt kalven mindst 1 måned, eller kalven er mindst 3 måneder, men under 7 måneder, og du har holdt kalven mindst 2 måneder slagtningen finder sted mindre end en måned efter, at dyret har forladt din bedrift. Kalve slagtet i Danmark må højst have en slagtet vægt på 152,5 kg. Slagtepræmien for kalve er ca. 372 kr. i Slagtepræmie for kvæg fra 8 måneder Du kan få præmier for: 14

15 SLAGTEPRÆMIE handyr (tyre og stude) fra 8 måneder kvier fra 8 måneder malkekøer ammekøer. Du har ret til præmie, hvis: du har holdt dyret i 2 måneder inden slagtning, og slagtningen finder sted mindre end en måned efter, at dyret har forladt din bedrift. Hvis dyret inden for en måned efter at have forladt din bedrift slagtes i et EU-land eller eksporteres, kan du søge om slagtepræmie, se kap. 10. Slagtepræmien for kvæg fra 8 måneder er ca. 595 kr. i Præmie fra den nationale konvolut For 2004 udgør den såkaldte nationale konvolut for Danmark ca. 89 mio. kr. Beløbet udbetales i form af en fast præmie og en restpræmie. Du skal ikke søge om præmier fra den nationale konvolut. Præmierne vil automatisk blive udbetalt som tillæg til slagtepræmien for visse handyr. Præmier fra den nationale konvolut kan ligeledes udbetales ved forsendelse og eksport, se kap.10. Fast præmie for tyre og stude Du kan få én fast præmie for tyre og stude, som ikke har fået handyrpræmie 15

16 HANDYRPRÆMIE Tyre, der er mindst 8 måneder og mindst vejer 185 kg slagtet Stude, der er mindst 9 måneder og mindst vejer 185 kg slagtet. Fast præmie for tyre og stude er 500 kr. i Restpræmie for tyre og stude Det beløb, der er tilbage i den nationale konvolut efter udbetaling af den faste præmie, fordeles som et generelt tillæg til: Slagtepræmien til tyre, der er mindst 8 måneder og mindst vejer 185 kg slagtet Stude, der er mindst 9 måneder og vejer 185 kg slagtet. Restpræmie for tyre og stude er ca. 250 kr. i

17 HANDYRPRÆMIE 3. Handyrpræmie For handyr (tyre og stude) kan der ved slagtning ydes de præmier, der fremgår af oversigten på side 6 og 7. Slagtningen skal finde sted mindre end en måned efter, at dyret har forladt din bedrift. Dette gælder både for tyre og stude. Du skal anmelde foderareal, hvis du søger om præmie for mere end 15 SK inklusiv beregnede malkekøer og omregnede moderfår, du søger præmie for, se kap. 7. Alderen på tyren/studen på slagtetidspunktet er afgørende for, hvor mange SK dyret tæller ved beregning af foderareal, se skema side Du kan opnå præmier for tyre og stude, der forsendes til andet EU-land eller eksporteres til lande uden for EU, se kap. 10. Tyre Du har ret til én handyrpræmie, hvis: tyren vejer mindst 185 kg slagtet du er den producent, der senest har holdt tyren i mindst 2 måneder Handyrpræmien er ca kr. i Stude Du har ret til én præmie for stude, hvis: studen er 9 måneder eller derover 17

18 MÆRKNING AF KVÆG du er den producent, der senest har holdt studen i mindst 2 måneder i den perioden, hvor: studen er mindst 7 måneder gammel eller under 22 måneder gammel eller 2 måneder efter den er blevet mindst 20 måneder gammel. Du har ret til to præmier for stude, hvis du har holdt studen i 4 måneder fra og med den 19. til og med den 22. levemåned, se eksemplet side 24. Én præmie for stude er ca kr. i Handyrloftet Hvis det nationale præmieloft for handyr og stude på dyr overskrides, nedsættes antallet af præmier til alle producenter, der har søgt om præmie, forholdsmæssigt. 4. Mærkning af kvæg Kvæg, der er født den 1. januar 1998 eller senere, skal være mærket med to CKR-øremærker med samme nummer, ét i hvert øre. Mærkning skal ske senest 20 dage efter fødsel. Hvis en kalv afgår fra oprindelsesbesætningen inden 20 dage efter fødslen, skal den være isat øremærker. Kvæg, som er født inden 1. januar 1998, skal mindst være mærket med ét CKR-øremærke. Det anbefales, at du isætter et suppleringsøremærke med samme nummer i dyrets andet øre. 18

19 BESÆTNINGSLISTE/INDBERETNING Du må kun anvende godkendte CKR-øremærker. Hvis det ved et kontrolbesøg konstateres, at du har kvæg, som ikke er mærket korrekt, vil dette medføre reduktion eller bortfald af din slagte- og handyrpræmie samt eventuelle ammekopræmier, se kap. 11. Erstatningsøremærke Har et dyr tabt et godkendt øremærke, skal du straks bestille et CKR-erstatningsøremærke. Erstatningsøremærket skal have samme nummer som dyrets oprindelige CKRøremærke. Når du har modtaget dette, skal du straks (senest 3 dage efter) isætte det modtagne CKR-erstatningsøremærke. Erstatningsøremærker kan bestilles på tlf , Landmandens Service telefon eller hos din lokale CHRafdeling. 5. Besætningsliste/indberetning På bedriften skal der altid være en ajourført besætningsliste. Ved besætningsliste forstås den sidst udskrevne CHRbesætningsliste suppleret med oplysninger enten fra din staldregistreringsblok eller en tilsvarende oversigt udskrevet fra edb-programmet Dyreregistrering. Alle hændelser i din besætning (dvs. indgange og afgange f.eks. fødsel eller levering til slagteri) skal senest 3 dage 19

20 BESÆTNINGSLISTE/INDBERETNING efter være ført i staldregistreringsblokken eller indtastet i og udskrevet fra edb-programmet Dyreregistrering. Oplysningerne i staldregistreringsblokken skal indberettes til den lokale CHR-afdeling senest 7 dage efter, at hændelsen har fundet sted. Vær endvidere opmærksom på, at den afgangsdato, som du skal indberette til CHR, er den dato, hvor dyret er afgået fra bedriften, og ikke f.eks. datoen på slagteafregningen. Indberetning og registrering kan ske på en af følgende måder: CHR-bes¾tningsliste + staldregistreringsblok Edb-programmet ÓDyreregistreringÓ Registrering Indtast og print Indberetning Indsend sider fra staldregistreringsblok Elektronisk overf rsel Indtast og udfyld Elektronisk overf rsel Voice respons Udfyld staldregistreringsblok staldregistreringsblok Telefonisk Flytning af kvæg til anden producent Med kvæg Hvis du flytter kvæg (f.eks. en foldtyr) til en anden producent med klovbærende dyr, er der krav om sundhedsdokumenter, og du skal oprette et nyt besætningsnummer/ undernummer med dig som ejer under den anden kvægproducent. Du skal derefter indberette dyrets flytning til det nye besætningsnummer til CHR. Ved levering til slagtning tilrådes det, at du udfylder side 2 af producenterklæringen. Herved er slagtestedet informeret om besætningsnummeret, hvori dyret er registreret. 20

21 BESÆTNINGSLISTE/INDBERETNING Producenterklæringen kan bestilles på slagteriet eller i direktoratet. Uden kvæg - staldanlæg Hvis du flytter kvæg til en anden producent, som ikke har kvæg, og anvender hans staldanlæg, skal du oprette et nyt besætningsnummer med dig som ejer under den anden producent. Du skal herefter til CHR indberette dyrets flytning til det nye besætningsnummer. Uden kvæg - foderarealer Hvis du flytter kvæg til en anden producent, som ikke har klovbærende dyr, for at anvende hans græsarealer, skal dette ikke indberettes til CHR, men du skal i din staldregistreringsblok eller på en tilsvarende liste notere kreaturernes ckr-nr. og adressen, hvor dyrene befinder sig. Flytning af kvæg til fællesgræsning Dine dyr og andre producenters dyr kan udstationeres til fællesgræsning, og du skal i denne forbindelse anvende kode 50 i staldregistreringsblokken. Når du tager dine dyr hjem igen, skal du anvende kode 51 i staldregistreringsblokken. Det vil fremgå af CHR-besætningslisten, hvilke dyr der er midlertidigt udstationeret. Den beskrevne fremgangsmåde gælder kun for arealer, som er godkendt af Fødevareregionerne til fællesgræsning. Hvis din staldregistreringsblok ikke indeholder kode 50 og 51, skal du bestille en ny staldregistreringsblok. For yderligere information om øremærkning, registrering og flytning henvises til Fødevaredirektoratets folder Vejledning for kvægproducenter om regler for mærkning, registrering og flytning af kvæg. 21

22 BEREGNING AF HOLDEPERIODER Besætningslister fra CHR Fødevaredirektoratet sender dig CHR-besætningslister med de intervaller, der fremgår af oversigten nedenfor. Antallet af hændelser (indgange/afgange) pr. år er afgørende for det antal besætningslister, du årligt får tilsendt. Antal h¾ndelser pr. Œr F¾rre end og derover Antal bes¾tningslister pr. Œr CHR-besætningslisten indeholder oplysninger om kvæg, der er eller har været i din besætning i det sidste år. De periodisk udsendte CHR-besætningslister skal opbevares, indtil du modtager besætningslisten i Den årlige erklæring. Denne besætningsliste opsummerer hændelserne i din besætning i det seneste år. Du skal opbevare denne besætningsliste i mindst 5 år til eventuel kontrol. Hvis du ved kontrol ikke kan fremvise en ajourført besætningsliste, kan dine slagte- og handyrpræmier blive reduceret eller bortfalde. Fejllister/Dyrekontrolbreve (DYKO-breve) Hvis oplysninger, som du har indberettet til CHR om dyrene, ikke stemmer overens med andre indberettede oplysninger, vil dette fremgå af en fejlliste eller et DYKO-brev, der udsendes til dig. Du bør straks undersøge, hvor fejlen er opstået, og herefter få registreringen rettet hos det lokale CHR-kontor. 22

23 BEREGNING AF HOLDEPERIODER 6. Beregning af holdeperiodernes længde og dyrs alder i måneder Holdeperioders længde Under de enkelte ordninger er der anført en periode på 1 eller 2 måneder, som du skal holde dyrene på bedriften. Perioden beregnes på følgende måde: 1. Du fastslår den dato, hvor dyret blev indsat i besætningen 2. Til denne dato lægger du én dag 3. Hertil lægger du holdeperiodens antal måneder frem til samme månedsdato. Denne dato må dyret tidligst afgå fra din besætning for at opnå præmie. Eksempel: En tyr, der er indsat i besætningen den 28. februar, må tidligst forlade besætningen den 1. maj for at have overholdt holdeperioden på 2 måneder for at få slagte- og handyrpræmie. Alder i måneder I forbindelse med slagte- og handyrpræmierne skal dyrene have en mindste alder regnet i måneder. Dyrenes alder beregnes på følgende måde: Kalve over 1 måned, men under 3 måneder Kalve kan opnå slagtepræmie, når de er over 1 måned. Eksempel: Kalven er født 1. januar og kan derfor slagtes fra og med den 2. februar. 23

24 BEREGNING AF HOLDEPERIODER Kalve er mindst 3 måneder, men under 7 måneder For at opnå slagtepræmie for kalve skal slagtningen finde sted, inden dyret er 7 måneder. Eksempel: Kalven er født 1. januar, og skal derfor slagtes senest 31. juli. Kvæg fra 8 måneder For at opnå slagtepræmie for kvæg over 8 måneder skal dyret have levet i 8 hele måneder, før det må slagtes. Eksempel: Er dyret født 1. januar, kan det tidligst leveres til slagtning fra og med 1. september. Stude fra 9 måneder Stude skal for at opnå 1 handyrpræmie være mindst 9 måneder. Eksempel: Er studen født 1. januar, kan den leveres til slagtning fra og med 1. oktober. For handyr der eksporteres, og for hvilke der ønskes handyrpræmie, gælder samme beregning. Stude, 2 præmier For at opnå 2 præmier skal studen være mindst 22 måneder og være holdt fra og med den 19. levemåned til og med den 22. levemåned. Eksempel: Studen fødes 1. januar 2003 og skal derfor holdes fra og med 1. juli 2004 til og med den 31. oktober Studen må først slagtes/forsendes fra og med den 1. november 2004 for at opnå 2 præmier. 24

25 FODERAREAL 7. Foderareal Du skal anmelde foderarealer, hvis du: søger præmie for handyr eller ammekøer og ønsker præmie for mere end 15 SK inklusiv beregnede malkekøer og omregnede moderfår, som du søger præmie for ønsker ekstensiveringspræmie for handyr eller ammekøer. Hvis du ikke anmelder et foderareal, kan du kun få handyreller ammekopræmie for op til 15 SK, inklusiv beregnede malkekøer og omregnede moderfår, du søger præmie for, se skemaet side 34. Hvis du har malkekvæghold og kun ønsker slagtepræmie og præmie fra den nationale konvolut for dine handyr, men ikke handyr- eller ammekopræmie, skal du ikke anmelde foderareal. Generelle forhold Frist for at anmelde foderarealer Du skal anmelde foderarealer i Ansøgningen om hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer, og ansøgningsfristen er den 21. april Hvis du indsender din ansøgning om hektarstøtte med de anmeldte foderarealer for sent, medfører dette reduktion af præmierne for handyr og ammekøer med 1% pr. arbejdsdag. Modtages ansøgningen senere end 25 dage efter ansøgningsfristen, bortfalder handyr-, ammeko- og ekstensive- 25

26 FODERAREAL ringspræmier. Du kan dog få handyr- og ammekopræmie efter 15 storkreaturreglen. Ændring af foderarealer Frem til den 1. juni 2004 kan du som hovedregel ændre marker i din ansøgning om hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer, og du kan tilføje nye foderarealer. Ændringer efter den 21. april 2004 skal dog være indsendt inden direktoratet har kontaktet dig om eventuelle problemer i din ansøgning, og inden du har fået besked om, at der skal foretages kontrol på din bedrift. Arealer, som kan anmeldes I de følgende afsnit: Foderareal - grundlag for handyrog ammekopræmie side 30 og Foderareal - grundlag for ekstensiveringspræmie side 34, er der detaljeret angivet hvilke afgrøder, du kan anmelde som foderareal. Arealer tilmeldt andre tilskudsordninger Du kan anmelde foderarealer, selv om arealerne er omfattet af følgende tilskudsordninger: tilskud til økologisk jordbrugsproduktion tilskud til omlægning til økologi miljøbetinget tilskud tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), undtagen arealer, der er omfattet af et tilsagn med forpligtelse til udtagning. Arealer, som ikke kan anmeldes Afgrøder på anmeldte foderarealer må ikke være omfattet af andre EU-støtteordninger i samme ansøgningsår. Du kan derfor ikke anmelde følgende marker som foderarealer: 26

27 FODERAREAL marker, der søges hektarstøtte til, herunder braklagte marker med EU-støtte marker med sukkerroer til fabrik marker, der er omfattet af en kontrakt om produktion af tørret foder med EU-støtte marker med markfrø, som opnår EU-støtte. Du kan endvidere ikke anmelde: arealer med tagrør, siv, krat, skov (over 50 træer pr. ha) eller lyng marker med gartneriprodukter, f.eks. gulerødder eller kartofler de dele af marker, som normalt står under vand i hele eller dele af rådighedsperioden fra den 15. april til den 31. juli, arealer, der i rådighedsperioden anvendes til andet husdyrhold, f.eks. frilandsgrise, hjorte eller stutteri m.v.. arealer, der i rådighedsperioden i selv korte perioder anvendes til festivaler, koncerter, spejderlejre mv. Udnyttelse af foderareal Anmeldte foderarealer skal indgå i ejendommens drift, dvs.: arealerne skal enten afgræsses af kvæg eller får fra din besætning, eller du skal høste og bjærge en afgrøde fra disse arealer. Mindstekrav til arealstørrelsen Et foderareal kan ikke være under 0,30 ha, medmindre det til alle sider er varigt afgrænset af veje, skel, mv. Arealer, der er delvist dækket af en foderafgrøde, kan kun anmeldes som foderareal med den del, der faktisk er dækket 27

28 FODERAREAL af foderafgrøden. Denne del skal mindst udgøre et sammenhængende areal på 0,30 ha. Eksempelvis kan arealer med blandet lyng og græs anmeldes som foderareal, men arealet skal reduceres med den del af arealet, der er dækket af lyng. Samme fremgangsmåde anvendes, hvis der er spredte buske og træer på arealet. Rådighed Et foderareal skal generelt være til rådighed for husdyrhold i en periode på syv måneder. For foderarealer med græs og græsblandinger begynder syvmåneders perioden den 1. januar og for andre afgrøder senest den 31. marts. Du skal selv have rådighed over det anmeldte foderareal i mindst 3 1 /2 måned: for arealer med græs og græsblandinger skal rådighedsperioden mindst omfatte perioden fra den 15. april 2004 til den 31. juli 2004 for arealer med anden afgrøde end græs og græsblandinger skal rådighedsperioden mindst omfatte perioden fra den 15. april til efter afgrødens høsttidspunkt. I rådighedsperioden på mindst 3 1 /2 måned må det anmeldte foderareal kun udnyttes af dit eget husdyrhold. Bemærk dog reglerne for græsningsaftaler (se nedenfor). Leje af foderarealer Du kan supplere dit foderareal ved forpagtning af arealer eller ved at indgå en græsningsaftale. Aftalerne skal være indgået skriftligt, og arealerne skal anmeldes i hektarstøtteansøgningen. 28

29 FODERAREAL Græsningsaftale En græsningsaftale er en aftale, hvor driften af arealet fortsat sker for ejers regning og risiko, men hvor lejer betaler et beløb pr. dyr for at kunne disponere over anvendelsen af hele arealet eller en del af dette i rådighedsperioden. Du kan anmelde foderarealer, som du har indgået en skriftlig græsningsaftale for. Hvis en græsningsaftale er indgået med flere producenter, medtager de enkelte producenter den andel, for hvilken den pågældende har indgået skriftlig græsningsaftale og i de forhold, som de udnytter arealet. Arealet kan i rådighedsperioden afgræsses af aftaleparternes husdyrhold. Græsningsaftaler er ikke underlagt landbrugslovens afstandsbestemmelser. Når du indgår en græsningsaftale, skal du sikre dig, at rådighedsperioden for arealerne er opfyldt. Ved indgåelse af græsningsaftaler skal parterne sikre sig, at der afsættes et passende areal til hver parts besætning. Indgår en mælkeproducent f.eks. en græsningsaftale med en anden landmand, skal han selv som et minimum råde over 0,1 ha foderareal pr. malkeko. 29

30 FODERAREAL Foderareal grundlag for handyr- og ammekopræmie Du skal anmelde foderarealer, hvis du søger handyr- eller ammekopræmie for mere end 15 SK, inklusiv det beregnede antal malkekøer og det omregnede antal moderfår, du søger præmie for. I 2004 kan du få præmie for 1,8 SK pr. hektar anmeldt foderareal. Følgende afgrøder kan anmeldes som foderareal: Kode* Afgr deart Kode* Afgr deart Foderroer Kl ver Lucerne Gr¾s i omdrift, som afgr¾sses Gr¾s i omdrift, som ikke afgr¾sses (ikke brak) Vikke FodermarvkŒl Gr¾s Ð ikke i omdrift, som afgr¾sses Gr¾s, ikke i omdrift, som ikke afgr¾sses Forudsat at du ikke søger hektarstøtte til arealerne, kan du endvidere anmelde følgende afgrøder som foderareal: Kode* Afgr deart Kode* Afgr deart VŒrbyg Vinterbyg VŒrhvede Vinterhvede Rug Havre Triticale Boghvede Andre kornarter, vœrsœet Andre kornarter, EfterŒrssŒet blands¾d, hels¾d VŒrbyg, hels¾d Vinterbyg, hels¾d VŒrhvede, hels¾d Vinterhvede, hels¾d Rug, hels¾d Havre, hels¾d Triticale, hels¾d VŒrraps 30

31 FODERAREAL efterœrssœet Majs Blands¾d, vœrsœet Blands¾d, efterœrssœet VŒrsŒet blands¾d, hels¾d *kode jævnfør hektarstøtteordningen. Hvis du driver økologisk landbrug anvendes særlige koder. Beregning af malkekøer Antallet af malkekøer beregnes ved at dividere din mælkekvote pr. 1. april 2004 med det godkendte ydelseskontroltal for kontrolåret fra 1. oktober 2003 til 30. september 2004, hvis dette er større end kg. I alle andre tilfælde anvendes en gennemsnitlig mælkeydelse på kg, se skemaet side 33. Ved udbetaling af forskud til mælkeproducenter, der er med i ydelseskontrollen, vil mælkekvoten være divideret med ydelsen i en 12-måneders periode, forskudt i forhold til ydelseskontrolåret, og reduceret med 5%. Sanktioner angående foderarealer Hvis der er en forskel fra 0 til og med 3 %, dog højst 2 ha mellem det anmeldte areal og det areal, der fastslås ved kontrol, nedsættes det ansøgte areal til det fastslåede areal. Hvis der er en forskel fra 3% eller mere end 2 ha og til og med 20 % mellem det anmeldte areal og det areal, der fastslås ved kontrol, nedsættes det ansøgte areal til det fastslåede areal med fradrag af sanktion på to gange forskellen mellem det ansøgte areal og det fastslåede areal Vinterraps Rybs Solsikke rter Hesteb nner S dlupin rtehels¾d

32 FODERAREAL Hvis der er mere end 20% forskel mellem det anmeldte areal og det areal, der fastslås ved kontrol, kan der ikke ydes handyr- og ammekopræmie og således heller ikke ekstensiveringspræmie. Hvis forskellen er over 50%, vil et areal på samme størrelse som det fastslåede areal blive inddraget af det foderareal, du anmelder i det følgende år. Hvis det anmeldte foderareal i dette år er mindre end størrelsen af det areal, der skal inddrages, vil inddragelsen af restarealet fortsætte i de følgende år, dog maksimalt 3 år. Hvis du har anmeldt et for stort foderareal, men det viser sig, at det ved kontrollen fastslåede areal er tilstrækkeligt foderareal til de husdyr, som indgår i beregningen af belægningsgraden og som du har søgt præmie for, sanktioneres du ikke for dine husdyrpræmier. Rækkefølge for husdyrpræmie Hvis foderarealet, som du har anmeldt, ikke giver mulighed for at yde handyrpræmie og ammekopræmie for alle dyrene, medtages disse i følgende rækkefølge: kvier (ammekopræmie) under 2 år tyre under 2 år stude under 2 år ammekøer tyre fra 2 år stude fra 2 år. Hvis du ønsker, at præmie for ammekøer prioriteres højere end handyrpræmie for tyre og stude under 2 år, skal du skriftligt oplyse direktoratet, Animalsk kontor, om dette. 32

33 FODERAREAL Skema til beregning af antal SK og foderareal i år 2004 M¾lkekvote Eksempel 1 0kg Eksempel kg Til eget brug Ydelse (enten ydelseskontroltal for 2003/ eller som minimum kg) 0kg kg Beregnet antal malkek er i alt (m¾lkekvote divideret med ydelse) = 50 Omregnet antal moderfœr, der s ges om pr¾mie for i 2004: (antal x 0,15) (20 moderfœr)3 0 Tyre, der forventes pr¾mie for i 2004: Slagtet Ð under 2 Œr (antal x 0,6) Slagtet Ð fra 2 Œr (antal x 1,0) Stude, der forventes 1 pr¾mie for i 2004: Slagtet Ð under 2 Œr (antal 0,6) Slagtet Ð fra 2 Œr (antal x 1,0) (3 tyre)1, (20 tyre) Stude, der forventes 2 pr¾mier for i 2004: Slagtet Ð over 22 hele mœneder, men under 2 Œr (antal x 1,2) Slagtet Ð fra 2 Œr (antal x 1,6) (2 stude)3,2 Antal ammek er og kvier over 8 mœneder, der s ges om pr¾mie for i 2004: Ammek er (antal x 1,0) Kvier over 24 mdr. 3 (antal x 1,0) Kvier over 8 mœneder og under 24 mœneder 3 (antal x 0,6) (8 ammek er)8 (1 kvie)1 (1 kvie)0,6 0 Storkreaturer (SK)i alt stk. 14,4 65,2 N dvendigt anmeldt foderareal 2 (antal SK divideret med 1,8 SK)= ha ,2 1 Ydelseskontroltallet anvendes kun, hvis din malkekvægbesætning igennem hele året (1. oktober september) har været med under ydelseskontrollen. 2 Se side 34 om foderareal for at opnå ekstensiveringspræmie. 3 Kviens alder på ansøgningstidspunktet for ammekopræmie. 4 Det er ikke nødvendigt at anmelde noget foderareal, idet du er omfattet af reglen om 15 SK (se dog 2 ). 33

34 FODERAREAL Foderareal grundlag for ekstensiveringspræmie Der kan udbetales ekstensiveringspræmie som tillæg til hver opnået handyr- og ammekopræmie, hvis belægningsgraden på bedriften er under 1,4 SK eller er på 1,4-1,8 SK pr. hektar ekstensiveringsareal, se tabellen side 36. Belægningsgraden beregnes som antallet af SK i din besætning divideret med antal anmeldte hektar foderareal, som kan danne grundlag for ekstensiveringspræmie. Beregning af SK i besætningen Ved beregning af antal SK i besætningen indgår alt levende kvæg over 6 måneder med det antal dage, det enkelte dyr har været i besætningen i ansøgningsåret. Endvidere indgår det antal moderfår, du har søgt præmie for. Handyr (tyre og stude) og kvier fra 24 mœneder, ammek er, malkek er: Handyr (tyre og stude) og kvier fra 6 mœneder til og med 24 mœneder: ModerfŒr, der er s gt pr¾mie for: 1,0 SK 0,6SK 0,15 SK Din besætningsstørrelse vil blive beregnet på grundlag af oplysninger i CHR. Sættes din besætning under tilsyn af veterinærmyndighederne på grund af sygdom og lignende, ganges antallet af SK på bedriften med faktoren 0,8 i en periode, der dækker tilsynsperioden tillagt 20 dage. Ønsker du at anvende denne mulighed, skal du senest 10 arbejdsdage efter din 34

35 FODERAREAL besætning er sat under tilsyn meddele dette skriftligt til direktoratet. Beregning af foderareal grundlag for ekstensiveringspræmie Kun arealer med følgende afgrøder kan danne grundlag for beregning af ekstensiveringspræmie: 72 som afgr¾sses Gr¾s i omdrift, som ikke afgr¾sses (ikke brak) *kode jævnfør hektarstøtteordningen. Desuden skal mindst 50% af de anmeldte foderarealer, der lægges til grund for ekstensiveringspræmien, bestå af arealer med græs og græsblandinger, dvs. afgrødekoderne 65 og 69. Mindst 50% af det anmeldte foderareal skal i løbet af året afgræsses af dit kvæg eller dine får, også selvom der er anmeldt mere end 50% græsmarker. Dette udelukker dog ikke en blandet brug af disse arealer (afgræsning, hø eller ensilage) i løbet af samme år. Direktoratet beregner det samlede areal, som kan indgå i grundlaget for beregning af ekstensiveringspræmien på 71 Kode* Afgr deart Kode* Afgr deart Foderroer Kl ver Lucerne Gr¾s i omdrift, Vikke FodermarvkŒl Gr¾s, ikke i omdrift, som afgr¾sses Gr¾s, ikke i omdrift, som ikke afgr¾sses 35

36 FODERAREAL baggrund af dine anmeldte foderarealer i hektarstøtteansøgningen. Sanktioner angående arealer, der anvendes til ekstensiveringspræmie Hvis der ved kontrol fastslås et areal, som medfører, at belægningsgraden for opnåelse af ekstensiveringspræmier overskrides, mister du et beløb svarende til halvdelen af forskellen mellem den ekstensiveringspræmie, som du ville have opnået og den ekstensiveringspræmie, som du har ret til. Hvis kontrollen af dine anmeldte foder og ekstensiveringsarealer fører til, at du sanktioneres med mere end 20 %, betyder det, at du ikke får ekstensiveringspræmie. Ekstensiveringspræmie Ekstensiveringspræmien udgør følgende foreløbige beløb: QH Bel¾gningsgrad: Antal SK pr. ha s¾rligt foderareal " 1,4 Ð 1,8 under 1,4 Ekstensiveringspr¾mie Kr

37 SLAGTERIETS INDBERETNING 8. Slagteriets indberetning Slagteriet (eksportautoriserede slagterier eller hjemmemarkedsautoriserede slagtesteder) indberetter på dine vegne slagtede kalve, køer, kvier, tyre og stude. Indberetningen udgør grundlaget for ansøgning om præmie for de dyr, du har leveret til slagtning. Direktoratet skal have modtaget indberetningen senest 6 måneder efter slagtningen. For slagtninger efter 1. september 2004 afkortes fristen for indberetning til 28. februar Modtages indberetningen efter udløbet af fristen, nedsættes præmien med 1% for hver arbejdsdag indberetningen er forsinket. Præmierne bortfalder, hvis direktoratet modtager indberetningen mere end 25 dage efter fristen. Ved levering af kvæg til mindre slagtesteder bør du sikre dig, at slagtestedet indberetter dine slagtninger efter de angivne bestemmelser. For renracet amerikansk bison ydes der ingen præmier. Ønsker du præmier for importeret kvæg, som du leverer til slagtning, bør du forinden henvende dig til animalsk kontor. Identifikation af producenten Du skal benytte en producenterklæring, hvis du ønsker præmie for kvæg, som du sælger til en anden producent, inden for en måned før det slagtes, og du selv har haft det 37

38 SLAGTERIETS INDBERETNING i den foreskrevne holdeperiode. Du skal udfylde side 1 på producenterklæringen, og denne skal følge med dyret til slagtning. Slagteriet sender derefter producenterklæringen til direktoratet. Du kan benytte producenterklæringens side 2, hvis slagteriet eller slagtekvægmarkedet ikke er klar over, hvilke CHR-besætninger du leverer fra. Producenterklæringens side 2 kan også benyttes, hvis du samme dag leverer kvæg fra flere CHR-besætninger. Producenterklæringen skal følge med dyret til slagtning. Producenterklæringen kan bestilles på slagterierne eller i direktoratet. Egen kontrol med oplysninger Du skal sikre dig, at de rigtige oplysninger er indberettet fra slagterierne. Ofte fremgår de registrerede oplysninger, som indberettes til direktoratet, af afregningen for dyret. Vær især opmærksom på, at dyrets nummer og dit besætningsnummer er korrekte. Eventuelle fejl bør snarest korrigeres ved, at du tager kontakt til slagteriet. Du bør også sikre dig, at disse oplysninger stemmer overens med de tilsvarende oplysningerne i CHR-udskrifterne. Du skal ikke anvende dato på afregningen som afgangsdato. Afgangsdatoen, som skal indrapporteres til CHR, er altid den dato, hvor dyret forlod din bedrift. 38

39 PRODUCENTSKIFTE 9. Producentskifte I forbindelse med producentskifte af hele bedriften eller dele af bedriften skal parterne være opmærksom på konsekvenserne for husdyrpræmierne mv. Overdragelse af hele bedriften Parterne skal underskrive og indsende en producentskifteerklæring for husdyrpræmier til direktoratet, hvis overdragelsen sker på et tidspunkt i 2004, hvor overdrageren allerede har søgt om husdyrpræmier. Du skal være opmærksom på, at den part, som husdyrpræmierne henføres til, ikke nødvendigvis skal være samme part, som hektarstøtten henføres til. Producentskifteerklæringen skal indsendes hurtigst muligt efter overdragelsen og senest være modtaget inden udgangen af februar måned Af erklæringen skal fremgå, hvem der skal være forpligtet og berettiget som ansøger om samtlige præmier for husdyr for ansøgningsåret Læs nærmere i direktoratets Fællesvejledning (april 2003) om Producentskifte Hektarstøtte, -Husdyrpræmier, Økologitilskud og -autorisation. Denne producentskifteerklæring kan rekvireres hos direktoratet. Overdragelse af en del af bedriften Hvis du kun overdrager en del af din bedrift, skal du ikke anvende en producentskifteerklæring. 39

40 PRODUCENTSKIFTE I disse tilfælde gælder de almindelige præmiebetingelser for opnåelse af præmier for husdyr. Du skal især være opmærksom på følgende: Ved overdragelse af foderarealet før rådighedsperiodens begyndelse, skal arealerne medtages på ansøgningen om hektarstøtte af den part, som råder over arealerne i rådighedsperioden i Ved overdragelse i rådighedsperioden (3 1 /2 måned) af hele eller dele af anmeldte foderarealer, kan det overdragne areal ikke danne grundlag for husdyrpræmier hos nogen af parterne. Den del af arealet, som ikke overdrages, kan dog fortsat være grundlag for udbetaling af husdyrpræmier. Du skal straks og skriftligt meddele direktoratet det antal hektar, som foderarealet er reduceret med. Overdragelse af foderarealet efter udløbet af rådighedsperioden har ingen betydning for beregningen af handyr- og ammekopræmie eller for ekstensiveringspræmien. Det forudsætter dog, at foderarealer, som er græsarealer, afgræsses i løbet af året af en af parternes kvæg. Ved overdragelse af kvæg skal erhverver overholde den fulde holdeperiode for at opnå præmie. 10. Præmier ved forsendelse/eksport af levende kvæg Ansøgningsformular og vejledning for præmier ved forsendelse eller eksport af levende kvæg, kan du få i direktoratet eller hente på direktoratets hjemmeside 40

41 PRÆMIE VED FORSENDELSE/EKSPORT Det er en forudsætning for at opnå slagte- og handyrpræmie, at forsendelse finder sted mindre end en måned efter, at dyret har forladt din bedrift, og ved eksport mindre end to måneder efter dyret har forladt din bedrift. Handyrpræmie Handyr (tyre og stude), der er mindst 9 måneder, kan forsendes til et andet EU-land eller eksporteres til lande uden for EU og opnå handyrpræmie på følgende betingelser: dyret skal holdes på din bedrift i mindst 2 måneder inden tidspunktet for forsendelse eller eksport stude, som holdes på din bedrift fra og med den 19. levemåned til og med den 22. levemåned, kan opnå 2 præmier. Forsendelse til andet EU-land Når handyr forsendes til et andet EU-land, skal præmieansøgningen være modtaget i direktoratet dagen inden dyret forlader Danmark. Eksporterer du handyr omsat på et slagtekvægsmarked, skal præmieansøgningen være modtaget i direktoratet, inden dyret forlader Danmark. Eksportøren, som kan være dig selv, skal senest 3 måneder efter forsendelsen afgive en erklæring om, hvilken dato og til hvilket EU-land forsendelsen er sket. Kvægpas og præmiesituationen For alle dyr, der forsendes levende til andet EU-land, skal der udstedes et kvægpas. Du kan bestille kvægpas hos den lokale CHR-afdeling. For handyr skal der i passene oplyses 41

42 PRÆMIE VED FORSENDELSE/EKSPORT om præmiesituationen. Kvægpasset skal følge dyret og ikke indsendes til direktoratet. Når du anmoder om udstedelse af kvægpas for handyr, skal du oplyse, om du ønsker handyrpræmie for tyren/ studen (eller evt. 2 præmier for studen, hvis kravene til alder- og holdeperiode opfyldes). Din oplysning om præmien til CHR vil indgå ved afgørelse af, om dyret kan få handyrpræmie her i landet. Eksport til lande uden for EU Når handyr forsendes til lande uden for EU, henvises til bestemmelserne i afsnittet Generelt om dokumentation, side 46. Slagtepræmie for kvæg fra 8 måneder Du kan søge om slagtepræmie for handyr (tyre og stude) fra 8 måneder *, kvier fra 8 måneder *, malkekøer og ammekøer på følgende betingelser: Dyret holdes på din bedrift mindst 2 måneder forud for: slagtning i et andet EU-land eksport til et land uden for EU. Slagtepræmie for kalve Du kan søge om slagtepræmie for kalve over 1 måned *, men under 7 måneder *. * Hvis dyret forsendes til andet EU-land, er det dyrets alder på slagtetidspunktet, der henvises til. Hvis dyret eksporteres til lande uden for EU, henvises der til dyrets alder på eksporttidspunktet. 42

43 PRÆMIE VED FORSENDELSE/EKSPORT Hvis kalven er mere end 1 måned, men under 3 måneder, skal du have holdt kalven i mindst 1 måned, og denne periode skal ligge mindre end 2 måneder forud for: slagtning i andet EU-land eksport til lande uden for EU. Hvis kalven er mindst 3 måneder, men under 7 måneder, skal du have holdt kalven i 2 måneder, og denne periode skal ligge mindre end 3 måneder forud for: slagtningen i andet EU-land eksporten til lande uden for EU. Præmie fra den nationale konvolut Fast præmie og/eller rest præmie kan også opnås ved forsendelse/eksport af tyre og/eller stude. Bestemmelserne for at opnå fast præmie og/eller rest præmie, som er nævnt i kap. 2, er som udgangspunkt gældende. Ved forsendelse til andet EU-land er holdeperioden 2 måneder inden for en samlet periode på mindre end 3 måneder forud for slagtningen. For at opnå præmie ved forsendelse til andet EU-land, skal det fremgå af slagtebeviset, som udstedes af slagtestedet i andet EU-land, at den slagtede vægt var på mindst 185 kg. * Hvis dyret forsendes til andet EU-land, er det dyrets alder på slagtetidspunktet, der henvises til. Hvis dyret eksporteres til lande uden for EU, henvises der til dyrets alder på eksporttidspunktet. 43

44 PRÆMIE VED FORSENDELSE/EKSPORT Ved eksport til lande udenfor EU er holdeperioden 2 måneder inden for en samlet periode på mindre end 3 måneder forud for eksporten. Du skal fremlægge dokumentation for, at tyren/studen ved eksporten vejede mindst 340 kg levende. Generelt For at opnå slagtepræmie for kvæg på 8 måneder og slagtepræmie for kalve ved forsendelse til andet EU-land, skal du sikre dig, at du fra slagtestedet i udlandet modtager en stemplet og underskrevet attest med oplysning om slagtestedets navn og adresse, slagtedatoen samt dyrets identifikationsnummer og slagtenummer. For kalve skal der endvidere foreligge oplysning om slagtekroppens vægt. Attesten og ansøgningen om slagtepræmie skal indsendes til direktoratet og være modtaget i direktoratet senest 6 måneder efter slagtningen, dog for slagtninger efter 1. september 2004 senest den 28. februar Ved eksport af kvæg til lande udenfor EU, for hvilke der ønskes handyrpræmie, slagtepræmie for kvæg på 8 måneder eller for kalve, skal der foreligge dokumentation i form af afstemplet YM/T5 samt specificeret faktura. Endvidere skal der foreligge angivelse af dyrets CKR-nummer og alder samt for kalve den levende vægt. Kalvens levende vægt må ikke overstige 290 kg. Denne dokumentation sammen med en ansøgning om præmie skal foreligge i direktoratet inden for 6 måneder fra eksporten, og for eksport efter 1. september 2004 frem til 31. december 2004 normalt senest ved udgangen af februar

45 KONTROL OG SANKTION Dokumentation skal opbevares minimum 5 år og fremvises ved kontrol. 11. Kontrol og sanktion Kontrol Direktoratet foretager kontrol af præmieansøgningerne og af ansøgernes besætninger, inden der udbetales præmier. Direktoratet foretager administrative kontroller af dyr, der søges præmie for. Endvidere foretager Plantedirektoratet kontrol på bedrifterne af dyrenes øremærker, registreringer i besætningslisten og i CHR samt relevant regnskabsmateriale. Der foretages kontrol af: dyr, der er søgt præmie for øvrige dyr på bedriften. Kontrollen foretages normalt uanmeldt. I særlige tilfælde kan kontrollen gennemføres med et kort varsel, som ikke kan overstige 48 timer. Det er en forudsætning for at få udbetalt præmier, at du ikke afviser kontrollen. Det er endvidere en forudsætning, at du medvirker til, at kontrollen kan gennemføres, f.eks. ved at samle dyrene, således at bl.a. øremærkerne kan aflæses. Du skal være opmærksom på, at erstatningsøremærker bestilt efter, at kontrollen er varslet eller under selve kontrol- 45

46 KONTROL OG SANKTION len, ikke fritager for sanktioner på kontroltidspunktet. Men øremærkerne skal uanset kontrollen sættes i, for at dyrene opfylder de veterinære krav. Administrativ kontrol Ved den administrative kontrol gennemfører direktoratet en række krydskontroller for de dyr, du søger præmie for. Ansøgningsoplysningerne krydskontrolleres f.eks. med registreringerne i CHR. Det kontrolleres bl.a. om dyrene er korrekt registreret og om holdeperioderne er overholdt. Der udbetales ikke præmier for dyr, der ikke opfylder præmiebetingelserne. Præmierne udbetales fuldt ud for de andre dyr, der søges præmie for og som opfylder betingelserne. Kontrol på bedriften Kontrollen gennemføres på baggrund af CHR-besætningslisten, slagteafregninger, kopier af ansøgninger om ammekopræmie, præmier ved forsendelse eller eksport, sundhedsdokumenter og regnskabsbilag mv. Alle forhold, der vedrører din besætning og de præmieordninger du deltager i, kontrolleres for 2004 og i visse tilfælde for Der foretages kontrol af samtlige dyr, der er søgt præmie for, 12 måneder bagud fra kontroltidspunktet. Endvidere kontrolleres samtlige øvrige dyr på bedriften. Et dyr med fejl, er et dyr der: ikke er øremærket korrekt, eller ikke er registreret korrekt, eller 46

47 KONTROL OG SANKTION er registreret i CHR-besætningslisten, men som ikke længere står på bedriften, eller ikke er af kødkvægsrace (ammekøer), eller ikke har overholdt holdeperioden. Kontrolrapport Kontrolløren udarbejder en kontrolrapport med de samlede resultater af kontrollen. I tilfælde, hvor kontrollen giver anledning til bemærkninger, sendes kontrolrapporten til dig. Du har herefter mulighed for at afgive bemærkninger til kontrolrapportens indhold til Plantedirektoratet. Plantedirektoratet sender kontrolrapporten samt dine bemærkninger til direktoratet, der træffer den endelige afgørelse i sagen. Sanktioner efter kontrol på bedriften Hvis der ved kontrol på bedriften findes dyr med fejl, beregnes sanktioner. Sanktionsberegning for dyr, der er søgt præmie for i 2004 Ansøgninger om slagte-, handyr- og ammekopræmier behandles samlet som én ansøgning om kvægpræmier. Ved opgørelsen af dyr med fejl og dyr uden fejl kan indgå ammekøer, kvier, tyre, stude, kalve og malkekøer, som er medtaget i ansøgningerne om kvægpræmier for Fejlprocenten beregnes ved at sætte antallet af dyr med fejl i forhold til antallet af fejlfrie ansøgte dyr. 47

48 KONTROL OG SANKTION Den sanktionsprocent, hvormed det samlede præmiebeløb reduceres, fastsættes på følgende måde: 1. 1 til 3 dyr med fejl: sanktionsprocenten = fejlprocenten 2. 4 dyr med fejl - til og med 10% fejl: sanktionsprocenten = fejlprocenten 3. Over 10% fejl - ikke over 20% fejl: sanktionsprocenten = 2 x fejlprocenten 4. Over 20% fejl: kvægpræmierne fortabes. Hvis der findes mere end 50% fejl, sker der ikke blot en fortabelse af de kvægpræmier du er berettiget til for Der inddrages yderligere et tilsvarende beløb, som tilbageholdes i kvægpræmierne for Hvis kvægpræmierne for 2005 er mindre end det beløb, der skal inddrages, vil restbeløbet blive inddraget i 2006 og Sanktionsberegning for øvrige dyr på bedriften Samtlige dyr på bedriften på kontroltidspunktet behandles under et. Ved opgørelsen af dyr med fejl og optalt antal dyr kan indgå ammekøer, kvier, tyre, stude, kalve og malkekøer. I sanktionsberegningen indgår dyr på bedriften med fejl, optalt antal dyr på bedriften samt det gennemsnitlige antal dyr på bedriften i produktionsåret

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning for 2003 December 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 0617-123-02 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Præmie for ammekøer Vejledning for 2004 Marts 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 2702-04-85 Denne vejledning er udarbejdet af Direktoratet for FødevareErhverv,

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012 December 2011 (ændret januar 2012) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Januar 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018. Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Denne vejledning

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Juni 2017 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017. Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Økologisk Jordbrugsproduktion

Økologisk Jordbrugsproduktion Økologisk Jordbrugsproduktion Vejledning om arealtilskud 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord...3 Nye og ændrede regler for 2003...

Læs mere

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 FAGINSTRUKS NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 MÆRKNING & REGISTRERING UREGISTREREDE BESÆTNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Faginstruks nr. 08... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning. om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Direktoratet for FødevareErhverv. Til samtlige landbrugere.

Vejledning. om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Direktoratet for FødevareErhverv. Til samtlige landbrugere. Til samtlige landbrugere Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 August 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til enkeltbetalingsordningen

Læs mere

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker December 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Agenda EU s landbrugspolitik efter 2013 Hvad er de

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - kvæg- og mælketillæg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om ansøgning til den nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004

Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004 Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004 2.udgave Ministeriet for FødevarerLandbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord... 3 I. Kort sagt om omlægning

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Ammekoholder gør IKKE som du plejer!

Ammekoholder gør IKKE som du plejer! Ammekoholder gør IKKE som du plejer! Dansk Kødkvæg aftenmøde Fremtiden for kødkvægsproducenter efter EU-reformens gennemførelse Kvægbrugskonsulent Kjell Elkjær Klemmensen, Sydvestjysk Landboforening Situationen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform

Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform Fremtiden for lammeproduktionen EU-reform Forum for får og geder Produktion af lammekød Afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold EU-reformens centrale elementer Eksempel på beregning af den afkoblede

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde

Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde S:\9-2131 Kødprod.rådgivn\Småkalveaftale 15012008.doc Tyrekalveaftalen - et vigtigt element i et tilfredsstillende samarbejde En tyrekalveaftale er det formelle grundlag og et praktisk værktøj for samarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4-5, 6, stk. 1 og stk. 3-6, 33, 37, 44, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr,

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere