Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude"

Transkript

1 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2

3 Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet af Direktoratet for FødevareErhverv i december 2006 Bidragyder: Dansk Kvæg Fotograf: Jean Schweitzer Direktoratet for FødevareErhverv Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) Præmieordninger for handyr Tyre Stude Krav for at opnå præmie Dyr med en slagtet vægt på mindst 185 kg. Dyr fra 9 måneder. Dyr holdt fra 19. til efter 22. levemåned. Handyrpræmie 1 præmie for stude 2 præmier for stude Præmie i kr. pr. dyr Ca Ca. 839 Ca Præmiebeløbene er angivet i kr. pr. dyr. Det er eurokursen pr. 1. oktober i produktionsåret der vil blive lagt til grund ved beregningen af handyrpræmier. Forord Denne vejledning orienterer dig om reglerne for handyrordningen. Du kan finde Direktoratet for FødevareErhvervs vejledninger, stamdatakort og skemaer på eller du kan bestille dem på hvor du skal oplyse enten CPR- eller CVR-nummer. Hvis du mangler koder for at komme ind på funktionen Dine husdyrpræmier på hjemmesiden skal du henvende dig til Landbrugsstøttekontoret. Bemærk at denne vejledning gælder for 2007 og frem. En ny vejledning forventes tidligst udgivet i Med venlig hilsen Direktoratet for FødevareErhverv, Landbrugsstøttekontoret

4 DECEMBER 2006 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORHOLD... 5 Forudsætninger for at opnå handyrpræmie...5 Loft for udbetaling af handyrpræmie...5 Hvem kan få præmie?...5 Bedrift og besætning...5 Handyr DELTAGELSE I PRÆMIEORDNINGEN... 6 Udtrædelse af præmieordningen...6 Udbetaling af forskud på præmier...6 Slutudbetaling...6 Uberettigede udbetalte beløb PRODUCENTOPLYSNINGER... 7 Uforudsigelige forhold...7 Stjålne eller forsvundne dyr OVERFØRSEL AF DATA HANDYRPRÆMIE... 8 Handyrloftet...8 Fradrag i handyrpræmien MÆRKNING AF KVÆG... 9 Erstatningsøremærker...9 Mærkning af importerede dyr (røde øremærker)...9 Røde erstatningsøremærker BESÆTNINGSLISTE/INDBERETNING FLYTNING AF KVÆG TIL ANDEN PRODUCENT/ANDEN BEDRIFT Flytning af kvæg til anden producent med eget kvæg...10 Flytning af kvæg til anden producent uden eget kvæg men med staldanlæg...10 Flytning af kvæg til afgræsning hos anden producent uden eget kvæg...10 Flytning af kvæg til andre af dine ejendomme...10 Flytning af kvæg til fællesgræsning...11 Besætningslister...11 Fejllister/dyrekontrolbreve (DYKO-breve) BEREGNING AF HOLDEPERIODERS LÆNGDE OG DYRS ALDER I MÅNEDER Holdeperioders længde SLAGTERIETS INDBERETNING Identifikation af producenten...13 Egen kontrol med oplysninger PRODUCENTSKIFTE PRÆMIER VED FORSENDELSE/EKSPORT AF LEVENDE TYRE ELLER STUDE Forsendelse til andet EU-land...14 Eksport til lande uden for EU KONTROL OG SANKTION Administrativ kontrol...15 Kontrol på bedriften...15 Kontrolrapport...15 Sanktioner efter kontrol på bedriften...15 Sanktionsberegning for dyr der er søgt om præmie for...15 Øvrige sanktioner...16 Krydsoverensstemmelse RETSGRUNDLAG STIKORDSREGISTER

5 VEJLEDNING OM HANDYRPRÆMIE FOR TYRE OG STUDE 1. Generelle forhold I denne vejledning betyder handyrpræmie den særlige præmie for tyre og stude. Reglerne for at opnå handyrpræmier er uændrede i forhold til Forudsætninger for at opnå handyrpræmie De vigtigste forudsætninger, for at du kan opnå handyrpræmie, er følgende: Har du rådighed over landbrugsarealer, skal du udfylde og indsende en ansøgning om enkeltbetaling (også selvom du ikke ønsker at modtage enkeltbetaling). Se kapitel 2. Alle handyr i din besætning skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Se kapitel 7. (Vær desuden opmærksom på, at du skal benytte samme CVR-nummer ifm. alle ordninger administreret af direktoratet). Alle handyr i din besætning skal bære godkendte CKR-øremærker. Se kapitel 6. Alle hændelser (f.eks. fødsel, indgang eller afgang fra bedrift) skal inden 3 dage registreres i staldregistreringsblokken eller i en udskrift fra edb-programmet Dyreregistrering. Se kapitel 7. Alle hændelser (f.eks. fødsel, indgang eller afgang til slagteri) skal være indberettet til RYK 1 senest på 7. dagen, dvs. med modtagelse i RYK senest på 8. dagen efter hændelsen. Se kapitel 7. Handyrene skal være på din bedrift i de fastsatte holdeperioder. Se kapitel 9. Der er specielle holdeperioder for at opnå studepræmier. Se kapitel 9. Slagtning af handyr skal finde sted mindre end 1 måned efter, at dyrene har forladt din bedrift. Se kapitel 5. Slagteriet skal indberette slagtede handyr til direktoratet på dine vegne. Se kapitel 10. For handyr, der forsendes eller eksporteres, gælder særlige regler. Se kapitel 12. Du skal medvirke ved eventuel kontrol på din bedrift. Se kapitel 13. Loft for udbetaling af handyrpræmie Der er fastsat et nationalt præmieloft for handyr på dyr. Den økonomiske ramme for handyrpræmier er Euro (ca. 246 mio. kr.). Læs mere om præmie- og budgetloft i kapitel 5. Hvem kan få præmie? Personer, selskaber og producentfællesskaber kan opnå handyrpræmie, hvis de gældende regler er blevet overholdt. Bedrift og besætning En bedrift består af samtlige produktionsenheder (ejendomme, kvægbesætninger og arealer), som drives af en producent, og som er beliggende i Danmark. Ved en besætning forstås i denne vejledning alle bedriftens tilhørende kvægbesætninger. 1 Fonden til varetagelse af Registrering og Ydelseskontrol, i daglig tale kaldet RYK, står for levering af serviceopgaver i forbindelse med indberetning af lovpligtige data til offentlig registrering af ejendomme, besætninger og dyr for alle dyrearter i det Centrale Husdyrbrugsregister. 5

6 DECEMBER 2006 Handyr Ved handyr forstås i denne vejledning tyre og stude. 2. Deltagelse i præmieordningen Du bliver automatisk tilmeldt præmieordningen, når direktoratet modtager den første indberetning fra slagteriet om slagtning af et af dine handyr. For at få udbetalt præmier som ny ansøger, skal du udfylde et stamdatakort, se kapitel 3. Hvis du forsender et handyr til et andet EU-land eller eksporterer et handyr til lande uden for EU, bliver du tilmeldt præmieordningen, når direktoratet modtager din første ansøgning. Husk også at udfylde et stamdatakort. For renracet amerikansk bison ydes der ingen præmier. Indsendelse af ansøgning om enkeltbetaling Råder du over landbrugsarealer, skal du uanset om du søger om enkeltbetaling eller ej, indsende en ansøgning om enkeltbetaling, hvori du skal angive alle dine landbrugsarealer. Dette gælder også selvom du kun råder over forpagtede arealer. Udtrædelse af præmieordningen Ønsker du at udtræde af handyrordningen, skal du skriftligt framelde dig over for direktoratet. Frameldingen har virkning fra den bliver modtaget i direktoratet og til udgangen af det pågældende produktionsår. Er du udtaget til kontrol, kan du dog først udtræde af ordningen efter at kontrollen har fundet sted. Udbetaling af forskud på præmier Fra december måned vil direktoratet udbetale et forskud på 60 % af handyrpræmien. Forskuddet vil omfatte alle dyr slagtet i og uden for Danmark frem til og med efteråret i produktionsåret. Direktoratet fastsætter årligt den nøjagtige periode. Da slagterierne har 6 måneder til at indberette dine slagtede dyr til direktoratet (indberetningen skal dog senest ske den 28. februar året efter), skal du være opmærksom på, at forskuddet måske ikke omfatter alle dine slagtede dyr. De dyr der mangler, vil dog senest komme med i slutudbetalingen, hvis de opfylder betingelserne for handyrpræmie. Slutudbetaling Ved slutudbetalingen udbetales de resterende 40 % af handyrpræmien for dyr slagtet frem til efteråret i produktionsåret og 100 % af handyrpræmien for dyr slagtet i den resterende del af produktionsåret. Dvs. at denne udbetaling også kan indeholde præmier for de dyr, som du ikke fik udbetalt præmie for i forskudsudbetalingen. Slutudbetalingen forventes at ske i april, dog senest 30. juni. Uberettigede udbetalte beløb Hvis du uberettiget har modtaget præmiebeløb, skal du tilbagebetale beløbet pålagt renter fra det tidspunkt, hvor tilbagebetalingskravet er fremsat. Få overblik over dine husdyrpræmier På kan du via funktionen Dine husdyrpræmier få overblik over dine præmier. Du kan se om dine dyr er præmieberettigede, og du kan se hvad direktoratet har registreret om dine dyrs alder, holdeperiode samt dyrenes slagtedato, slagtevægt, slagtested mv. For at få adgang til disse oplysninger, skal du have et producentnummer og kodeord. Hvis du ikke har fået et producentnummer og kodeord kan du rekvirere dette ved at kontakte Landbrugsstøttekontoret. 6

7 VEJLEDNING OM HANDYRPRÆMIE FOR TYRE OG STUDE 3. Producentoplysninger Præmiebeløb vil blive indsat direkte på din NEM-konto (som er din almindelige bankkonto). Hvis du ønsker at ændre dit bank- eller girokontonummer, skal du rette henvendelse til din bank, for at få ændret NEM-kontoen. Hvis du er ny ansøger og ikke tidligere er blevet registreret i direktoratet, skal du udfylde et stamdatakort. Alle felter skal udfyldes. Har du ikke et CVR-nummer, skal du udfylde med dit CPR-nummer. Stamdatakort skal indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv, Den Centrale Enhed. Stamdatakort Du kan rekvirere stamdatakort på eller ved henvendelse til direktoratet. Hvis du har adresseændringer, skal du henvende dig med ændringen på et af nedenstående steder, afhængig af hvilken type virksomhed, du har. Er din virksomhed registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (selskaber m.fl.), skal du henvende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf , Har du en personligt ejet virksomhed, skal du ligeledes henvende dig til Erhvervs og Selskabsstyrelsen. Hvis du ikke er virksomhedsregistreret, dvs. ikke har et CVR-nummer, men bruger dit CPRnummer, skal du henvende dig på det lokale folkeregister. Se Offentlige institutioner skal henvende sig til Danmarks Statistik. Se Du skal altid anvende det samme CVR-nummer overfor direktoratet, uanset hvilke ordninger det drejer sig om. Det er en forudsætning for at opnå præmier, at det også er det samme CVRnummer, du anvender i CHR. Uforudsigelige forhold Hvis der opstår uforudsigelige og ekstraordinære forhold (force majeure), som f.eks. brand, producentens alvorlige sygdom eller død, kan retten til præmier bevares, selv om ordningens krav ikke er opfyldt. Direktoratet skal have skriftlig underretning om forholdet inden 10 arbejdsdage fra det tidspunkt hvor du er i stand til at afgive en sådan meddelelse. Dokumentation skal vedlægges. Stjålne eller forsvundne dyr Hvis dine dyr er blevet stjålet eller er forsvundet, skal du melde det til politiet. Herefter skal du indsende politirapporten til direktoratet, senest 14 dage efter at du har opdaget hændelsen. På denne måde undgår du at få afgangsfejl for de manglende dyr, i forbindelse med en evt. kontrol. 4. Overførsel af data Slagteriernes oplysninger om slagtede dyr vil blive overført til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders grunddataregister, det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). CHR bliver anvendt som redskab for samtlige institutioner under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, ved administration, støtteudbetaling og kontrol ved gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik. En række af registrets oplysninger vil blive videregivet til Plantedirektoratet i henhold til særlig aftale. Dataansvarlig for CHR er Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. 7

8 DECEMBER Handyrpræmie Du kan opnå præmier for handyr, der forsendes til andet EU-land eller eksporteres til lande uden for EU, se kap. 12. Præmier for tyre og stude Tyre Du har ret til én handyrpræmie, hvis: Tyren vejer mindst 185 kg slagtet. Du er den producent, der senest har holdt tyren i mindst 2 måneder plus en dag. Én præmie for tyre er ca kr. Stude Du har ret til én præmie for en stud, hvis: Studen er 9 måneder plus en dag eller derover. Du er den producent, der senest har holdt studen i mindst 2 måneder (tidligst fra studen er 7 mdr.). Du har ret til to præmier for en stud, hvis: Du er den producent, der har holdt studen fra den begynder sin 19. levemåned (dvs. fra studen bliver 18 måneder) og til den slutter sin 22. levemåned (dvs. en holdeperiode på 4 måneder plus en dag). Se eksempler i kapitel 9. Én præmie for en stud er ca. 839 kr. To præmier for en stud er ca kr. Det er eurokursen pr. 1. oktober i produktionsåret der vil blive lagt til grund ved beregningen af handyrpræmier. Handyrloftet Der er fastsat et nationalt årligt præmieloft for handyr på dyr. Overskrides dette loft, vil antallet af præmier til alle producenter blive nedsat forholdsmæssigt. Fra og med 2005 er der indført et budgetloft for udbetaling af koblet støtte 2 til handyr. Den økonomiske ramme for handyrpræmier er Euro (ca. 246 mio. kr.) pr. år. Hvis dette loft bliver overskredet, sker der en forholdsmæssig nedsættelse af præmiebeløbene for tyre og stude for alle producenter, der har søgt om handyrpræmie i det pågældende produktionsår. Loftet svarer til, at der kan udbetales fuld præmie til ca tyre. Fradrag i handyrpræmien Der vil fremover blive foretaget et fradrag på 5 % (graduering) i hele den direkte støtte (herunder også i handyrpræmien). 80 % af beløbet der fratrækkes i Danmark, vil blive stillet til rådighed for landdistriktsprojekter i Danmark. Du vil den efterfølgende sommer få udbetalt en del af de 5 % som din støtte blev reduceret med, i form af den såkaldte tillægsstøtte (afhænger dog af hvor meget du har fået udbetalt i støtte). Du vil i den forbindelse modtage et brev med overskriften Udbetaling af tillægsstøtte for produktionsåret. 2 Koblet støtte er landbrugsstøtte som er knyttet til produktionen af et specifikt produkt som eksempelvis oksekød eller kartoffelstivelse. 8

9 VEJLEDNING OM HANDYRPRÆMIE FOR TYRE OG STUDE 6. Mærkning af kvæg Kvæg, der er født 1. januar 1998 eller senere, skal være mærket med to CKR-øremærker med samme nummer, ét i hvert øre. Mærkning skal ske senest 20 dage efter fødslen. Hvis en kalv afgår fra oprindelsesbesætningen inden 20 dage efter fødslen, skal den være isat øremærker. Kvæg, som er født før 1. januar 1998, skal mindst være mærket med ét CKR-øremærke. Det anbefales, at du isætter et suppleringsøremærke med samme nummer i dyrets andet øre. Du må kun anvende godkendte CKR-øremærker. Erstatningsøremærker Har et dyr tabt et godkendt øremærke, skal du straks bestille et CKR-erstatningsøremærke. Erstatningsøremærket skal have samme nummer som dyrets oprindelige CKR-øremærke. Når du har modtaget dette, skal du straks, og senest 3 dage efter, isætte det modtagne erstatningsøremærke. Erstatningsøremærker kan bestilles på tlf (Landmandens Service telefon) eller hos din lokale RYK-afdeling. Mærkning af importerede dyr (røde øremærker) Dyr der er importeret til Danmark skal senest 5 dage efter ankomsten være isat godkendte røde danske øremærker. Ansvaret for bestillingen af de røde øremærker, påhviler dyrets ejer eller bruger, og bestillingen skal ske i den lokale RYK-afdeling. Dagen efter bestillingen modtager den lokale veterinærafdeling øremærkerne, og de aftaler herefter med ejeren eller brugeren, hvornår de kommer ud og mærker dyret. Dyr importeret fra andre EU-lande, skal have isat 1 godkendt dansk rødt øremærke. Dyret skal herefter have 1 rødt øremærke i det ene øre og beholde sit oprindelige øremærke i det andet øre. Dyr importeret fra 3. lande, skal have isat 2 godkendte røde danske øremærker og de originale øremærker skal fjernes. Øremærker som ikke refererer til dyrets oprindelse skal fjernes. Røde erstatningsøremærker Dyr fra andre EU-lande: Hvis dyret taber sit oprindelige øremærke, skal du bestille et erstatningsøremærke med det oprindelige øremærkes data på. Dette øremærke vil også være rødt og du skal selv sætte erstatningsøremærket i. Dyr fra 3. lande: Hvis dyret taber et af sine godkendte røde øremærker, skal du bestille et nyt rødt erstatningsøremærke, som du selv sætter i. Der gælder samme regel mht. frister for isætning af erstatningsøremærker, som ved dyr født i Danmark, jf. ovenfor. Erstatningsøremærker kan bestilles på tlf (Landmandens Service telefon) eller hos din lokale RYK-afdeling. 7. Besætningsliste/indberetning På bedriften skal der altid være en ajourført besætningsliste. Ved en besætningsliste forstås den sidst udskrevne CHR-besætningsliste suppleret med oplysninger enten fra din staldregistreringsblok eller en tilsvarende oversigt udskrevet fra edb-programmet Dyreregistrering. 9

10 DECEMBER 2006 Alle hændelser i din besætning (f.eks. indgange, afgange, fødsel eller levering til slagteri) skal senest 3 dage efter være ført i staldregistreringsblokken eller indtastet i og udskrevet fra edbprogrammet Dyreregistrering. Oplysningerne i staldregistreringsblokken skal indberettes til din lokale RYK-afdeling. RYK skal senest på 8. dagen efter hændelsen have modtaget din indberetning. Det er dit ansvar at indberetningen sker rettidigt. Du kan sikre dig retten til præmierne, selvom indberetningen bliver væk i posten. Dette kan du gøre ved på posthuset, at udfylde en postkvittering med dato og stempel på (husk afsender- og modtageradresse). Bliver indberetningen væk i posten, og har du ikke en sådan dokumentation, vil du ikke kunne modtage de pågældende præmier. Vær endvidere opmærksom på, at den afgangsdato du skal indberette til RYK, er den dato, hvor dyret er afgået fra bedriften, og ikke f.eks. datoen på slagteafregningen. Indberetning og registrering kan ske på én af følgende måder: Registrering Indberetning CHR-besætningsliste + staldregistreringsblok Udfyld staldregistreringsblok Indsend sider fra staldregistreringsblok Edb-programmet Dyreregistrering Indtast og print Elektronisk overførsel Indtast og udfyld Elektronisk overførsel Voice response (servicetelefon) staldregistreringsblok Telefonisk Flytning af kvæg til anden producent/anden bedrift Flytning af kvæg til anden producent med eget kvæg Hvis du flytter kvæg (f.eks. en foldtyr) til en anden producent med kvæg, er der krav om sundhedsdokumenter 3. Du skal også oprette et nyt besætningsnummer (undernummer) med dig som ejer under den anden kvægproducent. Du skal derefter indberette dyrets flytning på dit nye undernummer til RYK. Flytning af kvæg til anden producent uden eget kvæg men med staldanlæg Hvis du flytter kvæg til en anden producent, som ikke har kvæg, og anvender hans staldanlæg, skal du oprette et nyt besætningsnummer (undernummer) med dig som ejer under den anden producent. Du skal derefter indberette dyrets flytning på dit nye undernummer til RYK. Flytning af kvæg til afgræsning hos anden producent uden eget kvæg Hvis du flytter kvæg til en anden producent som ikke har kvæg, for at anvende hans græsarealer, skal dette ikke indberettes til RYK. Du skal dog i din staldregistreringsblok eller på en tilsvarende liste notere dyrenes CKR-nr. samt adresse for, hvor dyrene opholder sig. Flytning af kvæg til andre af dine ejendomme Ved ønske om samdrift, kontaktes veterinærafdelingen i din lokale fødevareregion. Hvis du ejer og/eller forpagter flere ejendomme under samme CVR-/CPR-nummer, skal du flytte dine dyr på følgende måde: 3 Sundhedsdokumenter kan rekvireres hos din lokale RYK-afdeling, og skal forefindes på den bedrift hvor dyret befinder sig. 10

11 VEJLEDNING OM HANDYRPRÆMIE FOR TYRE OG STUDE Ved samdrift betragtes både ejede og forpagtede bedrifter, der indgår i samdriften, som værende én bedrift. Du kan derfor frit flytte dine dyr mellem ejendommene uden sundhedsdokumenter, men du skal indberette flytningerne til RYK. Du skal altid være i besiddelse af en ajourført besætningsliste. Flytning af kvæg til fællesgræsning Dine dyr og andre producenters dyr kan udstationeres til fællesgræsning. Du skal i denne forbindelse anvende kode 50 i staldregistreringsblokken. Når du tager dine dyr hjem igen, skal du anvende kode 51 i staldregistreringsblokken. Herved vil det fremgå af CHR-besætningslisten, hvilke dyr der er midlertidigt udstationeret. Den beskrevne fremgangsmåde gælder kun for arealer, som er godkendt af fødevareregionerne til fællesgræsning. Hvis din staldregistreringsblok ikke indeholder kode 50 og 51, skal du bestille en ny staldregistreringsblok hos din lokale RYK afdeling. Fællesgræsningsaftalen skal opbevares på bedriften, og skal ikke indsendes til direktoratet, idet den skal fremvises ved eventuelle kontrolbesøg. For yderligere information om øremærkning, registrering og flytning, henvises til Fødevarestyrelsens folder Vejledning for kvægproducenter om regler for mærkning, registrering og flytning af kvæg og der henvises til styrelsens telefonnummer: Besætningslister Fødevarestyrelsen sender dig CHR-besætningslister med de intervaller, der fremgår af oversigten nedenfor. Antallet af hændelser (indgange/afgange) pr. år er afgørende for det antal besætningslister, du årligt får tilsendt. Antal hændelser pr. år Færre end og derover Antal besætningslister pr. år CHR-besætningslisterne indeholder oplysninger om kvæg, der er eller har været, i din besætning. Du skal opbevare besætningslisterne i mindst 5 år, idet de skal fremvises ved eventuelle kontrolbesøg. Hvis du ved kontrol ikke kan fremvise en ajourført besætningsliste, kan dine handyrpræmier blive reduceret eller helt bortfalde. Fejllister/dyrekontrolbreve (DYKO-breve) Hvis oplysninger, du har indberettet til RYK, ikke stemmer overens med andre indberettede oplysninger, vil det fremgå af en fejlliste eller et DYKO-brev, der sendes til dig fra RYK. Du bør straks undersøge hvor der kan være opstået fejl, og herefter få registreringen rettet hos din lokale RYK-afdeling. 11

12 DECEMBER Beregning af holdeperioders længde og dyrs alder i måneder Holdeperioders længde For handyr, som kan opnå præmie, gælder det, at du skal holde dyret i 2 måneder indenfor de sidste 3 måneder før dyret slagtes. Perioden beregnes på følgende måde: 1. Du fastslår den dato, hvor dyret blev indsat i besætningen 2. Til denne dato lægger du én dag 3. Hertil lægger du 2 måneder (samme månedsdato). Denne dato må dyret tidligst afgå fra din besætning for at opnå præmie. Eksempel En tyr er indsat i besætningen den 31. marts, (hvortil du lægger 1 dag) hvorefter datoen bliver til den 1. april, (hvortil du lægger 2 måneder), så datoen bliver til den 1. juni, hvilket er den tidligste dato hvor tyren kan slagtes for at opnå præmie. Dyrs alder i måneder I forbindelse med handyrpræmie til stude skal dyrene have en mindste alder regnet i måneder. Dyrenes alder beregnes på følgende måde: Stude, én præmie Studen skal være mindst 9 måneder plus en dag. Eksempel: Er studen født 1. januar, kan den leveres til slagtning fra og med 2. oktober. Stude, to præmier Studen skal være mindst 22 måneder og være holdt fra den begynder sin 19. levemåned (det vil sige når studen er 18 måneder gammel) og til den slutter sin 22. levemåned (i alt holdt i 4 hele måneder plus en dag). Eksempel: Studen fødes 1. januar 2005, og skal derfor holdes fra den 1. juli 2006 til den 31. oktober Studen må først slagtes/forsendes fra den 1. november

13 VEJLEDNING OM HANDYRPRÆMIE FOR TYRE OG STUDE 10. Slagteriets indberetning Slagteriet (eksportautoriserede slagterier eller hjemmemarkedsautoriserede slagtesteder) indberetter på dine vegne slagtede tyre og stude. Indberetningen udgør grundlaget for ansøgning om præmie for de handyr, du har leveret til slagtning. Direktoratet skal have modtaget indberetningen senest 6 måneder efter slagtningen. For slagtninger efter 1. september afkortes fristen for indberetning til 28. februar. Modtages indberetningen efter udløbet af de nævnte frister, nedsættes præmien med 1 % for hver arbejdsdag indberetningen er forsinket. Præmien bortfalder, hvis direktoratet modtager indberetningen mere end 25 kalenderdage efter fristen. Ved levering af handyr til mindre slagtesteder bør du sikre dig, at slagtestedet indberetter dine slagtninger efter de angivne bestemmelser. Identifikation af producenten Du skal benytte en producenterklæring, hvis du ønsker præmie for tyre eller stude, som du sælger til en anden producent inden for en måned før slagtning. Det er en forudsætning, at du selv har dyret i den foreskrevne holdeperiode. Du skal udfylde side 1 på producenterklæringen, og den skal følge dyret til slagtning. Slagteriet sender derefter producenterklæringen til direktoratet. Du kan benytte producenterklæringens side 2, hvis slagteriet eller slagtekvægmarkedet ikke er klar over, hvilke CHR-besætninger du leverer fra. Producenterklæringens side 2 kan også benyttes, hvis du samme dag leverer tyre eller stude fra flere CHR-besætninger. Producenterklæringen skal følge med dyret til slagtning. Producenterklæringen kan bestilles hos slagterierne, på eller ved henvendelse til direktoratet. Egen kontrol med oplysninger Du skal sikre dig, at de oplysninger slagterierne har indberettet er korrekte. Ofte fremgår de registrerede oplysninger, som indberettes til direktoratet, af afregningen for dyret. Vær især opmærksom på, om dyrets køn, CKR-nummer og dit besætningsnummer er korrekte. Eventuelle fejl bør snarest korrigeres ved, at du tager kontakt til slagteriet. Du bør også sikre dig, at disse oplysninger stemmer overens med de tilsvarende oplysninger i CHR-udskrifterne. Du kan kontrollere direktoratets registreringer af dine slagtede handyr via funktionen Dine husdyrpræmier på Producentskifte Hvis du i forbindelse med overtagelsen af en bedrift ikke kan overholde en fastsat holdeperiode, men alligevel ønsker at modtage handyrpræmie, skal du udfylde og underskrive en producentskifteerklæring. Producentskifteerklæringen kan du finde på direktoratets hjemmeside eller du kan få den tilsendt ved henvendelse til direktoratet. Du behøver ikke at indsende en producentskifteerklæring på dine husdyr, hvis du som erhverver først slagter handyr 2 måneder efter overtagelsesdatoen af den nye bedrift. Søger du om enkeltbetaling skal du altid indsende en producentskifteerklæring. Se i øvrigt vejledningen Meddelelse om producentskifte vejledning og skemaer på 13

14 DECEMBER Præmier ved forsendelse/eksport af levende tyre eller stude Ansøgningsformular og vejledning for præmier ved forsendelse eller eksport af levende tyre/stude, kan du hente på direktoratets hjemmeside eller du kan få dem tilsendt ved henvendelse til direktoratet. Det er en forudsætning for at opnå handyrpræmie, at forsendelse finder sted mindre end en måned efter, at dyret har forladt din bedrift, og ved eksport til lande udenfor EU, mindre end to måneder efter at dyret har forladt din bedrift. Et handyr, der er mindst 9 måneder, kan forsendes til et andet EU-land eller eksporteres til lande uden for EU og opnå handyrpræmie på følgende betingelser: Dyret skal holdes på din bedrift i mindst 2 måneder inden tidspunktet for forsendelse eller eksport. En stud, som herudover holdes på din bedrift fra og med den 19. levemåned til den slutter sin 22. levemåned, kan opnå to præmier, se kap.9. Forsendelse til andet EU-land Når handyr forsendes til et andet EU-land, skal præmieansøgningen være modtaget i direktoratet dagen inden dyret forlader Danmark. Eksporterer du handyr omsat på et slagtekvægsmarked, skal præmieansøgningen være modtaget i direktoratet, inden dyret forlader Danmark. Eksportøren, som kan være dig selv, skal senest 3 måneder efter forsendelsen afgive en erklæring om, hvilken dato og til hvilket EU-land forsendelsen er sket. Kvægpas og præmiesituationen For alle handyr der forsendes levende til et andet EU-land, skal der udstedes et kvægpas. Du kan bestille kvægpas hos den lokale RYK-afdeling. I passet skal der oplyses om præmiesituationen. Kvægpasset skal følge dyret og skal ikke indsendes til direktoratet. Når du anmoder om udstedelse af kvægpas for handyr, skal du oplyse, om du ønsker handyrpræmie for tyren/studen (eller evt. to præmier for studen, hvis kravene til alder og holdeperiode er opfyldt). Alle dine oplysninger vedrørende det enkelte dyr, vil indgå ved afgørelsen af om dyret kan opnå handyrpræmie i Danmark. Eksport til lande uden for EU Ved eksport af handyr til lande udenfor EU, for hvilke der ønskes handyrpræmie, skal der foreligge dokumentation i form af afstemplet YM/T5 formular samt specificeret faktura. Endvidere skal der foreligge angivelse af dyrets CKR-nummer og alder. Denne dokumentation, skal sammen med en ansøgning om præmie, foreligge i direktoratet senest 6 måneder efter eksporten. Ved eksport fra 1. september frem til 31. december skal ansøgningen være direktoratet i hænde senest ved udgangen af februar måned, året efter. 14

15 VEJLEDNING OM HANDYRPRÆMIE FOR TYRE OG STUDE 13. Kontrol og sanktion Direktoratet sikrer at der bliver gennemført administrative og fysiske kontroller af de dyr, der søges om præmie for. Administrativ kontrol Ved den administrative kontrol gennemfører direktoratet en række krydskontroller for de dyr, du søger præmie for. Ansøgningsoplysningerne krydskontrolleres f.eks. med registreringerne i CHR. Det kontrolleres blandt andet, om dyrene er korrekt registreret og om holdeperioderne er overholdt, hvorfor det er vigtigt, at indberetningerne til RYK overholdes, se kap. 7. Der udbetales ikke præmier for dyr, der ikke opfylder præmiebetingelserne. Kontrol på bedriften Der foretages kontrol af slagtede handyr på bedriften. Det er en forudsætning for at få udbetalt præmier, at du ikke afviser kontrollen. Det er endvidere en forudsætning, at du medvirker til, at kontrollen kan gennemføres. Kontrollen gennemføres på baggrund af CHR-besætningslisten, slagteafregninger, præmier ved forsendelse eller eksport, sundhedsdokumenter og regnskabsbilag mv. Der foretages dokumentkontrol af samtlige handyr, der er søgt om præmie for (dvs. slagtet) 12 måneder bagud fra kontroltidspunktet. Et handyr med fejl, er et dyr der: Ikke er registreret korrekt i CHR-besætningslisten, eller Ikke har overholdt holdeperioden. Hvis du ikke ved kontrollen kan fremvise en ajourført besætningsliste, kan dine handyrpræmier blive reduceret eller helt bortfalde, se kapitel 7. Kontrollen foretages normalt uanmeldt. I særlige tilfælde kan kontrollen gennemføres med et kort varsel, som ikke kan overstige 48 timer. Kontrolrapport I forbindelse med kontrol på bedriften udarbejder kontrolløren en kontrolrapport med de samlede resultater af kontrollen. Kontrolløren kan ikke udtale sig om, hvorvidt de noterede forhold vil medføre sanktion eller ej. I tilfælde, hvor kontrollen giver anledning til bemærkninger, sendes kontrolrapporten til dig. Du har herefter mulighed for at afgive bemærkninger til kontrolrapportens indhold til Plantedirektoratet. Plantedirektoratet sender kontrolrapporten samt dine bemærkninger til Direktoratet for FødevareErhverv, der træffer den endelige afgørelse i sagen. Du kan klage over direktoratets afgørelse inden for 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Sanktioner efter kontrol på bedriften Hvis der ved kontrol på bedriften findes fejl, og du retter fejlene efter kontrolbesøget, medfører det ikke, at sanktionen bortfalder. Sanktionsberegning for dyr der er søgt om præmie for Ved opgørelsen af dyr med fejl og dyr uden fejl indgår handyr som er slagtet eller levende udført i indeværende produktionsår. Fejlprocenten beregnes ved at sætte antal handyr med fejl i forhold til antal fejlfrie ansøgte handyr. 15

16 DECEMBER 2006 Sanktionsprocent Sanktionsprocenten, som det samlede præmiebeløb vil blive reduceret med, fastsættes således: 1 til 3 dyr med fejl.. sanktionsprocenten = fejlprocenten. Mere end 3 dyr med fejl: Op til 10 % fejl.. Over 10 % fejl op til 20 % fejl Over 20 % fejl sanktionsprocenten = fejlprocenten. sanktionsprocenten = 2 x fejlprocenten. handyrpræmierne fortabes. Hvis der findes mere end 50 % fejl, sker der ikke blot en fortabelse af de handyrpræmier, du ville være berettiget til for produktionsåret. Der inddrages desuden et tilsvarende beløb i handyrpræmierne for det følgende produktionsår. Hvis handyrpræmierne for dette år er mindre end det beløb, der skal inddrages, vil restbeløbet blive inddraget de følgende 2 år. Herefter bortfalder kravet. Øvrige sanktioner Udover de anførte sanktioner gælder følgende: Hvis der i øvrigt konstateres overtrædelse af præmieordningens regler, f.eks. hvis fristerne ikke er overholdt, kan dette også medføre særskilte sanktioner. Hvis der påvises restkoncentrationer i handyr fra din besætning af stoffer (eksempelvis væksthormoner), der enten er forbudte, eller som anvendes ulovligt, eller hvis forbudte stoffer opbevares på din bedrift, udelukkes du fra at modtage handyrpræmier for det pågældende produktionsår, hvor forholdet er påvist. Hvis det konstateres, at du forsætligt har givet forkerte oplysninger om de præmiebetingelser, der er gældende for opnåelse af handyrpræmier, kan du udelukkes fra handyrpræmieordningen for det igangværende år og op til 3 år frem. Krydsoverensstemmelse Handyrpræmierne er også underlagt kravet om krydsoverensstemmelse. Udover de sanktioner, der er tale om for handyrenes vedkommende, kan der også blive tale om fradrag eller bortfald af den koblede og afkoblede støtte som følge af reglerne om krydsoverensstemmelse. Disse regler er nærmere omtalt i Vejledning om krydsoverensstemmelse og Vejledning om Enkeltbetaling. Vejledningerne kan du finde på eller du kan få dem tilsendt ved at kontakte direktorat 16

17 14. Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød. Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer. Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003. Lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer mv. (bemyndigelsesloven). Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse nr af 23. november 2004 om ydelse af præmier for handyr og moderfår. Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse nr. 933 af 4. oktober 2005 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen. Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr af 10. november 2005 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder. Fødevarestyrelsens vejledning for kvægproducenter om regler for mærkning, registrering og flytning af kvæg. (Der henvises til bestemmelserne om røde danske øremærker). Alle med senere ændringer. Bemærk at denne vejledning gælder for flere år, og at retsgrundlaget for handyrordningen derfor kan have ændret sig siden udgivelsestidspunktet (december 2006). 17

18 DECEMBER Stikordsregister A administrativ kontrol afgangsdato B bedrift... 5 besætning...5;10;16 besætningsliste... 9;10;11;15 C CKR-øremærke... 5;9 D dokumentkontrol DYKO-brev dyr fra 3. lande... 9 dyr fra andre EU-lande... 9 Dyreregistrering...5;9;10 dyrs alder...12;14 E egen kontrol eksport...5;14;15 eksport til lande uden for EU...6;8;14 enkeltbetalingsansøgning... 6 erstatningsøremærke... 9 F fejllister force majeure... 7 forsendelse...5;14;15 forsendelse til lande i EU...6;8;14 forskud... 6 forsvundne dyr... 7 fradrag... 8 fællesgræsning G graduering... 8;17 H handyrloft... 8 holdeperiode...5;8;13;14 I identifikation af producent indberetning... 6;10;13 K kontrol... 5;6;7;11;15 kontrolrapport...15 krydskontrol...15 krydsoverensstemmelse... 16;17 kvægpas...14 N NEM-konto...7 O omregningskurs...3 P postkvittering...10 producenterklæring...13 præmieloft...5;8 præmieordning...6 R renracet amerikansk bison...6 RYK...5 røde øremærker...9 S sanktion... 15;16 slagteri...5 slagtning...5 slutudbetaling...6 staldanlæg...10 stamdatakort...3;6;7 stjålne dyr...7 stude... 3;5;8;12;13 sundhedsdokument...10 T tyre... 3;5;8;13 U uforudsigelige forhold...7 Ø øremærkning

19

20 Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2012 December 2011 (ændret januar 2012) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2013 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Januar 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018. Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning for 2003 December 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 0617-123-02 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie

Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning om slagtepræmie for kvæg og handyrpræmie Vejledning for 2004 December 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 2705-03-36 Denne vejledning er

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Juni 2017 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017. Foto: Colourbox

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Præmie for ammekøer Vejledning for 2004 Marts 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv J.nr. 2702-04-85 Denne vejledning er udarbejdet af Direktoratet for FødevareErhverv,

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker

Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker Vejledning om støtte til avlere af stivelseskartofler og støtte til kartoffelmelsfabrikker December 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 FAGINSTRUKS NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 MÆRKNING & REGISTRERING UREGISTREREDE BESÆTNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Faginstruks nr. 08... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4-5, 6, stk. 1 og stk. 3-6, 33, 37, 44, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne for handyrpræmie til tyre og stude og om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg, får og geder 2014 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 374 af 27/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr., 2012-14-527-00594 Senere ændringer til

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 1090 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-717-00091 Senere ændringer

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) BEK nr 1448 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00254 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85 20. december 2013 Priser i 2014 Videncentret for Landbrug, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2014. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges løbende på

Læs mere