Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for 2004"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til omlægning til økologi for udgave Ministeriet for FødevarerLandbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 I. Kort sagt om omlægning til økologisk jordbrug... 4 II. Vejledning om omlægningstilskud Tilsagn om omlægningstilskud... 7 Hvad er et tilsagn om omlægningstilskud?... 7 Hvem kan ansøge?... 7 Hvad kan du få tilsagn om tilskud til?... 8 Hvordan ansøger du?... 9 Hvornår er fristen for ansøgning? Tilsagnsperiode Hvor meget får du i tilskud? Loft på tilskuddet Kombinationsmuligheder med andre ordninger under miljøvenligt jordbrug Betingelser for tilsagn om omlægningstilskud Væsentlige betingelser Udbetaling af omlægningstilskud Udbetaling kræver den årlige indberetning Hvornår udbetales tilskuddet? Oplysninger til Told & Skat Ændringer i tilsagnet Salg eller bortforpagtning Køb eller tilforpagtning Nye arealer i eksisterende tilsagn eller ny tilsagnsperiode Nyopmåling af marker Producentskifte Omdannelse Jordfordeling Konkurs m.v Endeligt ophør med jordbrugsvirksomhed Ekstraordinære situationer (force majeure) Konsekvenser hvis betingelserne ikke overholdes Regler for tilbagebetaling Undtagelser for tilbagebetaling

3 6. Kontrol og sanktion Sanktioner Myndighedernes brug af oplysninger Brug af data i ansøgningsskemaet Data til kontrol af God landbrugspraksis Opbevaring af kontroloplysninger Den registreredes rettigheder Muligheder for at klage III. Konvertering af tilsagn om tilskud fra tidligere økologiordning Bilag A Afgrøder og koder Bilag B Oversigt over vejledninger Retsgrundlag Adresser og telefonnumre Stikordsregister

4 Forord Denne vejledning orienterer om den nye økologiordning under miljøvenligt jordbrug, hvor jordbrugere kan søge om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug. Reglerne for ordningen er trådt i kraft den 1. november Denne ordning erstatter sammen med den nye ordning om miljøbetinget tilskud den hidtidige ordning om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, der samtidig er lukket for nye tilsagn om tilskud. Vejledningen består af tre dele. I første del kan du få et generelt overblik over den nye økologiordning. Anden del beskriver ordningen, og i tredje del kan du læse om overgangen til den nye ordning, hvis du har tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion under den hidtidige ordning. Har du særlige forhold, som giver anledning til spørgsmål om mulighederne for tilskud, så kontakt din konsulent. Vedkommende kan hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have, og give den rådgivning, du har brug for. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, hvis der er noget, du er i tvivl om. Med venlig hilsen Direktoratet for FødevareErhverv Miljø- og Økologikontoret Januar 2004 ISBN (papirudgave) ISBN (elektronisk udgave) 3

5 I. Kort sagt om omlægning til økologisk jordbrug Formål Formålet med tilskuddet er at understøtte en markedsbaseret omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, der dækker forbrugernes behov for økologiske jordbrugsprodukter. Formålet er også at forbedre miljøet og naturen samt fremme dyrevelfærd. Ordningen er en del af landdistriktsprogrammet, hvor det overordnede formål er at fremme en bæredygtig og sammenhængende udvikling, herunder skabe bedre leve- og arbejdsvilkår i landdistrikterne. Desuden er formålet at udvikle kvaliteten af produktionen inden for land- og skovbruget og samtidig tage øget hensyn til miljø, økologi og dyrevelfærd. Hvem kan søge tilskud? Jordbrugere, der omlægger et areal til økologisk jordbrug, kan søge om tilskud under ordningen. Jordbrugerne skal drive arealet og enten eje eller have forpagtet arealet. Hvad giver vi tilskud til? Der er tilskud til følgende arealer, der anvendes jordbrugsmæssigt: Arealer i omdrift Arealer med frugt- eller bærproduktion Arealer med non-food produktion Arealer med vedvarende græs Væsentlige betingelser For at få omlægningstilskud: Skal jordbrugsbedriften være godkendt til økologisk produktion af Plantedirektoratet. Må jordbrugsbedriften m.v. ikke have en mælkekvote. Bemærk For at modtage tilskud for et areal skal der indgås en aftale om et tilsagn. Jordbrugere forpligter sig i en tilsagnsperiode på 5 år til at drive arealet efter de økologiske avlsregler og opretholde autorisation til bedriften. 4

6 Tilskuddets størrelse Omlægningstilskuddet udgør kr. pr. ha pr. år i de første 2 tilsagnsår, hvor arealet er under omlægning, og 100 kr. pr. ha pr. år i de følgende år i tilsagnsperioden. Tilsagnsperioden er begrænset til 5 år. Udbetaling Tilskuddet udbetales én gang om året. Udbetalingen sker normalt inden for de første 5 måneder efter afslutning af tilsagnsåret, der udbetales for, dvs. mellem den 1. september og den 31. januar. Skat Tilskuddet er skattepligtigt. Direktoratet oplyser automatisk til Told & Skat, hvor meget tilskud der er udbetalt. Ansøgningsfrist Etablerede og nye økologer kan søge om tilsagn om omlægningstilskud ved at udfylde en ansøgning og indlevere denne inden for ansøgningsperioden. Der kan kun søges om tilsagn om tilskud for arealer, der er under omlægning ved tilsagnsperiodens begyndelse. Søges der om tilsagn om tilskud for en tilsagnsperiode, der begynder den 1. september 2004, er ansøgningsperioden fra den 1. februar 2004 til og med den 1. maj Desuden er der mulighed for i perioden fra den 2. maj 2004 til og med den 31. august 2004, at økologer kan ansøge om tilsagn om tilskud for arealer, der ved køb eller forpagtning er tilgået den økologiske jordbrugsbedrift i perioden fra den 1. maj 2004 til og med den 31. august Ansøgning og vejledning Ansøgningsskema om tilsagn om omlægningstilskud og vejledning hertil kan fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, eller kan hentes fra direktoratets hjemmeside Anden information Omlægningstilskuddet kan bl.a. kombineres med det miljøbetingede tilskud. 5

7 Retsgrundlag Ordningen for tilskud til omlægning til økologi er reguleret af lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 24. oktober 2003 om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug. Desuden er området reguleret af EU s forordninger om støtte til udvikling af landdistrikterne. 6

8 II. Vejledning om omlægningstilskud 1. Tilsagn om omlægningstilskud Hvad er et tilsagn om omlægningstilskud? Et tilsagn om tilskud indebærer en gensidig forpligtelse mellem tilsagnshaver og Direktoratet for FødevareErhverv, hvor tilsagnshaver forpligter sig til at opfylde nogle betingelser mod at modtage tilskud for et areal i en tilsagnsperiode på 5 år. Et tilsagn indebærer bl.a. en forpligtelse til i hele tilsagnsperioden at drive arealet økologisk og opretholde autorisation til økologisk jordbrugsproduktion på bedriften i hele tilsagnsperioden. Hvem kan ansøge? Jordbrugere, der omlægger et areal til økologisk jordbrugsproduktion, og som ikke har en mælkekvote til nogen af de bedrifter, ansøger driver, kan søge om tilsagn om tilskud under ordningen. Jordbrugsbedriften skal være autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion. Indehaveren af tilsagnet kan være enkeltpersoner eller selskaber, som f.eks. I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. Jordbrugerne skal drive arealerne på deres jordbrugsbedrifter som enten ejere eller forpagtere. Ved en jordbrugsbedrift forstås alle de jordbrugsenheder i Danmark, som en jordbruger driver. Hvis ansøger har tilladelse fra Plantedirektoratet til samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk enhed, er det kun den økologiske enhed i bedriften, der skal være autoriseret til økologisk jordbrug. Hvis direktoratet modtager flere ansøgninger, end der kan imødekommes inden for de økonomiske rammer for ordningen, kan direktoratet prioritere ansøgninger om tilsagn om tilskud i følgende rækkefølge: 1) Jordbrugsbedrifter autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion efter Plantedirektoratets regler herom, hvor der inden for perioden fra den 1. februar til og med den 1. maj er søgt om tilsagn om tilskud. 2) Jordbrugsbedrifter autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion efter Plantedirektoratets regler herom, hvor der inden for perioden fra den 2. maj til og med den 31. august er søgt om tilsagn om tilskud for nye arealer, der ved køb eller forpagtning er tilgået den økologiske jordbrugsbedrift inden for perioden fra den 1. maj til og med den 31. august. 7

9 Hvis der ikke er tilstrækkelige midler i ansøgningsåret til at imødekomme alle ansøgninger fra denne periode, vil de blive imødekommet i begyndelsen af det følgende finansår, forudsat finansloven for dette finansår indeholder bevillinger hertil. Inden for de nævnte prioriteringsklasser vil ansøgningerne blive prioriteret efter datoen for modtagelsen i direktoratet. I øvrigt kan ansøgninger fra private jordbrugere prioriteres forud for ansøgninger fra offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber inden for de enkelte prioriteringsklasser. Hvad kan du få tilsagn om tilskud til? Du kan kun søge om et tilsagn for arealer, der er under omlægning ved tilsagnsperiodens begyndelse. Endvidere skal arealerne i første vækstsæson i tilsagnsperioden dyrkes med afgrøder, der er berettigede til omlægningstilskud, medmindre arealerne er udtaget under hektarstøtteordningen for et år eller braklagt inden for omdriften. Tilskuddet gives til følgende arealer, der anvendes jordbrugsmæssigt: Arealer i omdrift med afgrøder til fødevarer, medicin, kosttilskud, foder m.v. Arealer med frugt- eller bærproduktion Arealer med non-food produktion (inkl. arealer udtaget under hektarstøtteordningen) Arealer med vedvarende græs uden for omdrift Ved vedvarende græsarealer uden for omdrift forstås sammenhængende afgrænsede arealer, der ikke indgår i omdrift, og som i mindst 5 vækstsæsoner udelukkende har været anvendt til græsproduktion, og hvor den dominerende afgrøde er græs eller græs iblandet kløver eller lignende. Både arealer, der er tilsåede og naturligt etablerede, er omfattet. Se bilag A for en liste over de hyppigst forekommende tilskudsberettigede afgrøder. Er der en aftale om græsningsret til et areal, så er det den af jordbrugerne, der i øvrigt har råderetten over arealet, som kan søge om tilskud for det pågældende areal. Dvs. det er ejeren eller forpagteren af arealet, der kan søge om tilskud for arealet. 8

10 Ikke-tilskudsberettigede arealer Arealer, der er udtaget under hektarstøtteordningen, uanset at de anvendes til dyrkning af foderbælgplanter. Brakarealer Skov, hedearealer o.lign. Se bilag A for en liste over de hyppigst forekommende ikke-tilskudsberettigede afgrøder. Hvordan ansøger du? Ansøgere med autorisation til økologisk jordbrugsproduktion Du skal udfylde og underskrive en ansøgning om tilsagn om omlægningstilskud og sende den, så den er modtaget i direktoratet inden for ansøgningsperioden. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, eller kan hentes fra direktoratets hjemmeside Ansøgningen kan udfyldes elektronisk, men skal udskrives og sendes udfyldt og underskrevet pr. brev. Sammen med ansøgningen skal du også sende markkort, hvorpå det areal, som du søger tilskud for, skal være indtegnet. Du behøver dog ikke indsende kort, hvis de ansøgte arealers marknumre, markbloknumre og størrelser er identiske med oplysningerne i årets indberetningsskema (se kapitel 2). Ansøgningen om tilsagn om tilskud sammen med eventuelle markkort skal indsendes til: Direktoratet for FødevareErhverv Miljø- og Økologikontoret Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: Ansøgere uden autorisation til økologisk jordbrugsproduktion Hvis du ikke har autorisation til økologisk jordbrugsproduktion, skal du samtidig med en ansøgning om tilskud ansøge Plantedirektoratet om autorisation. Det sker på et kombineret ansøgningsskema, der kan fås ved henvendelse til Plantedirektoratet, Sektor for Økologi, eller hentes fra Plantedirektoratets eller Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmesider henholdsvis og 9

11 Vær opmærksom på, at det kombinerede ansøgningsskema kun skal anvendes, hvis der inden for ansøgningsperioden både søges om autorisation og tilskud. Ansøges der udelukkende om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion, kan dette ske løbende gennem hele året til Plantedirektoratet. Ansøgningsskema hertil fås ved henvendelse til Plantedirektoratet, Sektor for Økologi, eller på Plantedirektoratets hjemmeside Plantedirektoratet Sektor for Økologi Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Hjemmeside: Hvornår er fristen for ansøgning? Ansøgning om tilsagn om tilskud for en tilsagnsperiode, der begynder den 1. september 2004, kan indsendes fra den 1. februar 2004 og skal senest være direktoratet, Miljø- og Økologikontoret, i hænde den 1. maj For autoriserede økologer er der endvidere mulighed for i perioden fra den 2. maj 2004 til og med den 31. august 2004 at søge om tilsagn om tilskud for arealer, der ved køb eller forpagtning er tilgået den økologiske jordbrugsbedrift i perioden fra den 1. maj 2004 til og med den 31. august Tilsagnsperiode Direktoratet for FødevareErhverv giver tilsagn om omlægningstilskud for en sammenhængende periode (tilsagnsperioden). Tilsagnsperioden starter den 1. september i ansøgningsåret og slutter den 31. august 5 år senere. Tilsagnet er knyttet til det enkelte areal. Dvs. at bedriftens arealer kan have flere tilsagn med varierende udløbsår. Der kan kun gives tilsagn om omlægningstilskud for et areal for én tilsagnsperiode på 5 år, dvs. der kan ikke søges om fornyet tilsagn for det samme areal - med mindre arealet på ny har været drevet uden for autorisation til økologisk jordbrugsproduktion i en sammenhængende periode på mindst 5 år forud for omlægningens begyndelse. Har du inden for ansøgningsperioden fra den 1. februar 2004 til og med den 1. maj 2004 eller fra den 2. maj 2004 til og med den 31. august 2004 søgt om tilsagn om tilskud for et areal, er tilsagnsperioden fra den 1. september 2004 til og med den 31. august Første tilsagnsår løber fra den 1. september 2004 til og med den 31. august Vær opmærksom på, at dine arealer skal være under omlægning pr. 1. september 2004 for at du kan få tilsagn om tilskud for dem. Hvis arealerne først påbegyndes 10

12 omlagt efter den 1. september 2004, kan du søge om tilsagn om tilskud for arealerne inden for ansøgningsperioden i det år, hvor arealerne påbegynder omlægning senest 1. september. Der gælder dog særlige regler ved konvertering af tilsagn under den hidtidige tilskudsordning til økologisk jordbrugsproduktion til tilsagn under den nye ordning, jf. del III i denne vejledning. Hvor meget får du i tilskud? Omlægningstilskuddet udgør kr. pr. ha pr. år i de første 2 tilsagnsår, hvor arealet er under omlægning, og 100 kr. pr. ha pr. år i de følgende år i tilsagnsperioden. Får du godkendt nedsat omlægningstid af Plantedirektoratet, eller har du vedvarende græsarealer, som kun har en omlægningstid på 1 år, så får du udbetalt kr. pr. ha det første år og 100 kr. pr. ha pr. år for de følgende 4 år. Tilskuddet gives på baggrund af et tilsagn om tilskud i en periode på 5 år. Loft på tilskuddet EU dækker 60% af statens udbetalinger af tilskuddet, men har sat en grænse for hvor stort et tilskud de i alt vil medfinansiere pr. ha. Loftet er fastsat til 600 euro pr. ha pr. år for ét-årige afgrøder, 900 euro pr. ha pr. år for flerårige specialafgrøder samt 450 euro pr. ha pr. år for anden jordudnyttelse (herunder vedvarende græs), og omfatter summen af alle tilskud med EU-medfinansiering under kapitel VI om tilskud til miljøvenligt jordbrug i Rådets forordning (EF) Nr. 1257/1999 og tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger efter Rådets forordning (EØF) Nr. 2078/92. Dvs. at hektarstøtte ikke er omfattet. Eksempelvis hvis omlægningstilskuddet sammenlagt med de øvrige tilskud under miljøvenligt jordbrug, der udbetales til et areal med ét-årige afgrøder, overstiger loftet på 600 euro pr. ha, vil tilskuddet blive nedsat, så det sammenlagt udgør et beløb svarende til loftet. Omregningskursen for tilskudsåret 2003 er fastsat til 7,43 kr. pr. euro. Loftet på 600 euro svarer derved for 2003 til et loft på 4.455,71 kr. pr. ha pr. år. Kombinationsmuligheder med andre ordninger under miljøvenligt jordbrug Du har mulighed for inden for bedriften og for samme areal at kombinere tilsagn. Denne tilskudsordning er planlagt til at kunne kombineres med ordningen om miljøbetinget tilskud. Hvis du har arealer, der er beliggende inden for de af amterne udpegede særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder), bør du være opmærksom på de muligheder, du har for at kombinere omlægningstilskud med de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-foranstaltninger). Se vejledningen om miljøbe- 11

13 tinget tilskud for yderligere information. Du skal kontakte dit amt, hvis du ønsker detaljerede oplysninger for så vidt angår MVJ-foranstaltningerne. På en jordbrugsbedrift må der ikke samtidig være tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion under den hidtidige økologiordning og tilsagn om omlægningstilskud eller tilsagn om miljøbetinget tilskud under de nuværende ordninger. 12

14 2. Betingelser for tilsagn om omlægningstilskud Når du søger om tilsagn om tilskud, er der nogle krav, som skal være opfyldt, for at du kan få et tilsagn. Desuden skal du opfylde en række betingelser, mens du har tilsagn, for at opretholde tilsagnet og for at få tilskuddet udbetalt. Overholder du betingelserne, vil direktoratet udbetale tilskud for det areal, der er omfattet af tilsagnet og samtidig er tilskudsberettiget. Hvis du ikke opfylder betingelserne, skal tilskuddet, du har modtaget, betales tilbage, jf. kapitel 5. Du har pligt til at underrette direktoratet, Miljø- og Økologikontoret, hvis du ikke længere opfylder betingelserne. Du skal overholde de betingelser, som gælder for tilsagn om omlægningstilskud. Der kan dog være helt specielle forhold på din jordbrugsbedrift, der gør, at du er i tvivl om, du kan opfylde betingelserne. Det er vigtigt, at du oplyser Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, om forholdene. Det skal ske skriftligt. På den måde giver du os mulighed for at vurdere din specielle situation. Vi vil derefter sende dig en skriftlig afgørelse. Tal med en konsulent eller kontakt Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, hvis du overvejer at søge dispensation. Væsentlige betingelser Det er en forudsætning for tilsagn om tilskud, at du som ejer eller forpagter driver arealerne, der søges tilskud for. Grundlæggende betingelser du skal være opmærksom på: Autorisation Er din jordbrugsbedrift ikke autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, så skal du samtidig med ansøgning om tilsagn om tilskud ansøge Plantedirektoratet herom (på det kombinerede ansøgningsskema, jf. kapitel 1). Du skal endvidere opretholde autorisationen og drive dine tilsagnsarealer økologisk i hele tilsagnsperioden. Uden mælkekvote I hele tilsagnsperioden må de jordbrugsbedrifter, som du driver personligt, i selskabsform eller under andre juridiske enheder, ikke have en mælkekvote. Er ansøgeren om tilsagn om tilskud et driftsfællesskab, så må driftsfællesskabets jordbrugsbedrift og alle deltagernes jordbrugsbedrifter ikke have tilnyttet en mælkekvote. Indsendelse af den årlige indberetning Alle arealer i tilsagnet skal hvert år indberettes i et skema, som fås hos Direktoratet for FødevareErhverv. I samme skema skal du også erklære, at du 13

15 opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud. Vær opmærksom på de forskellige konsekvenser ved for sent indsendt skema (se kapitel 3). Tilsagnsarealer Alle dine tilsagnsarealer skal være under omlægning ved tilsagnsperiodens begyndelse. I første vækstsæson i tilsagnsperioden skal arealerne dyrkes med afgrøder, der er tilskudsberettigede, medmindre arealerne er udtaget under hektarstøtteordningen for et år eller braklagt inden for omdriften. Uden lignende forpligtelse i forvejen Der kan ikke gives tilsagn til arealer, for hvilke der ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden er forpligtelse til at opfylde betingelserne for økologisk jordbrug, eller betingelser der i hovedsagen svarer hertil, når forpligtelsen skyldes: - Tilsagn om tilskud efter anden lovgivning, - en aftale der indebærer direkte betaling for disse forpligtelser, - en servitut eller - en forpligtelse der er pålagt i medfør af anden lovgivning. De forpligtelser, der hovedsageligt lægges vægt på i denne forbindelse, er følgende: - Der må ikke dyrkes GMO-afgrøder. - Der må ikke anvendes kunstgødning. - Økologireglernes krav om anvendelse af økologisk gødning. - Økologireglernes krav vedrørende belægningsgrad for dyr. Uanset et areal i løbet af tilsagnsperioden på en af de nævnte måder bliver omfattet af en forpligtelse til at opfylde betingelserne for økologisk jordbrugsproduktion eller forpligtelser, der i hovedsagen svarer hertil, så opretholdes tilsagnet i hele tilsagnsperioden. Forpligtelser, der er indeholdt i f.eks. en forpagtningsaftale, og som medfører reduceret forpagtningsafgift, er ikke til hinder for et tilsagn om tilskud. God landbrugspraksis Det er en betingelse for at få et tilsagn om tilskud, at du i den planperiode 1 (fra den 1. august til den 31. juli), der er afsluttet forud for ansøgningsperiodens begyndelse, har overholdt følgende bestemmelser for God landbrugspraksis : 1 Ved planperiode forstås en planperiode for mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 2. juli

16 1) At forbruget af kvælstof ikke har oversteget jordbrugsbedriftens kvote for kvælstof, jf. kapitel 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 2) At der har været etableret plantedække i overensstemmelse med kapitel 3 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 3) At der er blevet udarbejdet markplan i overensstemmelse med 21 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 4) At der er udarbejdet gødningsplan og udarbejdet samt indsendt gødningsregnskab i overensstemmelse med i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 5) At der har været udlagt efterafgrøder i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af 18, stk. 2, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. for vækstsæsonen 2002/ i bekendtgørelse nr. 609 af 18. juli 2002 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2002/2003 og for vækstsæsonen 2003/ i bekendtgørelse nr. 676 af 16. juli 2003 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2003/ ) At der har været ført journal over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med 1-4 i bekendtgørelse nr. 492 af 7. juni 1994 om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget. 7) At dyrehold har været i overensstemmelse med 28 i bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 8) At avl og opfedning af kalve er sket i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om beskyttelse af kalve. 9) At avl og opfedning af svin er sket i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om beskyttelse af svin. 10) At hold af æglæggende høner m.v. er sket i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner. Når du skriver under på ansøgningen om tilsagn om tilskud, skriver du samtidig under på, at du har overholdt ovenstående bestemmelser om God landbrugspraksis. Underskrift af tilsagn Når direktoratet har sikret sig, at alle betingelser for tilsagn er opfyldt, modtager du et tilsagnsbrev fra direktoratet, som du skal skrive under og returnere til direktoratet, hvis du ønsker, at tilsagnet skal opretholdes. 15

17 Tilsagnet med din underskrift skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter, du har modtaget det fra direktoratet. Hvis ikke vi har modtaget dit tilsagn inden for denne frist, bortfalder tilsagnet automatisk. Det er vigtigt, at du læser tilsagnsbrevet godt igennem, og at du retter henvendelse til direktoratet hurtigst muligt inden for de 4 uger, hvis der er fejl eller mangler i tilsagnsbrevet. Derved får direktoratet mulighed for at kigge på sagen og rette eventuelle fejl, før du skriver under på tilsagnsbrevet. 16

18 3. Udbetaling af omlægningstilskud Vær opmærksom på, at der kun kan udbetales tilskud for arealer, der er omfattet af et tilsagn om tilskud. Udbetaling kræver den årlige indberetning For at modtage tilskud skal du én gang årligt indberette, hvilke marker der er omfattet af tilsagn om tilskud, på et indberetningsskema, der fås hos Direktoratet for FødevareErhverv. Det er vigtigt, at du ved afkrydsning i den årlige indberetning angiver, hvilke af markerne på din jordbrugsbedrift der er omfattet af tilsagn om tilskud. Direktoratets udbetaling af årets tilskud vil ske på grundlag af disse afkrydsede marker og afgrødekoden. Ved din underskrift på indberetningsskemaet erklærer du samtidigt, at du opfylder betingelserne for tilsagnet for de marker, du har indberettet. Det udfyldte skema skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest den 21. april. Falder den 21. april på en lørdag, en søndag, en mandag eller en helligdag, så skal indberetningen være direktoratet i hænde senest den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. Modtages den årlige indberetning inden for 25 kalenderdage efter indberetningsfristen, bliver årets omlægningstilskud nedsat med 1% for hver arbejdsdag, den årlige indberetning er forsinket. Modtages indberetningen efter de 25 kalenderdage, så udbetales omlægningstilskuddet for det pågældende år ikke. Og har direktoratet ikke senest den 1. august modtaget den årlige indberetning med denne erklæring, bortfalder tilsagnet om tilskud, og de udbetalte tilskud vil blive krævet betalt tilbage. Fristerne gælder, medmindre der foreligger særlige omstændigheder (force majeure). Hvornår udbetales tilskuddet? På baggrund af tilsagnet om tilskud og den årlige indberetning udbetaler Direktoratet for FødevareErhverv et årligt tilskud. Tilskuddet udbetales normalt inden for de første 5 måneder efter afslutning af tilsagnsåret, der udbetales for. For økologer, som har søgt om tilsagn om tilskud i 2004, fået tilsagn med virkning fra den 1. september 2004 og indsendt den årlige indberetning i april 2005, vil der normalt senest ske udbetaling for det første tilsagnsår i januar Oplysninger til Told & Skat Tilskuddet er skattepligtigt, og det bliver meddelt skattevæsenet, hvor meget du har fået udbetalt. 17

19 4. Ændringer i tilsagnet Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, skal hurtigst muligt have at vide, hvis der sker ændringer på de arealer, som du har tilsagn for. Salg eller bortforpagtning Hvis du sælger eller bortforpagter tilsagnsarealer, skal du skriftligt underrette Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret. Hvis du i løbet af tilsagnsperioden sælger eller bortforpagter tilsagnsarealer, og den nye ejer/forpagter af arealerne ikke samtidig overtager tilsagnet for arealerne, kan du forvente, at tilskuddene, du har modtaget for de solgte/bortforpagtede arealer, skal tilbagebetales. Køb eller tilforpagtning Hvis du ønsker tilskud for nye arealer, skal du i ansøgningsperioden ansøge Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, om at få de nye arealer omfattet af et tilsagn om tilskud. Du kan ikke få tilskud for arealer, som ikke er omfattet af et tilsagn. Du kan dog kun søge om tilsagn om omlægningstilskud for de nye arealer, når arealerne er under omlægning ved tilsagnsperiodens begyndelse. Det betyder, at hvis du ønsker at omlægge din jordbrugsbedrift over en årrække, må du søge om tilsagn om tilskud for de enkelte arealer i takt med at de omlægges. Nye arealer i eksisterende tilsagn eller ny tilsagnsperiode Arealer, som du søger om tilsagn om tilskud til i samme ansøgningsperiode, får normalt et samlet 5-årigt tilsagn. Alle arealer, som ikke allerede er omfattet af eksisterende tilsagn om tilskud på din jordbrugsbedrift, skal betragtes som nye arealer. Hvis du f.eks. får arealer tilbage, som har været bortforpagtet, så kan disse arealer kun opnå tilskud, hvis du ansøger om at få dem omfattet af et tilsagn. Du har mulighed for at ansøge om at udvide et allerede eksisterende tilsagn på bedriften med de nye arealer efter følgende retningslinier: Hvis det samlede areal af de nye marker, der er søgt om tilsagn til i ansøgningsperioden, ikke udgør mere end 2 hektar, vil arealerne kunne søges inddraget under et eller flere af dine eksisterende tilsagn. Hvis det samlede areal af de nye marker, der er søgt om tilsagn til i ansøgningsperioden, ikke udgør mere end 10% af det samlede areal, du i forvejen har tilsagn til, og der er mere end 24 måneder tilbage af din tilsagnsperiode, vil du kunne søge om, at de nye arealer inddrages under et eller flere af dine 18

20 eksisterende tilsagn. Et tilsagn kan dog aldrig udvides med mere end 2 hektar eller 10% af det areal, der i forvejen er omfattet af tilsagnet. Forpligtelsesperioden for nye arealer, der inddrages under eksisterende tilsagn, begrænses derved til restforpligtelsesperioden for det tilsagn, de nye arealer inddrages under. Nyopmåling af marker Hvis dine marker bliver nyopmålt, og det viser sig, at de nye målinger ikke passer overens med tilsagnsarealet, kan du ændre dit tilsagn om tilskud i overensstemmelse med de nye oplysninger. Nyopmåling udløser ikke i sig selv et udvidet tilsagn om tilskud. Hvis det nyopmålte areal er større end arealet i tilsagnet, kan du søge om tilsagn for det supplerende areal efter reglerne for nye arealer, dvs. inden for ansøgningsperioden. Er det nyopmålte areal mindre end arealet i tilsagnet, skal du give Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, besked herom med det samme. Det vil da normalt medføre en nedjustering af tilsagnsarealet og krav om tilbagebetaling af det for meget udbetalte tilskud. Producentskifte Hvis du i en tilsagnsperiode sælger eller bortforpagter arealer med tilsagn, skal du underrette direktoratet herom. Hvis den nye ejer/forpagter ønsker at overtage tilsagnet, har I mulighed for at ansøge om producentskifte hos Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, hvor erhververen ansøger om at indtræde i dit tilsagn og fuldføre forpligtelsen. Imødekommes ansøgningen om producentskifte, vil det betyde, at du undgår krav om tilbagebetaling af tilskuddet, da arealerne fortsætter i et tilsagn om omlægningstilskud med de samme rettigheder og forpligtelser. I forbindelse med et producentskifte skal overdrager og erhverver underskrive og indsende en erklæring om producentskifte. Erklæringen skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv senest 14 dage efter datoen for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealerne. Hvis fristen for indsendelse ikke overholdes, bliver producentskiftet normalt ikke godkendt. Dette vil normalt medføre, at overdrager skal betale udbetalte tilskud tilbage for det areal, som ikke længere er omfattet af overdragers tilsagn. Erhverver har ingen pligt til at overtage en tilsagnsforpligtelse ved et producentskifte. Det er således op til overdrager og erhverver, om der i forbindelse med aftale om overdragelse af arealet også skal indgås aftale om producentskifte i relation til en indgået forpligtelse i forbindelse med omlægningstilskud. Se nærmere om producentskifte i den særskilte vejledning og skemaer hertil, som du kan finde på Direktoratet for FødevareErhvervs og Plantedirektoratets hjem- 19

21 mesider, eller du kan rekvirere materialet ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret (adresser og telefonnumre findes bagest i denne vejledning). Omdannelse Det er muligt at lade et areal udgå af et tilsagn om tilskud til omlægning til økologi uden krav om tilbagebetaling af udbetalte tilskud, hvis tilsagnet på arealet samtidig omdannes til en anden forpligtelse, der indebærer klare fordele for miljøet, og hvor indholdet af den nye forpligtelse er skærpet væsentligt i forhold til den eksisterende. En ny forpligtelse med tilskud til miljøvenligt jordbrug, der kan afløse tilsagnet om tilskud til omlægning til økologi, kan f.eks. være tilsagn om tilskud til etablering af vådområder, som er en ordning, der hører under MVJ-foranstaltningerne. Ved omdannelse betinger direktoratet bl.a., at perioden af den nye forpligtelse mindst er på 5 år. Der skal ansøges om omdannelse inden for denne ordnings sædvanlige ansøgningsperiode hos Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret. Jordfordeling Det er muligt at lade økologisk dyrkede arealer udgå af et tilsagn uden krav om tilbagebetaling af udbetalte tilskud, hvis arealerne indgår i en jordfordeling eller andre lignende offentlige indgreb som led i fysisk planlægning. Reglen vil bl.a. kunne anvendes i følgende situationer i forbindelse med: Jordfordelinger der foretages efter reglerne i jordfordelingsloven. Udveksling af arealer i umiddelbar sammenhæng med projekter efter vandmiljøplan II. For arealer, som tilgår din jordbrugsbedrift i forbindelse med en jordfordeling, gælder de almindelige regler for nye arealer. Dvs. at hvis du ønsker tilskud for de nye arealer, skal ansøgning herom indsendes som sædvanligt på ansøgningsskema inden for ansøgningsperioden, eller hvis der allerede er tilsagn om tilskud for arealerne, skal der ansøges om producentskifte. Der skal ansøges om at gøre brug af ovennævnte regel hos Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret. Bemærk, at bestemmelsen ikke kan anvendes i forbindelse med private jordfordelinger. Konkurs m.v. Går du konkurs eller indgiver begæring om konkurs, betalingsstandsning m.v. i en tilsagnsperiode skal du give direktoratet, Miljø- og Økologikontoret, besked herom snarest muligt. Det gælder også, hvis din jordbrugsbedrift sættes på tvangsauktion. 20

22 Hvis konkursen m.v. sker i en tilsagnsperiode, skal udbetalte tilskud betales tilbage, medmindre en evt. ny ejer overtager tilsagnet. Endeligt ophør med jordbrugsvirksomhed Hvis du driver din jordbrugsbedrift som en personligt ejet virksomhed, og der er afviklet 3 år eller mere af den indeværende tilsagnsperiode, så kan du ansøge om at blive fritaget for tilbagebetaling af tilskuddet, hvis du ophører endeligt med jordbrugsvirksomhed, f.eks. i forbindelse med overgang til pension. Direktoratet kan kun i særlige tilfælde give tilladelse til, at selskaber og andre juridiske enheder med tilsagn kan benytte reglen om endeligt ophør. Godkender direktoratet ansøgningen om endeligt ophør med jordbrugsvirksomhed, kræves der ikke tilbagebetaling af det udbetalte tilskud. Det er en betingelse for en sådan godkendelse, at alle tilsagnsarealer fragår din jordbrugsbedrift, og at bedriftens jordtilliggende nedbringes til 2 hektar eller derunder, f.eks. ved bortforpagtning. Endvidere at du ophører med at have B- skattepligtige indtægter fra bedriften, bortset fra indtægter ved bortforpagtning af jord og evt. skattemæssigt fastsat værdi af eget forbrug. Du skal have forsøgt at få et købstilbud/forpagtningsaftale, som kunne sikre, at arealerne/ejendommen fortsat kunne indgå i et tilsagn om omlægningstilskud. Hvis du vælger at gøre brug af denne mulighed, skal du være indforstået med at tilbagebetale det hidtil udbetalte omlægningstilskud med tillæg af renter, hvis du på et senere tidspunkt ændrer beslutning og igen driver jordbrugsvirksomhed. Du skal oplyse Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, om din endelige beslutning om endeligt ophør med jordbrugsvirksomhed hurtigst muligt, så der ikke bliver udbetalt tilskud på et forkert grundlag. Ordningen indebærer, at du skal sende direktoratet, Miljø- og Økologikontoret, dokumentation på salg eller bortforpagtning af jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer og samtidig skrive under på en erklæring om, at du ophører endeligt med at drive jordbrugsvirksomhed. Ekstraordinære situationer (force majeure) Der kan i løbet af tilsagnsperioden forekomme ekstraordinære begivenheder, som du ikke selv er herre over, og som gør det svært at leve op til den aftale, du indgik. Direktoratet kan derfor i visse situationer beslutte, at du kan udtræde af et tilsagn uden krav om tilbagebetaling. Følgende begivenheder anerkendes som force majeure: 1) Tilsagnshavers død. 2) Bortforpagters død. 3) Tilsagnshavers langvarige uarbejdsdygtighed. 21

23 4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens begyndelse. 5) En alvorlig naturkatastrofe som i væsentlig grad rammer bedriften. 6) Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykkestilfælde. 7) Tilsagnshavers besætning bliver ramt af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af gruppe I i bilag 2 til lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr, eller af en epizooti. Direktoratet kan i ganske særlige tilfælde, hvor en force majeure situation ikke umiddelbart falder ind under ovennævnte kategorier, give dispensation. Det er en betingelse for, at Direktoratet for FødevareErhverv kan anerkende force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer dig i at opfylde dine forpligtelser vedrørende tilsagnet, og at du ikke med rimelighed kunne have sikret dig imod disse begivenheder. I force majeure situationer skal du give Direktoratet for FødevareErhverv, Miljøog Økologikontoret, skriftlig besked vedlagt fyldestgørende dokumentation senest 30 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor du er i stand til at gøre det. 22

24 5. Konsekvenser hvis betingelserne ikke overholdes Når du får tilsagn om tilskud, er der en række adgangskrav og betingelser, du skal opfylde i hele tilsagnsperioden (se kapitel 2). Du har pligt til straks at give direktoratet, Miljø- og Økologikontoret, besked, hvis der opstår en situation, hvor du ikke opfylder betingelserne og derfor ikke længere har ret til at modtage tilskud. For at modtage tilskud skal du hvert år på et indberetningsskema indberette (se kapitel 2), at betingelserne for omlægningstilskud er opfyldt. Ved din underskrift på skemaet erklærer du samtidigt, at du opfylder betingelserne for tilsagnet for de marker, du har indberettet. Har direktoratet ikke senest den 1. august modtaget den årlige indberetning med denne erklæring, bortfalder tilsagnet om tilskud. Et tilsagn om tilskud bortfalder, hvis du ikke opfylder betingelserne. Direktoratet kan desuden beslutte, at et tilsagn skal bortfalde, hvis du ikke yder den fornødne hjælp og vejledning ved gennemførelse af kontrol med tilsagnet, hvis du ikke opfylder din pligt til at underrette direktoratet i tilfælde af, at du ikke længere opfylder betingelserne for tilsagnet, og hvis du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for afgørelse af sager vedrørende tilsagnet. Hvis tilsagnet bortfalder skal du normalt tilbagebetale det samlede udbetalte tilskud til de berørte arealer. Hvis du som følge af grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning eller kontrol, udelukkes du det pågældende år fra alle støtteordninger for miljøvenligt jordbrug under kapitel VI i Rådets forordning (EF) Nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne. Hvis du har givet forkerte oplysninger med forsæt, omfatter udelukkelsen også det følgende år. Du kan efter reglerne, der gælder for dit tilsagn om tilskud, blive straffet med en bøde, hvis du afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger i forbindelse med afgørelser, som direktoratet træffer. Det samme er tilfældet, hvis du handler i strid med de vilkår, der er fastsat i sådanne afgørelser, eller hvis du ikke opfylder dine forpligtelser vedrørende kontrol, eller du overtræder de EU-regler, der gælder for dit tilsagn om tilskud. Regler for tilbagebetaling Overtræder du betingelserne for tilsagn om tilskud, kræves der tilbagebetaling af udbetalte tilskud. Der beregnes renter med den rentesats, der er fastsat i henhold til renteloven, fra dato for udstedelse af tilbagebetalingskravet, og indtil beløbet er indbetalt. Hvis arealer bliver pålagt nyomlægning af Plantedirektoratet, betragtes arealerne som drevne uden for autorisation til økologisk jordbrugsproduktion, indtil ny- 23

25 omlægning påbegyndes. Direktoratet for FødevareErhverv vil derfor kræve tilbagebetaling af udbetalte omlægningstilskud. Har Direktoratet for FødevareErhverv godkendt et producentskifte, og bortfalder tilsagnet til de overdragne arealer herefter, kan direktoratet bestemme, at det udbetalte omlægningstilskud skal tilbagebetales af erhverver, herunder udbetalte tilskud til tidligere ejere eller brugere, dog maksimalt for 5 år. Har Direktoratet for FødevareErhverv godkendt en konvertering eller en omdannelse, og bortfalder det nye tilsagn herefter, kan direktoratet bestemme, at det udbetalte omlægningstilskud for den tidligere forpligtelse skal tilbagebetales, herunder udbetalte tilskud til eventuelle tidligere ejere eller brugere, dog maksimalt for 5 år. Undtagelser for tilbagebetaling Hvis et areal med tilsagn udgår af et tilsagn, sælges eller bortforpagtes, eller en forpagtning ophører, så er der en række situationer, hvor direktoratet efter ansøgning kan frafalde kravet om tilbagebetaling af tilskuddet. Det drejer sig om følgende situationer: Producentskifte (se kapitel 4) Omdannelse (se kapitel 4) Jordfordeling (se kapitel 4) Endeligt ophør med jordbrugsvirksomhed (se kapitel 4) Ekstraordinære situationer (force majeure) (se kapitel 4) Anden anvendelse af økologiske arealer Hvis en mark med tilsagn eller en del heraf udtages af produktionen til anden anvendelse på samme jordbrugsbedrift, men som stadig opfylder reglerne for tilskuddet, kan direktoratet efter ansøgning frafalde kravet om tilbagebetaling af tilskud i nedennævnte tilfælde: - Skov - Søer - Læhegn - Stier - Vildtremiser - Naturgenopretningsprojekter - Fredninger - Diverse bygninger og udenomsarealer, der er omfattet af normal økologisk jordbrugsvirksomhed, herunder ensilagesiloer og befæstede løbegårde. 24

26 Direktoratet vil som betingelse for at frafalde kravet om tilbagebetaling bl.a. stille krav om, at reglerne for økologisk jordbrug fortsat overholdes for de nævnte arealer i en periode svarende til restperioden af tilsagnet, og om at direktoratet underrettes, hvis dette krav ikke kan overholdes, herunder om salg af det omhandlede areal. Hvis betingelserne ikke overholdes, vil tilladelsen uden videre bortfalde. Hvor det er muligt at dokumentere, hvorfor et areal er fragået, eksempelvis i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt, ønsker direktoratet, Miljø- og Økologikontoret, dokumentation tilsendt. 25

27 6. Kontrol og sanktion Direktoratet for FødevareErhverv udfører en administrativ kontrol i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling. Plantedirektoratet foretager den fysiske kontrol af jordbrugsbedrifter ved besøg på den enkelte jordbrugsbedrift samt ud fra satellitbilleder og ortofotos. Under et kontrolbesøg har ansøger pligt til at medvirke til, at kontrollen kan gennemføres. Kontrollen skal vise, om alle betingelserne for at modtage tilskuddet er overholdt. Hvis det viser sig, at nogle af betingelserne ikke er overholdt, kan Direktoratet for FødevareErhverv beslutte, at tilsagnet helt eller delvist skal bortfalde, og at hidtil udbetalte tilskud skal tilbagebetales med tillæg af renter (se også forrige kapitel). Sanktioner Hvis det konstateres, at et areal er mindre, end du har oplyst, vil det medføre en nedsættelse af det tilskudsberettigede areal (se skema nedenfor). Der vil blive krævet tilbagebetaling for eventuelt udbetalte tilskud for arealdifferencen. Afvigelser inden for samme tilskudskategori Forskel mellem ansøgt og fastslået areal Fra 0% til og med 3%, dog højst 2 hektar Fra 3% til og med 20% eller mere end 2 hektar Nedsættelse og sanktion af arealer Det ansøgte areal nedsættes, så det svarer til det fastslåede areal. Det ansøgte areal nedsættes, så det svarer til det fastslåede areal med fradrag af sanktion på to gange forskellen mellem ansøgt og fastslået areal. Mere end 20% Hele det ansøgte areal fastsættes til 0. Nedsættelse foretages særskilt for alle arealer inden for samme tilskudskategori. Der er følgende to tilskudskategorier på ordningen: - Arealer under omlægning - Færdigomlagte arealer 26

28 7. Myndighedernes brug af oplysninger For at kunne administrere ordningen har Direktoratet for FødevareErhverv brug for en række oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles er beskrevet i de følgende afsnit. Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fødevareministeriet til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Direktoratet for FødevareErhverv er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen overholder gældende lovkrav (se afsnit nedenfor). Registrene føres og opbevares på edb-anlæg hos Direktoratet for FødevareErhverv. Data til kontrol af God landbrugspraksis For at kontrollere om man overholder reglerne om God landbrugspraksis (se kapitel 2), fremsender Plantedirektoratet og Fødevareregionerne oplysninger om overtrædelse til Direktoratet for FødevareErhverv. Oplysningerne vil blive brugt i sagsbehandlingen i Direktoratet for FødevareErhverv. Konstateres der i forbindelse med Plantedirektoratets fysiske kontrol faktiske forhold, der kan have betydning for overholdelse af God landbrugspraksis, vil Direktoratet for FødevareErhverv og Plantedirektoratet underrette de relevante kontrolmyndigheder. Disse myndigheder vil herefter foretage en nærmere undersøgelse for at afklare, om reglerne er overholdt. Opbevaring af kontroloplysninger Oplysninger, der indhentes til kontrol af God landbrugspraksis, vil blive opbevaret i Direktoratet for FødevareErhverv til brug for kontrol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Ved at anvende oplysningerne til kontrol af flere støtteordninger skal oplysningerne kun indhentes én gang. Direktoratet vil ved brug af oplysningerne sikre, at tilskudsmodtageren har indsigt i, hvilke data der anvendes, så forkerte oplysninger kan rettes. Den registreredes rettigheder Persondataloven giver dig ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Direktoratet for FødevareErhverv har registreret om dig. Du har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. 27

29 Hvis du har spørgsmål til de registrerede oplysninger, kan du henvende dig til Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V eller til Fødevareministeriets departement, Holbergsgade 2, 1057 København K. 28

30 8. Muligheder for at klage Hvis du mener, at Direktoratet for FødevareErhverv, Miljø- og Økologikontoret, har truffet en afgørelse på et ufuldstændigt grundlag, og du eksempelvis har nye supplerende oplysninger til din sag, bør du snarest muligt oplyse direktoratet herom og anmode om en fornyet behandling. Afgørelser truffet af Direktoratet for FødevareErhverv kan i øvrigt inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen påklages til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. Du skal indsende din klage til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri c/o Direktoratet for FødevareErhverv Miljø- og Økologikontoret Nyropsgade København V Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at direktoratets afgørelse er gældende, indtil den eventuelt ændres. 29

31 III. Konvertering af tilsagn om tilskud fra tidligere økologiordning Med virkning fra den 1. november 2003 er der blevet lukket for nye tilsagn om tilskud under den hidtidige tilskudsordning til økologisk jordbrugsproduktion. Samtidig er der åbnet for ansøgning om tilsagn under to nye tilskudsordninger, der træder i stedet for den hidtidige. De to tilskudsordninger er dels omlægningstilskuddet, som denne vejledning omhandler, og dels tilskudsordningen, hvorunder der gives miljøbetinget tilskud. For yderligere oplysning om miljøbetinget tilskud henvises til den særskilte vejledning herom. Du kan altså ikke længere søge om tilsagn om tilskud for nye arealer under den tidligere ordning. Hvis du ønsker omlægningstilskud eller miljøbetinget tilskud, eksempelvis til nye arealer på din jordbrugsbedrift, så forudsætter det, at du samtidig søger om konvertering af dit tilsagn under den tidligere ordning til de nye ordninger. Du kan selvfølgelig vælge at fortsætte med dit hidtidige tilsagn til det udløber, men du bør overveje at konvertere dit tilsagn til de to nye ordninger. Ved konvertering afløses dit nuværende tilsagn om tilskud inkl. forpligtelser af et tilsagn om tilskud efter en eller begge de to nye tilskudsordninger. Når du har konverteret Udelukkelse af arealer fra tilsagn om omlægningstilskud på grund af forpligtelser pålagt arealet efter anden lovgivning, servitut, tilsagn om tilskud efter anden lovgivning eller aftale, der indebærer direkte betaling for forpligtelserne (se del II, kapitel 2) gælder ikke, når tilsagnet udstedes som led i en konvertering af et tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion efter Fødevareministeriets regler herom. Ved konverteringen skal du være opmærksom på, at dit hidtidige tilsagn om SFL-tillæg for særlige følsomme landbrugsområder bortfalder med virkning fra konverteringstidspunktet. Det samme gør dine særlige forpligtelser, der er knyttet til dette tillæg. I stedet bør du være opmærksom på de nye muligheder, du som økolog har for at søge ind under tilskudsordningerne til MVJ-foranstaltninger, der hidtil har været forbeholdt konventionelle jordbrugere. Kontakt dit amt herom for nærmere information om dine nye muligheder. Hvis du i dit nuværende tilsagn har tilsagn om supplerende omlægningstilskud for planteproduktion eller om supplerende omlægningstilskud for svineproduktion, er der nogle særlige betingelser knyttet hertil. Disse krav bortfalder ved konvertering for de tilsagn, hvor kravet ikke efter reglerne skulle have været opfyldt senest på tidspunktet, hvor konverteringen eller omdannelsen får virkning fra. 30

Økologisk Jordbrugsproduktion

Økologisk Jordbrugsproduktion Økologisk Jordbrugsproduktion Vejledning om arealtilskud 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord...3 Nye og ændrede regler for 2003...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2010 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ADMINISTRATIV JORDBRUGSKONTROL, TEAM ØKOLOGIADMINISTRATION Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til Landbrugsstyrelsen, Team Økologiadministration på email jordbrugskontrol@lbst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2015

Vejledning om producentskifte. Februar 2015 Vejledning om producentskifte Februar 2015 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger 2009 Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner langs vandløb og søer, Miljøbetinget tilskud og Omlægningstilskud Februar 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om tilskud for jordbrugere på visse småøer. Februar 2010 1 Kolofon Vejledning til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger 2008 Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner, Miljøbetinget tilskud og Omlægningstilskud Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om tilskud for jordbrugere på visse småøer. Januar 2011 1 Kolofon Vejledning til

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse,

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008 Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om støtte for jordbrugere på visse småøer. Februar 2012 1 Kolofon Vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte August 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte August 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Plantedirektoratet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Marts 2012

Vejledning om producentskifte. Marts 2012 Vejledning om producentskifte Marts 2012 Kolofon Vejledning om producentskifte Marts 2012 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Istock Photo Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2014 i de ydre koge i Tøndermarsken Januar 2014 Kolofon Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere