AT-eksamen Information til alle 3g-elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever"

Transkript

1 AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1

2 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation Aflevering af synopsis Eksamen i AT Køreplan med vigtige deadlines og datoer Uddrag fra AT-læreplan, UVM juni 2013 SG s synopsis vejledning F HUSK, at der er tale om en eksamensopgave, og de nævnte datoer og tidspunkter skal derfor overholdes! Generel information om AT - får du på forskellig vis. I denne folder finder du en oversigt over AT-forløbet, datoer og deadlines Mandag den 19. januar afholdes orienteringsmøde for alle 3g elever Skolens hjemmeside: eksamen 14/15 /AT 2015 bliver løbende opdateret Der oprettes en særlig AT-hotline (AT-konference på First Class), hvor du kan stille spørgsmål af generel karakter, der besvares af skolens AT-team (lærere). De overordnede rammer Den afsluttende evaluering foregår i perioden fra 21. maj 24. juni ved studentereksamen, hvor alle elever kommer til prøve i AT. Prøven er således obligatorisk, og der gives én afsluttende karakter, som vægtes med en faktor 1,5. Eksamensformen er en mundtlig prøve med et skriftligt oplæg (en synopsis) som udgangspunkt. Indhold og fag har du selv valgt på grundlag af det emne og de rammer for fagkombinationer, som Undervisningsministeriet (UVM) det pågældende år har udmeldt. AT-eksamensforløbet består af 3 hovedfaser: Ø Idéfase og afklaringsfase - vejledning af faglærere, endeligt valg af fag og sag, arbejde med emnet og informationssøgning mm. Se AT-køreplanen. Ø Fordybelsesfase og færdiggørelsesfase - arbejde med emnet og informationssøgning, vejledning ved egne vejledere, skrivefase mm. Se AT-køreplanen. Ø Fase op til (og med) den afsluttende eksamen genlæsning og gentænkning af synopsis, og udarbejdelse af talepapir. Men det er vigtigt at du er opmærksom på at langt den største del af arbejdet med din ATopgave og synopsis ligger uden for undervisningstiden. 2

3 Eksamensopgaven sag, fag og fagkombination Det er UVM, der udmelder årets emne, overordnede problemstilling og opgave(r), samt de rammer for fagkombinationer, som danner udgangspunkt for den afsluttende prøve. Et fast krav er, at det ene fag skal være på mindst B-niveau. Samtidig med udmelding af årets opgave, udleveres et elektronisk ressourcerum med forskelligt materiale, som kan fungere som udgangspunkt for dit arbejde med din sag. Efter fagshopping og responsdage skal du vælge en fagkombination med to fag rammerne for det valg udmeldes sammen med emne og opgave(r). På skolens hjemmeside: eksamen 14/15 : ATeksamen findes info om rammerne for valg - valg af sag og fag foretages elektronisk via Lectio se deadline i AT-køreplanen. Vejledning shopping, respons og vejledning Vejledningen skal primært: Ø I idé- og afklaringsfasen - hjælpe dig med at finde og afgrænse en sag, ud fra årets eksamensopgave, som kan behandles på et godt fagligt niveau. Ø I fordybelses- og færdiggørelse-fasen - hjælpe dig med at udforme en problemformulering ud fra den valgte sag. NB! Vejledningen er knyttet til dit arbejde med din sag og udformning af synopsis. Når din synopsis er afleveret, er den individuelle vejledning af den enkelte elev slut. Den første del af vejledningen foregår som fagshopping og responsdage, og har en generel karakter. Her er skemaet ryddet i tre moduler på to dage og du/i kan konsultere lærere fra alle de forskellige fag se plan i Lectio. Til fagshopping opsøger du faglærere og drøfter idéer om sag og fag. I den forbindelse forventer vi, at du har orienteret dig grundigt i ressourcerummet. Der er afsat tid til, at du bearbejder de faglige drøftelser. Til responsdag skal du have udarbejdet et lille skriftligt fagligt oplæg om, hvilken sag du vil arbejde med, og hvilke fag der indgår. Dette oplæg skal du præsentere for og drøfte med de lærere, du taler med. Når du har valgt sag og fag tildeles hver enkelt elev to vejledere i de valgte fag, og der udarbejdes en vejledningsplan. Vejledningen har karakter af samtaler, hvor vejlederne er spørgende i processen med at afgrænse stoffet, udforme og skærpe problemformuleringen og tilrettelægge undersøgelsen af den konkrete sag. Der vil blive skemalagt to runder med individuel vejledning med begge vejledere planen følger i Lectio. Du skal op til vejledningen i uge 9 have udformet et skriftligt oplæg og sende det dagen før til begge dine vejledere. AT-vejledningsarket findes på skolens hjemmeside: eksamen 14/15 / ATeksamen. 3

4 AT og innovation Af læreplanen for AT fremgår, at AT har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans i anvendelse af faglig viden gennem fagligt samarbejde. Ved innovative løsningsforslag forstås, at forslaget skal have værdi for andre og tilføre den konkrete sammenhæng noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng. Se i øvrigt UVM s AT-vejledning/Råd og vink 2014 side 18-20, der også findes på skolens hjemmeside: eksamen 14/15 / AT-eksamen. Aflevering af synopsis I forbindelse med færdiggørelse og aflevering af synopsis skal du udfylde et såkaldt for-blad elektronisk med angivelse af navn, klasse, fag, vejledere samt sag. Dette skal være forsiden på din synopsis. Forbladet findes på skolens hjemmeside: eksamen 14/15 / AT-eksamen. Du skal aflevere din synopsis i 3 eksemplarer sammen med din studierapport i udleverede mapper den 26. marts fra kl på skolens kontor (inden terminsprøven). Bemærk der er også aflevering i Lectio. Det er vigtigt, at du sikrer dig at din synopsis lever op til kravene jf. Eksamensbekendtgørelsen 7: Er kravene ikke opfyldt, kan eksaminanden ikke blive eksamineret og kan bortvises fra prøven. Eksamen i AT Til eksamen er én af dine vejledere tilstede sammen med én censor, og tilsammen dækker de dine AT-fag. Ved prøven skal studierapporten foreligge fysisk, og derfor skal du aflevere studierapporten sammen med synopsis. Der er ikke forberedelsestid til denne mundtlige eksamen. Op til eksamen forventes det, at du genlæser og gentænker din synopsis. Du kan opdage fejl og/eller mangler, som du kan rette op på ved den mundtlige eksamen. Desuden skal du udarbejde et talepapir til den mundtlige eksamen. Talepapiret er i stikord din disposition for fremlæggelse. Du bør regne med ca minutters eksaminationstid til AT, hvor du har de første ca. 10 minutter til din fremlæggelse af synopsen, mens de sidste minutter er til uddybende dialog mellem dig, eksaminator og censor. Se hjemmesiden for gode råd om talepapir og disposition. 4

5 AT køreplan 2015 Dato og evt. modul Mandag den 19. januar i 3. modul Uge 4 Fredag den 23. januar Uge 4 Aktivitet Præsentation af køreplan, deadlines mm. for årets AT eksamen v. JJ Præsentation af AT eksamens indhold, tidligere emner mm v. CE 3g klasserne er opdelt i 2 grupper, se Lectio for fordeling og sted. Metodeforelæsninger v. PJ, AS og PP i auditoriet. 3g klasserne er fordelt på modul og på modul, se Lectio. Offentliggørelse af årets AT-opgave(r), 1. vejledningsrunde samt valg af sag og fag Mandag den 26. januar 4. og 5. modul Uge 5 Årets emne, opgave(r) og ressourcerum offentliggøres for alle 3g elever af 3g klasselærerne, herefter udfoldes årets emne og ressourcerummet i klasserne - se lokale i Lectio. Torsdag den 29. januar Uge 5 Idéfase med fagshopping i studieområdet og NXD. Arbejde med afklaring og drøftelse af sag og fag med faglærere. 3g klasserne er fordelt på modul og på modul, se Lectio. Fagshopping med små fag kun i 3. modul, ellers er alle fag repræsenteret. Mandag den 2. februar Uge 6 Afklaringsfase med responsvejledning i studieområdet og NXD. Valg af sag og fag op til vejledningen udarbejdes et skriftligt oplæg som faglærere give respons på. 3g klasserne er fordelt på modul og på modul, se Lectio. Respons fra små fag kun i 3. modul ellers er alle fag repræsenteret. Efter denne vejledning vælger du sag, fag og fagniveau i Lectio du skal angive din sag. Tirsdag den 3. februar Uge 6 F Valg af sag og fag i Lectio - senest kl den 3. Februar. Du skal angive din sag. 5

6 2. vejledningsrunde og skrivedage Torsdag og fredag den 26. og 27. februar Uge 9 Onsdag den 11. marts fra kl. 11 Uge 10 Skrive- og vejledningsdage - fordybelsesfasen Skemalagt vejledning - foregår i studieområdet, se Lectio for plan. Forsøg og feltarbejde mulighed for de elever, som vil lave forsøg eller feltarbejde i forbindelse med deres AT-opgave. Aftales med egne vejledere. Onsdag og torsdag den 18. og 19. marts Uge 12 Skrive- og vejledningsdage - færdiggørelsesfasen Skemalagt vejledning - foregår i studieområdet, se Lectio for plan. (Evt. også skemalagt vejledning fredag den 20. marts) Fredag den 20. marts Uge 12 Skrivedag færdiggørelsesfasen. Råd og vejledning i sidste øjeblik - ikke med egne vejledere men faglærere. Aflevering af synopsis Torsdag den 26. marts Uge 13 F Aflevering af synopsen med for-blad som forside og med studierapporten (fra Lectio). Afleveres i 3 eksemplarer i udleverede mapper fra kl på skolens kontor. Bemærk der er også aflevering i Lectio. Kontoret sender herefter synopserne til censorerne. 6

7 Uddrag fra Læreplan for Almen studieforberedelse stx, juni Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder Formål Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde samt styrke deres evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling. Desuden skal almen studieforberedelse styrke elevernes evne til at sammenholde viden og metoder mellem fag og bidrage til at kvalificere deres valg af fag i gymnasiet og deres valg af videregående uddannelse. 2. Faglige mål og fagligt indhold I almen studieforberedelse arbejdes med sager, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste lys på videnskabelige, teknologiske, kunstneriske og idemæssige spørgsmål Faglige mål De faglige mål med almen studieforberedelse er, at eleverne skal kunne: tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag Fagligt indhold De betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger, der arbejdes med i almen studieforberedelse, rækker ud over det enkelte fag og faglige hovedområde. Bredden og kompleksiteten i stoffet kræver fagligt samarbejde og refleksion på tværs af fag og faglige hovedområder. 3. Tilrettelæggelse 3.2. Studierapport Den enkelte elev udarbejder gennem hele forløbet en studierapport over sit arbejde i almen studieforberedelse. Studierapporten, der har et omfang på én til tre sider, skal indeholde en oversigt over de sager, eleven har arbejdet med, samt de fag og faglige hovedområder, der er indgået i hvert enkelt forløb. 4. Evaluering 4.3. Prøveform Undervisningsministeriet udmelder emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for 7

8 fagkombinationer, som det pågældende år skal danne udgangspunkt for den afsluttende prøve. Samtidig hermed offentliggør ministeriet et elektronisk ressourcerum med materialer om emnet. Eksaminanden vælger en sag og en fagkombination med to fag, hvoraf det ene skal være på mindst B-niveau. Eleven kan kun vælge blandt de fag, eleven har haft, og hvert fag skal indgå på det højeste niveau, eleven har haft faget på. Skolen udpeger vejleder(e) for den enkelte eksaminand. Eksaminanden udarbejder en synopsis af et omfang på tre til fem sider med udgangspunkt i emnet og inden for den valgte fagkombination. Synopsen sendes til censor. Synopsen skal indeholde: titel og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse litteraturliste en perspektivering til studierapporten. Der afholdes en individuel mundtlig prøve, som består af en præsentation med udgangspunkt i synopsen og en uddybende dialog. I dialogen kan der yderligere stilles spørgsmål med udgangspunkt i elevens studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ingen forberedelsestid. Ved den mundtlige prøve er der en vejleder og en censor til stede. Disse skal samlet have kompetence inden for den af eksaminanden valgte fagkombination Bedømmelseskriterier Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt For mere information om AT henviser vi også til Vejledningen/Råd og vink fra UVM, 2014, der findes på skolens hjemmeside. 8

9 SG s AT synopsis-vejledning Hvad er en synopsis? En synopsis er en sammenfattende oversigt, som her danner grundlag for en mundtlig præsentation. En synopsis skal vise, hvad der undersøges og hvordan, i modsætning til en disposition, som kun angiver, hvilken rækkefølge et indhold er ordnet i. En synopsis er ikke en fyldestgørende besvarelse af en opgave, men et oplæg, som ville kunne ende med en sådan opgave. En synopsis kan kun laves på baggrund af grundige overvejelser, undersøgelser og litteraturstudier, og man skal i princippet have lavet det samme forarbejde som til en større skriftlig opgave. AT-synopsis skrives i to fag, som repræsenterer de krav der er gældende jvf. årets opgave og udmelding fra UVM. Generel information og gode råd Man kan også udarbejde en gruppe-synopsis. Overvej i den forbindelse altid, om det er en god - idé at skrive sammen. Det kan eksempelvis være meget svært at udnytte en synopsis, som man ikke selv har gennemarbejdet, og hvor man ikke rigtig er inde i det stof, der er fremstillet i synopsen. Det er en god idé, hvis elever med beslægtede emner arbejder sammen, støtter hinanden, er hinandens kritiske læsere og måske også bruger hinanden i at øve sig i mundtlig fremlæggelse. Synopsens omfang er 3-5 sider. Din synopsis skal indeholde: titel og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse litteraturliste (tæller med i sideantal) en perspektivering til studierapporten 9

10 Synopsis-punkterne I nedenstående vejledning er det vigtigt at bemærke, om der skrives du skal, vi anbefaler eller du kan. Ø Forside Du skal skrive navn og klasse, titel på emne, angivelse af fag og niveauer. Ø Indledning Vi anbefaler, at du laver en kort indledning, der er en appetitvækker i forhold til sagen samt optakt til problemformuleringen. Ø Problemformulering Vi anbefaler, at du laver problemformuleringen som et spørgsmål. Problemformuleringen er det hovedspørgsmål, fagene arbejder sammen om at besvare i projektet. Ø Underspørgsmål Du skal formulere en række underspørgsmål, som er nødvendige at behandle for at nå en samlet besvarelse af problemformuleringen. Du skal formulere dem som spørgsmål. Vær bevidst om at dine underspørgsmål befinder sig på forskellige taksonomiske niveauer. Ø Materialer, metoder, teorier Du skal lave en diskussion af de anvendte materialer, metoder og teorier. Du kan gøre det i et særskilt afsnit eller skrive det ind i besvarelsen af underspørgsmålene. Du skal her konkret vise, hvordan du har fundet frem til svarene på dine underspørgsmål ved hjælp af fagenes teorier og metoder i forhold til materialet. At du skal diskutere det betyder, at du skal overveje, hvorfor du har gjort, som du har gjort. Ø Konklusioner på underspørgsmål Du skal kortfattet besvare underspørgsmålene, et ad gangen. Det kan gøres i udfoldet tekst eller i punktform, men skal altid være hele, forståelige sætninger. Vi anbefaler, at du påpeger, hvilke arbejdsmetoder du har anvendt for at nå frem til konklusionerne på undersøgende/analyserende underspørgsmål. Ø Sammenfattende konklusion Du skal skrive et samlet svar på din problemformulering ud fra den viden, du har fået ved besvarelse af underspørgsmålene. Du skal afslutte med at formulere et eller flere spørgsmål, som det kunne være interessant at arbejde videre med på baggrund af din konklusion. Ø Litteraturliste Du skal lave en alfabetisk opstillet liste over anvendt litteratur og øvrigt materiale (film, musik osv.). Denne liste viser det materiale, du har arbejdet med, og du skal forvente at kunne blive spurgt ind til den ved mundtlig fremlæggelse eller eksamen. Ø Perspektivering til studierapporten Du skal kort vise overblik ved at referere til relevante sager, metoder eller teorier, som du tidligere har arbejdet med i AT, og som står i din studierapport. 10

11 Anvendelse af synopsen Din synopsis i AT skal danne udgangspunkt for en mundtlig eksamen, og der er tre parter, der bruger synopsen: Eksaminator, censor og dig (eksaminanden). Eksaminator og censor bruger den til at orientere sig i dit valg af sag /emne, tilgang til stoffet, viden om de bærende fag og din evne til at tænke dem sammen. Du skal bruge synopsen til at strukturere din fremlæggelse og efterfølgende dialog ved den mundtlige eksamen. Eksaminator og censor har læst synopsen inden eksamen, og de har altså et forhåndsindtryk af dit arbejde med din sag. Det er derfor ikke meningen, at du skal gennemgå hele synopsen til eksamen, men at du udvælger hovedområder. Du får ikke karakter for synopsen, men for din evne til at bruge den til eksamen. Figuren er udarbejdet af Bjarne Villads Larsen, Bjerringbro Gymnasium. 5. jan 2015/JJ 11

12 Powered by TCPDF ( To 1 Nytårsdag Fr 2 Lø 3 Sø 4 Ma 5 2 Ti 6 On 7 To 8 Fr 9 Lø 10 Sø 11 Ma 12 3 Ti 13 On 14 To 15 Fr 16 Lø 17 Sø 18 Ma 19 AT orientering 4 Ti 20 On 21 To 22 Fr 23 AT metodeforlæsninger Lø 24 Sø 25 Ma 26 AT emne og opgaver off. 5 Ti 27 On 28 To 29 Fagshopping Fr 30 Lø 31 Januar 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Sø 1 AT kalender F2015 Ma 2 Responsdag 6 Ti 3 Valg af sag og fag On 4 To 5 Fr 6 Lø 7 Sø 8 Ma 9 7 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 Sø 15 Ma 16 8 Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Sø 22 Ma 23 9 Ti 24 On 25 To vejledning og AT arbejdsdag Fr vejledning og AT arbejdsdag Lø 28 Februar 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Marts 2015 Sø On 11 Forsøgsdag On 18 2.vejledning/skrivedag To 19 2.vejledning/skrivedag Fr 20 AT cafe/skrivedag (evt. 2.vejledning) To 26 Aflevering synopsis Sø 29 Palmesøndag 1 Ma 2 10 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lø 7 Sø 8 Ma 9 11 Ti 10 To 12 Fr 13 Lø 14 Sø 15 Ma Ti 17 Lø 21 Sø 22 Ma Ti 24 On 25 Fr 27 Lø 28 Ma Ti arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

DEL A en foreløbig skitse for et forskningsprojekt. Baggrund og motivering. Nordyrk 2014

DEL A en foreløbig skitse for et forskningsprojekt. Baggrund og motivering. Nordyrk 2014 Hvilke handlinger foretager erhvervsskolelæreren sig i forhold til at understøtte elevernes tilegnelse af det faglige indhold i grundfagsundervisningen? Adjunkt Anna Haugaard Brodersen Lektor Karin Løvenskjold

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere