VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene"

Transkript

1 VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag. s.12 Dokumentation noter og litteraturliste s.15 Bedømmelsen af opgaven s.16 1

2 Den større skriftlige opgave Denne folder giver dig et indblik i, hvad det indebærer at skrive større skriftlig opgave (SSO) i de forskellige fag, og du får gode råd til hvordan du vælger emne, hvordan du forbereder dig på opgaveugen, hvad der forventes af din opgave, og meget andet. I folderen kan du læse eksempler på opgaveformuleringer til SSO i fagene historie, dansk, matematik og fysik. Opgaveformuleringerne er kommenteret, sådan at du bliver klogere på hvordan du skal besvare de enkelte led i opgaveformuleringen. Vi har valgt disse 4 fag, fordi metoderne i alle fagrækkens fag hermed bliver repræsenteret. Kravene til SSO i dansk minder fx rigtig meget om kravene til SSO i alle fremmedsprog, kravene til SSO i historie minder meget om kravene i fag som samfundsfag, psykologi og religion, og endelig er kravene til SSO i fysik er helt på linje med kravene til SSO i andre naturvidenskabelige fag. Forberedelse til SSO opgaven Det er vigtigt, at du starter med at forberede din SSO opgave i god tid. Det kræver tid og omtanke at vælge det rigtige emne. Samtidigt skal du også udnytte, at SSO opgaven i princippet er en eksamen, hvor du selv vælger emnet. Det gælder derfor om at vælge et emne, som du selv synes er spændende, og som du virkelig har lyst til at dykke ned og fordybe dig i. Når du har fundet et spændende emne, er det tid til at tage den første kontakt til din SSO vejleder. Det vil typisk men ikke altid være en nuværende eller tidligere lærer i det fag, som du overvejer at skrive i. Samtidig skal du selv i gang med at undersøge emnet. I det efterfølgende vil vi først give nogle gode råd til, hvordan du kommer i gang med at undersøge et emne. Herefter følger de fire kommenterede eksempler på opgaveformuleringer i fagene historie, dansk, matematik og de naturvidenskabelige fag. Informations- og litteratursøgning Først og fremmest skal du undersøge, hvorvidt der er materiale i form af bøger, leksika, internet mm., som opgaven kan skrives på baggrund af. Tag på biblioteket og få overblik over hvilken litteratur der er om emnet. Brug bibliotekarernes ekspertise som hjælp til at finde relevant materiale. Et godt sted at starte på internettet er leksikonet: Den Store Danske ( ). Her har du mulighed for via opslag at danne dig et overblik over dit område. Overblikslæsning Start med at orientere dig i området læs dig ind i stoffet. Få overblik over de forskellige temaer, aspekter og problemstillinger som emnet omfatter. 2

3 Skriv løs! Begynd allerede nu med at skrive om dit emne. Brug tænkeskrivning, hvor du skriver, for at udvikle ideer, for at forstå og bearbejde den nye viden, som du har tilegnet dig. Udarbejd evt. et mindmap til at organisere din viden. Reflektér over, hvordan du er blevet klogere på området efter at have læst de forskellige tekster. Formulér hv-spørgsmål (fx hvad, hvem, hvornår, hvordan, hvorfor) til dit emne for at afklare, hvad du vil. Indkreds på denne måde mulige problemstillinger som opgaven kan omhandle. Fokus og afgrænsning af område Efter det formelle områdevalg seks uger før skriveugen, er tiden inde til at afgrænse dit område: hvilket fokus skal opgaven have? Hvad er det, som du i opgaven vil stille skarpt på? Dvs. hvilken problemstilling ønsker du overordnet at belyse? Eksempel: hvis du ønsker at skrive SSO i historie om vikingetiden, hvilket aspekt ved emnet er det så, du ønsker at belyse nærmere? Skal fokus lægges på vikingetogterne, kongemagtens centralisering, Danmarks overgang til kristendommen, eller? Nærlæsning Foretag en mere målrettet og dybdegående læsning efter afgræsning af område. Før en logbog, hvor du registrerer, hvad du har læst samtidig med, at du noterer enkelte centrale pointer ned. Hvad kan hver enkelt tekst bruges til ift. dit valg af fokus/ problemstilling? Vejledningssamtale Husk at jo mere information du kan videregive til din vejleder fra dit arbejde med SSO opgaven, jo bedre er din vejleder klædt på til at lave en opgaveformulering som stemmer overens med dine forventninger. Udarbejd derfor et statuspapir til samtalen med din vejleder, hvor du i punktform gør rede for: - Emne/ fokus/afgrænsning hvilket aspekt ved emnet ønsker du at belyse? - Hvilke(n) problemstilling(er) skal opgave tage udgangspunkt i? (medtænk de tre taksonomiske niveauer: hvad ønsker du at gøre rede for, analysere og vurdere?)? - Disposition: Lav en foreløbig skitse over opgavens struktur hvilke afsnit skal opgaven have? - Materialeoversigt - i form af bøger/ leksika/ internet. - Kilder: Hvilke kilder kan inddrages til at belyse problemstillingen? Førskrivning Begynd allerede inden selve skriveugen at skrive mindre afsnit. Få din viden nedfældet på papir, så du ikke skal gå og huske på det hele. Det tydeliggør samtidig over for dig selv, hvilke dele af stoffet du har styr på og hvor din forståelse og argumentation halter. Denne førskrivning er ikke spildt arbejde, da man ofte i selve skriveugen kan anvende dele heraf i den endelige opgavebesvarelse. 3

4 SSO i historie Valg af område I historie er mulighederne for valg af område til SSO opgaven utallige. Det er muligt at vælge et område, som du allerede har stiftet bekendtskab med via historieundervisningen. Her kan du gennem arbejdet med SSO opgaven fordybe dig yderligere i et bestemt aspekt ved emnet. Du kan dog også vælge et område, som du ikke har et nærmere forhåndskendskab til. Vigtigst af alt - vælg efter interesse! Ofte starter en SSO således: Vikingetiden, den har altid fascineret mig, fordi.! Tal indledende med din historielærer om mulige område til opgaven og evt. litteratur. At mulighederne for valg af område er utallige er dog ikke ensbetydende med, at alle områder er praktisk mulige at realisere. Eksempel på opgaveformulering i historie Område: Danmark i 1800-tallet med fokus på demokratiet. Opgaveformulering: Der ønskes: 1. En redegørelse for overgangen fra enevælde til demokrati i Danmark i midten af tallet. 1. En diskussion af hvilke forhold, der lå til grund for demokratiets indførelse med Junigrundloven 1849, samt en vurdering af, hvorvidt demokratiets indførelse er udtryk for brud eller kontinuitet i dansk historie i 1800-tallet. 1. En vurdering af det demokrati, der indføres i 1849 set i lyset af den senere udvikling af demokratiet i Danmark. Uddybning af opgaveformuleringen SSO-opgaveformuleringen skal indeholde noget nyt i form et uventet spørgsmål eller en vedlagt kilde (bilag) som du skal inddrage i din besvarelse. Opgaveformulering følge typisk en bestemt skabelon bestående af 3-4 spørgsmål, der er bygget over de taksonomiske niveauer: redegørelse analyse vurdering. Udover at anvende din historiske viden til at besvare de 3-4 opgavespørgsmål skal du således også vise, at du kan lave en redegørelse, analyse og vurdering. Men hvad menes der med redegørelse, analyse, og vurdering i historiefaget? Redegørelse I ovenstående opgaveformulering skal du som det første gøre rede for hvordan overgangen fra enevælde til demokrati foregik i Danmark i 1800-tallet. Ved en redegørelse gengiver du den historiske viden som du har tilegnet dig om demokratiets indførelse og hjælper læseren med at 4

5 se det væsentlige ved denne historiske begivenhed. Læg desuden mærke til den afgrænsning (geografisk og tidsmæssigt), der ligger i opgaveformuleringen: i Danmark i 1800-tallet. Når du gør rede for noget, sættes de oplysninger, du har fundet under din informationssøgning, ind i en sammenhængende beskrivelse. På dette niveau demonstrerer du kendskab til emnet og præsenterer nogle faktuelle oplysninger. Redegørelsen er reproducerende, men har et fokus, der er udvalgt af dig. En redegørelse er således ikke et ureflekteret referat af en historiebog - men en fokuseret fremstilling, hvor du som formidler udvælger de mest centrale aspekter ved fx en historisk begivenhed som her demokratiets indførelse i DK. Som opgaveskriver skal du i høj grad tage stilling til, hvad der er relevant at tage med i redegørelsen i forhold besvarelsen af den samlede opgaveformulering. Det er ikke muligt at få alt med vær derfor fokuseret! Redegørelsen er det afsnit, der skal fylde mindst i SSO-opgaven og er grundlaget for det videre arbejde med opgaven: redegørelsen sætter rammen omkring den mere dyberegående analyse og er et springbræt til det mere perspektiverende vurderingsafsnit. Analyse Som det næste punkt i opgaveformuleringen skal du diskutere hvilke forhold der lå til grund for demokratiets indførelse med Junigrundloven Dette punkt lægger op til en analyse, hvor du opstiller og sammenholder forskellige årsagsforklaringer på demokratiets indførelse i Danmark. Analyse betyder at pille fra hinanden. Analysen er typisk den dybdeborende del af opgaven, hvor det redegørende afsnit underkastes en nærmere undersøgelse. Analyse kræver større selvstændighed end en redegørelse man viser sine analytiske evner. Årsagsforklaringer En analyse i historiefaget handler typisk som i dette tilfælde - om at forklare sammenhænge og årsager i fortiden. I ovenstående opgaveformulering skal du altså diskutere hvilke faktorer (årsagsforklaringer), der lå til grund for demokratiets indførelse. Ofte har de fleste historiske begivenheder ikke blot én forklaring. Der er tale om et samspil mellem flere årsager - jf. ordet diskussion i opgaveformuleringen. Man sondrer typisk mellem individuelle aktør-forklaringer, strukturelle samfundsmæssige forklaringer og mere idémæssige forklaringer. Kildeanalyse/ kildekritikken historiefagets metode Udover årsagsforklaringer omfatter analyseafsnittet ligeledes typisk en undersøgelse af historiske kilder. Arbejdet med kilder er historikerens forbindelseslinje til fortiden, og derfor indtager kildeanalyse og kildekritik en central placering i historiefaget. Den kildekritiske metode består i al sin enkelthed i, at stille spørgsmål til kilderne. Spørgsmålene danner baggrund for kritisk refleksion. Kildeanalysens formål er dobbelt: på den ene side bruges kildeanalysen som et element i opgavebesvarelsen på den anden side bruges den til at demonstrere dine metodiske færdigheder. Overvej hvilke kilder der er interessante og relevante at inddrage i din opgave. Sammenligning 5

6 En historiefaglig analyse omfatter for det tredje typisk også en sammenligning dvs. man påviser forskelle og ligheder mellem fx forskellige historiske perioder, indholdet af forskellige kilder (forskellige aktørers holdninger og virkelighedsforståelse) eller forskellige historiske fremstillinger af samme fortidige begivenhed. Analyseafsnittet fylder typisk mest i den samlede opgavebesvarelse. Vurdering I opgaveformuleringen bliver du endvidere bedt om at foretage en vurdering af to forhold: 1)hvorvidt demokratiets indførelse er udtryk for brud eller kontinuitet i dansk historie, og 2) hvor demokratisk Junigrundloven 1849 var set i lyset af den senere udvikling af demokratiet i DK? For at besvare det første vurderingsspørgsmål skal du på baggrund af din historiske viden afveje, hvad der på den ene side taler for, at demokratiets indførelse markerer et brud i Danmarks historie og, hvad der på den anden side taler for at overgangen mere er præget af kontinuitet. Du skal således demonstrere dine analytiske evner igennem din stillingtagen til den historiske demokratiske udvikling i DK i 1800-tallet. I det andet vurderingsspørgsmål skal du ligeledes tage stilling til, hvor demokratisk junigrundloven var sammenlignet med den senere udvikling af demokratiet i DK. En vurdering er ikke en subjektiv tilkendegivelse af, hvad man selv mener, men er et udtryk for en selvstændig stillingtagen (til forskellige fortidige forhold), der hviler på faglig indsigt og saglige argumenter. I historiefaget handler en vurdering typisk om at vurdere konsekvenserne af en fortidig handling eller en begivenhed fx: Hvilken betydning havde demokratiets indførelse for?. Ved en vurdering gives derfor en begrundet fortolkning af nogle forhold i din historieopgave det fx være en stillingtagen til forskellige udlægninger af historien. En vurdering har ofte et perspektiverende tilsnit (jf. opgaveformuleringen), da konsekvenserne af en fortidig begivenhed ofte sættes ind i en større historisk sammenhæng: Hvor demokratisk var Junigrundloven anno 1849 set i lyset af den senere udvikling?. En vurdering er det mest selvstændige taksonomiske niveau, hvor man demonstrerer historiske overblik og indsigt. 6

7 SSO i dansk Valg af område I en større skriftlig opgave i dansk skal man vise, at man kan arbejde med forskellige danskfaglige emner og bruge danskfaglige metoder. Emnerne kan f.eks. være: Litteraturhistorie (f.eks. Det moderne gennembrud) Et forfatterskab (f.eks. Naja Marie Aidt) Et værk (f.eks. Et Dukkehjem af Henrik Ibsen) Nyhedsformidling (f.eks. reportagen og nyhedsartiklen) En genre (f.eks. eventyr) Sprog (f.eks. slang) I den første kontakt med din vejleder forventes det, at du har en ide om, hvilket emne, du gerne vil skrive om, samt at du selv har fundet materiale på biblioteket og på internettet. Det kunne som i nedenstående eksempel være, at du havde en ide om, at du gerne ville skive om naturalisme og havde fundet nogle gode bøger om emnet på biblioteket. Du og din vejleder vil så diskutere, hvad der indenfor emnet kunne være interessant at fokusere på. I dette tilfælde kunne det være, at I blev enige om at fokusere på Mogens. Ud fra jeres diskussion og ud fra den faglige vinkel, som du har valgt, laver din vejleder en opgaveformulering. Eksempel på opgaveformulering i dansk Der ønskes en kort redegørelse for naturalismen, som den kommer til udtryk i menneskesyn og litterær stil i 1800-tallet. Der ønskes en analyse og fortolkning af J. P.Jacobsens Mogens med særligt fokus på, hvordan naturalismen kommer tiludtryk i bl.a. skildringen af hovedpersonen. Dernæst ønskes en sammenligning med et eller flere eksempler på naturalisme i J. P. Jakobsens forfatterskab Endelig ønskes med udgangspunkt i vedlagte bilag en diskussion og vurdering af det synspunkt at J. P. Jakobsen slet ikke var naturalist. Uddybning af opgaveformuleringen 7

8 En opgaveformulering som den ovenfor, vil ud over dine egne ideer indeholde ukendte aspekter eller bilag, som I ikke har talt om i vejledningen. I ovenstående eksempel kunne det være diskussionen af synspunktet at J. P. Jakobsen slet ikke er naturalist og det medfølgende bilag, som du ikke kendte på forhånd. Redegørelse I ovenstående opgaveformulering ønskes der, at du først redegør for naturalismen, som den kom til udtryk i 1800-tallet. I redegørelsen skal du formidle det væsentlige i den faglitteratur, du har læst, men du skal bruge dine egne ord, og du skal selv strukturere din fremstilling. Du skal altså ikke skrive et stykke fra en teoritekst af og lave en lille smule om. Analyse Opgaveformuleringens næste punkt er en analyse af J.P. Jakobsens, Mogens. Analysen er sammen med fortolkningen kernen i danskfaget. At analysere er at belyse tekstens enkeltdele ved hjælp af danskfagets værktøj og metoder. Det kan være en bestemt person, som du ser nærmere på ved en personkarakteristik, tekstens billedsprog, du belyser i en metaforanalyse, eller tekstens komposition, du zoomer ind på. I ovenstående opgaveformulering står der ikke, hvilke analyseelementer, du skal benytte i din analyse, og det er derfor op til dig at udvælge relevante analyseredskaber, som leder dig frem mod en fortolkning.i din analyse skal du være opmærksom på at dokumentere dine konklusioner i tilstrækkelig grad vha. eksempler og citater fra teksten. Fortolkning Analysen af Mogens skal ende med en fortolkning. En fortolkning kræver, at man samler alle analysens enkeltdele til et hele igen og undersøger, hvordan disse dele spiller sammen. Sammenligning Derefter skal du sammenligne Mogens med andre naturalistiske tekster fra J. P. Jakobsens forfatterskab.du skal altså her finde relevante tekster og se på, på hvilke måder, de ligner Mogens og på hvilke måder, de adskiller sig fra Mogens. Diskussion Opgaveformuleringen afsluttes med en diskussion. I en diskussion skal du finde argumenter for og imod et synspunkt og stille argumenterne op overfor hinanden. I dette tilfælde skal du tage udgangspunkt i det vedlagte bilag og dettes påstand om, at J. P. Jakobsen kun var naturalist i teorien men symbolist i praksis. Dvs. at du her skal finde naturalistiske træk i J. P. Jacobsens forfatterskab og træk, som ikke er naturalistiske, men derimod symbolistiske. Vurdering 8

9 En diskussion kan ende med en vurdering, hvor man tager stilling ud fra de argumenter, man har stillet op overfor hinanden i diskussionen. Perspektivering Ordet perspektivering bruges ikke i opgaveformuleringen, men egentlig er sammenligningen med andre tekster fra J. P. Jakobsens forfatterskab og diskussionen også perspektiverende. I perspektiveringen inddrages der noget nyt, og man sætter på den måde den tekst, man arbejder med, ind i en større sammenhæng. 9

10 SSO i matematik Valg af område Først vælger du, evt. i samråd med din vejleder, et område indenfor matematik, som kan være f.eks. geometri, vektorer, talteori, historisk matematik, keglesnit, tallet π. Emnet må gerne ligge i forlæn gelse af det stof, der er arbejdet med i forvejen, men skal på væsentlige punkter række ud over ker nepensum i faget. Indenfor det valgte område søger du så efter egnet litteratur. Det kan godt være vanskeligt i ma tematik, fordi mange fremstillinger er på for højt et niveau. Gennem læsning og samtaler med vejle deren indsnævres efterhånden det valgte område, så vejle de ren kan lave en egentlig opgavefor mule ring. Denne vil oftest bestå af to dele: en generel del, som falder indenfor et på forhånd af græn set og aftalt stof, og en opgavedel, som du ikke har haft mulig hed for direkte at forberede dig på. Nedenfor ses en opgaveformulering indenfor området analytisk geometri og keglesnit. Analytisk geometri betyder geometri (dvs. punkter, linjer, trekanter, cirkler) i et koordinatsystem, og ellipsen er et såkaldt keglesnit, der også om fat ter parabler og hyperbler. I denne opgave er fokus lagt på cirkler og ellipser. Eksempel på en opgaveformulering i matematik Generel del: Gør rede for de to afstandsformler i planen (mellem to punkter og mellem punkt og linje), og giv herefter en fremstilling af cirklen. Forklar (gerne med eksempler) hvordan en cirkel og en ret linje kan ligge i forhold til hinanden. Fortæl om forskellige definitioner på en ellipse, og lav en detaljeret udledning af ellip sens analytiske ligning ud fra en geometrisk definition. Forklar herunder begreberne brændpunkt og excentricitet, og vis hvordan man kan konstruere en ellipse i praksis. Opgavedel: A Bestem en ligning for cirklen der har centrum i A(3,1) og som går igennem punktet B(7,4) Bestem cirklens skæringspunkter med koordinatakserne, og bestem en ligning for tangenten til cirklen i punktet B B Gør rede for, at ligningen 16x2-32x+25y2+50y=359 er ligningen for en ellipse, og bestem ellipsens centrum, halvakser, brændpunkter og excentricitet C Lad der være givet et punkt E(-4.5,0) og en linje l med ligningen x = -8 Beskriv punktmængden bestemt ved Uddybning af opgavens generelle del Med formuleringen gør rede for forventes der et matematisk ræsonnement, dvs. i dette tilfælde et bevis for de to formler. Det betyder på den anden side ikke, at du nødvendigvis skal bevise alle de sætninger, du omtaler i din opgave. I besvarelsen af opgaveformuleringen ovenfor kan du f.eks. komme ind på den sætning der siger, at for to ortogonale linjer er produktet af linjernes hældnings koefficienter = -1. Det kan du vælge at nævne, og i øvrigt skal 10

11 resultatet bruges til at løse op ga ve A, men du behøver ikke at bevise påstanden. Det er et spørgsmål om prioritering af den tid og den plads, du har til rådighed. I opgavens samlede bedømmelse indgår således en vurdering af din evne til at udvælge og struktu re re det væsentlige. Desuden lægges der vægt på selve præsentationen af stoffet. Her er det vigtigt at bygge besvarelsen logisk og systema tisk op med definitioner, sætninger og beviser samt velvalgte eksemp ler. Man skal kunne læse fremstillingen som en sammenhængende tekst med for kla rin ger på de begreber, der optræder undervejs og med argumentation for (nogle af) de påstan de, der frem sæt tes. Det forventes ikke, at du i en SSO i matematik selv finder på hverken sætninger eller beviser. Til gengæld er det vigtigt, at du bruger dine kilder med varsomhed og omtanke. Du må aldrig skrive direkte af efter en kilde. Det kan du undgå ved f.eks. at supplere et bevis, som du har fundet i en bog, med flere forklaringer end der er i bogen. Du kan indsætte egne eller andres illustrationer, og du kan inddrage egne eksempler. Herunder er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem tekst og illustration. Hvis vinklerne i et bevis eller en opgave hedder A, B og C, så skal de hedde det samme i den tegning, du vedlægger. Det er noget du skal være meget opmærksom på, hvis du f.eks. kombinerer et bevis taget fra én kilde med en illustration taget fra en anden kilde eller hvis du kombinerer to forskellige fremstil linger fra hver sin kilde. Uddybning af opgavedelen Formålet med opgavedelen er give dig mulighed for at vise, at du kan arbejde selvstæn digt og kan anvende teorien i praksis. I opgavedelen gælder i øvrigt nogle af de samme hensyn som beskrevet ovenfor: tekst og illustration, logisk opbygning, matematisk ræsonnement. En god over sigt over de ting, der lægges vægt på i bedømmelsen af en opgavebesvarelse, kan du finde i ind ledningen til Vejledende eksempler på eksamensopgaver, der findes til både C, B og A-niveau. Opgaverne kan placeres sidst i den samlede SSO, men ofte vil det være en god idé at forsøge at indarbejde opgaverne på passende steder i fremstillingen og i opgaveløsningen at henvise til rele vant teori. I det konkrete eksempel kunne man vælge at placere opgave A, der handler om en cirkel, i den første del af den samlede opgave, hvor jo netop cirkler og linjer indgår. 11

12 SSO i naturvidenskabelige fag Valg af område Hvis du ønsker at skrive SSO i et naturvidenskabeligt fag (fysik, kemi, biologi, geografi), er det, som i andre fag, vigtigt at du kontakter din lærer/mulige vejleder i god tid inden emneområdet skal fastlægges. Du kan enten selv have en god ide til et emne, du synes er spændende, eller du kan finde et emne sammen med vejlederen. Det er vigtigt, at emnet gør det muligt at skrive en selvstændig opgave, fx ved at der indgår eksperimentelt arbejde, eller ved at opgaven omhandler ny viden som typisk kan være beskrevet i artikler, frem for i lærebøger. I perioden efter valget af emneområde skal du, sammen med din vejleder, finde ud af, hvad opgaven mere præcist skal handle om. Dette sker ved, at du læser om emnet i lærebøger, bøger fundet på biblioteket, artikler, materiale fra internettet osv., og ved at du snakker med din vejleder. Herefter er det vejlederens opgave at skrive den opgaveformulering, som du får udleveret ved starten af opgaveugen. Opgaveformuleringen dækker det aftalte emne, men indeholder også noget ukendt stof. Det kan være et spørgsmål der knytter sig til et bilag, som du ikke har set på forhånd, fx en graf, en tabel, en kort artikel, eller et perspektiv, I ikke har diskuteret i vejledningsperioden. Hvis der indgår eksperimentelt arbejde i opgaven skal eksperimenterne som udgangspunkt udføres i opgaveugen. Det eksperimentelle arbejde bør kunne klares indenfor to dage, men hvis opgaven indeholder mere længerevarende eksperimenter, eller hvis eksperimenterne udføres et andet sted end på skolen, kan det eksperimentelle arbejde laves inden opgaveugen. Eksempel på en opgaveformulering i naturvidenskabelige fag Følgende opgaveformulering er på fysik B-niveau indenfor området atomfysik. Beskriv, med udgangspunkt i Niels Bohrs model for atomets opbygning, hvordan grundstoffernes emissions- og absorbtionsspektre fremkommer. Gør rede for Solens elektromagnetiske spektrum, idet både det kontinuerte spektrum og de overlejrede absorbtionslinjer, som også ses i Solens spektrum, inkluderes. Anvend skolens spektrometer til at måle emissionslinjer for et antal af skolens spektrallamper (heriblandt Helium- og Natriumlamperne). Identificer så vidt muligt de tilsvarende absorbtionslinjer i et solspektrum optaget ved et professionelt astronomisk observatorium. Dette solspektrum bliver udleveret af din vejleder. Optag også et kontinuert solspektrum med spektrometeret, og benyt Wiens forskydningslov til at bestemme en approksimativ overfladetemperatur for Solen. Diskuter betydningen af spektroskopi i udforskningen af universet og giv konkrete eksempler på 12

13 anvendelser af spektroskopi i astronomien. Inddrag herunder det vedlagte bilag med titlen Astronomers find organic molecules around gas planet. Uddybning af opgaveformuleringen Der findes næppe en typisk opgaveformulering, som er dækkende for de naturvidenskabelige fag. Den præcise ordlyd af opgaven vil afhænge af emneområdet, eventuelt eksperimentelt arbejde, og af samtalerne med din vejleder. Den ovenstående opgaveformulering lægger dog op til en typisk, naturvidenskabelig opgave, idet den er bygget op af tre dele; en teoretisk del (Beskriv..), en eksperimentel del (Anvend..), og en perspektiverende del (Diskuter..). Det er vigtigt, at du gør dig klart, præcist hvad opgaveformuleringen indeholder. Der lægges i bedømmelsen vægt på, at du besvarer alle dele af opgaven fyldestgørende. Du skal derfor allerede fra starten af opgaveugen sørge for at disponere din tid, så du kan nå at besvare alle dele af opgaven. Der skal være god tid til at behandle de perspektiverende spørgsmål, som ofte ligger sidst i opgaven, men som typisk er på de højeste taksonomiske niveauer, hvor selvstændigheden er størst. I eksemplet ovenfor lægges der ud med en teoretisk beskrivelse af emnet (Beskriv..). Her er vigtigt at du bruger korrekt fagsprog, at du viser relevante figurer, og at disse bliver inddraget og diskuteret i selve teksten. Alle figurer, der medtages i opgaven, skal forklares og bruges, og de skal være tydelige, så de let kan læses. Endeligt skal de ledsages af klare kildehenvisninger, med mindre det er figurer, du selv har fremstillet. I denne indledende del af opgaven vil du typisk skrive om stof, der er beskrevet i lærebøgerne. Det er vigtigt at du præsenterer emnet med dine egne ord, således at det fremgår tydeligt, at du har forstået teorien. Du bør også gøre det klart for dig selv, hvilke dele af teorien, du bruger i den videre opgave, således at du skaber en rød tråd gennem opgaven. I opgaveformuleringen ovenfor følger herefter den eksperimentelle del (Anvend..). Her er det vigtigt, at du beskriver eksperimentet, og formålet med eksperimentet, og at du beskriver, hvordan eksperimentet hænger sammen med teorien. Sammenhængen mellem teori og eksperimenter er overordentlig vigtig i de naturvidenskabelige fag, og denne sammenhæng bør fremgå af opgaven. Hvis eksperimenterne omfatter store data-mængder, kan disse med fordel vedlægges i et bilag, mens resultaterne præsenteres på overskuelig vis i selve opgaven, fx ved hjælp af grafer. Vær meget omhyggelig med, at man skal kunne læse figurtekster mm., således at det fremgår tydeligt, hvad graferne viser. Endeligt skal du uddrage konklusioner på baggrund af dine eksperimenter, i forhold til teorien og i forhold til den konkrete opgaveformulering. Der vil i bedømmelsen af opgaven blive taget højde for, om opgaven indeholder eksperimentelt arbejde eller ej det er klart, at der er mindre tid til rådighed til selve skriveprocessen, hvis du tilbringer to dage i laboratoriet i opgaveugen, end hvis du har hele ugen til at skrive i. Endeligt er der i opgaveformuleringen den perspektiverende del (Diskuter..), hvor også det ukendte bilag dukker op. I dette tilfælde er det en kort artikel med titlen Astronomers find organic molecules around gas planet. I dette afsnit har du mulighed for selv at strukturere stoffet, for at bringe materiale du selv har fundet i spil, og for at perspektivere stoffet. Det er vigtigt, at du afsætter tid til at skrive og gennemarbejde sådanne afsnit, da de ofte vægtes højt i bedømmelsen. 13

14 Endeligt er det overordentligt vigtigt, at der er en rød tråd gennem opgaven, således at teori og eventuelt eksperimentelt arbejde hænger nøje sammen, og at stoffet er godt formidlet, fx ved at grafer og figurer er relevante for opgaven, og at de er tydelige og overskuelige. 14

15 Dokumentation noter og litteraturliste Noter En SSO udgave kan man sammenligne med en light udgave af et stykke videnskabeligt arbejde. Det spiller derfor en stor rolle i bedømmelsen af din besvarelse at du gennem hele opgaven har været omhyggelig med at dokumentere hvor du har dine oplysninger fra, så det er muligt for en læser at vurdere om du skriver på et godt fagligt grundlag. Undervejs i hele din tekst skal du enten lave en direkte henvisning eller bruge fodnoter til at henvise til det materiale som udgør grundlaget for det du skriver. I fx et redegørende afsnit om udviklingen af det danske demokrati kan du måske nøjes med én note hvori du skriver at hele afsnittet bygger på fx to grundbøger. I andre afsnit trækker du måske mere direkte på mere forskelligt materiale, og så er det tilsvarende nødvendigt med flere noter. Det er i mange fag oplagt at dokumentere ved brug af relevante citater. Citater skal gengives ordret på originalsprog og sidetal skal angives i henvisningen. Det skal naturligvis fremgå hvorfra citatet stammer, og her kan du enten skrive den fulde henvisning lige efter citatet (se nedenfor) eller du kan henvise i en fodnote. Uanset hvordan du vælger at dokumentere dit citat, skal det af brødteksten fremgå hvem der udtaler sig i citatet. Du kan med fordel vælge at skrive citater i kursiv. Fx: Som tidligere biskop, Jan Lindhardt udtaler: Kirken er hårdt ramt af dette inderlighedssyndrom. Derfor siger danskerne at de synes det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken end at sidde i kirken og tænke på kroen. Det kommer nemlig an på, hvad man sidder og tænker indeni. Men det passer selvfølgelig ikke. Man kan heller ikke være fodboldfan og kun dyrke den indre fodbold. Engang imellem må man vise sig på stadion eller foran skærmen. Jan Lindhardt: Danskeren er på vej til at blive hedning, Politiken Hvis du i stedet for at citere vælger at omformulere nogle specifikke synspunkter til dit eget sprog, skal du alligevel tilkendegive både i teksten, og i en præcis henvisning i en note, hvor du har din viden fra. Du kan fx referere Jan Lindhardt således: I et interview i Politiken i 1998 udtaler Jan Lindhardt[1] at det er et problem at danskerne mener religiøsitet kun bør være noget indre. Ved henvisning til tabeller, grafer, billeder eller andet medie, skal du angive kilden direkte efter det citerede Litteraturlisten Sidst i opgavebesvarelsen placeres litteraturlisten som viser hvilket materiale du har anvendt. Bøger og artikler opstilles i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn. Rækkefølgen ved bøger er: Forfatterens efternavn, fornavn, titel, forlag, udgivelsesår og udgave. Hvis der er tale om artikler fra aviser eller tidsskrifter, skal avisens / tidsskriftets navn m.v. også fremgå (se nedenfor). Anvendte hjemmesider / artikler fra nettet kan samles i litteraturlistens nederste del 15

16 og skal stå i alfabetisk rækkefølge efter titel: der skal gives en titel (som regel titlen på siden), forfatter(e)/udgiver, den præcise netadresse angives med dato. Aftal med din lærer om materiale fra nettet skal vedlægges som bilag. Eksempler på henvisninger i en litteraturliste til forskellige typer materiale: Når du henviser til en bog: Forfatterens efternavn, fornavn: Bogens titel: evt. undertitel, Udgave. Forlag, Udgivelsesår. Hvithamar, Annika: Danske Verdensreligioner Kristendom. 1. udgave, Gyldendal Når du henviser til et afsnit i en bog: Forfatterens efternavn, fornavn: Titlen på afsnittet. I: Bogens titel: evt. undertitel. Udgave. Forlag, Udgivelsesår, sidetal. Stounbjerg, Per: Peter Høeg. I: Danske digtere i det 20. århundrede. 4.udgave. Gads Forlag, Bd. 3, s Når du henviser til en artikel i en avis eller et tidsskrift: Forfatterens efternavn, fornavn: Artiklens titel (overskrift). I: Avisens/Tidsskriftets navn, år, dato, evt. navn på avis-sektion, sideangivelse. Kirk, Henning: Telefix - Børn er blevet mobilomaner. I: Politiken, , sektion 4, s Når du henviser til internettet: Sidens titel: Forfatter eller udgiver. Hjemmesideadressen. Dato for besøg Folketinget demokrati. Sideansvarlig: Finn Tørngren Sørensen. Besøgt d Titlen finder du øverst på siden. Hvis det ikke umiddelbart fremgår hvem forfatteren til sidens tekst er, kan man ofte finde navnet under fx Om denne side Bedømmelsen af opgaven I bedømmelsen af opgaven, lægges der vægt på: At du besvarer alle led i opgaveformuleringen. At der er brugt relevant litteratur. Det er normalt ikke nok, at finde litteratur på nettet. At der er dybde i emnebehandlingen. At der er brugt faglige begreber. At figurer og tabeller er letlæselige og overskuelige. At du dokumenterer dine påstande i tilstrækkelig grad. At du har præcise henvisninger, alle kilder er oplyst, og at noter og litteraturliste er korrekte. 16

17 At opgaven er overskueligt disponeret og med en rød tråd og en naturlig forbindelse imellem indledning og slutning. At dit sprog er klart og præcist. [1] Jan Lindhardt: Danskeren er på vej til at blive hedning, Politiken ) 17

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på" - om skriftlig dansk på stx

Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på - om skriftlig dansk på stx Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på" - om skriftlig dansk på stx Udvidet udgave af en artikel fra Dansk Noter 2, 2012 Af: Nicolai Rekve Eriksen Kim Toft Hansen formulere det således: Det

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere