Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelser man selv står for"

Transkript

1 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

2 Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige forhold i en daginstitution. Metoden er næppe relevant i dagplejen, men vil kunne bruges i en enkelt daginstitution eller i et mindre område og vil derfor kunne målrettes de særlige forhold der gør sig gældende her. Resultatet af en mindre spørgeskemaundersøgelse vil ofte være så konkret at det kan bruges direkte til at iværksætte nyt tiltag hvis leder, personale og forældrebestyrelse også vurderer at det vil være en god idé. Resultatet kan også bruges som startskuddet til en debat om et konkret tema, enten i personalegruppen alene eller ved yderligere at involvere forældregruppen. Mindre spørgeskemaundersøgelser er et vidt begreb størrelsen kan både gå på antallet af spørgsmål og antallet af personer der deltager. Med andre ord kan vi både tale om et skema med 2 spørgsmål til 40 forældre og om 25 spørgsmål til 120 forældre. De metodiske problemstillinger vil være de samme, men den mængde arbejde det kræver at bearbejde svarene, vil være meget forskellig. Hvordan? Grundlæggende skal man have udarbejdet et spørgeskema, altså et stykke papir med nogle spørgsmål, hvor svarpersonerne kan krydse de svar af de mener passer for dem. Det skal deles ud til dem man gerne vil have svar fra, samles ind igen, og så skal svarene tælles op. Metoden beskrives i detaljer nedenfor. Det gælder for små ligesom for store spørgeskemaundersøgelser at det kan være værdifuldt at supplere med andre former hvor man ikke blot får svar på hvor mange der mener noget, men også hvorfor de mener det. Det kan man få svar på ved fx at holde fokusgruppeinterview, temaforældremøder eller cafédiskussioner. Læs mere om hvordan man kan få perspektiveret resultaterne ved at følge op med andre metoder, i hæftet s. 27, og om hvordan man analyserer resultaterne, i hæftet s Fordele Alle forældre i institutionen får mulighed for at deltage. Dermed giver resultatet som udgangspunkt et generelt billede af hele forældregruppens synspunkter på forskellige emner. Resultatet kan desuden opgøres i tal og evt. hvis der er svar nok behandles statistisk, hvilket betyder at man kan få overblik over og sammenligne store mængder data. En anden fordel er at forældrene anonymt kan give deres mening til kende, og at man hurtigt kan få et overblik over deres holdning til forskellige emner der er aktuelle her og nu. Endelig betyder den forholdsvis lille mængde svarpersoner at det vil være muligt at bruge åbne spørgsmål i spørgeskemaet (hvor svarpersonerne ikke bare skal krydse af, men selv må skrive et svar) fordi det efterfølgende vil være overkommeligt at læse de individuelle svar. Hvis man bruger et skema med generelle spørgsmål, kan man gentage undersøgelsen fx hvert eller hvert andet år og på den måde se om der er noget der ændrer sig. Ulemper En ulempe ved spørgeskemaformen er at det kan være svært at få alle til at deltage, bl.a. fordi det ikke føles så forpligtende. En anden ulempe kan være at en spørgeskemaundersøgelse, fordi kategorierne er fastlagte på forhånd, har svært ved at tage højde for de ting der optager forældrene. Måske er det noget helt andet end det der bliver spurgt om, som de synes er vigtigt. Hvis man bruger åbne spørgsmål i spørgeskemaet, vil det dog i nogen grad kunne opveje dette. Som det vil fremgå nedenfor, er metoden tidskrævende særligt hvis man har mange spørgsmål i sit spørgeskema. Det vil derfor være en rigtig god idé at få hjælp af nogle forældre, fx fra forældrebestyrelsen, til forskellige dele af processen, fx til sparring ved udarbejdelse af spørgeskemaet eller til analyse af svarene. Måske kan en ganske lille undersøgelse være nok. Men selv i en lille undersøgelse er der en del faldgruber man skal være opmærksom på. Det fremgår af trin for trin-vejledningen nedenfor. Læs mere om baggrunden for spørgeskema undersøgelser og fortolkning af resultaterne i hæftet s

3 Metode trin for trin Planlægning Afklar som det første skridt hvor mange ressourcer der er til rådighed til at gennemføre undersøgelsen, og hvem der har ansvaret for planlægning, gennemførelse, analyse og opfølgning. Se evt. hæftet Respons fra forældre (i litteraturlisten) hvor der foruden en masse gode råd og vejledninger også er en diskette med et program man kan bruge til bearbejdning af resultaterne. Brug et forældrebestyrelsesmøde (og evt. et forældremøde) til at få input til hvilke temaer undersøgelsen skal inddrage. Eller lav et opslag hvor man kan skrive temaer på. Drøft udkast til spørgeskemaet både på et personalemøde og et forældrebestyrelsesmøde så alle er indforstået med indholdet. Afgræns undersøgelsen, og udvælg, ud fra det opstillede formål, de temaer I ønsker at belyse. Overvej hvornår det er et godt tidspunkt på året at lave undersøgelsen. Man kan fx argumentere for at det er godt i slutningen af skole året fordi man kan bruge resultaterne når man skal i gang igen efter sommerferien, eller at det skal være op til jul fordi lære planerne slutter dér, eller at man skal undgå at komme for tæt på sommerferien fordi der skal være tid til en god debat og opfølgning bagefter osv. Gør meget ud af at forklare forældrene om undersøgelsen, hvem der laver den og hvorfor. Fortæl hvem der kan svare på spørgsmål hvis der er noget forældrene er usikre på når de skal udfylde skemaet. Fortæl også hvad I håber der kommer ud af den (gode ideer, større engagement, fælles fodslag om prioriteringen af indsatser osv.). Det har stor betydning for svarprocenten. Gør det muligt at svare på skemaet mens man står i institutionen fx ved en skrivepult. Hvem skal svare på det? Overvej om det skal være alle forældre er det ligegyldigt om det er far eller mor der svarer? Skal forældre der er skilt, svare begge to? Skal nye og gamle forældre svare på de samme spørgsmål? Skal forældrene inddrage børnene i besvarelsen? Gør også meget ud af at inddrage personalet, og tydeliggør formålet for dem så undersøgelsen ikke skaber usikkerhed ( Skal vi nu have karakter? Får vi en masse klager? ). Overvej at lave en parallel undersøgelse i personale gruppen med de samme spørgsmål, bare vinklet så de passer til personalets position. Skal både pædagoger og medhjælpere deltage? 3

4 Indholdet i undersøgelsen Det er vigtigt at få afklaret hvad der er formålet med undersøgelsen. Det skal være styrende for resten af forløbet. Hvad skal svarene bruges til? At finde ud af om en konkret ytret utilfredshed er udbredt eller kun deles af nogle få. Det taler for en lille, meget konkret undersøgelse. At finde ud af om forældrene bakker op om institutionens værdier og virksomheds- og læreplan, helt overordnet. Så skal undersøgelsen tage udgangspunkt i udsagn om disse og finde ud af om de er relevante for forældrene. Der skal også spørges åbent så forældrene kan få mulighed for evt. at pege på værdier som ikke prioriteres i institutionen i dag. At finde ud af hvad resultaterne af fx en landsdækkende eller kommunal undersøgelse af alle institutionerne betyder lokalt i ens egen institution. Undersøgelsen må så tage udgangspunkt dér hvor ens egen institution skiller sig ud fra de øvrige, og spørge mere ind til de områder. Hvis undersøgelsen skal bruges til at sætte gang i en udviklingsproces, er det godt hvis spørgsmålene ikke kun er af vurderende karakter ( Tilfreds eller Ikke tilfreds ), men også beder forældrene om at komme med forslag eller prioritere mellem flere forskellige muligheder for hvor man skal sætte ind. Selve skemaet Denne huskeliste er meget lang og detaljeret. I mange tilfælde vil man måske nøjes med et meget kort skema hvor alle disse overvejelser ikke er relevante. Men det er under alle omstændigheder godt at være meget opmærksom på hvordan man formulerer sine spørgsmål. 1. I starten af spørgeskemaet bør der være en kort introducerende tekst hvor man fortæller hvad formålet med undersøgelsen er, og hvad svarene skal bruges til. Skriv også at besvarelsen er anonym hvis den er det. 2. Overvej om der er brug for baggrundsspørgsmål, fx om barnets køn, alder og gruppe eller fx forældrenes køn eller beskæftigelse. Hvis institutionen er lille, skal man passe på med at lade baggrundsspørgsmålene blive for detaljerede så det går ud over anonymiteten. Baggrunds spørgsmålene kan evt. vise om det er bestem te grupper der har bestemte holdninger. De kan også bruges til at se på om der er nogle forældregrupper der er underrepræsenterede i besvarelsen. 3. Find frem til spørgsmål der, på en neutral måde, kan give svar på de temaer og forhold I ønsker at undersøge find evt. inspiration i andre spørgeskemaer eller i litteratur om emnet. 4. Spørgsmålene skal være klare og ikke for lange. Pas på med at bruge fagudtryk som fx motorik eller inklusion som ikke alle forældre vil kunne forstå. 5. Undgå alt for brede spørgsmål svarene bliver alt for svære at fortolke. Fx Hvad mener du om den nye madordning?. Hvis forældrene svarer Meget tilfreds, er det jo fint nok, men hvis de svarer Ikke tilfreds, ved man ikke om det er prisen, madens sammensætning, madens kvalitet, mængde eller noget helt femte de er utilfredse med. Man kan så lave ud dybende spørgsmål til nogle svar, fx Hvis du har svaret Ikke tilfreds eller Lidt utilfreds skriv her hvad du ikke er tilfreds med: 4

5 6. Pas på ikke at lave to spørgsmål i ét. Fx Hvad mener du om pris og kvalitet i den nye madordning?. Her vil svarpersonen få et problem med at svare hvis han eller hun er tilfreds med det ene, men ikke med det andet. 7. Undgå spørgsmål som forældrene reelt ikke kan svare på, fx Hvordan synes du vores ture ud af huset har fungeret?. Forældrene har jo ikke oplevet dem selv, så man må spørge mere præcist om forældrene synes at der er nok ture, eller om de har indtryk af at bør ne ne har glæde af dem. 8. Spørgsmålene må ikke være ledende. Fx Synes du det er vigtigt at pædagogerne bruger meget tid på at rydde op i garderoben?. Et sådant spørgsmål vil give nogle andre svar end et mere neutralt, fx Er du tilfreds med den orden der er i garderoben?. 9. Overvej svarkategorierne de kan fx udgøres af en skala der hedder Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken/ eller, Utilfreds og Meget utilfreds. Man kan overveje at undlade Hverken/eller fordi det er lidt nemt og uforpligtende for svarpersonen at vælge den, og det bliver svært at fortolke svarene hvis mange har svaret Hverken/eller skal man så tælle dem med til de tilfredse eller til de utilfredse? En anden mulighed er at bede svarpersonerne svare med tallene på en skala fra 1-5 hvor man angiver at 5 svarer til Meget tilfreds og 1 svarer til Meget utilfreds. 10. Ved nogle spørgsmål kan det give mening med en Ved ikke -kategori. Men igen skal man være opmærksom på at det kan være en nem løsning at krydse af dér i stedet for at blive tvunget til at tage stilling til det der bliver spurgt om. 11. Vær opmærksom på at spørgsmål og svarmuligheder skal passe sammen rent sprogligt sådan at svarene giver mening i forhold til spørgsmålet. Hvis man spørger: Oplever du at pædagogerne har nok tid til dit barn når du afleverer det om morgenen?, skal svarmulighederne være noget i stil med Ja, altid, Ja, for det meste, Nogle gange, Nej, sjældent eller aldrig og ikke Meget tilfreds osv. Hvis man gerne vil bruge Meget tilfreds -typen af svar, skal spørgsmålene formuleres så de passer til dét, fx Hvor tilfreds er du med den tid pædagogerne har til dit barn når du afleverer det om morgenen?. 12. Svarmulighederne skal være gensidigt udelukkende, dvs. at to svarmuligheder ikke må rumme (dele af) det samme. Fx vil det være forkert hvis man skal vælge det vigtigste sted at få sat i stand og svarmulighederne hedder Gyngerne og sandkassen, Hele legepladsen, Rytmikrummet osv., fordi gyngerne og sandkassen er en del af hele legepladsen. Så ved man ikke om de der har svaret Hele legepladsen, synes, eller netop ikke synes, at det er vigtigt at få gjort noget ved gyngerne og sandkassen. 13. Det er ikke altid forældrene synes det samme er vigtigt som pædagogerne synes. Det kan være af stor betydning for fortolkningen af svarene. Hvis svarene fx viser at forældrene er utilfredse med garderobens indretning, er det jo meget interessant at vide om de så synes det er et stort eller et lille problem. Derfor kan man have et sideløbende spørgsmål der går på vigtigheden af det emne der spørges til. Efter et spørgsmål om hvor tilfreds man er med madordningen, kommer der så et spørgsmål om hvor vigtigt man synes dette er: Vigtigt, Mindre vigtigt eller Ikke vigtigt. 14. En god måde at få information om hvad der er vigtigt, på er at bede svarpersonerne prioritere forskellige ting. Fx Hvad synes du er vigtigst at vi arbejder på at forbedre lige nu: a. Redskaberne på legepladsen b. Beplantningen på legepladsen c. Garderoben d. Dukkekrogen e. Badeværelserne f. Stuerne g. Andet skriv hvad: Eller Hvor synes du især vi skal have fokus på at skabe forbedringer i det kommende år?: a. Børnenes sociale omgangsformer b. Ture ud af huset c. De fysiske rammer ude (legepladsen) d. De fysiske rammer inde (stuerne) e. De fysiske rammer inde (garderober og gang arealer) f. De fysiske rammer særlige rum (køkken, motorik osv.) g. Kreative aktiviteter h. Musik i. Bevægelse j. Natur k. Andet skriv hvad: 15. Overvej om enkelte spørgsmål skal være åbne, dvs. om der i spørgeskemaet skal gives plads til at forældrene kan skrive et par linjer som uddybning til deres afkrydsning. Åbne spørgsmål er særligt egnede hvis man gerne vil have uddybet hvorfor forældrene er fx tilfredse eller utilfredse, eller hvis man spørger om de har ideer til hvordan noget kunne være bedre. Stil ikke her spørgsmål der kan besvares med ja eller nej, men begynd med hvad, hvorfor eller hvordan. Det kan altid være en fordel at have et par åbne spørgsmål med fordi det kan vise sig at forældrene er optagede af helt andre ting end det man forestiller sig når man laver skemaet. De åbne spørgsmål kan også betyde at forældrene synes det er mere meningsfuldt at udfylde skemaet fordi de får mulighed for, med deres egne ord, at bidrage med deres synspunkter til undersøgelsen. 5

6 16. Endelig kan man også prøve at tænke mere kreativt og lade fx billeder, små fortællinger eller udsagn indgå i undersøgelsen som noget forældrene skal forholde sig til eller kommentere. Husk blot på at det bliver lidt mere krævende at samle resultaterne efter den slags spørgsmål! Til gengæld kan svarene måske bruges som de er, på en planche eller lignende, der kan være med til at skabe debat efterfølgende. 17. Overvej rækkefølgen af spørgsmålene i spørgeskemaet er der nogle spørgsmål det er hensigtsmæssigt at placere før andre? 18. Spørg til sidst hvad svarpersonen har syntes om spørgsmålene. Der vil altid være nogle som synes at der er skæve eller uforståelige spørgsmål imellem, og det er godt at give plads til at udtrykke det. Spørgsmålet signalerer også at man tager svarpersonen alvorligt. 19. Husk at overveje nødvendigheden af hvert spørgsmål nøje! Lange spørgeskemaer er der ingen der gider udfylde. 20. Forestil jer for hvert enkelt spørgsmål at I sidder med en optælling af svarene allerede og at der er 25 % der har svaret Meget tilfreds osv. Giver det tænkte resultat mening for jer? Hvis ikke, er der helt sikkert noget galt med enten spørgsmålets eller svarmulighedernes formulering. 21. Hvis spørgeskemaundersøgelsen skal følges op af et fokusgruppeinterview, kan I evt. nævne sidst i skemaet at forældrene kan notere det hvis de er interesserede i at deltage i en fokusgruppe men at de også senere vil få lejlighed til at tilmelde sig hvis de ønsker at besvarelsen af spørgeskemaet forbliver anonym. En fordel ved at følge op med et fokusgruppeinterview er bl.a. at man har mulighed for at få uddybet nogle af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen. 22. Angiv på spørgeskemaet hvornår og hvordan det skal afleveres. Gennemførelse 1. Start med at pilotteste spørgeskemaet, dvs. afprøv på et par forældre, fx fra forældrebestyrelsen, om der er spørgs mål som kan misforstås eller er irrelevante, om der mangler svarkategorier, om det tager for lang tid at ud fylde osv. Ret skemaet til hvis der er noget der ikke fungerer. 2. Aflever spørgeskemaet til forældrene. Sørg for at alle får det. Hvis det er praktisk muligt, vil det være godt at aflevere det personligt til forældrene så det ikke bare er noget de finder i barnets garderobe. Så kan man samtidig fortælle hvornår det skal afleveres, hvad det skal bruges til, og at forældrene kan stille spørgsmål hvis der er noget de ikke forstår. 3. Overvej om der er forældre der har svært ved at læse eller har svært ved det danske sprog. Kan de få hjælp fra fx andre forældre til at udfylde skemaet? 4. Lav en opfølgning hvor I minder forældrene om at huske at udfylde og aflevere spørgeskemaet. Gør det fx tydeligt med to glasvaser med kugler i hvor den ene symboliserer de afleverede skemaer og den anden de ikke-afleverede og flyt en kugle fra den ene til den anden hver gang I får et skema ind. Sæt sedler op med forlænget frist når den første frist er overskredet. 6

7 Analyse 1. Når de besvarede spørgeskemaer er indsamlet, kan svarene enten behandles i et statistisk databehandlingsprogram, eller de kan tælles op manuelt. Valget afhænger bl.a. af jeres ressourcer, hvor mange skemaer der er, og af hvor grundig en analyse der ønskes 2. Tæl op hvor mange forældre der har svaret, sammenlignet med hvor mange spørgeskemaer der blev delt ud (svarprocenten). Når resultaterne skal præsenteres, vil det være fint at nævne svarprocenten sådan at forældre og medarbejdere får en idé om hvor mange der har svaret. Der vil næsten altid være nogle der ikke får besvaret spørgeskemaet. Hvis I ser på baggrundsspørgsmålene, kan I måske se ud af disse om de forældre der har svaret, repræsenterer alle institutionens børn. Hvis der er mange af forældrene til fx de ældste børn der ikke har besvaret skemaet, skal I overveje hvad dette evt. betyder for resultatet. 3. I analysen tæller I op hvordan besvarelserne fordeler sig på de forskellige kategorier både antalsmæssigt og procentvis. Hvis I bruger tilfreds-utilfreds-skalaen, kan I evt. lægge antallet af svar i Tilfreds -kategorien sammen med antallet af svar i Meget tilfreds -kategorien og dernæst Utilfreds sammen med Meget utilfreds. Så får I et bedre overblik over besvarelserne. Hvis I bruger et databehandlingsprogram, kan I lave tovejs krydstabeller, hvor I fx kan se på tilfredsheden med modtagelsen om morgenen fordelt på børnenes aldersgrupper. Det kan også godt gøres i hånden, men det vil i de fleste tilfælde være meget arbejdskrævende. Husk at spørgsmålet der er svaret på, skal gengives ordret. I eksemplet her nedenfor kan man fx se at godt halvdelen af forældrene er tilfredse med modtagelsen om morgenen, knap 40 % er hverken/eller, og 8 % er mindre tilfredse eller ikke tilfredse. Det er et væsentligt resultat at det næsten kun er de yngste børns forældre der er utilfredse, så fokus skal rettes mod dette når man skal finde på løsninger. 4. Svarene på de åbne spørgsmål kan I skrive sammen i et dokument og evt. kategorisere efter temaer så der er et vist overblik når man læser dem igennem. Modtagelse om morgenen eksempel på krydstabel Spørgsmål: Hvor tilfreds er du med den måde personalet modtager dit barn på om morgenen? Megettilfreds/ Hverken/ Mindretilfreds/ tilfreds eller ikke tilfreds I alt De ældste børns forældre 22 (67 %) 10 (30 %) 1 (3 %) 33 (100 %) De mellemste børns forældre 16 (53 %) 17 (47 %) 0 (0 %) 36 (100 %) De yngste børns forældre 12 (39 %) 12 (39 %) 7 (23 %) 31 (100 %) I alt 53 (53 %) 39 (39 %) 8 (8 %) 100 (100 %) 7

8 Opfølgning I hæftets kapitel Hvordan tolker man forældrenes holdninger? er der nogle anvisninger på hvad man skal lægge vægt på når man analyserer, videreformidler og anvender svarene fra en spørgeskemaundersøgelse. Her skal vi bare minde om at: Resultaterne skal formidles samlet til alle der har deltaget i undersøgelsen. Det skal være i en form hvor man ikke kan genkende de enkelte svarpersoner, men hvor svarfordelingen for hvert spørgsmål kommer frem. Det vil gøre det lettere for målgruppen at forholde sig til hvis man markerer hvor de mest overraskende re sultater ligger, og skriver lidt tekst om det. Man kan fx lave plancher i institutionen eller skrive en lille rapport der ikke behøver være flottere end nogle ark med en clips i venstre hjørne. Resultaterne skal drøftes i personalegruppen og på et forældrebestyrelsesmøde før de fremlægges for hele dagtilbuddet. Resultaterne skal også fremlægges for alle forældrene på et forældremøde hvor de enten bare bliver informeret om resultaterne som sådan, eller de danner ud gangs punkt for en debat, fx efter nogle af de ideer der her kan findes i metodefolder 3: Temaforældremøde. De endelige beslutninger om hvordan man i dagtilbuddet vælger at følge op på resultaterne, skal også formidles til forældrene. Casehistorier om spørgeskemaundersøgelser De følgende historier er alle autentiske, men anonyme. De giver et indtryk af hvad spørgeskemaundersøgelser kan bruges til, og hvad der kan komme ud af dem. Kommunes tilfredshedsundersøgelse startede debat I en større dansk kommune måler man jævnligt forældrenes tilfredshed med daginstitutionerne med en spørge skema undersøgelse. Hver enkelt institution modtager efter følgende resultaterne af undersøgelsen. I en af dag institu tio nerne har lederen kunnet konstatere at forældrene generelt er blevet mere tilfredse sammenlignet med den sidste tilfredshedsmåling. Resultatet er dog ikke kommet bag på institutionslederen som pointerer at personalet i forvejen har en god fornemmelse for forældrenes holdninger fordi de prioriterer altid at være i løbende dialog med dem. Selvom der ikke er kommet noget overraskende frem i undersøgelsen, har den alligevel betydet at der er sat nyt fokus på bestemte områder. Man har fx fundet ud af at forældrene vægter børnenes sproglige udvikling højt. Den pædagogiske indsats i forhold til sproget er derfor efter følgende blevet skærpet. Et andet eksempel: En enkelt forælder skriver som en supplerende kommentar i spørgeskemaet at vedkommende mener at der er for mange børn i de enkelte grupper. Selvom denne holdning ikke nødvendigvis er repræsentativ for hele forældregruppen, har kommentaren efterfølgende startet en debat i institutionen om hvorvidt huset kan indrettes anderledes. På den måde har institutionen brugt forældrenes svar som udgangspunkt for pædagogiske diskussioner. Én af udfordringerne i forbindelse med undersøgelsen har været at svarprocenten, i første omgang, ikke var særligt høj. Derfor prioriterede firmaet der stod for undersøgelsen, at interviewe nogle af forældrene telefonisk. Alt i alt var det dog kun lidt over halvdelen af forældrene der svarede, og institutionen har en formodning om at sprogproblemer kan forklare dette. Bl.a. af denne grund mener institutionslederen ikke at en spørgeskemaundersøgelse kan stå alene. 8

9 9

10 Tilfredshedsundersøgelse gav fritidscenter et løft I et fritidscenter har man, i samarbejde med forældrebestyrelsen, gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse. Institutionen rummer, foruden fritidsklubben, en junior- og ungdomsklub, og i sidstnævnte har børnene nået en alder hvor de i højere grad kan klare sig selv og ikke nødvendigvis kommer hver dag. Formanden for forældrebestyrelsen undrede sig over at man ikke kunne tiltrække flere børn og unge, og det var på den baggrund der blev taget initiativ til at igangsætte en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene. Spørgeske maet blev udarbejdet lokalt, udelukkende til brug i denne institution. I undersøgelsen har forældrene, på en skala fra Meget tilfredsstillende til Meget utilfreds stil len de, kunnet svare på hvor tilfredse de var med bl.a. kvaliteten af de udendørs aktiviteter og dialogen mellem forældre og medarbejdere. Desuden har de skullet vurdere vigtigheden, dvs. at de efter at have svaret på hvor tilfredse de var med fx hygiejnen i institutionen, efterfølgende har skullet vurdere vigtigheden af hygiejnen. Vigtigheden blev vurderet på en skala fra I høj grad vigtigt til Slet ikke vigtigt. Undersøgelsen viste at forældrene i høj grad bakker op om personalet. Samtidig pegede forældrene også på forhold som de gerne ville have ændret. Bl.a. har undersøgelsen vist at forældrene var utilfredse med måden der blev sagt farvel til deres børn på. Det har resulteret i at man har lavet nogle konkrete og praktiske løsninger for at afhjælpe dette. Undersøgelsen har også betydet at der er blevet etableret en lektiecafé og indført en forældresamtale to måneder efter at barnet starter i klubben. Der er dog også ting som ikke er blevet ændret selvom forældrene gerne ville have det. Institutionen har fx pædagogiske principper om at forbud ikke er vejen frem når det gælder slik eller internetsider der ikke er for børn, og de bliver ikke ændret umiddelbart bare fordi enkelte forældre er uenige i dem. Undersøgelsen har, ifølge institutionslederen, givet institutionen et løft der bl.a. har resulteret i at klubbens medlemstal er steget til næsten det tredobbelte. Desuden har undersøgelsen haft den bieffekt at institutionen står med stærkere argumenter over for de lokale politikere fordi den nu kan dokumentere det når den siger at forældrene synes det er godt at der fx bruges ressourcer på forældresamtaler. 10

11 Forældrefeedback skærpede faglig bevidsthed I en anden daginstitution har man lidt andre, men også gode, erfaringer med selv at udarbejde et spørgeskema til forældrene. Selvom det er pædagogikken der er i fokus i spørgeskemaet, oplever institutionslederen dog at forældrene i deres besvarelser er mere optagede af praktiske ting, fx af om børnene får deres vanter eller legetøj med hjem, end fx af at forholde sig til et pædagogisk projekt børnene har deltaget i. Det at forældrene efterlyser mere kvalitet i det mere serviceorienterede, mener institutionslederen afspejler forældrenes manglende kendskab til det der foregår i institutionen når de har vinket farvel til deres børn. Dette har givet anledning til refleksion over at forældrenes vinkel på og oplevelse af kvalitet ikke nødvendigvis er den samme som medarbejdernes. I erkendelse af at et højere serviceniveau i forhold til forældrene ville tage tiden fra det pædagogiske arbejde, besluttede lederen, sammen med personalet, at de i stedet ville arbejde på at for bedre dialogen med forældrene og blive bedre til at forklare institutionens pædagogik. En løsning på denne udfordring blev at dokumentere det pædagogiske arbejde. Do ku men ta tionsarbejdet foregår dog ikke alene for forældrenes skyld, men bliver brugt som et redskab der bidrager til at gøre medarbejderne mere bevidste om det pædagogiske arbejde og samspillet med børnene. Institutionslederen mener generelt at det er svært at bruge forældretilfredshedsundersøgelser i udviklingen af kvaliteten i daginstitutioner, men institutionen har gode erfaringer med at tage evalueringsresultaterne op med forældre ne, også selvom det kan handle om svære ting. Feed backen fra forældrene har skærpet den faglige bevidsthed og gjort medarbejderne bedre til at argumentere for pædagogikken og gå i dialog med forældrene om deres faglighed. Forældrebestyrelse sonderede holdninger I en institution hvor der havde været meget diskussion om prioriteringerne, fx af koloni for alle børnene og personaleressourcer til de største børn i en førskolegruppe, mente forældrebestyrelsen at det ville være godt at få sonderet holdningerne hos hele forældregruppen. Det blev til et meget enkelt spørgeskema, bestående af to spørgsmål: Hvad har været godt i det seneste år som I synes vi skal holde fast i? Hvad har været mindre godt i det seneste år som I synes vi skal undgå fremover? Forældrene kunne svare med egne ord, og deres svar blev af en forælder i bestyrelsen sorteret i temaer og skrevet ud i deres helhed i et lille hæfte som blev hængt op på stuernes opslagstavler. Der var meget skepsis i personalegruppen over for undersøgelsen, som forældrene til lidt under halvdelen af børnene deltog i. Men svarene viste stor opbakning og loyalitet over for institutionen. Samtidig fremgik det dog også klart at forældrene fx var kede af at den årlige koloni var blevet afskaffet, men da ledelsen ikke kunne ændre den beslutning, betød det i stedet at der blev lagt kræfter i at erstatte kolonien med nogle kortere udflugter osv. 11

12

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Vejstrup maj 2015 Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Fokus på tilgang af drenge elever i forhold til værdigrundlagets fællesskab som det bærende element Indledning Selvevalueringen

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere