Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelser man selv står for"

Transkript

1 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

2 Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige forhold i en daginstitution. Metoden er næppe relevant i dagplejen, men vil kunne bruges i en enkelt daginstitution eller i et mindre område og vil derfor kunne målrettes de særlige forhold der gør sig gældende her. Resultatet af en mindre spørgeskemaundersøgelse vil ofte være så konkret at det kan bruges direkte til at iværksætte nyt tiltag hvis leder, personale og forældrebestyrelse også vurderer at det vil være en god idé. Resultatet kan også bruges som startskuddet til en debat om et konkret tema, enten i personalegruppen alene eller ved yderligere at involvere forældregruppen. Mindre spørgeskemaundersøgelser er et vidt begreb størrelsen kan både gå på antallet af spørgsmål og antallet af personer der deltager. Med andre ord kan vi både tale om et skema med 2 spørgsmål til 40 forældre og om 25 spørgsmål til 120 forældre. De metodiske problemstillinger vil være de samme, men den mængde arbejde det kræver at bearbejde svarene, vil være meget forskellig. Hvordan? Grundlæggende skal man have udarbejdet et spørgeskema, altså et stykke papir med nogle spørgsmål, hvor svarpersonerne kan krydse de svar af de mener passer for dem. Det skal deles ud til dem man gerne vil have svar fra, samles ind igen, og så skal svarene tælles op. Metoden beskrives i detaljer nedenfor. Det gælder for små ligesom for store spørgeskemaundersøgelser at det kan være værdifuldt at supplere med andre former hvor man ikke blot får svar på hvor mange der mener noget, men også hvorfor de mener det. Det kan man få svar på ved fx at holde fokusgruppeinterview, temaforældremøder eller cafédiskussioner. Læs mere om hvordan man kan få perspektiveret resultaterne ved at følge op med andre metoder, i hæftet s. 27, og om hvordan man analyserer resultaterne, i hæftet s Fordele Alle forældre i institutionen får mulighed for at deltage. Dermed giver resultatet som udgangspunkt et generelt billede af hele forældregruppens synspunkter på forskellige emner. Resultatet kan desuden opgøres i tal og evt. hvis der er svar nok behandles statistisk, hvilket betyder at man kan få overblik over og sammenligne store mængder data. En anden fordel er at forældrene anonymt kan give deres mening til kende, og at man hurtigt kan få et overblik over deres holdning til forskellige emner der er aktuelle her og nu. Endelig betyder den forholdsvis lille mængde svarpersoner at det vil være muligt at bruge åbne spørgsmål i spørgeskemaet (hvor svarpersonerne ikke bare skal krydse af, men selv må skrive et svar) fordi det efterfølgende vil være overkommeligt at læse de individuelle svar. Hvis man bruger et skema med generelle spørgsmål, kan man gentage undersøgelsen fx hvert eller hvert andet år og på den måde se om der er noget der ændrer sig. Ulemper En ulempe ved spørgeskemaformen er at det kan være svært at få alle til at deltage, bl.a. fordi det ikke føles så forpligtende. En anden ulempe kan være at en spørgeskemaundersøgelse, fordi kategorierne er fastlagte på forhånd, har svært ved at tage højde for de ting der optager forældrene. Måske er det noget helt andet end det der bliver spurgt om, som de synes er vigtigt. Hvis man bruger åbne spørgsmål i spørgeskemaet, vil det dog i nogen grad kunne opveje dette. Som det vil fremgå nedenfor, er metoden tidskrævende særligt hvis man har mange spørgsmål i sit spørgeskema. Det vil derfor være en rigtig god idé at få hjælp af nogle forældre, fx fra forældrebestyrelsen, til forskellige dele af processen, fx til sparring ved udarbejdelse af spørgeskemaet eller til analyse af svarene. Måske kan en ganske lille undersøgelse være nok. Men selv i en lille undersøgelse er der en del faldgruber man skal være opmærksom på. Det fremgår af trin for trin-vejledningen nedenfor. Læs mere om baggrunden for spørgeskema undersøgelser og fortolkning af resultaterne i hæftet s

3 Metode trin for trin Planlægning Afklar som det første skridt hvor mange ressourcer der er til rådighed til at gennemføre undersøgelsen, og hvem der har ansvaret for planlægning, gennemførelse, analyse og opfølgning. Se evt. hæftet Respons fra forældre (i litteraturlisten) hvor der foruden en masse gode råd og vejledninger også er en diskette med et program man kan bruge til bearbejdning af resultaterne. Brug et forældrebestyrelsesmøde (og evt. et forældremøde) til at få input til hvilke temaer undersøgelsen skal inddrage. Eller lav et opslag hvor man kan skrive temaer på. Drøft udkast til spørgeskemaet både på et personalemøde og et forældrebestyrelsesmøde så alle er indforstået med indholdet. Afgræns undersøgelsen, og udvælg, ud fra det opstillede formål, de temaer I ønsker at belyse. Overvej hvornår det er et godt tidspunkt på året at lave undersøgelsen. Man kan fx argumentere for at det er godt i slutningen af skole året fordi man kan bruge resultaterne når man skal i gang igen efter sommerferien, eller at det skal være op til jul fordi lære planerne slutter dér, eller at man skal undgå at komme for tæt på sommerferien fordi der skal være tid til en god debat og opfølgning bagefter osv. Gør meget ud af at forklare forældrene om undersøgelsen, hvem der laver den og hvorfor. Fortæl hvem der kan svare på spørgsmål hvis der er noget forældrene er usikre på når de skal udfylde skemaet. Fortæl også hvad I håber der kommer ud af den (gode ideer, større engagement, fælles fodslag om prioriteringen af indsatser osv.). Det har stor betydning for svarprocenten. Gør det muligt at svare på skemaet mens man står i institutionen fx ved en skrivepult. Hvem skal svare på det? Overvej om det skal være alle forældre er det ligegyldigt om det er far eller mor der svarer? Skal forældre der er skilt, svare begge to? Skal nye og gamle forældre svare på de samme spørgsmål? Skal forældrene inddrage børnene i besvarelsen? Gør også meget ud af at inddrage personalet, og tydeliggør formålet for dem så undersøgelsen ikke skaber usikkerhed ( Skal vi nu have karakter? Får vi en masse klager? ). Overvej at lave en parallel undersøgelse i personale gruppen med de samme spørgsmål, bare vinklet så de passer til personalets position. Skal både pædagoger og medhjælpere deltage? 3

4 Indholdet i undersøgelsen Det er vigtigt at få afklaret hvad der er formålet med undersøgelsen. Det skal være styrende for resten af forløbet. Hvad skal svarene bruges til? At finde ud af om en konkret ytret utilfredshed er udbredt eller kun deles af nogle få. Det taler for en lille, meget konkret undersøgelse. At finde ud af om forældrene bakker op om institutionens værdier og virksomheds- og læreplan, helt overordnet. Så skal undersøgelsen tage udgangspunkt i udsagn om disse og finde ud af om de er relevante for forældrene. Der skal også spørges åbent så forældrene kan få mulighed for evt. at pege på værdier som ikke prioriteres i institutionen i dag. At finde ud af hvad resultaterne af fx en landsdækkende eller kommunal undersøgelse af alle institutionerne betyder lokalt i ens egen institution. Undersøgelsen må så tage udgangspunkt dér hvor ens egen institution skiller sig ud fra de øvrige, og spørge mere ind til de områder. Hvis undersøgelsen skal bruges til at sætte gang i en udviklingsproces, er det godt hvis spørgsmålene ikke kun er af vurderende karakter ( Tilfreds eller Ikke tilfreds ), men også beder forældrene om at komme med forslag eller prioritere mellem flere forskellige muligheder for hvor man skal sætte ind. Selve skemaet Denne huskeliste er meget lang og detaljeret. I mange tilfælde vil man måske nøjes med et meget kort skema hvor alle disse overvejelser ikke er relevante. Men det er under alle omstændigheder godt at være meget opmærksom på hvordan man formulerer sine spørgsmål. 1. I starten af spørgeskemaet bør der være en kort introducerende tekst hvor man fortæller hvad formålet med undersøgelsen er, og hvad svarene skal bruges til. Skriv også at besvarelsen er anonym hvis den er det. 2. Overvej om der er brug for baggrundsspørgsmål, fx om barnets køn, alder og gruppe eller fx forældrenes køn eller beskæftigelse. Hvis institutionen er lille, skal man passe på med at lade baggrundsspørgsmålene blive for detaljerede så det går ud over anonymiteten. Baggrunds spørgsmålene kan evt. vise om det er bestem te grupper der har bestemte holdninger. De kan også bruges til at se på om der er nogle forældregrupper der er underrepræsenterede i besvarelsen. 3. Find frem til spørgsmål der, på en neutral måde, kan give svar på de temaer og forhold I ønsker at undersøge find evt. inspiration i andre spørgeskemaer eller i litteratur om emnet. 4. Spørgsmålene skal være klare og ikke for lange. Pas på med at bruge fagudtryk som fx motorik eller inklusion som ikke alle forældre vil kunne forstå. 5. Undgå alt for brede spørgsmål svarene bliver alt for svære at fortolke. Fx Hvad mener du om den nye madordning?. Hvis forældrene svarer Meget tilfreds, er det jo fint nok, men hvis de svarer Ikke tilfreds, ved man ikke om det er prisen, madens sammensætning, madens kvalitet, mængde eller noget helt femte de er utilfredse med. Man kan så lave ud dybende spørgsmål til nogle svar, fx Hvis du har svaret Ikke tilfreds eller Lidt utilfreds skriv her hvad du ikke er tilfreds med: 4

5 6. Pas på ikke at lave to spørgsmål i ét. Fx Hvad mener du om pris og kvalitet i den nye madordning?. Her vil svarpersonen få et problem med at svare hvis han eller hun er tilfreds med det ene, men ikke med det andet. 7. Undgå spørgsmål som forældrene reelt ikke kan svare på, fx Hvordan synes du vores ture ud af huset har fungeret?. Forældrene har jo ikke oplevet dem selv, så man må spørge mere præcist om forældrene synes at der er nok ture, eller om de har indtryk af at bør ne ne har glæde af dem. 8. Spørgsmålene må ikke være ledende. Fx Synes du det er vigtigt at pædagogerne bruger meget tid på at rydde op i garderoben?. Et sådant spørgsmål vil give nogle andre svar end et mere neutralt, fx Er du tilfreds med den orden der er i garderoben?. 9. Overvej svarkategorierne de kan fx udgøres af en skala der hedder Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken/ eller, Utilfreds og Meget utilfreds. Man kan overveje at undlade Hverken/eller fordi det er lidt nemt og uforpligtende for svarpersonen at vælge den, og det bliver svært at fortolke svarene hvis mange har svaret Hverken/eller skal man så tælle dem med til de tilfredse eller til de utilfredse? En anden mulighed er at bede svarpersonerne svare med tallene på en skala fra 1-5 hvor man angiver at 5 svarer til Meget tilfreds og 1 svarer til Meget utilfreds. 10. Ved nogle spørgsmål kan det give mening med en Ved ikke -kategori. Men igen skal man være opmærksom på at det kan være en nem løsning at krydse af dér i stedet for at blive tvunget til at tage stilling til det der bliver spurgt om. 11. Vær opmærksom på at spørgsmål og svarmuligheder skal passe sammen rent sprogligt sådan at svarene giver mening i forhold til spørgsmålet. Hvis man spørger: Oplever du at pædagogerne har nok tid til dit barn når du afleverer det om morgenen?, skal svarmulighederne være noget i stil med Ja, altid, Ja, for det meste, Nogle gange, Nej, sjældent eller aldrig og ikke Meget tilfreds osv. Hvis man gerne vil bruge Meget tilfreds -typen af svar, skal spørgsmålene formuleres så de passer til dét, fx Hvor tilfreds er du med den tid pædagogerne har til dit barn når du afleverer det om morgenen?. 12. Svarmulighederne skal være gensidigt udelukkende, dvs. at to svarmuligheder ikke må rumme (dele af) det samme. Fx vil det være forkert hvis man skal vælge det vigtigste sted at få sat i stand og svarmulighederne hedder Gyngerne og sandkassen, Hele legepladsen, Rytmikrummet osv., fordi gyngerne og sandkassen er en del af hele legepladsen. Så ved man ikke om de der har svaret Hele legepladsen, synes, eller netop ikke synes, at det er vigtigt at få gjort noget ved gyngerne og sandkassen. 13. Det er ikke altid forældrene synes det samme er vigtigt som pædagogerne synes. Det kan være af stor betydning for fortolkningen af svarene. Hvis svarene fx viser at forældrene er utilfredse med garderobens indretning, er det jo meget interessant at vide om de så synes det er et stort eller et lille problem. Derfor kan man have et sideløbende spørgsmål der går på vigtigheden af det emne der spørges til. Efter et spørgsmål om hvor tilfreds man er med madordningen, kommer der så et spørgsmål om hvor vigtigt man synes dette er: Vigtigt, Mindre vigtigt eller Ikke vigtigt. 14. En god måde at få information om hvad der er vigtigt, på er at bede svarpersonerne prioritere forskellige ting. Fx Hvad synes du er vigtigst at vi arbejder på at forbedre lige nu: a. Redskaberne på legepladsen b. Beplantningen på legepladsen c. Garderoben d. Dukkekrogen e. Badeværelserne f. Stuerne g. Andet skriv hvad: Eller Hvor synes du især vi skal have fokus på at skabe forbedringer i det kommende år?: a. Børnenes sociale omgangsformer b. Ture ud af huset c. De fysiske rammer ude (legepladsen) d. De fysiske rammer inde (stuerne) e. De fysiske rammer inde (garderober og gang arealer) f. De fysiske rammer særlige rum (køkken, motorik osv.) g. Kreative aktiviteter h. Musik i. Bevægelse j. Natur k. Andet skriv hvad: 15. Overvej om enkelte spørgsmål skal være åbne, dvs. om der i spørgeskemaet skal gives plads til at forældrene kan skrive et par linjer som uddybning til deres afkrydsning. Åbne spørgsmål er særligt egnede hvis man gerne vil have uddybet hvorfor forældrene er fx tilfredse eller utilfredse, eller hvis man spørger om de har ideer til hvordan noget kunne være bedre. Stil ikke her spørgsmål der kan besvares med ja eller nej, men begynd med hvad, hvorfor eller hvordan. Det kan altid være en fordel at have et par åbne spørgsmål med fordi det kan vise sig at forældrene er optagede af helt andre ting end det man forestiller sig når man laver skemaet. De åbne spørgsmål kan også betyde at forældrene synes det er mere meningsfuldt at udfylde skemaet fordi de får mulighed for, med deres egne ord, at bidrage med deres synspunkter til undersøgelsen. 5

6 16. Endelig kan man også prøve at tænke mere kreativt og lade fx billeder, små fortællinger eller udsagn indgå i undersøgelsen som noget forældrene skal forholde sig til eller kommentere. Husk blot på at det bliver lidt mere krævende at samle resultaterne efter den slags spørgsmål! Til gengæld kan svarene måske bruges som de er, på en planche eller lignende, der kan være med til at skabe debat efterfølgende. 17. Overvej rækkefølgen af spørgsmålene i spørgeskemaet er der nogle spørgsmål det er hensigtsmæssigt at placere før andre? 18. Spørg til sidst hvad svarpersonen har syntes om spørgsmålene. Der vil altid være nogle som synes at der er skæve eller uforståelige spørgsmål imellem, og det er godt at give plads til at udtrykke det. Spørgsmålet signalerer også at man tager svarpersonen alvorligt. 19. Husk at overveje nødvendigheden af hvert spørgsmål nøje! Lange spørgeskemaer er der ingen der gider udfylde. 20. Forestil jer for hvert enkelt spørgsmål at I sidder med en optælling af svarene allerede og at der er 25 % der har svaret Meget tilfreds osv. Giver det tænkte resultat mening for jer? Hvis ikke, er der helt sikkert noget galt med enten spørgsmålets eller svarmulighedernes formulering. 21. Hvis spørgeskemaundersøgelsen skal følges op af et fokusgruppeinterview, kan I evt. nævne sidst i skemaet at forældrene kan notere det hvis de er interesserede i at deltage i en fokusgruppe men at de også senere vil få lejlighed til at tilmelde sig hvis de ønsker at besvarelsen af spørgeskemaet forbliver anonym. En fordel ved at følge op med et fokusgruppeinterview er bl.a. at man har mulighed for at få uddybet nogle af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen. 22. Angiv på spørgeskemaet hvornår og hvordan det skal afleveres. Gennemførelse 1. Start med at pilotteste spørgeskemaet, dvs. afprøv på et par forældre, fx fra forældrebestyrelsen, om der er spørgs mål som kan misforstås eller er irrelevante, om der mangler svarkategorier, om det tager for lang tid at ud fylde osv. Ret skemaet til hvis der er noget der ikke fungerer. 2. Aflever spørgeskemaet til forældrene. Sørg for at alle får det. Hvis det er praktisk muligt, vil det være godt at aflevere det personligt til forældrene så det ikke bare er noget de finder i barnets garderobe. Så kan man samtidig fortælle hvornår det skal afleveres, hvad det skal bruges til, og at forældrene kan stille spørgsmål hvis der er noget de ikke forstår. 3. Overvej om der er forældre der har svært ved at læse eller har svært ved det danske sprog. Kan de få hjælp fra fx andre forældre til at udfylde skemaet? 4. Lav en opfølgning hvor I minder forældrene om at huske at udfylde og aflevere spørgeskemaet. Gør det fx tydeligt med to glasvaser med kugler i hvor den ene symboliserer de afleverede skemaer og den anden de ikke-afleverede og flyt en kugle fra den ene til den anden hver gang I får et skema ind. Sæt sedler op med forlænget frist når den første frist er overskredet. 6

7 Analyse 1. Når de besvarede spørgeskemaer er indsamlet, kan svarene enten behandles i et statistisk databehandlingsprogram, eller de kan tælles op manuelt. Valget afhænger bl.a. af jeres ressourcer, hvor mange skemaer der er, og af hvor grundig en analyse der ønskes 2. Tæl op hvor mange forældre der har svaret, sammenlignet med hvor mange spørgeskemaer der blev delt ud (svarprocenten). Når resultaterne skal præsenteres, vil det være fint at nævne svarprocenten sådan at forældre og medarbejdere får en idé om hvor mange der har svaret. Der vil næsten altid være nogle der ikke får besvaret spørgeskemaet. Hvis I ser på baggrundsspørgsmålene, kan I måske se ud af disse om de forældre der har svaret, repræsenterer alle institutionens børn. Hvis der er mange af forældrene til fx de ældste børn der ikke har besvaret skemaet, skal I overveje hvad dette evt. betyder for resultatet. 3. I analysen tæller I op hvordan besvarelserne fordeler sig på de forskellige kategorier både antalsmæssigt og procentvis. Hvis I bruger tilfreds-utilfreds-skalaen, kan I evt. lægge antallet af svar i Tilfreds -kategorien sammen med antallet af svar i Meget tilfreds -kategorien og dernæst Utilfreds sammen med Meget utilfreds. Så får I et bedre overblik over besvarelserne. Hvis I bruger et databehandlingsprogram, kan I lave tovejs krydstabeller, hvor I fx kan se på tilfredsheden med modtagelsen om morgenen fordelt på børnenes aldersgrupper. Det kan også godt gøres i hånden, men det vil i de fleste tilfælde være meget arbejdskrævende. Husk at spørgsmålet der er svaret på, skal gengives ordret. I eksemplet her nedenfor kan man fx se at godt halvdelen af forældrene er tilfredse med modtagelsen om morgenen, knap 40 % er hverken/eller, og 8 % er mindre tilfredse eller ikke tilfredse. Det er et væsentligt resultat at det næsten kun er de yngste børns forældre der er utilfredse, så fokus skal rettes mod dette når man skal finde på løsninger. 4. Svarene på de åbne spørgsmål kan I skrive sammen i et dokument og evt. kategorisere efter temaer så der er et vist overblik når man læser dem igennem. Modtagelse om morgenen eksempel på krydstabel Spørgsmål: Hvor tilfreds er du med den måde personalet modtager dit barn på om morgenen? Megettilfreds/ Hverken/ Mindretilfreds/ tilfreds eller ikke tilfreds I alt De ældste børns forældre 22 (67 %) 10 (30 %) 1 (3 %) 33 (100 %) De mellemste børns forældre 16 (53 %) 17 (47 %) 0 (0 %) 36 (100 %) De yngste børns forældre 12 (39 %) 12 (39 %) 7 (23 %) 31 (100 %) I alt 53 (53 %) 39 (39 %) 8 (8 %) 100 (100 %) 7

8 Opfølgning I hæftets kapitel Hvordan tolker man forældrenes holdninger? er der nogle anvisninger på hvad man skal lægge vægt på når man analyserer, videreformidler og anvender svarene fra en spørgeskemaundersøgelse. Her skal vi bare minde om at: Resultaterne skal formidles samlet til alle der har deltaget i undersøgelsen. Det skal være i en form hvor man ikke kan genkende de enkelte svarpersoner, men hvor svarfordelingen for hvert spørgsmål kommer frem. Det vil gøre det lettere for målgruppen at forholde sig til hvis man markerer hvor de mest overraskende re sultater ligger, og skriver lidt tekst om det. Man kan fx lave plancher i institutionen eller skrive en lille rapport der ikke behøver være flottere end nogle ark med en clips i venstre hjørne. Resultaterne skal drøftes i personalegruppen og på et forældrebestyrelsesmøde før de fremlægges for hele dagtilbuddet. Resultaterne skal også fremlægges for alle forældrene på et forældremøde hvor de enten bare bliver informeret om resultaterne som sådan, eller de danner ud gangs punkt for en debat, fx efter nogle af de ideer der her kan findes i metodefolder 3: Temaforældremøde. De endelige beslutninger om hvordan man i dagtilbuddet vælger at følge op på resultaterne, skal også formidles til forældrene. Casehistorier om spørgeskemaundersøgelser De følgende historier er alle autentiske, men anonyme. De giver et indtryk af hvad spørgeskemaundersøgelser kan bruges til, og hvad der kan komme ud af dem. Kommunes tilfredshedsundersøgelse startede debat I en større dansk kommune måler man jævnligt forældrenes tilfredshed med daginstitutionerne med en spørge skema undersøgelse. Hver enkelt institution modtager efter følgende resultaterne af undersøgelsen. I en af dag institu tio nerne har lederen kunnet konstatere at forældrene generelt er blevet mere tilfredse sammenlignet med den sidste tilfredshedsmåling. Resultatet er dog ikke kommet bag på institutionslederen som pointerer at personalet i forvejen har en god fornemmelse for forældrenes holdninger fordi de prioriterer altid at være i løbende dialog med dem. Selvom der ikke er kommet noget overraskende frem i undersøgelsen, har den alligevel betydet at der er sat nyt fokus på bestemte områder. Man har fx fundet ud af at forældrene vægter børnenes sproglige udvikling højt. Den pædagogiske indsats i forhold til sproget er derfor efter følgende blevet skærpet. Et andet eksempel: En enkelt forælder skriver som en supplerende kommentar i spørgeskemaet at vedkommende mener at der er for mange børn i de enkelte grupper. Selvom denne holdning ikke nødvendigvis er repræsentativ for hele forældregruppen, har kommentaren efterfølgende startet en debat i institutionen om hvorvidt huset kan indrettes anderledes. På den måde har institutionen brugt forældrenes svar som udgangspunkt for pædagogiske diskussioner. Én af udfordringerne i forbindelse med undersøgelsen har været at svarprocenten, i første omgang, ikke var særligt høj. Derfor prioriterede firmaet der stod for undersøgelsen, at interviewe nogle af forældrene telefonisk. Alt i alt var det dog kun lidt over halvdelen af forældrene der svarede, og institutionen har en formodning om at sprogproblemer kan forklare dette. Bl.a. af denne grund mener institutionslederen ikke at en spørgeskemaundersøgelse kan stå alene. 8

9 9

10 Tilfredshedsundersøgelse gav fritidscenter et løft I et fritidscenter har man, i samarbejde med forældrebestyrelsen, gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse. Institutionen rummer, foruden fritidsklubben, en junior- og ungdomsklub, og i sidstnævnte har børnene nået en alder hvor de i højere grad kan klare sig selv og ikke nødvendigvis kommer hver dag. Formanden for forældrebestyrelsen undrede sig over at man ikke kunne tiltrække flere børn og unge, og det var på den baggrund der blev taget initiativ til at igangsætte en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene. Spørgeske maet blev udarbejdet lokalt, udelukkende til brug i denne institution. I undersøgelsen har forældrene, på en skala fra Meget tilfredsstillende til Meget utilfreds stil len de, kunnet svare på hvor tilfredse de var med bl.a. kvaliteten af de udendørs aktiviteter og dialogen mellem forældre og medarbejdere. Desuden har de skullet vurdere vigtigheden, dvs. at de efter at have svaret på hvor tilfredse de var med fx hygiejnen i institutionen, efterfølgende har skullet vurdere vigtigheden af hygiejnen. Vigtigheden blev vurderet på en skala fra I høj grad vigtigt til Slet ikke vigtigt. Undersøgelsen viste at forældrene i høj grad bakker op om personalet. Samtidig pegede forældrene også på forhold som de gerne ville have ændret. Bl.a. har undersøgelsen vist at forældrene var utilfredse med måden der blev sagt farvel til deres børn på. Det har resulteret i at man har lavet nogle konkrete og praktiske løsninger for at afhjælpe dette. Undersøgelsen har også betydet at der er blevet etableret en lektiecafé og indført en forældresamtale to måneder efter at barnet starter i klubben. Der er dog også ting som ikke er blevet ændret selvom forældrene gerne ville have det. Institutionen har fx pædagogiske principper om at forbud ikke er vejen frem når det gælder slik eller internetsider der ikke er for børn, og de bliver ikke ændret umiddelbart bare fordi enkelte forældre er uenige i dem. Undersøgelsen har, ifølge institutionslederen, givet institutionen et løft der bl.a. har resulteret i at klubbens medlemstal er steget til næsten det tredobbelte. Desuden har undersøgelsen haft den bieffekt at institutionen står med stærkere argumenter over for de lokale politikere fordi den nu kan dokumentere det når den siger at forældrene synes det er godt at der fx bruges ressourcer på forældresamtaler. 10

11 Forældrefeedback skærpede faglig bevidsthed I en anden daginstitution har man lidt andre, men også gode, erfaringer med selv at udarbejde et spørgeskema til forældrene. Selvom det er pædagogikken der er i fokus i spørgeskemaet, oplever institutionslederen dog at forældrene i deres besvarelser er mere optagede af praktiske ting, fx af om børnene får deres vanter eller legetøj med hjem, end fx af at forholde sig til et pædagogisk projekt børnene har deltaget i. Det at forældrene efterlyser mere kvalitet i det mere serviceorienterede, mener institutionslederen afspejler forældrenes manglende kendskab til det der foregår i institutionen når de har vinket farvel til deres børn. Dette har givet anledning til refleksion over at forældrenes vinkel på og oplevelse af kvalitet ikke nødvendigvis er den samme som medarbejdernes. I erkendelse af at et højere serviceniveau i forhold til forældrene ville tage tiden fra det pædagogiske arbejde, besluttede lederen, sammen med personalet, at de i stedet ville arbejde på at for bedre dialogen med forældrene og blive bedre til at forklare institutionens pædagogik. En løsning på denne udfordring blev at dokumentere det pædagogiske arbejde. Do ku men ta tionsarbejdet foregår dog ikke alene for forældrenes skyld, men bliver brugt som et redskab der bidrager til at gøre medarbejderne mere bevidste om det pædagogiske arbejde og samspillet med børnene. Institutionslederen mener generelt at det er svært at bruge forældretilfredshedsundersøgelser i udviklingen af kvaliteten i daginstitutioner, men institutionen har gode erfaringer med at tage evalueringsresultaterne op med forældre ne, også selvom det kan handle om svære ting. Feed backen fra forældrene har skærpet den faglige bevidsthed og gjort medarbejderne bedre til at argumentere for pædagogikken og gå i dialog med forældrene om deres faglighed. Forældrebestyrelse sonderede holdninger I en institution hvor der havde været meget diskussion om prioriteringerne, fx af koloni for alle børnene og personaleressourcer til de største børn i en førskolegruppe, mente forældrebestyrelsen at det ville være godt at få sonderet holdningerne hos hele forældregruppen. Det blev til et meget enkelt spørgeskema, bestående af to spørgsmål: Hvad har været godt i det seneste år som I synes vi skal holde fast i? Hvad har været mindre godt i det seneste år som I synes vi skal undgå fremover? Forældrene kunne svare med egne ord, og deres svar blev af en forælder i bestyrelsen sorteret i temaer og skrevet ud i deres helhed i et lille hæfte som blev hængt op på stuernes opslagstavler. Der var meget skepsis i personalegruppen over for undersøgelsen, som forældrene til lidt under halvdelen af børnene deltog i. Men svarene viste stor opbakning og loyalitet over for institutionen. Samtidig fremgik det dog også klart at forældrene fx var kede af at den årlige koloni var blevet afskaffet, men da ledelsen ikke kunne ændre den beslutning, betød det i stedet at der blev lagt kræfter i at erstatte kolonien med nogle kortere udflugter osv. 11

12

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Temaforældremøde. Hvad synes I vi kan gøre for at få en mere rolig Hvordan får vi verdens sejeste. Skal ture ud af huset være i hver uge?

Temaforældremøde. Hvad synes I vi kan gøre for at få en mere rolig Hvordan får vi verdens sejeste. Skal ture ud af huset være i hver uge? 3 Temaforældremøde Hvad synes I vi kan gøre for at få en mere rolig morgenstund? Hvordan får vi verdens sejeste le geplads? Skal ture ud af huset være i hver uge? Hvorfor? Et temaforældremøde er en god

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud

Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Kvalitetsmåling af Halsnæs kommunes dagtilbud Natur og Udvikling Udarbejdet af: Økonomisekretariatet og Dagtilbud Oktober 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens resultater.3 2. Sådan er undersøgelsen

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet.

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet. 1 Introduktion Opsamlingsskema til vurdering er et værktøj, som I kan bruge til at skabe overblik over jeres BMV-forløb og løbende dokumentere jeres BMV-arbejde. Efterhånden som arbejdet skrider frem,

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Børnehuset Uglen Skole og Dagtilbud Side 0 af 7 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

RUNDSPØRGE: Forældres engagement i daginstitutioner

RUNDSPØRGE: Forældres engagement i daginstitutioner RUNDSPØRGE: Forældres engagement i daginstitutioner En undersøgelse foretaget for hovedorganisationen for offentligt ansatte FTF viste i 2006, at forældrebidrag i form af penge eller tid var blevet udbredt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 1 Kære Pædagogisk Leder I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for 2014, har vi valgt at bruge de lovpligtige tilsyn med alle børnehuse,

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1 Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE 2011 1 Undervisningmiljøundersøgelse 2011 Skolens multibane, der blev taget i brug i 2010 Indledning I lighed med sidste skoleår har vi valgt at lave vores

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 26-04-2017 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGS HJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGSHJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge Usikkerhed og tvivl

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET. Virksomhedens navn

OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET. Virksomhedens navn OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET Virksomhedens navn INDHOLD INDHOLD FORORD 1 SAMMENFATNING 2 INTRODUKTION Baggrund Hensigt og mål Udvælgelsen og indsamling

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere