Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC."

Transkript

1 Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

2 Anbefalinger til opnåelse af bedre plejestandarder for mennesker med slidgigt og leddegigt gennem en forståelse af barrierer og katalysatorer og med eksempler på god praksis. Problemoversigt Muskuloskeletale lidelser er udbredte i hele Europa. De er den vigtigste årsag til fysisk handicap, medfører store sociale omkostninger og et betydeligt tab af produktivitet. Der er en stor og voksende sygdomsbyrde i alle EU-lande, et bevis på forskelle i pleje mellem landene, og en manglende gennemførelse af evidensbaserede behandlinger. Alt dette tilvejebringer et behov for at reducere denne byrde. Formålet med EUMUSC.net er at øge og harmonisere kvaliteten af pleje og gør det muligt at yde ensartet pleje af reumatiske og andre muskuloskeletale lidelser på tværs af medlemsstaterne. Benchmark Værktøjer til måling For at nå målet om at harmonisere kvaliteten af pleje og gøre plejen ensartet på tværs af medlemsstaterne, har EUMUSC.net udviklet plejestandarder for Europa for slidgigt og leddegigt og udviklet metoder, der giver hver medlemsstat værktøjer til måling af byrden af muskuloskeletale lidelser i deres eget land og til måling af kvaliteten af gennemførelsen af plejestandarder. De værktøjer, der er udviklet af EUMUSC.net, er: Vurderingsværktøj til måling af belastninger af muskuloskeletale lidelser Plejestandarder, som borgerne skal forvente indikatorer for sundhedsplejekvalitet til måling af sundhedsvæsnets evner til at overholde disse standarder Måling er vigtig, fordi den vil gøre det muligt for en medlemsstat at benchmarke sin position i forhold til andre lande, og bidrager til identificeringen af de områder, der skal forbedres. Implementeringen af disse værktøjer vil gøre det muligt for et land at: Foretage nøjagtig måling af byrden af muskuloskeletale lidelser Forstå, hvilke plejestandarder deres borgere bør forvente Måle kvaliteten af de sundhedsydelser, der tilbydes, i forhold til plejestandarder Sætte mål til forbedring af de leverede sundhedsydelser Finde barrierer, der hindrer opnåelse af målene for levering af sundhedsydelser Måle fremskridt hen imod ensartethed af pleje ved at sammenligne den med en europæisk god praksis-model Anbefalinger lægger vægt på måling, sammenligning, mål, forbedring og ensartethed: 1. Start måling 2. Sammenlign 3. Sæt mål 4. Arbejd for at forbedre 2

3 5. Stræb efter ensartethed 3

4 Anbefaling nr. 1 - Start måling Vurderingsværktøj For at forstå spektret af muskuloskeletale lidelser er det nødvendigt at forstå deres indvirkning. EUMUSC.net har udviklet et sæt nøgleindikatorer i form af et vurderingsværktøj, der kan bruges til at måle følgende: Forekomst og udbredelse o Aktivitetsbegrænsende muskuloskeletale smerter o Lænderygssmerter o Nakkesmerter o Leddegigt o Slidgigt (hofte, knæ, hånd) o Osteoporose o Hoftefraktur Udnyttelse af sundhedstjenester o Hoftealloplastik o Knæalloplastik o Besøg hos primær sundhedspleje relateret til muskuloskeletale lidelser Menneskelige ressourcer o Praktiserende læger o Reumatologer o Ortopædkirurger Sundhedsrelateret livskvalitet Tab af arbejdsevne i forbindelse med muskuloskeletale lidelser (permanent, midlertidig) Følgesygdomme o Overvægt Befolkningens sundhed Plejestandarder og indikatorer for sundhedsplejekvalitet For at forstå kvaliteten af den sundhedspleje, der tilbydes borgere, er det nødvendigt at forstå de plejestandarder, borgere bør forvente, og at kunne måle, i hvilket omfang disse plejestandarder leveres af sundhedspersonale. EUMUSC.net har analyseret plejestandarder for Europa og har udviklet indikatorer for sundhedsplejekvalitet, som kan anvendes til måling af sundhedsydelser i forhold til disse plejestandarder. Indikatorer for sundhedsplejekvalitet vurderer følgende faktorer: Henvisninger Konsultationer Opfølgningsforløb Vurdering af sygdommen og dens indvirkning på livskvaliteten og deltagelse Dokumentation Hjælp til selvhjælp Behandlingsplaner Farmakologisk behandling Sikkerhed (bivirkninger ved lægemidler, tuberkulose screening) Optimering af sygdomsbehandling 4

5 Standardiseret sygdomsvurdering Fysioterapi Vurdering af hjælpemidler Faglig uddannelse Anbefaling nr. 1 af EUMUSC.net er, at hver medlemsstat bruger vurderingsværktøjet til at måle virkningen af muskuloskeletale lidelser, indfører plejestandarderne, og fremmer brugen af indikatorer for sundhedskvalitet til at måle kvaliteten af sundhedsydelser. Målingerne er baseret på evidens, funktionalitet og relevans. Indførelse af samme standarder for pleje og deres indikatorer i hele EU vil muliggøre udførelse af meningsfyldte sammenligninger mellem de enkelte lande og dermed muliggøre ensartethed af pleje. 5

6 Anbefaling nr. 2 - Sammenlign Målinger baseret på EU-dækkende standarder giver mulighed for at sammenligne de lokale præstationsdata med lignende præstationsdata fra andre lande eller regioner. Data vedrørende virkningen af muskuloskeletale lidelser kan eksempelvis sammenlignes med andre lande og med gennemsnittet for EU. Dataene udtrykt på en per capita basis vil muliggøre sammenligninger af for eksempel antallet af sundhedspersonale i et land i forhold til andre lande med lignende forekomst af muskuloskeletale lidelser og med EU-gennemsnittet. Bestemmelsen af forskellige aspekter af pleje mod aftalte benchmarks kan sammenlignes mellem og inden for medlemsstaterne. EUMUSC.net har gennemført en omfattende analyse af konsekvenserne af muskuloskeletale lidelser i medlemsstaterne. Brug af vurderingsværktøjet vil støtte sammenligningen af de lokale data med resultaterne af EUMUSC-analyserne. EUMUSC.net har ligeledes udarbejdet et casestudie af god praksis i levering af sundhedsydelser, som kan bruges som et grundlag til sammenligning af resultater i de enkelte medlemsstater. Anbefaling nr. 2 af EUMUSC.net er, at hver medlemsstat analyserer de indsamlede data om indvirkning af muskuloskeletale lidelser og levering af sundhedsydelser og sammenligner de indsamlede data med lignende data indsamlet af EUMUSC.net for andre medlemsstater og EU-gennemsnittet. Det er vigtigt at forstå vigtigheden af individuelle aspekter af muskuloskeletale lidelser i landets befolkning i forhold til standarder med henblik på at fastsatte passende mål. Hver medlemsstat bør tilskynde sundhedspersonale til at kontrollere og sammenligne sundhedsydelser for at fastslå, hvorvidt de overholder de aftalte plejestandarder. 6

7 Anbefaling nr. 3 Sæt mål Alle interessenter bør sætte mål. Interessenterne omfatter risikogrupper, patienter, sundhedspersonale og socialpersonale, arbejdsgivere, nationale politiske aktører og europæiske politiske aktører. Fastsættelse af mål vil give retningen for levering af sundhedsydelser. Dette vil hjælpe med at forbedre muskuloskeletal sundhed og muliggøre fremskridt hen imod ensartetheden af den pleje, der skal vurderes. EUMUSC.net anbefaler, at hver medlemsstat sætter mål for forbedring af muskuloskeletal sundhed, der understøttes af målbare mål. Målene skal være specifikke, målbare og opnåelige - og bør opfylde behov og prioriteter af den nuværende eller potentielle muskuloskeletale befolkning. Dette kan vurderes ud fra analysen foreslået i anbefaling nr. 2 og vil føre til en forståelse af, hvilke sygdomme medfører den største byrde, og hvor en vurdering, håndtering og behandling skal forbedres mest. På baggrund af resultaterne fra eumusc.net anbefales det, at målene bør: Stå i forhold til den aktuelt vurderede byrde af muskuloskeletale lidelser Imødekomme behovet for rettidig og ensartet adgang til pleje og behandling, herunder selvhjælp Opnå tilgængeligheden af tilstrækkelige midler, især passende uddannet sundhedspersonale og adgang til passende behandling Støtte sund livsstil gennem offentlige sundhedsprogrammer Understøtte patienternes og fagfolks adgang til information af høj kvalitet Understøtte forskning for at øge forståelse for årsagerne til muskuloskeletale lidelser Igangsætte og vedligeholde standardiseret dataindsamling i alle medlemsstaterne. En bred vifte af mål findes i The European Action Towards Better Musculoskeletal Health på adressen som foreslår de mål, der bør baseres på ensartethed i anbefalinger og som vil fastholde eller forbedre muskuloskeletal sundhed, uanset den underliggende sygdom. Desuden bør de kombinere det, som evidensbaserede behandlinger kan opnå, med kravene fra patienter, plejepersonale, patientforeninger og sundhedspersonale. Anbefaling nr. 3 of EUMUSC.net er, at leverandører af sundhedsydelser og politiske beslutningstagere bør sætte mål for at forbedre muskuloskeletal sundhed og levere ensartet pleje. Mål med fokus på gennemførelsen af standarder for pleje og levering af ressourcer tilpasset forekomsten af muskuloskeletale lidelser i hver enkelt medlemsstat vil yde et positivt bidrag til forbedringer i muskuloskeletal sundhed og ensartethed af pleje på tværs af medlemsstaterne. 7

8 Anbefaling nr. 4 Arbejd for at forbedre Forbedring i reumatologisk sundhedspleje vil komme fra udviklingen af tilgængelige tjenester, der opfylder målet om at opnå de tidligere fastsatte mål. Der findes katalysatorer og barrierer til opnåelse af forbedring af den muskuloskeletale sundhed. Katalysatorer omfatter: Tilstedeværelse af en omfattende sundhedsstrategi for at håndtere de afgørende faktorer for muskuloskeletale lidelser Tilstedeværelse af muskuloskeletale lidelser på den politiske agenda på alle niveauer Anerkendelse af vigtigheden af muskuloskeletal sundhed og prioritering af tilgængeligheden af passende ressourcer Prioritering af forskning i årsagerne til muskuloskeletale lidelser og deres indvirkning Udvikling af offentlige politikker for en sund livsstil, der er forbundet med andre kroniske sygdomme med samme risikofaktorer Indsamling og analyse af data til at overvåge de afgørende faktorer for forekomst, konsekvenser og behandling af muskuloskeletale lidelser i hele Europa på en standardiseret måde Barrierer omfatter: Manglende kendskab til forekomsten af muskuloskeletale lidelser i en befolkning Manglende bevidsthed i offentligheden, blandt leverandører af sundhedsydelser og politiske beslutningstagere Kostbare og klinisk ineffektive ressourcer Manglende støtte af forandringer på alle niveauer, dvs. blandt politikere, sundhedspersonale, arbejdsgivere, patienter og offentligheden Manglende mål eller fraværende implementeringsstrategi Anbefaling nr. 4 af EUMUSC.net er, at identificere de barrierer, der forhindrer og de katalysatorer, der øger forfølgelsen af mål, der er etableret til at forbedre muskuloskeletal sundhed og til at udvikle specifikke tiltag og mindske eller fjerne disse barrierer. Som et første skridt anbefales det at foretage en lokal vurdering af de barrierer og katalysatorer, der er identificeret af EUMUSC.net, med henblik på at overvinde dem som grundlag for at udvikle passende foranstaltninger og forbedre muskuloskeletal sundhed. 8

9 Anbefaling nr. 5 Stræb efter ensartethed Inden for EU er der tidligere blevet udviklet anbefalinger til forebyggelse og behandling af muskuloskeletale lidelser, men disse bliver ikke gennemført ens. Studier har undersøgt eksisterende håndtering af muskuloskeletale lidelser i forskellige europæiske lande, og der er tegn på forskelle, der vil føre til ulige sundhedsresultater. Undersøgelser på tværs af forskellige europæiske lande har vist forskellige tilgange af både mennesker med muskuloskeletale problemer og af læger til håndtering af reumatiske og muskuloskeletale lidelser. Formålet med EUMUSC.net anbefalingen er at øge og harmonisere kvaliteten af pleje og muliggøre ensartet pleje af reumatiske og andre muskuloskeletale lidelser på tværs af medlemsstaterne. Ensartetheden af pleje kan kun opnås ved at vedtage en fælles praksis for plejestandarder ved fælles måling af kvaliteten af sundhedsydelser, og ved at vedtage EU-dækkende accepterede mål for at overvinde barrierer og forbedre katalysatorer for at nå disse standarder. Dette vil muliggøre en effektiv forebyggelse og behandling af disse lidelser i medlemsstaterne. Arbejdet understøttes af et ensartet grundlag for dataindsamling og -analyse til at bestemme byrden af muskuloskeletale lidelser for den enkelte person og for vores samfund. Anbefaling nr. 5 af EUMUSC.net er, at alle medlemsstaterne bør stræbe efter ensartethed ved at indføre EUMUSC.net standarder for pleje, indikatorer for sundhedsplejekvalitet, vurderingsværktøjer, og udnytte katalysatorer. Målet er ensartet reumatologisk pleje i hele Europa. eumusc.net er et informations-og overvågningsnetværk, der fremmer en omfattende europæisk strategi for at optimere muskuloskeletal sundhed. Programmet omhandler forebyggelse og håndtering af muskuloskeletale lidelser, som hverken er ensartet eller en prioritet inden for de fleste EU-lande. Det har fokus på at øge bevidstheden om muskuloskeletal sundhed og harmonisere pleje af reumatiske og muskuloskeletale lidelser. Det 3-årige projekt, der begyndte i februar 2010, støttes af Det Europæiske Fællesskab (EF Fællesskabets indsats for sundhed ) og er et netværk af institutioner, forskere og enkeltpersoner i 22 organisationer i 17 lande, der arbejder med og gennem EULAR. eumusc.net: at skabe en web-baseret informationskilde til at fremme muskuloskeletal sundhed i Europa Ansvarsfraskrivelse Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere er ikke ansvarlig for nogen form for brug af oplysningerne i denne publikation 9

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education Indikatorer udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport indgår i et projekt støttet af EU s handlingsprogram

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

Ældre i risiko for nedsat funktionsevne. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Ældre i risiko for nedsat funktionsevne. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Ældre i risiko for nedsat funktionsevne Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1.

Læs mere

Handlingsplan om diabetes

Handlingsplan om diabetes Handlingsplan om diabetes november 2003 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Sygdommen diabetes og dens omfang...3 3. Status for den amtslige diabetesomsorg...5 4. Handlingsplanens indsatsområder og

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry:

Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry: Ensuring Sustainable Employment and Competitiveness in the EU Food and Drink Industry: Meeting the Challenges o f the Labour Market A joint initiative of the Social Partners in the EU Food and Drink Industry

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere